Vestlige ejerlav, Brejning sogn.

Bilring:  
Vestlige ejerlav matrikel 2, Bilringvej 4:
Matrikelnumre 1950: V matr.2a,b,c, 27f.
Gården Bilring ligger tæt nord for den gamle hovedvej, der fra gammel tid gik fra Ringkøbing til 
Brejning kirke, hvor den dels gik nordpå over Nr. Omme til Holstebro og dels sydpå over Skjern og Varde til Ribe. Ved Brejning kirke stod fra sidst i syttenhundredetallet en vejsten, som i dag står ved Gammel Landevejs indmunding i Hovedvej 11, hvor der på venstre side står ”Til Horsens” og på højre side står ”Til Varde”. Ved indmundingen af Trehøjevej i Hovedvej 11 ved Ørnhøj står der en vejsten med indskriften ”Til Horsens”, og dette var netop gamle dages vejføring, når man fra Ringkøbing skulle østover, da vejen gennem Vorgod sogn ikke var af nogen betydning. Det var først i 1848, at man begyndte at anlægge Hovedvej 15 mellem Århus og Ringkøbing, så man fik en mere direkte forbindelse mellem Øst og Vest. 
Ifølge bogen Vestjyske Stednavne stiler man sig noget uforståelig overfor navnet Bilring. Det første led ”Bil” kan betyde en vinkel eller trekant og kan måske hentyde til stedets natur, men det kniber med at indpasse ”Ring” heri. 
Jeg har et – begribeligvis ganske uautoriseret – bud, som passer ganske fint. Ifølge Ordbog over Gamle Danske Ord er Bild eller Bille et oldnordisk mandsnavn, og Ring kan betyde en rund eller firkantet indhegning. Altså betyder Bilring ifølge dette Billes fold eller indhegning, og her byggede man i fordums tid et hus, som med tiden udviklede sig til gården Bilring. 

Mads Pedersen: 
Nævnt i Brejning kirkes regnskabsbog i 1582 og 1587 på Bilring, hvor han havde fire får og et lam i leje fra Brejning kirke. 

Hans Rasmussen:  
Han og hans kone er nævnt i hekseprocessen mod Maren Kristenskone fra Kildsig i 1619. Han omtales i Ribe bispearkivs jordebog for Hardsyssels provsti i 1655 (C4.913), idet han havde fire slettedaler på rente fra Brejning kirke, hvoraf han gav 1 mark i årlig rente. 

Bilring er nævnt i 1646 i handelen mellem Gunde og Peder Lange, men ikke fæsterens navn. Bilring omtales her som en ”gård” i fæste under Brejninggaard. 

Hans Rasmussen & Niels Pedersen:  
Fæstere på Bilring 11-10-1660. Hans Rasmussen, Bilring er nævnt i Nr. Omme kirkeregnskab 1655.
Gårdens hartkorn (HK): 3½-0-3-3/4. 

Morten Marquorsen & Hans Jensen:  
Fæstere i 1661 af en gård. Kun ”Hans” i 1661, i 1664 ”Hans Jensen”. 
I landmålingsmatriklen 1664 benævnes gården ”Tredingsgård” med samme Hk. som ovenfor. I 1663 kaldes fæsterne Morten Madsen & Hans Hansen, men det må være en fejlskrivning af navnene. Mon Svenskekrigen 1658-1660 er skyld i udskiftningen af fæsterne? Døde de, rømte de? Vi ved det ikke, vi ved kun at sognets ”Døbebog” forsvandt, da præstegården, der lå i Nr. Omme, brændte Påskedag i 1659. Der skete stor udskiftning af fæsterne på mange af sognets gårde dette år.  De gamle gårds-betegnelser hele, halve og tredingsgårde samt bol angav den enkelte ejendoms samlede pligter i en landsby eller et sogn. Disse betegnelser optræder sidste gang i Matriklen 1662, og her kaldes Bilring for en tredingsgård. Altså en tredjedelsgård. Det passer godt med, at de to nabogårde, Bjørnkær og Bæk-gård, også hver var en tredingsgård, så de tre gårde udgjorde tilsammen en hel gård og må antagelig fra starten have været en enhed. 

Niels Nielsen: 
Nævnt i konsumptions skattemandtal 1671-1674, i 1671 med en steddatter og en datter, desværre uden navn, men han må antages at have giftet sig ind på gården med enken af en af de forrige fæstere. I beregningerne til ildsteds- og kvægskatten 1677 er han nævnt med tre ildsteder, to heste og to køer og i beregningerne til kop- og kvægskatten i 1678 med hustru og en tjenestepige, to heste, to køer, et ung-nød, otte får og et svin. 
I forskellige skatteregnskaber i 1682 og frem til 1690 er han nævnt yderligere med en stud og et bitræ undertiden også med en ”dreng”. 
I 1683 gik man i gang med forarbejderne til matriklen 1688. Her i sognet startede man lørdag, den 22. september på Bilring og Store Snogdal, og så målte man op til lørdag, den 29. september, så man havde rimelig travlt. Bilrings HK blev sat til 3-4-3-3/5. Gården kaldes nu en ”halvgård”. 
Der kunne høstes fire læs hø i engen i dårlige og fem læs i gode år. Engen bestod mest af mose. 
Der kunne bjærges tilstrækkeligt med tørv og lyng. 
Fædriften var fælles med Husted og Blæsbjerg i Bilring mose, hvor gården kunne græsse fire nød på dens part samt to nød på de hvilende agre. 
Marken gik mod øst til Bækgårds mose, mod syd til Bjørnkjær mark og mod nord til Slee hede. Langagre bestod af 71 agre dels af middel rugjord af grå sand og grund med ringe muld, som blev tilsået i tre år, et år med byg, to år med rug, herefter hvile i fire år, dels af middel bygjord af grå sand og muld, som blev tilsået i fire år, et år med byg, to år med rug, et år med havre og hvile i fire år, dels af middel havrejord af kold muld, som blev tilsået i tre år, et år med byg, to år med havre, herefter hvile i fire år og dels med middel rugjord af grå sand og grus, som blev tilsået i tre år, et år med rug, et år med boghvede, et år med rug igen, der efter hvile i tre år. 
Hedeagre bestod af 16 agre og lå med nordenden til Brejning kirkevej. De bestod af middel bygjord af grå sand og muld, som blev tilsået i fire år, et år med byg, et år med rug og to år med havre og dernæst hvile i fire år. 
Desuden 17 agre skarp rugjord af skarp grå sand og grund, som er oppløjet af hede med vestenden på Bilrings vej (Mosdal). Tilsås i tre år, et år med rug, et år med boghvede og et år med rug igen og herefter hvile i fem år. I alt blev der dyrket i 36,4 tdr. land. Kornet blev malet i Brejninggårds vandmølle. 
I Modelbogen står der i 1683: 
”Og som en del herudi sognet nemlig (diverse gårde) og Bilring har den commoditet (fordel) frem for de andre, at (de) en del af heden kan gøre sig nogen fordel med tørre (tørv), som sælges til Ringkjøbing og Holmsland alligevel (selv om) ded ligger to mile fra (gårdene), så er de steder jorden for samme årsagers skyld consideret (vurderet) noget bedre end de ellers kunne være anført for”. 
Jordens ansættelse: 
¾ skarp og ¼ ond jord, middel høbjærgning 3 ¾ læs. Middelgræsning til fem høvder. 
Gårdens HK blev sat op fra 3-4-3-3/5 til 4-2-3-2 med et dyrket areal på 36,4 tønder land og blev dermed én af sognets store gårde ! 
I Matriklen 1688 er tredings betegnelsen væk, og Bilring blev forfremmet til en halvgård, hvorpå der i lange perioder boede to fæstere, der fæstede hver sin fjerdeparts gård, idet gården i lighed med en del af sognets andre gårde bestod af to sammenbyggede gårdsparter, som det fremgår af det første matrikelskort fra 1817, hvor dobbeltgården stadig kan anes i den angivne bygning. Niels Nielsen er sidste gang nævnt som fæster i ekstraskatteregnskabet for 1690. 

Maren Christensdatter: 
Nævnt i ekstraskatteregnskabet i 1691, men det vides ikke, om hun er formandens enke. 

Thomas Christensen: 
Nævnt i ekstraskatteregnskabet i 1692. Han havde en søn til hjælp samt en pige, Maren, i 1697. Hustruen nævnt i 1699 samt en dreng (karl) Peder og en pige Maren. 

Søren Christensen:  
Nævnt i 1708. Udover af Bilring var han fæster af en eng i Hovedgårdsmarken. 
1708: Hk: 4-2-3-2. Landgilde: Her nævnes de ældgamle afgifter af gården, som antagelig alt i alt var omsat til et pengebeløb: 14 skæpper rug, 1/3 brændsvin, ½ lam, 2 harboe pund smør (o.24 kg), 1 daler 5 skilling 1 album gæsteri (penge), ½ gås samt 1 pund smør af en eng i (hoved)gårdens mark.  

Gregers Lauridsen & Poul Mortensen: 
De er fæstere af ” en gård” med det sædvanlige hartkorn i 1718 og 1726. 

Anders Jensen Munkbro: 
Må antages at være barnefødt i Munkbro i Tvis sogn. 
Han rømte fra Bilring i påsken 1737 under foregivende af at ville besøge venner og blev ikke siden set. Godsejer Eenholm på Brejninggaard lod ham efterlyse tre gange fra Brejning kirkes prædikestol (B.80 C1 s.408b), men lige meget hjalp det. 

Mikkel Andersen:  
Født o.1682, død 1762 på Bilring, 80 år gammel. 
Nævnt på gården 1739. Han kom fra ”Krostedet” SV matrikel 8, og blev første gang nævnt i Brejning sogn i 1712 ved en auktion på Brejninggaard. Han var murermester og stamfader til nogle generationer berømte murere her i sognet. 
Navnet på hans første kone kendes ikke. 
Han var 2.gang gift med Bodil Sørensdatter, født o.1706, død 1787 på Bilring, 81 år gammel. Han drev Bilring sammen med sønnen:

Anders Mikkelsen: 
Død 1744, skifte i Brejninggaards skifteprotokol (G.449-2, s.23ff.). 
Gift med Dorthe Christiansdatter født i Blæsbjerg, V matr.6 o.1712, død 1776.
                      Barn:
                     
1: Anders: 1744-1750.   

Mikkel Andersen & Eskild Nielsen:
Eskild Nielsen: 
Født o.1721 i Pilgård, død 1802 på Store Røjkum. 
Gift 1745 i Brejning med formandens enke, Dorthe Christiansdatter.  
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1746-1820, gift med Niels Espensen, degn i Brejning Kirkeby. 
                      2: Christian: 1749-1826, ejer af Store Røjkum. 
                      3: Inger Marie: 1752, gift med kusk Christen Graversen, Brejninggaard. Bortflyttet.
Eskild Nielsen og familie flyttede til Store Røjkum omkring 1773. 

Eskild Nielsen & Niels Mikkelsen:
Niels Mikkelsen: 
Født o.1721 i Krostedet, søn af Mikkel Andersen, død 1785 i Bjørnkjær.
Gift 1. i Brejning 1746 med Mette Catrine Christiansdatter: født i Blæsbjerg o.1716, og søster til Eskild Nielsens kone. Død i Bilring 1755.
                      Børn:
                      1: Karen: 1747-1749. 
                      2: Karen: 1749-lever 1805, gift med Søren Mikkelsen, Hover sogn ved Vejle. 
                      3: Christian: 1752-1822, fæster af Bilring.
                      4: Michel: 1754-1838, fæster af Dumpen og Opsund, død i Sdr. Leding, Dejbjerg.
Der blev holdt skifte efter konen (Brejninggaards skifteprotokol G.449-2 s.18ff.) i 1755. Stuehuset bestod af stue, kammer, kælder og frammers. Besætningen var på to heste, tre køer, otte får + seks lam, to svin.
Gift 2. i Brejning 1755 med Anne Pedersdatter fra Store Højmose, død 1776. 
                      Børn:
                      1: Mette Katrine: 1757-1835, gift med Christian Eskildsen, Store Røjkum (fætter). 
                      2: Peder: 1759.
                      3: Anders: 1762-1763.
Gift 3. i Brejning 1782 med Marie Catrine Caspersdatter: født i Toft 1758, død i Brejning 1836. 
                      Børn: 
                      1: Casper: 1782-1812, jæger i 1804, død som soldat.
                                         Ølstrup kirkebog 1800: Maren Caspersdatter: uægte, mor Kirsten Nielsdatter, udlagt far: Casper Nielsen, Brejning. Maren Caspersdatter døde                                             1869 i Årup, Hanning sogn efter to ægteskaber, efterlod tre børn og efterslægt. 
                      2: Peder: 1785-1786. 
Niels Mikkelsen og familie flyttede fra Bilring til Bjørnkjær omkring 1784, hvor de boede som indsiddere.

Mette Catrine Caspersdatter blev gift 2.gang (vielser mangler 1792) med Niels Pedersen o.1764-1811, født i Væggerskilde, død i Vantinghus SV matr.23a, se dér. 
                        Barn:
                        1: Niels: 1793-1842, født på Bilring, død som husfæster på Møltrup  Mark, Timring. 
Hun blev gift 3. i Brejning 1817 med enkemand Peder Jensen Toft, Lillebæk.   

Niels Mikkelsen & Jacob Jensen: 
Nævnt som fæstere af Bilring i 1771 i Generalhoverireglementet for Brejninggård (RA. Rentekammeret 432.62-63). 
Ifølge dette reglement blev der i alt dyrket 13 tønder sædeland beregnet som rugjord. Der kunne i alt avles 18 læs hø à 32 lispund = 256 kg. Agermarken bestod af sort muld, hver fæster betalte 1 rdl i landgilde, og der forrettedes gårds hoveri til Breninggaard. 
Jacob Jensen: 
Født o.1740 i Krostedet, død 1817 i Røjkum.  
Kom fra Kildsigmose o.1771 og flyttede til Lille Røjkum i 1773. Se der.

Christian Nielsen: 
Født 1752 på Bilring, død 1822 samme steds. 
Fæster og til slut ejer af gården o.1784-1808. Søn af Niels Mikkelsen. 
Gift med Anna Olufsdatter: (o.1738-1824), ægteskabet var barnløst. 
Han drev hele gården som fæster under Brejninggård og frikøbte den ikke i 1794 ved godsets salg, men først 1-8-1808, hvorefter han solgte gården allerede 6-8-1808 til gårdejer Knud Andersen fra Bækgård. Herefter fledførte han sig og konen sig til Knud Andersen og efterkommere, idet de overgav alt, hvad de ejede, til ham mod ophold og alt betalt resten af livet. Skødet blev først ting-læst i 1819, men det oprindelige skøde findes i Bølling Herreds skifteprotokol (B81-172 s.151a ff.).
På salgstidspunktet bestod besætningen af tre heste, fem køer, en lille tyr, otte får + seks lam. Forud for Stavnsbåndets ophævelse i 1788 blev der indsendt en hel del indberetninger vedrørende gårdenes tilstand til Rentekammeret i København, og det giver os et lille indblik i, hvordan tilstanden på Bilring var i disse år. 
Gården var jo en fæstegård under Brejninggaard og udførte en halvgårds fæste. Hoveriet betød, at man hvert år havde 10 plovdage, hvor man stillede på Brejninggaard med heste, plov og karl, 62 spanddage, hvor man stillede med heste, vogn og karl samt 183 gangdage, hvor man stillede med karl og eventuelt også pige. 
Sådan var det i 1771, men i 1773 blev man pålagt yderligere 36 spanddage og 52 gangdage, som dog senere igen blev fjernet. 
Ved siden af skulle Bilring jo også dyrkes. I 1791 siges det, at de dyrkede marker bestod af 30 tønder rugland, besået som ubesået, og delt i 16 marker / tægter. 
Den årlige middelhøst var på tolv tønder rug, tolv tønder byg, tolv tønder havre samt fem læs hø. Som sognets øvrige gårde havde Bilring agerjorden liggende for sig selv, men eng og hede blev drevet i fællesskab. Christen Nielsen betalte hvert år 2 rdl til godset som afgift fra gammel tid, men var som regel i restance med disse penge. 
Sædskiftet var et år med byg, to år med rug, to-tre år med havre efter jordens evne og herefter brak med græsning på de hvilende agre i fire-fem år. Bønderne på gården levede kun af kvægavl, og besætningen bestod af tre heste, fire køer, to kvier, fjorten får med fire lam samt et svin. Betingelsen for, at godsejerinden på Brejninggaard fik lov til at sælge en del af fæstegodset fra gården, var, at Brejning sogns grænser til nabosognene blev nøjagtigt fastlagt, og at de enkelte ejendomme fik al deres jord udmålt, og det skete i årene mellem 1794 og 1797, så herefter havde beboerne i Bilring nøje styr på den jord, der hørte til gården. 

Knud Andersen: 
Født 1749 i Langergårde matr.4V, død 1822 i Mosdal. 
Køber 6-8-1808, 6-2 = 28-9-1819 (1a-85), Bilring senere matr.2V, HK 4-3-0-0, samt matr.7 Sandbæk. 
Køber 15-5 = 11-6-1816 (2-460), gårdens konge- og kirketiender. 
Køber 4-7-1800, en engparcel nr.25 på Hee Mærsk fra Voldbjerg.
Sælger 24-6-1822 = 2-9-1823 (2a-112), parcel nr.1 af Bilring HK 3-4-3-2 til sønnen Anders. 

Knud Andersen kom fra Bækgård, som han til dels havde udstykket i 1797. Han blev ved med at eje gården til 1812, men boede på Bilring, indtil han i 1822 oprettede gården Mosdal og flyttede hertil. Ved salget af Bækgård betingede han for sig og eftermænd i Bilring, at de havde adgang til at grave Liim (mergel) i Bækgård mose og at de havde adgang over gårdens jorder hertil. Intet af dette var tidsbegrænset, så det er nok godt, at Bækgård i dag hører under Bilring! 
I 1822 ansøgte han Rentekammeret om tilladelse til at udstykke Bilring, således at den kunne deles mellem to af hans sønner. Tilladelsen kom først 23. august 1823, efter at han var død, men da var delingen en realitet, således at sønnen, Anders, overtog Bilring minus heden, (V matr.27), som sønnen Søren fik med til de marker, der oprindelig havde tilhørt Bækgård, men var solgt til oprettelsen af Vantinghus – den senere jordemoderbolig – hvorfra de så igen blev udstykket i 1822 til Knud Andersen, (SV matr.24+35). Det samlede areal blev til gården Mosdal, så når 150 år senere Chr. Bjerrum i Mosdal sagde, at da Mosdal hørte til Bilring, da var Bilring virkelig en stor gård, var det jo ikke helt usandt, selv om Mosdal da var særdeles meget formindsket, idet V matr.27 igen var udstykket herfra til ejendomme. 

Der blev holdt skifte efter hans kone, Anne Catrine Christensdatter, i 1812 (B.80C-27 s.285bff.).
Besætningen bestod af to heste, en tyr, en stud, syv køer, en kvie, to kalve, fireogtyve får og to svin. 

Anders Knudsen:  
Født 1793 i Bækgård, død 1864 i Nr. Muldbjerg, Hover sogn. 
Køber 24-6-1822 = 2-9-1823 (2a-112), parcel nr.1 af Bilring, HK 3-4-3-2. 
Køber 27-6 = 1-8-1839 (8-223), Bækhus matr.23b SV, HK 0-1-0-2 17/20.
Sælger 12-6 = 10-2-1842 (9-181), parcel 5 af stedet Bækhus, nu Lillebæk matr.23b SV, Hk. 0-0-3-1 17/20. 
Sælger 31-3-1846 = 18-6-1846 (22-189), Bilring samt en opdyrket hedeparcel (parcel 6) af HK ca. 0-0-3-1, der førhen havde hørt til Lillebæk. I skøde- og pantebogen B81-SP84 står: ”vist ikke lovlig udstykket”. 
I matrikuleringen 1817, som er forarbejdet til matriklen 1844, får han tillagt Sandbæk matrikel 7 som eng til Bilring.
For den opdyrkede hedeparcel modtog han i 1844 Det kongelige Landhusholdningsselskabs 4.sølvbæ-ger til en værdi af 20 rdl. Bægeret er 17 cm højt, bægerets diameter er 10 cm, bundens 7,5 cm. I bunden står der: 4de Bæger. 
Sølvstemplerne: 
RH (sammentrukket) = stadsguardian i København 1840-1863 Peter Reimer Hinnerup. 
PRE = Poul Resen Eggersen * 1779, + 1844, borgerskab som sølvsmed i København 8-7-1808.  Han blev kongelig hofguldsmed i 1840 og har efterladt en del arbejder (Bøje 1954). Tre tårne samt 1844 = fremstillingsåret samt Københavns tårne. 
Inskriptionen:
                                                                                Til 
                                                           den hæderlig virksomme Bonde 
                                                     Sognefoged Anders Knudsen af Breininge 
                                                                                 for  
                                                                      Hede Opdyrkning. 
                                                                                1843  
                                        (1843 er tilføjet af efterkommerne og burde altså være 1844). 
I Anders Knudsens tid blev den nye landmålingsmatrikel indført i 1844. Brejning sogn blev delt i ni ejerlav. Bilring hørte til i det vestlige ejerlav og fik som den største gård matrikel nr. 2. Brejning kirke ejede en lille mark i ejerlavet lige vest for Brejninggårds vestlige dige, og da gejstligheden selvsagt gik forud for verdsligheden, fik denne mark Vestlige matrikel nr. 1. Gårdens hartkorn blev samtidig sat op fra 3-4-3-2 til 3-5-2-3/4, og gammelskatten blev beregnet til 24 rdl 67 skilling. 
Gift Brejning 1816 med Kirsten Poulsdatter (1792-1872) fra Feldbæk. 
                      Børn:
                      1: Knud:  1819-1887, se under Mosdal, død i Kjeldgård, Hover. 
                      2: Ane Kathrine: 1821-1823.
                      3: Poul: 1825-1826. 
                      4: Poul: 1827-1894, død i Muldbjerg, Hover. 
                      5: Laust:  1829-1902, gift i Brejning 1861, død i Muldbjerg, Hover.
                      6: Jens: 1832-1833. 
                      7: Ane Kathrine: 1834-1891, gift i Hover 1862, død i Kirkegård, Hover.

Nicolai Ernst Fenger:
Født 1815 på Christianshavn, København, død 1863 på Bilring. 
Køber 31-3 = 18-6-1846 (11-149). 
Nicolai Ernst Fenger var cand.theol. fra Københavns universitet, men p.g.af dårlige nerver undlod han at søge embede og efter at have været skibspræst på Østen et par år, bad han sin fætter, Frits Fenger på Brejninggård, finde ”en fredelig lille bondegård” i området, og det blev altså Bilring. Han drev gården i starten med avlskarl og med forpagter fra før 1860. 
Han giftede sig med saddelmager Johan August Busses datter fra Ringkøbing, og barnebarnet, Poul Fenger, fremhæver i sine erindringer, at familien ikke følte sig som hørende til bondestanden, hverken i denne eller næste generation. Man omgikkedes borgerfamilierne i Ringkøbing, familien på Nr. Vosborg samt beboerne i Muldbjerg Mølle, som blev samlingssted for familier udenfor bondestanden. Fenger prædikede undertiden i Brejning og omegnens kirker. 
Gift i Ringkøbing 1846 med Ane Margrethe Busse: født i Ringkøbing 1821, død i Ringkøbing 1868, begravet i Brejning. 
                      Børn:
                      1: Johan August: 1847-1907, eftermand, tvilling. 
                      2: Johannes: 1847-1911, teolog, tvilling, ugift, død i Vejle. 

Ane Margrethe Busse: 
Forriges enke (madam Fenger), som drev Bilring videre efter mandens død med forpagter til sin død 1868. 

Johan August Fenger: 
Født 1847 på Bilring, død 1907 samme steds. 
Køber 1-12-1868 = 21-1-1869 (22-189), forriges søn. 
Sælger 21-6 = 22-6-1881 (25-362), Sandbæk matr.7 til Niels Erlandsen i Damgård. 
Johan August Fenger drev Bilring med bestyrer indtil 1870, men overtog selv styret ret hurtigt herefter. 
Han arvede Bilring efter sine forældre, mens tvillingebroderen Johannes Fenger, som var cand. theol. i København, fraskrev sig gården, men kunne leve af de midler, han arvede efter sine forældre. (Ringkøbing skifteprotokol B.80-131 s.513). 
Johan August Fenger beskrives som en dygtig og energisk landmand, noget hård i sin optræden, men selv om han var en krævende arbejdsgiver, var han på mange måder god over for sine ansatte, hvorfor karle og piger ofte var på Bilring flere år i træk. I hans tid steg ko antallet til 24. 
Udover at være en dygtig husmoder så fødte hans kone ham femten børn på femogtyve år, hvoraf de tolv børn var levedygtige.
Han frasolgte engstykket Sandbæk matrikel 7 i 1881 til ejeren af Damgård i Brejning Fjalde, Niels Erlandsen. Dette engstykke, samt nabostykket Sandbæk matrikel 8, som nu hørte til Mosdal, lå østligst i Brejning sogn helt ude ved Timring sogneskel og var i fordums dage overdraget fæsterne i Bilring fra Brejninggård til at bjerge hø på, men da der er omkring ti kilometer derud, lå det jo mere passende for naboen i Damgård, og samtidig havde man jo engparcellen på Hee Mærsk i den modsatte retning at tage vare på. 
Han var med til at oprette den første landboforening her på stedet i 1888 og gik meget ind i arbejdet med at hjælpe nødstedte landmænd på fode igen i kriseårene i attenhundredefirserne og –halvfemserne. 
Om slægten se Dansk Slægtsforskning, Fredericia: Slægtsbog for efterkommere efter Johan August Fenger, født 1847, gårdejer i Bilring, Brejning sogn, 1963. 
Paul Hauch Fenger: Erindringer 1955. Emil Fenger: Langs med vejen. 1970. 
Gift i Hover 1871 med Marie Elisabeth Hauch: (1853-1896), født på Lervanggård, Ølstrup, død på Ringkøbing sygehus og begravet i Brejning. 
                      Børn:
                      1: Nicolai Ernst Hauch: 1872-1958, farmer, død i Rice, Minnesota, USA. 
                      2: Anna Birgitte Hauch: 1873-1951, se næste ejer. 
                      3: Henrik Andreas Rosenover Hauch: 1875, proprietær på Sludegård, Frørup. 
                      4: Poul Hauch: 1876-1876. 
                      5: Poul Hauch: 1877-1964, forstander for Korinth Landbrugsskole, Brahetrolleborg. 
                      6: Johanne Marie Kristine Hauch: 1880-1943, afd. Sygeplejerske i Nyk. Sjælland. 
                      7: Evald Hauch: 1882-1951, stationsforstander, død i Odense begravet i Thisted. 
                      8: Peder Andreas Hauch: 1883-1963, gårdejer i Hårby, Fyn. 
                      9: No Hauch: 1885-1901. 
                      10: Marie Elisabeth: 1887-1888. 
                      11: Molly Elisa: 1888-1939, gift med Christian Brandi-Hansen, Hvidbjerg. 
                      12: Else Broch Hauch: 1890, gift med Holger Voetmann, Polk, Wisconsin, USA. 
                      13: Marie Elisabeth Hauch: 1892, gift med Henrik Beck-Andersen, Ringkøbing. 
                      14: Carl Emil Hauch: 1894, lærer på Korinth og Slangerup Landbrugsskole m.m. 
                      15: Jens Erik Hauch: 1896-1896. 

Anna Birgitte Hauch Fenger:  
Født 1873 på Bilring, død 1951 i Spjald. 
Gift i Brahetrolleborg kirke 1909 med Mads Andersen Næsgaard: (1876-1953) fra Røjkumgård. 
Køber (arver) 2-2 = 7-2-1906 (44-132), forriges datter. 
Køber 20-10-1909, (46-500), Mads Næsgaard indført som ejer ifølge vielsesattest. 
Køber 19-2-1910 = 1-3-1911 (49-239), Brejninggård matr.1dp. 
Sælger 18-4 = 25-4-1917 (50-971), Brejninggård matr.1dp solgt til Blæsbjerg V matr. 6a. 
Køber 9-12-1903 (42-353), V. matr.15h. 
Sælger 17-8-1934 til V matr.18a. 
Byggede nyt stuehus og udlænger i 1912. Arkitekt Plesner tegnede stuehuset. 
Byggede Hovedgaden 31, Spjald o.1938. 
Mads Næsgaard var ud af gammel Brejningfamilie, og selv om især svogeren, Poul Fenger, påpegede, at han var ”af bondestanden”, så var både han og broderen, Emil, enige om, at han var en dygtig mand på mange områder, selv om Emil Fenger lidt drillende skriver, at han aldrig blev så dygtig en landmand, som hans kone var! Han havde store administrative evner og fik gennem årene mange betroede poster i lokalsamfundet. 
Han er også interessant derved, at han er den, der gennem sit familieskab bagud forener den nuværende slægt på gården med flere af fortidens Bilringbeboere, idet han er efterkommer efter Eskild Nielsen på Bilring, der flyttede til Store Røjkum i 1774. Mads Næsgårds aner kan føres tilbage her i sognet til sekstenhundredetallet.
Mads Næsgaard medbragte slægtens gamle papirer helt tilbage til hans oldefar, Mads Gregersen, der fæstede gården i Langergårde i 1779. De blev gemt og glemt i et hulrum på loftet, men dukkede op igen omkring 1994, da Niels Schmidt var i gang med at rive et skillerum ned! 
                      Børn:
                      1: Johanne Augusta Fenger: 1910-1996, gift Thule Hansen, Åle. 
                      2: Marie Elisabeth Fenger: 1911-1983, gift Schmidt, se nedenfor. 
                      3: Thomas Sven Fenger: 1913-2005, eftermand. 

Thomas Sven Fenger Næsgaard: 
Født 1913 på Bilring, død 2005 i Albany, Canada. Søn af forrige ejer. Forpagter af Bilring 1938-1946. Bosat i Vesterbæk 1949. Herefter savværksejer m.v. i Hee, immigreret til Canada i 1953, farmer og frugtavler. 
Thomas Næsgaard havde rejsefeber i blodet og overtog sikkert Bilring mere af pligt end af lyst og har sikkert ikke følt, at han var kommet på sin rette hylde. Det gjorde han og familien til gengæld i Canada, hvor de sled sig til en god og meningsfyldt tilværelse, som man kan læse om i hans kones erindringer. Se Hee sognearkiv: Den lyse – den blanke, Årsskrift 2003.  Gift i Hee 1943 med Karen Olivia Hansen: født 1922 i Hee smedje. 
                      Børn:
                      1: Bente: 1944-1944.
                      2: Anita Louise: 1945. 
                      3: Helge: 1947.
                      4: Ernst: 1949. 
                      5: Asger: 1952, født i Hee. 
                      6: Robert: o.1955, født i Canada. 

Johannes Jakobsen Schmidt:
Født 1911 i Hjerting, død 1981 i Spjald. 
Køber 1-6-1946 Bilring af sin svigerfar. Var gårdejer i Mejlby, Lintrup. 
Køber 26-11-1953 SV matr.25b af arvingerne efter Mads Næsgaard. 
Sælger 15-3-1955 V matr.2c til Knud Vanting Knudsen
Byggede Parkvej 12, Spjald, 1969. 
Gift i Brejning 1938 med Marie Elisabeth Fenger Næsgaard: (1911-1983), født på Bilring, søster til forrige ejer. 
                      Børn:
                      1: Niels Næsgaard: 1940, født i Lintrup. Eftermand. 
                      2: Uffe Næsgaard: 1944, født i do. 
                      3: Anna Næsgard: 1950. 

Niels Næsgaard Schmidt:  
Født 1940 i Mejlby, Lintrup. Forriges søn. 
Køber 1-4-1966. 
Køber 16-12-1994 Ølstrupvej 13. Bygningerne sælges fra i 2010. 
Ombyggede udbygningerne i 1966 og 1972. 
Omlagde mælkeproduktionen (85 køer) til produktion af spiseløg og kornavl fra omkring 1980. 
Flyttet til Ringkøbing i 2001. 
Gift i Finderup 1966 med Anne Margrethe Kjærgaard født 1946 i Finderup. 

John Næsgaard Schmidt:  
Født 1976 på Bilring, forriges søn.
Køber 27-4-2001. Landbrugskonsulent.
Køber 5-3-2002 Bækgård, Kærhusvej 9, sælger bygningerne fra. 
Samboende med Mette Mølgaard.    

Niels Peter Jensen: 
Køber 27-8-2015, driver jorden sammen med sin gård i Ølstrup. 

Langergaarde, Langagergårde:  
Det oprindelige navn er ”Langergaard” (egentlig ”Langør”), som betyder gården ved et stenet vadested eller en stenet bred ved Lillebæk. I forbindelse med matrikuleringen 1844 skrev en landmåler i stedet ”Langagergårde”, antagelig som følge af gårdenes lange marker, og det navn blev hængende. Oprindelig lå her kun én gård med to beboere, siden er den delt i tre med tre forskellige matrikelnumre. Gården var sammen med Brejninggaard de to eneste selvejergård i sognet efter Grevens Fejde i 1532-34, hvor de fleste selvejerbønder mistede rettighederne, og i perioder ejede Brejninggaards forvalter gården, samtidig at han sad som fæster på den ene af gårdene i Vesterbæk, men sidst i 1600 årene kom gården under Brejninggaard som fæstegård. 

Per Lassen:  
Nævnt på gården i 1498 i jordebogen for Lundenæs slot. 
Afgifterne til Kronen: 2 ørte rug, 1 skovsvin, 2 skilling leding og sætgerd, 2 skæpper havre kongsstød. 

Kirsten Christens og Jens Lauridsen:  
 I mandtal på pendingeskatten 1620 angives de jordegne (selvejere) og fæsteinderster, som hver giver ½ daler i skat. Kirsten Christens må være enke efter den tidligere ejer Christen, Jens Lauridsen er fæste-indersten, som nævnt nedenfor. 

Thomas Christensen: 
Ejer af den jordegne gård, Langergård kaldet, ifølge Jordebog for Lundenæs amt i 1625 RA. Danske Kancelli B.105A, jordebøger over bøndernes landgilde og hvad enhver kan så og avle, 1625, afgif- ten til Kronen var: 5 mark 1 album ledingspenge, 4 skæpper havre, 2 ørte rug, 1 får, 1 gås, 2 høns, 1 skovsvin (oldensvin), 12 skilling hestegæsteri (indkvarteringsret for Kongen og hans følge). Udsæden var 6 tdr. rug, 2 tdr. byg, 1 tdr. boghvede, og der kunne bjerges 14 læs hø. Han ejede den såkaldte bondeskyld i gården på 3 tdr. Hk, mens herlighedsværdien på 4 tdr. Hk tilhørte Kronen fra gammel tid. Han var foged på Brejninggaard og stod for Brejning kirkes regnskab, og er antagelig søn af Kirsten og afdøde mand Christen. Som fæster i gården havde han Jens Lauridsen.  

Lauge / Laus Jensen & Jens Olufsen:  
Er fæstere af gården i 1650 og 1655 ifølge Hover sogns kirkeregnskabsbog, idet der til gården lå en eng, Vineng kaldet, som Hover kirke ejede, og hvis afgift til kirken blev brugt til indkøb af altervin og -brød. Afgiften var 1 (harbo)pund smør = 14 pund eller 2 rdl 1 mark. Den nævnes under Langergård i 1604-05 i kirkeregnskabsbogen. Ved matrikuleringen i 1817 siges det, at Hover kirkes jorder ligger ved åen nord i lodden og ligger i et med resten af jorden.
                      Jens Olufsens børn: 
                      Ifølge skiftet efter i Ringkøbing, 13-10-1673 (B.80-121 s.89) var Jens Olufsens børn 
                      Oluf Jensen og Karen Jensdatter, som var arvinger i tredje led efter afdøde. Oluf 
                      Jensen døde hos Maren Finderup i Ringkøbing i januar 1693 som en gammel, fattig mand uden livsarvinger og efterlod knap og nap nok til at dække                                        begravelsen (B.80122 s.257b). 
Ifølge Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 1645-1652, pantsatte ”Kgl.Maj.” (F.III) 1-5-1651 til Peder Lange gården Langergaard for lånte penge (168 rdl 1 mark 8 skil.), som han måtte beholde som brugeligt pant, indtil den igen blev indløst af Kronen, hvilket aldrig skete! Det var altså gårdens herlighedsværdi på de 4 tdr. Hk, som blev pantsat, ejeren Thomas Christensens andel, bondeskylden på de 3 tdr.Hk, hørte selvfølgelig ikke med. Siden hørte gården under Brejninggaard, til den blev frikøbt i 1794. 
I Peder Langes indberetning om sit gods 22-10-1660 til Kronen nævnes Langergård til sidst med de to nævnte fæstere og en afgift for herligheden til Brejninggaard sat til 3 tdr. HK. Han skrev: "Noch haffuer jeg en Selfegergaard udi Pant af Hans Kongelige Mayest. liggendes udi Lundenæs Lehn udi Bølling Herred udi Breining Sogn Lungergaard kaldet, beboet af Jens Olufsen og Laust Jensen, udi Hartkorn 3 Tønder."
 I forbindelse med, at Peder Lange fik pantet på Langergård, beholdt Kronen reluitionsretten (indløsningsretten) til pantet, men Johannes Müller på Brejninggaard overtog denne 8-4-1720, ind- betalte pengene fra 11-12-1720 til 11-9-1725, hvorefter skødet blev skrevet 25-2-1727. Kongen forbeholdt sig jagtrettigheden på vildtbanen (RA.Rtk.2215-63, litra C).

Christen Thomsen: 
Nævnes som selvejer på gården i 1661, sikkert søn af forgængeren. I 1663-64 siges det, at han bor på gården. I 1660 og 1665 boede han på en fæstegård i Vesterbæk, men flyttede det år tilbage til Langer-gård. I 1674 boede han stadig på gården og betalte dette år folkeskat af en karl og en tjenestepige. Som det ses nedenfor, boede han igen inden 1678 i Vesterbæk. 
I Viborg Landstings skøde- og panteprotokol for 1684 oplyses det, at selvejer Christian Thomsen i Langergård 25-1-1669 købte en gård i Kodal i Nr. Omme af handelsmand Bert Clausen i Viborg, hvilken gård han boede på dette år. Han solgte igen gården 30-7-1684 til Laurids Munk på Brejninggard. Med-underskriver af skøder er brorsønnen Thomas Knudsen. 
Som sin far var han foged på Brejninggaard i perioder og stod for Brejning kirkes regnskab. 
I mandtallet til ildsteds- og kvægskatten i 1677 oplyses det, at han har 3 ildsteder, 2 heste og 2 køer. 
Året efter i 1678, da der skulle betales krigsstyr (skat) var hans situation forandret meget. 
Sognepræsten for Nr. Omme og Brejning, Søren Mortensen, skrev følgende tingsvidne 29-4-1678: ”Så som Christen Thomassen Vesterbæk, nu boendes udi en liden bolig, som hand for nogen tid siden haffuer opbygget udi Nør Omme sogn, i Koudal bye, af aarsag hand oplod dend gaard i Brejning sogn til andre, som hand da paaboede, af mig er begierende, jeg vilde meddele hannem mit vidnedsbyrd om hans tilstand, da er den slettere for hannem nu, end mangen aar tilforn. Boligen, som hand nu boer paa, skatter hand af lige som andre. Kiøbmandsskab beretter hand, at hand har aldrig brugt, ei heller bruger hand det nu. 
At dette, som skrefvet staar, er vist og sandt, bekiender Søfren Mortensen med egen haand”. (RA:
Lundenæs og Bølling Amters Ekstraskatter 1674-1679, krigsstyr 1678). 
Han var gift med Anne Nielsdatter, hvilket oplyses i sagen mod Jørgen Lange på Brejninggaard i 1665. 
I 1683 var Christen Thomsen stadig ejer af gården, men boede i Videbæk. Han havde lejet gårdens bondeskyld på 4 tdr. HK til fogeden på Brejninggaard, Just / Jost Andersen Holstrupsig, som desuden havde fået pant i gårdens herlighedsret på 3 tdr. HK, som den tidligere godsejer, Peder Lange, i 1651 havde fået i pant af Kronen, men som ved Jørgen Langes fallit var blevet udbudt, og Just Andersen sad derfor som en lille konge på gården og ville bl.a ikke udlevere Brejninggaards regnskaber til Laurids Munk, da han i 1683 købte Brejninggaard. Først ved Kronens indgriben lykkedes det, og kort efter 1688 købte Just Andersen Trøstrup gård, Timring, hvor han døde i 1723. I skattemandtallet 1681 betaler han skat af en karl, og i skattemandtallet 1683 nævnes han og hustruen på gården med både karl og pige. Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer, 3 stude, 2 ungnød, 20 får, 3 bitræer og 1 svin. 1683 er det sidste år, han nævnes i skattemandtallet på gården. Den 22. september 1683 blev gårdens jorder målt op til den nye matrikel. Der står følgende i opmålingsprotokollen: ”Longerødgaard, en Helgaard, beboet af Jost Andersen, hvortil han selv nyder al Herlighed og det til sig forhandlet haver af samme Gaard og Bunde-gaard. Selvejer dertil er Christen Tommesen i Videbæk, der nyder aarligen for den selvejer Rettighed af Jost Andersen 4 td. Hk. Gaardens Mark er delt udi 3 Skifter og udi samme Mark og Skifter befindes en del Agerjord, der bruges til Herman Christensens Gaard udi Røjkum, som der til og er maalt og taxeret.  Engbunden ligger vesten om Gaarden, løber syd og nord og er med Lyng begroet. Kan høste, naar Aarsens vækst er god efter beretning 8 Læs Hø, og naaar det er Misvækst 5-6 Læs Hø. 
Fædriften bestaar af sort Hede og utjenlig til Græsning uden alene smaa Kreater, hvorfor De lejer for Deres Foe(føde)nød paa andre Steder, uden for 6 Nød og et par Bæster (heste), som De maa holde imellem Deres Sædejord på de hvilende Agre. 
Samme Gaards Hede er ej heller i nogen god Vækst befunden, dog bruger De Den til fornødenhed, men maa dog grafve lidet til hjælp paa andre Marker (hedetørv). 
Samme Jost Andersen har en af Hover Kirkes Enge i fæste, som ligger inden Dens Markskel, yder deraf aarligen til bemeldte Kirke 1 harboe pund Smør (14 pund). Marken ligger mos Øst til Røjkum og Longe-rød Hede, Westen til Longerødgaards Eng”. Herefter følger en beskrivelse af de tre skifter: 
Første Skifte kaldes Aalegaards Jord, som strækker sig nord-syd og består af 10 agre, som vurderes til ond rugjord bestående af skarp grå sand og sur stengrund og ganske overgroet af hede. Jorden tilsås i to år, første år med boghvede, andet år med rug og hviler derefter i otte år. 
Andet skifte kaldes Bindis Agre, som strækker sig øst-vest og består af 20 agre og ligger syd for Aalegaards Jord. Den vurderes til skarp rugjord bestående af grå sand og sur stengrund. Tilsås i tre år, første år med byg, andet år med boghvede, tredje år med rug, hvorefter den hviler i fire år. Tredje skifte kaldes Vang Mark Agre, som strækker sig syd-nord imellem heden og engen og består af 54 agre, hvoraf en del er vurderet til skarp rugjord som under Bindis Agre, og hvor Hermans gård i Røjkum har tre af agrene. 
Resten af agrene er vurderet til middel rugjord bestående af grå sand og ingen muld, som tilsåa i fire år, første år med byg, de to næste år med rug, sidste år med havre, hvorefter de hviler i fire år. Heraf har Herman Christensen halvdelen. 
En indelukket kalvehave, som strækker sig øst-vest og vurderet som middel bækjord bestående af grå sand og ringe muld. Tilsås i tre år, første år med byg, derefter to år med havre og hviler herefter i tre år. I alt blev der dyrket i 51,5 tdr. land. 
Gårdens Hk blev nedsat fra 7 tønder til 6-1-3-1.
                      Just Andersen Holst / Holstrup  / Holstrupsig:
                      Antagelig født i Hegedal, Fjellerup, død i Trøstrup 1723, skifte (se Brejls skifter).
                      Gift 1. med N.N. Jensdatter Nipsgaard.
                                            Børn:
                                            1: Barbara: gift med Jørgen Clemmensen, Hagelskær, Ikast.
                                            2: Helle: o.1684, død 1711, gift med Christen Rygaard, Bramminge
                                                           Hovedgård og Hesselmed.
                                            3: Anders Holst: o.1686-1748, sognepræst i Vivild-Vejlby sogne.

Peder Knudsen & Christen Nielsen:  
I kop- og kvægskattemandtallet 1678 er Peder Knudsen fæster, og Christen Nielsen sidder til huse hos ham. Den første skattes af hustru, datter og tjenestepige, den sidste kun af sin hustru. Besætningen angives til 2 heste, 2 køer, 1 kalv og 6 får. I skattemandtallet 1681 betaler Christen Nielsen skat af en karl. 

Thomas Knudsen:  
Han var søn af Christen Thomsens broder, Knud Thomsen, som vi ikke ved noget om. 
Thomas Knudsen boede i Videbæk og ejede Langergårds bondeskyld i 1688 efter farbroderen, men Laurids Munk købte den af ham, så herefter var fæsterne på gården fæstere under Brejninggaard, og Langergårds status gik fra at være en selvejergård til at være en fæstegård. 
Hvad gårdens herlighedsret angår, så købte ejeren af Brejninggaard, Johannes Müller, den af Kronen 11-12-1720, skødet skrevet 25-2-1727, for 2 rdl pr td. HK, og da Hk var 3-2-3-2 1/5, kostede det ham 6 rdl 70½ skil. Kongen forbeholdt sig dog rettigheden til at drive jagt på gårdens jorder, hvis det skulle blive aktuelt, men det har vist aldrig været tilfældet (RA.Rentekammeret 2215.63: Skødebog over reluitions-godset i Jylland 1726-1732).

Laurids Nielsen & Peder Jensen: 
Laurids Nielsen nævnes første gang som fæster i skattemandtallet 1684. Han svarer skat af sin hustru. Besætningen er 1 hest, 1 plag, 1 ko, 1 3 års stud, 1 ungnød, 4 får og lam, 1 svin. 
I skattemandtallet 1697 svarer han første gang skat af datteren Anne Lauridsdatter
Først fra 1697 nævnes Peder Jensen som medfæster på gården med hustru. 
De to fæstere nævnes sammen på gården i 1708, mens kun Peder Jensen nævnes i 1713, hvor han svarer skat af en tjenestepige.
1708: Hk: 6-1-3-1, landgilde: 2 ørte rug, 1 brændsvin, 1 får, 1 gås, 2 høns, 2 tdr. 8 skp. havre (gæsteri), 1 rdl. 5 mk. 1 alb. gæsteripenge.
Det er antagelig under disse to fæstere, at gården er blevet delt i to lige store halvdele med samme Hk, således at vi herfra kan operere med to gårdsparter.

Langergårde, Langagergårde:
Vestlige ejerlav matrikel 3, senere 3a, Muldbjergvej 18:
Matrikelnumre 1950: V matr.3a,h,5c,f,g,10e. 
Anders Christensen:  
Han nævnes første gang på gården i 1718 på Laurids Nielsens del, bor der i 1731, men er død, før Brejning kirkebog begynder i 1745. 
Gift med Anne Margrethe født o.1679, død på gården 1758, antagelig datter af Laurids Nielsen. 
                      Børn:
                      1: Laust:  eftermand. 
                      2: Else: død 1777, gift på nabogården V.matr.4. 

Laust Andersen:  
Søn af forrige, men ingen data haves på ham, da kirkebogen i perioder er særdeles mangelfuld ført. Hans gård brændte i 1753, og i den anledning blev der optaget forhør, som findes i Bølling herreds justitsprotokol 28-8-1753 (s.280), hvori det siges, at han fik fæste på gården 8-12-1741 efter faderen, og at fæsteren i matrikuleringens tid (1688) var Laurids Nielsen. Han var sognefoged i 1748. Gift med Mette Hansdatter, hvis data ligeledes mangler, men hun er datter af mølleren på Brejninggaards vandmølle Hans Christensen. Gården var firlænget på i alt 40 fag.
                      Børn:
                      1: Hans: o.1743-1822, gdr. og sognefoged i Egeris, Nr. Vium. 
                      2: Anne Margrethe: 1745-1745. 
                      3: Dødfødt: 1746. 
                      4: Anders: 1748-1814, eftermand. 
                      5: Anne Margrethe: 1752-1752. 
                      6: Christian: 1753, se Lille Vesterbæk, V matr.9. 
                      7: Anne Margrethe: 1757-1829, gift i Vesterbæk. 
                      8: Niels: 1760-1761. 
Familien flytter til Lille Vesterbæk V matr.9 o.1776. 

Anders Lauridsen:
Forriges søn, født 1748, død i Vesterbæk V matr.10, 1814. Sognefoged og lægdsmand. Er her fra o.1776. 
I 1791 har han 20 tdr. rugland delt i 15 tægter og kan i et middelår høste 20 tdr. rug og 6 tønder byg samt bjerge 8 læs hø. Der blev sået gjærfrø (spergel) på de hvilende marker, Besætningen var på 2 trækheste, 3 køer, 1 stud, 10 får med 5 lam og 1 gris. I afgift til Brejninggaard betalte han 1 rdl 2 mark, som han som regel var i restance med. 
Køber 8-1-1796, læst 5-7-1803 (1-765) gården fra Brejninggaard med Hk. 3-1-1-1. 
I forbindelse med købet blev gården forsikret i Brandkassen for 200 rdl og skulle have det behørige brandudstyr, som bestod af en brandhage, en stige, en lygte, et kar og to spande. 
Flytter til V matr.10, Vesterbæk, mageskifter med eftermanden. 
Gift med Anne Johanne Thomasdatter født i Vesterbæk 1756, død på gården 1831. 
                      Børn:
                      1: Thomas: 1777-1828, gift 1810, gdr. på Bondesgård, Torsted. 
                      2: Laurids: o.1779-1843, ejer Vesterbæk V matr.10. 
                      3: Kirsten: 1782-1846, gift i Dejbjerg 1809, død i Hee. 
                      4: Mette: 1784-før 1793. 
                      5: Niels: 1787, konfirmeret i Sædding 1803, da han var karl på Slumstrup. 
                      6: Mette Kirstine: 1790-1854, gift i Hee 1824, død i Hee. 
                      7: Mette: 1793-1856, død som fattiglem, ugift. 
                      8: Karen: 1796-1861, gift i Ringkøbing 1837, død i Ringkøbing. 

Thomas Lauridsen: 
Født i Bjørnkær 1767, død på gården 1849. Kom fra V matr.10 i Vesterbæk. 
Køber (mageskifter) 18-6-1803 (1-765), men bor allerede på gården ved Peders fødsel i 1797. 
Køber 18-5-1816 (2-459) gårdens konge- og kirketiende, skøde herpå 29-8-1817 (1a-4). 
Gift i Brejning 1795 med Ane Marie Jensdatter født på Kongensbjerg 1778, død på gården 1840.
                      Børn:
                      1: Peder: 1797-1797. 
                      2: Peder: 1799-1835, gift i Sædding 1833, død i Vorgod. 
                      3: Laurids: 1801-1877, gift i Dejbjerg 1830, Husted og eftermand. 
                      4: Karen: 1804-1872, gift 1830 med Laurits Jensen, Hover, død i Hover. 
                      5: Jens: 1807-1870, gift 1833 & 1858, ejer Husted & Lille Snogdal, død der. 
                      6: Ane: 1811-1898, gift 1838 med Niels Christian Lauridsen, Vesterbæk. 
                      7: Hans: 1814-1828. 
                      8: Karen: 1817-1893, gift 1862 med Jens Jensen, Dejbjerg, død i Dejbjerg.

Gartner Niels Chr. Nielsen (1887-1980), død i Skjern, har fortalt følgende om oldefaderen: Thomas Lauridsen var, udover ejer af den ene af de tre Langergårde, hestehandler. N. C. Nielsens faster kunne huske ham klædt i læderbukser, vest og trøje med sølvknapper, idet han var ret velstående. Datteren Anes giftermål med den vist noget tvivlsomme og af ringe stand Niels Kristian Lauridsen var langt fra efter ønske, men hun ville have ham, efter sigende fordi han gik med lommeur, så selv om forældrene satte sig i mod det, fik hun sin vilje. Fra hjemmet fik de et vægur, som stadig findes i familien. Det eneste minde, der er bevaret i familien om Thomas Lauridsens kone, er, at hun var slem til at smage mere end godt var på brændevinet, når de selv brændte på gården, hvilket i øvrigt var ulovligt på den tid. 
Thomas Lauridsen ordnede også sønnen Laurids Thomsens bryllup med Dorthea Kirstine Hansdatter, som kom af velstående familie i Marup ved Skjern.

Laurids Thomsen
Født 1801, død som husfæster i Røjkum 1877. 
Køber 20-2-1839 (8-121). Kom fra Husted. Det gamle stuehus var bygget før 1844, nedrevet 1938.
Køber 20-6-1843, ikke tinglæst, ½ af Hover kirkes eng, Vineng. 
Gift i Dejbjerg 1830 med Dorthea Kirstine Hansdatter født i Skjern 1808, død på gården 1864. 
                      Børn:
                      1: Thomas: 1831-1896, gift 1867, død i Røjkum V matr.18, Ølstrupvej 3. 
                      2: Hans: 1835-1864, husmand i Vanting, faldet ved Dybbøl 17-3-1864. 
                      3: Maren Kathrine: 1837-1894, gift 1862 med Mads Lauridsen Vesterbye,
                                                       Kassentoft, senere Pilgård, Brejning kirkeby. 
                      4: Ane Marie: 1840-1877, gift 1867 med Hans Knudsen, Vesterbæk. 
                      5: Peder: 1842-1916, gårdejer på Muldbjergvej 16, V matr.5. 
                      6: Hans: 1844-1860. 
                      7: Mette: 1847-1862. 
                      8: Margrethe: 1850-1852. 
                      9: Margrethe: 1853. 

Jens Andersen Nesgaard:
Født på Næsgård, Bølling 1842, død i Rude, Slagelse 1923, bror til Thomas Næsgaard, St. Røjkum. 
Køber 8-6-1872 (23-462) V matr.3 og 3c. Kom fra Tarm. 
Sælger 9-2-1881 (26-235) V matr.3b til Poul Andersen, Nr. Muldbjerg, Hover. 
Sælger 22-6-1882 (27-346) V matr.3d+e til Jens Andreas Peter Henriksen.                                                                                                                                                  Sælger 22-6-1882 (27-345) V matr.3f til Jeppe Jensen
Sælger 8-12-1882 (27-478) V matr.3g til Søren Lynderup, Brejning kro, et stykke eng.                                                                                                                                          Gift i Bølling 1868 med Villadsine Margrethe Damgaard Hansen født i Nr. Bork 1850, død i Viborg Sortebrødre sogn 1916. 
                      Børn:
                      1: Jens Rærup Jensen: 1868-1868, i Bølling. 
                      2: Jens Rærup Jensen: 1869 i Tarm, Egvad - 1942 i Vor Frelsers sogn, Vejle. 
                      3: Anders Nesgaard Jensen: 1872 i Brejning, gift i Holstebro 1901. 
                      4: Hans Damgaard Jensen: 1874-1874. 
                      5: Hans Damgaard Jensen: 1876-1946, død i København. 
                      6: Marie Jensen: 1878, fra 1910 Marie Nesgaard
                      7: Matilda Marie Jensen: 1880-1882. 
                      8: Søren Matias Jensen: 1882. 
                      9: Kirstine Mathilde Jensen: 1885 i Holstebro. 
Familien flytter til Holstebro i 1882.   

Christen Alfred Dochedahl:
Født i Skals 1851. 
Køber 11-8-1882 (27-359) V matr.3a. Kom fra Odder.
Sælger 3-4-1889 (32-4) V matr.3c til snedker Knud Jensen, se V matr.10e.
Sælger 24-11-1911 (47-470) V matr.3h til V matr.10e. 
I hans tid blev der holdt skole for børnene fra Bilring (Fenger), Muldbjerg mølle (Hauch), Feldbæk (Rützau) og hans egne på gården. 
Gift 1873 med Anine Marie Elisabeth Fugl født 1850 i Randers. 
                      Børn:                                                                                                                                                                                                                                                                           1: Anine Marie Elisabeth: o.1875 i København. 
                      2: Hans Peter: o.1876 i København.
                      3: Frida Marie: 1895, gift 1914 med Christian Karmark Pedersen, Glumsø. 

Christen Garner:
Køber 14-7-1916 (50-402).

Mikkel Serup:  
Født i Serup, Gudum 1880, død i Tarm 1941. 
Køber 19-5-1919 (52-748), kom fra Lille Bjerrum, Gudum. 
Gift i Gudum 1906 med Nielsine Kristine Nielsen født i Fabjerg 1878, død i Tarm 1944.
                      Børn: 
                      1: Anders: 1907, tømrermester i København. 
                      2: Niels Andreas: 1909. 
                      3: Anna Sofie Magdalene: 1911, gift Jørgensen
                      4: Kristiane: 1913. 
                      5: Otto Herluf: 1914, bosat i Frederiksværk. 
                      6: Albert: 1915. 
                      7: Hilda Elisabeth: 1918, gift med Erhardt Kirkegaard Nielsen, Tarm.
                      8: Ingvard Johannes: 1921. 
Nielsine Kristine Nielsen var gift 1. med gdr. Niels Peder Christensen Bjerrum 1852-1904 på Lille Bjerrum, Gudum. 
                      Børn:
                      1: Karoline Christensen Bjerrum: 1901-1989, se Sandbæk matr.1f. 
                      2: Kresten Christensen Bjerrum: 1903-1982, gdr. Mosdalvej 1, Brejning.
Familien flytter til Tarm, hvor Mikkels Serup var handelsmand. 

Thorkild Andersen: 
Født i Vinderslev, Viborg 1899, død i Spjald 2000. 
Køber 16-2-1927 (17-929). 
Køber 10-6-1931 V matr.5f fra V matr.5a. 
Køber 19-9-1936 på auktion Vestlige matr.3c og 10e til sammenlægning med gården. 
Køber 19-9-1935 V matr.5g på auktion til sammenlægning med gården. 
Gift i Ølstrup 1927 med Mathilde Rosenover Hauch født i Ølstrup 1905, død i Spjald 1993.                                                                                                                                                        Børn:
                    1: Birgit: 1938. Gift Brun, Karup.
                    2: Evald Hauch: 1939. 
                    3: Tove Hauch: 1940. 
                    4: Karl Henrich Hauch: 1942, eftermand på gården. 
                    5: Emmy Hauch: 1944. 
                    6: Gudrun Hauch: 1947-2010, tvilling, begravet i Brejning. 
                    7: Olav Hauch: 1947, tvilling.

Karl Henrik Hauch Andersen: 
Født på gården 1942.                                                                                                                                                                                                                                                Køber 4-9-1967. 
Køber 1-7-1970 V matr.4l fra Svend Hartvig Jensen, Muldbjergvej 12.
Køber 8-12-1977 V matr.4h fra Holger Jul Hansen, Vesterbækvej 6. 

Mads Lystbæk, Susanne Hyldegaard Larsen, Mette Løkke & Hans-Jørgen Buur Sørensen:                                                                                                                            Køber 6-3-1986. Forpagter gården 1982-1986. 

Susanne Hyldegaard Larsen & Mads Pedersen Lystbæk: 
Hun født i Holbæk 1954, gymnasielærer, han født i Madum 1955, agronom. Gift 1989.                                                                                                                                      Køber 30-3-1988 Mette Løkkes og Hans-Jørgen Buur Sørensens halvdel. Økologisk kvægbrug m.v. 

Stensgaard: 
Vestlige ejerlav matrikel 3b, Muldbjergvej 20:
Matrikelnumre 1950: V matr.3b, Hover matr.3y,z,æ.
Poul Andersen: 
Født på Bilring 1827, død i Muldbjerg 1894. 
Køber 9-3-1881 (26-235). Driver jorden sammen med sin aftægtsgård i Sdr. Muldbjerg. 

Anders Poulsen: 
Født i Muldbjerg 1862, død samme steds 1923. 
Køber 25-9-1889 (32-221). Driver jorden sammen med gården i Sdr. Muldbjerg. 
Køber 22-5-1895 (36-3) & (36-229) V matr.3f. 
Gift med Mette Marie Borg født i Asp 1866, død i Muldbjerg 1940.  

Mette Marie Poulsen:  
Arver 18-11-1925 (16-750), forriges enke.

Poul Muldbjerg Poulsen:  
Født i Muldbjerg 1898, død samme sted 1974. 
Køber 18-11-1925 (16-750). Forriges søn. Driver jorden sammen med gården i Sdr. Muldbjerg. Sælger 13-1-1931 Vestlige matr.3b til broderen Anders Borg Poulsen.  

Anders Borg Poulsen: 
Født i Muldbjerg 1902, død i Spjald 1984. Søn af Anders Poulsen. 
Køber 13-1-1931, gården er bygget i 1929. 
Gift i Brejning 1930 med Maren Kirstine Birgitte Pedersen født i Muldbjergvej 12, Røjkum 1908, død i Spjald 1996. 
                      Børn:
                      1: Anders Borg: 1933-2019, eftermand. 
                      2: Kristian: 1935-o.1993, bosat i Sønderborg. 
                      3: Marie Borg: 1940, gift med Svend Aage Madsen, Spjald. 

Anders Borg Poulsen: 
Født på gården 1933, død samme sted 2019. 
Køber 1-8-1969.
Køber 1-7-1970 V matr.4k fra Svend Hartvig Jensen, Muldbjergvej 10. 
Køber 26-10-1976 V matr.4e fra samme. 
Gift 1970 med Ingrid Esbensen født i Gimsing 1936, død på gården 1980. 
                      Barn:
                      1: Peder Borg: 1973. 
Samboende med Gerda Kirkeby Larsen født i Hee Stationsby 1934. 

Peder Borg Borup:
Køber 2-7-2018, forrige ejers søn, bosat i Ryslinge.

Karina & Kent Harpøth Thomsen:
Køber 1-11-2019.

