Randeris & Torhuse Ejerlav (RT), Brejning sogn. 

Randeris (RT):
Randeris har antagelig navnet efter det nuværende ”Brejning Krat”, der på et Danmarkskort fra 1714 kaldes ”Randeris”, og det kan jo udmærket have været den helt oprindelige betegnelse for krattet.
Da man for nogle år siden fotograferede Krattet fra luften med infrarød fotografering, fandt man markdiger i et antal, der tydede på, at der i Jernalderen havde ligget fem gårde, hvor nu Krattet er. Et ukvalificeret, men dog sandsynligt, gæt er, at disse fem gårde senere blev flyttet højere op, hvor den oldgamle Adelvej gik, og blev til gårdene Viftrup, Væggerskilde, Randeris, Magersped og Koldinghus.

Randerisgård:
Randeris ejerlav matrikel 1, Væggerskildevej 17:
Matrikelnumre 1950: RT matr.1a,i, 9a,b,c,d, Barde matr.6f.

Ved Brejninggaards salg i 1646 benævnes Randeris som 1 bolig. 

22-10-1660 siges det om de fem gårde i øster sognet, at de tilsammen gav 12 pund landgilde-smør og 1 tønde havre af et hartkorn på i alt 16½ tønde. 

Mads Povlsen:
Nævnt på gården i jordebogen 1661, ligeledes i kong Frederik III `s matrikel. I ildsteds- og kvæg-skatten 1677 blev han beskattet af 2 ildsteder og 2 køer. Ifølge kop-og kvægskatten 1678 var han gift og havde sammen med fæsterne i Viftrup og Magersped 1 tjenestepige, 3 køer, 16 får og 1 svin.

Mads Nielsen:
Nævnt i diverse ekstraregnskaber fra 1682 og frem og forarbejdet til matriklen 1688. Han havde en lejeko og 2 får, og gården kaldes et bol eller et gadehus og dens HK var 2-5-1-1. I 1686 kop-og kvægskatten siges det om gårdene Randeris, Magersped og Koldinghus at de var ”forladte og me-sten nedfaldne steder, samt de som på samme Brejninggaards gods bor er ganske forarmede og uden levnedsmidler”.
Ved forarbejdet 1683 til matriklen 1688 siges det, at gårdens jorder var skarpe. Der kunne slås 4½ læs middelhø og der var middelgræsning til 5 høveder. Den dyrkede jord gik mod øst til heden mod vest til Sønderheden og var på 23 agre skarp rugjord med grå sand og grus. Agrene blev tilsået i to år, første år med byg, andet år med rug, og herefter hvilede agrene i tre år. Engen fandtes mellem agrene, fædriften var i heden, hvortil der holdtes hyrde. Man var plager af ulve. Kornet blev malet i Brejninggaards vandmølle.
I matriklen 1688 blev HK nedsat fra 2-5-1-1 til 1-4-2-0, og der var dyrket 10,3 tønder land af går-dens jorder.
I præstemandtallet 1699 er Søren Nielsen fra Væggerskilde indsidder på gården.
Mads Nielsen er sidst nævnt på gården i jordebogen 1708.
1708: Hk: 1-4-2-0, landgilde: 2 harboe pund smør.
                      Børn:
                      1: Mads: han har en søn, Mathias Madsen, der er møller i Hvolris mølle, Brørup
                                     sogn, samt to ugifte døtre Anna og Maria i Tønder, der giver afkald på arv
                                     efter farbroderen i 1761.
                      2: Poul: o.1692-1761, eftermand på gården.

Poul Madsen:
Forriges søn, født o.1692, død på gården 1761, 69 år gammel. Der er skifte efter ham i Brejninggaards skifteprotokol 1762 s.160-162, men kun som afkald fra broderens børn.
Nævnt i jordebøgerne 1718 og 1726, i Bølling herreds tingbog 1731 og i Ribe stifts sager ved-rørende Brejning sogns skolevæsen, hvor han i 1739 skulle betale 2 skilling i afgift at en tjene-stedreng til sognets skole, og han er antagelig den Poul Smed, der samtidig betaler 8 skilling til skolen af sit håndværk.  Han gik på aftægt før 1754 ifølge jordebogen 1754.
Gift med Maren Jensdatter født o.1680, død som ”en gammel enke” 1766 på gården, 86 år gl.
                      Barn:
                      1: Maren: o.1725-1761, død på gården, fadder 1745 og 1749.

Knud Christensen: kaldes Magersped:
Født på Magersped o.1725, død 1757, 32 år gl.
Nævnt på gården i 1754 i jordebogen.
Gift i Brejning 1754 med Anne Christensdatter (o.1727-1755) fra Randbæk.
                      Barn:
                      1: Kirsten: 1755-1755.

Kasper Jensen:
Fæster fra 1757 til o.1761, hvor han flytter til Toft, NV matr.7, se videre der.