Bækhuset:
Vestlige ejerlav matrikel 3c:
Christen Pedersen Søndergaard:  
Født 1807 på Nr. Søndergård, død som fæster af huset på V matr.3c i 1867. 
Fæster huset før 1845 under V matr.3. Husfæster på Spjald i 1842. 
Gift i Brejning 1840 med Christiane Johanne Christensdatter født i Tudskær 1807, død i Vorgod 1879. 
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1842-1904, gift 1873, født på Spjald, død i Nr. Omme. 
                      2: Mette Marie: 1848-1928, gift 1873, død i Vorgod.
                      3: Peder: 1850-1940, ejer af Randbæk matr.6k, Væggerskildevej 14. 
Huset lå lige vest for bækken i Langergårde overfor V matr.3, hvilket fremgår af de gamle matrikelkort. Ifølge folketælling 1870 og 1880 var der da ingen beboere i huset.

Jens Andersen Nesgaard:
Køber 8-6-1872 (23-462) V matr.3a, hvorunder V matr.3c hører.
Sælger ejendommen 1889 til snedker Knud Jensen, V matr.10e, se videre der, huset nedbrydes.

Sandager: 
Vestlige ejerlav matrikel 3c+3l, senere 3l, Muldbjergvej 11:  

Thorkild Andersen:  
Bygger ejendommen ”Sandager” på V matr.3c+3l o.1945 for at få lov til at beholde jorden. Se videre under V matr.10e.

Anders Marinus Andersen: 
Køber efter 1950 V matr.3c+3l.
Sælger 1-4-1964 sin brugsret på ejendommens jord i 2 år til gdr. Thorkild Andersen, Muldbjergvej 18. Forpagter 22 tdr. land ud til Gdr. Ejnar Knudsen, Højbo 1-7-1968, aflyst 31-12-1970. 

Jacob Nielsen:
Køber 11-12-1971, kom fra Vorgod. 
Flytter til Øster Vemb 1975. 

Inge & Kurt Rasmussen: 
Køber 1975. 
Sælger o.1975 matr.3c til Ejner Knudsen, V matr.5i, Muldbjergvej 13.   

Poul Enevoldsen: 
Køber 13-6-1983 V matr.3l på auktion. 

Anne Marie Jacobsen:
Køber 7-10-1988. Kom fra Bakkegård, Muldbjerg. Gift med Leif Jacobsen (1942-2018).

Mathias Burgaard Madsen:
Køber 1-3-2019.

Vestlige ejerlav matrikel 3d+3e, Vesterbækvej 6:
Jens Andreas Peder Knudsen:  
Født i Lille Vesterbæk 1850, død i Hee 1919.  
Køber 9-8-1882 (27-346) og bebygger før 1880. Kom fra Randbæk matr.6c+30o, se der. 
Gift med Susanne Elisabeth Dorthea Sand født 1850 i Hover, død i Hee 1920. 
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1880-1945, gift med Jens Jensen Vestergaard, se Randbæk matr.7a. 
                      2: Ane Katrine: 1886-1951, Silkeborg, gift med slagter Søren Hviid, Spjald. 

Just Thuesen Mouridsen:  
Født i Vognbjerg, Stauning 1857, død i Kirkeby, Ølgod 1907. Arbejdsmand. 
Køber 1-7-1891 (33-380). 
Gift i Ølstrup 1888 med Martha Jepsen født i Mosdal 1860, død i Ølgod 1936. 
                      Barn:
                      1: Anders Kristian: 1893-1948, cykelhandler i Vester Nebel.   

Niels Christian Willumsen:
Født i Degnbol, Sdr. Lem sogn 1863, død i Skjern 1938, begravet i Sdr. Lem. 
Køber 4-10-1893 (35-16) kom fra Sdr. Omme. 
Gift 1887 med Maren Margrethe Jensen født Faurby, Sdr. Lem sogn 1866, død i Fjerritslev 1930, begravet i Sdr. Lem. 
                      Barn:
                      1: Niels: 1888 i Nr. Omme-1956, sagfører og sognerådsformand i Fjerritslev. 

Marie Gabriella (Ella) Petersen født Hauch: 
Født i Muldbjerg mølle, Hover 1872, død i Sdr. Esp, Torsted 1956, begravet i Brejning. Gift i Brejning 1905 med Thomas Pedersen (1864-1930), lærer ved Vesterbæk skole. 
Køber 11-6-1930. 
Flytter til datteren Maren Stræde i Finderup og derefter til Sdr. Esp. 

Kristian Hastrup Pedersen:  
Født i Vesterbæk skole 1911, død i Skjern 1992, begravet i Brejning. 
Køber 25-8-1939, forriges søn. 
Gift i Nr. Omme 1935 med Nora Sundgaard født i Thorsted 1913, druknet i Vesterhavet 1938.
                      Barn:
                      1: Marie Gabriella: 1936, gift Andersen, Skjern. 

Mads Gjedahl: 
Født i Nr. Brostrup, Ølstrup 1908, død i Spjald 1976. 
Køber 6-7-1949. Kom fra Sønder Mosegård, se der. 
Køber 21-2-1965 V.matr.4h.
Gift i Ølstrup 1940 med Signe Andersen født i Kjærholm, Nr. Omme 1915, død i Spjald 1987.  Se V matr.11b.
                      Barn:
                      1: Solveig Kirsten: 1944-1997, gift Kind, Sandholt-Lyndelse, Fyn.

Holger Jul Hansen:
Født i Brejninggaards Mose 1932, død i Spjald 2010. Se Ølstrupvej 9.
Køber 1-7-1970. Kom fra Spjald. Klovbeskærer. 

Vibeke Lodahl Mogensen: 
Køber 7-9-1988. 

Lone Ågård Jensen & Bent Holmgaard Jensen: 
Køber 10-11-1993 på auktion. 
Flytter til hans fødegård, Muldbjergvej 14.

Ulla Kyndesen: 
Køber 25-11-1996. 
Gift med smedemester Bent Kyndesen 1951-2015, begravet i Brejning. 

Mathias Kyndesen & Iben Jepsen: 
Køber 9-6-2015, han er søn af forrige ejer, født 1993.  Flytter til Spjald.

Simon Fløe Andersen & Lea Aggeboe Clausen:
Køber 1-10-2022.

Langergaarde, Langagergårde: 
Vestlige ejerlav matrikel 4, senere 4a, Muldbjergvej 7:
Matrikelnumre 1950: V matr.4a,d,5l. 
Peder Jensen: 
Nævnt på gården 1697-1726. 

Anders Pedersen: 
Født o.1704, antagelig søn af foregående, død 1764 i Væggerskilde. Nævnt på gården i 1731, flytter til Væggerskildegård. Se dér. 

Anders Knudsen:  
Født o.1704, død på gården 1768, skifte i Brejninggaards skifteprotokol, der viser, at gården var veldrevet og ved god magt, idet der var et lille overskud i boet, og det var sjældent den gang. Fæster gården før 1739, hvor han nævnes første gang, og hvor hans forældre er indsiddere på gården. Faderen Knud Knudsen dør på gården 1759, 76 år gl. 
Gift med Else Andersdatter født på nabogården, død i Bækgård 1777. 
                      Børn:
                      1: Anders: o.1741, 46 år i fkt.1787, 60 år i 1801, død 1812, gårdfæster i Hestkær. 
                      2: Knud: 1744-1745. 
                      3: Knud: 1746-1749. 
                      4: Johanne Margrethe: 1748-1748. 
                      5: Knud: 1749-1822. Fæster, senere selvejer i Bækgård, se der. 
                      6: Niels: 1751. 
                      7: Johanne: 1754-1754, tvilling. 
                      8: Anne Margrethe: 1754-1754, tvilling. 
                      9: Johanne: 1755-1774, død i Sdr. Vognbjerg, Stauning sogn.

Else Andersdatter & Knud Andersen:  
Fæster 1768, forriges enke og søn. 
Familien flytter til Sdr. Vognbjerg, Stauning sogn i 1771.

Mikkel Hansen: 
Fæster i 1771, kom fra Øde Røjkum, V.matr.16, se der. 
Han blev frasat gården efter dom i 1779, indledt ved Bølling herredsting 18-5 (1779, s.564ff). 

Mads Gregersen: 
Født i Bølling 1750, død på gården 1826. 
Fæster gården 28-7-1779, fæstebrevet er bevaret på arkivet. Han var karl på Brejninggaard i 1776. 
Køber 8-1-1796 gården til selveje, skødet er bevaret på arkivet. Hk 3-1-1-1. 
Får i 1797 tilladelse til udstykning af sin selvejerejendom (R. Rtk.2483 sag 1308) i to lige store dele og sælger halvdelen af ejendommen til ny ejendom V.matr.5. 
Gift med Ane / Anne Lauridsdatter født i Dumpen 1758, død på gården 1829. 
                      Børn:
                      1: Margrethe: 1781, gift med Rasmus Høgild, Rind. 
                      2: Poul: 1784-1865, eftermand. 
                      3: Gregers: 1787-1879, forpagter af Brejninggaards vandmølle 1822-28, flyttede
                                           derfra først til Nr. Omme og derefter til Gellerup. Gdr. i Borup, Tårup sogn, begravet i Tårup, gravsten. 
                      4: Birgitte:  1791-1861, gift i Vorgod 1812 med Ole Birkmose, død i Vorgod. 
                      5: Marianne: 1795-1877, gift i Sdr. Lem 1844, død i Ringkøbing. 
                      6: Kirsten: 1798-1885, død i Kroghus, Sdr. Lem. Gift med Iver Jacobsen. 
                      7: Laurids: 1803-1865, gift i Tim 1832, død i Tim. Gårdejer og sognefoged. 
Mads Gregersen gav sig i kast med at forbedre den faldefærdige gård, han havde fæstet. Da han overtog gården, var der opdyrket o.12 tønder land, men i løbet af årene dyrkede han en del jord op, således at han i 1791 havde 20 tønder land under plov delt i 15 tægter. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer,1 stud,2 kvier, 11 får med 6 lam og 1 gris, og i et middelår kunne han avle 20 tønder rug, 6 tønder byg og 8 læs hø. På de hvilende agre såede han Gjærfrø (Spergel). Mads Gregersen skulle jo yde hoveri til Brejninggård. Hoveriet var sammen med landgilden betalingen for at være fæster af gården. På et år skulle han stille 10 dage med plov, 62 dage med vogn og 183 dage enten selv eller sende en karl på Brejninggård, så på den måde gik en betragtelig del af året borte fra hans egen bedrift, og så var Brejninggård i øvrigt ikke nær så slemme til at forlange hoveri, som godserne østpå i landet. I årlig afgift for ”småredsel” betalte han 1 rdl 2 mark, som han oftest var i restance med. 
I 1794 skete der noget, der fik stor betydning for familien i gården. Godsejerinden på Brejninggård satte fæsteejendommene til salg, Mads Gregersen talte de opsparede mønter og gik i forhandling med Fruen på Brejninggård. Hans gård var vurderet til 400 rdl, og det, mente Fruen, var den også værd, så enden på det blev, at Mads Gregersen købte sin gård fri til selveje ved auktionen på Brejninggård, 5/6-1794. Han lånte 300 rdl i Den Kongelige Kreditkasse i København, der stillede midler til rådighed til fæstebønder, der ville købe deres gårde fri, og yderligere 100 rdl hos Jens Christensen i Kongensbjerg her i sognet, som havde en del penge på kistebunden.  
Gården blev forsikret i Brandkassen for 210 rdl, som altså var under købesummen.  
Det første lån blev tilbagebetalt i 1802, det sidste før 1805, men så havde han også fået tilladelse til at dele sin gård i to lige store dele 12-5-1797. Den ene halvdel solgte han til Niels Lauridsen her fra sognet, det er den nuværende Muldbjergvej 16, medens han selv beholdt den anden halvdel, Muldbjergvej 7. Gårdens jorder blev ved denne lejlighed opmålt af landmåler Wesenberg fra Nørre Bjert, som opregnede de marker, der blev ved gården: Vester Langager, Sønder Binding, Sønder Toft, Øster Tyve Forte og Pilodden. 
Efterhånden havde Mads Gregersen fået en alder, hvor det var nødvendigt at tænke på afløsning, og 18/9-1812 solgte han sin gård til den ældste søn, Poul Madsen, som til gengæld skulle give ham og hans kone ophold og aftægt i gården, den tids form for alderdomssikring. Hvis de ikke ville bo sammen med familien, skulle han indrette dem 4 fag aftægtshus med alt fornødent og altid vedligeholde det. Årligt skulle de have 3 tønder rug og 3 tønder byg, leveret med 1/4 til Mikkelsdag, Jul, Graversdag (12-3) og Sct. Hans, og han skulle sørge for at kornet blev formalet på møllen, og at der blev bagt og brygget af det. Året rundt skulle de have 1 1/2 potte sød, nymalket mælk hver dag. I løbet af året skal han levere dem 4 snese hønseæg, 4 snese tørre hvillinger, 4 tørre torsk, 1 lispund smør, 2 lispund talg og 2 potter tran, 1/2 skæppe salt, 1/2 skæppe humle og 2 rdl i rede penge. Desuden skulle han græsse og føde 3 får med lam for dem, hvoraf de både beholdt uld og lam, ligesom han skulle sørge for fornødent ildebrændsel, en plet i haven til at dyrke den kål, aftægtsfolkene behøvede, samt fri adgang til brønden. Når aftægtsfolkene flyttede ind i aftægtsboligen, skulle de være berettigede til at medtage deres seng, kiste, gangklæder, samt hvad de ellers skulle bruge af husets bohave. Desuden skulle sønnen betale deres offer til præst og degn og deres ekstraskatter, samt give dem fri befordring til kirke, når de ønskede det. Hvis de blev syge, skulle han lade dem pleje, og endelig skulle han give dem en hæderlig begravelse, når de engang døde, mod at han overtog alle deres ejendele, undtagen moderens tøj, som hendes 4 døtre skulle dele.  Der er ikke noget at sige til, at sådan en aftægtsforpligtelse kunne virke tyngende på en ejendom. 
Der skete det ejendommelige, at selv om Mads Gregersen og hans kone blev boende i gården, så købte han i 1825, da han var o.75 år gammel, Sandgård i Askov i Nr. Omme sogn. Han flyttede ikke derop og fik ikke meget glæde af købet, idet han allerede døde året efter i 1826, hvorefter hans enke i 1827 igen solgte gården. 
Det første oversigtskort over gården på Muldbjergvej 7, som blev udfærdiget i 1817 i forbindelse med opmålingerne til matriklen i 1844, viser, at denne gård på dette tidspunkt bestod af 2 øst-vest liggende længer, hvor imellem den nuværende Muldbjergvej gik. 
Da gårdens ejer, Ane Lauridsdatter, døde i 1829, blev der foretaget skifte efter hende, og det lader os få et lille indblik i, hvad gården indeholdt på dette tidspunkt. I stuehuset fandtes stuen med et langt fyrrebord og 3 træstole, samt et stueur. Opvarmningen foregik ved hjælp af en beskadiget bilægger kakkelovn. Desuden var her 2 indmurede sengesteder, hver med diverse puder og hølsklæder. Det ene sengested var dækket af en gammel rødstribet overdyne, det andet af en hvid- og blåstribet ditto. Endelig fandtes der på nogle hylder en tepotte og nogle tekopper, nogle sorte sætter, en tragt, et pægl mål, en lille flaske og nogle skeer, knive og gafler. 
Vestligst i stuehuset fandtes et lille kammer med enkens kiste med hendes tøj, samt en loftsstige, en lille øl tønde og et sædeløb. Desuden var der en kælder med 2 gamle løbe og en kærne, et spisekammer med et lille bord med nogle krukker, potter, sætter og fade, samt husets lyskilde i form af en messinglysestage. I køkkenet fandtes det åbne ildsted med ildklemme og en stage. Desuden var her et gammelt kar, en øsebøtte, en spand, 3 sætter og nogle potter. Endelig var der bryggerset, hvor igennem indgangen til stuehuset fandtes. Her stod gruekedlen med en lille kedel i - til ølbrygning - samt en tønde, et kar, et par bøtter, en spand, nogle sætter og løbe. 
I staldbygningen fandtes gårdens besætning bestående af 2 små stude, 2 køer, 1 kalv og 10 får. I vognskjulet fandtes et par gamle trævogne med tilbehør, en plov og en harve. I huggehuset fandtes en spade, en skovl, en stålgreb, en høle, to river, en plejl og en kasteskovl, et sold, en gammel økse, en hammer, en knibtang og en gammel sav, samt et sæt studetøj og endelig gårdens brandredskaber, som skulle findes i alle brandforsikrede ejendomme og som bestod af en brandhage, en stige, en lygte, et kar og to spande.

Poul Madsen: 
Født på gården 1784, død samme sted 1865, forriges søn. 
Køber 18-9-1812 (1a-14) med endeligt skøde 18-1-1820 (1a-99). 
Køber 18-5-1816 (2-459), gårdens konge- og kirketiende, skøde herpå 18-1-1820 (1a-100). 

Ane Lauridsdatter: 
Køber 1-2-1829 (2a-342) gården tilbage, forriges moder. 

Laust / Laurids Madsen:  
Køber 16-5-1829 læst 12-1-1832 (6-245), forriges søn og broder, får hjemmel på gården. 

Poul Madsen:  
Køber 23-6-1833 (7-35) gården tilbage igen. 
Køber 20-6-1843, ikke tinglæst, 1/4 del af Hover kirkes eng, Vineng. 
Poul Madsen købte sin gårds konge-kirke-korn-og kvægtiende til ejendom i 1816, d.v.s. alle de gamle afgifter til Kronen og kirken, som han nu slap for at betale. Til gengæld var han nu sammen med en hel del af sognets beboere blevet ejer af sognets kirke og skulle bidrage til dens vedligehold o.s.v. Det gik nu ikke særligt godt med at drive gården. I årenes løb havde han efterhånden lånt 320 Rdl. hos sognefoged Anders Hansen i Ravnsbjerg, dengang sognets mest velhavende mand, og det er måske medvirkende til, at Poul Madsen i 1829 tog det usædvanlige skridt at sælge gården tilbage til sin mor, Ane Lauridsdatter, som 1/2-1829 blev ejer af gården, noget hun ikke fik megen glæde af, da hun allerede døde 30/4 samme år. 
Gården gik nu over til den yngste søn, Laurids Madsen, som fik skøde på gården 16/5-1829. Tilsyneladende blev Poul Madsen og hans familie stadig boende i gården, og 26/3-1833 fik han atter skøde på gården, medens Laurids Madsen flyttede til Tim, hvor han blev gårdejer og sognefoged. I 1843 købte han ¼ del af engen, Vineng, ved Hover å af Hover kirkes ejere. Engen havde fra Arilds tid være fæstet af beboerne i Langergårde. I 1844 blev den nye matrikel udfærdiget, og gården fik matrikelnummer 4 vestlige del af Brejning sogn. 
Gift i Hover 1818 med Johanne Andersdatter født i Nr. Muldbjerg 1789, død på gården 1864.
                      Børn:
                      1: Anders: 1819-1819 ?, ikke ført død. 
                      2: Mads: 1821-1881, eftermand.
                      3: Mette: 1823-1864, gift 1855 med Ole Olsen, død i Vorgod. 
                      4: Anders: 1825-1825. 
                      5: Anders: 1827-1912, gift i Ølstrup 1853, gdr. i Odderbæk V matr.13 og gdr. i Husted, Ølstrup og på Brostrupgård, Ølstrup, død der. 
                      6: Jens: 1829-1898, gift i Ølstrup 1851, gdr. i Sdr. Brorstrup, Ølstrup, død der. 

Mads Poulsen:
Født på gården 1821, død samme sted 1881. 
Køber 8-2-1851 (13-345) sin fødegård. 
Forening med Knud Lauridsen V matr.10 om et vandløb 14-9-1857 (17-4). 
Køber Store Røjkum 28-9-1866. 
Mads Poulsen skulle sørge for aftægt til sine forældre, og der blev oprettet en aftægtskontrakt meget lig forrige generations. Dog er fødevarerne yderligere udspecificerede. Der skulle nu leveres fersk oksekød og fersk flæsk uden ben, tør ost, samt lidt luksus i form af 13 karduser tobak, 16 potter kornbrændevin, 4 pund kaffe, 2 pund cikorie, 2 pund sukker og 6 alen lærred om året. Mads Poulsen var gift med datteren fra nabogården i Røjkum, Ane Henriksdatter. Hendes bror, Niels Chr. Henriksen, havde overtaget sin fødegård - nuværende Muldbjergvej 10 - i 1860, men da han døde efter kort tids sygdom i 1865, overtog hans mor ifølge testamente gården, som hun solgte 28-9-1866 til svigersønnen Mads Poulsen på nabogården. Han drev nu de to gårde sammen, og det er antagelig ham, der ombyggede gården på Muldbjergvej 7 til den skikkelse, den har på det gamle maleri. 
Gift i Brejning 1850 med Ane Henriksdatter født i St. Røjkum 1814, død på gården 1896. 
                      Børn:
                      1: Johanne: 1851-1926, gift 1875 med Thomas Næsgaard, St. Røjkum. 
                      2: Poul: 1852-1930, eftermand. 
                      3: Ane Margrethe: 1854-1907, ugift boede på fødegården. 
                      4: Ane Kirstine: 1859-1860.   

Poul Madsen:  
Født på gården 1852, død i Spjald 1930. 
Køber 20-11-1881 (27-21) sin fødegård, med aftægt til moderen (27-18). 
Da Mads Poulsen døde, gik gården over til sønnen Poul Madsen, som ifølge privat testamente overtog gården 20/11-1881. Han var ugift og boede på gården sammen med den ugifte søster, Ane Margrethe, og moderen, som han skulle give aftægt på den måde, at så længe hun var tilfreds dermed, skulle de deles om husholdningen, hvor hun skulle have alt til livets ophold med fri og uhindret adgang til gårdens spise- og drikkevarer, fri adgang om dagen overalt på gården og i marken uden at skulle være tvunget til at arbejde. Kunne de ikke enes, skulle hun have de vestligste 2 1/2 fag af stuehuset og de 3 tilstødende fag af vester husets nordvestre del til beboelse, samt ydelser, der meget ligner ydelserne til de tidligere aftægts tagere. I fødevarerne indgår nu også kartofler, flormel, kandissukker og melis. Hun var den sidste, der sad på aftægt på gården. I Poul Madsens tid var besætningen på 2 heste, 10 køer, 8 svin og 2 får. 
Poul Madsen, hans forældre og ugifte søster, ligger alle begravede i et fredet gravsted vest for Brejning kirke.

Jens Andreas Knudsen: 
Født i Ølstrup 1895, død på gården 1960. 
Køber 26-5-1913 (14-472) 
Køber 10-6-1931 V.matr.5l fra V.matr.5a 
Poul Madsen blev foreløbig boende på gården efter salget, uden at der blev oprettet en aftægtskontrakt. I 1923 købte han huset på Hovedgaden 51 i Spjald, hvor han flyttede op og boede til sin død i 1930. Jens Knudsen blev året efter gift med Astrid Christensen fra Hovergårde, hvis mor, Anna Henrikke, var søster til Mads Næsgaard på Bilring og altså også barnebarn af Mads Poulsen her på gården, som på denne måde stadig var i samme families eje. Gården blev ombygget 1926-1928, og i 1938 anlagde gartner Pedersen i Spjald en meget smuk have vest for gården omkring åen. Det fortælles, at da Poul Madsen så, hvor godt det nye stuehus var i forhold til det gamle, tilbød han at betale maleren, som kom fra Videbæk, sov på en madras på gulvet om natten og malede løs i en uge, selvfølgelig på fuld kost. Poul Madsen mente, at Jens Knudsen havde givet nok for gården, så på denne måde gav han et afslag i købesummen. I Jens Knudsens tid steg besætningen til 4 heste, der blev sat ud i 1956 til fordel for en traktor, 20 køer, 2 søer, 60-70 fedesvin og 100 høns. 
Gift i Hover 1924 med Astrid Johanne Kristensen født i Hovergårde 1903, død i Spjald 1991.
                      Børn:
                      1: Knud: 1926-2009, eftermand. 
                      2: Kristen: 1928. 
                      3: Anna: 1931-1931. 
                      4: Anna: 1932, gift med Johannes Lund, Tarm.
                      5: Poul Gunnar: 1937. 
                      6: Sigfred: 1939. 

Knud Knudsen:  
Født på gården 1926, død i Spjald 2009. 
Køber 1-6-1960.
Sælger 1-10-1999 11 ha til Muldbjergvej 16.
Astrid og Jens Knudsen købte hus på Hovedgaden 43 i Spjald, men nåede ikke at flytte derop, da Jens Knudsen allerede døde 17/6. Astrid Knudsen blev boende på gården til 1966, hvor hun flyttede til et nybygget hus på Skolegade 34 i Spjald. I Knud Knudsens tid blev kreaturbesætningen sat op til 32 køer, som blev sat ud i 1968, svinene blev sat ud i 1988, således at besætningen bestod af 24 høns, men til gengæld er der nu opdyrket omkring 80 tønder land, ligesom der er afgivet jord til flere ejendomme i tidens løb. 
Gift med Grethe Sønderby Jensen født i Sdr. Felding 1948.
Flytter til Fengersvej 14, Spjald.

Bodil Kviesgaard Eriksen & Lars Eriksen:
Køber 24-9-2002 V matr.4a, resten af jorden var frasolgt.
Sælger 1-9-2002 3 ha til Muldbjergvej 16.

Vestlige ejerlav matrikel 4g+5g, fra 1936 4g+5h, Muldbjergvej 9: 
Bertel Stenum Pedersen: 
Køber 21-11-1931 V.matr.4g+5g fra V.matr.5a, bebygger. Ejer samtidig Langagergårdevej 3, se der. Thorkild Andersen køber V.matr.5g på tvangsauktion 19-9-1936.

Oluf Lauridsen: 
Født i Dejbjerg 1911, død i Skjern 1994. 
Køber 11-3-1936 matr.4g+5h efter auktion, kom fra Dejbjerg. 
Gift i Brejning 1935 med Ingeborg Vang født i Hee 1915, død i Skjern 1990. 
                      Børn: (født i Brejning):  
                      1: Henning Juel: 1936, gift i Skjern 1959. 
                      2: Anny Vang: 1941, født i Vesterbæk, gift i Dejbjerg 1960. 
                      3: Ib Vang: 1942, født på Bilring. 
Familien flytter til Dejbjerg. 

Sigfred Jensen:  
Født i Madum 1911.
Køber 15-1-1939, kom fra Madum. 
Gift i Stadil 1939 med Emma Lauridsen født i Stadil 1919. 
                      Børn:
                      1: Bent: 1940. 
                      2: Esther: 1943.

Jens Verner Knudsen:
Født i Fiskbæk, Nr. Vium 1919, død i Spjald 1995. 
Køber o.1944.
Sælger 20-8-1990 V matr.4m til V matr.11g.
Sælger 20-8-1990 V matr.4n til V matr.14f. 
Gift i Hanning 1944 med Meta Agerbo født i Fårborg, Sdr, Lem 1924, død i Spjald 2008. 
                      Børn:
                      1: Inger Agerbo: 1944. 
                      2: Bjarne Agerbo: 1946.
                      3: Vagn Agerbo: 1948. 
                      4: Margit Agerbo: 1950. 

Lone Gildbjerg Kristensen & Hardy Kristensen: 
Køber 20-8-1990 V.matr.4g med bygninger. Han er født 1962 i Randbæk matr.6k.
Flytter til Bygmarken 9, Spjald.

Mette Marie & Erik Kokholm Dahl:
Køber 22-11-2013.  

Langergaarde / Langagergårde: 
Vestlige ejerlav 5, senere 5a+4f, Muldbjergvej 16: 
Niels Lauridsen:  
Antagelig søn af Laurids Nielsen, Lille Vesterbæk, og født 1761. I folketælling 1801 er hans alder sat til 42 år, hans kones til 55 år, men hun er omkring 62 år, så antagelig har man prøvet at gøre afstanden i alder lidt mindre. Videre skæbne ukendt. 
Køber 1797 halvdelen af Mads Gregersens udstykkede gård med jord i følgende marker: Langager, Gammeljord, Nør Binding, Nør Toft, Vester Tyv Forte, Tyve Forte Sønder Bækken. Købet er ikke tinglyst. Hk. 1-4-2-2. 
Gift i Vildbjerg 1789 med Dorthea Marie Nielsdatter født o.1739 i Husted, og det er hendes andet ægteskab ifølge folketælling 1801. Hun blev trolovet i Velling præstegård i 1786 med enkemand Christen Nielsen af Rødding, Vildbjerg, og gift i Vildbjerg kirke samme år. Han døde året efter. Ægtefællerne har omkring 1801 levet adskilt, idet han sælger gården på den betingelse, at køber skal bygge 4 fag til stuehuset til aftægtsbolig for sælgers kone med loft over 2 fag, 1 vindue, 1 sengested, skorsten og døre, som køberen skal vedligeholde. Halvdelen af købesummen og halvdelen af renterne af denne skal udbetales til sælgers kone. 
Niels Lauridsen havde ikke børn med sin kone, men med forskellige tjenestepiger, og det og den store aldersforskel er måske årsagen til, at ægtefællerne levede hver for sig. 
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine: 1801-1801, moder: Anne Isacshdatter
                      2: Laurids Nielsen: 1803-1803, moder: Lovise Nielsdatter
                      3: Anne Kirstine: 1808-1898, moder: Maren Jensdatter gift 1812 med Jens Boisen Opsund matr.2. Hun gift med Jakob Madsen, Opsund matr.2f.

Mikkel Jensen: 
Født i Stauning 1768, død i Langergårde 1830. 
Køber 16-6-1802 (1-724) gården på ovennævnte betingelser. Beboer gården fra 24-10-1801. 
Endeligt skøde 10-8-1802 (1-725). Kom fra Asberg, Sinding sogn. 
Køber 14-3-1820 (1a-107) gårdens konge- og kirketiende. 
Gift med Christiane Marie Christiansdatter født i Nygård, Nr. Omme 1775, død på gården 1858. 
                      Børn: 
                      1: Marie Kirstine: 1801-1867, gift 1841 med Jens Christian Jacobsen, død i Landerhuse. Hun er født i Langergårde.
                      2: Jens: 1804. 
                      3: Anders: 1810-1893, eftermand, død i Opsund. 
                      4: Inger Kirstine: 1815, gift i Brejning 1843, død i Nr. Omme 1893. 

Christiane Christensdatter: 
Arver 1830, intet tinglæst skøde, forriges enke.

Anders Mikkelsen: 
Født på gården 1810, død som aftægtsmand i Opsund matr.1a hos datteren 1893. 
Køber 1-11-1838 læst 26-9-1839 (8-255) samt aftægt til moderen (8-260). 
Gift i Brejning 1841 med Kirstine Kathrine Pedersdatter født i Dejbjerg 1815, død i Langergårde 1874. Hun tjente i Højmose ved vielsen. 
                      Børn:  
                      1: Christiane Marie: 1842-1878, gift 1869 med eftermanden. Gravsten bevaret. 
                      2: Jens: 1844-1916, ejer af Hankelbjerg. 
                      3: Else: 1847-1928, gift 1871 med Laurids Jensen Færge, Opsund matr.1a. 
                      4: Else Kirstine: 1849-1862. 
                      5: Mikkel Christian: 1852-1937, gdr. i St. Højmose & Sønder Højmose. 
                      6: Peder: 1855-1903, værtshusbestyrer i Langgade 58, København Valby.                                                                                                                                                               7: Karen Marie: 1857-1939, forskolelærerinde i Honum, Rask Mølle, begravet i Brejning. Fra 1905 kalder hun sig Langergaard

Peter Lauridsen / Lauritsen: 
Født i Langergårde matr.3a 1842, død på gården 1916. 
Han fik næringsbrev som høker i Brejning Mejeriby 7-8-1905, men ses ikke at have udnyttet det.
Køber 5-11-1875 (23-696), kom fra Hankelbjerg, Sandbæk matr.2b. Forriges svigersøn. 
Sælger 17-4-1880 V. matr.5b (26-66) til Peder Hauch, Muldbjerg Mølle, følger Aagaard. 
Gift 1. i Brejning 1869 med Christiane Marie Andersen født på gården 1842, død sst. 1878. 
                      Børn:
                      1: Anders: 1872-1956, gift i Borris 1896, i Velling 1904, død i Videbæk. 
                      2: Dorthea Kirstine: 1878-1878. 
Gift 2. i Brejning 1881 med Barbara Ostersen født i Sædding 1855, død i Oksbøl, Aal sogn 1942, begravet i Brejning, søster til Ane Ostersen gift Peder Kristensen, Randbæk matr.6k. 
                      Børn: (sønnerne og deres mor staver efternavnet Lauritsen på gravstenene):  
                      1: Kristiane Marie: 1882-1942, gift 1901 med C. Baadsgaard, død i Videbæk.                                                                                                                                                        2: Dorthea Kirstine: 1884-1966, gift 1910 med P. M. Bertelsen, død i Videbæk. 
                      3: Marie: 1887-1963, gift 1914 med J. P. Nielsen, se Opsund matr.6d, død i Rind. 
                      4: Laurids Peder: 1890-1968, tvilling, død i Glostrup, begravet i Brejning, ugift. Han var vognmand og boede med moderen i Hovedgaden 88, Spjald i                                                                    1921. Derefter murerarbejdsmand i Søborg, Gladsakse. 
                      5: Mariane: 1890-1969, tvilling, gift 1912 med N. T. Garner, maler i Aal. Død i Aal. 
                      6: Kamilla: 1893-1893. 
                      7: Karl Emil: 1894-1979, gdr. Muldbjergvej 12.

Laurids Peder Lauridsen:
Født på gården 1890, død i Glostrup 1968, begravet i Brejning. Ugift.  Køber 17-7-1915 (49-462).

Lars Knudsen: 
Født i Ølstrup 1892, død i Spjald 1974, broder til Jens Andreas Knudsen, V.matr.4a. 
Køber 23-6-1920 (11-764).
Køber 10-6-1931 V.matr.4f fra V.matr.4a. 
Gift i Brejning 1920 med Klara Jensen født i Store Røjkum 1898, død i Spjald 1980. 
                      Barn:
                      1: Signe: 1928 i Sct. Johannes sogn, Århus, -2004, gift 1952 med lærer Poul Thomsen (1925-2004), sidst skoleinspektør i Sørvad. Begravet på Vinding kgd.

Børge Thorø Pedersen: 
Født i Ansager 1926, død i Tarm 2015. 
Køber 1-11-1955, kom fra Hedelund, Skjern. 
Gift i Skjern 1955 med Birgit Oline Kjærgaard Mikkelsen født 1933, død i Tarm 2015.

Niels Erik Nielsen:
Født i Madum 1932, død i Brejning 1993. 
Køber 1972. Tømrermester og fabrikant i Spjald.   

Jens Kristian Pedersen & Birthe Vium Mikkelsen: 
Køber 26-10-1976. Førstnævnte ejede Trica i Ringkøbing.

Poul Erik Nielsen: 
Køber 17-10-1984.
Køber 1-10-1999 del af V matr.4a på 11 ha af Knud Knudsen, Muldbjergvej 7. 
Køber 1-9-2002 del af V matr.4a på 3 ha af Bodil og Lars Eriksen, Muldbjergvej 7.
Statsautoriseret ejendomsmægler. Bygger nyt stuehus, udlejer det gamle.

Flyvsand, Højbo:  
Vestlige ejerlav matrikel 5i, senere + 3c+3q, Muldbjergvej 13: 
Laurids Muldbjerg Andersen: fra 1965 Laurids Muldbjerg: 
Født i Muldbjerg, Hover 1903. 
Køber 1-5-1938 parcellen af gdr. Laurids Sørensen, Ågård, Muldbjerg og bebygger. Gift i Hemmet 1931 med Marie Nielsen født i Bandsbøl, Hemmet 1904. 
                      Børn:  
                      1: Leif Arthur Muldbjerg: 1932.                                                                                                                                                                                                                                  2: Irma Muldbjerg: 1935-1935. 
                      3: Ulf Muldbjerg: 1937, tvilling. 
                      4: Ernst Muldbjerg: 1937-1937, tvilling. 
                      5: Gert Muldbjerg: 1939. 
                      6: Dødfødt pige: 1942, begravet i Hover. 
Før 1938 var han hønseriejer i Muldbjerg, efter 1946 var han maskinhandler i Skjern.

Arne Krogsgaard Jensen:
Født 1921. 
Køber 1-7-1946, kom fra Skjern. 
Gift i Vorgod 1943 med Kirsten Eleonora Midtgaard Hansen født 1919. 
                      Barn:
                      1: Else Krogsgaard: 1950. 

Alfred Nielsen: 
Køber 16-11-1954, kom fra Videbæk.

Alfred Korsholm:  
Køber 18-3-1959, kom fra Herborg.   

Ejner Knudsen: 
Køber 15-12-1967. 
Forpagter 1-7-1968 V.matr.3c+l jorden fra Sandager, aflyst 31-12-1970. Køber 1975 V.matr.3c+q fra Sandager. 

Henning Bredahl Thomsen: 
Køber på auktion 1992. Lægger det meste af jorden under Husted.

Emma D. Valby Andersen:
Køber 15-3-1994, V.matr.5i med bygningerne. 

Max Møller Kjerulff: 
Køber 26-6-2006, gartner, født i Spjald 1975.

Blæsbjerg:  
Vestlige ejerlav matrikel 6, Ølstrupvej 7, nedlagt:
Matrikelnumre 1950: V matr.6a, Brgd.matr.1dp.  

Ejendommen benævnes ”en bolig” i 1646.   

Hans Pedersen: 
Nævnt på gården første gang 1-10-1661 sidste gang i Matriklen 1688. 
I skattemandtallet 1677 har han 1 ildsted og 1 ko. I skattemandtallet 1678 op lyses det, at han er gift, og sammen med fæsterne på de to nabogårde Husted og Kongensbjerg var besætningerne i alt på 3 køer, 12 får og 1 bitræ (stade). 
I oversigten over Brejninggaards fæstegårde i 1683 opgives hans ejendoms Hk til 2-0-0-0, og dette år skal han svare skal af sin hustru, en datter, 1 ko og 4 får. Gården kaldes ”et gadehus”, d.v.s. en mindre gård med et lille (dyrket) jordtilliggende. I 1684 skatter han af yderligere 1 gris. 
Gårdens jordtilliggende blev opmålt til matriklen 25-9-1683. Den kaldes ½ boel, som var fæstegård under Brejninggaard. Marken bestod af et skifte, og der fandtes ikke eng. Han havde fædrift sammen med Husted og Bilring i Bilring mose, hvorpå han på sin del kan græsse 2 køer. Han havde hedetørv og lyngslet efter behov. Hans korn blev malet i Brejninggaards vandmølle. 
Marken gik mod øst til Røjkum bæk, mod vest til Skærhede, mod syd til Spaslub mose og mod nord til Husted indtil dennes huse.
19 agre bestod af middel rugjord af grå sandgrund med ringe muld og blev tilsået i 4 år, 1. år med byg, de 2 næste år med rug, sidste år med havre, hvorefter den hviler i 4 år. 
19 agre bestod af skarp rugjord af grå og rød sand og stengrund. Blev tilsået i 3 år, 2 år med rud, sidste år med boghvede, hvorefter den hviler i 6 år. 
Lige ved huset lå 1 ager i et lille indelukke. I alt blev der dyrket i 8,4 tdr. land. Gårdens Hk blev nedsat fra 2-0-0-0 til 1-4-3-2. 

Oluf Christensen:  
Nævnes første gang på gården i ekstraskatteregnskabet forår 1690, hvor han svarer skat af 1 ildsted. I skattemandtallet 23-11-1699 kaldes han for en ”forarmet tigger”. Han nævnes sidste gang på gården i 1726.
1708: Hk: 1-4-3-2, landgilde: 1½ harboe pund smør.

Hans Andersen:
Født o.1685 antagelig i Vester Pilgård, død i 1747. 
Nævnt på gården i 1731.
Gift med Kirsten Hansdatter født o.1691, død i Brejning 1752. De er faddere i Fiskbæk, Vorgod sogn 1737 og 1739.
Ifølge mandtallet til skolematriklen 11-6-1739 er de da indsiddere i Søndergård.
                      Barn: (eneste kendte):
                      1: Kirsten: konfirmeret 1751.

Morten Jensen:
Det siges, at han var fæster på gården i 1734, Bølling herreds tingbog 1737, s.420a: ”Påske 1735 gjorde Simon Pedersen (Brejninggaards ridefoged) afregning med Morten Jensen om skatter, landgilde og lånekorn fra Blæsbjerg”.
Flytter til Vesterbæk V matr.9 i efterår 1734. Se videre der. 

Christian Christensen:
Født o.1676, død på gården 1752. 
Fæster fra 1734, kom fra Kildsigmose. Var skrædder ved siden af gårdbruget. Se videre under Kild- sigmose, SV.matr.3. 
Gift med Inger Andersdatter født o.1682 i Vester Pilgård, død på gården 1765.

Ib Michelsen: 
Født i Kirkestedet o.1713, død i Kirkehuset 1796. Murer og smed. 
Fæster gården 20-1-1742. 
I Bølling herreds justitsprotokol 27-11-1753 s.290 får han et tingsvidne, fordi hans ejendom nedbrændte 14-9-1753. Hans bo og bohave blev lagt i aske. Hk var 1-5-0-0, salshuset (stuehuset) var på 6 fag, og der var et nyligt bygget fæhus på 3 fag. Vidnerne var Eske Nielsen, Bilring, Niels Moustsen, Pilgård, Thomas Jensen, Kongensbjerg og Lars i Bækgård, og de bjærgede kun konens klæder i en kiste og lidt sengeklæder, men mandens klæder, lindet og ulden, og hans smederedskaber brændte. Intet tømmer kunne bjærges. Indtil branden var Ib Mikkelsen kommet vel på fode og sad i god velstand efter sin måde, men nu var han fattig. Vidnerne kendte ikke mandens navn i Ma-triklens tid (1688), men for ca. 30 år siden boede her en mand ved navn Olluf Blæsbjerg. 
Fæstebrevet lyder: 
Bolet fæstes 20-1-1742 til Ib Mikkelsen, Blæsbjerg, som Christian Christensen Skrædder forhen har haft i fæste. Hk 1-4-3-2 + 1 album af Bjørnkjær = 1-5-0-0, landgilde 2 slet daler samt hoveri af et løbeboel. Og som jeg for nærværende tid har forundt samtlige Brejning sognemænd frihed for daglig hoveri, af fri vilje til at forandre igen, så skal Ib Mikkelsen nyde friheden for daglig hoveri af et løbebol, så længe de fleste af Brejning sogns bønder nyder det, men i stedet er landgilden 6 slet daler samt 6 dages arbejde på Brejninggaard i hø og korn indførsel, forrettet efter tilsigelse, samt at arbejde ved øde steder o.l. som de andre. Når denne frihed ophæves af Eenholm (godsejeren) eller efterfølger, gælder fæstebrevet, som oven står. 
Gift 1.med Karen Christiansdatter født i Kildsigmose o.1714, død i Kirkehuset 1768, skifte. 
                      Børn:
                      1: Johanne: 1745, gift med Jens Christensen, Hvingel, Hee. Død før 1805. 
                      2: Inger: 1748-1759. 
                      3: Karen: 1751-1834, gift 1787 med Boje Jensen, Opsund matr.1.
                      4: Dødfødt dreng: 1755. 
                      5: Christian: 1757, Ved søværnet i Sønderborg, død før 1805. 
Ib Mikkelsen opgiver gården i 1767, 8 fag stuehus, 10 fag lade, 1 jordhus, og flytter til Kirkehuset. 

Jens Nielsen: 
Født i Pilgård o.1723, død i Ølstrup hos datteren Mariane 1806. 
Kom 1767 fra Lille Vesterbæk V.matr.9. Se videre der. 
Gift 1755 med Maren Andersdatter født i Opsund o.1723, død i Vesterbæk 1795, 72 år 3 u. 4 d.
I folketælling 1787 er han tjenestekarl i Ronnum, Skarrild sogn, 64 år, samt husmand i Brejning, hvor hans kone bor ifølge folketællingen, han måtte altså udensogns for at tjene til livets ophold, mens konen bor som huskone i Blæsbjerg ifølge folketælling 1787.

Mads Jensen: 
Født i Videbæk, Vorgod 1737, død på gården 1794. 
Kom fra Bjerg, Ølstrup 1787. Gården er ikke med i opgørelsen 1791, og det tyder på, at den har været drevet særdeles dårligt.
Gift i Ølstrup 1786 med enke Johanne Kirstine Christensdatter født i Store Røjkum 1748, død i Ølstrup 1822. Først gift i Ølstrup 1774 med Christen Christensen Smed.
                      Barn:
                      1: Jens Christian: 1787-1788. 

Ole Jensen: 
Født i Nr. Omme 1761, død på gården 1854. 
Fæster 1796, kom fra Odderbæk. I skiftet efter fru von Albertin, Brejninggaard 1812 oplyses det, at han i landgilde ydede 35 gangdage op året. Gården var vurderet til 400 rdl. 
Køber 29-7-1799 (1-570) parcel fra Bækgård Hk 0-1-0-2,12/20. 
Køber 9-12-1815 (2-443), købekontrakt på Blæsbjerg. 
Køber 3-7-1816 (2-472), skøde på ejendommen. 
Køber 18-5-1816 (2-459) købekontrakt på gårdens konge- og kirketiende. 
Køber 17-8-1819 (2-459) skøde på konge- og kirketienden. 
Ved matrikuleringen i 1817 fik han tillagt SV matrikel 33.
Gift i Brejning 1793 med Mette Larsdatter født i Nr. Vium 1769, død på gården 1843.
                      Børn: 
                      1: Jens: 1794-1794, født i Langergårde.
                      2: Jens: 1795, født i Odderbæk, død i Røjkum 1846, gift 1823 & 1833. 
                      3: Lars: 1796, gift 1824, opholdt sig fraskilt i Blæsbjerg 1850. 
                      4: Dorthea: 1798-1861, død ugift i Gl. Præstegård. 
                      5: Kirsten: 1799-1895, død i No.
                      6: Jens: 1801-1861, gift 1823, død i Vildbjerg, fraskilt jordemodermand.
                      7: Niels Kristian: 1803-1820. 
                      8: Poul: 1805-1806. 
                      9: Poul: 1807-1856, gift 1840, eftermand.
                     10: Inger Else: 1809-1902, død i Rindum, begravet i No. 
                     11: Knud: 1811-1866, gift 1839 & 1851, død på No Stampe mark, Hee. 

Poul Olesen: 
Født på gården 1807, død på Blæsbjerg Mark (V matr.6i) 1856. 
Køber 8-1-1852 (13-569) sin fødegård. 
Gift i Brejning 1840 med Ane Johanne Lauridsdatter født på Vesterbækgård 1815, død i Blæsbjerg 1879.  
                      Børn:
                      1: Ole: 1841-1857. 
                      2: Mette: 1843-1911, død i Vanting. Gift med Christen Kjølmose (1849-1940). 
                     3: Abelone: 1845-1937, gift 1874 med Jens Mogensen Jepsen, se SV matr.3c.
                      4: Anne Margrethe: 1847-1894, død ugift i Harboesgård, Gl. Sogn. Tjenestepige. 
                      5: Laura: 1849-1920, gift 1878 med Thomas Christensen, Mose, Brejning. 
                      6: Maren: 1851-1870. 
                      7: Hans Falk: 1854-1931, smed i Øster Rindum, gift 2 gange, begravet i Ringkøbing. Hun gift 2. i Brejning 1862 med Laurids Christensen født 1818 i                                                              Karsbæk, Sdr. Lem, død på Brejning fattiggård 1908 som pensionær. Han gift 1. i Brejning 1850 med Mette Madsdatter født i Brejninggaards                                                    smedje 1823, død i Sdr. Lem 1855.

Gravers Jensen (Krog):
Født i Krog, Hover 1821, død på Blæsbjerg 1887.  
Køber 16-6-1852 (14-166). Kom fra Krog, Hover sogn. 
Køber 17-1-1854 (14-567) parcel Vestlige del matr.8b af Kongensbjerggård. 
Køber 29-12-1881 (27-119) SV matr.5f.
Sælger 16-2-1858 (17-547) Vestlige del matr.6b til broderen Johannes Jensen
Sælger 28-3-1877 (25-268) Vestlige del matr.6c til sønnen Jens Graversen
Sælger 28-7-1880 (26-285) Vestlige del matr.6d+8e til sønnen Christen Graversen
Han var bestyrer af Krog 1836-1842, derefter møllersvend i Gl. Mølle, Lem 1842 og møllersvend i Muldbjerg Mølle fra 1845 samt ejer af Krog fra 1847.
Da Gravers Jensen døde, stod der følgende 13-6-1887 i RAD: ”I går jordedes fra Brejning kirke en mand, som i sine velmagts dage var bekendt i vide kredse som hjemmeprokurator, nemlig Gravers Blæsbjerg. Han havde en god begavelse, og særlig var han bevandret i mange retssager og derfor i flere retninger forud for sine standsfæller og meget søgt som rådgiver, ligesom han har skrevet utallig mange obligationer, skøder osv. I de senere år var han meget svagelig”. 
Boet var insolvent, så som gravsten til ham og hans senere afdøde hustru blev anvendt bagsiden af de to små marmortavler, der først havde været brugt til godsejer Frandsen, som også var insolvent, da han døde, og hans hustru, Brejninggaard, og som nu kan ses på Egnsmuseet. 
Gift i Hover 1847 med Ane Kirstine Christensdatter født i Tim 1818, død i Brejning Mejeriby 1907. 
                      Børn:
                      1: Jens: 1849-1916, V del matr.6c og Virkelyst i Spjald. 
                      2: Bodil Kirstine: 1851-1856. 
                      3: Christen: 1853, gift 1876, se V matr.6d+8e. Vognmand i Esbjerg. 
                      4: Hans Nørgaard: 1855-mellem 1920 & 1930 i Middlesex, Mass., USA.
                      5: Sophus Andreas: 1857-1931, gift 1881. Død i Horsens, elektricitetsarbejder.
                      6: Mourits: 1860-1861. 
                      7: Bodil Kirstine: 1863-1934, skrædder, ejer V.matr.12e, Møllebakken 1, se dér. Død i Horsens.

Hans Nørgaard Graversen:
Født i Blæsbjerg 1855, død i Middlesex, Massachusetts, USA mellem 1920 og 1930. 
Køber 13-3-1889 (31-649) på tvangsauktion efter faderen. Kom fra Lillebæk mellem 1881 og 1884 som bestyrer for faderen, senere for moderen. Han endte som kirkegårdsgartner i Middlesex. Gift i Ulfborg 1881 med Ane Marie Pedersen født i Stenmose, Ulfborg 1855, død i Middlesex efter 1930. Bor sammen med de ugifte børn 1930. 
                      Børn: (efternavnet er Graversen)
                      1: Gravers: 1881. Brandmand i Middlesex 1930, gift, ingen børn. 
                      2: Ane Kirstine: 1884. Skrædderuddannet, lærer i Middlesex 1930, ugift. 
                      3: Mette Katrine: 1885. Lærer i Middlesex 1930, ugift.
                      4: Peder Nielsen Suusgaard: 1888. Forsikringsmand i Middlesex 1930, ugift. 
                      5: Hans Marius Nørgaard: 1889. Bankmand i Pasadena, Los Angeles, CA 1930 & 1940, gift, datter og søn, kaldes der Maurice Gravesen
                      6: Aksel Valdemar Frederik: 1892-1892. 
                      7: Hilda: 1893. Videre skæbne ukendt. 
Hans Nørgaard Graversen rejste til Menominee, Michigan, USA 22-3-1890 for at se på mulighederne for et liv med sin familie derovre. Familien blev i Blæsbjerg. Han vendte hjem i 1891, og 11-2-1892 sejlede hele familien med damperen ”Norge” fra Frederikshavn til Boston, hvorefter de slog sig ned i Middlesex, Massachusetts, hvor han resten af livet var kirkegårdsgartner. Datteren Hilda blev født her i 1893.

Christian Johansen: 
Født i Irupgård, Torning 1856, død i Skjern 1925. 
Køber 24-2-1892 (33-592).  
Gift i Vorgod 1881 med Kirsten Marie Christensen født i Ahle, Vorgod 1858, død i Skjern 1943. 
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1885. 
                      2: Johan Holskjær: 1888. 
                      3: Janus Christian: 1891-1972, død i Skjern. 
                      4: Mariane Mathilde: 1894-1955, død i Skjern. 

Jeppe Knudsen Kamp: 
Født i Stadil 1865, død i Snogdal NVmatr.1j+4e 1949. 
Køber 5-4-1905 (43-442). Kom fra Vanting SV matr.19a.
Køber 11-1-1911 (47-172) Brejninggaard matr.5a, som bliver tinglyst som privat adkomst for ham.
Sælger 23-4-1917 (50-986) samme matr.5a til Mads Christian Olesen, Gl. Præstegård.
Køber 25-4-1917 (50-971) Brejninggaard matr.1dp.
Sælger 23-6-1920 (11-757) SV matr.5f, Brejningvej 52, til Søren Nielsen.
Sælger 8-8-1923 (14-726) Brgd. matr.1gs til Johannes Cecilius Nielsen.
Ifølge avisnotitser sælger han Blæsbjerg 15-8-1914 til Mads Randeris, se Sandbæk matr.2d, for 23.200 kr, men tilbagekøber gården af samme 26-9-1914 for 22.000 kr. Der findes intet tinglyst, så der må være tale om en proforma handel, idet Mads Randeris var hjemme fra Audubon, Iowa, USA, hvortil han immigrerede i 1906, for at finde en kone, og begge returnerede til Audubon sidst i september 1914. 
Gift i Brejning 1906 med Nielsine Christine (Sine) Pedersen født i Langager, Stadil 1882, død i Spjald 1972. 
                      Børn:
                      1: Anna Margrethe: 1906, gift Smith, Surrey, England. 
                      2: Karen Marie: 1908-2002, gift med Gunnar Dethlefsen, Christiansfeld -Tyrstrup.
                      3: Margrethe: 1909-1994, gift med Johs. Chr. Em. Mortensen, Kolding. 
                      4: Jens: 1910-1974, tandtekniker, Grenå. 
                      5: Asta Helena: 1911, gift Baier, Odense. 
                      6: Kristian: 1914-1983, alt muligmand, Silkeborg, Alderslyst. 
                      7: Gerda Marie: 1921, gift Nielsen, Silkeborg. 
Familien flytter til Brgd.matr.1hæ, derfra til Ølstrup og derfra i 1934 til Snogdal, NV matr.1i.

Kristen Laurids Sinkjær:  
Født i Søndergård, Nr. Omme 1904, død i Spjald 1974. 
Køber 18-3-1931. 
Gift i Brejning 1932 med Anna Kirstine Ragnhilde Stampe født i Spjald 1909, død i Spjald 2007. 
                      Børn: 
                      1: Maren Stampe: 1933, gift 1954 med Jens Korsholm Mikkelsen, Sdr. Lem. 
                      2: Stampe: 1940, eftermand på gården, derefter gårdejer i Kibæk.
                      3: Inger Kirstine Stampe: 1942, gift med Ove Breum, Kloster.
                      4: Gerda: 1945.
                      5: Birgit: 1946.

Stampe Sinkjær:
Køber 17-12-1965, forriges søn.
Gården brændte i 1968, hvorefter ejendommen blev købt af Martin Pedersen, Vesterbæk. 

Martin Pedersen:
Køber 4-2-1968 og lægger ejendommen under sin gård, V matr.9a, Vesterbækvej 1. Ejendommen nedbrændte totalt i høsten 1968. 

Niels Kristian Nielsen: 
Født 1911, død i huset 1990. 
Tidligere Mosdalvej 7, låner et stykke jord af Kristen Sinkjær i 1949 øst for Ølstrupvej 9 og bygger et træhus, som skal rives ned igen, når familien fraflytter. Nedrevet 1995. Overtager vejnummer 7. Gift med Lilly Kassentoft Nielsen født i Opsund 1914, død i Spjald 2006.

Lille Blæsbjerg:
Vestlige ejerlav matrikel 6b, Ølstrupvej 15:
Matrikelnumre 1950: V matr.6b, Brgd. matr.1dm,ec.
Johannes Jensen:
Født i Krog, Hover 1825, død i Øde Røjkum V matr.16b 1903.
Køber 16-2-1858 læst 17-2-1859 (17-547). Bebygger lodden. Broder til Gravers Jensen Krog.
Tjente i Gammel Mølle, Lem ved vielsen. Veteran fra krigen 1848-50, medalje & erindringer.
Gift 1. i Sdr. Lem 1855 med Mette Katrine Elisabeth Nielsdatter Holm født i Rindum 1833, død i Lille Blæsbjerg 1877. Stamtavle, krigserindringer m.v. findes på Egnsmuseet. 
                      Børn: (efternavnet er Johannesen):
                      1: Jens Krog: 1856-1924, død i Menominee, Michigan, USA, immigreret i 1892. 
                      2: Niels Christian Holm: 1858-1925, gårdejer på Husted Mark og Mosdal Mark. 
                      3: Ingeborg Christine Marie: 1861, gift 1891 med Mads Kristian Andersen, Vig. 
                      4: Mette Kirstine: 1863-1943, gift 1890 med Christen Jensen, Kragelund, Lønne. 
                      5: Fikken Krog: 1866-1904, gift 1891 med Niels Kristian Pedersen, Røjkum. 
                      6: Kristen Bjerg: 1869-1957, død i Canton, Wayne, MI, USA, immigreret 1892. 
Gift 2. i Brejning 1878 med Kirsten Henriksdatter (1830-1892) enke efter Niels Christian Pedersen, Røjkum Krog. 

Anders Nielsen:
Født i Hjelm, Hover 1830, død i Øster No 1892. 
Køber 28-12-1880 (26-168). Bor på ejendommen i 1879. 
Gift i Hee 1861 med Ane Christensdatter født i Grimstrup, Hee 1827, død i Sandal, Hee 1905.
                      Børn: 
                      1: Kirsten: 1861, født i Sdr.Esp, Torsted-1934, gift i Rindum 1901, død i Ringkøbing. 
                      2: Niels Vestergaard: 1866 i Hjelm, Hover-1916, gift i Hygum, død på Holstebro tuberkulosehospital.

Jens Nielsen: 
Køber 17-5-1883 læst 27-2-1884 (28-421). Kom fra Gammelsogn.

Jens Lauridsen Husted:  
Køber 30-6-1886 (30-141). Bor på V matr.7b, driver ejendommene sammen. Ejendommen lå oprindelig næsten ved skellet til Ølstrup, men blev revet ned og flyttet til nuværende plads, men antagelig først bygget op af eftermanden. 

Laurids Jensen: 
Køber 3-11-1915 (49-538). Kom fra Velling.

Jens Senius Pedersen: 
Født i Sdr. Lem 1892, død på gården 1970, se Opsund matr.1y. 
Køber 6-2-1916 (50-114). 
Gift i Brejning 1915 med Karen Johanne Kjær født i Nr. Omme 1891, død i Spjald 1977. 
                      Børn:
                      1: Kristian Kjær: 1916-1999, eftermand på gården og gdr. i Ølstrup. 
                      2: Hans Refstrup: 1917, gift i Sdr. Lem 1944.
                      3: Margrethe Refstrup: 1919, gift i Ølstrup 1945. 
                      4: Maren Kjær: 1922, gift i Ølstrup 1944. 
                      5: Inger Kjær: 1926, gift 1948. 
                      6: Henning Kjær: 1927. Smed i Muldbjerg. 
                      7: Holger Kjær: 1929. Bosat på Mandø. 
                      8: Jens Kjær: 1933, gårdejer i Kvong. 
                      9: Erna Kjær: 1937, gift 1957. 

Kristian Kjær Pedersen: 
Født 1916, død 1999 i Ølstrup, forriges søn, gårdejer i Hammelsvang, Ølstrup. 
Køber 5-7-1967 således, at sælger har ret til bopæl i stuehuset. Aflyst 17-2-1976.

Holger Jul Hansen: 
Køber 24-3-1976, bor på Vesterbækvej 6. 

Knud Hede Knudsen: 
Køber 8-10-1987, lægger jorden til sin gård på Ølstrupvej 13. 

Inge & Kurt Johannes Olsen: 
Køber 15-12-1988 bygningerne med lidt jord.

Bent Vinter: 
Køber 15-10-1999.

Laurits Maximilian Friis Rasmussen:
Køber 4-11-2019.

Bilring Sig, Nylund: 
Vestlige ejerlav matrikel 6c, Ølstrupvej 13: 
Jens Graversen:  
Født i Krog, Hover 1849, død i Spjald 1916, se Blæsbjerg V matr.6a. 
Køber 14-5-1879 (25-268). 
Køber 18-4-1900 (39-395) V.matr.7d fra Husted. 
Sælger 20-3-1902 (41-123) V.matr.7f til sognerådet (til Vesterbæk skole). 
Sælger 21-3-1899 læst 25-2-1903 (41-564) V.matr.7d til sønnen Laurids Graversen. (s. 286).
Gift i Brejning 1875 med Ane Margrethe Lauridsen født i Husted 1852, død i Spjald 1939. 
                      Børn:
                      1: Laurids: 1876-1952, gårdejer på Ølstrupvej 6. 
                      2: Ane Kirstine: 1878-1948, gift 1901 med bager Edvard Jensen¸ Spjald og Esbjerg. 
                      3: Karen: 1882-1952, gift 1904 med Carl Frederik Ludvig Jørgensen, Esbjerg. 
                      4: Gravers: 1886-1933, murermester i Esbjerg. Tager navnet Blæsbjerg. 
                      5: Mads Christian: 1889-1972, gårdejer i Virkelyst, Spjald (Traktorimporten). 
                      6: Viggo Valdemar: 1895-1980, gårdejer i Hatkærhus, Røgind, død i Spjald.
Familien flytter til Spjald 1907 og bygger Virkelyst samme år, Kildevej 3. 

Andreas Tinus Sørensen:  
Født i Sdr. Omme 1873, død i Brejning 1945. 
Køber 2-4-1907 (44-570). Sognefoged. Var oprindelig dagvognskusk Tarm - Sdr. Omme. 
Gift i Brejning 1903 med Petrine Andersen født i Hjøllund, Ølstrup 1880, død i Spjald 1953. 
                      Plejedatter:
                      1: Kirsten Stampe Nielsen: 1899 i Gammelgård, Ølstrup. 
Familien flytter til Skolegade 9, Spjald. 