Peder Knudsen:
Fæster fra 1761. Er soldat i Brejning i 1760. Det er antagelig ham, der ved sin konfirmation i 1749 tjener på Brejninggaard. Født o.1730, 57 år i folketælling 1787.
Gift i Hover 1760 med Anne Danielsdatter fra St. Hoverdal, født o.1736, død 1762 på gården.
                      Børn:
                      1: Maren: 1760 i Hoverdal, gift med Peder Stefansen Trækkeris, se Brejninggaards
                                        skifteprotokol 1793, hvor han giver svigerfaderen kvittering for konens
                                        mødrene arv i forbindelse med, at de flytter fra Stenhusted.
                      2: Knud: 1762-1763.
Der er skifte efter Anne Danielsdatter i Brejninggaard skifteprotokol 1762 s.180-89. Stuehuset var på 10 fag med forstue, stue, køkken og kammer. Besætningen var 1 stud, købt i 1761, 1 ko og 1 tyr i så slet stand, at den forblev uvurderet, da den både kunne leve og dø. Så var der 2 får, 2 lam og en slet vædder. Der manglede 1 ¾ heste ifølge fæstebrevet, antal fulgte hartkornet, så han har altså pløjet, harvet og kørt med studen. Ladebygningen var på 16 fag.
Gift 2. med Kirsten Lauridsdatter født o.1720, død 1788 i Fåborg, minus navn og alder.
                      Barn:
                      1: Anne: 1765-1765, født i Brejning, men ikke i Randeris.
Flytter senere til Stenhusted / Højmose, Fåborg, Sdr. Lem sogn som fæster under Brejninggaard. Er der med kone og datter Maren i 1787 og endnu 1793, men er ikke fundet død der.

Laurids Nielsen:
Født o.1724, død 1794 i Randeris.
Fæster gården 26-6-1764, hvilket oplyses i Bølling herreds tingbog 1766 s.637ff., hvor der er optaget forhør efter en ildebrand natten mellem 20. og 21. januar 1766, hvor stuehuset på 7 fag, som var fritliggende, brændte ned med alt indbo. Familien sov, da ilden brød ud. De kom ud, men intet kunne reddes ud ellers.
Gift 1. med Inger Christensdatter født o.1717, død 1776 på gården. Skifte i Brejninggaards skifte-protokol 1776 s.535-36. Meget fattigt bo, familien var ikke kommet på fode efter branden i 1766. Besætningen bestod kun af halvpart i 2 får sammen med Mads Videbæk. Der var kun stue og køkken i stuehuset, sengeklæderne var pjalter undtagen to dynevår. Konens klæder var pjalter, undtagen en kåbe.
                      Børn:
                      1: Niels: myndig, bosat i Lem 1776.
                      2: Kirsten: o.1746, tjener i Faster.
                      3: Dorthea: o.1751, tjener i Lem.
                      4: Anne: o.1756, hjemme.
Gift 2. i Vorgod 1776 med Bodil Lauridsdatter.
                      Barn:
                      1: Inger: 1777.

Christen Jeppesen:
Født o.1735, død 1819 på gården.
Kom o.1781 fra Feldbækgård, NV matr.5, hvor han var fæster, se der. Han har altså haft gården jævnsides med Laurids Nielsen, men da fæsteprotokollen mangler, vides det ikke med bestemthed. I matriklen 1788 er det kun Christen Jeppesen, der står som fæster. Han er fæster endnu i 1802, da gården blev opmålt i forbindelse med forarbejderne til den nye matrikel.
I 1791 har han 10 tdr. rugland delt i 10 tægter, hvor han i et middel år kan høste 5 tdr. rug, 4 tdr. byg og 5 tdr. havre samt bjerge 3 læs hø. Besætningen bestod af 3 køer og 9 får med 7 lam.
Han køber gården fri fra Brejninggaard 25-1-1808 og sælger den måneden efter til sønnen.
Ifølge Rentekammeret 1808, register 183-182 sag 1153 får ejeren af Brejninggaard lov til at udstyk-ke stedet Randeris af HK 1-4-2-0 i fem parceller, hovedparcellen Randerisgård HK 1-1-1-2½, samt fire parceller til Thorhusene 27-8-1808. Det siges om Randeris, at det er et boelssted, der ligger en-ligt i heden og har altid haft deres agerland for sig selv udenfor fællesskabet. Gården er ikke parcel af nogen forhen udstykket gård, men har altid været et fæstested under Brejninggaard. Angående de på Randeris` ejendom fire huse, Turrhuse kaldet, er givet forklaring i indberetning til Rentekamme-ret i 1806.
Ved udstykningen er parcel 1, Randerisgård, ansvarlig for alle gårdens påliggender og i de mindre ude-lelige byrder som kongerejser, vejarbejde, tiende- degne- og fogedkorn o.s.v. imod regers til brugerne af de mindre parceller i forhold til deres HK. Se videre under Thorhuse.
Gift med Kirsten Nielsdatter født o.1740 i Feldbæk, død 1814 på gården.
                      Barn: (de øvrige er født i Feldbæk):
                      1: Anders: 1781-1854, eftermand, død i Hedeby, Skjern.
Mens de boede i Randeris, blev den ældste søn, Jeppe, født o.1767, syg og døde af tarmslyng i 1782. Præsten har skrevet et langt stykke derom i kirkebogen.

Anders Christensen Randeris:
Født 1781 på gården, død 1854 i Hedeby, Skjern.
Køber gården 22-2-1808. Han lånte 300 rdl af fru v. Albertin på Brejninggaard til købet.
Køber 13-6-1825 (2a-270) Torhuse matrikel 5 med to engparceller.
Gift med Maren Pedersdatter født 1772 i Ånum, død 1856 i Hedeby.
                      Børn:
                      1: Christen: 1804-1893 i Ølstrup mølle. Eftermand på gården.
                      2: Kirsten: 1806-1806.
                      3: Kirsten: 1807-1883, død i Ikast.
                      4: Peder: 1809-1885, husmand i Hedeby, Skjern sogn. Død i Ådum.
                      5: Jep: 1811-1811.
                      6: Anne Kirstine: 1813-1814.
                      7: Niels: 1815-1891, husmand i Tovstrup, Snejbjerg.
Han sælger gården til sønnen i 1832 mod at få aftægt og bor ifølge folketælling 1834 i Torhuse, men i 1837 bliver aftægten udbetalt én gang for alle. Han og hustruen flytter til sønnen i Hedeby i 1851, da han sælger ejendommen i Torhuse.

Christen Andersen Randeris:
Født på gården 1804, død som indsidder i Ølstrup mølle 1893.
Køber 29-7-1832 (6-364).
Gift i Brejning 1831 med Ane Johanne Jensdatter født 1812 i Stensgård, Ny Sogn, død 1882 i Ølstrup mølle hos datteren, fraskilt fra manden.
                      Børn:
                      1: Maren: 1832-1877, gift 1860 med Jacob Andersen, Nørhede, Nr. Omme.
                      2: Johanne: 1834-1914, gift med Simon Andersen Hjøllund, Ølstrup mølle, sidst i
                                            Brejning, se Anders Hjøllund, St. Sandbæk.
                      3: Anders Randeris: 1836 i Vognbjerg, Dejbjerg -1899 i Haderslev, arbejdsmand.
                      4: Jens Randeris: 1837 i Randeris.
                      5: Jeppe: 1839-1840 i Lillebæk.
                      6: Jeppe: 1840 i Ringkøbing-1841 i Brejning fattighus.
Christen Andersen og familie flytter først i forår 1835 til Vognbjerg, Dejbjerg sogn, men vender allerede tilbage til Randeris i juni 1836. Herefter går det tilsyneladende tilbage for familien, der i folketælling 1840 er indsiddere i et hus på Magersped mark, i juni ved sønnens død er familien indsiddere i Lillebæk, og om sommeren dette år flytter han som arbejdskarl til Stenderup ved Kolding, mens konen føder sønnen Jeppe på ”en rejse til Ringkjøbing”. Da sønnen dør i 1841, er faderen tjenestekarl i Starup ved Haderslev.
Han er husfæster på Kirkeby Mark og Søndre Hede i et ikke nærmere angivet hus i 1845, 1850 og 1855. Se sidst i Vestlige ejerlav. Han køber 24-12-1857 parcel 2 af Kassentoft SV matr.7, som bliver til SV matr.7b, Ringkøbingvej 47. 
Angående skilsmissen, så fik de amtets tilladelse hertil 22-4-1860. De mødtes forud hos Brejning sogneforstanderskab og anmeldte, at de var enige om hver for sig at søge arbejde og at dele deres kapital på 362 rdl imellem sig, således at hun fil 170 rdl, som skulle indsættes i Ringkjøbing Spare-kasse med Jeppe Andersen Pilgaard som værge, mens han fik 192 rdl, som han selv bestemte over. De delte indboet imellem sig.

Hans Peder Nielsen:
Født 1814 på Skråstrup Hede, Nr. Omme, død 1881 på Vanting Mark, Brejning.
Køber o.1838, kom fra Nr. Omme. Skødet er ikke tinglyst.
Køber 23-12-1854 Randeris matr.7 fra Laurids Jensen, Husted.
Får 27-10-1857 lov til at udstykke Randeris og frasælger Randeris matr.1b til Poul Jensen.
Gift i Nr. Omme 1837 med enken Kirsten Pedersdatter født o.1797 i Tim, enke efter gdr. Thomas Christensen, Kodal, og medbringende sønnen Peder Thomsen, født 1834, i andet ægteskab. Se Sol-søgård. Kaldes af præsten ”Hans Peder Bændevin”, da han er forlover for stedsønnen Peder Thomsen i 1857, så det er måske en af årsagerne til skilsmissen fra hans kone. Se SV matr.21, Landerhus.

Mads Nielsen:
Født 1822 i Feldbæk, død 1908 i Randbæk matr.2f hos datteren og svigersønnen.
Mageskifter 21-11-1867 (21-518) Feldbækgård med Randerisgård, se videre under Feldbæk.
Han får udstykningstilladelse 30-9-1874 på gården, således at han må frasælge Randeris matrikel 1c og 1 d fra hovedparcellen.
Sælger marts 1867 et stykke jord i Randeris hede til en biskole, nedlagt 1908.
Sælger 20-1-1875 (29-574) Randeris matr.1d til Niels Peder Pedersen Prag.
Sælger 17-6-1883 Randeris matr.1c (28-105) til Niels Feldbæk Madsen.
Gift 1849 i Nysogn med Anne Kirstine Pedersdatter (1823-1892) fra Poller, Nysogn.
                      Børn:
                      1: Ane: 1851-1852.
                      2: Ane Marie: 1853-1927, gift 1879 med Jeppe Christian Pedersen, Sandbæk m.2d.
                      3: Maren: 1856-1934, gift 1883 med lærer og gårdejer Jacob Rindom, Randeris.
                      4: Niels Feldbæk: 1858-1904. Ejer af Randeris matr.1c fra 1883.
                      5: Anton Peder: 1862-1906, se Toft, NV matr.7. Gdr. i Videbæk.