Mads Knudsen:
Født i Nr. Brorstrup, Ølstrup 1899, død i Spjald 1976. Se V matr.3a & 5a. 
Køber 20-5-1925 (16-379). 
Gift i Ølstrup 1926 med Dagny Jensen født i No 1900, død på gården 1960 
                      Børn:
                      1: Anne Judithe: 1926-2015, gift 1948 med Villads Kyndesen, Nr. Omme. 
                      2: Mette: 1928, gift 1951 med Kristen Meldgaard Jensen, Vorgod. 
                      3: Thelle: 1932. 
                      4: Helga: 1936-2019, gift 1956 med Vagner Faurby, Overmark. 
                      5: Knud Hede: 1937-1994, eftermand. 
                      6: Frida: 1939.

Knud Hede Knudsen: 
Født på gården 1937, død på gården 1994. 
Køber 29-5-1961.
Køber 27-12-1976 V matr.6n (af 6d) +8a.
Gift i Rejsby 1961 med Maja Bjerrum født 1937.

Niels Næsgaard Schmidt:  
Køber 16-12-1994 og lægger ejendommen under Bilring. 

Rosa Irene Volsgaard:
Køber 4-3-2010 bygningerne med lidt jord.

Ejnar Ditlev Volsgaard:
Arver 31-7-2013.

Blæsbjerghus: 
Vestlige ejerlav matrikel 6d+8e, Ølstrupvej 11:
Poul Olesen: 
Flytter ind her med sin familie i 1852, da han sælger Blæsbjerg og betinger sig huset og et stykke land. Familien bor der, til hans enke døde i 1879. 

Christen Graversen Blæsbjerg:
Køber 20-4-1881 (26-285). Bebor stedet fra o.1879.
Gift i Brejning 1876 med Rasmine Madsen født i Holstebro 1853. 
                      Børn:
                      1: Gravers: 1877. 
                      2: Andreas Kristian: 1879. 
                      3: Ane Johanne Mathilde Kirstine: 1882. 
                      4: Emma Kristine: 1889.

Hans Christian Hansen:
Født i Sølsted, Abild sogn 1867, død i Brejning kirkeby 1946. 
Køber 31-12-1895 (36-294). 
Gift 1. i Vandborg 1891 med Severine Kirstine Vad født i Houltoft, Vandborg 1867, død på gården 1906. Barn 1-3 er født i Øster Mågårdhus, Bølling, resten i Blæsbjerghus. 
                      Børn:
                      1: Christian: 1891. 
                      2: Martin: 1893-1893. 
                      3: Martine: 1894-1969, gift med Johannes Kristiansen, Brejning kirkeby. 
                      4: Kristiane: 1895. 
                      5: Søren: 1896-1984, husmand på Ølstrupvej 10. 
                      6: Aksel: 1898-1989, arbejdsmand, Kongensbjerghus og Vesterbækvej 9. 
                      7: Emma: 1900. 
                      8: Thora: 1902-1993, gift med eftermanden. 
                      9: Helga: 1903-1903. 
Hans Chr. Hansen gift 2. i Brejning 1907 med Fioretta Elisabeth Sørensen født i Dejbjerg 1876, død på gården 1916. 
                      Børn:
                      1: Aage: 1908-1976, husmand på Brejninggaardsvej 9. 
                      2: Sivert: 1909-1971, husmand på Kratvej 5. 
                      3: Gustav: 1910-1941, død i Herning, begravet i Brejning. 
                      4: Severine Kirstine Vad: 1911-1912.

Niels Eduard Thomsen: 
Født i Randbæk matr.4g, Karens Minde, 1897, død på gården 1968. 
Køber 18-2-1925 (16-157). 
Gift i Brejning 1924 med Thora Hansen født på gården 1902, død i Spjald 1993. 
                      Børn: 
                      1: Hans Christian: 1926, murer i Toronto, Canada. 
                      2: Thomas: 1928-2008, husmand på Brejningvej 11. 
                      3: Edith: 1931, gift Madsen 1954, bosat i Taulov.  
                      4: Eigil: 1935-1975, eftermand, begravet i Brejning. 
                      5: Vagn: 1937, bosat i Herning. 
                      6: Sigfred: 1945, bosat i Ølstrup. 

Thora Thomsen: 
Arver 26-11-1968, forriges enke. 

Eigil Thomsen: 
Født på gården 1935, død samme sted (Ølstrup grusgrav) 1975. 
Køber 1-6-1969. 
Gift med Jytte Nielsen født i Ny Odderbæk 1943.

Jytte Thomsen:
Arver 1975, forriges enke. Gift 2. Sandal, Ølstrup.

Niels Næsgaard Schmidt:
Køber 27-12-1976 lægger ejendommens jord under sin gård, Bilring.

Bent Sommer:
Køber 12-10-1977 husene med lidt jord. 

Knud Leding Jensen:
Køber 31-5-1978.
Flytter til Silkeborg. 

Kirsten Klit: 
Køber 4-8-2006. 

Maribo Holding ApS:
Køber 4-5-2022 af Kirsten Klits bo.

Blæsbjerg Mark, Bakkely:
Vestlige ejerlav matrikel 6e+SV matrikel 9f, Kærhusvej 6:
Matrikelnumre 1950: V matr.6e,l,11e, SV matr.9f,h.
Mathias Christian Kristiansen:  
Født Rindum 1863, død i Spjald 1946. 
Køber 16-12-1891 (33-516) fra V matr.6a., er bebygget, drev snedker- & tømrerværksted. Huset hørte under Blæsbjerg, som havde indsidderfamilier boende der i hvert fald fra før 1870. Han fik næringsbevis som snedker 30-8-1902.
Køber 12-12-1906 (44-532) SV matr.1f. 
Køber 20-7-1907 (45-108) V matr.11e. 
Køber 17-12-1910 (47-189) SV matr.9f. 
Gift i Brejning 1892 med Ell Kirstine Andersen født i Hee 1869, død i Spjald 1945. 
                      Børn: 
                      1: Maren: 1893. 
                      2: Ane Kathrine: 1895. 
                      3: Peder: 1897. 
                      4: Dagmar: 1899.
                      5: Niels Ejnar: 1902-1958, bosat i Spjald.  Se SV matr.1o og Stadionvej 9.
                      6: Nanna Kirstine: 1903-1931, død på Den Kellerske Åndssvageanstalt, Brejning. 
                      7: Olga: 1905. 
                      8: Ernst Thorvald: 1907-1912. 
                      9: Helga: 1909
                     10: Ernst Thorvald: 1913-1981, se under Torhuse matr.3b. Senere Nr. Omme.
Familien flytter til Stadionvej 9, Spjald.

Jørgen Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1877, død i Spjald 1963. 
Køber 18-3-1925 (16-234). Kom fra Bækhus, se der. 
Gift i Hee 1906 med Kirstine Graversen født i Faster 1882, død i Højstrup, Brejning 1950.

Martin Pedersen: 
Køber 1-5-1944, forriges søn. 
Flytter til Vesterbæk V matr.9a+8f 1-11-1946, mageskifte.

Jens Peder Pedersen: 
Køber 1-11-1946, mageskifter med Vesterbæk V matr.9a+8f.

Andreas Møller:
Køber 20-2-1947. 

Henry Christensen Urup:
Født i Thorstrup 1920, død i Spjald 1981.
Køber 17-3-1948, findes indført under Sydvestlige ejerlav matr.9f. Bor på ejendommen 1-11-1947. 
Sælger 1-11-1947 V matr.6l+SV matr.9h til Fanuel Lindholt Lauridsen, se V matr.7g. 
Gift i Sdr. Vium 1942 med Elise Margrethe Svendsen født i Vejrup, Sdr. Vium 1921, død i Spjald 1991. 
                      Børn:
                      1: Nelly: 1943 i Guldager, bosat i Spjald. 
                      2: Karin Sonja: 1946 i Hemmet. 
                      3: Hardy: 1947. 
                      4: Edna Lilian: 1951 i Blæsbjerg, gift med Veber Hankelbjerg, Spjald.

Svend Mogens Holmgaard: 
Køber 4-10-1978.

Anders Thorre Kristensen:
Født 1958 i Landerhuse. Smed, togfører, biavler. 
Køber 6-4-1983 på auktion. 

Vestlige ejerlav matrikel 6i, Ølstrupvej 9: 
Aksel Hansen: 
Født i Blæsbjerghus 1898, død i Spjald 1989. Arbejdsmand og murer.  Køber 7-9-1944 og bygger huset, kom fra Kongensbjerghus, se der.
Gift med Marie Nielsen (1902-1968).

Knud Tarpgaard:
Køber 30-4-1979, lærer på Brejninggaard Efterskole.

Vilhelm Krogsgaard Føhns:
Født i Kærhusvej 7 i 1958. 
Køber 30-10-1979.

Husted:
Vestlige ejerlav matrikel 7, senere matr.7a+8a, Ølstrupvej 5:  

Gården benævnes 1 bolig i skødet for Brejninggaard 11-2-1646.

Christen Sibadsen / Sivertsen: 
Nævnes første gang ved navn i 1661 på gården, sidste gang i 1685. 
Gårdene Husted, Blæsbjerg, Kongensbjerg og Odderbæk gav tilsammen i årlig landgilde til Brejninggaard 5 pund (lispund) smør og 1 tønde rug ifølge opgørelsen over Brejninggaards indkomster 22-10-1660. Husted benævnes ½ bol. 
Ifølge skattemandtal 1673 har han en stedsøn. Ifølge ildsteds- og kvægskattelisten 1677 betalte han skat af 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko. Han er nævnt som ugift i kop- og kvægskatte-listen 1678 sammen med de to ejendomme Kongensbjerg og Blæsbjerg, se under Blæsbjerg. 
I forbindelse med Jørgen Langes konkurs på Brejninggaard blev Husted sammen med andre ejendomme overtager som pant af Erik Krag til Kærgård, men 17-2-1683 solgte hans enke, Vibeke Rosenkrands, gården til Laurids Munk på Brejninggaard, så gården kom tilbage hertil igen.  
23-9-1683 blev gårdens jorder opmålt til den nye matrikel. Det siges her, at gårdens eng lå på Brejninggaards mark ved Østerbæk, og der kunne i gode år bjerges 4 læs hø, men som regel blev der bjerget ½ læs godt hø og 2¾ læs hø af middel kvalitet. 
Fædriften foregik i en mose syd for gården, hvor der kunne græsses 4 nød, mens der kunne græsses 3 køer på de hvilende agre. Der kunne bjerges passende mængde hedetørv, og der var passende lyngslet. Halvdelen af den dyrkede jord betegnes som middel, den anden halvdel son skarp. Ved gården lå der 1 skifte kaldet ”Husted Mark” med syd enden mod Blæsbjerg mark, mod øst til Røjkum bæk og mod vest til gården. 
Resten af den dyrkede jord kaldes ”Husted Skifte” og bestod af 51 agre, hvor af en del benævnes middel havrejord bestående af sid, sort og kold muldjord. Blev tilsået et år med byg, derefter to år med havre og hviler derefter i fire år. 
En del af agrene var middel rugjord bestående af grå sand og muld og ”lidet grund”, som blev tilsået det første år med byg, det næste år med rug, det tredje år med boghvede og det fjerde år med rug, hvorefter jorden hviler i fire år. 
De sidste agre var skarp rugjord bestående af grå sand og grus, som første år blev tilsået med rug, næste år med boghvede og tredje år med rug, hvorefter jorden hviler i fem år. 
Ifølge ekstraskatteregnskabet 11-12-1682 var han ugift (enkemand) og betalte skat af 2 køer, 6 får og 1 bitræ, og havde både karl og tjenestepige. 
Christen Sibadsen blev gift i Velling 1683 med Apolonia Christensdatter.  
Ifølge ekstraskatteregnskabet 1683 var han blevet gift og betalte skat af 1 hest, 2 køer, 1 ungnød, 5 får og 1 bitræ. Desuden havde han dette år en karl ansat. I ekstraskat-teregnskabet 1685 har han foruden hustru også en datter og beskattes af 1 hest, 1 ko og 5 får. Datteren er fra det foregående ægteskab, idet hun først blev sat i skat som 15 årig. 
Antagelig, fordi han er fæster af Husted ved opmålingen i 1683, står han stadig nævnt som sådan i matriklen 1688, selv om eftermanden havde overtaget fæstet. 
Gårdens Hk var oprindelig 2-2-1-2 1/3, men blev i matriklen 1688 nedsat til 1-7-2-1.

Niels Lauridsen:
Nævnes på gården i 1686 med hustru og beskattes af 1 hest, 1 ko, 1 ungnød og 3 får. I ekstraskatteregnskabet 1690 beskattes han af 1 ildsted og 1 tjenestepige. 
I præstemandtallet 1699 til ekstraskatteregnskabet skriver præsten ” Niels Lauridsen i Husted og hustru, en gadehusmand, der hverken har heste, køer eller driver et håndværk”. 
Han er nævnt i jordebøgerne 1708, 1718 og sidste gang i 1726 som fæster af Husted, som nu betegnes som et bol.
1708: Hk: 1-7-2-0, landgilde: 2 harboe pund smør.

Christen Nielsen:
Født. o.1697, død i Husted 1754. 
Nævnt på gården 1731 og 1739.

Niels Christensen / Pedersen: 
Født o.1712, død i Husted 1787. Han kaldes som regel for ”Niels Husted” eller ”Niels Christensen”, men i opgørelsen over skatterestancer i 1767 kaldes han ”Niels Pedersen” ligeledes i skifteprotokollen 1766. 
Fæster gården før 1747. I jordebogen 1767 angives det, at han yder hoveri af ¼ gård. I jordebogen 1774 oplyses det, at han yderligere giver 1 rdl i landgilde og 8 skilling i spindepenge. 
Gift 1. med Mette Jensdatter, datter af Jens Villadsen, Vesterbæk og nævnt i skiftet med mand og datter efter hans søn Oluf Jensen, Vesterbæk, 1759. Hun er død før 1745. 
                      Barn: 
                      1: Dorthe Marie: o.1739, 48 år i folketælling 1787. Se Vestlige ejerlav matr.5. 
Gift 2. med Maren Poulsdatter født o.1706, død i Husted 1785. 
                      Børn:
                      1: Dorthe: død 1749. 
                      2: Peder: 1747-1749. 
                      3: Mette: 1753-1836, gift med eftermanden. 

Søren Lauridsen:
Født i Væggerskilde 1749, død i Husted 1787, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.566-567. 
Er fæster på gården efter 1774. 
Gift med Mette Nielsdatter født i Husted 1753, død i Kiddal, Nr. Omme 1836. 
                      Børn: 
                      1: Bodil: 1778-1783, druknet i brønden. 
                      2: Maren: 1781-1845, gift med Laurids Mouridsen, Kiddal, Nr. Omme. 
                      3: Bodil: 1784-1786.
                      4: Søren: 1787-1830, gift 1817, død i Rudmose SV matr.17. 
Hun gift 2. i Brejning 1787 med Niels Pedersen født i Gl. Præstegård 1757, død i Husted 1806. 
                      Børn: 
                      1: Bodil Marie: 1790-1835, gift 1811 med Jens Peder Jørgensen, eftermand. 
                      2: Peder: 1793. Lærer fra Borris 1820. Kirkesanger og lærer i Staby.

Niels Pedersen: 
Født i Gl. Præstegård 1756, død i Husted 1806. 
Gift i Brejning 1787 med formandens enke Mette Nielsdatter
Køber 8-1-1796 Husted til selveje fra Brejninggaard, skødet ikke fundet tinglæst, men dato nævnes, da enken sælger gården i 1815.

Mette Nielsdatter: 
Arver 1806, forriges enke. 

Jens Peder Jørgensen: 
Født i Lille Kildsig o.1778, død på Kildsig Mark 1863.  Kaldes undertiden Jens Pedersen Husted.
Køber 13-6-1817 læst 17-10-1820 (2a-9). Forriges svigersøn. Heri opholdskontrakt af 12-3-1815 til svigermoderen. Han kom fra Store Rudmose, som han ejede 1811-1817. Se Kildsig matr.4b
Gift i Brejning 1811 med Bodil Marie Nielsdatter født i Husted 1790, død på Kildsig mt.4b 1835. 
                      Børn:  
                      1: Niels: 1814 i Rudmose, konfirmeret 1829. Biskolelærer i Højmose før 1834-1836.
                      2: Mette: 1817-1873, gift i Velling 1864, død i Velling. Tjente i Hover Sig 1831. 
                      3: Niels Peter: 1819-1900, gift 1842, begravet i Brejning. Se Hamborghus, Brgd.
.                     4: Jakob: 1823-1866 i Nebraska, engvandingsmester i Vittskövle, Sverige 1861. Im-
                                       migrerede til USA 1866 og døde. Se stamtavler: Jakob Jensen Husted. 
                      5: Karen: 1825-1850, død i Kildsig af Tyfus. 
                      6: Inger: 1828. 

Mads Andersen:  
Født på Ravnsbjerg 1804, død samme sted 1846. 
Køber 1-5-1826 (2a-239). Se videre under Ravnsbjerg. Flytter til Hover Sig. 

Jens Peder Jørgensen: 
Køber 1-11-1828 (2a-335) Husted igen, men må gå fra gården i 1830. Han ansøger i 1830 og 1831 Det kongelige Landhusholdningsselskab om understøttelse til sine forsøg med at forbedre sit land-brug med staldfodring og avl af kløver og kartofler, for at forbedre sin økonomi.
Efter salget i 1830 bliver han fæstehusmand på Kildsig mark på et stykke jord fæstet af hans bror af samme navn i Lille Kildsig. Dette stykke jord blev senere lagt sammen med SV matr.4b, hvorfra han og hans kone modtog aftægt.

Laurids Thomsen: 
Født i Langergårde V matr.3 1801, død i Røjkum 1877, se nærmere under Langergårde V matr.3 Køber 18-7-1830 (2a-424). 
Flyttet til Langergårde i 1839, se videre der vedrørende hans familie.

Jens Thomsen: 
Født i Langergårde V matr.3 1807, forriges broder, død i Lille Snogdal 1870. 
Køber 20-2-1839 (8-121 / 122).
Gift 1. i Brejning 1833 med Mariane Christensdatter født i Tudskjær 1811, død i Hee 1855. 
                      Børn:
                      1: Hans Christian: 1833 i Tudskærhus. 
                      2: Peder: 1837 på Spjald. 
                      3: Maren: 1839-1894, gift 1865 på Spjaldgård, død i Herning. 
                      4: Ane Marie: 1841-1925, gift i Vorgod 1868 & 1871, død i Vorgod. 
                      5: Thomas: 1843. 
                      6: Christen: 1845. 
                      7: Anders: 1848-1848, født og død i Agerbæk, Hee. 
                      8: Anders: 1851, født i Østerkær, Hee. 
                      9: Andrea: 1855, født i do., dåben konfirmeret 12-5-1856 i Brejning. Død 1857. 
Familien flytter til Agerbæk, Hee i 1847 og derfra til Østerkær, Hee. Mariane Christensdatter dør i barselsseng sidst i 1855, hvorefter enkemanden og børnene flytter til Lille Snogdal i Brejning sogn i forår 1856. Se videre der og under Store Højmose. 

Laurids / Laust Jensen: 
Født i Tudskær 1821, død i Finderup 1903, begravet i Brejning, fødested på gravstenen angives som Hover, men han blev konfirmeret i Hover 1835, tjente i Hjelm, tjente på Rydbjerg ved vielsen.
Køber 9-6-1850 (13-207), men de boede på gården i 1847, da datteren blev født. Kom fra Velling. 
Sælger 3-6-1855 (15-468) Randeris matr.7 til Hans Peder Nielsen, Randerisgård.  
Køber 1-11-1856 (16-278) & 13-10-1858 læst14-3-1867 (21-358) V matr.10b fra Hans Lauridsen
Sælger 25-6-1865 (20-676) Brejninggaard matr.8 & Randbæk matr.25 til Jens Jensen
Gift i Velling 1845 med Karen Jensdatter født 1820 i Astrup, Velling, død 1895 i Vesterbæk, Brejning sogn hos sønnen Jens Lauridsen. Foto af gravsten over ægtefællerne, lå på fælles gravsted!
Brejning Sogneråds forhandlingsprotokol 27-2-1880: 
Laurids Jensens hustru, Karen, anmeldte, at hun ikke kunne erholde det nødvendige af føde og klæder hos sin mand, så hun så sig nødsaget til at henholde sig til sognerådet desangående og bad om at blive antaget til forsørgelse. Den 29-2 mødte Laust Jensen for sognerådet og tilbød at ville leje plads til sin kone ved deres søn (Jens Husted, Husted Mark), og det bestemtes, at formanden skulle meddele hende det. 
Laurids Jensen boede først sammen med sønnen Peder på ejendommen i Kildsig, ved folketælling 1901 boede han hos datteren Kristine i Brejning Kirkeby, og sidst boede han hos sønnen Jens i Vester Finderup, hvor han døde. 
                      Børn:
                      1: Jens: 1846 i Astrup - 1914 i Vester Finderup, gårdejer, tilnavnet Husted fra 1905.
                      2: Mariane: 1847-1931, gift i Hee 1879 med Iver Pedersen, Kildsiggård. 
                      3: Jens: 1849-1924, gårdejer på Husted Mark, V matr.7b, tilnavnet Husted fra 1905. 
                      4: Ane Margrethe: 1852-1939, gift 1875 med Jens Graversen, V matr.6c.
                      5: Kirstine: 1857-1930, gift i Ølstrup 1884 med Laurids Christensen, SV mastr.12b. 
                      6: Kristian Peder: 1860-1920, gdr. på Kildsig mark, Kildsigvej 15.  Familien flytter til Kildsig mark, Kildsigvej 15 i 1877, se videre ovenfor.

Anders Pedersen: 
Født i Opsund matr.3, 1851.
Køber 25-6-1877 (24-322). 
Sælger 14-12-1878 (25-169) V matr.7b til Jens Lauridsen, forriges søn. 
Sælger 31-10-1883 (29-1) V matr.7c til Anders Jensen
Køber 27-6-1884 (29-2) gården Kongensbjerg V matr.8a til sammenlægning med Husted. 
Sælger 28-6-1884 (29-1+2) V matr.7e til Andreas Nielsen Aaes. 
Gift i Hanning 1877 med Kirsten Justesen født i Finderup 1846, død i Herning 1916. 
                      Børn:
                      1: Laurids Christian: 1877. 
                      2: Signe Marie: 1879-1973, gift med Christian Frederik Pedersen, Ballerup. 
                      3: Ane Kirstine: 1882. 
                      4: Petrine Marie: 1884. 
Familien flytter til Herning, hvor han er arbejdsmand i 1916, bosat i Fredensgade 1. 

Jens Nielsen:
Født i Pinvig, Skarrild 1837. 
Køber 13-1-1886 (29-592) Husted + Kongensbjerg. Kom fra Hanning. 
Sælger 18-4-1900 (39-395) V matr.7d til V matr.6c. 
Gift i Hover 1869 med Mette Marie Nielsen født i Hover Anneks Præstegård 1843. 
                      Børn:
                      1: Johanne Marie: 1870 født i Hover Anneks præstegård. 
                      2: Nielsine Marie: 1872-1873, do. 
                      3: Niels Rasmus: 1875, do. 
                      4: Ane Marie: 1876, do.
                      5: Nielsine: 1882, do. 
                      6: Niels John: 1885, do.   

Jørgen Nielsen: 
Født i Hatkjærhus, Sdr. Lem 1873, død i Husted 1922. Broder: Niels Nielsen, Odderbæk. 
Køber 7-1-1903 (41-496). 
Gift i Brejning 1902 med Maren Pedersen født i Vestervig 1875, død i Ringkøbing 1939, begravet i Brejning. 
                      Børn:
                      1: Marie: 1902-1968, gift 1922 med Aksel Hansen, sidst Ølstrupvej 9. 
                      2: Mette Kirstine: 1904. 
                      3: Martha Kamilla: 1906, gift borgerligt 1930 med Oskar Vilhelm Hjort
                      4: Niels Peder Ingvard: 1908. 
                      5: Jane Ottilie: 1910-1984, gift 1928 med Gunnar Noesgaard, se Brgd. matr.1z. 
                      6: Frida Johanne: 1911, gift 1932 med Gyde Florager Jensen, se Brgd. matr.1v. 
                      7: Michael Bjerregaard: 1913. 
                      8: Jens Kristian: 1914. 
                      9: Christa Marie: 1916. 

Maren Nielsen: 
Arver 14-6-1922 (13-449), forriges enke. 

Maren Nielsen & Henrik Andreas Rosenover Hauch:
Henrik Hauch var enkemand fra 1925, født i Muldbjerg Mølle 1875 (se V matr.3d+3e), død i Langagergårde 1949. Boede på Overmark V matr.11b og i Ølstrup.
Vielsesattest læst 19-5-1926 (17-261) som adkomst for sidstnævnte på gården.

Jens Peder Pedersen: 
Født i Nr. Omme 1901, død i Vestergade 3, Spjald 1977. 
Køber 12-5-1926 (17-245).
Gift i Nr. Omme 1926 med Ane Kathrine Sinkjær født i Nr. Omme 1898, død i Spjald 1959. 
                      Børn:
                      1: Peder: 1927. Læge fra Århus Universitet 1958. Overlæge i Hobro.
                      2: Konrad Guldberg: 1943-2002, død i Holstebro. Overlærer. 

Laurids Bækgaard Lauridsen: 
Født i Lillebæk 1904, død i Spjald 1978, se videre under Lillebæk, SV matr.5r+9c.
Mageskifter 11-4-1949 med Lillebæk og Husted. 

Kaj Frede Lund: 
Køber 1963. 

Henning Bredahl Thomsen: 
Køber 21-7-1983. Opkøber med tiden en hel del ejendomme omkring gårdens jorder.

Mads Bisballe Østergaard & Bent Bisballe Østergaard: 
Køber 15-5-2013 i fællesskab. Bent Bisballe Østergaard ejer Hedegaard Mink, Ølstrup. 

Mads Bisballe Østergaard & Jakob Bisballe Østergaard:
Køber 1-1-2018, har overtaget faderen Bent Bisballe Østergaards ejendomme.

Vestlige ejerlav matrikel 7b, Ølstrupvej 12:
Matrikelnumre 1950: V matr.7b, Brgd. matr.1dl.
Jens Lauridsen (Husted):  
Født i Husted 1849, død i Spjald 1924. 
Køber 8-1-1879 (25-169) og bebygger. 
Navnebevis på navnet Husted 15-8-1908 (45-546). 
Gift i No 1877 med Inger Marie Sørensen født i Øster No 1857, død i Spjald 1940. 
                      Børn:
                      1: Karen: 1877-1949, gift med Mikkel Søndergaard, Røjkum. 
                      2: Ingeborg Husted: 1879-1879.
                      3: Søren: 1881-1965, eftermand på gården.
                      4: Ingeborg: 1884-1886.                                                                                                                                                                                                                                              5: Ingeborg: 1886-1971, gift med gdr. Christian Færge, Bækgård, SV matr.9a.
                      6: Laurids Kristian: 1888-1954, stationsmester ved Spjald station 1911-1953. 
                      7: Ane: 1891-1954, død i Spjald, ugift. 
                      8: Kristian Peter: 1893-1950, gårdejer på Hovedgaden 12, Spjald. 
                      9: Jenny Ingrid: 1895-1915, druknet ved Nymindegab under badning. 
                     10: Julie Marie: 1897-1964, gift med gdr. Laurids Sørensen, Ågård, Muldbjerg. 
                     11: Elna: 1899-1964, gift med Niels Høj, bagermester i Thyborøn. 
Flytter til Spjald o.1912 og bygger ejendommen på Hovedgaden 12.                                                                     

Søren Husted:
Født på gården 1881, død på gården 1965. 
Køber 26-8-1908 (45-546). 
Køber 25-7-1914 (49-290) Brejninggaard matr.1dl. 
Gift i No 1907 med Sidsel Jensen født i No 1881, død på gården 1930. Se V matr.27b.
                      Børn:
                      1: Jens Provstgaard: 1909-1977, gårdejer i Vesterbæk V matr.9b. 
                      2: Jens Sigurd: 1911-1994, eftermand på gården. 
                      3: Jenny Ingrid: 1916--1983, invalid.
                      4: Inger Kirstine: 1919-2009, gift med Tage Kristensen, Nr. Felding. Se V matr.11b.

Jens Sigurd Husted:
Født på gården 1911, død i Spjald 1994. 
Køber 1-11-1946.
Gift 1962 med Signe Hansen født på Husted Mark (Ølstrupvej 10) 1920, død i Videbæk 2005.  
                      Hendes børn:
                      1: Henning Emil Hansen: 1944-2018, gdr. på Brejninggaards Mark, og i Videbæk. 
                      2: Johannes Kristen Hansen: 1946, murermester i Møltrup, Viborg.

Ann Helvig Larsen & Henrik Larsen: 
Køber 23-9-1993.

Vestlige ejerlav matrikel 7c+6l, SV 9h, Kærhusvej 2 nu 4a:
Matrikelnumre 1950: V matr.7c,g,i,10h, Brgd. matr.1eu. 
Anders Jensen (Lillebæk):  
Køber 31-10-1883 læst 16-10-1884 (29-1). Dyrker jorden under sin gård Lillebæk. 

Niels Christian Holm Johannesen:
Født i Lille Blæsbjerg 1858, død på Mosdal Mark V matr.27c 1925.
Køber 18-11-1891 (33-483) V matr.7c+10b. Bygger ejendommen. 
Gift i Brejning 1889 med Kirstine Kristensen født i Nr. Omme 1863, død i Spjald 1954. 
                      Børn: 
                      1: Johannes Jensen: 1890-1971, lærer i Lønne Klint, død i Silkeborg.
                      2: Elisabeth: 1893-1893. 
                      3: Eli: 1894, tømrer i Ulstrup, Horsens. 
                      4: Jens Erik: 1896, arbejdsmand i Esbjerg. 
                      5: Niels Holm: 1898-1918 i Århus, begravet i Brejning, Spansk Syge.  
                      6: Janus: 1901-1960, bagermester i Serup, Lemming.  
                      7: Søren: 1903-1944, mejerist, immigreret til Wallesburg, Pennsylvania, USA. 
                      8: Mariane Elisabeth: 1905-1996 i Kjærhus, gift 1933 med gdr. Knud Jakobsen.   
                      9: Alfred: 1906-1907. Født i Kærhus. 
                     10: Alma Sofie: 1908- o.1992 i Glostrup. Gift Poulsen, Glostrup. 
                     11: Eleonora Agathe: (tvilling): 1912 i Mosdal, gift med skovløber Svend Aage Nielsen, Ørnsøhus, Silkeborg. Lever 1999.
                     12: Asta Dusine: (tvilling): 1912-1970 i Pederstrup, Kjellerup. Gift Rasmussen.  

Jens Kristian Kristensen: 
Mageskifter 11-4-1906 (44-196), kom fra Kærhus, Kærhusvej 14, se der.
Flytter til Østergård Sandbæk matr.1d, se videre dér.

Christen Nielsen: 
Køber 21-5-1908 (45-510). 

Morten Mikkelsen: 
Født i Faster 1878, død i Brejning 1933. 
Køber 12-5-1909 (46-333). Kom fra Ølstrup 1903. 
Køber 29-11-1919 (11-320) V matr.7g fra Husted. 
Gift 1. i Brejning 1903 med Ane Marie Villumsen født i No 1875, ægteskabet ophørt før 1917. Hendes far, Ole Villumsen (1827-1909), dør hos datteren og svigersønnen. Hendes mor, Rasmine Lauridsen født i Mosdal 1837, datter af Laurids Nielsen, død i Ladegården 1922.
                      Børn:
                      1: Kirstine: 1905-1959. Gift med Laurids Vestergaard, Lønborg. 
                      2: Ole Villiam: 1908. 
Gift 2. i Brejning 1917 med Ellen Marie Nielsine Olsen født i Ravnkilde 1887. Kom fra Hemmet 1913. Ægteskabet ophævet før 1933.                                                                                                              Flytter til Vanting (Vantingvej 3). Sælger til Mads Olesen, Gl. Præstegård, som straks sælger videre til:

Knud Vanting Knudsen: 
Født i Bækhus 1893, død i Spjald 1972. 
Køber 28-6-1924 (15-681). 
Gift i Herborg 1922 med Ane Kathrine Hansen født i Vorgod 1898, død i Spjald 1966. 
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1922 i Nr. Omme. Gift Bisgaard Jensen, Vindinge, Roskilde.
                      2: Anna: 1924-1971, begravet i Brejning, ugift. 
                      3: Svend Vanting: 1928-1928. 
                      4: Karla Vanting: 1930. Bosat i Herning, ugift.
                      5: Henny: 1932, gift 1958 med Jens Lund Pedersen, Langeskov. 
                      6: Hans Peder: 1933-1933. 
Familien flytter til Bækhus SV matr.9b 1946. Boede til sidst på Svalevej 8, Spjald.

Fanuel Lindholt Lauridsen:
Køber 28-11-1946 ejendommen, handelsmand i Kirkebyen, se V matr.6e.
Køber 7-5-1952 V matr.6l+ SV matr.9h af Henry Kristensen Urup, V matr.6e, SV matr.9f.  

Aksel Bækby Berthelsen: 
Født i Husby 1923, død i Opsund 1985. Kom fra Stadil. Begravet i Videbæk.  
Køber 23-7-1952 ejendommen.
Køber 30-9-1954 SV matr.11z af Peder Marinus Jensen.
Gift i Møborg 1947 med Ane Bech Brunshøj født i Vesterbæk, Brejning 1925. 
                      Barn: 
                      1: Vera Bækby: 1952. 
Flytter til Opsund matr.3f mv.   

Søren Peder Jensen Lykke:
Mageskifter med foregående 1-10-1954. 
Flytter til Alslev, Varde.

Asta & Harald Lund: 
Født Væggerskildevej 28, 1916, død i Spjald 1989.
Hans kone køber 13-1-1955 ejendommen. Kom fra Ringkøbingvej 15. Han drev ornecentral. 
Gift i Vedersø (v/pastor Kaj Munk) 1940 med Asta Jansen født i Vedersø 1917, død i Spjald 2002. 
                      Børn:
                      1: Ester: 1940 i Rudmose. 
                      2: Annelise: 1942 i Opsund. 
                      3: Bente: 1949 i Opsund. 

Mogens Bach:
Køber 8-11-1977.

Poul Erik Dahl Rahbæk: 
Køber 4-1-1980.

Vesterløkke:
Vestlige ejerlav matrikel 7d, Ølstrupvej 6:
Matrikelnumre 1950: V matr.7d,9d,k. 
Laurids Graversen: 
Født i Bilring Sig, V matr.6c 1876, død i Spjald 1962. 
Køber 10-2-1903 (41-464) til at bygge et husmandsbrug på ifølge lov af 24-3-1899. Bygger 1901. 
Køber 30-8-1921 (12-978) V matr.9d af Martin Eriksen, Vesterbæk V matr.9a. 
Køber 12-2-1946 V matr.9k af Johannes Pedersen V matr.9a. 
Gift i Hover 1899 med Ellen Katrine Graversen født i Hover 1879, død i Spjald 1961. 
                      Børn:
                      1: Georgine Katrine: 1899 i Muldbjerg, Hover. Gift med cykelhandler og urmager Jørgen Andersen, Rindum. 
                      2: Jenny Margrethe: 1902-1985, gift 1923 med Julius Hansen, Greene, Skjern. 
                      3: Gravers: 1904, landbruger, Sulkendrup, Fyn. 
                      4: Jens: 1907, gårdejer Lyø, gartneriejer & pedel i Ryslinge, Fyn. 
                      5: Niels Kristian: 1909-1992, eftermand på gården. 
                      6: Emil: 1911, murermester i Brabrand. 
                      7: Richard: 1915, tømrer, Asserbo. 
                      8: Elly Laurense: 1918-1995, gift 1940 med Svend Chr. Svendsen; Ølstrupvej 8.
                      9: Sigfred: 1919-2015, søn af nr.1, opdraget ved bedsteforældrene. Christiansfeld. 

Niels Kristian Graversen: 
Født på gården 1909, død i Spjald 1992. 
Køber 6-11-1937, søn af forrige ejer. 
Gift i Madum 1940 med Marie Svendsen født i Rejkjær, Tim 1899, død i Spjald 1986. 
                      Børn:
                      1: Ellen Kathrine: 1941, gift med eftermanden.
                      2: Peder: 1942-1942.

Hans Erik Palmelund: 
Født i 1941.
Køber 1-12-1964, forrige ejers svigersøn. 
Køber 29-4-1996 V matr.11n fra Vagner Faurby, Mosdalvej 6 
Gift i Brejning 1964 med Ellen Kathrine Graversen født på gården 1941. 
                      Børn:
                      1: Lisbeth Marie: 1966, Lmp Administration, Gandrup, Aalborg.
                      2: Søren: 1968, gdr. Mosdalvej 5, fra 2011 Palmefoto, Spjald. 
                      3: Niels: 1972, gdr. Gl. Landevej 5 2004-06, derefter bosat i Brande.

Johny Poulsgaard Jensen:
Køber 9-11-2006. 

Lindegård: 
Vestlige ejerlav matrikel 7e+8g, Ølstrupvej 8:  

Andreas Nielsen Aas: 
Født i Skråstrup, Nr. Omme 1843. Flyttet til Brejning i 1850. Se Randbæk matr.7. 
Køber 10-4-1884 (29-462). 
Gift med Dorthea Jensen født i Heebro, Hee 1845. 
                      Plejebarn:
                      1: Edel Jensen: 1881-1895 i Opsund. Hans søsterdatter fra Opsund matr.4a. 

Niels Peder Pedersen: 
Køber 11-4-1896 (36-391). Han er bestyrer på Spjaldgård ved købet. Se under V matr.9a.

Peder Søe Sørensen / Peder Sø:
Født i Søe, Finderup 1869, død i Spjald 1958. 
Mageskifter 2-5-1896 (36-406) med V matr.9a+8f. 
Sælger 27-11-1901 (40-540) V matr.8i til Jørgen Jørgensen, V matr.8c.
Sælger 11-1-1922 (13-86) V matr.7h til Søren Hansen, Vesterbækvej 10, V matr.8c m.fl. 
Navnebevis på tilnavnet 12-1-1910 (46-604).
Gift i Sdr. Lem 1894 med Kirsten Marie Kjølmose født i Nr. Omme 1874, død i Spjald 1945. 
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe: 1895, gift 1925 med Åge Regnar Andersen, Slagelse. 
                      2: Søren: 1898-1917, druknet i Ølstrup under badning i åen, begravet i Brejning. 
                      3: Christian Kjølmose: 1900-1988, vognmand i Lemvig. 
                      4: Johannes: 1903-1967, gartner i Holbæk, begravet i Brejning. 
                      5: August: 1905-2000, inseminør i Give.
                      6: Kristian Julius: 1908-1984, gift i Gl. Sogn 1943, ansat ved Grindstedværket. 
                      7: Henrik: 1911-2002, gift i Lyne 1937, ejer af Spjald Vaskeri. 
                      8: Otto: 1912, revisor i Nykøbing Falster. 

Svend Christian Svendsen: 
Født i Rejkjær, Tim 1902, død i Spjald 1987.
Køber 29-8-1929. 
Gift 1. i Staby 1929 med Mariane Nielsen født i Underdam, Staby 1909, død på gården 1937. 
                      Børn:
                      1: Metha: 1931-1946. 
                      2: Peder: 1934, læge i Tim. 
Gift 2. i Brejning 1940 med Elly Laurence Graversen født Ølstrupvej 6 1918, død i Spjald 1995. 
                      Børn:
                      1: Mariane: 1940, gift 1964 med bagermester Svend Aage Spåbæk, Ørnhøj. 
                      2: Laurids Verner: 1946, ingeniør i Randers. 
Køber Spjald Afholdshotel 1955, derefter fra 1962 købmandsforretning i Skolegade 30.

Kristian & Peder Bent Bjørnkjær: 
Køber 1-7-1954. Se under Mosdalvej 2.   

Peder Bent Bjørnkjær:  
Født på Mosdalvej 2 1934, død i Spjald 2011. 
Eneejer fra 1-5-1958. 
Køber 1-8-1989 Ølstrupvej 10. 
Gift i Brejning 1959 med Mildred Kristensen født i No 1941.

Henning Bredahl Thomsen:
Køber 12-10-1993, lægger jorden under Husted.  

Lene Røjkjær Kristensen & Lars Møller: 
Køber 24-5-1994 bygningerne med lidt jord.

Vesterbæk Skole: 
Vestlige ejerlav matrikel 7f, Ølstrupvej 4:  

Brejning Sognekommune: 
Køber 20-3-1902 (41-123) fra V matr.6c til Vesterbæk skole, som er bygget 1901, nedlagt 1967. 

Christen Nielsen:
Lærer 1901-1902.

Thomas Pedersen:
Lærer 1902-1930, se under V matr.3d.
                      Nielsine Pedersen: vinterlærerinde fra skolens start, født i Sønderhå 1859.
                      Margrethe Nielsen: vinterlærerinde, siden heltidsansat, 1922-1967.

Alfred Gynther Nielsen:
Lærer 1930-1942, herefter forstander for Brejninggaard Efterskole.

Thorvald Christian Tværmose:
Lærer 1942-1951, siden skoleinspektør ved Spjald Skole.

Herlev Kongsgaard:
Lærer 1951-1962, herefter overlærer ved Spjald Skole.

Peter Holm:
Lærer 1962-1967, hvor skolen nedlægges.

Sigfred Mølgaard:                                                                                                                                                                                                                                                Født 1921, død i Vesterbæk 1995, amtsskolekonsulent. Slægt: se NV matr.9, Moesgårdhus.
Køber 15-6-1967 den nedlagte skole af Brejning kommune. 

Bodil Mølgaard: 
Født 1930, død i Ballum 2007. 
Arver 21-3-1995, forriges enke.
Flytter til Ballum.

Søren Hinge Foldrup:
Køber 9-9-2005. 

Lamar Aps / Hans Eg:  
Køber 3-9-2008.

Vestlige ejerlav matrikel 7h+8c+i, Ølstrupvej 10:
Se under Kongensbjerg, vestlige ejerlav matrikel 8c. 

Kongensbjerg, sidst Kongensbjerghus: 
Vestlige ejerlav matrikel 8, Ølstrupvej (nedrevet o.1946):  

Gården benævnes 1 bolig i 1646.

Thomas Jensen: 
Nævnes på gården 1-10-1661. 

Peder Thomsen: 
Nævnes på gården i matriklen 1664 og i konsumptions skattematriklen 1671 og 1673, måske søn af forgængeren.

Else Christensdatter:
Nævnt i konsumptions skattemandtal 1675 med en søn, måske forrige fæsters enke.

Rasmus Christensen:
Nævnt i skattemandtallet 1677 hvor han betaler skat af 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko. 
Nævnt i skatteregnskabet 1678 sammen med fæsterne på Blæsbjerg og Husted. 
Nævnt i opgørelsen over Brejninggaards fæstere 27-2-1683, hvor gårdens Hk angives til 2-2-2-2. I mandtallet til ekstraskatten 1682-1683 betaler han skat af sig selv, sin hustru og en søn samt af 1 ko og 4 får.  
I mandtallet til ekstraskatteregnskabet 11-11-1683, siges det, at han er gift og har en karl til hjælp, som antagelig er sønnen, samt betaler skat af 1 gammel hest, 1 ko, 3 får og 1 gris. 
Gårdens jorder blev opmålt 25-9-1683 til den nye matrikel i 1688. Den benævnes som ½ boel, hvis mark er i eet skifte. 4/5 af marken betegnes som skarp, 1/5 betegnes som ond. Engen ligger øst for gården til en bæk, som kommer fra Vanting (Lillebæk), og desuden har gården lidt eng i Brejninggaards mose, der kan bjerges 1 1/3 læs godt hø og 1½ læs middelgodt hø, og det siges, at der kan tilkøbes et læs hø om året. Der blev i alt dyrket 15,8 tdr. land. Gårdens Hk. Blev sat ned fra 2-2-2-2 til 2-0-1-1. 
Den eneste fædrift er den, der kan ske på de hvilende agre, hvor der er græsning til 3½ høved. 
Hedetørv og lyngslet haves til behov. Marken deles således: 
Kongensbjerg Mark: ligger mod øst til Røjkum mod vest til Vesterbæk mark mod syd til fri hede mod nord til Langgergård hede og består af 1 skifte.
Kongensbjerg Skifte: består af 46 agre som deles i følgende agre: 
Skarp rugjord bestående af grå og rød sand og stengrund, tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede og 1 år med rug, hvorefter jorden hviler i 6 år. 
Middel byg jord bestående af grå og rød sand med ringe muld. Tilsås i 4 år med byg og rug (dokumentet skadet her) og hviler herefter i 4 år. 
Rasmus Christensen og hans hustru er sidst nævnt i ekstraskatteregnskabet 1684-85. 

Jens Rasmussen:
Søn af forrige fæster og nævnt på gården i ekstraskattemandtallet 1685-86 som ugift og svarer skat af 1 ko. Kaldes ind imellem for ”Jens Christensen”. 
Kongensbjerg er ikke nævnt i skattemandtallet fra 1690 og frem og i skattemandtallet i 1699 siges det, at gården er øde. I 1708 siges det, at den tidligere var fæstet af Jens Rasmussen, men nu er ubesat.
1708: Hk: 2-0-1-1, landgilde: 1 td. rug, 1 harboe pund smør.

Jesper Christensen: 
Født o.1679, død i Nørregård, Bølling 1749, 70 år gammel. 
Nævnt på Kongensbjerg 1718 og 1728. Fæster Nørregård i Bølling fra 1732.
Gift med Kirsten Nielsdatter født o.1677, død i Nørregård 1745, 68 år gammel. 
                      Børn: 
                      1: Vibeke: gift i Bølling 1732 med Christen Nielsen, Made, Bølling. 
                      2: Niels: o.1716-1788, fæster af Nørregård efter faderen. 
                      3: Christen: o.1717-1788, fæster af Store Røjkum, selvejer i Brorstrup, Ølstrup. 
                      4: Niels: o.1722-1746, død i Nørregård, 24 år gammel. 
                      5: Johanne: o.1726-1746, død i Nørregård 20 år gammel.

Niels Olufsen kaldet ”Kongensbjerg”: 
Født o.1687, død på gården 1750. 
Nævnes på gården fra 1731 dels vedrørende kongetienden dels i tingbogen 14-8-1731, hvor han sammen med en del af sognets bønder søger om skattefrihed p.g.af misvækst af rugen, hvor kun halvdelen af udsæden kunne bjerges og intet blive til ”ædekorn”. 
Gift med Ingefred Poulsdatter født o.1687, død i Bjørnkærhus 1764 som almisselem. 
                      Børn:
                      1: Else: o.1724-1764, død i Bjørnkærhus, fadder 1745 & 1751.
                      2: Dorthe: o.1728-1809, gift 1755 med Jens Knudsen, Odderbæk, død der.  

Thomas Jensen: 
Født o.1713 i Kodal, Nr. Omme, død i Randbæk 1784. Broder til Niels Jensen, Kildsig. 
Er på Kongensbjerg i 1745, hvor søsteren Sidsel er fadder i Brejning. Han var både gårdfæster og feldbereder, i 1777 oplyses det, at han også dyrker et stykke af Bjørnkjærs jordtilliggende og gør hoveri af et løbebol. 
Gift i Nr. Omme 1745 med Karen Pedersdatter født i Halkjær, Nr. Omme o.1722, død på gården 1766, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.309-16. Ifølge denne var der 8 fag stuehus med stue, kammer køkken og kælder, 12 fag stald og 14 fag lade, og besætningen bestod af 2 trækstude, 2 køer, 2 kvie, 9 får med 7 lam, 1 gris, 8 høns og 1 hane. 
                      Børn:
                      1: Jens: 1746-1825, fæster, senere selvejer af Randbæk matr.4. 
                      2: Maren: 1749. 
                      3: Peder: 1756-1836, fæster af hus på Nr. Spjald, død i Staby.

Jens Christensen: 
Født i Vanting o.1743, død på gården 1824. 
Nævnt på gården fra 1771. Han var velhavende og lånte en del penge ud ved salget af Brejning- gård i 1794 til de øvrige bønder.
Købekontrakt 9-12-1815 (2-444) på gården til selveje fra Brejninggaard. 
Skøde 27-11-1817 (1a-15) på gården. 
Ved matrikuleringen i 1818 får han tillagt matrikel 7 under Brejninggaard som englod. Køber 7-3-1826 (2a-223) gårdens konge- og kirketiende. 
I 1791 havde han 12 tønder rugsædeland opdelt i 12 tægter, hvor han i et middelår kunne avle 8 tdr. rug, 7 tdr. byg og 6 tdr. havre samt bjerge 4 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 10 får med 6 lam og 1 svin. 
Gift 1. med Karen Christensdatter født o.1737, død på gården 1802, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.599-600.
                      Børn:
                      1: Barbara: 1771-før 1775. 
                      2: Karen: 1774-1838, gift 1802 med Poul Mortensen, St. Snogdal. 
                      3: Barbara: 1775-1832, gift 1792 med Knud Jensen, Pilgård. 
                      4: Anne Marie: 1778-1840, gift 1795 med Thomas Lauridsen, Langergårde. 
                      5: Maren: 1781-1861, gift 1802 med Niels Jensen, Øster No. 
Gift 2. i Nr. Omme 1802 med Ellen Catrine Frandsdatter født o.1765 i Askov, død i Øster Ramsgård, Vinding 1841, 76 år gammel. I folketælling 1840 opholder hun sig hos søsteren i Vildbjerg og ernærer sig af at binde strømper. Flytter til Vinding umiddelbart før, hun døde.

Ellen Cathrine Frandsdatter: 
Arver 1824 gården, Der findes et ægteskabsbevis for hende og Jens Christensen tinglyst 8-10-1845 (11-38), hvori der står, at hun overtog Kongensbjerg efter mandens død og fik afkald for arv af hans voksne børn.

Jens Christensen: 
Født i Tudskjær 1799, død i Margrethelund 1859.
Køber 20-6-1827 (2a-288).
Flytter til SV matr.8, se videre dér om familien.

Christen Christensen: 
Født i Tudskjær 1769, død i Tudskjær 1842, forriges fader, murermester i Tudskjær, se der.
Køber 14-6-1829 (2a-379).

Christen Hansen: 
Født i Kildsig 1799, død i Hamborghus, Sdr. Lem 1876. 
Køber 5-6-1831 (6-219). 
Gift i Brejning 1831 (ophævet 1845, skilsmissebevilling af 26-6-1848) med Mette Kathrine Henriksdatter født i Store Røjkum 1811, død på Spjald 1877, husfæsterske der. 
                      Børn: 
                      1: Dødfødt søn: 1832. 
                      2: Sidsel: 1833-1919, gift i Nr. Omme 1860 med Jens Jensen, Klidsbjerg, Nr. Omme.
                                       Død hos sønnen Jens Niels Kristian Jensen (Klidsbjerg), Opsund matr.4a.  
                     3: Ane: 1835-1899, gift i Dejbjerg 1866 med Peder Madsen, død i Dejbjerg. 
                     4: Ane Dorthea: 1837. 
                     5: Henrik: 1840-1901, død i Hamborghus, Sdr. Lem, husmand i Nysted, Dejbjerg og fra 1876 husmand i Hamborghus.
                                       Veteran fra Krigen 1864, erindringsmedaljen 1876. Hans krigsdagbog findes på Egnsmuseet (2017-2). 
                    6: Hansine: 1843-1920, død som ugift husejerske i Nr. Omme.

Christen Hansen flytter til Sdr. Lem som tjenestekarl 1845 og flytter sammen med sønnen i Dejbjerg før 1870.
Gift 2. i Dejbjerg 1852 med Johanne Catrine Christensdatter død 1865. 

Mette Kathrine Henriksdatter blev gift 2. i Brejning 1848 med Thomas Graversen enkemand fra Hover, født på Viftrupgård 1812, død på Spjald 1874.
Overtager hustruens fæste. Se videre dér.
                     Deres børn: 
                     1: Ellen: 1849-1918, gift i Hanning 1877 med Jens Lauridsen (Husted), Vester Finderup, se Husted V matr.7. 
                     2: Christiane: 1851, gift 1870 med Jakob Nielsen fra Opsund m.2c.Se O matr.1a.

Thomas Graversen: Han rejste til Ølstrup som tjenestekarl i 1835 og derfra videre til ”Holsten” i 1836, hvilket dækker over Jejsing i Hostrup sogn i Sønderjylland som tjenestekarl og blev gift der 1840 med Ellen Holm født i Hostrup sogn 1811, død i Jejsing 1847. Herefter rejste han sidst i 1847 til Anders Muldbjerg i Hover sogn, hvor han var tjenestekarl til sit bryllup.
                      Hans børn:
                      1: Gravers: 1840-1902, død som husmand i Muldbjerg mølle, Hover. Hans datter:                                                                                                                                                                                          Mette Elene Graversen (1869-1952), syerske, Skolegade 4, Spjald.
                      2: Mette Marie Kathrine: 1845, konfirmeret i Brejning 1860, bor da hos faderen.

Anders Bentsen:
Født i Hanning 1816, død i Lille Kongensbjerg 1899. Karl i Sdr. Lem ved vielsen og første barns fødsel, selv om moderen boede på Sønderbygård hos sine forældre efter giftermålet. 
Køber 2-7-1845 læst 25-6-1846 (11-157). Kom fra Sønderbygård, Hee, hvor han var tjenestekarl. 
Sælger 27-1-1854 (14-567) V matr.8b til Gravers Jensen, Blæsbjerg.
Sælger 16-12-1872 læst 4-2-1874 V matr.8c til Hans Knudsen, Vesterbæk V matr.10c. Gift i Hee 1836 med Ane Marie Olesdatter født i Sønderbygård, Hee 1809, død i Brejning.
                      Børn: 
                      1: Karen: 1837 på Sønderbygård, Hee. 
                      2: Ole: 1839-1900, eftermand på gården. 
                      3: Bendt: 1842 på Sønderbygård.
                      4: Niels Laurids: 1845 i Kongensbjerg, gift i Ringkøbing 1872. 
                      5: Maren: 1848, gift 1869 med Anders Astrup Kristensen, Ringkøb. Død i Varde 1899.
                      6: Karen Marie: 1851-1917, se Lille Kongensbjerg. 
                      7: Ane Marie: 1855-1933, gift 1879 med snedker Mads Møller Kristensen, 1880 bosat i Nygård, derefter i Ringkøbing, i Esbjerg fra før 1893.
Ved salget beholder han V matr.8d, Lille Kongensbjerg, som er særskilt matrikuleret og tilsyneladende bebygget før salget og flytter hertil.  

Ole Andersen:  
Født på Sønderbygård, Hee 1839, død i Fjelsted Skov, Fjelsted, Fyn 1900. 
Køber 30-6-1873 (23-653) V matr.8a. 
Gift i Bølling 1872 med Mette Marie Lauridsen født i Vestervig, Bølling 1845, død på Sct. Josephs Hospital, København 1912, begravet i Fjelsted. Ingen børn. 

Anders Andersen: 
Født i Brylle 1836, død på gården 1882. 
Køber (mageskifter) 6-1-1882 (27-178) kom fra Fjelsted, Fyn.
Gift med Johanne Kirstine Nielsen født i Gestelev 1836.
                      Børn: Hans & Maren.  

Johanne Kirstine Nielsen: 
Arver 9-2-1883 (27-574 og 27-558). 
Sælger 31-10-1883 læst 10-9-1884 V matr.8f til Søren Lauridsen.

Anders Pedersen: 
Køber 27-6-1884 (29-2) V matr.8a til sammenlægning med hans gård, Husted.  
Sælger 27-6-1884 (29-3) Brejninggaard matr.7, engen ved Sønderbæk til Iver Chr. Christensen. Sælger 28-6-1884 (29-162) V matr.8g+7c til Andreas Nielsen Aas.

Kongensbjerghus:
Herefter nedbrydes udbygningerne, og stuehuset, som hører til Husted, udlejes til lejefolk, indtil det blev revet ned o.1946. Ifølge kirkebogen og folketællingerne har følgende beboet huset: 

Folketælling 1890, med tilføjelser:  

Søren Kristian Jensen (Stokvad): født i Nøvling 1854, gift i Faster 1883, husfæster, strømpehandler 1883, uldhandler i 1885. Cykelhandler i Borris. Død 1927. 
Hansine Nikoline Dorthea Testensen: født i Løgumkloster 1856, gift 1883, død i Borris 1949. 
                      Børn:
                      1: Laura Margrethe Jensen: 1883 i Ejstrup, Faster 1883, gift i Borris 1906 med Jens (Leding) Jensen. Død i Silkeborg 1969.  
                      2: Jens Elias Jensen: 1885 i Troldhede, Nr. Vium. Rejste til Minnesota, USA 1916.                                                                                                                                                3: Jenny Kristine: 1889 på Brejninggaard, død 1897 i Grønborg, Borris.                                                                                                                                                                  4: Kristen Berg: 1891 i Randbæk, død 1958.                                                                                                                                                                                                            5: Hulda Dagmar: 1894 i Borris.                                                                                                                                                                                                                                  6: Jenny Elisabeth: 1897-1978, gift med cykelhandler Kristian Hoelgaard, Borris. Hun var pige på Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri 1916                                                                                            og blev fotograferet flere gange hos fotograf P. N. Morsing, Spjald.                                                                                                                    Hansines mor, Jakobine Hansdatter, døde i Brejning fattiggård 1875 under et midlertidigt ophold i sognet. Familien flytter til Borris før 1893.   

Ane Sofie Jensen:  
Enke, 42 år, bor i huset i 1896. Se videre under Brejninggaard matr.1n.
                      Barn:
                      1: Karen Thomsen: 1896, far tjenestekarl på Bilring Diderik Nikolai Thomsen.

Folketælling 1901, med tilføjelser:  

Niels Jensen: født 1844 i Brejning (Torhuse), gift 1871, tømrer, 5 levende + 3 døde børn. 
                        Han døde som alderdomsunderstøttet indsidder i Torhuse i 1913. Se SV matr.19c.
Kirsten Kristensen: født 1841 i Torsted, gift, kom 1879 til sognet fra Vind. Hun døde i Landerhuse 1904.
                      Barn:
                      1: Christen Jensen: født 1874 i Torsted, ugift, snedkersvend.

Jeppe Hansen: 
Bosat i Kongensbjerghus med sin familie i 1902 og igen i 1916, se Folketælling 1916. 

Folketælling 1906, med tilføjelser:  

Marinus Nielsen: født i Sdr. Lem 1875, gift, daglejer. Broder til Niels Nielsen, Odderbæk og
                            Jørgen Nielsen, Husted. Senere bosat i Spjald. Død i Hover 1916, begravet i Brejning. 
Inger Dorthea Svendsen: født i Horsens 1866, død i No 1948, gift i Brejning 1897, begravet i Brejning.
                                           Køber Gl. Missionshus, Brgd. matr.1z i 1919, se dér.
                      Børn:
                      1: Niels Peter Ingvard Nielsen: 1898 i Landerdal, Brejning - 1947 i Spjald, arbejdsmand ved vejvæsenet. Se SV matr.10i.
                      2: Johan Peder Nielsen: 1900, se SV matr.10h under SV matr.10f. 
                      3: Mette Kirstine Nielsen: 1903 i Sdr. Lem. Gift i Brejning 1925  med Søren Jensen Kjærgaard, se nedenfor. 
                      4: Jens Kristian: 1907-1961, gift 1933 med Katrine Jørgensen, se Gaasdal, SV matr.15d og 15m. 

Peder Marinus Nielsen, med tilføjelser, se V matr.8c
Født i Hee 1870, arbejdsmand, bor i huset 1909. Død på Spjald Alderdomshjem 1955. 
Gift i Brejning 1899 med Dorthea Johanne Jørgensen født i V matr.8c 1880, død i huset 1909. 
                      Børn:
                      1: Janus Jørgen: 1901 født i V matr.8c, gift i Skjern 1929, død i Skjern 1960. 
                      2: Niels Sigurd: 1903 i Sdr. Lem. 
                      3: Vilhelm Tang: 1904-1955, født i Sdr. Lem, død i Højmark, Sdr. Lem.

Folketælling 1911, med tilføjelser:  

Jens Larsen Nielsen: 1878 i Torsted. Gift, jord- og mergelarbejdsmand. Til sognet 1902 fra Torsted til Vesterbæk matr.11b, se der.
Ane Katrine Pedersen: 1880 i Sønder Nissum, gift. 
                      Børn:
                      1: Hansine Kirstine: 1901 i Torsted. 
                      2: Hans Peder: 1903 i Vesterbæk. 
                      3: Jens Kristian: 1905 i do. 
                      4: Vilhelm: 1906 i do. 
                      5: Else: 1908 i Odderbæk, gift 1926 i Torsted med Jens Olesen Pedersen, død i Spjald 1981. Se Vestergade 3.
                      6: Karen: 1910 i Kongensbjerghus. 
Karl Henrik Kristensen: 1885 i Masnedsund, ugift. 
Jens Jespersen: 1889 i Velling, ugift. 
Poul Vilhelm Joakim Sørensen: 1886 i København, ugift. 
Niels Kristian Kristiansen: 1885 i Jebjerg, Salling, ugift.
Jakob Peder Pedersen: 1879 i Volstrup, Vendsyssel, ugift. 
Jens Kristian Pedersen: 1884 i Timring, ugift. 
Valdemar Jørgensen: 1889 i København, ugift. 
Niels Pedersen Vendel: 1883 i Sverige, ugift. 
De sidste otte mand var de såkaldte ”jernbanebisser”, der deltog i bygningen af Ringkøbing-Nr. Omme banen fra 1908 til 1911. Der var indkvarteret jernbanearbejdere i en hel del af de ejendomme i sognet, der lå, hvor jernbanen kom til at gå. 
Familien flytter til Nr. Omme.

Folketælling 1916, med tilføjelser:  

Jeppe Hansen: 1872, gift, arbejdsmand.
Marie Knudsen: 1879, gift.
                      Børn: 
                      1: Simon Kristian: 1902 i Kongensbjerg. 
                      2: Ole Hansen Dalgaard: 1903 i Grønnehuse, gift i Egvad 1937. 
                      3: Kristian Valdemar: 1906-1907, født og død i Opsund. 
                      4: Anne Kirstine: 1908. 
                      5: Anna Olga: 1911-1960, født i Vesterbæk, død i Herning.   

Folketælling 1921:  

Jeppe Jensen: 1868, gift, arbejdsmand. 
Johanne Jensen: 1872, gift. 
                      Børn:
                      1: Nielsine Marie: 1901. 
                      2: Ulrik Valdemar: 1911. 
                      3: Evald: 1915. 

Folketælling 1925:  

Aksel Hansen: 
Bor med familien i huset 1924 og 1925, se under folketælling 1940.

Folketælling 1930, med tilføjelser:

Søren Jensen Kjærgaard: 1898 i Husby, gift i Brejning 1925, død i Ravnsbjerg 1962, arbejdsmand.
Mette Kirstine Nielsen: 1903 i Sdr. Lem, gift 1925. Død i Ringkøbing, begravet i Brejning. Se nr. 3 i folketælling 1906 her.
                      Børn:
                      1: Aage Nielsen: 1923 i Husby, døbt i Brejning. 
                      2: Gunnar Jensen: 1926 i Brejning Mose -1976 i Spjald. 
                      3: Johan Martin Jensen: 1927 i Ølstrup - 1986 i Spjald. 
                      4: Alfred Jensen: 1929 i Ølstrup. 
                      5: Svend Jensen: 1932 i Kongensbjerghus. 
                      6: Emma Jensen: 1933 i do. 
                      7: Viggo Jensen: 1935 i Brejning Kirkeby - 2001 i Spjald. 
                      8: Kamma Jensen: 1938 i Sandbæk, gift 1957 med fætteren Leo Nielsen, handelsmand i Spjald. 
                      9: Ninna Jensen: 1941 i do. 
                     10: Bent Jensen: 1943 i do. 
Familien flytter til Brejning Kirkeby o.1934. 

Folketælling 1940, med tilføjelser:  

Aksel Hansen: født i Blæsbjerghus 1898, gift 1922, murer og arbejdsmand.
Marie Hansen: født i Husted 1902, gift 1922. 
                      Børn:
                      1: Jørgen Husted: 1922 i Husted. 
                      2: Hans Kristian: 1923 i Blæsbjerghus. 
                      3: Egon Erhardt: 1924 i Kongensbjerghus. Gårdejer i Hover. 
                      4: Rudolf: 1925 i do. bosat i Stausø.
                      5: Martin: 1928-1929 på Brejninggaards Mark, Kildevej 5. 
                      6: Svend Aage: 1930 på do. 
                      7: Asta Severine: 1931 i Østerbæk, Brgd. matr.1bc -1993 i Spjald. 
                      8: Holger Jul: 1932 i do. - 2010 i Spjald, gårdejer, byrådsmedlem. 
                      9: Maren Alfrida: 1934 i do. Gift 1955. 
                     10: Agnete: 1936 i Kongensbjerghus. 
                     11: Willy: 1939 i do. 
Bygger hus på Ølstrupvej 9 i 1944, se videre der. Herefter nedrives Kongensbjerghus o.1946.

Skelgården:
Vestlige ejerlav matrikel 8c+10c, fra 1901 8k+9e, Mosdalvej 2:
Hans Knudsen:
Født i Vesterbæk V matr.10 1842, død på ejendommen 1878.
Køber 10-9-1867 (21-517) V matr.10c.
Køber 16-12-1872, læst 4-2-1874 (24-43) V matr.8c, lægges sammen med V matr.10c. Bygger på 8c. Gift i Brejning 1867 med Ane Marie Lauridsen født i Langergårde V matr.3 1840, død på ejendommen 1877. 
                      Børn:  
                      1: Knud Laurids: 1869-1921, død i Pilgård, Kirkebyen, blikkenslager, invalid. 
                      2: Hans Kristian: 1871-1946, død i No. 
                      3: Barbara Marie: 1873-1953, gift 1899 med fætteren Knud Vesterbæk Hans Knudsen, sidst bosat i Spjald. Se: Knudsens Have.  
                      4: Dorthea Kirstine: 1877-1877.

Knud Lauridsen:
Køber 9-8-1879 (25-367) forriges fader, køber begge matrikler V matr.8c og V matr.10c, som han derefter sælger hver for sig. Se videre under V matr.10c.

Jørgen Jørgensen: 
Født i Sdr. Lem 1852, død i Vesterbæk (Tarm sygehus) 1932. Han var på aftægt på ejendommen. 
Køber 12-5-1880 (25-518) V matr.8c. Ejendommen kaldes som regel Kongensbjerghede.
Køber 27-11-1901 (40-590) V matr.8i fra V matr.8g. 
Gift i Sdr. Lem 1878 med Kirsten Madsen (Stampe) født i Bøvling 1859, død på ejendommen 1896. 
                      Børn:  
                      1: Mads Stamp: 1878 i Vester Tredje, Sdr. Lem, Fra 1909 Mads Stampe. Død 1937 i Varde. Boede en del år i Nr. Bøl, Lønborg. 
                      2: Dorthea Johanne: 1880-1909, gift 1899 med Peder Marinus Nielsen, se under matr.8c og Kongensbjerghus. 
                      3: Karen Marie: 1883, gift i Egvad 1907. 
                      4: Janus: 1885-1894.
                      5: Johanne Marie: 1887-1912, død i Egvad. 
                      6: Karl: 1889. 
                      7: Jørgen Kristian Stampe: 1892. 
                      8: Jane: 1894-1966, gift i Egvad 1923 med Johannes Peder Hansen. Død i Varde. 
Jørgen Jørgensens sælger i 1901 ejendommen med den største del af jorden V matr. 8k til Kristen Christiansen (Bjørnkjær), Mosdalvej 2. V matrikel 8c er på ca.42 tdr. land, og V matr.8k udgør ca.40 tdr. land, så ejendommen blev meget formindsket i 1901. Han flytter til den gamle skole med tilbygninger på V matr.8c, se under Ølstrupvej 10.   

Kristen Christiansen (Bjørnkjær):  
Født i Bjørnkjær 1860, død på gården 1934. 
Ejer Abisgade mølle, Torsted o.1888-o.1893, flytter til Mosdal SV matr.24+35, SV matr.27a.
Køber 13-12-1901 (40-608) V matr.8k med påstående bygninger. 
Køber 28-11-1921 (13-124) V matr.9e. 
Navnebevis 19-10-1919 (12-287) på efternavnet Bjørnkjær, der er tilladt fra 19-12-1905.
Gift i Torsted 1889 med Else Kathrine Brunsborg født i Torsted 1864, død på gården 1954.
                      Børn: (alle får navnet Bjørnkjær 19-12-1905):
                      1: Kristian Frederik: 1890 i Abisgade - 1962 i Minneapolis, ejede to spise-
                                                         huse, rejste til USA 1911, kaldte sig C. F. Brown i USA.
                      2: Anne Louise: 1892-1981 i Abisgade. Gift m. Jakob Rindum Sørensen, Hanning.
                      3: Poul Viggo: 1894-1984, eftermand på gården.
                      4: Knud: 1897-1938, ejer af V matr.10a, Vesterbækvej 5. Ugift. Født i Mosdal.

Poul Viggo Bjørnkjær:
Født i Mosdal 1894, død i Spjald 1984. 
Køber 25-11-1925 (16-760), forriges søn. 
Gift i Brejning 1927 med Else Svendsen født i Skråstrup, Nr. Omme 1906, død i Spjald 2006. 
                      Børn:
                      1: Sigrid Kathrine: 1928-2020, gift 1950 med Anders Hjøllund, Randbæk.
                      2: Kristian: 1929, ejer af fødegården.
                      3: Peder Bent: 1934-2011, gdr. på Ølstrupvej 10.
                      4: Marie Birgitte: 1940, gift med Vagn Aarup Sørensen, Bjørnkjær.
                      5: Gerda: 1941.

Kristian Bjørnkjær: 
Født på gården 1929. 
Køber 1-4-1961, forriges søn. 
Bosat i Videbæk.

Poul Bjørnkjær:
Køber halvdelen 5-2-1985 og resten 24-11-1993, forriges brodersøn fra Ølstrupvej 8. Sælger den største del af jorden fra til Henning Bredal Thomsen, Husted.

Carsten Rasmussen & Marianne Gath Curtz:
Køber 15-11-2000.  

Vestlige ejerlav matrikel 8c+8i+7h, nu matr.7m, Ølstrupvej 10:
Matrikelnumre 1950: V matr.7h,8c,i,10f.
Peder Marinus Nielsen:
Køber o.1901 af det konsortium, der havde drevet skole på stedet og bygger stald og lade til den gamle skolebygning som bruges til bolig. Der er ikke fundet noget skøde på ejendommen, men han nævnes som ejer af det skolehuset med den nybyggede stald og lade i forsikringsprotokol 1901-1905 s.4, 22-6-1901.
Der var blevet holdt skole i en lille kampestensbygning for de mindste børn i Mosdal og Vesterbæk, der havde for langt at gå til Hovedskolen, før Vesterbæk skole blev bygget i 1901. Nicolai Ernst Sørensen fra Mosdal holdt skole for børnene. Bygningen bestod af 4 fag, en forgang, et klasselokale med fire små vinduer og et rum til tørv til opvarm-ning. Huset er måske det hus, som Hans Knudsen byggede på matriklen i 1872.
Tilsyneladende ejer hans svigerfader, Jørgen Jørgensen, jorden med skolehuset. Se ovenover under V matr.8c+10c, mens svigersønnen lader bygningen forsikre.

Jørgen Jørgensen: 
Født i Sdr. Lem 1852, død i Vesterbæk (Tarm sygehus) 1932. Han var på aftægt på ejendommen. 
Han bygger en ende til sydenden af ejendommen i 1903 ifølge ovennævnte forsikringsprotokol s.53, 9-6-1903 og flytter hertil på aftægt, men stadig som ejer nu af både bygning og jord. 

Hans Christian Hansen: 
Køber 30-7-1914 (49-212) V matr.8c+8i. Driver ejendommen sammen med Blæsbjerg V matr.6b.

Søren Hansen:
Født i Blæsbjerghus V matr.6b 1896, død på gården 1984. Mælkekusk. 
Køber 26-9-1923 (14-892), V matr.8c+8i. 
Køber før 1950 V matr.7h. 
Gift i Vorgod 1920 med Laura Johanne Dusine Pedersen født i Vorgod 1898, død i Vesterbæk 1930. 
                      Barn:  
                      1: Signe: 1920-2005, gift med Jens Sigurd Husted, Ølstrupvej 12. 
Som husbestyrerinde havde Søren Hansen i mange år Anna Christiansen født Dahl 1903-1983, død i Vesterbæk, begravet i Søren Hansens gravsted på Brejning kirkegård.

Signe Husted: 
Arver 1984, forriges datter.

Peder Bent Bjørnkjær: 
Køber 1-8-1989 og driver ejendommen med sin egen på Ølstrupvej 8.

Henning Bredahl Thomsen
Køber 13-10-1993 & 6-9-1994 ejendommen og lægger jorden under Husted.

Bente Daa Jørgensen & Hans Anders Jørgensen:
Køber 8-11-1994 husene med lidt jord. Har nu V matr.7m.
Nedrevet 2021.

Lille Kongensbjerg / Kongensbjerg:
Vestlige ejerlav matrikel 8d, Vesterbækvej 2:
Matrikelnumre 1950: V matr.4b,8d.
Anders Bentsen: 
Køber 25-6-1846 (11-157) sammen med V matr.8a. Bebygger o.1873 og flytter hertil fra gården Kongensbjerg, da sønnen Ole overtager denne. Da Kongensbjerg bliver nedlagt i 1884, flytter navnet herover.

Karen Marie Andersen: 
Køber 14-8-1889 (32-165), forriges datter. Flytter til smedjen i Spjald Mejeriby. I 1901 bor hun i smedjen og drev systue, mens værkstedet var lejet ud til en smedemester med svend. I 1906 boede hun og datteren i Kampstedet, V matr.5b som indsiddere. I 1907 ved datterens konfirmation boede de igen i Brejning Mejeriby, derefter er Karen Marie Andersen bortrejst til Varde, død dér 1917.
                      Barn:
                      1: Anna Christine Eleonora Marie Andersen: 1893 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg under moderens ophold i byen
                                                                                                  antagelig hos søsteren Ane Marie. Der er ingen far nævnt, men moderen boede
                                                                                                  i Brejning 10 mdr. før fødslen. Fødslen også ført i Brejning kirkebog.
                                                                                                  Gift på Ringkøbing Rådhus, ført i Brejning kirkebog, 23-3-1912 med
                                                                                                  formand for mergelbanen, Ernst Wilhelm Karlson født i Sverige 1887,
                                                                                                  bosat i Spjald. Flytter til Årre i 1913, bosat i Hirtshals 1937.
                                                                                                  Børn:
                                                                                                  1: Carl Werner Karlson: 1912 i Spjald før forældrenes bryllup.
                                                                                                  2: Ruth Johanne Karlson: 1913 i Spjald. Gift i Hirtshals kirke, Horne
                                                                                                                                               Sogn 1937 med chauffør i Svebølle Folke
                                                                                                                                               Hansen, senere bosat i Aunsø. Efterslægt i
                                                                                                                                               ”Familien Christensens Slægtsforskning”.

Anders Christiansen: 
Mageskifter 11-4-1896 (36-400) med smedjen i Spjald Mejeriby. Se videre der. 
Køber 19-10-1914 (49-259) V matr.4b fra Poul Madsen, Langagergårde V matr.4a. Bygger smedje lige vest for stalden. 

Jørgen Laurids Jørgensen:
Køber 25-7-1915 (49-466). Det oplyses ikke i skødet, hvorfra han kommer.

Peder Poulsen: 
Født i Bøvling 1889.
Køber 7-9-1915 (49-502) med 2 heste, 4 køer, 1 kvie, 2 kalve, 2 svin og 3 læs hø. 
Gift i Nørre Gørding 1915 med Karen Marie Kirstine Jensine Jensen født i Nees 1891. 
                      Børn:
                      1: Anna Kathrine: 1915. 
                      2: Kristian: 1917.

Anton Hansen & Laurids Hansen:
Anton: født i Øster Nykirke 1883, Laurids: født i 1885. 
Køber 8-8-1918 (52-106).
Se under V matr.16c, Kroghede, SV matr.4b og SV matr.23a.

Chr. Pedersen: 
Køber 19-5-1919 (52-747) alt undtagen 6 høns, 1 td. kartofler og indboet.
Kom fra Fåre.

Peder Martin Andersen:
Født i Ølstrup 1898, død i Blåhøj 1941, begravet i Brejning. 
Køber 27-5-1920 (11-697).
Gift i Hover 1920 med Johanne Katrine Henriksen født i Hover 1900, død i Grønbjerg 1985, begravet i Brejning. Se Randbæk matr.9e, Feldbækvej 6.  Flytter til SV matr.7b.
                      Barn: (øvrige børn født på Ringkøbingvej 47):  
                      1: Ester Katrine: 1921, gift i Sdr. Lem 1940.

Peder Tiphede Henriksen:  
Født i Nr. Omme Fjalde 1869, død i Vesterbæk 1954. 
Køber 27-4-1922 (13-321). Kom Vastrup Mark, Hover. Forriges svigerfar. 
Gift med Ane Marie Katrine Keldgaard født i Hover 1873, død i Vesterbæk 1950. 
                      Børn: (en del, ifølge folketælling 1925)
                      1: Henrik: 1899 i Vemb. 
                      2: Johanne Katrine: 1900-1985, se ovenfor. 
                      3: Kristine: 1904. 
                      4: Dagmar: 1906, gift 1928 med Bertel Stenum Pedersen V matr.3c.
                      5: Petra Kathrine: 1907, gift i Brejning 1929 med Anders Nygaard Jensen
                                                     Nr. Omme, søn af Dorthea Pedersen gift Jensen fra Nygård.
                      6: Ane Margrethe: 1912. 
                      7: Petrine Keldgaard: 1913. 
                      8: Elna: 1916.
De flyttede til et lille hus nord for gården bygget i det nordøstlige hjørne af ejendommen på Langagergårdevej 3, se videre under V matr.11d.

Niels Kamp Thuesen:
Født i Torsted 1870. 
Køber 22-2-1928, kom fra Nr. Omme. 
Gift 1908 med Kirsten Jensen født i Tim 1871. 
                      Børn: (nogle, idet der var 7 levende og 3 døde ifølge folketælling 1930)
                      1: Jens: 1908 i Torsted - 1928 i Kongensbjerg. 
                      2: Ejner: 1911 i Torsted. 

Madsine Cathrine Nielsen født Larsen: 
Født i Lønborg 1904, død i Skjern 1988. 
Køber 22-10-1932 (ægtepagt forevist). Kom fra Lille Viumkrog, Troldhede (Sdr. Felding). Gift i Skjern 1926 med Hans Nielsen født i Assing 1900, død i Skjern 1985, entreprenør. 
                      Børn:
                      1: Charles: 1930 i Troldhede. Bosat i Hjørring, peberrodsgartner.
                      2: Kamma: 1932 i do., gift 1954 med snedker Lars Peter Mølgaard, Oksbøl. 

Hans Christian Kjølmose Dalgaard:  
Født i Dalgård, Vester Finderup 1915, død på gården 1981. 
Køber 1-5-1944. Kom fra Bølling. 
Gift i Skjern 1945 med Anna Marie Andersen født i Dejbjerg 1919, død i Spjald 2015. 
                      Børn:
                      1: Minna Elisabeth: 1947. 
                      2: Karen Margrethe: 1951. 
                      3: Arne Kjølmose: 1961.

Anna Marie Dalgaard:
Arver 1981, forriges enke.

Lars Oluf Faurholt Mikkelsen: 
Født i Ølstrup 1934, død i Spjald 2016. 
Køber 31-5-1985, kom fra Ølstrup. 

Bodil Gadgaard Madsen Belling & Poul Erik Belling: 
Køber 31-5-1996.

Vesterbæk:

I 1646 er der to gårde i Vesterbæk. Den ene gård Store Vesterbæk” er en gård med to fæstere og har ligget på enten Vesterbækvej 5 eller 8, mens den anden Lille Vesterbæk stadig ligger på Vesterbækvej 3. Først o.1700 er det muligt helt med sikkerhed at angive, hvilke beboere der bor hvor, også fordi der eventuelt i starten har været tale om én samlet bebyggelse med tre fæstere og deres familier, som det antydes ved opmålingen i 1683 til matriklen 1688.

Mads Nielsen:
Nævnes på Lille Vesterbæk 22-10-1660. Hk: 2½-0-1½-2.1/5.

Christen Thomsen & Peder Henriksen nævnes på Store Vesterbæk 22-10-1660. Hk: 5½-2-32.1/5. Vedrørende Christen Thomsen, se under Langergårde, som han ejede samtidig med, at han var fæster i Vesterbæk, og boede på i perioder.

Jens Madsen:
Nævnes på Lille Vesterbæk 1-10-1661.

Niels Christensen & Jost/Just Madsen:
Nævnes på Store Vesterbæk 1-10-1661, 1662 og 1663.
I matriklen 1664 er de tre stadig fæstere på gårdene, og her angives det samlede Hk til 8½-1-0-2/5 og gårdene betegnes tilsammen som en hel fæstegård.

Mats Vesterbæk & Rasmus Christensen:
Nævnes i Konsumptionsskatteregnskabet 1671-1672.

Mette i Vesterbæk & Peder Thomsen:
Nævnes i konsumptionsskatteregnskabet 1673-1674, den første med en datter og en dreng, den sidste med en dreng.

Jens Madsen, Lille Vesterbæk, Jep Christensen & Peder Thomsen, Store Vesterbæk:
De to sidste nævnes på gården i 1675 i konsumptionsregnskabet. I matriklen til ildsted- og kvægskatten 1677 har de tilsammen 5 ildsteder, 4 heste, 4 køer.
I matriklen til kop- og kvægskatten 1678 er de alle tre gifte og har tilsammen 3 heste, 3 køer, 1 kvie, 12 får og 1 svin.
I konsumptionsregnskabet 1682-83 betaler Jens Madsen skat af en datter, Peder Thomsen af en dreng og en tjenestekvinde.
I skattemantal 1684-86 er Jens Madsen ladegårdsfuldmægtig ved Brejninggaard, samtidig med at han er fæster på Lille Vesterbæk. Hans kones navn opgives til Maren Pedersdatter.
De tre fæstere findes stadig på gårdene 27-2-1683, da fæstegårdene under Brejninggaard gøres op.
Dette år blev jord tilliggenet målt op 24-9 i forbindelse med forarbejdet til matriklen 1688. Beskrivelsen er følgende: ”Vesterbæk er en enlig gård beboet af de tre ovennævnte. Enhver af de forbenævnte mænd er for sin egen jord i forretningen opført, som alt udi marken forefundet er.
Marken er delt i trende skifter.
Deres engbund ligger en del af vesten for gården ved en liden bæk kaldet Odderbæk. En del ved Ravnsbjerg å og enhver af dem efter beretning kan høste 2 læs hø og lidet mere, når god vækst er. Fædriften består af hede og nogle små mosepletter, så at hver af dem på græsningen, så længe sæden står på marken, kan græsse 5 store nød. Deres øvrige kræ må de på andre steder leje for. Hedetørv og lyngslet har de, så vidt de behøver det og ej videre herlighed. Deres korn males i Brejninggaard mølle”.
Vesterbæk Mark ligger for sig selv.
Øfuer (Over) Gårds Mark består af 63 agre. 
En del er middel byg jord bestående af grå sand og muld. Tilsås i 3 år, 2 år med byg, 1 år med havre, hviler i 3 år.
En del er skarp rug jord bestående af grå sand og grus. Tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hviler i 4 år.
En del er middel rug jord bestående af grå sand og grus samt ringe muld. Tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hviler i 3 år.
Den sidste del er ligeledes skarp rugjord bestående af grå sand og grus. Tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hviler i 4 år.
Neden Skifter består af 26 agre:
En del er middel havre jord bestående af grå sand og grus samt noget muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 3 år.
En del er middel byg jord bestående af rød sand og muld. Tilsås i 4 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 2 år med havre, hviler 4 år.
Vester Brød Agre: strækker sig fra vejen til Langergårde:
Middel byg jord bestående af rød sand og muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre, hviler 3 år.
Alt i alt sammenfattes opmålingen således: Jorden betegnes som skarp, der kan bjerges 16 læs hø, og der er græsning til 16 høveder i et middel år. Hk nedsættes fra 8-4-2-2/5 til 7-7-1-1. Alt i alt blev der dyrket i 57,7 tdr. land, så det er absolut en af sognets gode gårde.
Skattemandtal 1682 til 1686 nævner de tre gifte mænd og Peder Thomsens datter, men den samlede besætning er kun på 1 gammel hest, 1-2 plage, 2 køer og 1 kvie, og selv om det er en form for selvangivelse, tyder det på nogen afmatning på gården.
I skattemandtallet 1690 og1691 oplyses det, at Peder Thomsen er død, nok i 1688, hvor konen kaldes enke i et skattemandtal fra sommer 1688 med en søn til hjælp, og hans gårdspart drives af hans enke Anne Nielsdatter, som også giver skat af en datter. I 1697 er hun stadigvæk på gården med datteren, som hedder Maren, men de er tilsyneladende væk i 1699. Jep Christensen nævnes sidste gang i skattemandtallet 1696, hvor han betaler skat af en datter.

Knud Jensen & Christen Jensen:
Knud Jensen nævnes på gården som ugift i 1692, begge nævnes på gården 1697, hvor Christen Jensen betaler skat af en søster, Knud Jensen af en ”dreng”, tjenestekarl og af tjenestepigen Maren, i 1698 hedder hun Johanne. I 1699 er denne indberetnings mandtal udfærdiget af sognepræsten og meget omhyggeligt nedskrevet, så noget tyder på, at gården ikke har været i god drift. Knud Jensen har en tjenestepige, Karen, Christen Jensen en do., Margrethe, og er ugift, så han kan jo sagtens have ægtet en af de nævnte døtre.

Søren Nielsen & Jens Villadsen:
1708: Hk: 5-2-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør, 2 tdr. rug, 1 ørte byg, 1 skovvogn, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 2 skl. gæsteripenge.Fra dette år kan de to halvdele af gården skilles ad, se videre under V matr.10 og 11.

Fæstehuse på Vesterbæk Hede:
I løbet af 1700-årene optræder der tre familier bosat i et eller flere fæstehuse beliggende ukendt sted på Vesterbæk Hede, og i hvert fald ikke angivet på det originale matrikelskort over området fra 1818.
Familierne er følgende:

1.familie:
Laurids Nielsen:
Født i Lille Kildsig o.1730, død i Vesterbæk 1785.
Vanfør skrædder. I skiftet efter hans forældre i juni 1744 siges det, at han var vanfør og mindre af vækst end normalt. Han erklærede, at han ingen andre steder kunne tænke sig at være end hos søsteren og svogeren i Lille Kildsig, så han fik ophold dér mod en betaling af 8 sletdaler årligt for kosten indtil 10-11-1751, hvor han blev sat i skrædder-lære hos Niels Kejl i Sejlstrup, men han var ikke glad for pladsen, så skrædderen fik 1o Rdl 15-2-1752 for at løse ham fra lærepladsen uden proces. I november 1752 blev der akkorderet med skrædder Michel Michelsen i Ånum ved Skjern, hvor han så var i lære, til han var udlært i 1754. Thomas Pedersen i Vesterbæk var hans halvbroder og for-mynder.
Gift med N.N., død 1762 i Vesterbæk.
                      Barn:
                      1: Niels: 1762, ejer af Langergårde matr.5.

2.familie:
Mikkel Hansen:
Født i Bjørnkjær o.1728, død på Vesterbæk Hede 1793.
Tidligere fæster af Langergårde matr.4, bosat på Vesterbæk Hede 1788.
Gift i Brejning 1755 med kusinen Anna Henriksdatter fra Tim, død 1811, 86 år gl., som boede i huset i 1801 sammen med sønnen Henrik Mikkelsen.

Henrik Mikkelsen:
Født i Øde Røjkum 1763, død i Karsbæk, Højmark 1835, døvstum, husmand.
Boede i huset i 1805 og 1809, flytter til Karsbæk. Se Vanting SV matr.19. Se Kærhus SV matr.20.
Gift i Brejning 1804 med Anne Marie Madsdatter født i Nr. Vium 1771, død i Sdr. Lem 1851.
                      Børn: (født i Vesterbæk):
                      1: Mikkel: 1805-1879, husmand i Karsbæk, 1840-1844 ejer af Mosen NV matr.6, Brejning sogn.
                      2: Anna: 1809.

3.familie:
Søren Hansen:
Født i Bjørnkjær o.1723, død i Gl. Gårdsted i Kirkebyen i 1803. Ovennævntes broder.
Tidligere fæster af Kirkehuset i Brejning Kirkeby, men bosat på Vesterbæk Hede i 1788. I 1801 bor han og hans kone i Gl. Gårdsted. Datteren Mette, født og død i 1753, var eneste barn.. De får kongebrev som fætter og kusine før vielsen.
Gift i Brejning 1752 med Anne Hansdatter født i Mose o.1725, død i Gl. Gårdsted 1805.

Lille Vesterbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 9, nu 9b, Vesterbækvej 3:
I 1708 benævnes gården som ½ gård, men ubesat, altså uden fæster.
1708: Hk: 2-5-0-1, landgilde: 1 td. rug, 1 ørte byg, ½ skovvogn, ½ svin, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 2 skl. 1 alb. gæsteripenge. 

Christen Graversen:
Nævnes første gang på gården i 1713, hvor han betaler skat af en tjenestepige. I 1718 siges gårdens Hk at være 2-6-0-0, mens det i 1726 er sat til 2-5-0-1 og sidste gang, hvor Christen Graversen er nævnt som fæster.

Morten Jensen:
Født o.1683, død i Vesterbæk 1756, 73 år gammel.
Han er fæster på gården 1734-1737. Se Bølling herreds tingbog 20-8-1737 s.420. 
                      Børn:
                      1: Margrethe: død i Bjørnkjær 1792, nævnt i skiftet efter Inger Christensdatter, død i
                                             Pilgård 1763. Gift med indsidder Jens Christen Madsen, Pilgård,
                                             Præstegård og Bjørnkær. Kaldes også Jens Christensen.
                      2: Jens: o.1714-1777, gift i Torsted 1764, død i Ristoft der. Fadder i Brejning 1749.
                                    Skifte efter ham i Brejninggaards skifteprotokol 1777.
                      3: Peder: o.1718-1787, fæster i Gl. Præstegård.

Villads Jensen:
Født o.1717 i Store Vesterbæk, død i Nr. Søndergård 1763. Skifte i Brgdr. Skifteprot. 1763 s.189 ff.
Fæster på gården fra før 1744.
Gift med Maren Poulsdatter født o.1719 i Randbæk, død i Nr. Søndergård 1801.
                      Børn: (født her på gården):
                      1: Jens: 1744-1745.
                      2: Marie-Anne: 1746-1748, død i Odderbæk.
Flytter til Odderbæk V matr.14 i 1747.

Christen Jacobsen:
Født i Vind 1722, død i Brejning Lukke 1783. Feldberedersvend.
Er fæster på gården 1748, hvor hans kone er fadder i Brejning.
Gift med Maren Andersdatter født o.1722, død i Røjkær, Vind 1794.
                      Børn:
                      1: Mette: 1752-1752, tvilling.
                      2: Jacob: 1752-1752, tvilling.
                      3: Jacob: 1753-1754, tvilling.
                      4: Anne: 1753-1754, tvilling.
Flytter til huset Brejning Lukke, der lå ved indkørslen til Brejninggaard, o.1755. Se dér.

Jens Nielsen:
Født i Bølling 1723, død i Ølstrup 1806, 83 år gammel. Se Ø. Pilgård, SV matr.12.
Er på gården i 1755, fæstebrevet eksisterer i uddrag og er først udstedt 11-1-1759.
Gift i Brejning 1755 med Maren Andersdatter født o.1723 i Opsund, død i Vesterbæk 1795.
                      Børn:
                      1: Anders: 1756.
                      2: Marie Anne: 1758-1806, gift 1785 med Knud Mortensen fra Hover. Bor i Mose, Brejning 1786 og i Ølstrup ifølge folketælling 1801.
                      3: Maren: 1759-1759.
                      4: Maren: 1761-1761.
Jens Nielsen sættes fra gården 1766 og flytter til Blæsbjerg, se Bølling herreds tingbog 1766 s.638b, hvor der er en stor sag mod ham. Han anklages for ikke at have holdt sin fæstegård ved lige og for modvillighed mod godsejeren, da han, da ham blev indkaldt til hovtærskning på Brejninggaard, meddelte, at han havde tærsket det korn, han skulle. Hvad gårdens ringhed angik, så sagde han, at så længe folk kunne huske, var der ingen af hans forgængere, der var døde på stedet, de var kommet derfra forinden. Forgæn-geren feldbereder Christen Jacobsen boede der i nogle år, men flyttede derfra i armod med herskabets tilladelse til et hus ved Brejninggaards udkørsel, da det til stadighed var ringe med ham. Hans forgænger, Villads Jensen, flyttede i armod til Odderbæk, men kom sig og fik herskabets tilladelse til at fæste den betydelige Nr. Søndergård, og her var han ikke i armod. Enden på det hele efter en del møder på tinget blev, at Jens Nielsen blev sat fra gården, men fik ikke yderligere straf, selv om han på et tidspunkt blev truet med jern i Viborg.

Iver Christensen Fyrstenborg:
Født mellem 1714 og 1717, død i Landerhuse 1796.
Fæster 11-4-1766, kom fra Gåsdal, se videre dér. Fæstebrevet findes i Vennergård godsarkiv, gården er ¼ part fæstegård, hvoraf han giver 1 rdl 8 skl. i årlig landgilde hvert års Mortensdag samt udreder de kongelige skatter, første gang i juli måned. Han får med stedet en ”skikkelig” ko, hvis han ikke får den samme, som hører til stedet, og stedets kalv, samt to bæster (heste), hvoraf den sorte byttes på herskabets regning imod en 7-8 år gammel hest. Han må tage sin egen besætning med fra Gåsdal, ligesom han får udvist to dages hø slet ved Østerbæk. Desuden får han 2 tdr. rug til hjælp til sommerføden samt vårsæden til at så dette forår alt efter ”dannemænds skjønnende”. Han beholder stedets 2 får, og hestene fodres fra fæstedagen til havresæden er lagt med foder leveret fra Brejninggaard. Herskabet ville altså gerne have en ny fæster på gården, men heller ikke denne gang gik det, og han bliver sat fra gården mellem 1771 og 1774 og bor derefter antagelig i Landerhuse.
Dejbjerg kirkebog 26-9-1751: Karen Boyesdatters uægte søn, Niels, døbt, som fader udlagt soldat Iver Fyrstenborg af Sædding. Lejermålet var sket i Sædding.

Anders Lauridsen:
Født i Langergårde V matr.3 i 1748, død i Vesterbæk matr.10 i 1814, se videre i Langergårde. Fæster før 1774. Returnerer o.1776 til Langergårde, bytter med faderen. Udover landgilden på 1 rdl giver han 8 skil. i spindepenge.

Laust Andersen & Christen Lauridsen:
Kom o.1776 fra Langergårde matr.3, se videre der.
Sønnen Christen Lauridsen nævnes sammen med faderen i jordebogen 1778, men forsvinder tilsyneladende fra sognet.

Niels Nielsen:
Født i Nørgård, Bølling sogn 1749, død på gården 1829. Hans mor, Birthe, er fra Lille Kildsig.
Fæster gården o.1784, hvor han bliver gift med formandens datter. Sognefoged fra o.1792.
I 1791 har han 12 tdr. rugland delt i 15 tægter, hvorpå han kan avle 8 tdr. rug, 6 tdr. byg og 6 tdr.
Havre, samt bjerge 6 læs hø i et middelår. Besætningen bestod af 2 trækheste, 3 køer, 1 stud, 8 får med 5 lam og 1 svin. Afgift for småredsel til godset var 1 rdl.
Køber 8-1-1796 læst 15-10-1868 (22-98), gårdens Hk: 2-0-0-0 + 1½ dags høslet i Brejninggaards eng, hvoraf svares årligt 2 mark.
Køber 8-5-1816 (2-460) gårdens konge- og kirketiende.
Opretter 6-1-1818 et selvejertestamente vedrørende sønnen Laurids, som efter forældrenes død skal beholde Lille Vesterbæk mod at overtage gælden på 140 Rdl, samt give sine tre søstre en skikkelig god kiste, en skikkelig god seng (sengeklæder), klæder efter deres stand og fri bryllupskost efter egnens skik. Ophold til forældrene og en fjælle (brædde) ligkiste ved deres død.
Gift i Brejning 1784 med Anne Margrethe Lauridsdatter født i Langergårde 1757, død på gården mellem 1829 og 1834, hvor hun ikke er med i folketællingen. Hendes død er eftersøgt i Hover, Vorgod og Ringkøbing uden resultat.
                      Børn:
                      1: Fikken: 1785-1858, gift 1820 med Jens Graversen, Krog, Hover, se Blæsbjerg.                                                                                                                                                  2: Mette: 1789-1851, gift 1.1820 med Jens Nielsen af Velling, gift 2.i Vorgod 1837 med Peder Jeppersen, V. Herborg sidst i Lillebæk. Hun død i Lillebæk.
                      3: Birthe: 1792-1876, gift med bødker Niels Lyhne, Ringkøbing, død der.
                      4: Laurids: 1796-1871, eftermand på gården.

Laurids Nielsen:
Født på gården 1796, død i V matr.9b 1871, forriges søn.
Køber 16-3-1816 læst 15-10-1868 (22-98) Vestlige ejerlav matr.9a + Randeris matr.8. Bygger gård på den nye V matr.9a o.1858.
Sælger 7-2-1859 (20-263) Vestlige ejerlav matr.9b, som er den oprindelige matr.9a, og forbliver på den oprindelige adresse, til sønnen Christen Lauridsen.
Bortfæster 20-3-1841 læst 27-5-1858 (17-234) et stykke jord øst for gården til snedker Niels Christian Lauridsen og hustru Ane Thomasdatter, som fra 10-1-1861 kun hører under V matr.9a (17-234/235), udslettes 11-7-1877 (24-290). Enken Ane Thomasdatter får 16-4-1877 (24-453) hjemmelsbrev på fæstet.
Gift i Ølstrup 1822 med Anne Christensdatter født i Husted, Ølstrup 1797, død på gården 1845.
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe: 1823-1839.
                      2: Juliane Margrethe: 1825, gift i Ølstrup 1861.
                      3: Jensine: 1827-1883, gift i Sdr. Lem 1858, død i Sdr. Lem.
                      4: Christiane: 1829-1881, gift med eftermanden på V matr.9a.
                      5: Ane: 1831-1835.
                      6: Christen: 1833-1879, ejer af fødegården V matr.9b.
                      7: Ane: 1836.
                      8: Niels: 1839, gift 1867, bosat i Vorgod, antagelig død i København efter 1901. Se Ladegården, Brgd. matr.1s, 1890.

Vesterbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 9a, Vesterbækvej 1:
Mads Henriksen:
Født i Skuldbøl, Hemmet 1824, død i Langerdal 1892. Forriges svigersøn.
Køber 3-4-1859 (17-613) resten af ejendommen, som nu er Vestlige ejerlav matr.9a, nybygget.
Sælger 10-12-1860 (18-574) Randeris matr.8 til P. C. Nielsen.
Bortfæster 8-6-1878 (24-543) en byggeplads med vejret til snedker Villads Kjeldsen, Spjald.
Gift i Ølstrup 1858 med Christiane Lauridsdatter født på gården 1829, død i den nye gård 1881.
                      Børn:
                      1: Kirstine: 1859-1914, gift i Hanning 1883, død i Hanning.
                      2: Ane: 1861.
                      3: Henrik Kristian: 1864-1922, gårdejer i Sig, Nr. Omme 1883-1915, købmand i
                                                      Brejning Kirkeby 1915-1921, husejer i Ringkøbing til 1922.
                      4: Ane Margrethe: 1867-1877.
                      5: Elias Laurids: 1871-1879.
                      6: Laurids: 1874-1875.                            

Søren Lauridsen Sø:
Født i Kiddal, Nr. Omme 1825, død på gården 1901.
Køber 31-3-1883 (28-24).
Køber 31-10-1883 (29-2) V matr.8f.
Gift i Hanning 1869 med enken Ane Margrethe Jensdatter født i Krog, Hover 1829, død i Søe, Finderup 1876, se Blæsbjerg V martr.6. Skifte i Bølling herredsting 24-5-1884 (s.217a+b) mellem enkemanden, hendes søn og datter af 1.ægteskab og fælles sønnen. Hidtil uskiftet bo.
                      Barn:
                      1: Peder Sø(e): 1869-1958, eftermand på gården.

Peder Søe Sørensen / Peder Sø:
Køber 7-6-1893 (34-493), forriges søn.
Mageskifter 2-5-1896 (36-406) med Lindegård, V matr.7e+8g, se dér.

Niels Peder Pedersen:
Født i Lystbæk, Torsted 1859, død i Årup, Hanning 1936, begravet i Brejning.
Køber 2-5-1896 (36-406). Var forpagter af Spjaldgård 1888-1896. Gården brændte 1902.
Gift i Torsted 1888 med Kristiane Kristensen født i Torsted 1858, død i Skjern 1951.
                      Børn:
                      1: Anthon Theodor: 1889-1979, eftermand, gårdejer i Sørvad, Vinding.
                      2: Kristian Karl: 1891-1969, gift i Herborg 1915, død i Finderup.
                      3: Mathilde Maria: 1893-1958, gift 1915, død i Hanning.
                      4: Kirstine: 1896, gift 1916 og i Ringkøbing 1922.
                      5: Niels Kristian: 1898, gift 1924 med Else Kirstine Færge, Røjkum, V matr.17a.

Anthon Theodor Pedersen:
Køber 22-1-1908 (45-415), forriges søn. Flytter til Overmark, Mosdalvej 10, V matr.14d.

Niels Peder Pedersen:
Overtager 18-10-1908 (46-29) igen efter sønnen.

Martin Eriksen:
Født i Ølgod 1875, død i Vorgod 1976.
Køber 28-2-1918 (51-687), kom fra Ølgod.
Sælger 30-8-1921 (12-978) V matr.9d til V matr.7d, Ølstrupvej 6.
Sælger 28-11-1921 (12-124) V matr.9e til V matr.8h, Mosdalvej 2.
Gift i Ølgod 1906 med Kristiane Bjerg Jepsen født i Ølgod 1880, død i Vorgod 1981.
                      Børn:
                      1: Krista / Kresta: 1907-1959, gift i Vorgod 1929 med Mads Bækgaard, Brejninggaards Mark, død der.
                      2: Ingvard: 1909-2000, gårdejer i Barde, Vorgod.
                      3: Ole: 1912-2000, gårdejer i Barde, Vorgod.
                      4: Arne: 1918-2005, Vorgod.

Kristian Peder Mortensen:
Født i Nygård, Stadil 1900, død i Rindum 1978.
Køber 15-9-1928.
Gift i Hee 1928 med Rigmor Toft født i Nygård, Hee 1906, død i Rindum 1997.
                      Børn:
                      1: Sine Marie: 1929.                                                                                                                                                                                                                                                   2: Morten: 1930-1990, Hee.                                                                                                                                                                                                                                        3: Eskild Toft: 1932-1933.                                                                                                                                                                                                                                          4: Eskild Toft: 1933.
                      5: Sigvald: 1934.
                      6: Arne: 1935-2007, Vind.
                      7: Vagn: 1937-1937.
                      8: Vagn: 1938.
                      9: Erling: 1941. 

Fanuel Lindholt Lauridsen:
Køber 15-8-1941, handelsmand i Brejning Kirkeby.

Johannes Pedersen:
Køber 1-2-1944, kom fra Opsund matr.4d+4i, se dér.
Sælger 12-2-1946 V matr.9k til Ølstrupvej 6.
                      Barn: (født her på gården):
                      1: Niels Richard Brunhøj: 1945.

Jens Peder Pedersen:
Køber 1-4-1946, ejer Husted. Han og de to foregående ejere drev gården i fællesskab sammen med dyrlæge Rasmus Lykke Pedersen, Spjald, hvorfor gården i folkemunde blev kaldt Fællesgården. 

Martin Pedersen:
Født i Bækhus 1920, død i Spjald 1997.
Køber 1-11-1946. Kom fra Blæsbjerg Mark V matr.6e.
Gift i Nr. Omme 1953 med Marie Andrea Korsholm Jensen Født i Nr. Omme 1934, død i Spjald 2016.
                      Børn:
                      1: Inger: 1954.
                      2: Anne Grethe: 1957.
                      3: Margit: 1960, gartner, Krogs Blomster, Spjald. Gift med Niels Nielsen.
                      4: Hans Jørgen: 1964, eftermand på gården.
                      5: Kirsten: 1968.

Hans Jørgen Pedersen:
Født på gården 1964.
Køber den halve gård 12-5-1987.
Køber den anden halvdel 23-5-1989.
Køber 6-4-1995 V matr.16k, jorden fra Krog V matr.16a, af svogeren Niels Nielsen.

Svend Aage Koldby:
Køber 25-9-2019.

Fæstehuse på Vesterbæk Mark:
Der lå to fæstehuse nær det østlige skel af Vesterbæk Mark mod Kongensbjerg.
Det første hus lå lige nord for Vesterbæk skoles plantage ved nuværende Langagergårdevej. Følgende beboere kendes:

1.fæstehus:                                                                                                                                                                                                                                                                Niels Christian Lauridsen:
Født i Kassentoft 1811, død i Vesterbæk 1876.
Fæster 20-3-1841 læst 27-5-1858 (17-234) et stykke jord øst for gården, som fra 10-1-1861 kun hører under V matr.9a (17-234/235), udslettes 11-7-1877 (24-290). Enken Ane Thomasdatter får 16-4-1877 (24-453) hjemmelsbrev på fæstet og bor her endnu i 1880.
Han var snedker af profession og gik rundt i egnen med sit værktøj i en blå kasse på ryggen. Han fæstede et stykke af Lille Vesterbæks udmark og byggede et hus med plads til to køer o.1841. Hans kone vævede og havde sin væv stående i et kammer i huset. Se videre på Egnsmuseet under Lille Vesterbæk.
Gift i Brejning 1840 med Anne Thomasdatter født i Langergårde V matr.3 i 1811, død i Ringkøbing 1898, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Hans Peder: 1840 i Bilring-1916, gift i Ny Sogn 1873, død i Torsted.
                                                Se V matr.11b, Jens Larsen Nielsen.
                      2: Ane Marie: 1842-1843 i Vesterbæk.
                      3: Ane Marie: 1843-1931, gift Pedersen, død i Ringkøbing.
                      4: Karen: 1846-1927, gift med Peder Pedersen Prag, Randeris matr.1d.
                      5: Laurids Thomas: 1848-1874, død i Brejning.
                      6: Ane: 1850, gift 1877 med bagersvend Jens Falk Outzen, Ringkøbing.
                      7: Thomas: 1851-1926, gift 1881 i Faster, gårdejer i Faster.
                      8: Andrea: 1853-1855.
                      9: Andreas: 1855.
Huset er nedrevet før 1901.

2.fæstehus:
Huset lå ifølge Viggo Bjørnkær nord for Vesterbækvej 1 på den anden side af vejen og indeholdt et par lejligheder, måske tre. Følgende beboere kendes:

Villads Kjeldsen:
Født i Dejbjerg 1817, død i Bjerg, Brejning 1897.
Fæster 8-6-1878 (24-543) en byggeplads med vejret fra V matr.9a. Kom fra Spjald. Snedker og hjulmand bl.a. på Brejninggaard.
Gift i Lønborg 1843 med Ane Marie Hansdatter født i Lønborg 1816, død i Vesterbæk 1888.
                      Børn:
                      1: Abelone: 1845 i Dejbjerg-1908, gift 1871 med Jens Clausen, SV matr.12c.
                      2: Kjeld: 1848 i do.
                      3: Hans Hansen: 1850 i do.
                      4: Ane: 1853 i Ringkøbing.
                      5: Ane Kirstine: 1859 på Brejninggaards Mark, gift 1885 med Thomas Jensen, Toft.
Huset er nedrevet o.1901.
Desuden boede der i folketælling 1880 samtidig med Villads Kjeldsen, Ole Knudsen med familie, efter at han var gået fra gården i Randbæk, se Randbæk matr.6a. 

Lille Vesterbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 9b, Vesterbækvej 3:
Christen Lauridsen:
Født på gården 1833, død på gården 1879.
Køber 7-2-1859 læst 21-1-1864 (20-263) fødegården, som nu får V matr. 9b, uden V matr.9a.
Gift 1860 med Karen Vestergaard født i Torsted Hovedskole 1839, død på gården 1917.
                      Plejebørn:
                     1: Hans Vanting: 1868-1942, se under V matr.9c, plejebarn efter 1870, eftermand.
                     2: Jens Laurids Andersen: 1876 på fattiggården, gift i Dejbjerg 1896, plejebarn 1878.
                     3: Alfred Kristensen Kirkeby: 1884-1971, født i jordemoderboligen, plejebarn o.1884, eftermand.

Karen Vestergaard:
Arver 1879, læst 12/24-6-1884 (28-576). Forriges enke.
Gift 2. i Brejning 1881 med Christen Jespersen.

Christen Jespersen:
Født i Hanning 1855, død i Viborg 1921, begravet i Brejning.
Overtager 12-6-1884 (28-543) gården efter giftermål med enken 1881.

Hans Vanting:
Køber 11-1-1893 (34-342), forriges plejesøn.
Se under Moselund, V matr.9c.

Christen Jespersen:
Overtager 24-1-1900 (39-302) igen gården fra plejesønnen.

Alfred Kristensen Kirkeby:
Født i jordemoderboligen 1884, død i Spjald 1971.
Køber 14-12-1908 (46-134), forriges plejesøn.
Sælger 3-1-1928 V matr.9f til Ølstrupvej 3.
Gift i Brejning 1911 med Marie Kirstine Troelsen født i Timring 1890, død i Spjald 1980, se Jens Troelsen, Lille Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Karen Vestergaard: 1912-1989, gift 1931 med Jens Mortensen, Vesterbæk.
                      2: Maja Jensine: 1913-1940, sygeplejerske i København, begravet i Brejning.
                      3: Mariane Risom: 1915, gift 1936 med Henry Thomsen, Vinding.
                      4: Peder Risom: 1918-2006, gift 1948, gdr, på Opsund matr.1m.
                      5: Alfride / Frida: 1920-1932.
                      6: Emmanuel: 1922-2004, Brande.
                      7: Ruth Emilie: 1924, gift 1956 med Ejner Andreasen, Lomborg.
                      8: Agnes Othilie: 1926-1977, gift 1948 med Laust Bulig Lauridsen, Videbæk.
                      9: Ninna Petra: 1928-2003, gift 1949 med murermester Martin Bjerg¸ Spjald
                     10:  Gerda Helene: 1931, gift 1949 med Orla Ejgild Larsen, Stilling.

Jens Provstgaard Husted:
Født på Ølstrupvej 12, 1909, død på Brejninggaards Mark 1977.
Køber 24-3-1933.
Sælger 15-12-1933 V matr.9g til V matr.10a.
Gift i Ørnhøj 1934 med Elise Marie Sundgaard født i Torsted 1916, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Søren: 1934-2020, tækkemand i Jelling.
                      2: Signe: 1936, gift 1958 med Kaj Bent Jakobsen, Rødding.
                      3: Kristian: 1937, gift 1960 med Eva Meldgaard, gårdejer i Birkmosehus.
                      4: Egon: 1941.
                      5: Kathrine: 1944.
                      6: Eva: 1946-2001, død i Spjald.
                      7: Anna: 1947.
                      8: Sigfred: 1950, tømrer, tækkemand i Spjald.
                      9: Grethe: 1954.
                     10: Arne: 1959, malermester i Spjald.

Niels Laurids Bjerg:
Køber 1-12-1965. Flytter til Lyngsmosevej 5, Hover.

Knud Jensen:
Født 1937, død i Vorgod 2018.
Køber 1-11-1968.
Køber 10-11-1983 V matr.3m af Knud Hede Knudsen.
Køber 7-9-1989 V matr.3p+s af Holger Jul Hansen, Vesterbækvej 8.

Georg Sangill Jensen:
Køber 1-2-2000. Forriges søn.

Gert Vognstoft Kristensen:
Køber 8-1-2014.

Jens Stokholm Pedersen:
Køber 3-1-2019, gårdejer i Attenagre, Ølstrup. Beholder jorden.

Line Basse Andersen:
Køber 1-6-2019 bygningerne med lidt jord.

Jenny Willer & Alexander Willer:
Køber 15-6-2022.

Moselund:
Vestlige ejerlav matrikel 9c, Mosdalvej 4:
Hans Vanting:
Født på Vanting Mark 1869, død på gården 1942.
Mølleejer i Ringkøbing 1898-1901 og af Abisgade mølle, Torsted 1901-1908.
Køber 14-12-1908 (46-124) V matr.9c fra V matr.9a af sin plejefar, bebygger.
Gift i Sdr. Lem 1898 med Johanne Hansen født i Green, Lambæk 1876, død på gården 1945.
                      Børn:
                      1: Karen Vestergaard: 1899-1979, pensionatsejer i København, begr. Brejning.
                      2: Jens Hansen: 1900-1973, død ugift hos søsteren i Hover.
                      3: Inger Kjerstine: 1902-1957, pensionatsejer i København med 1., begr. Brejning.
                      4: Kristian Lauridsen: 1906-1987, eftermand på gården.
                      5: Gertrud Korsgaard: 1909-1985, gift 1940 med gdr. Adolf Sørensen, Hovergårde.
                      6: Karl Gustav: 1911-1993, gdr. i Stauning.
                      7: Ernst Kristinus: 1913-1915.

Kristian Lauridsen Vanting:
Født i Abisgade mølle, Torsted 1906, død i Spjald 1987, bisat i Ringkøbing.
Køber o.1940.
Gift i Brejning 1947 med Alma Bro født i Skråstrup, Nr. Omme 1925, død i Sdr. Lem 2016.
                      Børn:
                      1: Kurt Harreskov Bro: 1946 i Rindum (hendes). Bosat i Idom.
                      2: Orla Birge Bro: 1948, Ulfborg.
                      3: Leif Bro: 1949, Rindum.
                      4: Per Bro: 1950.
                      5: Irene Bro: 1952.
                      6: Sonia Bro: 1954, Horsens.
                      7: Ingolf Bro: 1957, Sdr. Lem.
                      8: Anker Bro: 1960-1960.
                      9: Anna Bro: 1961, Randers.
                      10: Karin Bro: 1963, Ringkøbing. 

Jørn Nielsen & Helver Thorvald Bilgrav:
Køber 1-9-1979.

Leif Leding Jensen:
Køber 17-6-1980 bygningerne med lidt jord. Flytter til Lindevej 12, Spjald.

Ib Kjærsgaard:
Køber 29-10-1986. Ejer Tarm Stolefabrik.

Sonja B. Madsen & Poul Mastrup Andersen:
Køber 13-4-1988.

Edel Kølbæk Rasmussen:
Køber 7-4-1995.

Sessel Marri Kjersten Kurdahl & Kim Callesen:
Køber 20-8-2007. Familien flytter til Haderslev.

Loise Harboe Pedersen & Kresten Midtgaard Hansen:
Køber 18-7-2014. Kresten Midtgaard Hansen er læge i Vildbjerg praksis.

Anni & Claus Hykkelbjerg Neessen:
Køber 20-1-2020.

Indsidderhus under Mosdalvej 4:
Laust Marinus Andersen:
Født i Sebber, Ålborg 1871, død i Vesterbæk 1939.
I det nordøstlige hjørne af gårdens mark fik smed Laust Marinus Andersen, kaldet ”Den enøjede Smed”, da han i sin ungdom havde fået sparket et øje itu ved at sko en hest, lov til at få et hjørne, hvor han byggede en smedje med beboelse og anlagde en have med mange sjældne buske og træer. Han kom til Brejning sogn i 1908 som arbejdsbisse ved anlæggelsen af RØHJ banen, boede hos Hans Vanting og byggede efter nogle år huset, hvor han virkede som smed indtil sin død. Herefter forfaldt både hus og have, hvoraf der er en rest i dag. Se videre om ham på Brejning Egnsmuseum.

Store Vesterbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 10 senere 10a, Vesterbækvej 5:
Matrikelnumre 1950: V matr.9g,10a,n,o.
Søren Nielsen:
Nævnt på halvdelen af Store Vesterbæk i første gang 1708, sidste gang 1726.
1708: Gælder for både V matr.10 og V matr.11: Hk: 5-2-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør, 2 tdr. rug, 1 ørte byg, 1 skovvogn, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 2 skl. gæsteripenge.

Laurids Nielsen:
Død på gården 1748 som almisselem.
Nævnt på gården i regnskaberne 1731 og 1739.

Thomas Pedersen:
Født i Lille Kildsig o.1715, død på gården 1788.
Nævnt på gården første gang i skattemandtallet 1743.
Gift i Velling 1743 med Kirsten Jensdatter født i Kovstrup, Velling 1721, død på gården 1775, skifte efter hende i Brejninggaards skifteprotokol 1775 s.519-522.
                      Børn:
                      1: Karen: 1743-1745.
                      2: Anne: 1745-1748.
                      3: Karen: 1746-1777, gift med Laurids Hansen, Bjørnkjær.
                      4: Anne: 1751-1801, gift 1. med Hans Christensen, Herborgbæk, Vorgod, fra Mose i
                                     Brejning, død 1778, gift 2. i Vorgod 1778 med Peder Sand, Stauning.
                                     Flytter til Vind, hvor hun døde.
                      5: Peder: 1753-1794, eftermand på gården.
                      6: Anne Johanne: 1756-1831, gift med Anders Lauridsen, V matr.3, Langergårde.

Peder Thomsen:
Født på gården 1753, død på gården 1794.
Han er fæster på gården sammen med faderen fra o.1778.
Får selv fæstebrev på gården 6-10-1785 (Bølling herreds tingbog 30-7-1793 s.144a), frasættes gården p.g.af mislighold 1793.
I 1791 havde han 18 tdr. rugland fordelt på 15 tægter, hvor han kunne avle 10 tdr. rug, 10 tdr. byf og 5 tdr. havre samt bjerge 6 læs hø i et middelår. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 7 får med 2 lam og 1 svin. Hk: 2-5-0-1½. Han betalte årligt 1 rdl til godset i afgift for småredsel.
Gift med Maren Nielsdatter født o.1741, død på gården 1811.
                      Børn:
                      1: Thomas: 1780-før 1790, ikke nævnt i første lægdsrulle 1790.
                      2: Niels: 1782-1857, bosat på Vesterbæk Mark, konf. i Sædding 1797, på Slumstrup.
                      3: Jens: 1784-mellem 1790 og 1792 ifølge lægdsrullen.
                      4: Hans: 1787-1863, gift i Vind 1823, gdr. i Røjkjær, Vind.

Thomas Lauridsen:
Fæster gården 1794.                                                                                                                                                                                                                                                    Køber 8-1-1796, læst 5-7-1803 (1-766) gården til selveje fra Brejninggaard. Se under V matr.3.

Anders Lauridsen:
Mageskifter 5-7-1803 (1-765) med Langergårde V matr.3, se videre der.

Thomas Andersen:
Født i Langergårde V matr.3 1777, død i Bondesgård, Torsted 1828.
Køber 1-11-1807 (2-101) forriges søn. Flytter til Torsted.
Gift i Brejning 1810 med Else Peder Jørgensdatter født i Kildsig 1781, død i Torsted 1875.

Laust / Laurids Andersen:
Født i Langergårde V matr.3 o.1779, død på gården 1843.
Køber 23-6-1810 (2-208), forriges broder.
Købekontrakt 18-5-1816 (2-459) på gårdens konge- og kirketiende.
Køber 7-8-1819 (1a-100) samme.
Gift i Bølling 1810 med Abelone Knudsdatter født i Bølling 1780, død på gården 1848. Begge tjente på Slumstrup ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Anders: 1811-1879, gift i Bølling 1852, død i Bølling.
                      2: Knud: 1813-1899, gift 1842, eftermand på gården.
                      3: Anna Johanne:1815-1879, gift 1.1840 med Poul Olesen, Blæsbjerg, V matr.6.
                      4: Ane Margrethe: 1818-1819.
                      5: Karen Margrethe: 1820-1894, gift i Bølling 1844, død i Borris.

Knud Lauridsen:
Født på gården 1813, død i Randbæk 1899 hos sønnen Laurids.
Køber 16-8-1843 (10-52).
Ved matrikuleringen 1844 blev der foruden gårdens jorder også tillagt NV matr.10 og Sandbæk matr.5.
Sælger 23-12-1847 (12-83) parcel NV matr.10 (eng ved Hover å), til Hans Andersen, Hover Sig.
Sælger 3-11-1856 (16-278) & 30-10-1858 læst 14-3-1867 (21-358) V matr.10b til Laurids Jensen, Husted, til forening med V matr.7. En engparcel.
Forening om brug af et vandløb til engvanding 14-9-1857, Bølling-Nr. Horne læst 8-10-1874 (17-4).
Sælger 10-9-1867 (21-517) V matr.10c til sønnen Hans Knudsen.
Sælger 1-2-1866 læst 14-3-1867 (21-358) V matr.10e til enken Mariane Moesdal.
Sælger 2-1-1868 læst 22-4-1869 (22-275) V matr.10d til sønnen Laurids Knudsen.
Sælger 29-12-1868 (22-231) Sandbæk matr.5 til Niels Erlandsen, Sandbæk.
Gift i Brejning 1841 med Ane Catrine Hansdatter født i Røjkum 1810, død på gården 1880.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1841-1922, gdr. i Feldbæk, R matr.9e.
                      2: Hans: 1842-1878, gdr. V matr.8c+10c.
                      3: Abelone: 1844-1920, gift 1.i Borris 1874, 2.i Faster 1885, død i Faster.
                      4: Niels: 1846-1931, gdr. i SV matr.5e og Opsund matr.2o.
                      5: Anders: 1848-1929, gift 1877, husmand og telefonbestyrer i Jersild, Aulum.
                      6: Jens Andreas Peder: 1850-1919, husmand i Randbæk, dagvognsejer, død i Hee.

Andreas Jensen:
Født i Halby, Hee 1846, død på gården 1915.
Køber 26-3-1879 (25-254).
Gift med Sidsel Petersen født på Gl. Sogn, Holmsland 1855, død i Brejning kirkeby 1936.
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe: 1880-1959, død i Spjald.
                      2: Peder: 1886-1950, eftermand, død i Brejning kirkeby.

Peder Jensen:
Forriges søn født på gården 1886, død i Kirkebyen SV matr.16a 1950, ugift, søsteren holdt hus.
Køber 4-7-1912 (48-100).
Sælger 16-2-1924 V matr.10k til Anders Vesterbæk Nielsen, Vesterbækgård.

Knud Bjørnkjær:
Født på V matr.8c+10c 1897, død på gården 1938. Ugift.
Køber 19-9-1929.
Køber 4-1-1934 V matr.9g fra V matr.9b.
Han har sine forældre boende.

Laurids Færge:
Født på Bækgård 1912, død på gården 1981.
Køber 1938.
Gift i Ulfborg 1938 med Erna Petrea Lange Berthelsen født i Ulfborg 1912, død på gården 1996.
                      Børn:
                      1: Evald Lange: 1941, eftermand på gården.
                      2: Inge Margrethe: 1948-2023.

Evald Lange Færge:
Født på gården 1941.
Køber 24-8-1971. Flytter til Spjald.

Bent Bjerg Jensen:
Køber 11-7-2006, driver ejendommen sammen med sin gård, Store Røjkum.

Lene Gadgaard & Hans Christian Jensen:
Køber 1-10-2012, bygningerne med lidt jord.

Vestlige ejerlav matrikel 10c+11f, Vesterbækvej 4:
Matrikelnumre 1950: V matr.9i,10c,11f.
Hans Knudsen:
Født i V matr.10a 1842, død på V matr.8c+10c 1878, se videre under V matr.8c.
Køber 10-9-1867 (21-517) fra fødegården.
Køber 16-12-1872 læst 4-2-1874 (24-43) V matr.8c.

Knud Lauridsen:
Køber 9-8-1879 (25-367), forriges fader, køber af dødsboet og bor her som aftægtsmand.

Thomas Nielsen:
Født i Røjkum 1857, død i Brejning Kirkeby, SV matr.13l 1932.
Køber 4-7-1883 (28-125) V matr.10c, som er bebygget. Han er bosat i Brejning sogn ved købet.
Gift 1. i Husby 1882 med Ane Sø Andersen født i Husby 1863, død i Birkkjær, Hee 1888.
                      Børn:
                      1: Jens: 1884-1938, gift i Nr. Vium 1910, repræsentant i Skjern, død dér.
                      2: Andreas Kristian: 1887-1937, gift i Dejbjerg 1910, snedker i Sdr. Lem. Tvilling.
                      3: Ellen Kirstine: 1887, tvilling, gift Jacobsen, Hedensted.