Jakob Jepsen Rindom:
Født 1851 i Sorte Kro, Dejbjerg, død 1932 i Videbæk, begravet i Væggerskilde.
Køber 5-1-1883 (28-301), forriges svigersøn.
Han var uddannet vinterlærer fra Staby seminarium 1870, og startede som vinterlærer 1878 ved Sandbæk biskole, derefter biskolelærer fra 1883 og fra 1901 fastansat lærer til 1920, fra 1908 ved Højmose skole. Han havde en fortid som sergent ved 10. og 12. batallion.
Gift i Brejning 1883 med Maren Madsdatter født 1856 i Feldbæk, død 1934 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1885-1885.
                      2: Mads Randeris: 1886-1969, gdr. i Ølgod.
                      3: Ane Kirstine: 1888-1964, gift med Peder Westergaard, Videbæk.
                      4: Anders Vulf Meinert: 1891-1976, eftermand på gården.
                      5: Karen: 1894-1963, bosat i Videbæk.                   

Anders Vulf Meinert Rindom:
Født 1891 på gården, død 1976 i Opsund, begravet i Væggerskilde.
Køber 24-5-1922 (13.397).
Gift i Brejning 1928 med Kathrine Madsen Hedegaard født 1891 i Hedegård, Gudum, død 1970.
                      Barn: (adopteret):
                      1: Kirsten Ellen: 1936 på Fødselsanstalten, Århus -2015.
Bygger aftægtshus i Opsund på Ringkøbingvej 34.

Agner Poulsen:
Født i Stauning 1932, død i Videbæk o.2005. Formandens svigersøn.
Køber 1-11-1958, begynder som forpagter af gården.
Gift i Væggerskilde 1957 med Kirsten Ellen Sørensen Rindom (1936-2015).
                      Børn:
                      1: Anders Rindom: 1958, ejer Randeris matr.1b, Gl. Landevej 8.
                      2: Jørgen Rindom: 1960, bosat i Ølgod.
                      3: Tove Rindom.
                      4: Jesper Rindom: 1975, bosat i Barde.

Erling Friis Møller:
Kom fra Væggerskilde matrikel 1c, se der.
Køber 15-1-1990.

Erik Lauridsen:
Født 1970 i Lille Sandbæk, Sandbæk matrikel 2a.
Køber 26-1-1999. Flytter til Spjald 2021.

TT Holding Videbæk ApS:
Køber 1-10-2020.
Søger om anvendelse til solcellepark på en del af jorden.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 1b, Gl. Landevej 8:
Peder Jensen:
Født 1762 i Silstrup, Skarrild, død 1836 i Torhuse. Faderen hed Jens Nielsen.
Bor på stedet i 1834 og ernærer sig ved at strikke strømper. Ejendommen er en del af Randerisgård, men da den ligger sammen med ejendommene i Torhuse, benævnes den altid også for Torhuse.
Gift med Sidsel Marie Poulsdatter født i Vinding 1780, død 1850 i Torhuse.
                      Hendes barn:
                      1: Poul Jensen: 1812 i Vinding – 1891 i Opsund.

Poul Jensen:
Født 1812 i Mosgårdshus, Vinding (uægte), død 1891 i Opsund hos datteren.
Køber 9-12-1857 (17-126) stedet til selveje fra Randerisgård, er bebygget.
Gift 1. i Brejning 1848 med Mariane Jensen født 1809 i Nr. Omme, død 1867 i Torhuse.
                      Børn:
                      1: Sidsel Johanne: 1848-1926, husfæster i Opsund 1901, matr.2g. Død i Timring.
                                                       Barn: Johanne Marie Poulsen 1872-1943, gift i Vorgod 1894,
                                                       død på Vildbjerg Alderdomshjem, begravet i Timring. Far: Lau-
                                                        rids Jespersen, Vinding.
                                                        Opsund matr.2g lå lige vest for Opsund matr.2a og hørte til denne.
                      2: Niels Peder: 1851, fiskehandler i Skolegade, Holstebro 1890.
                      3: Jens Peder: 1854-1909, skomager, fiskehandler i Enghavevej, Holstebro.
Gift 2. i Brejning 1868 med Ane Marie Christensdatter født i Torsted 1817, død i Randbæk 1908.
Hun havde sin gamle moder Johanne Jepsdatter (Hanne Vastruphus) med, men da hun var syg, søgte Poul Jensen Brejning sogneråd om hjælp og fik 5 rdl, ligesom hun tidligere havde fået 2 skp rug. Senere gjorde sognerådet accord med ham om, at han skulle beholde sin svigermoder til 1. november 1870 og derfor skulle have 5 rdl, 1 td. rug og 1 td. byg. (Br. sogneråds prot. 1868 s.99b). Det var så viseligt, at hun døde i november dette år, 79 år gammel. Hun var født i Torsted og var enke efter Mikkel Christensen, der frøs ihjel på Finderup hede 1857, da han var husfæster på Magersped mark, 82½ år gl. Han var født i Tudskjær SV matr.14.
Poul Jensen, hans kone og den ugifte datter fæster et hus under Opsund matr.1a, på Opsund matr.2g, se folketælling 1890, 1901 og 1906.

Anders Peter Lauridsen:
Køber 23-6-1883 (28-123). Senere ejer af Gåsdal SV matr.15, Brejning. Se Randeris matr.3.
Gift med Alexandrea Frandsen.
                      Barn: (født her, resten i Gåsdal):
                      1: Else Marie Kathrine: 1883.