Peder Pedersen Overby:
Født i Rom 1846, død i Ringkøbing 1931.
Mageskifter 5-5-1886 (30-71) med Kassentoft SV matr.7a. Flytter til SV matr.19c.
Gift 1. med Kirsten Pedersen født i Hygum 1841, død på gården 1886.
Gift 2.i Sdr. Lem 1888 med Ane Margrethe Tang Nielsen født 1867 i Sdr. Lem, død i Ringkøbing 1938.
                      Børn: nogle af 1. ægteskab:
                      1: Peder Johan P. Søndergaard: 1873 i Dybe. Ene på gården i 1901. Se SV matr.19.
                      2: Jensine Nikoline: 1877 i Dybe.

Johannes Jensen Damgaard:
Køber 24-3-1901 (40-297). Han kom fra Vantinggård SV matr.19a.

Søren Christian Andersen Nørgaard:
Født i Staby 1857, død i Røjkum 1923.
Køber 14-3-1903 (41-584). Kom til Brejning fra Vinding 1895. Møller i Brejninggaard Vandmølle.
Køber 14-6-1910 (47-46) V matr.11f fra V matr.11a.
Køber 24-10-1910 (47-115) V matr.28 fra V matr.11a.
Sælger 7-12-1917 (51-445) V matr.10g + 28 til Mathias Pedersen, Solvang, Vantingvej 2.
Sælger 12-12-1917 (51-444) V matr.10f til Johannes Christiansen (Kongensbjerg), som igen sælger 26-9-1923 (14-892) V matr.10f til Søren Hansen, Ølstrupvej 10, V matr.8c mf.
Gift i Brejning 1896 med Petrine Mathiasen født i Sdr. Søndergård 1859, død i Røjkum 1936.
                      Barn:
                      1: Kirstine Margrethe: 1896 i Brejninggaard Vandmølle - 1963 i Spjald. Gift 1924
                                                             med Karl Emil Lauritsen, Røjkum, se V matr.5a.

Niels Kristian Nielsen:
Født i Stadil 1884, død i Amalienborg, Spjald 1960, slagter og handelsmand.
Køber 5-12-1917 (51-446), tinglæst under V matr.11f.
Gift i Brejning 1917 med Kamilla Lauridsen født i Gaasdal 1895, død i Spjald 1972. Kogekone.
                      Børn:
                      1: Harry: 1917-1942, død i Spjald.
                      2: Kristian Alexander: 1920.
                      3: Peder Andreas: 1922.
                      4: Andrea: 1924.

Jens Falksen Mortensen:
Køber 26-9-1929, købmand i Hovedgaden 84, Spjald.

Jens Mortensen:
Født i Nygård, Stadil 1899, død i Spjald 1971. Broder til Kristian Peder Mortensen, V. matr.9a.
Køber 8-10-1929.
Gift i Brejning 1931 med Karen Vestergaard Kirkeby født i V matr.9b 1912, død i Spjald 1989.
                      Børn:
                      1: Frida Nielsine: 1933-2019, gift 1960 med gdr. Hans Kristian Knudsen, Bækhus.
                      2: Marie: 1938, gift med eftermanden Johannes Guldager.

Johannes Guldager:
Født i Dejbjerg 1930, død i Spjald 2018.
Køber 8-2-1966, forriges svigersøn. De to familier bor sammen på gården 1962-1966.
Gift i Brejning 14-10-1962 med Marie Mortensen født på gården 1938.

Henning Bredahl Thomsen:
Køber 11-4-2001, ejer Husted, lægger jorden hertil.

Lisa Gunn Bredahl Thomsen:
Køber 12-2-2004, bygningerne med lidt jord, forriges datter.

Lene Møller Knudsen & Nicolaj Dahl Jensen nu fælles navn Dahl Knudsen:
Køber 1-6-2009, skøde 2-3-2010, bygningerne med lidt jord. Mekanikerværksted.

Vestlige ejerlav matrikel 10d, Mosdalvej 5:
Matrikelnumre 1950: V matr.9h,10d,m.
Laurids Knudsen:
Født i Vesterbæk matr.10a 1841, død i Feldbæk 1922.
Køber 2-1-1868 læst 22-4-1869 (22-275) fra fødegården, bebygger.
Flytter til Lillebæk, mageskifter.

Mads Peder Andersen:
Født i Dejbjerg 1826, død i Toft 1904 som indsidder, vokset op i Bækgård.
Køber 28-10-1874 (23-518), kom fra Lillebæk, mageskifter. Se dér.

Jens Lauridsen:
Køber 6-11-1883 (29-552) ejendommen på 3. auktion. Han er bosat i Brejning.

Jes Andresen:
Køber 4-12-1885 (29-551) ejendommen af Jens Lauridsen, kom fra Velling.

Jens Christian Mortensen:
Køber 25-5-1887 (30-598), mageskifter med Hjelm i Hover sogn.

Anders Kirkegaard Andersen:
Født i V. Herborg, Vorgod 1843, død i Skjern 1914.
Køber 13-6-1888 (31-318).
Gift i Vorgod 1870 med Else Kirstine Pedersen født i Lyne 1843, død i Skjern 1914.
                      Børn:
                      1: Anders Peter: 1879 i Vorgod - 1971 i Skjern.
                      2: Anders Kjær: 1881 i do.

Christen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hee 1849, død i Spjald 1938.
Køber 6-6-1896 (36-463). Kom fra Kærhuset, hvor 1. kone Mariane Knudsen døde i 1889.
Gift i 2. Brejning 1892 med Thomassine Baggeline født i Brejning 1870, død i Brejning 1925.
                      Børn:
                      1: Jeppe Jensen:  1897-1930, død i Give, begravet i Brejning.
                      2: Mads: 1900-1984, skorstensfejer, bosat på Brejningvej 2.
                      3: Martine Elisabeth: 1904-1985, gift 1931 med sadelmager Jens Smedegaard Andersen, Spjald, senere Ørnhøj.                                                              Christen Jeppesen køber SV matr.18b, Kildsigvej 1, i 1904 og bebygger, se videre dér, men sælger først V matr.10d i 1912, så han må have drevet jorden begge steder.

Peder Christian Nielsen:
Født i Herborg 1866.
Køber 9-10-1912 (48-167).
Gift i Sdr. Lem 1894 med Kathrine Marie Sørensen født i Ådum 1868.
                      Børn:
                      1: Kristian Møller: 1895 i Sdr. Lem.
                      2: Metha Marie: 1901 i do.
                      3: Laura: 1902 i do.
                      4: Betty Elfride: 1908 i do.

Bertel Andreas Brunhøj:
Født Nr. Nissum 1890, død 1962.
Køber 13-3-1924 (15-442).
Gift i Thyregod 1916 med Inger Jensen Bæk født i Lønaa, Thyregod 1892
                      Børn:
                      1: Gerda Bech: 1917 i Ejsing.
                      2: Nanny Bech: 1919 i Madum, se V matr.9a.
                      3: Ejlert Bech: 1921 i Madum.
                      4: Anna Bech: 1925 i Brejning.
Familien flytter til Vennelyst, Tarm.

Anthon Theodor Pedersen:
Køber 1-5-1928, kom fra Mosdalvej 10.
Han køber af Niels Husted, Anders Plougsgaard og Andreas Sørensen alle af Ølstrup på vegne af Bertel Andreas Brunhøj.
Anthon Theodor Pedersen tog en del af jorden fra og bygger Mosdalvej 7 i 1933.

Peder Agerfeld Sørensen:
Køber 20-2-1933. Kom fra Sædding.

Prindal Ibsen:
Født i Nr. Vium 1902, død 1989.
Køber 15-6-1940, kom fra Snejbjerg.
Gift med Mette Petrea Nielsen født i Faster 1900, død 1986.
                      Børn:
                      1: Kirstine: 1931 i Snejbjerg.
                      2: Niels: 1934 i do.

Jens Daniel Knudsen:
Født i Vindum 1912, død på gården 1978.
Køber 16-12-1940.
Køber 7-5-1949 V matr.9h+10m af Laurids Færge, Vesterbæk.
Gift med Alma Nielsen født i Nr. Omme 1918, død i Spjald 2000.
                      Børn:
                      1: Leif: 1943-1943.
                      2: Birthe: 1946-2019, gift med eftermanden Jørn Nielsen.
                      3: Ritha: 1950.
                      4: Ruth 1953.
                      5: Dødfødt dreng: 1956.
                      6: Preben: 1960-1960.

Alma Knudsen:
Skifteretsattest 13-11-1978, forriges enke.

Jørn Nielsen:
Køber 13-11-1978, forriges svigersøn. Flytter til Spjald 2000, derefter til Skjern.
Køber 8-5-1980 V matr.9l, halvdelen af ejendommen på Mosdalvej 4 af Kristian Vanting.

Søren Palmelund:
Født på Ølstrupvej 6 i 1968.
Køber 14-12-2000.

Johnny Poulsgaard Jensen:
Køber 9-11-2006, lægger ejendommen under Ølstrupvej 6.

Bent Bjerg Jensen:
Køber 9-10-2015, lægger den samlede ejendom under sin ejendom på Muldbjergvej 10.
Bygningerne sælges særskilt til I/S Vantinggård 2-3-2016.

Anders Asstrup Rasmussen:
Køber 25-1-2023 i forbindelse med afviklingen af Vantinggård., bor i Fårborg, Sdr. Lem.  

I/S Vantinggård:
Køber 1-3-2023, drives under Østergård, Tiphede.

Vestlige ejerlav matrikel 10e: Langagergårdevej 3:
Matrikelnumre 1950: V matr.3h,5c,g,10e.
Mariane Mouridsen Mosdal:
Køber 1-12-1866 læst 14-3-1867 (21-358) V matr.10e fra V matr.10a og bebygger parcellen.
Hun var enke efter Laurids Nielsen Bork i Mosdal død 1865 og boede sammen med datteren Ane Katrine Marie Lauridsen født i Mosdal 1857, død i Sdr. Lem 1933.
Mariane Mouridsen blev gift 2. i Sdr. Lem 1872 med Niels Kristian Nielsen, Nørhede, hun dør der 1884. Se videre under Mosdal.

Knud Jensen Bækhus:
Køber 29-6-1873 ifølge skødet ved salget i 1880. Kom fra Bækhus SV matr.9b, se dér.
Familien flytter til Ringkøbing.

Knud Jensen:
Født i Magersped, Opsund matr.5a 1850, død i Skjern 1915, begravet i Brejning. 
Køber 11-8-1880 (26-48) Vestlige del matrikel 10e. Snedker. 
Køber 3-4-1889 (32-4) V matr.3c fra V matr.3a til sammenlægning med V matr.10e. 
Familien kom fra Hover til Brejning i 1876 og har antagelig boet i ejendommen, til han køber den, da begge døtre er født i Vesterbæk.
Gift 1876 med Katrine Marie Boutrup født i Kristineberg, Ulfborg 1839, død i Bølling 1928, begravet i Brejning. Hun var først gift med Poul Jensen i Mejrup, og af dette ægteskab er datteren Kristine Jensen (1870-1942), som blev gift med eftermanden. 
                      Børn:  
                      1: Pouline: 1877-1948, gift i Skjern 1903, død i Bølling. Lærerinde i Sandbæk 1896.
                      2: Marie Petrea: 1879-1927, gift i Bølling 1906, død i Timring. 
Knud Jensen køber Kildsiggård SV matr.2 i 1892 af sin stedfader, og familien flytter dertil.

Jørgen Peder Pedersen: 
Født i Hee 1863, død i Viborg 1935, begravet i Brejning. Se Brgd.matr.1ib.
Køber 18-5-1892 (34-82). Forriges svigersøn.
Køber 29-11-1911 (47-470) V matr.3h. 
Køber 13-3-1920 (11-mgl.) V matr.5c fra V.matr.5a. 
Gift i Brejning 1891 med Kristine Jensen født i Mejrup 1870, død i Spjald 1942. 
                      Børn: 
                      1: Ingeborg: 1891, gift Dam 1924. 
                      2: Katrine Marie Boutrup: 1893-1977, husbestyrerinde for nr.3, død i Spjald. 
                      3: Poul Refstrup: 1894-1972, medejer af Pedersen & Kistrup, Spjald. 
                      4: Knud Jensenius: 1896-1903.
                      5: Bertel Stenum: 1898, eftermand. 
                      6: Karen Marie Boutrup: 1902. 
                      7: Botilde Knudine: 1904, bosat i Sdr. Felding. 

Bertel Stenum Pedersen:  
Født på ejendommen 1898. Flytter til Horsens.
Køber 18-5-1928. 
Gift i Brejning 1928 med Dagmar Henriksen født i Hover 1906. Se Kongensbjerg V matr.8d. 
                      Børn:
                      1: Anna Kristine Stenum: 1929. 
                      2: Lilly Stenum: 1932. 
                      3: Ruth Egeskov: 1934.

Thorkild Andersen: 
Køber 19-9-1936 på auktion og sammenlægger med Vestlige del matr.3a. Se under Sandager, Muldbjergvej 11, V matr.3c+3l. 
Han forpagter grusgravningsretten på V.matr.3c ud til Søren Johannes Villadsen, Nr. Omme 431949 i det hedestykke, der hører til ejendommen, hvilket han igen bortforpagter til vognmand Mejner Mikkelsen, Tarm fra 1-11-1950 til 1-11-1954. 
Han bruger først bygningerne til udlejning og folkehold, sælger dem senere under matrikelnummer V matrikel 3o.

Peter Petersen Løbner & Poul Johannesen: 
Køber 25-6-1973 V matr.3o. 
Bygningen nedrives i 1999.

Overgaard:
Vestlige ejerlav matrikel 10l, Mosdalvej 7:
Kristiane Kathrine Jensen Nielsen født Stenberg:
Køber 6-3-1931 som særeje en ubebygget parcel på o. 20 tdr. land fra V matr.10d til bebyggelse.

Anthon Theodor Pedersen:
Overtager ejendommen efter tvangsauktion 27-8-1934, se V matr.10d.

Niels Kristian Nielsen:
Født i Ølstrup 1911, død i Spjald 1990.
Køber 12-2-1936, får fogedudlægsskøde på ejendommen 19-2-1938.
Gift i Brejning 1935 med Lilly Alvilda Kassentoft Nielsen født i Opsund matr.1g 1914, død i Spjald 2006.
                      Børn:
                      1: Aage: 1936 i Videbæk, mekaniker, Spjald.
                      2: Niels Kassentoft: 1943-2015, bisat i Brejning.
                      3: Erling: 1946.
Familien flytter til et hus på lejet grund på Blæsbjerg Mark, Ølstrupvej 7.

Helver Thorvald Bilgrav:
Født i Øster Sinkjær, Nr. Omme 1920, død i Spjald 2015.
Køber 16-9-1947.
Køber 8-5-1980 V matr.9l, halvdelen af Mosdalvej 4 af Kristian Vanting.
Gift i Brejning 1947 med Ellen Margrethe Møllegaard Kristensen født 1924 i Mosdal, død 2017.
                      Børn:
                      1: Anny: 1948, gift med manufakturhandler Tage Christensen, Spjald.
                      2: Esther Marie: 1952.
                      3: Bente: 1956.
                      4: Inger: 1959, gift Mølgaard, damefrisør i Videbæk.
                      5: Knud Møllegaard: 1962-2016, værktøjsmager, COVI, Spjald, tvilling.
                      6: Poul Møllegaard: 1962, tvilling, eftermand, ejer af Kærhusvej 2.

Poul Møllegaard Bilgrav:
Født på gården 1962.
Køber 6-6-1994. Flytter til Spjald og senere til SV matr.10e.

Bent Madsen:
Køber 15-6-2000, lægger ejendommen under sin gård Kærhus, Kærhusvej 14.

Hanne Grethe & Mogens Thomsen:
Køber 5-10-2001, køber bygningerne med lidt jord.

Camilla Hjelm Madsen & Thorsten Hjelm Madsen:
Køber 20-11-2019, han er søn af Bent Madsen og tømrer hos Flemming Meldgaard.

Vesterbækgård:
Vestlige ejerlav matrikel 11 senere 11a, Vesterbækvej 8:
Matrikelnumre 1950:  matr.10k,11a,i.
Jens Villadsen:
Han besidder den halve del af gården Store Vesterbæk Hk. 2-5-0-1½ i 1708 og 1726. Død før 1731, hvor enken nævnes på gården.
1708: Se under V matr.10 vedrørende det fælles Hk og den fælles landgilde for de to ejendomme.
Gift med Maren Olufsdatter født o.1682, død i Nr. Søndergård 1767.
                      Børn:
                      1: Oluf: o.1716-1759, eftermand på gården.
                      2: Villads: o.1717-1763, sidst fæster af Nr. Søndergård.
                      3: Peder: o.1721-1790, fæster af Vadhoved, Hover sogn.
                      4: Mette: død før 1745, gift med Niels Christensen Husted, se der.

Maren Olufsdatter:
Forriges enke, nævnt som fæster af gården i 1731.

Oluf Jensen:
Født på gården o.1716, død samme sted 1759, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.33b-36b.
Han var ugift, og moderen holdt hus for ham ifølge skiftet. Hun kom til sønnen Villads Jensen på Nr. Søndergård for at få aftægt der.
I 1759 var gårdens besætning følgende: 2 gamle, udlevede heste, 3 køer, 4 stude, 1 kvie, 2 kviekalve, 9 får med 6 lam og 1 vædder.

Jens Madsen:
Født i Nr. Omme o.1725, faderen Mads Jensen var født i Bjørnkjær. Død i Brejning sogns fattighus 1806.
Fæster 12-5-1759, indtil da var han ladefoged på Brejninggaard. Han blev frasat gården 19-6-1770, se Bølling Herredsting 24-4-1770 s.97a -108 og 153 og boede siden som indsidder forskellige steder i sognet. Gården bestod i 1770 af 8 fag stuehus, 8 fag stald, 10 fag sønderlade og 12 fag nørrelade, ligesom der var to heste ved gården, mod de tre, der burde være, samt 1 får, men ingen kreaturer idet han havde været nødsaget til at sælge 2 køer og 5 ungkreaturer for at svare skatter og landgilde i 1768 og 1769, ligesom 2 stude, alle får og 1 svin var døde af sygdom i disse år.
Gift i Ny Sogn 1755 med Mette Gregersdatter født i Plougsgård, Ny Sogns kloster 1734, død - antagelig i Fattighuset - 1813.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1756 på Brejninggaard - 1817, gift med Peder Jensen Toft, Bækhus.
                      2: Anne: 1759.
                      3: Maren: o.1761-1763.
                      4: Mads: o.1764/68-1808, rytter ved Holstenske Rytterregiment 1786, fæster af Ll. Snogdal o.1800, død i Landerhuse.
                      5: Gregers:  o.1770, soldat ved 2. jyske regiment i 1788, opholder sig i Ådum 1790.

Christen Jensen Polder:
Født i Polder, Ny Sogn 1742, død på gården o.1771. Bosat i Polder 1767.
Fæster gården forår 1770, idet han nævnes på gården i sagen mod forgængeren 24-4-1770.
Gift i Hee 1767 med Ide Nielsdatter Give født i Hvingel, Hee 1740, død på gården 1816, gift med eftermanden.
                      Barn:
                      1: Maren: 1767-1851, konfirmeret i Brejning 1783 fra Vesterbæk, død i Nygård.
                                       Gift i Brejning 1797 med Niels Christensen, Nygård.

Jens Jensen:
Født i Kirkestedet 1745, død på gården 1811.
Overtager gården før 24-6-1771 ved giftermål med enken Ide Nielsdatter Give, ægteskabet nævnes i skiftet efter hendes broder, Anders Nielsen Give, Søgård gods skifteprotokol 1782 s.265a.
Køber 5-6-1794 gården fri fra Brejninggaard ved godsets salg af bøndergodset for 256 Rdl, skødet er ikke tinglæst, men han låner 192 Rdl i Den kongelige Kreditkasse 12-6-1795 og udbetaler lånet allerede i 1797.
Ejendommen ser således ud ifølge Plakaten af 24-6-1771: Han dyrker 18 tdr. rugland fordelt på 15 tægter og kan her avle 10 tdr. rug, 10 tdr. byg og 5 tdr. havre i et5 middel år samt bjerge 8 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 1 stud, 2 ungnød, 10 får med 5 lam og 1 svin. I afgift for småredsel til godset betalte han 1 Rdl.
                      Børn:
                      1: Barbara: o.1771, nævnt i folketælling 1787 på gården.
                      2: Christen: o.1772-1859, eftermand på gården.
                      3: Jens: 1776-1858, gift i Stadil 1810, i Ølstrup 1835, død i Opstrup, Stadil.
                      4: Anna: o.1778-1852, gift 1803 med Laurids Jensen, Mose SV matr.11, V matr.17
                                     og Kildsig SV matr.4c.
                      5: Dødfødt søn: 1784.

Christen Jensen:
Født på gården o.1772 (kirkebogen ikke ført), død på gården 1859.
Køber 17-1 læst 14-11-1807 (2-85). Tjente på Slumstrup ved vielsen.
Købekontrakt 18-5-1816 (2-459) på gårdens kirke- og kongetiende.
Skøde 17-8-1819 (1a-100) på samme.
Gift i Sdr. Lem 1791 med Maren Christensdatter født i Lambæk, Sdr. Lem 1770, død på gården 1842. Det ser ikke ud til, at de fik børn de første 13 år af ægteskabet ! Ikke i Brejning 1801.
                      Børn:
                      1: Jens: 1804-1875, gift i Vorgod 1840, død i Vorgod.
                      2: Ide: 1805, lever ugift 1848, hvor hun får sin arv udbetalt med faderen som værge.
                      3: Christen: 1807-1826.
                      4: Kirsten Marie: 1808-1849, død ugift på gården.
                      5: Niels: 1810-1895, gift i Ny Sogn 1839, død på Holmsland.
                      6: Anders: 1813-1893, eftermand på gården.

Anders Christensen:
Født på gården 1813, død i V matr.11d 1893.
Køber 1-2-1841 (8-524).
Ved matrikuleringen i 1844 blev der foruden gårdens jorder også tillagt NV matr.11 og Sandbæk matr.6.
Køber 3-1-1870 (22-508) Vestlige ejerlav matr.28.
Sælger 23-12-1847 læst 27-4-1848 (12-84) en parcel fra NV matr.11 til Hans Andersen, Hover Sig.
Sælger 5-4-1868 (21-709) Sandbæk matr.6 til Svend Olsen, Sandbæk.
Gift i Brejning 1842 med Mariane Henriksdatter født i St. Røjkum 1817, død på gården 1903.
                      Børn:
                      1: Maren: 1843-1880, gift 1867 med Hans Peder Andreasen Sand, død i Timring.
                      2: Christen: 1845-1894, ugift, død på gården.
                      3: Henrik: 1847-1930, gårdejer i Kildsigmose.
                      4: Ane: 1850-1918, gift 1879 med Poul Lægdsgaard Andersen, død i Vorgod.
                      5: Karen Marie: 1852-1932, gift 1880 med Jens Nielsen, eftermand, død i Spjald.
                      6: Thomas: 1855-1946, gift i Vorgod 1883, gårdejer i Sandbæk matr.1b.
                      7: Peder: 1859-1952, gårdejer i Torsted.
                      8: Ane Kirstine: 1863-1916, gift 1888 med Gravers Kjærgaard¸ Nr. Omme.

Jens Nielsen:
Født i Røjkum 1854, død i Nr. Søndergårdsvej 2, Spjald 1927.
Køber 27-11-1880 (26-124), forriges svigersøn.
Sælger 12-12-1880 (26-147) V matr.11b, Overmark, til Iver Larsen.
Sælger 14-6-1910 V matr.11f til Søren Christian Andersen V matr.10c.
Sælger 24-10-1910 (47-115) V matr.28 til samme mand.
Gift i Brejning 1880 med Karen Marie Andersen født på gården 1852, død i Spjald 1932.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine Marie Nielsen: 1881-1897.
                      2: Mariane: 1883-1914 i Vesterbæk.
                      3: Anders Vesterbæk Nielsen: 1887-1951 eftermand på gården.
                      4: Nielsine Johanne: 1889-1973, gift med Niels Christian Andersen Kildsig. 
                      5: Niels Henrik: 1893-1961 i Stjær. Ejer af Stjær Østergård.

Anders Vesterbæk Nielsen:
Født på gården 1887, død på gården 1951.
Køber 1-6-1911 (47-313).
Gift i Hanning 1914 med Mette Marie Nielsen født i Finderup, Hanning 1881, død på gården 1956.
                      Børn:
                      1: Jens Vesterbæk: 1915-1995, gdr. V matr.11g.
                      2: Karen Marie Vesterbæk: 1917, sygeplejerske ved Stefanshjemmet, Århus 1951.
                      3: Jens Marius Vesterbæk: 1920-1939, stud. theol.
                      4: Karl Aage Vesterbæk: 1921-1981, eftermand på gården.

Karl Aage Vesterbæk Nielsen:
Født på gården 1921, død i Spjald 1981.
Køber 1-8-1951, forriges søn.
Gift i Ørnhøj 1955 med Mathilde / Thilda Jensen født i Ørnhøj 1919, død i Spjald 2003. Hjemmesygeplejerske.
                      Børn:
                      1: Marie Vesterbæk: 1956. Sygeplejerske.
                      2: Birthe Vesterbæk: 1960. Organist.
Efter salget af gården var han graver ved Brejning kirke.

Jens Kristian Bang Jensen:
Køber 22-3-1972. Opretter minkfarm på gården. Født på Øgaard, Sir 1943.
Køber 7-9-1988 en del af jorden fra Vesterbækvej 6.

Ejner Rask:
Køber 1-4-2016.

Overmark:
Vestlige ejerlav matrikel 11b, Mosdalvej 6:
Iver Larsen:
Født i Ringkøbing 1848, død i Sdr. Lem 1928.
Køber 12-12-1880 (26-147), ejendommen er bebygget, og familien bor der i 1879.
Gift i Sdr. Lem 1876 med Kirsten Lauridsen født i Mosdal 1852, død i Sdr. Lem 1916.
                      Børn:
                      1: Lars: 1879-1961, gift i Sdr. Lem 1921, død i Sdr. Lem.

Jens Andreas Enevoldsen:
Født i Ølstrup 1854, død i Ringkøbing 1944.
Køber 30-1-1889 (31-610).
Gift i Sdr. Lem 1885 med Kirsten Marie Nielsen født i Sdr. Lem 1856, død i Sdr. Lem 1900.
                      Børn:
                      1: Nielsine Marie: 1883 i Sdr. Lem.
                      2: Niels Christen Nielsen: 1886 i do.-1850, død i Hanning.
                      3: Karen Johanne: 1887 i Lambæk.
                      4: Anders Peter: 1889 i Vesterbæk.
                      5: Enevold Johannes: 1891 i Nørby, Sdr. Lem.

Jørgen Jensen:
Født i Jebjerg 1855, død i Nr. Vium 1933.
Køber 17-1-1902 (41-45) på tvangsauktion, men bor på gården fra 1897. Bor på Sandbæk Mark 1888 i Sandbæk matr.1f, se videre der om familien.
Gift i Brejning 1888 med Bodil Kirstine Jensen født i Hee 1854, død i Nr. Vium 1935.
Familien flytter til Midtby, Nr. Vium.

Jørgen Jørgensen & Christen Christensen:
Køber 7-4-1902 (41-121), begge er bosat i Brejning.

Jens Larsen Nielsen:
Født i Kronheden, Torsted 1878, død i Fejsø, Nr. Omme 1938. Søn af Hans Peder Nielsen 1840-1916, se fæstehus 1 på Lille Vesterbæk Mark, side 80.
Køber 18-12-1902 (41-480).
Gift med Ane Katrine Pedersen født i Veng, Sdr. Nissum 1880, død i Fejsø, Ørnhøj 1942.
                      Børn:
                      1: Hansine Kristine: 1901 i Vinkælder, Torsted - Ringkøbing 1966.
                      2: Hans Peder: 1903. Død i Vanløse.
                      3: Jens Kristian: 1905-1987, død i Ringkøbing.
                      4: Vilhelm: 1906-1979, død i Ringkøbing.
                      5: Else: 1908 i Odderbæk - 1981 i Spjald, se Vestergade 3, gift Pedersen.
                      6: Karen: 1910 i Kongensbjerghus - 1983 i Ringkøbing.

Knud Christensen:
Født i Velling 1873, ugift.
Husbestyrerinde Karen Margrethe Andersen født i Ølstrup 1874.
Køber 11-3-1908 (45-380).

August Alfred Nielsen:
Køber 30-1-1913 (48-296) kom fra No.

Niels Christian Mortensen:
Født i Halkær, Stadil 1888, død Stadil 1958.
Køber 11-7-1914 (49-203).
Gift i Stadil 1914 med Elise Marie Andersen født Vesterager, Stadil 1887, død Stadil 1940.
                      Barn: (født i Brejning, seks født i Stadil):
                      1: Niels: 1915-2008 i Ringkøbing, gift i Bur 1944.

Henrik Andreas Rosenauer Hauch:
Født i Muldbjerg Mølle 1875, død i Langagergård 1949, se Husted V matr.7.
Køber 17-3-1920 (11-545).
Gift 1. i Ølstrup 1904 med Marie Hansine Lauridsen født i Grønbjerg, Nr. Omme 1878, død i Vesterbæk 1925.
                      Børn:
                      1: Mathilde Rosenauer: 1905 i Ølstrup-1993 i Spjald, gift Andersen, se V matr.3a.
                      2: Karen Rosenauer: 1906 i Nr. Brorstrup, Ølstrup.
                      3: Kamilla Rosenauer: 1909 i do.
                      4: Elna Marie Rosenauer: 1910 i Grabbesholm, Ulfborg.
                      5: Kristian Rosenauer: 1912 i do.
                      6: Jenny Hansine Rosenauer: 1913 i Ølstrup Mejeriby.
                      7: Asta Rosenauer: 1916 i do.             

Thomas Christian Andersen:
Født i Degnbol, Sdr. Lem 1881, død i Brejning Kirkeby SV matr.13r 1959.
Køber 30-12-1925 (16-893).
Sælger 22-4-1940 V matr.11h til svigersønnen Vilhelm Julius Nielsen.
Gift i Sdr. Lem 1909 med Anna Bjerg Buchholt født i Stadil 1882, død i Spjald 1974.
                      Børn:
                      1: Jørgen: 1910 i Nr. Omme - 1976, gift i Sdr. Lem 1940. Chauffør i Tarm.
                      2: Kathrine: 1913 i do., gift i Søborg 1937 med Vilhelm Julius Nielsen, V matr.11h.
                      3: Signe: 1915 i do.-1987, gift i Ølstrup 1940 med gdr. Mads Gjedahl, V matr.3d+e.

Tage Haubart Mikkelsen Kristensen:
Født 1920, død i Nr. Felding 1991.
Køber 20-4-1944.
Gift i Brejning 1944 med Inger Kirstine Husted født i V matr.7b 1919, død 2009.
                      Børn:
                      1: Søren Kristian: 1944
                      2: Vagn: 1946.
                      3: Evald: 1947.
                      4: Dorthe Husted: 1949.
                      5: Tove Husted: 1950, bosat i Holstebro.
                      6: Jytte Husted: 1957 i Dybdal.
                      7: Else: 1960.
Familien flytter til Dybdal, Nr. Felding 1952.

Marius Nielsen:
Født 1910, død i Stadil 1974.
Køber 29-5-1952, kom fra Stadil, flytter tilbage til Stadil.

Vagner Faurby:
Født i Hove 1931, død i Spjald 2012.
Køber 11-7-1956.
Gift i Brejning 1956 med Helga Knudsen født på Ølstrupvej 13 1936, død i Spjald 2019.
                      Børn:
                      1: Linda: 1957.
                      2: Bent: 1962. Ejer Brejningvej 27.
                      3: Arne: 1965.

Heinrich Lauridsen:
Køber 21-3-1996. Det meste af jorden solgt fra til Ølstrupvej 6.

Tina Holm Sørensen:
Køber 14-5-2007.

Vestlige ejerlav matrikel 11d, nu 11k, Langagergårdevej 1:
Matrikelnumre 1950: V matr.3k,11d.
Anders Christensen:
Tager V matr.11c + 11d med fra V matr.11a, Vesterbækgård og bygger aftægtsejendom på V matr.11d.
Sælger 25-7-1888 (31-421) V matr.11c til Brejninggaard matr.1d. Denne parcel sælges 23-6-1906 (44-295) til gdr. Anders Krog, Lille Juelseje, Ølstrup.

Gravers Kjærgaard:
Født i Nr. Omme 1857, død i Granlund, Sønderkærvej 26, Nr. Omme 1907.
Køber 19-7-1893 (34-554) forriges svigersøn, se under V matr.11a.
Familien bor i Granlund, Nr. Omme.

Jens Sørensen:
Født på Rækkergård, Hanning 1850, død i Spjald 1915.
Køber 7-6-1895 (36-57), er i sognet fra 1890 ifølge folketælling 1901.
Sælger 20-7-1907 (45-108) V matr.11e til tømrer Mathias Kr. Kristiansen, V matr.6e.
Gift i Ølstrup 1878 med Ane Nielsen født i Juelseje, Ølstrup 1852, død i Spjald 1934, ingen børn.

Hans Christian Nielsen:
Køber 30-6-1909 (46-432), mageskifter med Brgd. matr.1cr (Hovedgaden 64), men bor ikke på ejendommen, som bebos af efterfølgeren, som er hans svigersøn. Han selv bor i Opsund matr.5c.
Køber 15-4-1920 (11-761) V matr.3k fra Mikkel Serup på V matr.3a.

Jens Kristian (Christian) Sørensen:
Født i Søttrup, Ulstrup 1878, død i Horsens Klostersogn 1956, begravet i Brejning.
Køber 30-4-1923, murermester og husmand, og boede allerede her på ejendommen i folketællinger-ne 1911, 1916, 1921 og 1925. Han byggede Spjald Hotel og en del andre ejendomme i Spjald fra først i 1900 årene, idet han kom til sognet fra Stadil i 1899. Han købte Brejninggaard Hovedgårds hovedbygning i 1926, flyttede hertil og oprettede en sommerrestaurant her i 1927. Se V matr.12k.
Gift i Brejning 1901 med Nielsine Nielsen født i Herborg 1880, død på Brejninggaard 1939, se Opsund matr.5c, hvor hun voksede op.
                      Adoptivdatter: (fra 17-8-1908):
                      1: Olga Estella Bettenhaus: 1908 hos jordemoderen i Brejning. Gift Rathlev,
                                                                      Horsens. Mor: Agda Bettenhaus, Ribe Domsogn.

Elna Sofie Nielsen født Jensen:
Født i Hjørring 1896, død i Abildtrup, Vorgod 1942.
Køber 11-6-1927, kom fra Ho, Oksbøl.
Gift med Niels Jakob Nielsen født i Ho 1896, død i Vorgod 1981.
                      Børn:
                      1: Edith Søndergaard: 1920 i Ho.
                      2: Børge Søndergaard: 1921 i Ho.
                      3: Gudrun Søndergaard: 1923 i Ho.
                      4: Gerda Søndergaard: 1924 i Ho.
                      5: Ruth Søndergaard: 1926 i Ho.  
                      6: Grethe Søndergaard: 1928 i Brejning, gift i Vorgod 1949.
Familien flytter til Abildtrup, Vorgod 1932.

Fa. Clemmensen & Pedersen, murermestre, Spjald:
Overtager 19-5-1932 ejendommen på tvangsauktion.

Peder Søndergaard Hansen:
Født i Herborg 1904, død i Spjald 1984, broder til Aage Hansen, R matr.5f og Ane Kathrine Hansen, V matr.7c+6l.
Køber 10-6-1932, får fogedudlægsskøde på ejendommen 30-1-1933.
Stald og lade blæste ned i 1936 og blev nyopført dette år.
I forbindelse med købet er følgende anført i skødet 10-6-1932: ”På ejendommens grund har et gammelt ægtepar, Peder Henriksen og hustru, opført et lille hus, hvilket hus dog må antages at høre til ejendommen, uden at sælgeren dog påtager sig nogen garanti herfor. Køberen har ved sin underskrift herpå overfor sælgeren påtaget sig for-pligtelse til at lade Peder Henriksen og hustru forblive boende i huset, så længe nogen af dem lever, uden at Peder Henriksen eller hans hustru derfor skal yde noget ve-derlag, men når den længst levende af dem er døde, kan køberen frit disponere over huset”. Peder Tiphede Henriksen født 1869, død 1954, gift med Ane Marie Katrine Kjeldgaard født 1873, død 1950. Han var broder til Marinus Henriksen, Sandbækvej 16. Se V matr.8d.
Gift i Brejning 1937 med Antonette Jeppesen født 1915 i SV matr.7g, død 1987 i Spjald.
                      Børn:
                      1: Anna-Lise: 1935 i Århus.
                      2: Edith Søndergaard: 1938-1944.
                      3: Lilly Søndergaard: 1940.
                      4: Jytte: 1943, gift med gdr. Leif Graversen, Bindesbølvej 6.
                      5: Edith Søndergaard: 1947.
                      6: Inger Marie: 1948.
                      7: Hans Peder: 1952-1974, begravet i Brejning.
                      8: Jeppe Sundgaard: 1957, bosat i Spjald.                                             

Anders Vesterbæk Nielsen:
Køber 1-11-1966. Lægger jorden til sin gård V matr.11g i 1971.

Hans Olav Okkels:
Køber 1-5-1971 bygningerne med lidt jord, nu under Vestlige ejerlav matr.11k.
Sognepræst i Herning, senere i Sdr. Hygum.

Karen & Elvin Troelsen:
Køber 26-4-1974.

Inge Lise Damgaard Tobiasen:
Køber 9-11-1987.

Vestlige ejerlav matrikel 11g, Vesterbækvej 10:
Jens Vesterbæk Nielsen:
Født på Vesterbækgård 1915, død i Spjald 1995.
Køber 31-5-1939 og bygger ejendommen som statshusmandsbrug.
Gift i Brejning 1940 med Asta Margrethe Klokmose født i Brejning 1917, død i Spjald 1996.
                      Børn:
                      1: Jens Marius Vesterbæk: 1941, gdr. på Stjær Østergård.
                      2: Anders Vesterbæk: 1945, eftermand på gården.
                      3: Henning Vesterbæk: 1949, bosat i Holstebro.

Anders Vesterbæk Nielsen:
Køber 25-1-1971. Født på gården, forrige ejers søn.
Lægger jorden fra V matr.3k og 11d under ejendommen i 1971.
Køber 17-8-1982 V matr.14l fra Odderbæk, 12,9 Ha.
Køber 20-8-1990 V matr.4m af Jens Verner Knudsen, Muldbjergvej 9.

Gitte Nørtoft Røjgård:
Køber 1-10-2015. Kom fra Siersbæklund.

Nyvang:
Vestlige ejerlav matrikel 11h, Mosdalvej 8:
Vilhelm Julius Nielsen:
Født i Ødum, Hadbjerg 1897. Bosat i Firhøj, Søborg 1937. Bor i Vedbæk, Søllerød 1939.
Køber 22-4-1940 en parcel af svigerfaderen Thomas Chr. Andersen V matr.11b, hvor han har bygget et husmandsbrug omkring 1939.
Gift i Søborg 1937 med Kathrine Andersen født i Nr. Omme 1913.
                      Børn:
                      1: Thomas Johannes Bang: 1939. Konf. Brejning 12-4-1953.
                      2: Anna Elisabeth Bang: 1941.
                      3: Rigmor Bang: 1943.
                      4: Ejvind Vedel Bang: 1951.
Familien flytter fra sognet efter 12-4-1953 til Harlev, Ormslev.

Gunnar Jensen:
Født i Hedegård, Hover 1918, død på gården 1980, begravet i Hover.
Køber 1-7-1953.
Gift i Hover 1953 med Solveig Marie Madsen født i Stausø 1926, død i Spjald 2023, begravet i Hover.
                      Børn:
                      1: Per: 1955, tømrer, ansat ved militæret.
                      2: Jon: 1961, eftermand på gården.
                      3: Mona: 1962, sygeplejerske.

Solveig Marie Jensen:
Arver 1980, forriges enke.
Flytter til Spjald.

Jon Jensen:
Køber 15-11-1996, forriges søn.

Søndergård:
Gården var en dobbeltgård med to fæstere og lå i Kirkebyen sydøst for Brejning kirke på den nuværende østlige del af kirkegården omtrent, hvor gdr. Aksel Pedersens gravsted er. Den nævnes blandt Kirkebyens fem gårde og ene bol i 1646.

Christen Christensen & Niels Nielsen:
Nævnt på gården i 1660 med hvert sit Hk 4-0-1-1.

Christen Christensen & Knud Christensen:
Nævnt på gården i 1661.

Hans Christensen & Knud Christensen:
Nævnt på gården i Matriklen 1664 med Hk 8-0-2-2. Gården kaldes en hel fæstegård.

Niels Hansen & Peder Jensen:
I Viborg Landstings skøde- og panteprotokol for 3-7-1666 nævnes det, at i forbindelse med en ud-pantningssag på Brejninggaard i Jørgen Langes konkursbo kunne herredsfoged Christen Nielsen i Vester Marup ikke være med, og i hans sted mødte Niels Søndergaard i Brejningby op.
Nævnt i matriklen 1677 over ildsteds- og kvægskat med tilsammen 5 ildsteder, 4 heste, 3 køer.
Ifølge matriklen til kop- og kvægskat 1678 er de begge gift og har nu 3 heste, 4 køer og 1 kalv, 6 får samt en tjenestepige. Begge nævnt i konsumptionsmatriklen 1675.
Nævnt på gården 27-2-1683 med Hk 8-0-2-2. I ekstraskatteregnskabet 11-11 samme år har de 1 karl og 1 pige, 3 heste, 4 køer, 2 ungnød, 1 kalv, 4 får. De er begge gift.
Gårdens jordtilliggende blev målt op 20-9-1683 sammen med Kirkebyens andre ejendomme til Matriklen 1688. Der var otte ejendomme i Kirkebyen, som dyrkede en hel del af jorden i fællesskab samt noget hver for sig. Den dyrkede jord strakte sig mod nord til Bæk hede (Randbækken), mod øst til Hovedgårdsmarken, mød vest til Røjkum mark (Obs. Røjkum Dige!) og mod syd til Kassentoft
Vangen nord for byen (Norden Byens mark) og fædriften, som gik i retningen øst-vest, bestod af skarp rugjord med rød sand og stengrund med alt beblandet. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre, hvorefter jorden hviler i 4 år. Der var 68 agre i alt.
Norden Tværsig marken som gik øst-vest mellem førnævnte og Spjoldagrene bestående af middel rugjord med grå sand og grund. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hvorefter jorden hviler i 4 år. Der var 28 agre i alt, hvoraf de 7 tilhørte Røjkum.
Spjold Vang strakte sig nord-syd i nordsiden af forrige mark. Den bestod af middel rugjord som forrige mark og bestod af 93 agre.
Langager strakte sig nord-syd og lå mellem Hovedgårdens mark og Norden Byens mark. Det var middel rugjord af grå sand og stengrund og lidet muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 4 år. Bestod af 18 agre.
Lige ved Søndergård var der 4 agre bestående af skarp rugjord med rød sand og stengrund alt blandet. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre og hviler i 4 år. Disse agre blev kun dyrket af Søndergårdsfolkene.
Man havde hedetørv fra heden til fornødenhed, men ingen klynegravning, skov eller anden herlighed. Fædriften bestod af hede, og der blev holdt hyrde til at vogte kreaturerne, og man klagede over, at ulve gjorde skade på kvæget. Kornet blev malet i Brejninggaards vandmølle.
Alt i alt beskrives Søndergårds tilliggende efter opmålingen som skarp jord samt noget ”udjord, som er ganske med siv begroed, hafuer udi mands minde ej været opdrefuen (opdyrket)”, antagelig jord ved Randbæk å. Der kunne årligt bjerges 3 5/6 del læs godt hø og 10 5/6 del læs middel hø, ligesom der var græsning til 6 høveder.
Gårdens Hk blev nedsat fra 8-0-2-2 til 7-3-3-0.

Peder Jensen & Christen Jensen:
Peder Jensen og hustru er sidst nævnt på gården i skattemandtallet 23-11-1699, hvor Niels Hansen og hustru ikke nævnes, i stedet er hans efterfølger, Christen Sønder-gaard nævnt fra 1698. Niels Hansen er sidst nævnt i 1685 med hustru og datter. Den fælles besætning bestod da af 1 hest, 1 plag, 3 køer, i ungnød, 1 tre års stud og 3 får. I Jordebogen 1708 siges det om Peder Jensens halvpart af gården ”den halvpart Peder Jensen tilforn påboede”, altså er han væk, antagelig død. 
Fra nu af er det muligt med nogenlunde sikkerhed at dele Søndergård i to gårde Nørre- og Sønder Søndergård med hver sin fæster, og engang omkring midten af 1700 årene må de to gårdsparter være flyttet nordpå på hver sin del af markerne ved Spjald, hvor de siden har ligget. Da Jens Nielsen bliver frasat sin gård i Vesterbæk i 1766, V matr.9; nævnes det i retten, at Villads Jensen fik Nr. Søndergård i fæste, så da må de to gårde være adskilt. I Hartkornsspecifikationen 1788 nævnes de to Søndergårde for sig selv og ikke blandt Kirkebyens gårde, og ved salget af Brejninggaard i 1794 med påfølgende udskiftning af de enkelte gårde, får de ikke udskiftet deres jord, som må være sket tidligere. Navnet ”Søndergård” henviser altså til den oprindelige placering i forhold til kirken.

Nørre Søndergård:
Vestlige ejerlav matrikel 12, Nr. Søndergårdsvej (nedlagt):
Matrikelnumre 1950: V matr.12a,c,15e,18b, 23b.
Christen Jensen:
Er nævnt i forskellige skattemandtal fra 1698 til 1713.
Gift i Vorgod 1713 med Anne Jensdatter død på gården 1750 (Gamle Anne Søndergaard).
I 1708 opgives gårdens Hk 3-7-3-0 samt afgift til Brejninggaard: ¼ td. smør, ½ skovvogn, ½ brænd-svin, ½ fødenød, ½ gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mark 5 skl. gæsteripenge, alt selvfølgelig omregnet til en pengeafgift.

Jørgen Simonsen:
Født i Villads Væring o.1688, død på gården 1752. Ifølge Bølling herreds tingbog 4-7-1752 frem-stod Anders Mortensen af Langkjær, Stauning og oplyste, at Jørgen Simonsen var død, og at sønnen Christen Jørgensen nu besad gården.
Nævnt på gården 1718, 1726, 1731, hvor gården kaldes ”Nr. Søndergaard i Brejningby”, 1739.
                      Børn:
                      1: Maren: o.1717-1750, død på gården.
                      2: Inger: står fadder i Brejning 1750.
                      3: Christen: o.1725-1761, eftermand på gården.

Christen Jørgensen:
Født i Nr. Søndergård o.1725, død i Sdr. Vognbjerg, Stauning 1761. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1761 s.136 ff.
Er fæster på Nr. Søndergård i 1750.
Gift med Anne Mortensdatter fra Langkjær, Stauning.
                      Børn:
                      1: Catrine Marie: 1750.
                      2: Jørgen: 1752-før 1761.
                      3: Jep: 1753-1754.
                      4: Else: 1759.
Familien flytter til Sdr. Vognbjerg, Stauning i 1754, som var fæstegård under Brejninggaard.

Villads Jensen:
Født i Store Vesterbæk o.1717, død på gården 1763.
Kom til Nr. Søndergård fra Odderbæk, se dér, i 1754, fæstebrev på gården 13-12-1755 ifølge skiftet efter ham i Brejninggaard skifteprotokol 1763 s.189 ff. Før Odderbæk fæstede han V matr.9. Han drev en del handel ifølge skiftet bl.a. med stude og var efter samtiden ret velhavende. Gården bestod af stuehus mod nord på 10 fag, østerlænge på 12 fag, sønderlænge på 11 fag og vesterlænge på 9 fag. Besætningen bestod af 2 heste, 2 køer og 1 kvie, 12 stude (6 par) samt 1 bøel (tyrekalv), 21 får og 1 so. Hans gamle mor var på aftægt på gården efter sønnen Olufs død i Vesterbæk.
I jordebogen 1761 opgives det, at han yderligere har fæstet 1 fjerding af Bjørnkær og 1 skæppe 1 fjerding af Røjkum.
Gift med Maren Poulsdatter født i Randbæk o.1717, død på gården 1801.
                      Børn: (født her på gården):
                      1: Poul: 1756-1843 i Mose, gift 1783.
                      2: Anne: 1759-1759.
                      3: Anne: 1763-1861, død i Vorgod, gift med Mads Jensen, Ll. Snogdal.

Mads Andersen:
Født i Sdr. Søndergård o.1734, død på gården 1814.
Fæster Nr. Søndergård efter giftermål med enken Maren Poulsdatter mellem 1767 og 1769, kom fra Randbæk matr.7.

Peder Jensen:
Født i Nr. Søndergård 1778, død på gården 1847. Han var uægte søn af datteren på gården Mette Kirstine Villadsdatter og Jens Pedersen, Hanning.
Fæster gården efter 1801.
Får 9-12-1815 (2-442) købekontrakt på gården.
Får 3-7-1816 (2-468) skøde på gården.
                      Barn:
                      1: Jens: 1799-1861, ejer af Opsund matr.3, mor: Christiane Pedersdatter fra Sdr. Søndergård, se dér. Ejer senere St. Kastbjerg, Bølling. Død i Hanning.      Gift i Brejning 1802 med Mette Christensdatter født o.1770, død på gården 1833.
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1802-1830 på gården.
                      2: Christen: 1807-1867, fæster af V matr.3c, se dér.
                      3: Dødfødt datter: 1815.

Anders Hansen:
Ejer af Ravnsbjerg (1792-1861), se videre dér om ham og hans familie.
Køber 30-4-1834 (7-174).
Ifølge 30-1-1850 (13-327) skulle han have aftægt af svigersønnen Jakob Christensen. Slutningen på aftægten lyder: ” Og endelig efter hans død bekoster jeg over ham en skjøn og hæderlig begravelse med kiste, klæder, spise og drikke til hans venner og pårørende og i det hele taget lige så fuldstændig og godt som hans sal. kones begravelse mod at overtage alle hans ejendele undtagen hans sengeklæder, som han for flere år siden har givet til det fruentimmer, der opvarter og tjener ham i hans sidste tid.” (”Fruentimmeret” Dorthea Olesdatter født i Blæsbjerg 1798, død i Blæsbjerg 1861).

Jakob Christensen Astrup:
Født i Astrup, Faster 1812, død på Nr. Søndergård 1899. Ombyggede gården helt i 1876.
Skelforening med Brejninggaard 30-10-1846 (11-314).
Forening om en vandgrøft 17-1-1847 (11-331).
Køber 8-5-1837 (7-767), forriges svigersøn.
Køber 20-6-1840 (8-394) V matr.23b.
Køber 1-6-1855 (15-344) V matr.14b.
Køber 26-3-1870 (22-557) V matr.18b.
Køber 14-3-1877 (24-290) Randbæk matr.6e.
Sælger 9-6-1883 (28-58) V matr.12b til møllebygger Chr. Sørensen, der bygger vindmøllen.
Sælger 29-12-1876 læst 21-11-1883 (28-283) R matr.14 til R matr.30f, Mathias P. Mortensen.
Lejemålskontrakt 22-11-1870 & 31-7-1874 (23-538) på 49 år af V matr.18b til Knud Jensen på Vesterbæk Mark (V matr.3c+10e).
Ved matrikuleringen i 1844 blev der foruden gårdens jorder også tillagt V matr.23b, R matr.14 og SV matr.28.
Gift i Brejning 1836 med Mette Andersdatter født på Ravnsbjerg 1816, død på gården 1893.
                      Børn:
                      1: Anders: 1837-1909, gdr. i Kirkegård, Hover. Fra 1905 Kirkegaard.
                      2: Dine: 1840-1937, gift 1865 med gdr. Jens Mikkelsen, Hindhede, Sdr. Lem.
                      3: Mette: 1842-1926, gift 1861 med gdr. Laurits Andersen, Muldbjerg, Hover.
                      4: Kirsten: 1844-1929, gift 1880 med gdr. Hans Adam Hansen, Højmark, Sdr. Lem.
                      5: Christen: 1846-1917, gdr. Skovgård, Ryde.
                      6: Peder Astrup: 1849-1909, eftermand på gården.
                      7: Mads: 1853-1863.
                      8: Mette Marie: 1856-1856.

Peder Astrup Jakobsen:
Født på gården 1849, død samme sted 1909.
Køber 8-5-1889 (32-41,42), forriges søn.
I løbet af årene 1889-1894 sælger han de grunde, der bliver til den spæde start af Brejning Mejeriby, senere Spjald. Mange af husene blev bygget i 1891 og 1892, selv om skødet først kom senere:
Sælger 8-5-1889 (32-41) V matr.12c til Andelsmejeriet.
Sælger 7-6-1893 (34-497) V matr.12g+o til købmand Vilhelm Leffler, Hovedgaden 75.
Sælger 13-9-1893 (34-593) V matr.12m+n til skomagermester Mads Lauridsen.
Sælger 13-9-1893 (34-594) V matr.12.l til smedemester Anders Christiansen.
Sælger 13-9-1893 (34-594) V matr.12k til træhandler Jacob Søndergaard Andersen.
Sælger 13-9-1893 (34-594) V matr.12i+q til skrædder Jens Chr. Nielsen.
Sælger 27-6-1894 (35-272) V matr.12d+f+h+p til Søren Kudsk Sørensen, Vareindkøbsforeningen.
Køber 1-8-1894 (35-308) V matr.15e.
Gift i Brejning 1894 med Cecilie Magdalene Mortensen født i Hemmet 1859, død i Spjald 1943.
                      Børn:
                      1: Jakob Søndergaard: 1894-1919, maler, begravet i Brejning.
                      2: Martin Overgaard: 1895-1971, død i Skjern. Ejer af V matr.12be, 12 bz&12ct.
                      3: Medom Søndergaard: 1898-1976, murer i Spjald.
                      4: Ane: 1899-1900.
                      5: Anna Søndergard: 1902-1940, gift 1932 med gdr.Gustav Nielsen, Gl. Præstegård.

Cecilie Magdalene Jakobsen:
Skifteudskrift 9-5-1909 (46-344), forriges enke.
Mageskifter 26-11-1910 (47-182) V matr.12y med V matr.19c fra Sdr. Søndergård.

Jens Kristian Knudsen & Knud Jakobsen:
Brødre, Jens Kristian født i Ting, Staby 1895, død i Ulfkær 1984. Knud født i Vedersø Kær 1892, død 1979.                                                                                                  Køber 1-4-1927.
Cecilie Andersen beholder 17 tdr. land mod øst til landevejen (A.11), mod vest fra Markedspladsens østlige skel til bækken i nord samt 2½ tdr land hedelod ved Videbæk landevej. Hun bygger Hovedgaden 103. De 17 tdr. land får Vestlige ejerlav matrikel 12be og får ret til 1 dags vandopstemning i vandgrøften ved det nordlige skel. Herfra udstykker Martin Overgaard Jakobsen V matr.12cs til broderen Medom Søndergaard Jakobsen 13-8-1954, hvorpå han bygger den lille ejendom med stald, Åtoften 2.

Jens Kristian Knudsen:
Køber 1-3-1933 Knud Jakobsens halvdel, idet denne flytter til V matr.20c, se videre dér.
Sælger 13-8-1945 V matr12cc til Spjald Idrætsforening til et nyt idrætsanlæg.
Flytter til Ulfborg. Ugift. Begravet i Ulfkær 1984 sammen med søsteren Thora Petræa Knudsen: 1898-1977.

Ernst Knudsen:
Født i Sønderkær, Nr. Omme 1923, død i Muldbjerg, Hover 1995, begravet i Brejning.
Køber 1-4-1953, forrige ejers brodersøn.
Gift i Brejning 1960 med Kirstine (Stinne) Pilgaard Kristensen født i Pilgård, Kirkebyen 1935, død i Spjald 2007.

Brejning Kommune:
Køber 15-1-1969 gården til nedlæggelse, udbygningerne nedrives hurtigt, stuehuset først i forår 1972. Jorden, V matr.12a, 15e, 23b & 9f, bliver udstykket til parcelhuse m.v., børnehaven bygges lige nord for, hvor gården lå.
RØHJ banens sporareal fjernes indtil Røverstien, som er resten, ligesom Halvejen markerer banens linjeføring fra stationen nordpå.
Ernst Knudsen og familie flytter til Meldgård, Muldbjerg.

Sønder Søndergård og tilhørende ejendomme, se V matr.19,20,21,24. 

Nygaard:
Vestlige ejerlav matrikel 13 m.fl., Brejningvej 2:
Matrikelnumre 1950: V matr.1,13a,f,16d,e,22b,e,23a,d, SV matr.5a, 6b,12a,16b, Brgd. matr.1b,am,dg,eh,ek,em,hv.
Niels Christensen:
Født i Gl. Præstegård 1774, død i Nygård 1853.
Købekontrakt 20-11-1800 læst 30-3-1802 (1-705) en parcel på 2 tdr. hartkorn fra sin fødegård, Gl. Præstegård. At han købte og byggede betød, at han slap for at blive soldat i krigen 1801.
Skøde 20-2-1807 læst 1-11-1808 (2-130) på ovenstående.
Købekontrakt 18-5-1816 (2-460) på gårdens konge- og kirketiende.
Skøde 17-8-1819 læst 18-1-1820 (1a-100) på samme.
Sælger 2-2-1826 (2a-216) konge- og kirketienden af Nygård og Dumpen til Niels Christensen Kirk i Dumpen.
Køber 20-6-1827 læst 11-9-1829 (2a-276) ovennævnte tiender retur.
Gift i Brejning 1797 med Maren Christensdatter født i Nysogn 1767, død i Nygård 1851. Se under Christen Jensen Polder, Vesterbæk matr.11a. Hendes kiste fra 1800 er bevaret.
                      Børn:
                      1: Karen: 1798-1819.
                      2: Ide: 1799-1802.

Jens Christensen Handrup:
Køber 1-10-1829 (2a-385). Antagelig fra Hannerup, Faster sogn.
Gift med Ane Jensdatter.
                      Barn:
                      1: Jens Christian: 1830-1889, død i Rindum. Gårdejer i Rindum og Heager, No.

Christian Clausen:
Født i Hede, Nr. Felding 1782, død i Baunsgård, Nr. Felding 1848.
Køber 25-8-1830 (2a-443), kom fra Hede, Nr. Felding.
Gift i Nr. Felding 1811 med Ane Marentze Pedersdatter født i Svendstrup, Vinding 1780,
død i Baunsgård, Nr. Felding 1864.
                      Børn: ifølge folketælling 1834:
                      1: Claus: 1812-1877, død i Nr. Felding.
                      2: Anne Cathrine: 1814-1906, død i Nr. Felding.
                      3: Anne Marie: 1815-1901, død i Nr. Felding.
                      4: Niels: 1823. Kun Christian Clausens søn, men opdraget i familien!

Anders Nielsen Døes:
Født i Naur 1797, død i Ejstrup 1881 som indsidder hos sin svigersøn.
Køber 1-4-1834 læst 13-8-1835 (7-402), kom fra Nr. Felding, er mølleforpagter på Brejninggaards vandmølle fra 1-5-1834, men ifølge folketællingen 1-2-1834 bor han da med familien på møllen.
Gift i Nr. Felding 1821 med Kirsten Jensdatter født i Harrestrup, Nr. Felding 1802, død i Horsens 1863.
                      Børn: (indtil 1834):
                      1: Niels: 1823 i Borbjerg.
                      2: Jens Peder: 1825 i Mejrup.
                      3: Peder Christian: 1827 i Borbjerg.
                      4: Peder Andreas: 1831 i Skinbjerg, Nr. Felding.
                      5: Anne Marie: 1834 i Nygård, Brejning.
Familien bor fra sommer 1834 i Nygård, men flytter 1835 til Ikast, herfra til Them, Ejstrup, Horsens og igen til slut Ejstrup.

Anders Jacobsen:
Køber 3-7-1835 (7-403), kom fra Birkmose, Vorgod.

Anders Grimstrup Jørgensen:
Født i Ejstrup, Hee 1809, død i Brejning Fattiggård 1900.
Køber 4-12-1836 læst 9-3-1837 (7-646), kom fra Hee.
Gift i Tim 1837 med Margrethe Christensdatter født i Knudsgård i Tim 1808, død i Brejning Fattiggård 1883.
                      Barn:
                      1: Else Katrine: 1840-1930, gift 1866 med Mads Jensen, sidst i Randbæk matr.6g.
Flytter 1842 til Kildsigmose, SV matr.3, se videre der. 

Peder Simonsen:
Født i Hee 1808, død i Nygård 1889.
Køber 27-6-1842 læst 2-2-1854 (14-554), kom fra Kildsig, hvor han tilsyneladende bor i Kildsig-mose, SV matr.3, uden at eje den. Han fæster 16-3-1838 (7-855) et stykke eng ved Østerbæk under Brejninggaard mod en dags karlearbejde i høslettiden, når forlanges fra godset.
I forbindelse med matrikuleringen 1844 får Nygård tillagt et stykke eng under V matr.14 ved Ravnsbjerg å, det senere V matr.13b (Højmosevej 5).
Forening 17-1-1847 (11-331) om en vandgrøft til engvanding ved Randbækken.
Gift i Hee 1836 med Karen Johansdatter født i Hee 1808, død i Nr. Omme Fjalde 1891, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Christine: 1837 i Hee -1858 i Nygård.
                      2: Anders: 1839-1905, eftermand på gården.
Se videre under V matr.24.

Anders Pedersen:
Født i Kildsig 1839, død i Nr. Omme Fjalde 1905. Begravet i Nr. Omme.
Køber 11-3-1861 (18-682), forriges søn. Aftægt til forældrene. Bygger gården om 1874.
Køber 15-12-1866 (21-266) parcel 2 fra Brejninggaard.
Køber 28-1-1869 (22-304) SV matr.12a (Ø. Pilgård).
Køber 17-10-1869 (22-457) V matr.16e.
Køber 17-12-1872 (23-505) SV matr.6b.
Køber 17-12-1872 (23-504) SV matr.16b fra Kirkehuset.
Køber 17-12-1872 (23-534) SV matr.5a (V. Pilgård) + V matr.23.
Køber 17-12-1872 (23-534) V matr.22b fra SV matr.13 (Dumpen).
Sælger 17-10-1872 (23-555) SV matr.12h til SV matr.13, Dumpen.
Sælger 25-6-1879 (25-431) V matr.23b.
Gift i Hover 1863 med Ane Marie Nielsen Hjelm født i Hjelm, Hover 1835, død i Fjaldene 1916.
                      Børn:
                      1: Peder: 1864-1864.
                      2: Peder Nygaard: 1866-1924, gårdejer i Nr. Omme, se under Væggerskilde matr.1a.
                      3: Kristen Nygaard: 1868-1949, gårdejer i Hover, se under Sandbæk matr.1a.
                      4: Dorthea: 1870-1877.
                      5: Niels: 1872-1873.
                      6: Niels: 1874-1875.
                      7: Niels: 1876-1877.
                      8: Dødfødt datter: 1877.
                      9: Theodor: 1880-1881.
                      10: Dorthea: 1883-1941, gift i Hover 1902 med Jens Kristian Juulsgaard Jensen,
                                            Tarphus, Hover, senere Fjaldene, Nr. Omme (1877-1958).

Niels Christian Sørensen:
Født i Timring 1864, død i Videbæk 1940. Hans far stammer fra Pilgård, Brejning kirkeby.
Køber 10-6-1897 (37-300). Bestyrede gården fra 1893.
Sælger 31-10-1909 (46-573) V matr.13b fra Nygård V matr.13.
Køber 17-2-1911 (47-231) Brgd. matr.1b, 1eh, 1ek, 1em.
Køber 17-2-1911 (47-232) Brgd. matr.1am, 1dg.
Mageskifter 29-4-1911 (47-342) til V matr.16d.
Gift 1. i Brejning 1894 med Else Kirstine Jensen (Færge) født i Vester Opsund 1871, død i Ny-gård 1901.
                      Børn:
                      1: Mads: 1895-1976, Ersbøll ifølge bevilling fra Frederiksberg Birk 13-5-1919.
                                     Snedker, politibetjent, sluttede som stationsleder ved politiet i Assens.
                      2: Laurids: 1897-1976, gift 1923, gårdejer i Aagaard, Muldbjerg, Hover.
                      3: Else: 1898-1899.
                      4: Kristian: 1900-1977, gift i Søllerød 1925. Kongelig bevilling til navnet Ersbøll af
                                          7-10-1924. Kolonialuddannet, repræsentant, død i Aalborg.
Gift 2. i Hover 1903 med Ane Katrine Poulsen født i Muldbjerg, Hover 1870, død i Videbæk 1949.
                      Barn:
                      1: Kristine Karoline: 1904-1976, død ugift i Videbæk.
Gårdens udbygninger brændte i 1897 og blev derefter opbygget igen, idet en del af laden kunne bevares. Det fortælles, at den spæde Laurids i forvirringen for at få hestene ud blev sat i sin vugge ud på gårdspladsen, hvor man senere fandt ham uskadt. Stuehuset brændte ikke. Det var bygget mod øst langs landevejen i 1874, hvor man flyttede gården, der oprindelig lå lige overfor udmundingen af nuværende Brejninggaardsvej med stuehuset vendende mod vejen, lidt mod nord.
Familien flytter til Højsgård, Videbæk 1913.

Jens Sivert Nielsen:
Født i Stadil 1880, død i Rindum Villaby 1936, begravet i Ringkøbing.
Køber 13-10-1913 (48-552).
Gift i Ringkøbing 1914 med Axelline Nielsen født i Ringkøbing 1888, død i Ikast 1963, begravet i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Karen Marie: 1915.
                      2: Molly Elise: 1919.

Martin Møller:
Født i Nørre Karstoft, Skarrild 1895, død i Spjald 1987. Sognefoged i Brejning sogns vestre distrikt fra 1-5-1945 til 1970.
Køber 15-3-1921 (12-432). Bygger nyt stuehus i 1929 mod syd og ny svinestald mod øst, ny kostald mod nord i 1948 samtidig med, at en del af laden blev fornyet.
Køber 3-1-1929 Brgd. matr.1hv.
Gift i Faster 1921 med Katrine Jansen født i Bjergbo, Sædding 1896, død i Nygård 1958.
                      Børn:
                      1: Niels: 1922-1946, død ved ulykkestilfælde.
                      2: Anders Bjergbo: 1925-2015, eftermand på gården.
                      3: Maja Karstoft Bjergbo: 1929, gift 1950 med gdr. Svend Aage Vestergaard, Vester Finderup (1917-1982).
Samboende med Nine Ottilie Jansen født i Bjergbo, Sædding 1897, død i Spjald 1994, begravet i Sædding. Martin Møller udskiller Brgd. matr.1lh fra gården 1-2-1955 og bygger aftægtshus her.                                              

Anders Bjergbo Møller:
Født på gården 1925, død i Spjald 2015.
Køber 18-3-1965 & 15-12-1970, forriges søn.
Gift i Brejning 1956 med Astrid Marie Hjøllund født i St. Sandbæk 1929, død i Spjald 2014.
                      Børn:
                      1: Janne Elisabeth: 1957, bosat i Odense. Musikpædagog.
                      2: Inger Katrine: 1960-1964.
                      3: Martin: 1965-1974.

Jørgen Vig:
Køber 1-4-2005 til sammenlægning af jorden med Tudskjær, Brejningvej 9B.
Sælger 1-1-2008 o.41,5 Ha af jorden til gdr. Alfred Højager Nielsen, Brejningvej 15.
Gift (ophævet) med Vita Kjærgaard, Astrid Møllers søsterdatter fra Tudskjær.

Arne Husted:
Køber 24-5-2005 bygningerne med noget jord, etablerer malerforretning m.v. på stedet.

Christina Hedegaard Husted & Martin Thim Jensen:
Køber 1-1-2015 i fællesskab med hendes forældre Ellen Hedegaard Husted & Arne Husted.

Arne Husted Holding ApS:
Køber 1-3-2023.

Brejninggaards hovedejerlav matrikel 1lh, Brejningvej 3:
Martin Møller:
Udskiller 1-2-1955 parcellen fra Nygård og bygger aftægtshus fra Nygård her 1956.

Anders Møller & Maja Vestergaard:
Arver 13-7-1988.

Tove H. Jensen & Per Svendsen:
Køber 12-8-1988.

John Husted Kristensen:
Køber 16-11-1990.

Vestlige ejerlav matrikel 13b m.fl, nu V matr.12cø, Højmosevej 5:
Matrikelnumre 1950: V matr.13b,14g,h,22a,25a, Brgd.
Matr.1hz.
Jens Andreas Peder Knudsen:
Køber 21-3-1903 (42-136) V matr.25a fra Gl. Præstegård SV matr.6a. Bebygger parcellen.

Jens Jensen Vestergaard:
Køber 6-1-1904 (42-400) forrige ejers svigersøn. Kom fra Randbæk matr.7a+9b. 

Berthel Marinus Pedersen:
Køber 1-4-1908 (45-401), bosat i Brejning.

Søren Peder Jensen:
Mageskifter 31-3-1909 (46-293) med Toft NV matr.7, se videre dér.
Køber 31-10-1909 (46-573) parcellen V matr.13b fra Nygård V matr.13.

Svenning Jensen:
Født i København 1888, død i Videbæk 1966.
Køber 3-4-1910 (47-96).
Gift i København 1910 med Ane Kirstine Pouline Poulsen født i Sdr. Muldbjerg, Hover 1880, død i Videbæk 1948.
                      Barn:
                      1: Anna Sand: 1911-2003, gift i Videbæk med Magnus Abildtrup, Videbæk.
Familien flytter til Videbæk.

Lars Christian Harder Mikkelsen:
Født i Ringkøbing 1886, konfirmeret i Brejning 1900, død i Ringkøbing 1932.
Køber 30-3-1912 (47-589), landpost, kom fra SV matr.7b, Ringkøbingvej 47, Brevsamlingsstedet.
Gift i Brejning 1906 med Karen Nielsen født i Madum 1883, død i Esbjerg 1957.
                      Børn:
                      1: Abeline Larsine: 1908-1972. Gift med Thorvald Green, Sdr. Lem.
                      2: Kirstine: 1910, gift med Julius Holzkämper.
                      3: Søren: 1911-1987 i Esbjerg.
                      4: Kathrine: 1913-1944, gift 1931 med 1. Otto Alfred Quvang og 2. Finn Quvang.
                      5: Johannes: 1915-1937, død i Ringkøbing, begravet sammen med faderen.
                      6: Jenny: 1918 i Spjald - 1992. Gift med Niels Ingolf Bruun.
Familien flytter til Ringkøbing efter 1918. Postbud.

Jens Jensen Damgaard:
Født i Nr. Omme 1879, død på gården 1951. Havde Vanting SV matr.19a 1901-1902.
Hans forældre Marie Kathrine Lauridsen (1848-1897) døde i Vanting og Johannes Jensen Damgaard (1847-1941) døde i Spjald.
Køber 14-3-1916 (50-201). Kom fra Pedersminde, Kratvej 7. Købmand i Kirkebyen i 1911.
Køber 27-3-1920 (11-596) V matr.1bæ+1bø+12z+14b af Christen Thomsen, Hovedgaden 86.
Sælger 12-6-1920 (11-756) V matr.1bæ+1bø+12z+14b til Brdr. Lauridsen, Spjald, minus V. matr.14g+h.
Køber 26-8-1932 SV matr.13m+16l fra Laust Barslund Lauridsen, SV matr.14d.
Gift i Brejning 1913 med Else Kathrine Sørensen født i Bækgård 1892, død i Spjald 1984.
                      Børn:
                      1: Johannes: 1914-2003, slagter, Grønbjerg.
                      2: Ingeborg: 1916, gift 1949 med William Payne, Old Coulsdon, Surrey, England.
                      3: Laurids: 1919-1999, eftermand. Gift i Tim 1944.
                      4: Marius: 1921-1997, gift 1946, vognmand i Spjald.
                      5: Karl Emil: 1927-2003, ejendomshandler i Hvide Sande. Eftermand.

Else Kathrine Damgaard:
Arver 30-1-1951, forriges enke.

Laurids Damgaard:
Født på gården 1919, død i Spjald 1999.
Køber 1-5-1951, forriges søn. Bosat i Spjald fra 1945.
Gift i Tim 1944 med Elly Johanne Methea Iversen født i Tim 1920, død i Spjald 1998.
                      Børn:
                      1: Inger: 1944, født i Tim, gift Halkjær.
                      2: Jens: 1945.
                      3: Poul Erik: 1951-2006, isenkræmmeruddannet, begravet i Brejning.
                      4: Hanne: 1955, gift Christensen.
Flytter til Højmosevej 7, R matr.3h.

Karl Emil Damgaard:
Født på gården 1927, død i Hvide Sande 2003, begravet i Lyngvig.
Køber 12-5-1959, forriges broder, minkfarmer, ejendomshandler i Hvide Sande.
Køber 30-4-1979 Brgd. matr.1qr fra Videbæk kommune. Nyt stuehus 1989.

Boet efter Karl Emil Damgaard:
Overtager 3-6-2004.

Jørn Lauridsen:
Født i Lille Sandbæk 1967, død i Spjald 2021. Boet efter ham ejer stedet.
Køber 3-6-2004, kom fra Lille Sandbæk. Nedriver udbygningerne.
Søges nu under Vestlige ejerlav matrikel 12 cø m.fl. 

Odderbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 14, Vesterbækvej 14:
Matrikelnumre 1950: V matr.14a.

Benævnes som 1 bolig i 1646.
Der gik en ældgammel landevej fra Ringkøbing til Holstebro gennem Ølstrup og videre ned forbi Odderbæk og nordpå gennem Muldbjerg.

Gården nævnes sammen med Blæsbjerg, Husted og Kongensbjerg 22-10-1660 med et samlet landgilde på 5 pund smør og 1 tønde rug til Brejninggaard.

Else:
Nævnes ved Odderbækken i 1661.

Villads Jepsen:
Nævnes i matriklen 1664.

Jens Christensen:
Nævnes første gang på gården 1677 og sidste gang 1726.
I skattemandtallet til ildsteds- og kvægskat 1677 har han 1 ildsted og 1 ko.
27-2-1683 oplyses det, at hans HK er 0-5-1-1, og i skattemandtallet dette år ses, at han er gift og har 1 ko, 1 ungnød og 4 får. Oftest kaldes han en gadehusmand.
24-9-1683 blev jorden opmålt til matriklen 1688. Ejendommen kaldes ”et lidet boel” og havde marken i et skifte. Engbunden (engen) ”det lidet han haver” ligger noget ned til Ravnsbjerg å og noget ved husene. Der kan høstes 1 godt læs hø og græsses 1 høved. Hedetørv og lyng havde han nok af. Kornet blev malet i vandmøllen ved Brejning-gaard.
Odderbæk mark strækker sig mod syd, øst og vest til Vesterbæk hede, mod nord til Odderbæk. Den er skarp rugjord bestående af grå sand og grund og består af 21 agre, der tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 3 år. Der blev i alt dyrket 7,3 tønder land.
Dette har sikkert mest været bondens opgørelse, for da jorden var blevet målt op, kunne man konstatere, at nok var jorden ”ond”, men der kunne trods alt bjærges 3¼ læs middelgodt hø og græsses 3½ høved, så enden blev, at HK først blev sat op til 0-6-3-1 og sluttelig til 0-7-1-0.
Der blev ellers problemer nok for fæstebønderne i Brejning sogn de næste år. Der var stor tørke i 1686, en storm i vinteren 1687 raserede mange af husene og endelig blev sognet i foråret 1688 ramt af ” en grasserende syge” som dels kostede liv dels lagde mange til sengs i længere tid. Mange kunne ikke svare enhver sit, dette gjaldt også Jens Christensen i Odderbæk, så godsejeren på Brejninggaard gik i forbøn for sine fæstebønder hos kongen for at slippe for skatterestancerne, og med sig havde han attester fra både amtmand, amtsskriver og sognepræst, og det hjalp, så de nødlidte slap for udpantning.
1708: Hk: 0-7-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør.
Efterhånden kom Jens Christensen så meget på fode, at han endda i 1713 skulle svare skat af en tjenestepige, han havde ellers ikke tidligere haft tjenestefolk i sit brød, og besætningen er i alle skattemandtal 1 ko og 3-4 får samt undertiden 1 ungnød.
Han var muligvis gift med Margrethe, der var indsidder på gården i 1737.

Hans Christensen Møller:
Nævnes på gården 1731, havde været møller i Brejninggaards vandmølle. Se videre der.

Ellen Jensdatter:
Forriges hustru, nævnes som enke i Odderbæk i 1739.
Flytter til datteren i Tovstrup, Hover, hvor hun død mellem 1753 og 1756. Kirkebogen mangler.

Poul Christensen:
Født i Trækkeris, Vind 1715, død i Koldinghus 1778.
Er på gården i 1745, hvor sønnen Jakob fødes, men flytter væk før 1748 og er senere fæstebonde i Koldinghus, Opsund matr.6, se videre der.

Villads Jensen:
Født i Vesterbæk, V matr.11, o.1717, død i Nr. Søndergård, V matr.12, 1763.
Er på gården i 1748, kom fra Lille Vesterbæk, V matr.9.
                      Børn: (født her på gården):
                      1: Marianne: 1748-1825, gift med Niels Andersen, Halkjær, Nr. Omme.
                      2: Jens: 1751, i Holsten i 1803.
                      3: Mette Kirstine: 1753-1796, gift 1783 med Peder Nielsen, Landerhuse.
Familien flytter til Nr. Søndergård, V matr.12, 1754.

Christen Christensen:
Født på Toft o.1721, nævnes i skiftet efter faderen 1761 som boende i Odderbæk.
Nævnes første gang på gården 1755.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1757.
                      2: Mette Kirstine: 1759.

Jens Knudsen:
Født i Skråstrup, Nr. Omme o.1719, død på gården 1783.
Indsidder i Brejning sogn 1757, derefter fæster i Askov, Nr. Omme, kom herfra til gården o.1762.
I 1767 gav han hoveri til Brejninggaard af et løbebol og betalte desuden 4 mark i landgilde. Der var tillagt 3 skæpper land fra Bjørnkær, således at HK nu og siden er 1 tønde.
Gift i Brejning 1755 med Dorthe Nielsdatter født i Kongensbjerg o.1728, død på gården 1809.
                      Børn:
                      1: Niels: 1754 (hendes barn med sergent og feldberedersvend Poul Henriksen, Tim).
                      2: Knud: 1757-1818, fæster i Vester Pilgård, SV matr.5.
                      3: Johanne: 1759 i Askov, gift 1. i Snejbjerg 1783 med Christen Knudsen, død 1791.
                                           gift 2.i Snejbjerg 1791 med Svenning Mikkelsen, død 1799.
                      4: Ole: 1761 i Askov - 1854, fæster i Blæsbjerg, V matr.6, feldberedersvend.
                      5: Peder: 1764, død spæd.
                      6: Oluf: 1766, død spæd.
                      7: Inger Else: 1767-1807, gift 1803 med Christen Olesen, Vadhoved, Hover.
                      8: Peder: 1769-1820, gift i Rind 1794, gårdejer i Vorgod, død der.
                      9: Maren: o.1770-1837, gift 1797 med Christen Christensen, Tudskær, SV matr.14.
                      11: Jens: 1771-1791, snedkersvend i Timring, død i Odderbæk, skifte i Brejninggaards skifteprotokol 17-12-1791 s,573 ff.
                      10: Karen: o.1773-1855, gift 1799 med Peder Jensen fra R matr.6, gdm. i Nr. Vium.
Hun gift 2. i Brejning 1784 med Jens Christensen fra Sdr. Søndergård (1752-1826).

Jens Christensen:
Født i Sdr. Søndergård 1752, død på gården 1826.
Overtager fæstet 1784 ved ægteskab med enken.
I 1791 havde han 6 tdr.4 skp rugland delt i 12 tægter og kunne avle 8 tdr. rug, 6 tdr. byg, 6 tdr. boghvede og bjerge 6 læs hø i et middelår. Han såede byg det første år, derefter rug tre år i træk og så gjerfrø (spergel) et år og igen et år med rug, hvorefter marken ligger i græs en række år. Besætningen bestod af 2 køer, 2 stude, 6 får med 4 lam og 1 svin.
Køber 9-12-1815 læst 9-7-1816 (2-444 & 468) gården til selveje fra Brejninggaard.
Stedsønnen Jens var snedkersvend i Moselund i Timring, men blev angrebet af ”en hastig sygdom” i august måned og blev ført hjem til Odderbæk, hvor han døde, og det viste sig, at sygdommen var smitsom, så skiftet måtte udsættes.
Udover stedfaderen og moderen nævnes følgende søskende: Knud Jensen i Pilgård, Ole Jensen tjener i Vesterbæk som feldberedersvend, Peder Jensen tjener i Vester Høgild i Rind, Johanne er gift i Snejbjerg med Svenning Mikkelsen, Karen, Maren og Inger Else er hjemme. Halvbroderen Niels Poulsen var bortrømt for en del år siden, og ingen ved, hvor han er.
Søskendeflokken var enige om, at de ikke ville arve broderens tøj og snedkerredskaber, men lade det blive i boet, da de ikke havde andet end godt at takke deres kære stedfader for og helst så ham fornøjet. Han til gengæld sagde, at det var ham en glæde og fornøjelse, at hans kære stedbørn var så fornøjede og takkede dem for deres erklæring og tilføjede, at han fra første begyndelse af sit faderskab havde gjort mere for børnene end kræfter og omstændighed tillod.
Degnen Kaalund, der var registrator i boet, skrev ”at efter sådanne arvingers deklaration og kærlige tilbud og den gode kærlige og retskafne forståelse imellem forældre og børn, som vist må glæde uvedkommende, kunne han kun tilstå deres forlangende”.
Jens Christensen blev gift 2. i Brejning 1810 med Anne Marie Nielsdatter født o.1764, død på gården 1825. Hun kaldes ”kone” ved vielsen, han ”enkemand”, og da Jens Christian Knudsen blev gift igen i 1809 i Ølstrup og lever i bedste velgående i Vanting i 1812, så må parret må være blevet skilt før 1809. Se under Randbæk matr.7.

Knud Jensen / Knud Jens Christiansen:
Født i Randbæk matr.7 i 1800, død i Østerby, Rindum 1882, søn af Anne Marie Nielsdatter.
Arver gården ifølge testamente skrevet 11-10-1817 læst 19-1-1827 (7-614), arbejder her fra før 1822.
Gift i Sdr. Lem 1822 med Sophie Pedersdatter født i Hee 1798, død i Rindum 1874.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1823-1899, død i Nysogn.
                      2: Jens Peder: 1825-1896, død i Ringkøbing.
                      3: Maren: 1828-1828.
                      4: Maren: 1830-1842, død i Rindum.
                      5: Jens Christian: 1832.
Familien flytter til Østerby, Rindum sogn. 

Anders Nielsen Kirkeby:
Født i Staby 1805, død i Hvingel, Hee 1871.
Køber 20-6-1837 læst 17-11-1839 (8-96), kom fra Staby.
Gift i Hover 1837 med Lene Marie Jeppesdatter født i Stadil 1812, død i Hvingel, Hee 1878.
                      Børn:
                      1: Niels: 1838-1913, død i Hvingel, Hee.
                      2: Ane: 1839-1871, død i Hvingel.
                      3: Maren: 1841-1901, død i Sønderhå, Thisted amt.
                      4: Bodil Marie: 1844-1901, død på Voldbjerg Mark, Hee.
                      5: Jeppesine: 1846-1919, død i Ringkøbing.
Familien flytter til Hvingel, Hee sogn.

Hans Andersen:
Født i Nr. Muldbjerg, Hover 1795, død i Ølstrup 1871. Morbror til efterfølgeren Anders Poulsen.
Køber 4-4-1846 læst 14-10-1847 (11-523). Kom fra Nr. Muldbjerg.
Gift i Hover 1824 med Kirsten Jeppesdatter født i Nr. Omme 1788, død i Ølstrup 1857.
                      Børn:
                      1: Mette: 1825-1866, gift med 3.die eftermand.
                      2: Anders: 1827, soldat i krigen 1848-50.
                      3: Anders Christian Hansen Muldbjerg: 1831-1903, eftermand.
Familien flytter til Ølstrup.

Anders Christian Hansen Muldbjerg:
Født i Hover 1831, død i Tarphus, Hover1903.
Køber 24-1-1852 læst 24-2-1853 (14-338). Aftægt til forældrene.
Gift 1. i Ølstrup 1854 med Else Cecilie Christensen (1838-1890). Død i Brejning. Deres næstyngste søn Kristen Andersen (1871-1950) er ejer af Randbæk matr.9d og sognefoged.
Familien flytter til Ølstrup og senere til Højenhjem SV matr.10f i Brejning.

Anders Poulsen:
Født i Langergårde V matr.4 1827, død i Nr. Brostrup, Ølstrup 1912. Var med i krigen 1848-50.
Køber 19-6-1853 (14-336). Forriges fætter.
Sælger 1-6-1855 (15-344) V matr.14b til Nr. Søndergård V matr.12, et stykke mark lige øst for nuværende hovedvej 11 på bakken mod Randbæk å, som var lagt til gården ved matrikuleringen 1844, men som ligger lige op til Nr. Søndergårds mark.
Da der var en rimelig trafik på førnævnte landevej forbi gården, var der i hans tid, måske også både før og bagefter, købmandshandel i gården, ligesom der lå en smedje nede ved Odderbækken nord for gården. Lyder Andersen var smed her i 1878, idet han får fæstebrev på et stykke jord nord for åen (”vandrenden”) med det hus, han har bygget her, 24-7-1878 (25-39) i 49 år fra 11-6-1878.
Gift i Ølstrup 1853 med Ane Pedersdatter født i Sdr. Brorstrup 1827, død i Brostrupgård 1892.
                      Børn: (født her på gården):
                      1: Peder: 1854-1938, gårdejer på Ravnsbjerg, NV matr.1.
                      2: Johanne: 1855-1934, gift med Christen Husted, Juelseje, Ølstrup.
Familien flytter til Nr. Brorstrup, Ølstrup.

Hans Jørgensen:
Født i Hover 1815, død i Hvingel, Hee 1874.
Køber 18-12-1856 læst 8-12-1859 (18-123). Kom fra Aulum.
Gift i Hover 1845 med Mette Hansdatter født i Hover 1825, død i Ølstrup 1866.
                      Børn:
                      1: Jørgen: 1847 i Aulum.
                      2: Hans Peder Andreas: o.1851 i do. - i Ølstrup 1920, gift i Brejning 1886.
                      3: Ane: 1856 i do.

Christen Svendsen:
Født i Hover 1813, død i Vasegård, Finderup 1900. Udlært smed.
Køber 19-11-1861 læst 13-1-1870 (22-461). Kom fra Hover stampe. Havde smedje ved gården.
Gift i Hover 1837 med Mariane Knudsdatter født i Ølstrup 1808, død i Vasegård 1889.
                      Børn:
                      1: Niels: 1838-1899, eftermand.
                      2: Maren Kirstine: 1841, gift i Hover 1865 med Jacob Pedersen.
                      3: Nielsine Marie Hede: 1848-1884, gift i Hover 1868 med Prindal Ibsen, Videbæk.
                      4: Knud: 1851-1928, hans søn Niels Christensen (1885-1967) var cementstøber i
                                     Spjald, hans kone Sidsel (1889-1965) var kogekone.

Niels Christensen:
Født i Hover 1828, død i Vasegård, Finderup, Hanning 1899, forriges søn. Smed.
Køber 15-11-1873 læst 25-6-1879 (25-312). Havde smedje ved gården.
Gift i Brejning 1869 med Karen Margrethe Christensen født i Hee 1842, død i Finderup 1923.
                      Børn:
                      1: Mariane: 1871-1894, gift i Hanning 1892 med Frederik Jespersen, Vasegård.
                      2: Kirstine: 1872-1879.
                      3: Kristiane: 1878-1878.  
Familien flytter til Vasegård, Finderup, Hanning sogn.

Anders Pedersen:
Mageskifter 25-5-1887 (30-599) med Vasegård, Finderup.

Andreas Christensen:
Født i Torsted 1850.
Mageskifter 25-5-1887 (30-596). Kom fra Bratbjerg, Hee.
Gift i Husby 1878 med Ane Katrine Miltersen født i Husby 1851.
                      Børn: (ifølge folketælling 1890):
                      1: Barbara: 1880 i Hee.
                      2: Marie Kirstine: 1884 i Hee.

Christen Christensen Skanderup:
Født i Hee 1868.
Køber 9-6-1900 (39-466). Kom fra Hee.
Gift 1894 med Kirstine Jensen født i Bøvling 1876.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine: 1895 i Hee.
                      2: Dødfødt pige: 1900.

Niels Nielsen:
Født 1871 i Hatkjærhus, Sdr. Lem sogn, død 1941 på gården. Broder til Jørgen Nielsen, Husted.
Køber 26-4-1902 (41-146). Kom fra Hee.
Sælger 9-1-1915 (49-330) parcellen V matr.14d til sin svoger Peter Valdemar Larsen.
Gift 1. i Stadil 1897 med Sidsel Marie Sørensen født i Stadil 1872, død på gården 1914.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine: 1897-1914. Født i Hee.
                      2: Niels Peder Ingvard: 1899-1966. Gårdejer i Ølstrup.
                      3: Anna Petra: 1901, gift Hardi Nielsen, Thorshøj.
                      4: Nelly Alvilda: 1903 gift Astrup, København.
                      5: Harry: 1905-1955. Gårdejer i Sandbæk matr.2l.
                      6: Hjalmar Sigfred: 1907. Bosat i Oens, Horsens.
                      7: Charles: 1909-1991. Gårdejer på Vesterbækvej 12, V matr.14f.
                      8: Richard: 1912-1935.
Gift 2.i Brejning 1915 med Karoline Kristensen født i Krog, Staby 1882, død i Spjald 1954.
                      Børn:
                      1: Marie: 1915-1992 gift 1938 med Halvor Søndergaard, Nørreskov, Silkeborg.
                      2: Rigmor Karoline Nielsine: 1917-1993, gift 1942 med Niels Brunsgaard, Spjald.
                      3: Jens Nielsen: 1919-1982, eftermand på gården.
                      4: Peder Kristian Østerby: 1921. Vognmand, Egeris Mølle.
                      5: Inga: 1922, gift 1946 med Gravers Knudsen Graversen, Tulstrup, Ikast.
                      Hendes børn:
                      1: Alma Kathrine Østerby Jepsen: 1910 i Madum.
                      2: Sara Elisabeth Hansen: 1913, Hee.

Jens Nielsen:
Født på gården 1919, død samme sted 1982.
Køber 1941, forriges søn.
Sælger 1-8-1965 7 tdr. land plantage og 3 tdr. land eng til major Erik Grubbe Gregersen, Sandvik, Norge. Salget kunne ikke gennemføres, men blev ophævet igen.
Gift i Ølstrup 1943 med Hilda Olivia Andersen født i Ølstrup 1918, død i Spjald 2006.
                      Børn:
                      1: Niels Odderbæk: 1945. Bosat i Holstebro.
                      2: Signe Karoline: 1946, tvilling. Gift med Christen Klidsbjerg, Abildå & Videbæk.
                      3: Maren Irene: 1946, tvilling. Gift med J. Chr. Sjøgaard, Holstebro.

Hilda Olivia Nielsen:
Arver 20-3-1982, forriges enke.
Sælger 17-8-1982 det meste af jorden fra til V matr.14f og V matr.11g.

Gert Østergaard Kristensen:
Køber 25-8-1982 bygningerne med lidt jord, kom fra Muldbjerg.

Vestlige ejerlav matrikel 14d, Mosdalvej 10:
Peter Valdemar Larsen:
Født i Kærum 1885, død i Ringkøbing 1963, begravet i Ølstrup.
Køber 9-1-1915 (49-330) fra V matr.14a, bygger et statshusmandsbrug. Kom fra Ølstrup.
Gift i Brejning 1906 med Karoline Dorthea Sørensen født i Stadil 1883, død i Ringkøbing 1954, begravet i Ølstrup, søster til Sidsel Marie Sørensen (1872-1914) i Odderbæk.
                      Børn:
                      1: Maja Irene: 1905 i Odderbæk.
                      2: Fanny Emilie: 1907 i do. - 1968 i Herning.
                      3: Hilda: 1908 i Ølstrup.
                      4: Frits: 1910 i do.
                      5: Georg Valdemar: 1911-1935, født og død i Ølstrup.
                      6: Henny Marie: 1912 i do.
                      7: Leo Verner: 1914 i do.
                      8: Sigrid Marie Kirstine: 1915 i Brejning.
Familien flytter tilbage til Ølstrup. Derefter er han brolægger i Ringkøbing.

Ole Peder Christensen:
Køber 21-2-1916 (50-172), kom fra Ølstrup.

Hans Nissen Hansen:
Køber 5-9-1919 (52-1000), bosat i Brejning på købstidspunktet.

Niels Peder Pedersen:
Køber 11-4-1920 (11-614). Se V matr.10a.

Anthon Theodor Pedersen:
Født på Spjaldgård 1889, død i Sørvad, Vinding 1979. Forriges søn.
Køber 28-3-1923 (14-313). Kom fra Nørhede, Sdr. Lem, bor her i 1921. Se V matr.10a.
Køber 4-4-1926 (17-180) V matr.14e fra V matr.14a.
Gift Nr. Omme 1914 med Ane Marie Svendsen født i Skråstrup, Nr. Omme 1895, død i Sørvad, Vinding 1980. Søster til Else Svendsen gift med Viggo Bjørnkjær, V
matr.8c+10c.
                      Børn:
                      1: Peder: 1914, Nørhede, Sdr. Lem.
                      2: Niels Kristian: 1917, i do.
                      3: Henry: 1919, født i Spjald.
                      4: Vagn: 1922, født på gården.
                      5: Birgitte: 1924.
                      6: Thorvald: 1927.
Familien flytter til Mosdalvej 5, V matr.10d i 1928.

Johannes Bendtsen:
Født i Sædding 1901, død i Spjald 1979, begravet i Ølstrup.
Køber 7-3-1928, kom fra Sædding.
Køber 22-10-1942 Randbæk matr.24a af Medom Søndergaard Jakobsen, Spjald.
Gift i Ølstrup 1932 med Sigrid Krogh født i Lille Juelseje, Ølstrup 1908, død i Spjald 2004.
                      Børn:
                      1: Anne Grethe: 1934, gift 1958 med Rud Eilif Jensen, Værslev.
                      2: Jens: 1936-1936.
                      3: Ellen Hedvig Krogh: 1938, gift med Tage Jespersen, Videbæk.
                      4: Jens Søndergaard: 1939-1957.
                      5: Ruth Krogh: 1943, gift med gdr. Eskild Korsholm, Sdr. Lem.
                      6: Karen Marie: 1954.

Ejvind Stausholm:
Født 1926, død i Ulfborg 2016.
Køber 1971, elektrikeruddannet.
Gift med Else Marie Stausholm født 1936, død i Ulfborg 2015.
Flytter til Ulfborg.

Anders Krogh:
Køber 1984, lægger jorden under sin gård, Lille Juulseje, Ølstrup.

Anette Riis Larsen & Nis Peter Larsen:
Køber 6-9-1984. Bygningerne.

Villy Dahl Jensen:
Køber på auktion 17-6-1988.

Maj-Britt Johansen & Atle Johansen:
Køber 11-11-2002.

Ann-Sofie Markussen & Martin Kirkegaard:
Køber 2-5-2008.

Anni & Søren Daugaard Bjørn Volder:
Køber 31-1-2022.

Ny Odderbæk:
Vestlige ejerlav matrikel 14f, Vesterbækvej 12:
Charles Nielsen:
Født i Odderbæk 1909, død i Spjald 1991.
Køber 28-9-1934 fra sin fødegård V matr.14a og bebygger.
Gift i Brejning 1934 med Methea Brunsgaard Kristensen født i Nr. Omme 1915, død i Spjald 2016. Opvokset i Brejning sogn.
                      Børn:
                      1: Kaja: 1935-2019, gift 1956 med Thomas Kristian Thomsen, Holstebro, trilling.
                      2: Greta: 1935-1935, trilling.
                      3: Lis: 1935-1935, trilling.
                      4: Margrethe Elisabeth: 1938-2004, gift med gdr. Kaj Lauridsen, Lille Sandbæk.
                      5: Asger Benny: 1940-1994, entreprenør i Spjald.
                      6: Jytte: 1943, gift 1. Eigil Thomsen, Ølstrupvej 11, gift 2. Sandal, Ølstrup.
                      7: Richard: 1947-2019, eftermand på gården.
                      8: Hardy: 1950, smed, bosat i Spjald.
                      9: Tage: 1956, gårdejer, bosat i Lønborg.
                      Hendes barn:
                      1: Erlund Brunsgaard: 1932 i Højmose, bosat i København.

Richard Nielsen:
Køber 15-11-1972, forriges søn. Død på gården 2019.
Køber 17-8-1982 V matr.14m fra Odderbæk V matr.14a., ca. 19,7 Ha.
Køber 20-8-1990 V matr.4n fra Muldbjergvej 9.
Drev varmblodsstutteriet Stald Tamara i en årrække.
Gift 1967 med Hanne Kristensen født 1948 i Gl. Landevej 5. Flytter til Ringkøbing.

Rudy Kirk Mikkelsen:
Køber 6-4-2020, river udbygningerne ned og dyrker jorden med sin gård i Hover.

Røde Konge, Røjkumgårde, Røjkum:

Gården nævnes første gang 8-7-1458, hvor kantoren Anders Brok i Ribe mageskifter den med en del af Pilgård i Brejning sogn, som tilhørte Hr. Jon Tulesens søsterdatter, Hardsyssels Diplomatorium, 1893 s.48. ”Umnavnet betyder, at gården er meget gammel, idet der har været bebyggelse her omkring år nul. Betegnelsen ”Røde Konge” kan være afledt af den røde jord i bakkerne ved gården.

Jens Pedersen:
Fæstebonde i Røjkum, nævnt i hekseprocessen mod Maren Kristenskone, Kildsig 1619.

11-2-1646 siges det, at Røjkum bestod af 3 gårde. Det er gårdene, der senere betegnes Store Røjkum, Lille Røjkum og Øde Røjkum. Indtil efter 1678 er gårdene meget ofte opført sammen, hvorfor de først nævnes med de samlede angivelser.

Christen Ollufsen, Poul Henriksen, Mads Hansen & Jens Nielsen:
Disse personer er nævnt på hver sin gård i Røjkum 1-10-1661.

I matriklen 1664 kaldes gårdene for halvgårde med følgende fæstere og Hk:
Christen Ollufsen & Poul Henriksen: Hk 6½-3½-0-2 4/5.
Mads Hansen & Jens Nielsen: Hk 6½-1½-1-1/3.

Ifølge kop- og kvægskatten 1678 var alle tre fæstere gift, Niels Christensen, Jens Andersen & Christen Christensen, og de havde tilsammen 1 tjenestedreng, 3 heste, 4 køer, 1 ungnød og 15 får.

Matrikelekstrakt 1683, Røjkum:
Herman Christensen ½ gård & Christen Christensen ½ gård, tilsammen 1 gård.
Niels Christensen ½ gård.
I ekstraskattematriklerne 1682-1683 har de tilsammen 1 karl og 1 pige, 2-3 heste, 4- 5 køer, 2 ungdyr, 3 stude på 3 år, 6 får og lam og 1 bitræ.

I ekstraskattemandtallet 1685-86 er der kun to fæstere på Røjkumgårdene, Niels Christensen & Herman Christensen. De var begge gift og havde tilsammen i 1685 2 sønner, 1 datter, 1 hoppe, 1 plag, 3 køer, 1 stud på 4 år, 2 ungnød, 2 får, 1 gris og 1 bitræ, i 1686 1 søn og 1 datter, 2 heste, 1 plag, 2 køer, 1 ungnød, 2 får og 1 svin.

Store Røjkum:
Vestlige ejerlav matrikel 15, Muldbjergvej 10:
Matrikelnumre 1950: V matr.15a:
Henrik Pallesen & Thomas Jensen:
22-10-1660: Hk 6½-1-0-4/5 rettet til 6½-1½-1-1/3.

Poul Henriksen & Mads Hansen:
De er nævnt på hver sin part af gården 1-10-1661.
I forbindelse med Jørgen Langes konkurs blev Brejninggaard splittet op, og Røjkum gårdene blev overtaget af købmand og rådmand Bagge Baggesen, Ribe o.1665.
Poul Henriksen er nævnt på gården i ekstraskattemandtal 1671-72 og 1674, hvor han svarer skat af en datter.

Jens Andersen & Christen Christensen:
I ildsteds- og kvægskattematriklen 1677 har de 3 ildsteder, 3 heste og 2 køer. I kop- og kvægskattematriklen 1678 har de begge en kone.
I ekstraskatteregnskaberne 1682 og 1684 siges det, at Christen Christensen er forarmet.

Herman Christensen & Christen Christensen:
Herman Christensen nævnes første gang i ekstraskatteregnskabet 1681, hvor han svarer skat af en datter. De er fæstere af gården ved opmålingen 29-9-1683 til matriklen 1688. Gården ejes nu af Bagge Baggesens svigersøn, købmand og borgmester i Ribe Christoffer Carstensen.
Christen Christensen siges i ekstraskatteregnskabet 1686 at være forarmed og uden levnedsmidler, hvor Herman Christensen nævnes som ene fæster på gården.
Opmålingsresultatet for de daværende to Røjkumgårde er opgivet sammen, da de dyrker jorden i fællesskab:
De to gårdes marker er delt i fire stykker. Engbunden ligger dels ved Ravnsbjerg å dels vest for gårdene, og der kan bjerges 3 læs hø fra hver halve gård, altså 9 læs i alt, når årets vejrlig er godt. Fædriften er på sort hede og i en liden mose, som dog ej kan eragtes til synderlig (god) græsning uden til små kreaturer, således at de tre halve gårde ikke kan holde mere end tre store nød (kreatu-rer) og to bæster (heste) på græsning, så længe sæden står på marken, og her ”opvartes” dyrene af hyrder.
Deres hede er ej synderlig dygtig til tørveskær, dog bruger de til ildebrændsel fornødentlig det, de har. Ingen videre herlighed af mose, skov eller fiskeri. Kornet males i Brejninggaard vandmølle.
Røjkum mark ligger syd til vejen, nord til heden, øst til Longerød mark, vest til Røjkum hede og er på 4 skifter.
Bindervang agre ligger mod øst til Longerød mark, mod vest til Røjkum hede og består af 38 agre. Den er dels skarp rugjord bestående af grå sand og stengrund. Tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hviler i 3 år, dels middel havrejord bestående af rød sand og ganske ringe muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg og 2 år med havre og hviler i 3 år.
Øster mark går mod syd til stien, mod nord til Røjkum hede og består af 69 agre, som dels er middel bygjord bestående af grå og rød sand med ringe muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre, hviler i 3 år, dels middel rugjord bestående af grå sand og grund med ringe muld, som tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 3 år, dels skarp rugjord bestående af grå sand og grund, som tilsås i 3 år, 1 år med rug, 1 år med boghvede, 1 år med rug, hviler i 4 år.
Skærhede stykker består af 15 agre, som er middel rugjord bestående af grå og rød sand og muld, som tilsås i 3 år, 1 år med byg, 1 år med rug, 1 år med havre, hviler i 3 år.
Vestergårds agre består af 41 agre, som er middel rugjord bestående af grå sand og lidet muld. Tilsås i 3 år, 1 år med byg, 2 år med rug, hviler i 4 år.
Alt i alt blev gårdens jord vurderet til ¼ middel og ¾ skarp jord, der kunne bjerges 2½ læs godt hø og 4 læs hø af middel kvalitet, og der var middelgræsning til 8 høveder.
Hartkornet blev nedsat fra 6-7-2-2 4/5 til 4-7-3-1½, som igen blev forhøjet til 5-2-1-1. Alt i alt blev der dyrket 71,1 tønder land til de tre gårde.
Herman Christensen dyrkede en del af Øde Røjkums jord, hvoraf en del lå i Kirkebyens marker.

Simon Jørgensen & Jens Lauridsen:
Simon Jørgensen er fæster på hele gården o.1690, hvor han nævnes i ekstraskatteregnskabet. Christoffer Carstensen i Ribe sælger 30-0-1691 de to halve gårde til Laurids Munk på Brejninggaard, og i skødet siges det, at på den ene halve gård boede førhen Poul Henriksen, men for en tid siden blev den fæstet af Simon Jørgensen, som kom fra Villads Væring i Kirkebyen.
Ifølge jordebogen var gårdens årlige afgift ½ harboe pund smør, 7½ skp. rug, 9 skp. byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ får, ½ skovvogn, ½ gås, 1 høne, 3 skp. havre gæsteri, 1 mark 6 skilling gæsteripenge.
På den anden halve gård havde tidligere Mads Hansen boet, men nu hed fæsteren Jens Lauridsen, og gårdens afgift ifølge jordebogen var den samme som for den anden halve gård: ½ harbo pund smør, 7½ skp. rug, 9 skp. byg, ½ svin, ½ fødenød, ½ får, ½ skovvogn, ½ gås, 1 høne, 3 skp. havre gæsteri, 1 mark 6 skilling gæsteripenge.
Jens Lauridsen må have opgivet fæstet, for omkring 1699 er Simon Jørgensen tilsyneladende enefæster af hele gården, hvor han da bor med sin hustru.
Simon Jørgensen flytter før 1708 til Kirkestedet i Brejning kirkeby.

Morten Jensen:
Nævnes første gang på gården i 1708, sidste gang i 1726.
1708: Hk: 5-2-1-1, landgilde: 1 harboe pund smør, 13½ skp. rug, 11 skp. byg, 1 svin, 1 fødenød, 1 får, 1 gås, 1 skovvogn, 2 høns, 6 skp. havre gæsteri, 2 mk. 11 skl. gæsteripenge.
Han og hustruen er indsiddere i Kassentoft 1739.
                      Børn:
                      1: Jens: -1773, fæster af Gl. Præstegård og Højmose.
                      2: Anne: -1775, gift med Niels Andersen, St. Kildsig.
                      3: Zidsel: o.1715-1758, gift med Jens Christensen, Brunsgård, Nr. Omme.
                      4: Maren: o.1720-1796, gift med Jens Prag, Nr. Omme.
                      5: Kirsten: -1773, gift i Nr. Omme 1749 med Jens Christensen, Kodal, Nr. Omme,
                                        skifte i Brejninggaards skifteprotokol 1773 s.496. Her nævnes hendes søskende.

Niels Andersen:
Født o.1692, død i Sædding 1749.
Nævnt på gården 1731 & 1739.

Christen Jespersen:
Født o.1717 i Kongensbjerg, død 1788 i Nr. Brorstrup, Ølstrup. Hans far boede og døde på Nørgård, Bølling efter Kongensbjerg.
Nævnt på gården 1748, men er der antagelig fra o.1743, hvor han og hans kone er faddere i Bølling.
Gift o.1743 med Maren Christensdatter født 1718 i i Nørgård, Bølling, død 1794 i Ølstrup.
                      Børn:
                      1: Kirsten: o.1744-1795, gift i Ølstrup 1764 med Christen Pedersen, Sdr. Brorstrup.
                      2: Johanne Kirstine: 1748-1822, gift 1. i Ølstrup 1774 Christen Christensen Smed,
                                                          gift 2. i Brejning 1786 med Mads Jensen, Blæsbjerg. Død i Ølstrup. Fadder fra Bølling ved hendes dåb (moster).
                      3: Abelone: 1752, gift i Ølstrup 1781 med Poul Andersen, Tim.
                      4: Jesper: 1755-1818, ejer af Nr. Brorstrup, Ølstrup. Tvilling.
                      5: Anne: 1755, gift Ølstrup 1788 med Augustinus Jacobsen, Ølstrup Bjerg. Tvilling.
                      6: Anne Catrine: 1759-1812, gift Ølstrup 1786 med Knud Andersen, Bækgård.
At Christen Jespersen ikke var nogen ydmyg fæstebonde vidner en stor sag om i Bølling herreds tingbog 26-5-1761 (s.467a ff, sluttet s.479b), hvoraf det fremgår, at Christen Jespersen dels prøvede at opildne de øvrige fæstebønder til protest mod godsejer Juel på Brejninggaard, dels også gjorde sig upopulær blandt de andre bønder, da det gik op for dem, at han havde formået godsejeren at fritage ham for hoveri, selv om det blev bemærket, at indtil Sct. Hans i 1761 gjorde han hoveri lige med de øvrige fæste-bønder med, hvad deraf fulgte som kornrejser til Ringkøbing og klapjagter om efteråret. Så at sige alle fæstebønderne i sognet blev indkaldt til tinget for at afgive forklaring. Enden på det hele blev, at både godsejer og fæstebønderne var så trætte af Christen Jespersen, at han fik fripas og fik lov til at kvittere for fæstet 1-5-1762, hvorefter han og familien flyttede til Nr. Brorstrup i Ølstrup først som fæstere, men hurtigt som selvejere.

Christen Mogensen eller Christensen:
Kom til gården i 1762, skal gøre ¼ gårds hoveri.
                      Barn:
                      1: Marie Kirstine: o.1759-1763.
Flytter til Opsund matr.1 o.1767. Se videre dér.

Kjeld Jensen:
Kom fra Opsund matr.1 o. 1767, se dér.

Eskild Nielsen:
Kom fra Bilring omkring 1773, se dér.

Christian Eskildsen:
Født i Bilring 1749, død i St. Røjkum 1826.
Overtager fæstet fra faderen før 27-2-1776 ifølge skiftet efter hans mor, Dorthea Christiansdatter i Brejninggaard skifteprotokol 27-2-1776 (s.539-541), hvor der står, at herskabet har overladt ham stedet i fæste. Gården bestod af en længe på 18 fag mod nord, en længe på 10 fag mod øst, en længe på 10 fag mod vest samt salshuset på 11 fag, som indeholdt kælder med bryggeredskaberne, en kærne samt en rok, køkken med det sædvanlige inventar samt en stue med bl.a. tre opredte sengesteder, et egebord med bænk og lidt specielt et ur, en salmebog og tre andre gudelige bøger.
Besætningen bestod af 3 heste og en ”helmus”, 5 køer, 2 kvier, 2 kalve, 20 år med lam og 1 galtsvin.
Redskaberne til at drive gården var i god stand.
Køber 25-1-1809 (2-145) gården til selveje samme dag, som han sælger til svigersønnen.
Gift 1. med Anne Jensdatter født o.1737, død i St. Røjkum 1787.
Gift 2. i Brejning, trolovet i Nysogn, 1787 med Mette Catrine Nielsdatter født i Nysogn o.1757, død i St. Røjkum 1835.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1788.
                      2: Niels: 1790-1794.
                      3: Anne: 1794-1881, gift med eftermanden Henrik Nielsen.
                      4: Niels: 1799-1799.

Henrik Nielsen:
Født i Gl. Hanning, Hanning sogn 1778, død på gården 1846.
Køber 25-1-1809 (2-145).
Køber 30-7-1820 (1a-134) gårdens kirke- og kongetiende.
I forbindelse med matrikuleringen i 1844 fik han tillagt SV matrikel 25.
Gift i Brejning 1809 med Anne Christiansdatter forriges datter født 1794, død på gården 1881.
                      Børn:
                      1: Mette Cathrine: 1811-1877, gift 1.1831 med Christen Hansen, Kongensbjerg og
                                                     2. 1848 med Thomas Graversen, Spjald. Se V matr.15c.
                      2: Anna: 1814-1896, gift 1850 med Mads Poulsen, Langergårde V matr.4.
                      3: Mariane: 1817-1903, gift 1842 med Anders Christensen, Vesterbækgård.
                      4: Christian: 1819-1894, ejer af V matr.15b, Røjkum.
                      5: Niels: 1823-1886, ejer af V matr.15c, Røjkum.
                      6: Jens: 1826-1883, handelsmand i Huntsville, Alabama, USA, se Bølling herreds
                                     skifteprotokol B 80A.5143 s.299b & 305a, hvor alle danske arvinger nævnes.
                                     Der var i alt 759,67 kr til deling mellem 10 arvinger. Omkom ved en ulykke.
                      7: Kirsten: 1830-1892, gift 1.1854 med Niels Christian Pedersen, Øde Røjkum, gift 2.
                                         1878 med Johannes Jensen, Blæsbjerg Mark.
                      8: Niels Christian: 1833-1865, ejer af fødegården, ugift.

Anne Christiansdatter:
Arver 31-8-1846, læst 20-7-1848 (12-141), forriges enke.
Sælger 20-7-1848 (12-141) V matr.15b til sønnen Christian Henriksen.
Sælger 20-7-1848 (12-141) V matr.15c til sønnen Niels Henriksen.

Niels Christian Pedersen:
Født i Ølstrup 1829, død i Øde Røjkum 1874.
Køber 4-11-1854 (15-255), forriges svigersøn. Aftægt til svigermoderen.
Tager i 1860 V matr.15d med til V matr.16, Øde Røjkum.
Gift i Brejning 1854 med Kirsten Henriksdatter født på gården 1830, død i Øde Røjkum 1892.
Flytter til Øde Røjkum 1860, ingen børn.

Niels Christian Henriksen:
Født på gården 1833, død samme sted 1865, ugift.
Køber december 1860, læst 1-2-1866 (20-716), forriges svoger.

Anne Christiansdatter:
Arver 18-3-1865, læst 25-4-1867 (21-378) ifølge testamente fra sønnen.

Mads Poulsen:
Ejer Langergårde V matr.4, forriges svigersøn.
Køber 28-9-1866, læst 25-4-1867 (21-378), driver gården sammen med sin egen.

Thomas Andersen Næsgaard:
Født i Dejbjerg 1840, død på Bilring 1915.
Køber 6-8-1875 (23-716), forriges svigersøn.
Sælger 23-6-1878 (25-96) SV matr.25 til Laust Jensen, Husted, som lægger jorden hertil.
Gift i Brejning 1875 med Johanne Madsen født 1851 i Langergårde matr.4, død på Bilring 1926.
                      Børn:
                      1: Mads: 1876-1953, eftermand på gården, senere ejer af Bilring.
                      2: Anna Henrikke: 1879-1959, gift 1899 med Kristen Kristensen (1869-1933) gård-
                                                      ejer i Hovergårde, folketingsmand, R af D, se V matr.4.

Mads Andersen Næsgaard:
Født på gården 1876, død i Spjald 1953.
Køber 4-12-1903 (42-353), forriges søn.
Flytter til Bilring 1909, se videre der.

Søren Kristian Sørensen (Bækgaard):
Født i Bækgård 1881, død i Spjald 1966.
Køber 25-2-1910 (46-649), var før den tid i en del år forkarl på Bilring. Bosat på gården i 1909.
Gården lå oprindelig i lavningen nordvest for Røjkumgård, Røjkumvej 2, men brændte i 1936 og blev flyttet nord for Muldbjergvej.
Gift i Brejning 1908 med Jensine Jørgine Krestine Jensen født i Lillebæk 1882, død på gården 1956.
                      Børn:
                      1: Ingeborg: 1909-1993 gift 1933 med Carl Mikkelsen (1907-1994), Isenvad.
                      2: Kirstine: 1910-2011, gift med Olav Simonsen (1902-1980), Isenvad.
                      3: Laurids: 1913-1996, bosat på fødegården, sidst i Spjald. Ugift.
                      4: Anders Lillebæk: 1916-1979, eftermand på gården.

Anders Lillebæk Sørensen (Bækgaard):
Født på gården 1916, død samme sted 1979.
Køber o.1944, forriges søn.
Gift 1. i Brejning 1937 med Ane Johanne Nielsen født i Staby 1915, død på gården 1948.
                      Børn:
                      1: Dødfødt dreng: 1938.
                      1: Dødfødt dreng: 1942.
                      3: Søren Bækgaard: 1945-2013, maler i Hvide Sande, bisat i Brejning.
Gift 2. i Grindsted 1950 med Edna Jessen født i Grindsted 1914, død i Spjald 1988.
                      Barn:
                      1: Lisbeth Lillebæk: 1952, efterfølger på gården.

Lisbeth Lillebæk Sørensen:
Født på gården 1952, gift med Flemming Sørensen.
Køber 21-12-1979, forriges datter.
Familien flytter til Videbæk.

Henning Bredahl Thomsen:
Køber 20-3-1987, ejer og bebor Husted, V matr.7a.

Bent Bjerg Jensen:
Køber 24-3-1988. Gården kaldes nu Store Røjkum.
Køber 2-10-1992 en del af V matr.15b af Ane Marie Jørgensen, Røjkum.
Køber 19-1-1994 en del af V matr.16h af Knud Knudsen, Langagergårde.
Flytter til Spjald.

Jonas Plauborg Galsgaard:
Køber 1-7-2021.

Vestlige ejerlav matrikel 15b, Muldbjergvej 5:
Matrikelnumre i 1950: V matr.15b, Brgd. matr.1fb.
Christian Henriksen:
Født på Store Røjkum 1819, død i Røjkum 1894.
Køber 20-7-1848 (12-141) en part af fødegården og bebygger. Ejendommen lå indtil o.1912 nord for Muldbjergvej, omtrent hvor nu Plejehjemmet ligger.
Sælger 8-4-1870 læst 11-5-1871 (23-131) V matr.15f til Mathias Mikkelsen, Sdr. Søndergård.
Gift i Brejning 1845 (ophævet før 1870) med Ane Marie Nielsdatter født i Feldbæk 1823, død i Vanting (SV matr.19c) 1913. I folketælling 1901 bor hun der på aftægt, oplyser sin rigtige fødselsdato, men år 1821 i stedet for 1823 og vielsesår 1841 i stedet for 1845. Hun opgiver det rigtige antal børn til 9, hvoraf 4 er døde.
I folketælling 1870 bor hun med den yngste datter hos moderen i aftægtshuset i Feldbæk som fraskilt, i folketælling 1880 er hun tjenestepige på Bjørnkær Mark med datteren hos Hans Peder Nielsen, se Feldbæk og Randeris. Bjørnkær Mark er Landerhus SV matr.21.
                      Børn:
                      1: Ane Røikum: 1847-1894 i Tarphus, Hover, ugift væverske.
                      2: Ane Cathrine Elisabeth Conradine: 1848-1865.
                      3: Henrik Røikum: 1851-1877.
                      4: Maren Røikum: 1854.
                      5: Nicoline Røikum: 1856-1918, gift med Fritz Julius Skibye, København, familie.
                      6: Ane Røikum: 1858-1861.
                      7: Ane Kirstine Røikum: 1861.
                      8: Niels Feldbæk: 1862. Gift kontorbud på Frederiksberg, København, 1921, familie.
                      9: Katrine Elisabet Konradine Røikum: 1866, bosat på Åndssvageanstalten, Ribe.

Jacob Nielsen:
Født i Opsund matr.2c 1841. Tjenestekarl på Brænderigården og enkemand ved vielsen. Se V matr.17, hvor hans far og bedstefar er født.
Køber 5-10-1870 (23-513).
Gift 2. i Brejning 1870 med Christiane Thomsen født på Spjald 1851, forældre Thomas Graversen og Mette Catrine Henriksdatter, se under Henrik Nielsen V matr.15.
                      Børn:
                      1: Niels: 1871.
                      2: Martha: 1874.

Adolf Bilgrav:
Født i Voldbjerg mølle, Hee 1842, død i Spjald 1917.
Køber 21-6-1876 (24-164). Kom fra Løgenshøj, Nr. Omme. Ugift.

Mikkel Søndergaard:
Køber 4-7-1912 (48-109), kom fra Vantinggård, se videre dér.
Køber 13-9-1919 (11-100) Brgd. matr.1fb af Anders Christian Hankelbjerg.
Flytter ejendommen syd for Muldbjergvej og bygger nyt o.1912. Flytter til Brgd.matr.1ic.

Mathias Søndergaard:
Født i Røjkum 1912, død i Spjald 1978.
Køber 1-9-1939, forriges søn.
Gift Brejning 1939 med Esther Lillian Thomsen født i Lincoln, Iowa, USA 1920, døbt i Cedar Falls, Iowa, opvokset på Vantinggård. Død i Videbæk 2018, begravet i Spjald.
                      Børn: (født i Røjkum):
                      1: Bent: 1940, gårdejer i Hegnsgård.
                      2: Kurt: 1944.
Familien flytter til Hegnsgård, Kærhusvej 17, SV matr.10b, se videre dér.

Aage Vagner Muldbjerg:
Født i Ølstrup 1914, død i 1998.
Køber 10-10-1946, kom fra Ølstrup.
Gift i Sdr. Lem 1946 med Maja Pedersen født i Højmark 1919, død i 1993.
                      Barn: (født i Røjkum):
                      1: Jens Peter: 1948-2003.

Vagn Jørgensen:
Født i Hee 1924 vokset op i Gl. sogn, død i Røjkum 1989.
Køber 1952. Drev hønseri på gården.
Køber o.1968 V matr.16c m.fl. af Statens Jordlovsudvalg.
Gift i Nysogn 1951 med Ane Marie Petersen født i Kloster, Nysogn 1925, død i Spjald 2013.
                      Børn:
                      1: Karen Margrethe: 1952.
                      2: Jørgen: 1955.
                      3: Bodil: 1959-
                      4: Lisbeth: 1963-1966.
                      5: Peter: 1968.

Ane Marie Jørgensen:
Arver 1989, forriges enke.

Connie Tilsted & Bjarne Kristensen:
Køber 21-10-1992. Ombygger udlængerne.

Vestlige ejerlav matrikel 15c, Muldbjergvej 14:
Matrikelnumre i 1950: V matr.15c og 17b.
Niels Henriksen:
Født på Røjkumgård 1823, død på gården 1886.
Køber 20-7-1848 (12-141) en part af sin fødegård og bebygger.
Gift 1. i Nr. Omme 1849 med Ane Kirstine Jensdatter født i Nr. Omme 1825, død på gården 1858.
                      Børn:
                      1: Henrik: 1850-1915, døvstum, død på gården, hvor han havde aftægt.
                      2: Jens: 1854-1927, ejer af Vesterbækgård, V matr.11.
                      3: Thomas: 1857-1932, gdr. SV matr.10b, Bjørnkjær Mark.
Gift 2. i Brejning 1859 med Johanne Pedersen født i Nr. Omme 1823, død på gården 1907.
                      Børn:
                      1: Peder: 1861-1937, eftermand på gården.
                      2: Ane Kirstine: 1862-1900, gift 1891 med Mathias Søndergaard Pedersen,
                                                  Solvang, Vantingvej 2, SV matr.10e.

Peder Nielsen:
Født på gården 1861, død samme sted 1937.
Køber 9-6-1886 (30-98 / 99), forriges søn, svarer forældrene aftægt. Bygger gården helt om i 1912.
Mageskifter 19-4-1904 (43-35) til V matr.17b med V matr.15g fra V matr.17.
Gift i Brejning 1891 med Mette Margrethe Lauridsen født i Kassentoft 1871, død på gården 1930.
                      Børn:
                      1: Johanne: 1892-1962, gift med Laurids Husted Kristensen, Kærhusvej 7.
                      2: Niels Kristian: 1893-1977, gift 1929, gårdejer i Tuskjær.
                      3: Mads Vesterby: 1896-1978, gift 1937, eftermand på gården.
                      4: Hans Julius: 1898-1975, gift 1931, slagtermester i Sdr. Omme. Se SV matr.6e.
                      5: Maren Kathrine: 1900-1987, gift med Anton Husted Kristensen, Kærhusvej 5.
                      6: Ane Kirstine: 1903-2000, gift med Jens Skovbjerg Thomsen, Mosdalvej 1.
                      7: Harry August: 1904-1966, skomager i Hjerm.
                      8: Emma Oline: 1906-1997, gift med bager Martin Møller Nielsen, Grønbjerg.
                      9: Ejnar Emil: 1908-2000, grisehandler i Grønbjerg, Nr. Omme.

Mads Vesterby Nielsen:
Født på gården 1896, død i Spjald 1978.
Køber 18-9-1930, forriges søn.
Gift i Brejning 1937 med Dagny Andersen født i Hee 1906, død i Spjald 1962.