Hans Lauridsen:
Født 1854 i Gåsdal, Brejning. Forriges broder. Død 1942 i Videbæk.
Køber 7-1-1885 (29-1761), kom fra Videbæk. Se Randeris matr.3.
Gift 1. i Brejning 1881 med Karen Jensen Back født 1855 i Randbæk, død 1897 på Epidemi-sygehuset i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1882 i Videbæk.
                      2: Ane Marie: 1886, gift 1915 med Oster Peder Kristensen, Opsund matr.2p.
                      3: Niels Kristian: 1887.
Familien flytter til Torhuse matrikel 3 i 1899. Købt i 1887.
Gift 2. i Brejning 1900 med Else Kirstine Jensen født 1878 i Torhuse, død 1947 i Videbæk.
                      Hendes børn:
                      1: Frederikke Ahrberg Lauridsen: 1899 i Kibæk teglværk, Assing sogn.
                      2: Jens Peder Madsen Jensen: 1900 i Torhuse, noteret i Assing kirkebog.
                      Fælles børn:
                      1: Karen: 1901-1946, gift 1921, død i Nr. Vium.
                      2: Valdemar: 1902 født i Herborg. Se Torhuse matr.3c.
                      3: Barbara: 1904, gift i Videbæk 1929.
                      4: Else Marie: 1905-1981, gift 1924 med murermester Eluf Nielsen, Videbæk.
                      5: Julie Amanda: 1906-1932, død i Herborg.
                      6: Svend Harald Aage: 1908. Se Torhuse matr.3b.
                      7: Rikardt: 1909.
                      8: Sigfred: 1911.
                      9: Henry Villiam: 1916, se Opsund matr.2ab. Gift i Brejning 1942.

Laurids Lauridsen:
Født 1873 i Tim, kom 1899 fra Vorgod. Død i Timring 1950, begravet i Tiphede. Skilt før 1930.
Køber 22-3-1899 (38-494).
Køber 27-2-1903 (41-592) auktionsskøde på ejendommen.
Gift 1895 i Timring med Johanne Marie Pedersen født 1874 i Timring, død 1941 i Tim.
                      Børn:
                      1: Ane Petrine Nielsine Eldine: 1897 i Torsted.
                      2: Else Nielsine: 1899.
                      3: Niels: 1901, gift i Brejning 1930.
                      4: Laura Marie: 1905-1948, død i Hee.
                      5: Otto: 1907-1971, se Randbækgård.
                      6: Olga: 1910.
                      7: Klara: 1913.

Søren Christian Magnus Hansen:
Køber 21-9-1934, får ejendommen som særeje ved ægtepagt 23-7-1936.

Niels S. Agerbo, Niels M. Nielsen & Petra Lauridsen:
Overtager 1-10-1936 efter tvangsauktion som 2. Prioritetsindehavere.

Johannes Hansen:
Fogedudlægsskøde 10-5-1938, tømrer, Videbæk.

Thomas Kristian Knudsen:
Født 1886 i Nr. Vium.
Køber 15-9-1939, kom fra Stakroge.
Gift 1919 med Anna Charlotte Lovise Jensen født 1894 på Ahler Hede, Sdr. Borris.

Elly Hansen:
Født Kyndesen, Ørnhøj 1926, død i Ørnhøj 1987.
Køber 17-4-1959.
Gift 1948 med Herman Ludvig Hansen født 1909 i Vemb, død 2003 i Ørnhøj.

Lisbeth Østergaard & Anders Rindom Poulsen:
Han er født på Randerisgård 1958.
Køber 16-3-1983, bygger nyt.

Lone Sørensen & Torben Lars Balslev:
Køber 3-10-2003. 

Randeris ejerlav matrikel 1c, Nygårdsvej 9:
Matrikelnumre 1950: RT matr.1c,6b,7.
Niels Feldbæk Madsen:
Født på Randerisgård 1858, død i matr.1c 1904, begravet i Brejning.
Køber 17-6-1883 (28-105) en parcel af fødegården, som bebygges.
Gift i Brejning 1884 med Susanne Marie Larsen fra Lille Væggerskilde (1865-1963).
                      Børn:
                      1: Ane Kirstine: 1885-1986, gift med gdr. Peder Vestergaard (1883-1982), Barde.
                      2: Kirsten: 1888-1975, sygeplejerske i Spjald.
                      3: Mads Randeris: 1891-1893.
                      4: Mads Randeris: 1894-1976, eftermand, flytter til Ejstrupholm.
                      5: Ane: 1896-1987, organist i Væggerskilde, bosat i Spjald.
                      6: Bendt Faurby: 1899, gift i Vorgod 1930, bosat i Gullestrup.

Susanne Marie Madsen:
Arver 1904, skifteattest af 17-6-1925.
Bosat i Spjald på Hovedgaden 25 sammen med døtrene Ane og Kirsten.

Mads Randeris Madsen:
Forriges søn, flytter til Gullestrup.
Køber 30-1-1925 (16-156).

Gravers Sønderby Christensen:
Født 1887 i Smedegård, Tim, død 1968 i Videbæk.
Køber 30-12-1927.
Gift i Nr. Omme 1927 med Karen Marie Søgaard født 1905 i Omgård, død 1992 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Anne Susanne Smedegaard: 1929, gift 1957.
                      2: Jens Peder Søgaard: 1931-2009, eftermand.
                      3: Erling Smedegaard: 1934.
                      4: Preben Smedegaard: 1943.

Jens Peder Søgaard Christensen:
Forriges søn, født 1931, død i Videbæk 2009.
Køber 8-1-1965.
Køber 30-6-1987 Torhuse matrikel 1k fra Torhuse matrikel 1d (ejendommens jord).
Gift i Herborg 1967 med Aase Bjerregaard født 1941 i Herborg.
Hun køber Nygårdsvej 7 i april 1982 og lægger jorden til Nygårdsvej 9. Sælger bygningerne i 1986.