Niels Kristian Holmgaard Jensen:
Født i St. Snogdal 1924, død i Spjald 2017.
Køber 19-9-1951.
Gift i Elsø, Mors 1951 med Helga Kjeldgaard Olesen, født i Elsø 1924, død i Spjald 2022.
                      Barn:
                      1: Bent Holmgaard: 1962, eftermand på gården.

Bent Holmgaard Jensen:
Køber 1-4-1998, forriges søn.

Øde Røjkum:
Vestlige ejerlav matrikel 16, nu 16b, Muldbjergvej 12:
Matrikelnumre i 1950: V matr.4e,5d,15d,16b,17d.
Anders Pedersen:
Nævnt på gården i 22-10-1660, Hk 3-0-1½-1.

Jens Nielsen:
Nævnt på gården i 1661 og 1664.

Marquard / Markus Pedersen:
Nævnes i ekstraskatteregnskabet 1671 med en tjenestepige og 1674 med en steddatter, så noget kan tyde på, at han er gift med forgængerens enke. I opmålingen til matriklen 1688 i 1683 siges det, at gården har været øde i omkring otte år, idet bonden er rømt fra stedet, og jorden dyrkes af Herman Christensen på Store Røjkum. Hovedparten af gården var først ejet af Bagge Baggesen i Ribe, siden af arvingen Christoffer Carstensen i Ribe, en lille del af Laurids Munk, Brejninggaard.
Ifølge opmålingen til Matriklen 1688 var jorden ¼ middel og ¾ skarp, og der kunne bjerges 6½ læs hø i et middelår og græsses 4 høveder. Hartkornet blev sat til 2-4-3-1.
Gården var ikke blevet dyrket de seneste ti år og var derfor faldet tilbage til Kronen, da Laurids Munk på Brejninggaard den 3-9-1694 søgte om at få skøde på Kronens del af Hk 2-1-2-1, som han så kunne lægge sammen med sin egen del på 0-3-1-0. Ansøgningen blev understøttet af amtsskrive-ren Villads Andersen i Ringkøbing, der skrev, at gården tidligere hørte til Bagge Baggesens gods i Ribe, men p.g.af udygtighed blev øde og opgivet af arvingen Christoffer Carstensen. Man havde uden held prøvet at sælge den til rytterkassen.
Hertil skrev amtmand Jørgen Grubbe Kaas, at gården er så slet, at den ikke kan tjene som ryttergods, men kan erstattes af en øde gård i Skarrild sogn, som nok var øde, men ikke så øde som gården i Røjkum. Det endte med, at Laurids Munk fik skøde på gården 25-12-1694, men han lod den ikke bebygge, men lod fæstebønderne i Kirke-byen, her især feldberederen Mads Hansen, og i Langergårde dyrke jorden, som til stadighed kaldes ”Markus øde jord”. (RA.Rtk.2212-160).
1708: ½ ødegård uden bygninger (Markus tilforn påboede), Hk: 2-4-3-1, landgilde: 6 skp. 3 fjr. rug,
5½ skp. byg, ½ skovvogn, ½ harboe pund smør, ½ fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 skp. havre-gæsteri.

Knud Hansen Lang:
Født 1710, død i degneboligen 1753, sognedegn for Brejning - Nr. Omme.
Som en følge af skoleordningen på landet i 1739 udlagde godsejer Eenholm på Brejninggaard Øde Røjkum som plads for de to sognes degnebolig, og der blev bygget 6 fag beboelseshus med 3 fag skolestue ved den østre ende i 1741. De to udhuse måtte degnen selv bygge og betale. Hertil blev Knud Lang flyttet fra den lejede bolig i Nr. Omme. Degnen dyrkede noget af jorden, men ellers fortsattes som tidligere med de øvrige fæstebønders hjælp. Skifte den gejstlige skifteprotokol s.190.
Gift 1. med Ane Christensdatter Riis født i Mosgård, Timring 1679, død i degneboligen 1748.
Gift 2. i Rind 1748 med Rebekka Sørensdatter Gørding født o.1723, død i degneboligen i Kirkebyen 1766.
                      Børn:
                      1: Anne Elisabeth: 1749.
                      2: Ingeborg Margrethe: 1752.

Henrik Sørensen Gredsted:
Født i Ulfborg o.1731, død i degneboligen i Kirkebyen 1763, sognedegn for Brejning - Nr. Omme.
Gift i Brejning 1753 med forgængerens enke Rebekka Sørensdatter.
                      Børn:
                      1: Søren Severin: 1757.
                      2: Dødfødt søn: 1761.
Degnefamilien flytter til Kirkebyen i 1759 til den nyoprettede degnebolig der.

Mikkel Hansen:
Født i Bjørnkær o.1728, død på Vesterbæk Mark 1793. Indsidder i Bjørnkær 1755-1757.
Han er bosiddende i en del af degneboligen fra 1757 og overtager fæstet af bygningerne og en del af jorden i 1759.
Gift i Brejning efter kongebrev 1755 med sin kusine Anne Henriksdatter født i Tim 1728, død på Vesterbæk Mark 1811.
                      Børn:
                      1: Johanne Elisabeth: 1751-1751, hendes barn født i Brejning, far: ridefoged på Møltrup Morten Olufsen.
                      2: Mette: 1755-før 1757.
                      3: Mette: 1757-1758.
                      4: Hans: 1760-1765.
                      5: Henrik: 1762-1762.
                      6: Henrik: o.1765-1835, husmand i Karsbæk, Højmark, døvstum, se Mikkel Henriksen, Mosen NV matr.7.
                      7: Johanne: 1768.
Familien flytter til Langergårde V matr.4 1771.
                      Indsidder i gården:
                      Poul Henriksen: broder til Anne Henriksdatter.
                      Født i Tim 1725, død på gården 1766. Skifte i Brejninggards skifteprotokol 1766
                      s.318-346. Kom med pas fra Timgård i september 1765. Handelsmand, kommissær for
                      handelsmand Hesselbjerg, Skive. Han ejede et sølv lommeur til 7 Rdl.
                      Uægte barn:
                      0: Niels: 1754, se under Odderbæk.
                      Gift med Karen Pedersdatter, gift 2. med Iver Jensen, Sdr. Lem.
                      Barn:
                      1: Johanne Marie: o.1766. 

Gravers Iversen:
Antagelig født i Bratbjerg, Hee, druknet i Hover å ved Muldbjerg mølle 1776.
Udover at være fæster af ejendommen var han smed og antagelig urmager, idet der blandt smede-redskaberne er nævnt ”en jernform at støbe klokkehjul udi”. Han lavede også låse, så han har antagelig nærmest virket som kleinsmed. Der er skifte efter ham i Brejninggaards skifteprotokol s.522-531. Der var et hus på 4 fag mod øst, hvor smedjen sikkert har været, idet smederedskaberne ambolt, bælg til essen og diverse smederedskaber og jern findes her. Desuden var der et lille kammer, hvori der bl.a. fandtes en pistol, samt en stue med væv og et sengested. I stuehuset, som var på 9 fag, var der bryggeredskaber i fremhusets gruekedel, køkken, kammer og stue. Desuden var der et vesterhus på 14 fag, hvor besætning og avl fandtes. Besætningen bestod kun af 1 ko, 1 kalv på 1 år, 8 får og en udbødet so, idet man lejede til markarbejdet blandt sognets øvrige fæstere.
Gift i Hover 1769 med Karen Christensdatter af Hover.

Karen Christensdatter:
Fortsætter fæstet efter hendes afdøde mand ifølge skiftet efter ham.

Laurs / Laurids Hansen:
Født i Bjørnkær o.1733, død på gården 1816, feldbereder, bror til Mikkel Hansen.
Familien flytter fra Bjørnkær hertil o.1780, se videre under Bjørnkær SV matr.10.
I 1791 dyrker han 17 tdr. rugland fordelt i 14 tægter og kan avle 10 tdr. rug, 5 tdr. byg og 4 tdr. havre samt bjerge 6 læs hø i et middelår. Besætningen bestod af 2 arbejdsheste, 3 køer, 8 får med 2 lam og 1 svin.
Køber 6-5-1807 (3-33) gården til selveje ifølge sit testamente, der først tinglyses 5-10-1815.
Køber 18-5-1816 (2-460) gårdens konge- og kirketiende.
Får 19-2-1817 (1a-2) skøde på samme.
Gift 2. o.1779 med Anne Nielsdatter født o.1757, død på gården 1827.
                      Børn:
                      1: Karen:  o.1780-1842, gift med Morten Mortensen, Sig.
                      2: Niels: 1781-1782.
                      3: Niels: 1783-1857, gårdejer på Feldbæk NV matr.5.
                      4: Hans Mathias Røjkum: 1785-1860, spækhøker i Vejle, død på Mose i Brejning.
                                                                  I 1814 bortførte han frøken Cathrine Elisabeth Conra-
                                                                  dine Rosenvinge, født på Slumstrup, Sædding 1793, død
                                                                  i Mose, Brejning 1849, fra Brejninggaard mod hendes fa-
                                                                  ders vilje, hvorefter de blev viet i Velling. Uden børn. Se                                                                                                                                                                                            Henning Kærgaard: ”En kærlighedshistorie”, på Brejning
                                                                  Egnsmuseum. Der er et meget stort skifte efter Hans Ma-                                                                                                                                                                                          thias Røjkum, hvor alle slægtninge omtales.
                      5: Catrine Kirstine: 1789-1867, gift med Knud Jørgensen, Hug, Vedersø.
                      6: Mads: 1791-1849, eftermand på gården.
                      7: Margrethe: 1794-1871, gift med Jens Christensen, Tudskjær v. Mose.

Mads Lauridsen:
Født på gården 1791, død i Røjkumkrog 1849.
Køber 5-10-1815 (3-33), men købet verificeres først 22-7-1847 (11-461).
Skelforening 30-10-1846 (11-315) med Brejninggaard.
Ved matrikuleringen 1844 får han tillagt SV matr.36 og Randbæk matr.16.
Gift i Dejbjerg 1817 med Margrethe Hansdatter født i Skjern 1793, død i Røjkumkrog 1850.
                      Børn:
                      1: Hans: 1818-1893, gift i Stauning 1853, død i Stauning.
                      2: Ane: 1820-1916, gift i Dejbjerg 1846, død i Ringkøbing. Se Brgd. matr.1o.
                      3: Laust: 1823-1900, gift i Stauning 1856, død i Lønborg.
                      4: Hans: 1829-1893, gift i Sdr. Lem 1851, død i Hanning.
                      5: Mette: 1834-1907, gift i Stauning 1859 med Jens Frandsen, se SV matr.7.
                      6: Mette Kirstine: 1836-1917, gift i Skjern 1875, død i Skjern.
Mads Lauridsen udskiller Røjkumkrog V matr.16a, SV matr.36a og Brgd. matr.3 omkring 1831, idet han 1-7-1832 (10-138) skriver sig af ”Røjkumkrog”. Familien flytter hertil ved denne tid.

Jens Olesen Blæsbjerg:
Født i Odderbæk 1796, se Blæsbjerg V matr.6, død på gården 1846.
Køber 1-7-1832 læst 28-3-1844 (10-138) husene og en del af jorden, V matr.16b og 15d, af den oprindelige gård, som betegnes ” de nordligste huse” i Røjkum.
Gift 1. i Brejning 1823 med Karen Knudsdatter født i Øster Pilgård 1801, død på gården 1833.
                      Barn:
                      1: Barbara: 1823-1895, født i Pilgård før forældrenes bryllup, gift i Rindum 1852, død i Torsted.
Gift 2. i Brejning 1833 med Sidsel Jensdatter født i Vester Pilgård 1794, død i Randbæk 1850.
                      Barn:
                      1: Ole: 1835-1888, gift i Sdr. Lem 1868, død i Sdr. Lem, daglejer.

Sidsel Jensdatter:
Arver 12-1-1847 (12-418), forriges enke.
Gift 2. i Brejning 1848 med Niels Josiassen, ejer af Randbæk matr.7, hvortil hun flytter.

Niels Josiassen:
Ejer Randbæk matr.7, se videre dér.
Overtager 10-6-1849 (12-417) efter ægteskab med forrige ejer. Vielsesattest fremlagt. 

Christen Thomsen:
Køber 21-6-1848 læst 28-6-1849 (12-417).
Flytter til Randbæk matr.30i, se videre dér om ham og familien. Medtager R. matr.16, Grønborg.

Niels Christian Pedersen:
Kom fra Store Røjkum V matr.15, se videre der.
Medtager V matr.15d fra Store Røjkum.
Køber 17-12-1860 læst 26-2-1863 (19-708) V matr.16b og SV matr.36b.
Sælger 23-12-1869 (22-457) V matr.15e til Anders Pedersen, Nygård.
Sælger 8-7-1869 læst 26-9-1872 SV matr.36b til Laurids Jensen, Husted.

Johannes Jensen:
Kom fra Lille Blæsbjerg V matr.6b, se videre der.
Overtager 29-9-1880 (26-76) ejendommen efter giftermål i Brejning 1878 med forriges enke, Kirsten Henriksdatter, som først får tinglyst skødet på ejendommen 31-10-1883 (28-251).
Sælger 22-6-1887 (30-643) V matr.16c til sønnen Jens Krog Johannesen.

Niels Christian Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1866, død i Skjern 1944, begravet i Brejning.
Køber 25-6-1896 (36-434), forriges svigersøn. Kom fra Sdr. Lem.
Gift 1. i Brejning 1891 med Fikken Krog Johannesen født i V.matr.6b 1866, død på gården 1904.
                      Børn: (stamtavle findes på Egnsmuseet):
                      1: Maren Petrine: 1892-1943, gift med vognmand Laurids B. Jensen, Herborg.
                      2: Mette Katrine Elisabeth: 1894-1955, gift med post Martin L. Simonsen, Astrup.
                      3: Jenny Petrea: 1895-1976, gift med husmand Peder C. Pedersen, Vind.
                      4: Johannes: 1897-1952, arbejdsmand i Stenlille.
                      5: Harald Holm: 1900-1903.
                      6: Kirstine: 1903, gift med Kresten Bertelsen, Ulfborg.
Gift 2. i Brejning 1906 med Ane Katrine Bach født i Ådum 1877, død i Skjern 1966, bg. Brejning.
                      Børn:
                      1: Frederik Krog: 1906-1977, bosat i Torsted.
                      2: Maren Kirstine Birgitte: 1908-1996, gift med gdr. Anders Borg Poulsen, Muldbjergvej 20.
                      3: Kristian Bach: 1909-1984, bosat i Videbæk.
                      4: Thora: 1911, gift med Peter Eyby Hansen, Bornholm.
                      5: Anne Marie Bach: 1913, gift Tjørnehøj, Esbjerg.
                      6: Harald Holm: 1915.
                      7: Emma Julia Holm: 1917, gift Jørgensen, Ølgod.
                      8: Georg Holm: 1919-1919.
                      9: Helga Emilie Holm: 1921-1985, gift med Jens Vagner Møller, Ørnhøj.
Familien flytter til Abildå i 1913, til Vinding 1918, til Sædding o.1928 og sidst til Skjern.

Anders Sørensen:
Født 1853.
Køber 26-4-1913 (48-388), kom fra Sædding.
Gift med Karen Sørensen født 1861

Søren Christian Andersen Nørgaard:
Født i Staby 1857, død på gården 1924, kom fra V matr.10e, se videre der.
Køber 9-1-1918 (51-517).
Køber 19-6-1919 (52-832) V matr.15d fra V matr.15a, Røjkumgård.

Karl Emil Lauritsen:
Født i Langergårde V matr.5a, død i Spjald. Forriges svigersøn.
Køber 23-7-1924 (15-731) gården af sin svigermor, Petrine Mathiasen, der har skifteattest af 30-7-1924 (15-730).
Gift i Brejning 1924 med Kirstine Margrethe Andersen født i Brejninggaard Vandmølle 1896, død i Spjald 1963. Ingen børn. Flytter til Hovedgaden 17.

Egil Pedersen:
Født i Søndervang, Nr. Omme 1930, død i Ørnhøj 1995.
Køber 22-9-1953.
Gift i Nr. Omme 1953 med Anna Grete Husted Nielsen født 1934, død i Ørnhøj 2006.
                      Barn: født på ejendommen):
                      1: Jens Kristian: 1954.
Familien flytter til Ørnhøj o.1958 og derfra til Søndervang i Grønbjerg.

Niels Peder Nielsen:
Køber 19-6-1956, husejer i Ringkøbing.
Sønnen Laurids Nielsen har bestyret ejendommen.

Arne Clausen:
Køber 6-11-1956, kom fra Bølling.

Svend Hartvig Jensen:
Født i Grønbjerg, Nr. Omme 1935, død i Spjald 2003.
Fogedudlægsskøde 20-2-1962 efter tvangsauktion 27-6-1961.
Gift med Ane Grethe Hesselbjerg Jensen født i Hover 1944, død i Spjald 2001.

Lene Eg Knudsen:
Køber 7-6-1993.
Gift (ophævet) med Vilhelm Løvstrup Knudsen.

Vilhelm Løvstrup Knudsen:
Køber 21-6-1996.
Halvdelen sælges 3-3-1997 til hans kone Ester Olesen fra 8-4-1998 Ester Knudsen.
De flyttet til Schubertsvej 2, Ringkøbing og etablerer ”Enemarkets Hostahave”.

Jan Rasmussen:
Køber 24-10-2005.

Røjkumkrog, Krog:
Vestlige ejerlav matrikel 16a, Ølstrupvej 1c:
Matrikelnumre 1950: V matr.16a,f,19m,20f,23c,e, SV matr.36a, Brgd. matr.3.
Mads Lauridsen:
Bygger ejendommen o.1831, men han får først tilladelse til at dele ejendommen i matr.16 a, som han tager med under den nye ejendom, og 16b, som forbliver ved den oprindelige ejendom, ifølge skrivelse fra Rentekammeret af 10-5-1846.

Jens Lauridsen:
Født i Sdr. Røjklit, Nysogn 1793, død på gården 1858. Kom fra Vester Røgind, Hee.
Køber 11-7-1847 (11-463) V matr.16a m.fl.
Gift 1. med Kirsten Kristensdatter født o.1793, død i Vester Røgind, Hee 1840.
                      Børn: (til dels fra folketælling 1850):
                      1: Peder Christian: 1824 i Gammelgård, Sdr. Lem, dragon i krigen 1848-50.
                      2: Laust: 1826 i do., dragon i krigen 1848-50.
                      3: Gravers: 1828-1903, eftermand på gården.
                      4: Ane: 1835 i Vester Røgind, Hee.
Gift 2. i Hee 1840 med Inger Ane Madsdatter født i Velling o.1804, død på gården 1897.
                      Børn:
                      1: Mads Christian: 1841 i Vester Røgind, Hee, “Høghøj” fra 1905.
                      2: Jens: 1842 i do.
                      3: Anders: 1845 i do. 

Gravers Jensen:
Født i Gammelgård, Sdr. Lem 1828, død på gården 1903. Forriges søn.
Køber 25-4-1858 læst 15-10-1868 (22-102).
Gift i Stauning 1858 med Karen Andersen født i Stauning 1828, død på gården 1907.
                      Børn:
                      1: Jens Andreas: 1859-1932, gift 1894, købmand i Ringkøbing,
                      2: Thomas: 1860-1890, gift 1885, død i Toft, NV matr.7.
                      3: Anders Krogh: 1862-1955, gift i Nr. Omme 1892, gdr. i Lille Juelseje, Ølstrup.                   

Ole Pedersen:
Født i Gjellerup 1869, død på gården 1916.
Køber 8-1-1902 (41-18). Aftægt til forgængeren.
Sælger 5-7-1908 SV matr.36e (45-519) til Anders Christian Ejstrup.
Mageskifter 29-4-1911 (47-342) V matr.16d med V matr.23c fra Nygård.
Køber 20-8-1913 (48-503) V matr.19m og 20f fra Sdr. Søndergård.
Gift i Brejning med Else Jensen født i Røjkum matr.17 1864, død på gården 1947.
                      Børn:
                      1: Anna: 1903-1987.
                      2: Peder Christian: 1904-1983, eftermand på gården.
                      3: Jens Kristian: 1906, gift i Hanning 1934, gdr. i Dejbjerg.
                      4: Dorthea Kirstine: 1907-2007, København, begravet i Brejning.
                      5: Julie Nikoline: 1908.
                      6: Sigrid Kirstine: 1911-1996, gift 1939 med gdr. Niels Andersen Jensen, Lønborg.                   

Else Pedersen:
Arver 1916, tinglyst 19-12-1923, forriges enke i uskiftet bo.

Peder Christian Pedersen / Peder Krog:
Født på gården 1904, død samme sted 1983. Ugift.
Forpagter ved moderens død, samtlige søskende arver gården. Ene ejer fra o.
Søsteren Anna Krog født på gården 1904, død i Spjald 1987, holdt hus for ham i alle årene.

Martin Pedersen & Niels Nielsen:
Køber 12-4-1983 i lige sameje. Martin Pedersen ejer Vesterbækvej 1, hvorunder en del af jorden lægges. Niels Nielsen er gift med Martin Pedersens datter, Margit.

Niels Nielsen:
Født i Grønbjerg 1950.
Eneejer fra 6-4-1995. Anlægsgartner.
Gift (ophævet) med Margit Pedersen født 1960, som etablerer gartneriet ”Krogs Blomster” på stedet. Flytter forretningen til Brejningvej 4 i 2014. Nedlægges 2018. Fortsætter i Spjald.

Helle Halborg Nielsen & Dennis Toelbjerg Nielsen:
Køber 31-10-2017.

Kroghede:
Vestlige ejerlav matrikel 16 c, nu 16g, Kroghedevej 3, tidl. Muld-bjergvej 4:
Matrikelnumre 1950: V matr.13e,15k,l,16c.
Jens Krog Johannesen:
Født på Blæsbjerg Hede V matr.6b 1856, død i Menominee, Michigan, USA 1924.
Køber 22-6-1887 (30-643) V matr.16c. Stedet er allerede bebygget før købet, og noget tyder på, at familien har boet på stedet fra o.1881.
Familien flytter til Brejning Vandmølle i 1892 og derfra til Menominee, Michigan, USA samme år.
Gift i Brejning 1880 med Amalie Poulsen født på Mosens Mark 1860, død i Menominee 1915.
                      Børn:
                      1: Ane Margrethe Jeppesen: 1877-1955, hendes datter, født i Pilgård, død i Wayne,
                                                                       Michigan, gift med stedfaderens broder Kristen Berg
                                                                       Johannesen (1869-1957).
                      2: Poul Kristian: 1881-1882, født og død i Pilgård.
                      3: Poul Kristian: 1883-?, født i Røjkum, død i Menominee.
                      4: Mette Katrine Elisabeth: 1885-?, født i Kroghede, død i Michigan, gift i Menominee 1906 med Chris Christensen.
                      5: Johannes Kristian: 1887-1950, død i Escabana, Delta County, Michigan.
                      6: Marius Kristian: 1889-1910, død i Ingalls, Michigan.
                      7: Aksel Kristian: 1892-1911, født i Brejning vandmølle, død i Ingalls, Michigan.
                      Der blev født yderligere fire sønner i Ingalls, Michigan, USA.

Søren Jacobsen:
Født i Vorgod 1859, død i Nr. Vium 1903 under besøg i julen.
Køber 3-8-1892 (34-191).
Gift i Brejning 1892 med Johanne Østerberg født i Opsund matr.2f 1870, død i Lønborg 1949.
                      Barn: (flere født efter 1894):
                      1: Mette Katrine: 1893.
Familien flytter til Lønborggård som røgterfolk. Se Egnsmuseet: Familien Østerberg.

Jacob Peder Østerberg:
Født i Opsund matr.2f 1873, død i Herning 1944. Smed, maskinarbejder, forrige ejers svoger.
Køber 4-7-1894 (35-382)..
Gift i Vorgod 1895 med Elisabeth Marie Jensen født i Solsøhede 1871, død i Tiphede 1917.
                      Børn:
                      1: Olga Barbara: 1898-1962, gift 1921 med Peder Marinus Pedersen, Grønbjerg.
                      2: Svend Theodor: 1905 i Opsund. Gift i Brede, Tønder 1932. Landmand.
                      3: Johanne Kirstine: 1907 i do. Opholder sig i Allerup, Toftlund 1932.
                      4: Otto Marinus: 1910 på Møltrup Hede.
                      5: Ludvig Martinus: 1915 på do.
Familien flytter til Sofiesminde Mark, Skibet sogn, hvor han 1901 er arbejdsmand (smed) på Haraldskær, indsidder hos faderen i Opsund 1905 og 1907, herfra til Møltrup Mark, Timring sogn, hvor han er husmand, og derefter til Herning, hvor han er gift 2. med Ane Margrethe Boilesen.

Jens Christian Christensen (Kjærgaaard):
Født i Torsted 1871.
Køber 12-2-1898 (37-569).
Bevilling 8-1-1908 (8-303) på navnet Kjærgaard.
Hans mor Karen Hammelsvang Svendsen født i Torsted 1827, dør på aftægt her i 1907.
Gift i Brejning 1910 med Ane Nielsen født på Fur 1880.
                      Børn:
                      1: Kristen Carl: 13-1-1912.
                      2: Niels Juhl: 25-12-1912.

Christen (Christensen) Toft:
Født i Skovhuset, Brejning 1883, død i Ringkøbing 1949.
Køber 20-8-1913 (48-509).
Gift i Ulfkjær 1906 med Margrethe Pedersen født i Tim 1881, død i Ringkøbing 1955.
                      Børn:
                      1: Hans Christian: 1906 i Ulfkjær.
                      2: Anne Margrethe: 1908 i Ringkøbing.
                      3: Peder Christian: 1910 i do.
                      4: Vagner: 1911 i do.
                      5: Ester: 1913 i Røjkum, gift i Ringkøbing 1935.
                      6: Magne Kristian: 1916. 

Anton Hansen & Laurids Hansen:
Anton: født i Øster Nykirke 1883, Laurids: født i 1885, sønner af Anton Nissen Hansen.
Køber 7-3-1917 (50-874), Anton Hansen bor på ejendommen. Kom fra Hover 1916.
Køber 16-2-1917 (50-873) V matr.15k fra Store Røjkum.
Anton Nissen Hansen født i Brørup 1844, død på gården 1919. Han bor som aftægtsmand i ejendommen, som er ejet af de to sønner. Familien bor i Overby, Sdr. Felding 1890.
Gift 1. med Ane Cathrine Andersen Frost født i Taps 1842, død i Kærhede, Sønder Felding 1896.
Gift 2. i Sdr. Felding 1898 med Inger Kirstine Jensen født i Stauning 1873.
                      Børn:
                      1: Jeppe Martinus: 1903.
                      2: Andreas Juul Nicolai: 1908 i Bredballe, Hornstrup.
                      3: Hans: 1911 på Lindbjerg Mark, Ølgod.                                                                                                                                                                                            Se under Kongensbjerghus V matr.8d som Anton og Laurids Hansen køber 8-8-1918 (52-106).
Se under SV matr.4b, som Anton og Laurids Hansen køber 2-9-1919 (52-87).

Inger Kirstine Hansen:
Køber 2-9-1919 (52-988) af sine stedsønner.

Jens Henriksen:
Født i Vester Finderup, Hanning 1876.
Overtager 15-9-1920 (11-941) ejendommen ved giftermål med forrige ejer.
Køber 31-8-1920 (11-940) V matr.13e fra Laurids Lauridsen.

Jacob Madsen:
Født i Herborg 1896, død i Videbæk 1971.
Køber 13-3-1924 (15-550).
Sælger 1-4-1968 V matr.13e+16c til Statens Jordlovsudvalg, der sælger videre til Vagn Jørgensen, Muldbjergvej 5.
Gift med Cecilie Bjerg født i Hestkær, Hanning 1896, død i Videbæk 1975.
                      Børn:
                      1: Johanne: 1924-2009, gift 1945 med Karl Kristian Johansen, Brejningvej 19.
                      2: Gerda: 1925, gift 1952 med Henning Johansen, Hørsholm.
                      3: Jens Kristian: 1927-2005, Barde, gift 1958 med Gerda Graversen, se R matr.26b.
                      4: Kirstine: 1928, gift 1952 med Knud Børge Eriksen; Gundslev.
                      5: Kamma: 1930, gift 1955 med Peder Provstgaard Nielsen, No.
                      6: Holger: 1933, gift i Sædding 1960.
                      7: Erik: 1935.
                      8: Ketty: 1938, gift 1959 med Jørgen Dam-Amby, Esbjerg.
                      9: Verner: 1940. 

Jakob Johannes Bisgaard Larsen:
Køber 18-11-1968 ejendommen med lidt jordtilliggende, snedker. Nu V matr.16g.

Carl Holkgaard Christensen:
Køber 12-12-1975, afdelingsleder af DLG, Spjald.

Ann-Charlotte Christensen & Ole Dam Holmgaard:
Køber 16-5-2007.

Lille Røjkum, Røjkumgård:
Vestlige ejerlav matrikel 17, Røjkumvej 2:
Matrikelnumre i 1950: V matr.17a,3i,6g,15g.
Christen Ollufsen:
Han er nævnt på gården 1660, 1661 og 1664.

Niels Christensen Smed:
Nævnes på gården i i skattematriklerne fra 1671 og i ildsteds- og kvægskatten 1677. Han havde 3 ildsteder, 2 heste og 2 køer. I kop-og kvægskatten 1678 siges det, at han er gift. Se videre under Store Røjkum også hvad angår opmålingen til matriklen 1688.
Efter matriklens opgørelse er hans jord takseret til ¼ middel og ¾ skarp jord, hvorpå der kunne avles 2 1/4 læs godt hø og 8 læs hø af middel kvalitet samt græsses 8 høveder i et middelår.
I forbindelse med Jørgen Langes konkurs blev også denne gård overtaget af Bagge Baggesen i Ribe o.1665 og ved hans død i 1681 overtaget af svigersønnen Christoffer Carstensen, Ribe.
Hans enke Kirsten nævnes på gården 1690.

Christen Nielsen:
Kaldes i ekstraskatteregnskabet 1697 Christen Olufsen, hvilket kan tydes derhen, at han er søn af forgængeren og denne igen søn af sin forgænger, uden at det dog kan bevises. Nævnes første gang på gården i ekstraskattemandtallet 1690 og er stadig på gården i opgørelsen over soldater til Land-militsen i 1702.
1708: Hk: 2-7-1-0, landgilde: ½ harboe pund smør, 7½ skp. rug, 9 skp. byg, ½ brændsvin, ½ føde-nød, ½ får, ½ skovvogn, ½ gås, 1 høne, 3 skp. havregæsteri, 1 mk. 6 skl. gæsteripenge.
Gift med NN født o.1679, død på gården 1750.
                      Barn:
                      1: Anne:  gift med Anders Pedersen, Væggerskilde.

Peder Pedersen:
Nævnt som fæster af gården 1726, 1731 og 1739, men er død før 1745.
Gården overgår til godsejer Eenholm og Brejninggaard mellem 1718 og 1726, måske i forbindelse med hans første ægteskab, idet hans kone i sit første ægteskab var indgiftet i Baggesen familien i Ribe, men der er ikke fundet noget tinglæst skøde.
Gift med formandens enke NN.
                      Børn:
                      1: Barbara: o.1707-1747, gift med Christen Jensen, Vanting.
                      2: Peder: o.1713-1755, eftermand på gården.
                      3: Anne Marie: o.1714-1764, gift med Laurids Pedersen, Bækgård.
                      4: Christen: o.1715-1763, fæster af Sønder Søndergård.

Peder Pedersen:
Født o.1713 på gården, død 1755 samme sted, søn af forgængeren.
Der er skifte efter ham i Brejninggaards skifteprotokol 1755 s.21b ff.
Gift med Sidsel Jensdatter født i Klidsbjerg, Nr. Omme o.1712, død på gården 1764.
                      Børn:
                      1: Anne: o.1744, 20 år i 1764.
                      2: Anne Catrine: 1746, antagelig gift med eftermanden Jacob Jensen.
                      3: Peder: 1748.
Ifølge skiftet bestod gårdens bygninger af en vesterlade uden angivelse af fag, en sønderlade på 13 fag, et fæhus på 15 fag og et salshus på 12 fag. Salshuset indeholdt forstue, køkken med bryggeredskaberne, kælder og dagligstuestue med 2 alkover og en foldeseng. Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer, 2 grå stude på 2 år, 1 par små sorte stude i 2.år, 1 hvid so med 2 grise, 8 får med 5 lam, 2 gjældvæddere (beder) og 1 ronvædder.

Søren Andersen:
Født på Sdr. Søndergård o.1733, konfirmeret 1749, død i Lille Snogdal 1782.
Han fæster gården i forbindelse med ægteskab i Brejning 1755 med forgængerens enke Sidsel.
                      Barn:
                      1: Peder: 1756, ikke nævnt i skiftet efter moderen 1764.
Der er skifte efter Sidsel Jensdatter i Brejninggaards skifteprotokol 1764 s.73a ff. Hendes brødre Christens Jensen i Klidsbjerg (o.1731-1799) og Thomas Jensen i Haur-snap, Sinding (o.1721-1793) samt Peder Pedersen i Sinkjær, Nr. Omme var fødte værger for børnene, men dødsboet blev uregistreret, da Søren Andersen havde bevist hidindtil, at han var en god stedfader. Pigerne delte mode-rens klæder, sønnen Peder arvede hendes kiste og 4 rdl, og Søren Andersen ” lovede at vise pigebør-nene sin faderlige kærlighed, så længe han lever, og hjælpe dem noget med trolovelse og bryllyp, samt beholde Peder, til han blev myndig, hvis han ellers var lydig og havde sønlig pligt overfor ham, holde ham til konfirmation og øvrige sin kristendoms øvelse og forfremmelse, forsyne ham med klæder og føde og andet, han kunne behøve”.
Han er gift 2. med Anne Nielsdatter født o.1745, død i Kildsig 1813. Hun er indsidder i Kildsig i 1801 sammen med sønnen Niels.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1767-1812, ugift.
                      2: Anders Røjkum eller Frydenborg: o.1768-1827, gårdejer i Bølling, gift i Sædding 1798, se Green anetavle.
Søren Andersen og familie flytter til Lille Snogdal før 1774.

Jacob Jensen:
Født i Villads Væring i Kirkebyen o.1740, død på gården 1817. Indsidder i Bilring 1771 og 1772. Overtager fæstet af gården o.1774.
I 1791 har han 17 tdr. rugland fordelt på 16 tægter, hvor han kan avle 12 tdr. rug, 6 tdr. byg og 4 tdr. havre samt bjerge 6 læs hø i et middel år. Besætningen bestod af 2 trækheste, 2 køer, 3 ungnød, 12 får med 2 lam og 1 svin.
Han køber gården til selveje fra Brejninggaard 24-6-1809, hvilket står i skødet til sønnen (2-315).
Køber 7-3-1826 (2a-223) gårdens konge- og kirketiende.
Gift 1. antagelig med forgængers datter Anne Catrine Pedersdatter født o.1746, død før 1774.
                      Børn:
                      1: Anne Marie: o.1769-1856, gift med Peder Mathiesen, Sig, Nr. Omme.
                      2: Jens: o.1770-1844, se SV matr.20, død i Sdr. Lem, værge for stedmoderen i 1820.
                      3: Barbara: 1771-1772, født og død i Bilring.
Gift 2. med Karen Hansdatter født i Nr. Omme o.1744, død i Kongensholm mølle, Dejbjerg 1836.
                      Børn:
                      1: Hans: 1775-1775.
                      2: Anne Catrine: o.1776-1856, gift med Anders Lauridsen, født på Viftrupgård,
                                                  Gdr. i Skjerk, Aulum og derefter møller i Kongensholm mølle.
                      3: Hans: 1782-1842, eftermand på gården, død i Opsund.
                      4: Barbara: 1786-1787.
Ifølge lægdsrullerne bor Niels Pedersen, 22 år i 1790, 24 år i 1792, hos Jacob Jensen, mens han i 1795 er 27 år og bosat i Vantinghus som husmand. Fra Væggerskilde, hans far var fætter til Jacob Jensens første kone, Anne Catrine, som sikkert var hans nærmeste slægtning her i sognet.

Hans Jacobsen:
Født på gården 1782, død i Opsund matr.2c 1842 som indsidder.
Køber 12-10-1812 (2-315 og 3-43) fødegården.
Sælger 8-8-1818 (1a-82) en parcel til Jens Larsen som bliver til V matr.18 ifølge udstyknings-tilladelse af 10-7-1819!
Gift i Hanning 1808 med Maren Nielsdatter født i Gl. Hanning 1784, død i Opsund matr.2c 1850.
                      Børn:
                      1: Ane Cathrine: 1810-1880, gift 1841 med Knud Lauridsen V matr.10a.
                      2: Barbara: 1811-1869, gift i Borris 1846, død i Borris.
                      3: Niels: 1813-1873, gift 1841, gdr. af Opsund matr.2c.
                      4: Jacob:  1815-1841, død ugift i Opsund mtr.2c.
                      5: Peder: 1818-1878, gift i Hee 1850, død i SV matr.10e, ejer Opsund matr.3 & 4.
Familien flytter ind i et lille hus ved gården, hvor han ernærer familien som daglejer. Huset anvendes i en del år som lejehus, men er væk før 1901. Familien flytter til Opsund matr.2c.

Laust / Laurids Jensen:
Kom fra gården Mose SV matr.11, se videre der. Død i Kildsig 1839.
Køber 24-4-1820 (3-222), skal give aftægt til sælgerens moder, Karen Hansdatter.
Købet stadfæstes 24-1-1821 læst 8-8-1826 (2a-235) i forbindelse med næste handel.
Gift 2. i Brejning 1803 med Anne Jensdatter Vesterbeck født i Vesterbækgård V matr.11 o.1778, død i Kildsig 1852.
                      Barn: (født her på gården):
                      1: Jens: 1820-1821.
Familien fæster SV matr.4c 1-5-1826 fra Lille Kildsig.

Prokurator Lütken; Ringkøbing:
Køber 25-7-1826 læst 8-8-1826 (2a-235) af Laust Jensens opbudsbo (konkurs) på 4. auktion.

Jens Christensen:
Født i Lille Spåbæk, Nr. Omme 1781, død på gården 1863, kom fra Sdr. Søndergård V matr.20, se videre om ham og familien der.
Køber 25-7-1826 læst 8-8-1826 (2a-236) på auktion.
Ved matrikuleringen 1844 tillægges gården SV matr.26.

Jens Christian Jensen:
Født i Sdr. Søndergård V matr.20 1817, død på gården 1872.
Køber 16-7-1842 (9-371).
Gift i Brejning 1853 med Ane Christensdatter født i Bjørnkær 1820, død på gården 1887.
                      Børn:
                      1: Jens: 1854-1939, gift 1887, eftermand på gården.
                      2: Christen: 1856-1957, gift 1876, død i Skjern. Kaldes Søe. Se SV matr.10b.
                      3: Else: 1864-1947, gift 1901 ned Ole Pedersen, V matr.16a.

Ane Christensdatter:
Arver 16-8-1872 læst 1-8-1883 (28-176), forriges enke.

Jens Jensen:
Født på gården 1854, død i Spjald 1939, forriges søn.
Køber 27-7-1883 (28-177).
Køber 9-5-1903 (42-148) V matr.6g fra V matr.6d.
Mageskifter 19-4-1904 (43-21) V matr.17b med V matr.15g fra V matr.15c.
Gift i Brejning 1887 med Ingeborg Villadsen født i Timring 1856, død i Spjald 1930.
                      Børn:
                      1: Maren Kirstine Kristensen: 1877-1920, hendes datter født i Krogstrup, Snejbjerg,
                                                                         Gift 1896 med snedker Jens Jensen, Spjald.
                      2: Ane Jensine: 1882-1954 i Vorgod, født før forældrenes ægteskab, gift 1. med
                                                 Christen Nielsen, Vorgod, gift 2. med Niels Simmelkjær, Vorgod.
                      3: Jens Christian: 1887-1957 i Spokane, Washington co., USA, vognmand, ugift.
                      4: Niels Christian: 1890-1948, død i Spjald, slagter, ugift. Se under Mølletoft og Hovedgaden 41.
                      5: Anna: 1893-1959, død i Stakroge, Ilderhede, kaldes Nedergaard.
                      6: Mogens Ingvard: 1895-1982, se V matr.17c.
                      7: Klara: 1898-1980, gift 1920 med Lars Knudsen, Langagergårde V matr.5a.
                      8: Dorthea Marie Kirstine: 1902-1977, gift med Magnus Sørensen, Videbæk.
Ingeborg og Jens Jensen flytter til Skolegade 6, Spjald, V matr.12ae.                     

Anders Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1873, død på gården 1927. Kom fra Vantinggård, tidligere fra Bækgård.
Køber 19-2-1918 (51-645). Bygger nyt stuehus i 1920, udlængerne er fra 1877.
Sælger 15-12-1918 (52-429) V matr.17c til forgængeren Jens Jensen, ejer af Hovedgaden 68.
Køber 15-4-1920 (11-760) V matr.3i fra Langergårde V matr.3a.
Gift i Herborg 1900 med Ane Inger Johanne Lauridsen født i Videbæk 1877, død i Spjald 1946.
                      Børn: (alle døbt Jensen Færge):
                      1: Else Kirstine: 1902, gift 1924 med Niels Kristian Pedersen, Kildsig SV matr.4b.
                      2: Signe Kathrine: 1904-1996, gift 1929 med Anton Christian Møller Kjeldsen,  Stauning.
                      3: Laurids: 1906-1971, gift i Sdr. Lem 1932 med Signe Faurbye. Bosat i Spjald.
                      4: Kristine Elisabeth: 1908-1961, gift 1929 med Hans Christian Dueholm, Tim.
                      5: Anna Johanne: 1910-1998, gift 1934 med Thorvald Jespersen, V matr.17e.
                      6: Johanne: 1913-2009, gift 1935 med Kristian Peder Lauridsen, eftermand.
                      7: Kathrine: 1916, gift 1939 med Ingemann Pedersen, Sdr. Lem.

Ane Inger Johanne Færge:
Arver 22-10-1929, forriges enke.
Sælger 11-1-1936 V matr.17e til svigersønnen Thorvald Jespersen.
Sælger 13-1-1937 SV matr.26 til Søren Nielsen, SV matr.28e.

Kristian Peder Lauridsen:
Født i Kildsig SV maatr.2d 1908, død i Spjald 1986.
Køber 17-2-1940, forriges svigersøn.
Gift i Brejning 1935 med Johanne Jensen Færge født på Vantinggård 1913, død i Spjald 2009.
                      Børn:
                      1: Erna Færge: 1937.
                      2: Bente Færge: 1940.
                      3: Else Færge: 1943.
                      4: Vita Færge: 1946.
                      5: Johanne Færge: 1947.
                      6: Metha Kirstine Færge: 1949.
                      7: Anne Marie Færge: 1952.                       

Poul Erik Bagger:
Køber 1-11-1975. Tolder.

Henning Guldbjerg:
Køber 17-8-1982.

Hardy Pedersen, Margit Pedersen, Jess Ringkøbing Jensen & Gitte Jensen:
Køber 2-12-1987, Margit Pedersen overtager Hardy Pedersens andel 7-5-1991.

Hans Egon Risvig Lange:
Køber 27-5-1992, læge i Spjald. Født i Sdr. Lem.
Køber 2-10-1992 del 8 af V matr.15b.

Leif Jensen:
Køber 12-7-2004. Fra Kodal, Grønbjerg, tømrer i Afrika.

Sjoukje Wilhelmina & Jaring de Groot:
Køber 17-3-2011, kom fra Adelvej 4, Herborg.

Bøgely:
Vestlige ejerlav matrikel 17c, Kroghedevej 1, tidl. Muldbjergvej 2:
Jens Jensen:
Køber 15-12-1918 (52-429) fra V matr.17, sælgers svigersøn, Hovedgaden 68, Brgd. matr.1bz.

Mogens Ingvard Jensen:
Født i V matr.17 1895, død i Spjald 1982, arbejdsmand i Spjald.
Køber 8-8-1926 (17-492) V matr.17c, forriges svoger.

Søren Christiansen:
Køber 2-8-1939. Flytter til Vestergade 33, se videre dér.
Han overtager ejendommen med træskure, 1 hest, 2 grise samt avlsredskaber. Han var rentier og bosat i Spjald (1875-1960). Se under Opsund matr.2c, Søren Chr. Thøgersen Winther.

Rasmus Madsen Møller Hansen:
Født i Vorbasse 1906, død i Spjald 1998.
Køber 16-9-1947. Kom fra V matr.12an, møllerhuset, i Hovedgaden 100. Se Hovedgaden 44.
Gift i Stadil 1932 med Asta Marie Jensen født i Stadil 1909, død i Spjald 1989.
                      Børn:
                      1: Hans Aage: 1938 i Spjald - 2018, bosat i Ringkøbing.
                      2: Ketty Margrethe: 1940 i do, gift med Niels Henning Dehlendorff, Spjald.
                      3: Vagn Møller: 1945-1969, omkommet på havet ved Helgoland. Født i Spjald.
                      4: Grethe Kristiane Møller: 1950 (fra 1981 Grethe Hansen).

Torben Johansen:
Køber 3-9-1985. Født på Kærhusvej 19.

Vibeke & Aage Kristian Mastrup:
Køber 6-7-2004. Kom fra Feldbækvej 2. 

Vestlige ejerlav matrikel 17e, nu V matr.17l, Kroghedevej 2, tidl. Muldbjergvej 6: ejendommen kaldes også Kroghede:
Thorvald Jespersen:
Født i Almind 1907, død i Spjald 1990.
Køber 11-1-1936 fra V matr.17a, sælgerens svigersøn. Bygger statshusmandsbrug 1937.
Gift i Brejning 1934 med Anna Johanne Jensen Færge født i V matr.17a 1910, død i Spjald 1998.
                      Børn:
                      1: Anders Færge: 1935, født i Røjkum.
                      2: Jørgen Færge: 1937.
                      3: Hugo Færge: 1944.
                      4: Agnete Færge: 1946, gift Nielsen.

Las Frederik Stefansen:
Køber o.1975.
Flytter til Skjern.

Poul Richard Nielsen:
Køber 7-12-1978. Bygger avlsbygninger på Åtoften 6, se nedenfor under Åtoften 6.
Sælger 18-4-1996 jordtilliggenet V matr.17e til Jørn Lauridsen, Lille Sandbæk.
Sælger 5-9-1996 avlsbygningerne til Videbæk kommune, nu V matr.17m.

Vestlige ejerlav matrikel 17m, Åtoften 6:
Hans Østergaard Kristensen: 
Køber 27-3-2000 bygningerne af Videbæk kommune. Etablerer mælkemaskinafdelingen DeLaval her.                                                                                                                En del af udbygningerne bruges af Videbæk kommune til materialplads.

Nanna & Mikkel Østergaard:
Køber 1-7-2020, forrige ejers søn. Bygger nyt hus ved siden af udbygningerne.

Vestlige ejerlav matrikel 17i, Kroghedevej:
Spjald Ridecenter:
Lejekontrakt 29-7-1986 mellem Videbæk kommune og den selvejende institution Spjald Ridecenter.

Vestlige ejerlav matrikel 18, Ølstrupvej 3, Røjkum:
Matrikelnumre 1950: V matr.18a,9f,10g,15h,28, SV matr.1f,11t.
Jens Larsen:
Født i Nr. Vium 1775, død på gården 1862. Tømrer og møllebygger.
Køber 8-8-1818 (1a-82) en del af jorden fra V matr.17, Røjkumgård, og bebygger.
Ved matrikuleringen 1844 får gården tillagt SV matr.27.
Gift i Brejning 1816 med Else Margrethe Jens Christiansdatter født i Randbæk matr.7 1798, død på gården 1882.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1817, født i Odderbæk. Se nedenfor under Mads Jensen.
                      2: Lars Jensen: 1820-1864, trainkonstabel i 1850, eftermand på gården.
                      3: Kirsten: 1822.
                      4: Jens Christian: 1825, dragon i 1850.
                      5: Mariane: 1828-1912, gift 1856 med Christen Nielsen, Nr. Omme.
                      6: Christen: 1832-1857, død på gården.
                      7: Ane Johanne: 1837-1857, død på gården.
                      8: Margrethe: 1843-1919, gift 1867 med Hans Christian Christensen Toft, Kildsig-
                                              mose, SV matr.3, husmand i Skovhuset, død dér 1902. Se SVmatr.15d.

Lars Jensen:
Født på gården 1820, død samme sted 1864.
Køber 24-11-1849 læst 11-11-1858 (17-412).
Gift i Nr. Omme 1853 med Ane Thomasdatter født i Ll. Sinkjær, Nr. Omme 1827, død i Skibbild, Nøvling 1880.
                      Børn:
                      1: Jens: 1853-1883, se Opsund matr.6d, død i Amerika.
                      2: Thomas Christian: 1855-1944, gift 1875, død i Ringkøbing.
                      3: Johan: 1857-1941, gift i Nr. Omme 1877, død i Torsted, se Randbæk matr.30s.
                      4: Christen: 1858.
                      5: Dødfødt søn: 1860, tvilling.
                      6: Søren: 1860-1860, tvilling.
                      7: Søren: 1861.
                      8: Else Margrethe: 1865.

Ane Thomasdatter:
Arver 1864, skifteadkomst først tinglæst 27-5-1885 (29-312), forriges enke.

Thue Jacobsen:
Født i Provstehuset, Arnborg 1838, død i Herning 1910 som forhenværende landpost.
Overtager 1866 tinglæst 27-5-1885 (29-313) efter ægteskab i Brejning 1866 med forriges enke Ane
Thomasdatter. Han var enkemand efter Bodil Marie Pedersen. Han var gift fire gange.
                      Børn: (alle børn får efternavnet Jakobsen):
                      1: Lars Røjkum: 1868-1950, gift i Sdr. Lem 1894 og 1927, død i Sdr. Lem.
                      2: Bodil Marie: 1870 i Kildsigmose-1946, gift i Sdr. Lem 1890. Død i Skjern.
                      3: Jakob: 1871 på Sandbæk Mark-1872.
                      4: Birgitte Margrethe: 1872 i Brejning Fjalde-1917, gift i Ringkøbing 1894. Død der.
Familien flytter til Kildsigmose.

Mads Jensen:
Født på gården 1840, uægte søn af Ane Marie Jensdatter født 1817 og Jens Nielsen Thim, død i Randbæk matr.30z 1921.
Læs mere herom i "Fruentimmere, uægte børn og andet godtfolk". (Egnsmuseet).
Køber 30-1-1868 læst 7-4-1870 (22-558), kom fra Kildsigmose SV matr.3, se der og Randbæk matr. 6g+30a ff.
Sælger 26-3-1870 (22-557) V matr.18b til V matr.12, Nr. Søndergård.
Gift i Brejning 1866 Else Kathrine Andersdatter født i Nygård, død i Randbæk matr.30z 1930.
                      Børn:
                      1: Anders: 1866-efter 1946 i Boston, USA, gift 1890, født i Kildsigmose.
                      2: Anna Marie: 1868-1915, gift 1890 med Kristian Frederik Kamp, Opsund.
                      3: Jens: 1871-1933, husmand i Nørkjær, Hover. Gift i Hover 1909.
                      4: Karen Margrethe: 1874-1889.
                      5: Christine: 1878-1904, gift med Jens Peder Bjerg Stampe, Nr. Gørding.
                      6: Anton: 1881-1966, eftermand på gården i Randbæk matr.6g+30a.                     

Thomas Lauridsen:
Født i Langergårde V matr.3 1831, død på gården 1896.
Mageskifter 3-1-1873 læst 24-10-1883 (28-244) V matr.18a med Sandbæk matr.2d.
Gift i Brejning 1867 med Bodil Mikkelsen født i Vind 1837, død på gården 1914, søster til Mathias Mikkelsen, Sdr. Søndergård.
                      Børn:
                      1: Mathias Søndergaard: 1869-1871, født og død i Sandbæk.
                      2: Mathias Søndergaard: 1872-1917, eftermand på gården.
                      3: Dorthea Kirstine: 1874-1893.
                      4: Laurids Kristian: 1880-1900, død i Herborg, begravet i Brejning.

Bodil Mikkelsen:
Arver 2-6-1897 (37-284), forriges enke.

Mathias Søndergaard Lauridsen:
Født på gården 1872, død samme sted 1917. Gravsten på Egnsmuseet.
Køber 17-10-1897 (37-426).
Gift i Brejning 1907 med Ane Kathrine Taulborg Poulsen født i Randbæk matr.5f 1882, død i Spjald 1953.
                      Børn:
                      1: Thomas Røjkum: 1908-1961, eftermand på gården. Nu: Taulborg.
                      2: Bodil Kirstine: 1910. Syerske, København, ugift.

Ane Kathrine Lauridsen:
Arver 11-9-1918 (52-179), forriges enke.
Køber 24-12-1923 (15-325) SV matr.1f fra Mathias Chr. Christiansen, V matr.6e.
Køber 24-12-1923 (15-325) SV matr.15f fra Laurids Lauridsen, Gaasdal.
Køber 24-12-1923 (16-394) SV matr.1e fra Niels Kr. Andersen, Kildsig matr.3a.
Sælger 19-8-1931 SV matr.27 til Jens Bollerup, SV matr.4d.
Køber 7-11-1934 SV matr.34g fra Niels Christian Stadsbjerg, SV matr.15d.
Køber 17-12-1934 V matr.15h af Mads Næsgaard, Bilring.
Sælger 2-11-1935 SV matr.1e+15h til sønnen Thomas Røjkum Lauridsen.
Som medhjælp havde hun gennem mange år Svend Kjølmose født 1871, død i Spjald 1973.
Hun flytter til Brejning Kirkeby SV matr.13l 1936.

Thomas Røjkum Taulborg:
Født på gården 1908, død samme sted 1961.
Køber 1-5-1936, kom fra Flyvepladsvej 3, SV matr.1e m.fl.
Sælger 15-10-1955 V matr.18d til Jens Peder Poulsen Damtoft, Spjald.
Gift i Brejning 1935 med Karen Agerbo født på Grenen 1911, død i Spjald 1981.
                      Børn:
                      1: Mathilde Søndergaard Taulborg: 1936, gift 1957 med Karl Wilhelm Smith,
                                                                                   Muldbjerg, opvokset i Lykkebo, Flyvepladsvej 2.
                      2: Inga Taulborg: 1938, gift 1957 med Bent Arne Jørgensen, Nr. Omme.
                      3: Emil Taulborg: 1940. Bestyrer 1973 af Esbjerg sømandshjem, nu Hjordkær.
                      4: Svend Taulborg: 1942. Bagermester i Århus 1966-1980, Indremissionær, Struer.
                      5: Arne Agerbo Taulborg: 1947. VVS- og tømrermester, Randers.

Øjvind Kjeldgaard Kristensen:
Født i Højenhjem, Rudmose 1935. Kaldes Landeværn.
Køber 5-12-1961.
Køber yderligere jord 17-9-1976, 30-3-1981 og 30-3-1988. Den største del af jorden frasælges 2004.
Gift i Brejning 1961 med Ebba Kirkegaard Mortensen født i Opsund matr.3a 1940.
Familien flytter til Videbæk.

Iben Lundby født Lund Thomsen:
Køber 11-5-2004, født på Vantinggård.

Rikke Melton Ager:
Køber 27-4-2021. Driver ”Glade Snuder” Hundeterapi på adressen.

Vestlige ejerlav matrikel 18d, Ølstrupvej 2d:
Jens Peder Poulsen Damtoft:
Født Vinding 1907, død i Spjald 2005, begravet i Vinding.
Taxavognmand, jordemodermand, minkavler, Spjald. Se under Hovedgaden 21 og Hovedgaden 39.
Køber 15-10-1955 fra V matr.18a. Anlægger minkfarm med senere beboelse.

Erik Abildgaard Nielsen:
Køber 6-7-1988 den nedlagte minkfarm, ansat ved Videbæk kommune, kom fra Fjelstervang.

Sønder Søndergård, fortsat, se før V matrikel 12:
Christen Christensen Feldbereder ?:
I 1708 er gårdsparten fæsteledig efter Peder Jensen, som ”tilforn påboede gården”, men altså må være død. I matriklen til de ekastraordinære skatter 15-9-1717 siges det, at Christen Christensen Feldbereder i Nr. Omme skulle svare 64 skilling i krigsstyr, men, da han var flyttet fra Nr. Omme til Brejning, hvor han havde taget en part gård (halvpart eller del af) i fæste under Brejninggaard og derfor ikke bruger håndværket mere og ydermere var død i armod! så udgik fordringen. I kopskat-matriklen 26-11-1711 boede han endnu med hustru i Askov, Nr. Omme.
Der er stor sandsynlighed for, at det netop er den fæsteledige halvpart af Søndergård, som han overtager o.1712.
1708: Hk: 3-7-3-0, landgilde: 1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ gås, (½ får), 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mark 5 skl. gæsteripenge.

Niels Jensen:
Nævnt på gården 1718 og 1726, er på aftægt i Rudmose i 1739.

Anders Madsen:
Nævnt på gården i 1731, død før 1745.
Gift med Mette Sørensdatter født o.1695, død som indsidder i Nr. Søndergård 1782 hos sønnen.
                      Børn:
                      1: Søren: o.1733, konfirmeret 1749, død 1782 i Lille Snogdal.
                      2: Mads: o.1734-1814, se under Nr. Søndergård.
Hun fik datteren Esther døbt 1-8-1745 med ”Eenholms (godsejer på Brejninggaard) allerede et halvt års tid tilforn bortløbne tjener Christen Andersen Fiand af Brejning”.

Christen Pedersen:
Født i Lille Røjkum o.1715, død på gården 1763, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.214-223.
Fæster gården o.1745. I 1761 opgives det i jordebogen, at han også har fæstet 1 skæppe jord i Røjkum.
Ifølge skiftet bestod gården af stuehus på 11 fag, lade på 18 fag og stald på 15 fag, og de to vurderingsmænd fra Røjkum og Langergårde tyder på, at gården nu er flyttet nordpå fra Kirkebyen til markerne på Spjald, som tidligere nævnt. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer og 1 kvie, 3 stude og 1 tyr, 13 får med lam og 12 uden, 1 so med 9 grise.
Gift med Anne Christensdatter født i Rudmose o.1713, død i Søndergård, Kodal, Nr. Omme 1787.
                      Børn:
                      1: Peder: o.1741, eftermand på gården.
                      2: Christen: o.1743-1764.
                      3: Anne: 1745, gift 1783 med Niels Pedersen, Hvilgel, Hee.
                      4: Maren: 1748-1775.
                      5: Jens: 1751-1751.
                      6: Jens: 1752-1826, fæster i Odderbæk.
                      7: Barbara: 1755.
                      8: Dødfødt datter: 1761.

Peder Christensen:
Født på gården o.1741.
Fæster før 1771, hvor han er fæster ifølge jordebogen. I skiftet efter faderen oplyses det, at enken vil fortsætte fæstet foreløbig.
Gift med Barbara Jensdatter fra Højmose, død 1772, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.458-60, dødsfaldet er ikke nævnt i kirkebogen, som er meget dårligt ført i disse år.
                      Børn:
                      1: Christiane: o.1770-1852, død i Store Kastbjerg, Bølling. Gift 1815 med Janus Hen-
                                              riksen, Vester Rudmose, enkemand. Har en uægte søn, Jens Pedersen,
                                              gdr. i St. Kastbjerg, 1799-1861, se under Nr. Søndergård.
                      2: Maren: o.1772.
Peder Christensen flytter til Søndergård i Kodal, Nr. Omme og gifter sig 1783 med Maren Moustdatter død 1792, 36 år gammel. Bytter gård med hendes broder, næste fæster. I folketælling 1801 er han gift tredje gang, har små børn, men er jordløs husmand, der nyder almisse af sognet for sine børn.

Anders Moustsen:
Født i Kodal, Nr. Omme 1751, død i Ølstrup Bjerg 1831.
Fæster gården 1783, forriges svoger.
Gift i Nr. Omme 1783 med Anne Pedersdatter født i Rudmose 1747 død i Gammelgård, Ølstrup 1818.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine:  1784-1784.
                      2: Peder: 1785-1838, gdr. i Bjerg, Ølstrup og i Lambæk, Sdr. Lem, død der af Tyfus.
                      3: Anne Kirstine: 1792-1795.
Anders Moustsens forældre flytter med til Sdr. Søndergård, Mourids Andersen dør 1787, 62 år gl.,
Anne Kirstine Knudsdatter dør 1788, 65 år gl. Gift i Nr. Omme 1751.
I forbindelse med Brejninggaards salg i 1794 køber Anders Moustsen sin gård til selveje, men på den ejendommelige måde, at han først betaler sin del, Sig, V matr.21, efter at han har udstykket gården og frasolgt resten. Han låner 330 rdl i Den kongelige Kreditkasse til købet 12-6-1795, som han tilbagebetaler allerede i 1798. Der sker ingen tinglysning i forbindelse med købet, men udstykningen tinglyses 20-6-1797 (1-471) efter tilladelse af 14-11-1795, og her noteres det, at udstykningen sker 28-4-1795. Han køber selv den senere ejendom Sig, V matr.21, se senere, samt sælger en del eng til forskellige både i og udenfor sognet, men det væsentligste salg sker af to lige store ejendomsstykker, i alt 2/3 del af den oprindelige gårds hartkorn, de senere V matr.20 og 21, som herefter udgør Sønder Søndergård.

Sønder Søndergård:
Vestlige ejerlav matr.19:
Mogens Jensen:
Kom fra Lille Snogdal, se videre dér.
Køber 20-6-1797 (1-471) en trediedel af gården, den senere V matr.19 med bygninger igennem kommissær Gregers Christensen, Hover, som har købt denne del ved auktionen 25-4-1795.
Køber 16-6-1800 (2-252) to engparceller nr. 13 & 14 i fællesskab med Jens Pedersen af Niels Christensen Kirk, der købte dem 28-4-1795 ved Sdr. Søndergårds udstykning. Først tinglæst i 1811.

Vestlige ejerlav matr.20:
Jens Pedersen Mose:
Født i Spåbæk, Nr. Omme 1749, død i Sdr. Søndergård 1816. Fæster i Mose SV matr.11 1783-1797.
Køber 20-6-1797 (1-472) en trediedel af gården, den senere V matr.20 med nogle bygninger.
Køber 16-6-1800 (2-252) to engparceller nr. 13 & 14 i fællesskab med Mogens Jensen af Niels Christensen Kirk, der købte dem 28-4-1795 ved Sdr. Søndergårds udstykning.
Gift i Brejning 1783 med Inger Madsdatter født o.1735, død i Sdr. Søndergård 1823.

Jens Christensen:
Født i Lille Spåbæk, Nr. Omme 1781, død i Røjkum 1863. Forriges brodersøn.
Køber 3-8-1811 (2-252) mod at give Jens Christensen og hustru aftægt. Han opholdt sig i Odderbæk hos Jens Christensen der. Jens Pedersen nævner udtrykkelig i skødet, at det er hans brodersøn.
Gift i Nr. Omme 1816 med Inger Christensdatter født i Omgård, Nr. Omme 1788, død i Røjkum 1867, søster til Mathias Christensen og faster til Mathias Mikkelsen i Sdr. Søndergård, se nedenfor.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1817-1872, gdr i Røjkum V matr.17.
                      2: Niels Christian: 1820-1895, død i Velling.
                      3: Inger Kirstine: 1824-1923, død i Skjern, begravet i Ringkøbing, enke.
Familien flytter til Røjkum V matr.17 i 1826, hvorefter Mogens Jensen i V matr.19 overtager ejendommen V matr.20, som igen lægges sammen med V matr.19.

Vestlige ejerlav matrikel 19 & 20, Bygmarken 5:
Matrikelnumre i 1950: V matr.12y,15f,19a,l,20a,e, R matr.6n.
Mogens Jensen:
Køber 16-4-1826 V matr.20 med engparcellerne nr.10,11 &12 (skøde herpå 20-6-1816) til sammenlægning med V matr.19. Ikke tinglæst, men det noteres i Tingbogen (2a-264), at der ikke findes tinglæst adkomst på disse ejendomme. Se videre om ham og hans familie under Lille Snogdal NV matr.4.

Mathias Christensen / Kristensen:
Født i Omgård, Nr. Omme 1795, broder til Inger Christensdatter i V matr.20, død i Røjkum 1878 og farbror til eftermanden.
Køber 30-6-1827 (2a-264) forriges stedsvigersøn, aftægt til svigerforældrene og en ugift datter.
Ved matrikuleringen i 1844 blev der udover gårdens jorder også tillagt følgende: V matr.28, SV 29, 30 & halvdelen af V matr.39 sammen med V matr.21, som havde den anden halvdel.
Gift i Brejning 1826 med Karen Jensdatter født i Lille Snogdal 1786, død på gården i 1866.
                      Børn:
                      1: Bodil Marie: 1827-1832.
                      2: Jens Christian: 1829-1830.
                      3: Ane Margrethe: 1831-1864, gift med eftermanden.

Mathias Mikkelsen (Søndergaard):
Født i Skovgård, Vind 1829, død i Sighus (Søndergårdhus) 1916. Broder til Chr. Mikkelsen (1820-1877) møllersvend i Brejninggaards vandmølle og husmand i Dumpen, Kirkebyen og til Bodil Mikkelsdatter i Røjkum (1837-1914) gift med Thomas Lauridsen V matr.18a.
Køber 12-12-1853 (14-554) forriges svigersøn og brodersøn.
Køber 8-4-1871 (12-131) V matr.15f.
Køber 20-8-1875 (23-700) V matr.26.
Rettelse 3-2-1870 (22-508), V matr.28 er opført under gården, men tilhører gdr. Anders Christensen, Vesterbæk V matr.11.
Sælger 3-9-1898 (38-254) V matr.19b = Hovedgaden 45, se under Spjald by. Resten af udstykningerne fra V matr.19 og 20, der ikke er landbrug, findes ligeledes under Spjald by.
Gift 1. i Brejning 1853 med Ane Margrethe Mathiasdatter født på gården 1831, død her 1864.
                      Børn:
                      1: Karen Marie: 1853-1928, gift 1881 med Søren Christian Pedersen, gdr. i Kassentoft, derefter i Hvingel, Hee og Outrup (1856-1944) søn af Peder                                                                 Mikkelsen, Boutrup, Nr. Felding, broder til Mathias Mikkelsen. Se også SV matr.9d,10e. 5 levende, 2 døde børn.
                      2: Mette Cathrine: 1856, gift 1885 Jensen, Spjald Mølle, død i Holstebro 1941.
                      3: Petrine: 1859-1936, gift 1896, død i Røjkum, se Vesterbækvej 4, V matr.10c+11f.
                      4: Mathias Christian: 1862-1862.
Gift 2. i Brejning 1866 med Ane Margrethe Nielsdatter født i Sdr. Muldbjerg, Hover 1845, død på gården i 1878.
                      Børn: (Mathiasen til efternavn):
                      1: Ane Margrethe: 1867, gift 1891 med Henrik Graversen Kjærgaard, Nr. Omme.
                                                     Bosat i Holstebro, lever 1958.
                      2: Niels Christian: 1868-1901, død i Sighus V matr.24.
                      3: Ane Marie: 1869-1958, gift med Niels Christian Søndergaard, eftermand.
                      4: Mathias Kristian: 1871-1925, gift 1904, gdr. i Sig 1902, gdr. i Vesterby, Nr. Bork.
                      5: Else: 1872-1954, ugift, modehandler i Spjald.
                      6: Severine: 1874-1912, gift 1894 med købmand Søren Kusk Sørensen, Spjald.
                      7: Mikkel: 1875-1942, gift 1901, gdr. i Vanting og Røjkum.
                      8: Anders Kristian: 1876-1876.
                      9: Anders Kristian: 1877-1877.
Mathias Mikkelsen køber / arver ejendommen Sighus og flytter hertil 1902.

Niels Christian Christensen Søndergaard:
Født i Muldbjerg, Hover 1866, død i Spjald 1940.
Køber 17-4-1901 (40-304). Kom fra USA til Brejning dette år. Han havde fået en finger skåret af.
Tilladelse 12-2-1908 (45-349) til navnet Søndergaard.
Gift i USA med Ane Marie Mathiasen født på gården 1869, død i Spjald 1958. Ingen børn.
Da han sælger gården, køber han Sig, som han bygger helt om.

Julius Andersen:
Født i Lambæk, Sdr. Lem 1879, død i Tjørring 1935, begravet i Sdr. Lem.
Køber 3-2-1908 (45-349).
Mageskifter V matr.19c 26-11-1910 (47-183) med V matr.12y fra V matr.12a.
Gift i Østrup 1907 med Ane Flytkjær Madsen Søndergaard født i Flytkær, Ølstrup 1880, død i Sdr. Lem 1976.
                      Børn:
                      1: Ane Søndergaard: 1908-2004, gift i Sdr. Lem 1930 med gdr. Jens Hindhede¸
                                                          Tjørring, døde i Herning, begravet på Nordre kirkegård.
                      2: Frederik Kristian Søndergaard: 1909.
                      3: Anders Søndergaard: 1910, gift i Sdr. Lem 1941.
Familien flytter til Sdr. Lem.

Lorents Hansen Pedersen:
Født i Store Rise 1860, død i Sdr. Lyngvig 1940, begravet i Rindum.
Køber 30-9-1911 (47-418).
Han beholder nogle arealer fra gården, som han sælger omkring 1930.
Gift med Anne Cathrine Bro Christensen født i Sdr. Nissum 1864, død i Århus 1957.
Han er senere ejer af Ringkøbing Mejeri, Holmgård i Rindum og gdr. i Sdr. Lyngvig.

Claus Andreas Clausen:
Født i Rindum 1881, død i Ringkøbing 1973. Se SV matr.15d.
Køber 28-2-1913 (48-328) SV matr.5b,12f+i,16d+l,6n. Skødet findes under SV matr.5b.
Køber 14-8-1913 (48-491). Kom fra Hanning. Senere handelsmand i Ringkøbing.
Gift i Brejning 1908 med Christense Pedersen født i Fasterlund, Faster 1884, død i Ringkøbing 1965. Vokset op i Dumpen SV matr.13. Ingen børn.

Bendt Sylvestersen Husted:
Født i Hanning 1855, død på gården 1935.
Køber 15-5-1917 (51-46), skødet findes under SV matr.5b, som ikke er med i handelen.
Gift med Kirstine Andrea Isager født i Sdr. Lem 1864, død i Spjald 1944.
                      Børn: (alle født i Husted, Hanning):
                      1: Ane: 1890-1981 gift 1920 med Martinus Thomsen, Henne.
                      2: Johanne Marie: 1892-1953, ugift, sygeplejerske, død i Spjald.
                      3: Christina Andrea: 1895, gift i Ringkøbing 1932 med Niels Hansgaard Lydersen,
                                                         gdr. Hovedgaden 4, Spjald.
                      4: Karen: 1898, gift 1927 med Niels V. V. M. Jeppesen, Serup, Søndersø.
                      5: Jenny Augusta: 1900-1972, gift 1935 med Kristian Peder Husted, gdr. Hovedgaden 12, Spjald.
                      6: Ingeborg: 1901-1983, gift Nr. Omme 1925 med Johannes Peder Eriksen.

Johannes Peder Eriksen:
Født i Ringkøbing 1898, død i Holstebro 1995.
Køber 1-11-1935 af svigermoderen, der sad i uskiftet bo.
Gift i Nr. Omme 1925 med Ingeborg Husted født i Hanning 1901, død i Holstebro 1983.

Erling Høegh Møller:
Født i Nr. Røjklit, Ny Sogn 1915, død i Ny Sogn 2000.
Køber 1-1-1939, kom fra Holmsland.
Gift i Torsted 1939 med Mariane Nordestgaard. Født i Vestergård, Torsted 1915, død i Ny Sogn 2004 (se Nordestgaardslægten).
                      Børn:
                      1: Inge: 1942.
                      2: Erik Høegh: 1943, gift 1965 med Elna Viborg, Mølletoft, Brgd. matr.1ei.
Familien flytter til Østertoft på Holmsland.

Thorvald Marinus Olesen:
Køber 18-8-1945, kom fra Torsted.

Arne Jensen Kirk:
Født i Nørre Gade, Tim 1902, død i Spjald 1985.
Køber 31-10-1950, kom fra Bækmarksbro, tidligere ejer af Kildsiggård SV matr.2a.
Boede sammen med søsteren Asta Jensen Kirk født i Nr. Gade, Tim 1900, død i Spjald 1993.
De to søskende gav klokkespillet til Brejning kirke. Da de solgte gården, byggede de aftægtshus i det nordøstre hjørne af marken, Skolegade 26, V matr.32 købt 28-3-1961 af RØHJ banen.

Erik Bukholt:
Født i Nybjerg, Sdr. Lem 1934, død i Ølstrup 2013.
Køber 15-8-1960.
Gift med Ingeborg Kirk født i Trediehave, Sdr. Lem 1938, død i Ølstrup 2015, forriges broderdatter. Familien flytter til Attenagre, Ølstrup.

Brejning Kommune:
Køber 11-6-1966, nedlægger gården og sælger bygningerne, nu beliggende på Bygmarken 5, V matr.19db.
Jorden udstykkes til byggegrunde.

Arne Munk Jensen:
Køber 1-6-1968 huset, forretningsfører ved Spjald Tømmerhandel, senere ejer af Vildbjerg Tømmerhandel.

Aage Krabbe:
Født i Ydby 1929, død i Ribe 2006.
Køber sommer 1974, afdelingsleder ved RAG Spjald.

Niels Christian Hansen:
Køber efterår 1976, læge i Spjald sammen med Magnus Pedersen. Flytter til Fyn.

Jens Emil Viftrup:
Køber 8-9-1983, læge i Spjald sammen med Magnus Pedersen. Flytter til Holstebro.

Mona & Palle Farsø:
Køber 19-6-2002.

Birgitte Moos & Palle Farsø:
Køber 12-8-2010.

Sig, Ny Søndergård:
Vestlige ejerlav matrikel 21, Hovedgaden 1, nu Blomstermarken 2:
Matrikelnumre 1950: V matr.21a,f, 24a,b, Brgd. matr.1er.
Anders Moustsen:
Køber 28-4-1795 læst 20-6-1797 (1-471) 22½ agre i gårdens Søndermark med noget hus, eng nr.28 i Fjaldene af omtrent 4 dages slet, af Øster eng nr.15, som er det tredje skifte fra øst, omtrent 1 dags slet. Det svarer til knapt en tredjedel af gårdens tilliggende. Desuden ret i Søndergårds hede og forte og fri fart igennem Sønder Søndergård med vogne, folk og kreaturer til hede og moser.
Gården lå oprindelig næsten helt oppe ved nuværende Muldbjergvej, hvor den drejer fra Hovedvej 11. Den bestod af stuehus mod syd, stald mod vest og lade mod nord, lav hvidkalket med stråtag og åben mod øst ud mod Hovedvejen, som gamle Anders Højmose huskede den.

Morten Mortensen:
Født i Lille Bølling, Bølling sogn 1769, vokset op i St. Snogdal, død på gården 1849.
Køber 25-5-1809 læst 14-5-1835 (7-338). Han var møllersvend ved Brejninggaards vandmølle fra 1801 til 1810, hvor han er nævnt i forskellige skattemandtal og folketælling 1801. Ifølge lægdsrullen 1790 var han hjemme og ”lam”, antagelig halt, hvorfor han blev slettet af rullen.
Køber 18-5-1816 (2-460) gårdens kirke- og kongetiende.
Skøde 4-11-1816 (3-5) på gårdens kirke- og kongetiende.
Ved matrikuleringen i 1844 blev der udover gårdens jorder også tillagt følgende: SV matr.32 og halvdelen af matr.39 sammen med V matr.19, som havde den anden halvdel, og R matr.15.
Gift i Brejning 1809 med Karen Lauridsdatter født i Bjørnkær o.1782, død på gården 1842.
                      Børn:
                      0: Mikkel: 1802-1884, hendes uægte søn med Anders Knudsen, se SV matr.17.
                      1: Laurids: 1810-1814.
                      2: Mette Kirstine: 1813-1889, gift 1831 & 1842 med Christen Jensen, død i Mose.
                      3: Laurids: 1817-1893, eftermand på gården, tvilling.
                      4: Ane: 1817-1910, tvilling, døvstum, død i Herborg hos hmd. Knud Pedersen Sig.
                                   Hun er sikret ophold på gården gennem aftægtsattest 20-6-1842 (9-275).
                                  Se: Slægtsbog for slægten Sig fra Sig, Brejning sogn, 1940 med tilføjelser, på Egnsmuseet.

Laurids Mortensen:
Født på gården 1817, død på gården 1893.
Køber 27-7-1845 (10-441), forriges søn.
Gift i Brejning 1842 med Ane Jensdatter født i Ny Sogn 1816, død på gården 1886.
                      Børn:
                      1: Karen: 1844-1886, død i Ringkøbing, gift med væver Jens Vedersø Pedersen.
                      2: Morten: 1845-1846.
                      3: Morten: 1846-1846.
                      4: Morten Peder: 1847-1886, eftermand på gården.
                      5: Kirsten: 1849-1883, gift 1876 med Morten Jensen, Hover, sidst i Spåbæk, N.O.
                      6: Jens Peder: 1851-1867.
                      7: Maren: 1853-1855.
                      8: Jens: 1855-1858.
                      9: Mikkel: 1858-1937, gdr. SV matr.5k og i Opsund matr.2q,1s+ø, Sundsiggård.

Morten Peder Lauridsen:
Født på gården 1847, død på gården 1886.
Skødet udstedt 29-5-1889 (32-74) til enken, men de er på gården fra før 1878.
Ved den første datters fødsel er han karl og hun tjenestepige i Fattiggården.
Gift i Brejning 1876 med Abelone Kirstine Pilgaard født i Stauning 1844, død i Videbæk 1929.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1877-1955, fra 1905 tilnavnet Sig, død i Videbæk. Gift 1926 i Vide-
                                              bæk med Frederik Jespersen (1866-1943).
                      2: Jenssine Petrine Bulette: 1879-1880.
                      3: Laurids Sig: 1882-1886.
                      4: Jensine Petrine Bolette: 1884-1961, fra 1905 tilnavnet Sig, gift med Christen Ahle
                                                                    (1877-1942) i Vorgod 1910, gdr. i Ahle og i Vind.

Abelone Kirstine Pilgaard:
Arver 29-5-1889 (32-74), forriges enke.
Hun gift 2. i Brejning 1888 med Knud Pedersen (Sig) født i Rind 1825, død i Herborg 1911.
                      Barn:
                      1: Maren Katrine: 1889-1973, død i Herborg. Ugift.

Knud Pedersen:
Får hjemmel på ejendommen 29-5-1889 (32-75) efter giftermål med forriges enke. Enkemand.
Ved vielsen var han engmester, lavede altså vandingssystemer. Familien flytter til Herborg 1902.
Veteran fra Krigen 1848-50 og Dannebrogsmand i 1911 kort før han pludselig døde.

Mathias Kristian Mathiasen:
Født i Sdr. Søndergård 1871, død i Sønderby, Nr. Bork 1925.
Køber 27-9-1902 (41-357) kom fra Sdr. Søndergård, se videre dér.
Gift i Brejning 1904 med Kathrine Mathilde Madsen født i Nr. Vium 1883, død i Sønderby 1963.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Ane Margrethe: 1904-1932, død i Nr. Bork, tvilling.
                      2: Anne Bollerup: 1904-1977, tvilling, gift i Nr. Bork 1927 med Poul Søren Larsen,
                                                     bosat i Nr. Nebel.
                      3: Niella Kristine: 1906-1959, død i Nr. Bork.
                      4: Mathias Søndergaard: 1908-1982, gdr. i Nr. Bork.
                      5: Sørine Kristine Bollerup: 1920-1978, gift med Jacob Stensig Madsen, SV matr.
                                                                     32c. Flytter til Nr. Nebel.
Familien flytter til Sønderby, Nr. Bork 1907.

Niels Christian Søndergaard:
Køber 27-2-1907 (44-538) kom fra Sdr. Søndergård, se videre dér.
River den gamle gård ned og flytter den mod syd og bygger en ny gård, hvor de nye huse er bygget indtil 2017.
Køber 6-8-1911 (47-388) V matr.20b.
Køber 24-1-1914 (49-52) V matr.12aa.
Sælger 19-8-1931 R matr.15 til Peder Krogsgaard, Magersped.

Kristen Andersen Hjøllund:
Født i Hjøllund, Sdr. Lem 1878, død i Skjern 1956.
Køber 1-5-1931, kom fra Ejstrup. I handlen indgik 20 høns og 1 hane.
Gift i Faster med Ane Christiansen født i Faster 1877, død i Skjern 1958.
Familien flytter til Skjern. Se Astrupgaardslægten s.177 & 178.

Søren Christiansen:
Født 1875, død i Spjald 1960. Broder til forgængers hustru.
Køber 1-11-1933, kom fra Faster.
Køber 1-4-1937 SV matr.13m+16l fra Jens Damgaard V matr.13b.
Gift i Brejning 1903 med Kirstine Thøgersen Winther født i Opsund 1879, død i Spjald 1961.

Søren Winther Christiansen:
Født i Faster 1906, død i Snejbjerg 1989.
Køber 1-5-1939, forriges søn.
Gift i Snejbjerg 1942 med Dorthea Marie Knudsen født i Snejbjerg 1920, død i Snejbjerg 2005.
Familien flytter til Vestergård i Snejbjerg.

Kristen Kristensen Kobberø:
Født i Jannerup 1901, død i Hemmet 1974.
Køber 1-10-1947, kom fra Nr. Nebel.
Sælger 23-12-1947 V matr.21l til mekanikerne Svend Nørskov og Peder Husted Christensen,
hvorpå tankstation og værksted bliver bygget.
Gift i Lønborg 1929 med Meta Margrethe Bøjlesen Født i Leding, Dejbjerg 1899, død i Hemmet 1975.
Familien flytter til Hemmet.

Aage Nielsen Lillebæk:
Født i Lillebæk, Dejbjerg 1913.
Køber 11-1-1952, kom fra Røgind.
Gift i Bølling 1937 med Gerda Elisabeth Nissen født i Østervig, Bølling 1913.

Kristen Stenum:
Født i V. Vejlstrup, Ulfborg 1923, død i Spjald 2009, begravet i Ulfborg. Ugift.
Køber 17-3-1959, kom fra Ulfborg.

Henning Bredahl Thomsen:
Køber 11-4-2001, lægger en del af jorden under sin gård, Husted, og udstykker resten bl.a. til Børnehave og Sundhedshus.

Diana & Jakob Kragh:
Køber 17-3-2008, bygningerne med lidt jord. Ombygger ejendommen totalt til 2017, V matr.21a.

Vestlige ejerlav matrikel 21b m.fl, Kroghedevej, nedlagt o.1975:
Matrikelnumre 1950: V matr.19k,20d,21b,26a.
Christen Pedersen (Kjær):
Født i Ringkøbing 1860, død i Vantinghus 1927, se videre under Kærhus SV matr.20c.
Køber 10-9-1914 (49-233) V matr.19k,20d,21b,26a af Jens Husted, se ovenfor.
Køber 4-12-1913 (48-584) SV matr.19d, Vantinghus.
Bygger ikke på jorden, men dyrker den fra sit hus ved Vantinggård SV matr.19d.
Gift i Sdr. Lem 1892 med Dorthea Johanne Jørgensen født i Sdr. Lem 1867, død i Brejning 1938.

Dorthea Johanne Kjær:
Arver 23-4-1927, forriges enke.

Jensenius (Senius) Kjær (Pedersen):
Født i Kærhus SV matr.20c 1894, død i Spjald 1979.
Køber 12-9-1929 forriges søn, på jorden bliver der bygget et statshusmandsbrug.
Gift i Brejning med enke Pedersine Jensen Tvind født i Madum 1880, død på gården 1950.

Magnus Straasø Kjær (gårdejer) & John Kristiansen (købmand, senere borgmester):
Køber o.1974 til nedrivning, en del solgt til Videbæk kommune 1-10-1978, og resten solgt 8-1-1979 til gdr. Poul Richard Nielsen, Kroghedevej 2 under V matr.17l. De ejede Spjald Ejendomskontor.

Mosehus:
Vestlige ejerlav matrikel 21c+d, nu 21c, Byskellet 53:
Karl Knudsen:
Født i Hover 1857, død i Spjald 1926. Se SV matr.9b, Bækhus.
Køber 19-2-1910 (46-636) V matr.21c+d fra Sdr. Søndergård og bygger ejendommen som et lille landbrug. Han var maler og boede i Spjald by, Hovedgaden 62, sidst i Hovedgaden 26.
Gift i Brejning 1883 med Kirsten Marie Sørensen født i Faster 1858, død i Holstebro 1947.

Jens Larsen Nielsen:
Køber 23-1-1912 (47-521) V matr.21c+d. 

Andreas Iversen:
Født i Staby 1847, død i Naur 1932, begravet i Nr. Omme.
Køber 16-4-1912 (48-4). Kom fra Nr. Omme.
Enkemand i Skråstrup efter Cecilie Kirstine Iversen (1843-1903), gift i Nr. Omme 1906 med Inger Andersen født i Nr. Omme 1863, død i Vorgod 1943, begravet i Nr. Omme.

Peder Kristian Pedersen:
Født i Ringkøbing 1883, død i Spjald 1960, voksede op i Brejning.
Køber 28-5-1923 (14-509), anlægsgartner, men ejendommen beskrives i 1933 som landbrug. Han byggede den senere lægebolig i Spjald 1912 og ejede i en periode Brænderigården.
Gift i Brejning 1907 med Ellen Kirstine Jensen født i Stadil 1881, død i Brejning 1958.
                      Børn:
                      1: Asta Marie Skaarup: 1908-1976, gift Øverlie, tandtekniker, København NV.
                      2: Fritz Cecilius Skaarup: 1914, anlægsgartner, Kgs. Lyngby.
                      3: Bernt Robert Skaarup: 1917, ingeniør, Virum.
                      4: Holger Severin Skaarup: 1918, salgschauffør, Hjortekær, Kgs. Lyngby.
                      5: Kaj Oluf Skaarup: 1924-2015, anlægsgartner, eftermand i ejendommen.

Kaj Oluf Skaarup Pedersen:
Født på ejendommen 1924, død i Kloster, Ny Sogn 2015, begravet i Brejning.
Arver 20-5-1961 efter afkald fra hans fire søskende. Anlægsgartner i Spjald fra før 1954.
Gift i Øster Toreby 1952 med Mary Ingrid Gustavsen født 1926, død i Spjald 2008.
                      Børn:
                      1: Jeanette Skaarup: 1954.
                      2: Ingrid Skaarup: 1958.
                      3: Karsten Skaarup: 1964, eftermand i ejendommen. Pedel i Laugesens Have.

Charlotte Buur Udbye Skaarup & Karsten Skaarup:
Køber 26-6-2008, forriges søn og svigerdatter.

Vestlige ejerlav matrikel 21e m.fl., Hovedgaden 12:
Matrikelnumre 1950: V matr.19q,20g,21e,26b, Brgd. matr.1de, gæ.
Se også Hovedgaden 12, Brejninggaards ejerlav matrikel 1de.
Andreas Knudsen:
Køber 23-6-1909 læst 1-3-1911 (47-234) fra Brejninggaard matr.1dz+1ed+1dv+1do+1ee, 10 tdr. land i alt. Boede i Brejning Mejeriby.

Jens Husted:
Køber 19-1-1912 (47-516) Brgd.matr.1dz+1ed. Kom fra V matr.7b, se videre der. Bygger gården.
Køber 20-8-1913 (48-503) V matr.19q,20d,21b,26 fra Sdr. Søndergård.
Køber 19-2-1916 (50-171) Brgd.matr.1de af købmand Vilhelm Pedersen.

Inger Husted:
Arver 14-7-1926 V matr.19q,20g,21e,26b, Brgd. matr.1de+fn, forriges enke.

Kristian Peter Husted:
Født i V matr.7b 1893, død på gården 1950.
Køber 3-2-1930, forriges søn.
Gift i Brejning 1935 med Jenny Amalie Husted født i Hanning 1900, død på gården 1972. Hun var vokset op på Sdr. Søndergård.

Jenny Amalie Husted:
Arver 26-8-1950 ejendommen, forrige ejers hustru.
Hun havde i mange år Jens J. Andersen født 1906, død i Spjald 1999 som bestyrer af gården, og som boede på loftet.

Brejning Kommune:
Køber jorden 1-3-1970 til udstykning. Stuehuset skal bevares, udbygningerne skal nedrives før 1-8-1970, der bliver kun en smule jord omkring stuehuset tilbage til dette.

Arne Kristian Olesen:
Født i Hover 1923, død i Spjald 2006.
Køber 13-11-1972, bygningerne med havejord, Brgd. matr.1de. Kom fra Nr. Omme.
Gift med Anna Justesen født i Hover 1924, død i Spjald 1981.

Ingeborg & Karsten Bo Jensen:
Køber 19-1-1994. Sygeplejerske & leder af Spjald Varmeværk. Han er født på Kildsiggård SV2a.

Maria Kirstein Petersen & Henrik Brunsgaard:
Køber 13-6-2007.

Sighus, Søndergaardhus, Nyaardshus, Pilgaard Mark:
Vestlige ejerlav matrikel 24, nedrevet o.1916, lå lige syd for Sig.
Thomas Nielsen:
Født i Stadil 1803, død i huset 1871, gift 1.1840 med Elisabeth Jensdatter, enke i gården, død 1865.
Køber 30-11-1867 læst 13-6-1872 (23-407). Se videre under Pilgård V matr.12.
Ejendommen blev ved matrikuleringen 1844 lagt under SV matr.12, Øster Pilgård, i Kirkebyen.
Thomas Nielsen solgte Pilgård 1851, men da er V matr.24 ikke bebygget. Da Jeppe Andersen køber Pilgård i 1855, er V matr.24 stadig ikke bebygget, men Thomas Nielsen bygger som aftægtsmand her før 1867, antagelig i forbindelse med sit bryllup i 1865.
Gift 2. i Brejning 1865 med Bodil Jensdatter født i Stauning 1821, død i Ølstrup 1892. Gift 2. i Brejning 1873 med hmd. Niels Peder Jensen, Ølstrup. Hun havde datteren Abelone Kirstine Pilgaard, uægte, født i Stauning 1844, død i Videbæk 1929, gift med Morten Peder Lauridsen, Sig.

Bodil Jensdatter:
Arver 6-2-1866 læst 20-6-1872 (23-416) huset ved mandens død i 1871 som følge af det testamente, han har oprettet 6-2-1866, som tilgodeser hende eller, hvis hun er død, hendes datter. Hun under-skriver ”m.f.p. (med ført pen) af Gravers Blæsbjerg, da hun sælger huset i 1872.

Laust Thomsen:
Køber 18-6-1872 (23-424), ejer af Lillebæk, som han fortsat beboer.

Peder Simonsen:
Født i Hee 1808, død i huset 1889 som aftægtsmand. Se videre under Nygård.
Køber 23-7-1873 (23-662). Aftægtsmand fra Nygård, tidligere gdr. i Kildsig.
Gift med Karen Johansdatter født i Nørkjær, Hee 1808, død i Nr. Omme 1891, begravet i Brejning.

Peder Pedersen:
Køber 11-7-1888 (31-406).

Anders Pedersen:
Køber 11-12-1889. Ejer Nygård. Har lejefolk i huset.

Jens Sørensen:
Køber 25-6-1890.

Laurids Møller Lauridsen:
Født i Kassentoft 1869, død i Skjern 1905. Slagter.
Køber 5-4-1893 (34-439). Flytter til Hovedgaden 45 i 1899.
Gift i Brejning 1894 med Ane Høj Knudsen født i Randbæk,1876, død i Herning 1957.
                      Børn:
                      1: Mads Magnus Vesterby: 1895, smedemester i Troldhede, Nr. Vium 1934.
                      2: Maren Kathrine: 1897-1979, gift med Jens Kr. Knudsen.

Mathias Mikkelsen:
Køber 8-11-1899 (39-199). Se under Sdr. Søndergård.

Niels Kristian Mathiasen:
Født i Sdr. Søndergård 1868, død på ejendommen 1901.
Køber 6-9-1900 (39-577), forriges søn, ugift.

Mathias Mikkelsen:
Skifteudskrift 21-3-1906 (44-168) som adkomst for ham.

Niels Christian Søndergaard:
Køber 20-6-1910 (47-37) og lægger ejendommen under V matr.21, se videre der. Ejendommen rives ned mellem 1916 og 1921.

Vestlige ejerlav matrikel 25a, se under Vestlige ejerlav matrikel 13b. 

Kinvadbro:
Vestlige ejerlav matrikel 25c, Højmosevej 14:
Niels Marius Jensen:
Køber 1-9--1942 en parcel af Jens Damgaard, Højmosevej 5, V matr.13b,25a mv., som han har bebygget i 1940.

Ib Madsen:
Køber 1-10-1945, kom fra Opsund matr.1t,1x,2y, se videre der om hans familie.

Klemmen Madsen:
Køber 11-6-1960, forriges svigersøn, køber af de øvrige arvinger. I boet er en udgift på kr. 23,89 til Landvindingssagen Hover Å af 11-11-1959.

Bøje Linddal Olsen:
Køber 22-9-1962.
Flytter til Højmosevej 18, Randbæk matr.24b, se videre der vedrørende familien.

Richard Vesly Nielsen:
Født i Skovgård, Torsted 1933, død på ejendommen 2015, begravet i Torsted.
Køber 28-10-1963, landpost. 

Sonja Lindholm Nielsen:
Arver 29-12-2015, forriges enke, uskiftet bo.

Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27a, Kærhusvej, nedlagt:
Laurids Nielsen Borch:
Født i Stadil 1799, død i Mosdal 1865.
Udskiller 6-5-1858 (17-215) V matr.27a fra gården Mosdal SV matr.24+35+V matr.27a, da han sælger hovedparcellen til svigersønnen Søren Peder Madsen Kjærgaard. En del af aftægten er ”en plet mark norden for landevejen, som støder til den østre og søndre side af landevejen Ringkøbing - Holstebro, på vestre side til Bilring vejen og mod nord til skellet til Bilring”.
Han byggede et aftægtshus lige vest for vejen ind til Bilring på det stykke jord, der i 1907 blev solgt til Mette Poulsen som V matr.27f. Huset fortsatte som aftægtshus til svigersønnen og siden til dennes husbestyrerinde, idet hus og jord faldt tilbage til Mosdal ved hver aftægtstagers død.

Søren Peder Madsen Kjærgaard: (Søren Mosdal):
Født i Kærgård, Sdr. Bandsby, Nysogn 1820, død i Mosdal 1906.
Sælger 7-1-1895 (35-459) SV matr.24+35 og flytter ind i aftægtshuset på V matr.27a og medtager desuden V matr.27d og Sandbæk matr.8.
Arvingerne arver boet ved hans død i 1906, se under SV matr.24+35.
Han var enkemand og havde Mette Poulsen som husbestyrerinde. Hun havde ophold i huset efter hans død, så længe hun ønskede det.

Mette Poulsen:
Født i Hee 1855, død i Ringkøbing 1940, kom til Mosdal i 1896, er der i 1925, på No asyl i 1928, senere på alderdomshjemmet i Ringkøbing. I Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 30-6-1928 noteres det, at hendes hus ved Bilring er i så dårlig stand, at det ikke kan renoveres, hvorfor hun skal vedblive med at bo i No, da hun også havde et dårligt ben, som krævede sygehjælp. Ugift.
Køber 29-8-1907 (45-144) V matr.27f af V mtr.27a, huset med jorden vest for vejen ind til Bilring af arvingerne.
Sælger 12-8-1913 (48-494) til Mads Næsgaard på Bilring, idet hun betinger sig beboelsesret i huset, som han river ned omkring 1928 og lægger V matr.27f under Bilring.
                      Børn:
                      1: Dorthea Marie Poulsen: 1890 i Vester Ansager, død 1964, gift 1914 med gdr.
                                                                    Morten Mortensen, Hankelbjerg, Sandbæk matr.2b+c.
                                                                    Udlagt barnefar: enkemand Jens Jensen, Hoven sogn.
                      2: Poul Poulsen: 1894 i Hee Fattiggård. Er i Brejning 1911, bor i Ringkøbing. Tvilling
                                                   til dødfødt broder. Far: Laust Hansen, p.t. straffefange i Vridløselille

Mathias Søndergaard Pedersen:
Køber 29-8-1907 (45-144) V matr.27a, som er jorden øst for vejen ind til Bilring, og lægger jorden under sin gård på Vantingvej 2, SV matr.10e.

Fæstehuse på V matr.27`s mark:
Det ser ud til ifølge folketællinger og Brejning sogneråds forhandlingsprotokol, at Søren Mosdal bortfæstede jordstykker på sin ejendom V matr. 27`s hede. Der har muligvis været to huse, hvoraf det ene har ligget nordligst hen mod Blæsbjerghus og Vesterbæk hede det andet ved Kærhusvej / Mosdalvej. 

Hans Peder Christensen:
Født i V. Tudskær SV matr.14 1808, død i Mosdal Hede 1853.
Han kaldes murermester, men boede først i Tudskær, derefter i Brejning fattighus ifølge folketælling 1840 og 1845. I 1850 er han fæster af et hus på Mosdal Hede.
Gift i Brejning 1836 med Kirsten Pedersdatter født i Finderup, Hanning 1812, død i Kildsig som indsidderske 1884. Hun var invalid ifølge folketællingerne og modtog understøttelse af sognet.
                      Børn:
                      1: Peder Christian: 1837-1890, gift i Sdr. Lem 1859, død i Skarrild, husmand.
                      2: Christen: 1842-1843.
                      3: Maren Kristine: 1845-1921, gift 1.1864 med Carl Danielsen, Vorgod, 2. i Vorgod
                                                     1896, død i Videbæk, begravet i Timring.
Efter hans død i 1853 flytter enken tilbage til Brejning fattighus.

Peder Christian Sørensen:
Født i Torhuse matr.4 1822, død i No 1902.
Fæster af hus på Mosdal Hede ifølge folketælling 1855. Bortflyttet før 186o
Gift i Brejning 1850 med Ane Johanne Lauridsdatter født i Nysogn o.1823.
                      Børn:
                      1: Søren: 1853 på Mosdal Mark eller Hede.
                      2: Ane Kirstine Marie: 1855 på Mosdal Hede -1933, død i Ringkøbing.

Peder Andreas Nielsen:
Født i Hanning 1790, død i Mosdal Hede 1861. Kom fra Finderup. Se Opsund matr.5.
Fæster af et hus på Mosdal Hede i 1855 samtidig med ovennævnte. Også fæster i 1860.
Gift med Maren Andersdatter født i Randbæk matr.7 1788, død i Fattiggården 1886.

Jens Peder Pedersen:
Født i Randbæk matr.27 1827, tjenestekarl, død i Mosdal Hede 1862, almisselem. Se Opsund matr.5. Forriges søn.
Gift i Vorgod 1854 med Johanne Jensdatter født i Vorgod 1823.
                      Børn:
                      1: Abelone Marie: 1855 i Videbæk, Vorgod.
                      2: Maren: 1858 i Sig.

Bertel Jacobsen:
Født i Rindum o.1829.
Fæster af et hus på Mosdal Mark eller Hede i 1860. Bortflyttet før 1870.
Gift med Maren Mogensen født i Nysogn o.1834.
                      Børn:
                      1: Jakob: 1858 på Mosdal Mark.
                      2: Mogens Christian: 1859 på Mosdal Mark.

Jens Nielsen:
Født i Sædding 1817, død i Norgesgade 81, Esbjerg 1898. Gift i Brejning 1850 med Kirsten Nielsen født i Ølstrup 1821, død i Nygårdsvej, Esbjerg 1897. De lever i perioder adskilt fra hinanden, som det ses af det nedenstående. Om familien se under Sandbæk matr.1b.
Jens Nielsen havde fæstet huset og en kålhave 11-12-1872 af Søren Mosdal i SV matr.27a på jord tillæggenet herfra, men da han ikke kunne klare forpligtelserne i vinteren 1886, overdrog han huset til kommunen. Han måtte bo i det til 11-6-1905. Sognerådet overdrog igen ejendommen til Søren Mosdal og betalte fæsteafgiften på 8 kr., som skulle have været betalt 30-3-1886. Jens Nielsen skulle selv holde hus og have i orden, faldt det ned, eller brændte det, gik grunden tilbage til Søren Mosdal, men Jens Nielsen måtte selv disponere over resten. Men konen var rejst 1-2-1886, og Jens Nielsen ville helst have ophold i fattiggården, hvilket skete, og fattiggårdens vogn hentede hans ejendele dertil. Senere returnerede konen til huset. (Brejning sogneråds forhandlingsprotokol (SFP) 1-2 & 14-12-1886). Sognerådet ville gerne bortleje huset for vintermånederne.
Jens Nielsens kone, Mosdalhede, mødte op og forlangte at få hendes mand fra fattiggården til at reparere hendes hus. Det tillodes, hvis han kunne undværes på fattiggården. (SFP 11-8-1890).
Der afsluttedes akkord med Niels Knudsen om at forsørge Jens Nielsens kone et år på nedennævnte betingelser:
Underskrevne Niels Knudsen erkender herved at have påtaget mig at forsørge min svigermoder, Jens Nielsens kone, et år fra 16. maj 1890 til 16. maj 1891, således at jeg giver hende føden ved familiens bord ved samme måltider som husets egen familie og i tilfælde af, at hun bliver syg og sengeliggende, da at lade hende passe og pleje, og i tilfælde af at hun afgår ved døden inden året er omme, da at bekoste hendes begravelse alt således, som jeg kan forsvare det både for Gud og mennesker.
Som vederlag herfor erkender Sognerådet at have overdraget til Niels Knudsen det os tilhørende hus på ejendommen matrikel 27a Brejning sogns vestlige del på følgende vilkår:
Huset, som det nu står på ejendommen med den til samme hørende have, må Niels Knudsen og hans kone bruge og afbenytte indtil 11. juni 1905 med bemærkning, at det ikke påhviler ejeren af matr. no.27a at tage del i vedligeholdelse af hegnet omkring haven, og skulle huset enten falde ned aldeles eller for en del eller ved ildsvåde brænde inden den foranførte udløbstid, da har hverken Niels Knudsen eller hans familie nogen som helst ret til at opføre et andet hus derpå ejendommen, men blot ruinerne af det nedfaldne eller afbrændte hus tilhører ham eller hans familie og må samme bortføre uden hindring fra nogen side. Således erkender både sognerådet og Niels Knudsen at have sluttet denne overenskomst med hverandre, hvilket hermed bekræftes. Niels Knudsen. (SFP 10-5-1890).
Jens Nielsen, Vesterbæk mark er fundet berettiget til alderdomsunderstøttelse, 140 kr. årligt fra 1-9-1892. Han forlangte 200 kr. til sig og konen, men da han ved sit ophold i fattiggården i de sidste år tilnærmelsesvis har tjent føden til sig selv, ligesom hans kone har hjulpet sig med 60 kr. om året af kommunekassen, mente sognerådet ikke at kunne strække sig videre end til 140 kr. ”Så meget mere, som Jens Nielsen og hustru før hans ophold i fattiggården ikke kunne være enige om at leve sammen, af hvilken grund han tilflyttede fattiggården, og her har han hele tiden været godt tilfreds, hvilket man antager, han ville have vedblevet med, hvis ikke udsigten til en større sum penge havde lokket ham”.( SFP 22-9-1892).
Ifølge sognerådets forhandlingsprotokol 6-8-1885 siges det i forbindelse med anlæggelsen af den senere Mosdalvej, at den udgår omtrent ved Jens Nielsens hus og ender ved Jens Husteds ejendom (på Ølstrupvej). Det kunne tyde på, at Jens Husteds hus måske har ligger, hvor senere V matr.27c, Mosdalvej 1, bliver bygget.

Niels Knudsen:
Født i Hover 1858, opvokset i Vanting, død på Arbejdsanstalten i Holstebro i 1921, men havde ellers bopæl på Esbjerg fattiggård. Fraskilt smedesvend.
Gift med Thomasine Baggeline Jensen født i Lillebæk 1851, datter af formanden, død i Esbjerg i 1921, Zions sogn. Ingen børn. Fraskilt.
Ifølge folketælling 1890 bor de i huset med Kirsten Jensen, men familien flytter derefter til Esbjerg.

Mosdal Hede, Mosdal Mark, Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27b, Kærhusvej 18:
Jeppe Jensen Kousgaard:
Født i Tim 1829, død på Møltrup Mark, Timring 1898. Kom fra Ølstrup.
Han ejer først Lille Rudmose SV matr.18 fra 1856 til 1857, se dér.
Køber 11-6-1858 læst 17-2-1859 (17-547) V matr.27b fra SV matr.24+Vmatr.27, Mosdal. Køber en hedelod fra Mosdal, men det siges ikke, om der ligger fæstehuse på den. Han bor på stedet i 1860.
Køber 13-4-1878 læst 12-1-1881 (26-170) SV matr.20c fra SV matr.20a+b.
Køber 22-6-1882 (27-345) V matr.3f fra V matr.3b.
Sælger 21-8-1889 (32-199) SV matr.20c til svigersønnen Jens Tudskjær Poulsen.
Gift i Brejning 1858 med Hansine Pedersdatter født i Nøvling 1834, død på Møltrup Mark 1898.
Familien flytter til Hjøllund Hede, Langdyssevej 2, Ølstrup, før folketælling 1880 som han ejer fra 1876-94, og hvor de to sidste børn er født. Ejendommen på Mosdal hede er tilsyneladende lejet ud.
                      Børn:
                      1: Jens Peter: 1858-1875, født i Damgård, Ølstrup, død i Hjøllund Hede.
                      2: Martha: 1860-1936, gift i Ølstrup 1888 med Just Thuesen Mouridsen, Stauning,
                                        sidst i Ølgod. Ejer V matr.3d+3e 1891-93, Vesterbækvej 6.
                      3: Kristiane: 1863-1933.
                      4: Ane: 1865-1930, gift med eftermanden.
                      5: Andreas: 1868-1929, gift 1903, død i Vildbjerg.
                      6: Maren Kirstine: 1870, gift i Ølstrup 1891 med Kristen Jensen, Ådum.
                      7: Jens Jul: 1872-1962, gift 1895, husmand i Abildå, død i Ørnhøj.
                      8: Otteline: 1875-1964, gift med Mikkel Kristian Nielsen, Nr. Omme.
                      9: Jens Peder: 1879.

Jens Tudskjær Poulsen:
Født i Tudskjær 1864, død på Ølgod alderdomshjem 1947. Se Hazel Tarrs stamtavler på Egnsmuseet.
Køber 31-10-1894 (35-371), forriges svigersøn, kom fra SV matr.20c.
Sælger 13-5-1895 (36-3) V matr.3f til V matr.3b.
Gift i Brejning 1886 med Ane Jeppesen (Jepsen) født på gården 1865, død i Ølgod 1930.
                      Børn:
                      1: Jeppe: 1886 i Tudskjær. Bosat i Års.
                      2: Maren: 1887-1887 i Margrethelund.
                      3: Poul Tudskjær: 1889 i SV matr.20c.
                      4: Hansenius Martin: 1891-1977 i Ølgod. Bosat i Vognslund og Ølgod.
                      5: Bojline Marie: 1894-1896, født på gården.
                      6: Marie Boiline: 1896.
                      7: Hans Emil Vilhelm: 1898.
                      8: Kristian Thorvald Ejner: 1901, konfirmeret i Ølgod, tjenestekarl i Hejbøl.
                      9: Karl Kristian: 1903, konfirmeret i Ølgod.
                     10: Thora Emilie: 1905-1994 i Bejsnap. Gift med Ejner Hansen.
                     11: Hans Kristian Ejner: 1908. Immigreret til Buenos Eires 1934 fra Esbjerg.
Han ejer svigerfaderens ejendom på Langdyssevej 2, Ølstrup 1894-98. Familien flytter til en gård i Vognslund, Ølgod 1913-1929, derefter bosat i Ølgod. Ejendommen brændte 1908 og blev nybygget.

Peder Christian Kjær Jensen:
Født i No 1874, død i Mosegård, Borris 1933. Broder til Sidsel Jensen, V matr.7b.
Køber 21-5-1913 (48-mgl.).
Gift 1. i No 1897 med Nielsine Madsen født i Barde, Vorgod 1876, død på gården 1914.
                      Børn: (1-4 er født i No):
                      1: Mathilde Kirstine Kjær: 1898-1970, gift Christensen i Tarm 1924, død i Skjern.
                      2: Marie Kirstine Kjær: 1901-1990. Gift i Borris 1924 med Jens Nielsen (1900-1985),
                                                              gdr. Kratvej 10, Brejninggaards Mark.
                      3: Niels Elkjær: 1904-1996. Gift i Nr. Vium 1926.
                      4: Jens Kjær: 1908.
                      5: Viggo Kjær: 1914.
Gift 2. i Brejning 1916 med Anna Poulsen født i Siem, Dover 1889, død i København 1970.
Familien flytter over Kærhus SV matr.20a til Ølstrup. 

Christian / Kristian Jeppesen:
Født i Skodborg 1883, død på Mosdal Mark 1955.
Køber 3-10-1917 (51-319). Kom fra Grønbjerg, hvor han var teglværksarbejder.
Gift i Nr. Omme 1912 med Dorthea Sofie Kathrine Langhoff født i Nr. Omme 1891, død 1974.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine: 1916 i Nr. Omme - 1986, gift 1942 med Peder Birk, Mosdal.
                      2: Hans Langhoff: 1917-1983, eftermand på gården.
                      3: Niels: 1921-1996, murermester i Nørhede, Sdr. Lem, begravet i Højmark.
                      4: Anna Elise: 1924-2012, gift 1946 med Jens Abildtrup Videbæk, Haunstrup.
                      5: Karen Anitta: 1926, gift i Brejning 1948 med Kristian Kirk Mikkelsen, Hover.
                      6: Svend Arnfred: 1929-2021. Smed, bosat i Vorbasse.
                      7: Bertha Philipp: 1913 i Skærbæk - 2004 i Ringkøbing, gift 1. 1931 med Karl Kri-
                                                     stensen (1892-1961), se V matr.27e, gift 2. med Chr. M. Jensen.
                                                     Plejedatter af Dorthea & Kristian Jeppesen, som de fik, mens de
                                                     boede i Skodborg på hans fødegård de første år efter vielsen. Han
                                                     sneg sig over grænsen i 1915 for ikke at blive tysk soldat, hun
                                                     solgte gården og fulgte efter.

Hans Langhoff Jeppesen:
Født på gården 1917, død samme sted 1983, forriges søn.
Køber 30-3-1945.
Sælger 30-3-1945*/ V matr.27i til faderen til aftægtsbolig.
Gift i Sdr. Lem 1945 med Alma Kathrine Højhus født i Højhus, Sdr. Lem 1924, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Gerda Højhus:  1946.
                      2: Anna Højhus: 1947-2014, død i Gjellerup, begravet i Brejning, ugift.
                      3: Christian Langhoff: 1949, efterfølger på gården, arkitekt MMA.
                      4: Vagner: 1951, gårdejer, Trehedevej 3, Ølstrup.
                      5: Erik: 1954.
                      6: Hans Jørgen: 1957, sognepræst ved Bolbro kirke, Odense.
                      7: Birgit: 1963. 

Alma Kathrine Jeppesen:
Arver 16-3-1983, forriges enke. 

Thora Stræde Jeppesen:
Køber 3-8-1983, forriges svigerdatter.
Sælger 5-12-1985 og 24-11-1993 jord til Poul Bjørnkjær, Mosdalvej 2.
Køber 5-12-1985 og 24-11-1993, lægger jorden under Mosdalvej 2.
Gift med Christian Langhoff Jeppesen født på gården 1949, driver arkitektfirma på stedet.
Familien flytter til Staby.

Vagner Jeppesen:
Køber 6-6-1994 og lægger det meste jord, V matr.27m, til sin gård i Ølstrup. Forriges svoger.

Thora Stræde Jeppesen:
Køber 28-4-1997 bygningerne med lidt jord. Familien flytter tilbage igen.

Annemarie Maagaard Johansson & Hans Langhoff Jeppesen:
Køber 1-7-2012, forriges søn og svigerdatter. Arkitektfirmaet Christian Jeppesen.

Hans Langhoff Jeppesen:
Eneejer fra 19-6-2019. Se SV matr.20c

Mosdal Mark, Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27c, Mosdalvej 1:
Matrikelnumre 1950: V matr.27c, SV matr.23e, Ølstrup matr.12h.
Nicolai Ernst Sørensen:
Født i Mosdal SV matr.24+35 1863, død i i Skjern 1952.
Køber 14-1-1893 (34-505) jord fra sin fødegård SV matr.24+35, V matr.27a. Bygger ejendommen.
Gift i Brejning 1891 med Marie Kirstine Olesen født i Nr. Omme 1871, død i Skjern 1925.
                      Børn: født i Mosdal):
                      1: Johanne Margrethe: 1892-1974. Ugift, missionshusvært.
                      2: Ole Kristian: 1893-1974, død i Skjern. Smed.
                      3: Kirsten Ingaline: 1895-1957, gift med Arnold Georg Pedersen, Skælskør.
                      4: Søren Peder: 1896.
                      5: Ernst August: 1899-1900.
Familien flytter til Sædding. Biskolelærer i Vesterbæk 1895.

Niels Jensen:
Køber 27-4-1901 (40-342).

Carl Verner Bluhme Hauritz:
Køber 29-10-1904 (43-226). Kom fra Randbæk matr.31a+b, se videre der.
Flytter til SV matr.5i.

Laurids Peder Jensen:
Født i Vejhus SV matr.3c 1872, død i Herning 1941, begravet i Brejning.
Køber 26-8-1905 (43-592).
Gift i Brejning 1901 med Johanne Kristensen født i Borris 1867, død i Væggerskilde matr.3 1916.
                      Børn:
                      1: Hans Kristian: 1903 i Brejning Kirkeby.
                      2: Kristine: 1904 i do, gift i Egvad 1926.
                      3: Karen: 1906-1950, død i Herning. Ugift syerske.
Familien flytter til SV matr.5i, i 1915 til Brgd. matr.1z, Gammel Missionshus, se dér.

Christen Andersen:
Født i Dejbjerg 1851, død i Holstebro 1933.
Køber 17-6-1909 (46-424). Kom fra Finderup, Hanning.
Gift 1883 med Gertrud Marie Kirstine Jespersen født i Velling 1859, død i Holstebro 1930.
                      Børn:
                      1: Andrea: 1883-1945, gift i Brejning 1904 med Jens Peder Jensen Højhus,
                                         Vorgod og sidst Ringkøbing.
                      2: Niels: 1889-1968, arbejdsmand i Højmark, Sdr. Lem.
                      3: Christian Kjems: 1896.

Peder Poulsen:
Født 1890.
Køber 29-4-1915 (49-399), kom fra Hee. 4 gravhøje på matriklen er fredet 29-8-1900.
Gift med Kristine født 1882. Ingen børn ifølge folketælling 1916.

Niels Christian Holm Johannesen:
Køber 9-6-1916 (50-346), kom fra Kærhus, Kærhusvej 14. Se videre under V 7c+6l.
Medtager Degneboligen, Ølstrup matr.12h+i.

Kirstine Johannesen:
Arver 23-2-1925, læst 15-7-1925 (16-489), forriges enke. Flytter til Skolegade 8, Spjald.

Jens Skovbjerg Thomsen:
Født på Vanting Mark SV matr.19b 1895, død på gården 1992.
Køber 15-7-1925 (16-486).
Køber 15-9-1925 (15-486)) Degneboligen, Ølstrup matr.12h+i fra Kirstine Johannesen.
Gift i Brejning 1925 med Ane Kirstine Nielsen født i V matr.15c 1903, død på gården 2000.
                      Børn:
                      1: Hans Kristian Skovbjerg: 1927-2013, gårdejer i Ølstrup.
                      2: Peder Skovbjerg: 1929-2009, handelsmand, begravet i Brejning.
                      3: Gunnar Martin Skovbjerg: 1933, stationsforstander i Nykøbing F.
                      4: Arne Skovbjerg: 1938-2008, eftermand på gården.
                      5: Meta Skovbjerg: 1946, gift med entreprenør Holger Larsen, Dejbjerg.

Arne Skovbjerg Thomsen:
Født på gården 1938, død samme sted 2008.
Køber 5-11-1965, forriges søn, udvider gården betydeligt ved jordkøb og gennem ægteskab 2002 med Marie Birgitte Aarup, Bjørnkjær, SV matr.10a. De to gårde lægges sammen 5-3-2003, se videre under Bjørnkær. 

Meta Skovbjerg Larsen:
Køber 10-2-2010 de sammenlagte gårde, forriges søster. Jorden drives sammen med hendes ejendom i Dejbjerg.

Janni Lykke Pedersen & Mads Søndergaard nu Lykke Søndergaard::
Køber 1-4-2017, bygningerne med jord.

Mosdal Mark, Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27d, Mosdalvej 3:
Matrikelnumre 1950: V matr.27d+h.
Kristian Rikardt Kristensen:
Født i V matr.27e 1890, død på gården 1971.
Køber 22-1-1919 (52-476) jorden af sin far på V matr.27e og bebygger.
Gift i Ågerup 1918 med Esther Marie Hansine Møllegaard født i København 1896, opvokset i Ågerup, Holbæk, død på gården 1988.
                      Børn:
                      1: Kristian Møllegaard: 1919-o.1987, ejendomshandler i Holbæk.
                      2: Karen Møllegaard: 1920, gift i Haraldsted 1945 med Karl Marius Jensen.
                      3: Erik Møllegaard: 1921-2011, eftermand på gården.
                      4: Kirsten Marie Møllegaard: 1923-2020, gift 1951 med Kristian Jepsen, Marup, Skjern.
                      5: Ellen Margrethe Møllegaard: 1924-2017, gift 1947 med H. Bilgrav, V matr.10L.
                      6: Henny Møllegaard: 1927, gift 1953 med Knud Jensen¸ Vemb, se R. matr.6g+30a.

Esther Marie Hansine Kristensen:
Arver 18-2-1972, forriges enke.

Erik Møllegaard Kristensen:
Født på gården 1921, død i Spjald 2011, ugift.
Køber 18-2-1972, forriges søn.

Arne Skovbjerg Thomsen:
Køber o.2006, river bygningerne ned og lægger jorden under Mosdalvej 1. 

Søndersig, Mosdal Mark, Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27e, Ølstrupvej 17:
Erik Kristensen:
Født i Gundesbøl, Ådum 1857, død i Spjald 1933.
Køber 18-11-1891 (33-485) V matr.27e fra sin kones fødegård SV matr.24+35, V matr.27a.
Køber 7-8-1907 (48-144) V matr.27d fra samme gård.
Sælger 22-1-1919 (52-476) V matr.27d til sønnen Kristian Richard Kristensen.
Gift i Vorgod 1884 med Kirsten Sørensen født i Mosdal SV matr.24+35 1857, død i Klitmose, No 1934, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Karen Kirstine: 1884-1924, gift 1917 med lærer Villum Villumsen Gårslev, se
                                                     Randbæk matr.4b. Hun var født på Spjald.
                      2: Søren Peder: 1885-1957, gårdejer i NV matr.1c+d, død i Ringkøbing.
                      3: Hans Kristian: 1887-1894.
                      4: Johannes Marinus: 1889-1894.
                      5: Kristian Richard: 1890-1971, gårdejer i V matr.27d.
                      6: Karl: 1892-1961, eftermand på gården.
                      7: Johanne Margrethe: 1895-1985, gift 1929 med Jens Provstgaard Nielsen, No.
                                                              Død og begravet i Ringkøbing.
                      8: Hansine Kristine: 1898-1898.
                      9: Hansine Kristine: 1901-1972, gift 1929 med Jens Kristian Thomsen¸ Tarm, se
                                                         Vanting Mark, SV matr.19b.
Erik Kristensen bygger hus i Vestergade 7, Spjald 1927.

Karl Kristensen:
Født på gården 1892, død i Ringkøbing 1962.
Køber 4-2-1928 V matr.27e, forriges søn.
Gift i Brejning 1921 med Bertha Philipp født i Skærbæk 1913, død i Ringkøbing 2004. Se V matr.27b.
                      Børn: (født i Mosdal):
                      1: Erik: 1931, gift i Rindum 1956, kasernemedarbejder i Tønder.
                      2: Karen Kirstine: 1933, gift i Sanderum 1955 med Poul Tage Brejnholt Jabobsen.
                      3: Doris: 1935, gift i Skjern 1954 med Ejler Homann.
Familien flytter til Rindum. Se Slægtsbog for Søren Peder Madsen Kjærgaard, Fredericia.

Karl Magnus Thomsen:
Født på Vanting Mark V matr.19b 1904, død på gården 1974.
Køber 19-11-1935.
Besætningen bestod af 2 heste, 8 køer, 8 ungdyr, 1 so, 7 svin, 2 fedesvin med 2 slagtekort, 10 høns.
Gift i Brejning 1935 med Emma Hjøllund født i Sdr. Lem 1910, død i Brejning 2003.                                                                                                                                                                      Børn:
                      1: Hans Kristian: 1949-1949.
                      2: Anne-Marie: 1951, bosat i Sønderborg.

Emma Thomsen:
Arver 10-10-1974, forriges enke.

Karl Martin Jensen:
Født i Lille Kærhus SV matr.20d m.fl.1953.
Køber forår 1975.
Sælger V matr.27g efterår 1979 til Kærhus. Flytter til Rimmerhus.

Martin Birkebæk Christensen:
Køber 5-3-1980, lyst 6-1-1982, bygningerne med lidt jord, flytter til Christiansfeld.

Heinrich Johannes Peter Kunsemüller:
Køber 15-7-1988. 

Mosdal:
Vestlige ejerlav matrikel 27i, Kærhusvej 20:
Christian Jeppesen:
Køber 30-3-1945 fra V matr.27b og bygger aftægtshus.

Dorthea Sofie Jeppesen:
Arver 26-1-1955, forriges enke.

Peder Jensen Birk:
Født i Ådum 1918, død i huset 1988 på aftægt.
Køber 1975, forriges svigersøn, murer.
Gift i Brejning 1942 med Marie Kirstine Jeppesen født i Nr. Omme 1916, død i huset 1986.
                      Barn:
                      1: Heine Jeppesen: 1946, eftermand i huset.

Heine Jeppesen Birk:
Født i huset 1946, forriges søn. Ugift. Død 2021 på Hemmet plejehjem, begravet i Brejning.
Køber 10-12-1986 af faderen.

Hans Langhoff Jeppesen & Annemarie Maagaard Jeppesen:
Køber 13-4-2018, bosat i Kærhusvej 18. Se også SV matr.20c.
River huset ned i 2021.

Søndre Hede, Nygårds Mark:
Jens Jørgensen Thorre:
Født i Torhuse R matr.2 1804, død i Holstebro 1874, arbejdsmand, enkemand, hængte sig.
Han er fæster af et hus, der i folketælling 1845 betegnes som ”Nygård Mark”, i folketælling 1850 betegnes som ”Søndre Hede”, hvorom det siges, at huset er forladt, da sønnen Adolf er inde som soldat og forældrene er søgt udensogns for at arbejde. I 1823 er han indsidder i Lillebæk, i 1826 i Torhusene I 1830 og1834 bor han med familien i fattighuset i kirkebyen, hvor han er daglejer og hun modtager fattighjælp. I 1840 bor han og familien i et hus ved kirken. Efter 1850 eksisterer huset på Søndre Hede tilsyne-ladende ikke mere. Der er ikke fundet noget fæstebrev tinglæst.
Gift med Mette Jensdatter født i Vedersø o.1797, død udensogns.
                      Børn:
                      1: Anders: 1823-1873, gift i Hee 1856, død i Hee. Født i Lillebæk.
                      2: Frederik Adolph: 1827, indkaldt til krigstjeneste i 1850. Gift i Holstebro 1856.
                                                        Død i Holstebro 1884, gift arbejdsmand. Fik fattighjælp fra
                                                        Brejning kommune i 1862. Se også under Brejning skolehistorie.
                      3: Jørgen: 1830. På Kabbel Hovedgård 1856-61. Bosat i Holstebro.

Søndre Hede, Kirkeby Mark:
Christen Andersen:
Se Randeris matrikel 1.
Da han og familien forlader Randeris, bliver de fæstere af et hus på Brejning kirkebys mark ifølge folketælling 1845 og bor her til efter 1855. Ifølge det ældste kort (1841-1899) over området, lå der et hus nogenlunde der, hvor Spjald flyveplads hangar ligger i dag, og dette hus er væk på det næste kort fra 1901, så det kan være her, familien har boet. Han er husfæster og daglejer. Der er ikke tinglæst noget fæstebrev.

 

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.

                                                                                                                             

                                                                                                                        Johannes J. Lund
                                                                                                                        Spjald, sluttet 2024.