Peder Laurids Krogsgaard:
Født 1967 i Nr. Magersped.
Køber 13-8-2002.
Driver bisonfarm på ejendommen, i 2015 er del af jorden solgt til Lillebyvej 3.

Randeris ejerlav matrikel 1d, Nygårdsvej 7:
Niels Peder Pedersen (Prag):
Født i Prag, Nr. Omme 1841, død på Frederiks Hospital, København af læbekræft 1899, begravet i Brejning.
Fæster stedet o.1870 og bebygger det.
Køber 20-1-1875 (29-574) stedet fra Randerisgård. Murer og husmand.
Gift i Brejning 1868 med Karen Nielsdatter født 1846 på Vesterbæk Mark, død 1927.
                      Børn:
                      1: Mette: 1868-1949, født på Vesterbæk Mark, død i Højmark, ugift.
                      2: Niels Christian: 1870.
                      3: Ole Peter: 1872-1953, Holstebro.
                      4: Ane: 1874. Viborg, ugift. ”Tjokket” ifølge folketælling 1915, invalidepensionist.
                      5: Laura Tomine: 1875-1954, gift med Anders Grimstrup, Lambæk, Højmark.
                      6: Kirstine: 1878-1967, gift med Kristen Madsen, Søby & He.
                      7: Jens Anton: 1880-1968, se Randbæk matr. 22, ugift, begravet i Væggerskilde.
                      8: Barbara Marie: 1883-1885.
                      9: Karoline: 1885-1885.
                      10: Karl Bartolin Marius: 1887-1920, murer i Madum, dræbt af et lyn.
                      11: Johannes: 1890-1980, Højmark.

Karen Nielsen:
Født 1846, død på ejendommen 1927, begravet i Væggerskilde.
Arver 27-11-1912 (48-206), forriges enke.

Erik Abildgaard, landsretssagfører i Skjern:
Fogedudlægsskøde 8-10-1930 efter tvangsauktion 5-8-1927.

Poul Kirkegaard Iversen:
Køber 19-11-1930, murermester i Herning.

Niels Jensen Søndergaard:
Født i Hjerk 1866, død i Øster Herborg 1952, begravet i Videbæk.
Køber 14-7-1931, kom fra Hovslund. Gårdejer i Hjerk.
Gift med Ane Christensen Boel født i Jebjerg 1877, død i Videbæk 1956. 

Kristian Jacobi Lauenborg:
Født i Bramdrupdam 1904, død 1981 på gården, begravet i Videbæk.
Køber 15-3-1944, kom fra Bramdrupdam, Kolding, forriges svigersøn.
Gift i Væggerskilde 1934 med Dorthea Amalie Søndergaard født i Hjerk 1903, død 1974 på gården. Datter af forrige ejer.

Erik Lauenborg:
Født i Brenderup 1939, døbt i Harte. Død i Videbæk 2021.
Køber 30-4-1975, forriges søn, ugift. Flytter til Videbæk o.1982.

Aase Bjerregaard Christensen:
Køber 1-3-1982. Gift med Jens Peder Søgaard Christensen, Nygårdsvej 9.

Agnete og Frank Vestergaard:
Køber 17-10-1986. Bygningerne med lidt jord.

Torhuse (RT):
Ejendommene i Torhuse har en fælles fortid forstået på den måde, at i 1700-årene kunne folk, der var frasat et fæste under Brejninggaard flytte ud i heden og bygge en jordhytte som en sidste udvej for at have en bopæl, og det skete da også her, hvor de fire Torhuse siden blev en følge af dette. Navnet ”Tor”, ”Turr” eller ”Thorre” kommer måske af husenes byggematerialer. De første beboere på stedet, var Jens Nielsen, der boede i et jordløst jordhus, som det er nævnt i den meget unøjagtigt førte folketælling 1787. Se under Ravnsbjerg. Samtidig med ham boede Niels Jensen og hustruen Maren Mikkelsdatter ligeledes i et jordløst jordhus. I Hartkornsspecifikationen 1788 kaldes den sidste nu for Peder Jensen, og han findes ligeledes i folketælling 1801 under dette navn og med hustruen Anna Marie Hansdatter.
I folketælling 1801 var der nu tre familier i Torhusene, idet Mads Hansen og hustru fra Væggerskildegård ligeledes havde bygget her.
I 1808 fik ejeren af Brejninggaard tilladelse til at udstykke stedet Randeris (se mere der), og her nævnes allerede i 1806 de fire beboere i Torhusene: nr.2: Niels Jensen (matr.2), nr.3: Kristen Nielsen (matr.4), nr.4: Peder Jensen (matr.3) og nr.5: Mads Væggerskilde (matr.5). Nr.1 var Randerisgård (matr.1). Af nr.2-5 var der mest agerland og hede til nr.5, mindst til nr.3.
I tilladelsen fra Rentekammeret står der endvidere følgende: ”Disse huses beboere havde ligeledes opbrudt dette agerland af den hede, som ved formeldte skjelforretning (i 1797) i Brejning sogn tilfaldt den enlige gård, Randerisgård kaldet, og fra denne er disse huse tillagt den havende græsning og hede til-ligemed hartkkornet. Bemeldte Turrhuse kunne ikke få mere agerland tillagt fra Gården (Brejninggaard), da deres steder ligger udenfor Gårdens mark i heden, men de kan opbryde mere agerland af heden, som de vil”.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 2, senere 2d, Gl. Landevej 10:
Matrikelnumre 1950: RT matr.1g,h,2a,Vk matr.5
Jens Nielsen:
Født o.1724, død 1799.
Jordløs husmand i 1788 under Brejninggaard.
Gift med Karen Lauridsdatter født o.1733, død 1803 i Torhuse.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1760-1830 i Bølling, se under Ravnsbjerg NV.matr.1.
                      2: Bodil: o.1764-1835, gift med eftermanden Niels Jensen.
                      3: Anne: 1769-1855, hun fik mindst tre uægte børn med to fædre, hvoraf de to sønner,
                                      Jens Jørgensen Torre født 1804, se ”hus på Nygårds Mark” sidst i Vestlige
                                      ejerlav og Anders Jørgensen Torre født 1810, se SV matr.3e+f. Deres far
                                      var Jørgen Nielsen i Tovstrup og Gammelgård. Hun endte med at blive gift
                                      med samme Jørgen Nielsen ”Tugstrup”. Han døde i fattighuset i No 1844,
                                      88 år gl, hun i 1855, 86 år gl., hvor der står, at hun var født i Brejning 1769,
                                      hvor kirkebogen er dårligt ført. (Se Bølling herreds tingbog 1797 s.270b,
                                      B80.C4).

Niels Jensen ”Hoe” eller ”Hoved”:
Født 1771 i Østerhoved, Nøvling sogn, død 1852 i Brejning fattighus. Formandens svigersøn.
Fæster Torhuse matrikel 2 omkring 1804 fra Brejninggaard.
Køber 12-12-1821 (2a-57) Torhuse matrikel 2 til selveje med 2 engparceller fra Væggerskilde.
Sælger 8-1-1822 (2a-142) to engparceller til Søren Andersen Torhuse.
Gift i Brejning 1804 med Bodil Jensdatter født o.1764 i Torhuse, død 1835 samme sted.
                      Børn:
                      1: Jens: 1805-1877, eftermand.
                      2: Kirsten: 1808-1873 i Knylhuse, Vorgod, gift 1827 med Christen Jensen Sahle.
Han lånte 40 rdl af Knud Andersen i Koldinghus, da han købte ejendommen i 1821, og disse 40 rdl blev tinglæst 8-1-1835 (7-296), og da han i 1839 var så skrøbelig, at han måtte ind på Brejning fat-tighus, blev hans ejendom og ejendele, heriblandt fire får registrerede (8-113). Ejendommen stod stadig i hans navn, nu med Brejning kommune som panthaver.

Jens Nielsen ”Hoe”:
Født på ejendommen 1805, død samme sted 1877.
Bosat i faderens ejendom fra 1831. Han er daglejer, og han og konen lever også af at strikke.
Gift i Brejning sogn 1831 med Kirsten Nielsdatter født o.1806 i Vinding, død 1891 i Torhuse.
                      Børn:
                      1: Bodil Marie: 1832-1907, gift i Dejbjerg 1861, død i Dejbjerg.
                      2: Niels: 1835-1859, død i Brejning.
                      3: Karen: 1837-1917, gift i Bølling 1859 med Christian Hansen, død i Dejbjerg.
                      4: Niels Christian: 1839-1840.
                      5: Karen Marie: 1841-1918, gift med eftermanden Ole Armose Sørensen.
                      6: Christen: 1844-1847, tvilling.
                      7: Niels: 1844-1913, tvilling, indsidder i Torhuse, er 1901 i Kongensbjerg. Se R m.1e.
I 1849 fik han fattigunderstøttelse af Brejning kommune, hvorfor besætning og indbo blev vurderet. Han havde en ko, en kvie, en kalv, to får og et lam, mens indboet bestod af sengeklæder, en tranlampe, et bord og en skammel, en spinderok, en kaffekande og noget værktøj, harve og plov.

Brejning Kommune:
Pant i ejendommen fra 27-1-1849 (13-260), adkomst herpå tinglyst 12-3-1893 (34-448). I folketæl-
ling 1850, 1855, 1860 og 1870 bor Jens Nielsen og familie i huset, i 1860 med datteren Karen og hendes mand, der var daglejer.

Ole Armose Sørensen:
Født i Lomborg 1838. Kom 1862 fra Lønborg. Kom 1870 fra Torsted, hvor han og konen tjente i Rodsten. Havde ikke børn der.
Overtager svigerfaderens ejendom 15-12-1870, mod at forsørge svigerforældrene, opsiger aftalen med Brejning sogneråd igen 11-6-1875 (Sognerådets forhandlingsprotokol 1870 s.115b og 1875 s.146). Aftægtsydelserne er beskrevet nøje her.
Overtager 1-5-1878 igen svigerforældrenes ejendom af sognerådet mod at give dem samme udførlige aftægt. Så længe de gamle lever, ejer kommunen ejendommen, men når den sidste er død og begravet, kan Ole Armose Sørensen få skøde på ejendommen mod at udstede en obligation til kommunen på 900 kr., som skal forrentes med 4% årligt til kommunekassen (Sognerådets for-handlingsprotokol 11-3-1878).
Gift i Brejning 1862 med Karen Marie Jensdatter født 1841 i Torhuse, død i Videbæk 1918.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Severine: 1873-1907, gift med Niels Christian Christensen, Torhuse matr.3a+4.
                      2: Kirsten Kathrine: 1880.
                      3: Peder Kastberg: 1883-1885.
Familien fortsætter med at bo i ejendommen, ifølge folketælling 1880 og børnenes fødsler. Stedets brønd bruges også af Torhuse matr.3 og af Randeris biskole.

Brejning Kommune:
Overtager ejendommen igen 28-3-1875 og påtager sig samtidig forsørgelsen af Jens Nielsen Hoe og hans kone. Aftægtskontrakten er nøje beskrevet i Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 28-3-1875 s.146b. Jens Hoe ville gerne have haft ejendommen igen, men det nægtede sognerådet.

Hans Peder Nielsen:
Født i Bilring, Brejning 1840, død 1916 i Kronheden, Torsted.
Lejer stedet af Brejning sogneråd 1-5-1875 på fem år, men opsiger aftalen igen marts 1877. Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 1-5-1875 s.147.
Gift 1872 med Iversine Kristine Jensen født 1828 i Kloster, Ny Sogn, død 1908 i Kronheden.
                      Barn: (født i Brejning sogn, i alt 5 levende 1 død):
                      1: Niels Kristian: 1876.
Familien flytter til Kronheden, Torsted.

Brejning Kommune:
Overtager stedet igen i marts 1877. Prøver at sælge ejendommen i løbet af 1877, men uden held.
Familien fortsætter med at bo i ejendommen ifølge folketælling 1880 og 1890.
Da kommunen i januar 1892 vil have skøde på ejendommen, må den først udsende en bekendtgørelse derom i landets aviser, og man får fri proces til at føre en eventuel sag, men det blev ikke nødvendigt, og i april 1893 får man skøde på ejendommen, som man straks videresælger til beboeren for de ovenfor nævnte 900 kr. Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 22-1-1892, 26-8-1892, 13-5 1893 og 24-8-1893.

Ole Armose Sørensen:
Køber 12-4-1893 (34-547) af Brejning kommune.
Køber 27-2-1907 (44-577) Væggerskilde matr.5.

Hans Peder Andreas Sand:
Køber 10-9-1913 (48-571), kom fra Væggerskildevej 26, Randbæk, se der.
Flytter til Ringkøbingvej 27, Opsund.

Jens Nørgaard Lauridsen:
Født 1884 i Herborg.
Køber 16-2-1917 (50-131). Er flyttet ind i 1916.
Gift med Ane Johanne Andersen født 1885 i Herborg.
                      Børn:
                      1: Jørgen Stendevad: 1907 i Herborg.
                      2: Erhard Nørgaard: 1909 i Ringkøbing.
                      3: Karla Nørgaard: 1910 i do.
                      4: Gytta Nørgaard: 1912 i do.
                      5: Svend Aage Nørgaard: 1914 i Ørnhøj.
                      6: Harald Nørgaard: 1916 i Torhuse.
                      7: Kirstine Marie Nørgaard: 1920 i do.

Marinus Jørgensen:
Køber 28-1-1923 (14-306). Er flyttet inden folketælling 1-2-1925, men er stadig ejer.

Laurids Peder Jensen:
Født 1872 i Vejhus, Kildsig, Brejning, flytter ind i ejendommen før 1-2-1925 som enkemand.
Køber 17-9-1928 (15-434). Se Vk matr.3.

Ebbe Dejgaard Sørensen:
Født i No 1899, død i Herning 1997.
Køber 23-10-1928.
Sælger 22-12-1930 Torhuse matrikel 2b til Jeppe Marinus Pilgaard, Gl. Landevej 5.
Sælger 14-2-1958 Torhuse matrikel 2c til Ejnar Hansen, Gl. Landevej 4.
Gift i Vorgod 1943 med Nielsine Laurine (Laura) Nielsen født 1908 i Arnborg, død 1994.
                      Børn:
                      1: Anna Dejgaard: 1944, tvilling.
                      2: Maren Dejgaard: 1944, tvilling.
Flytter til Herning.

Ejner Jakobsen:
Køber 7-5-1963 Torhuse matrikel 2a. Bosat i Videbæk.
Sælger 30-6-1971 bygninger og lidt jord til Arne Vinkel.

Villiam Jakobsen:
Køber 16-9-1967 ejendommens jord til sammenlægning med Gl. Landevej 14. Forriges søn.

Henrik Jakobsen:
Køber 31-12-2004, Gl. Landevej 14, til sammenlægning med Væggerskildevej 38. Forriges søn.

Arne Vinkel:
Køber 30-6-1971 bygningerne med lidt jord, nu Torhuse matrikel 2d.

Erik Hareskov Bro:
Køber 2-2-1979 Torhuse matrikel 2d. Forriges broder.

Anker Christensen Bro:

Køber 9-3-1993 Torhuse matrikel 2d. Forriges broder.

Ida Kaas Frik Andersen & Jesper Frik Andersen:
Køber 13-3-2002.

Jane & Nicolaj Haar Nielsen:
Køber 17-8-2015. River bygningerne endeligt ned og bygger nyt i 2016.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 3, lå mellem Torhuse matrikel 2 og 5:
Peder Jensen:
Født o.1757 i Skarrild, død 1836 i Torhuse
Nævnt på ejendommen i hartkornsspecifikationen 1788 og i folketælling 1801 som jordløs husmand og fæster under Brejninggaard.
Gift i Brejning 1786 med Anne Marie Hansdatter født 1757 i Lille Snogdal, død 1822 i Torhuse.
                      Børn:
                      1: Karen: 1782-1878, hendes uægte datter, gift med Christen Andersen, Sædding.
                      2: Jens: 1786-1787, død i Koldinghus.
                      3: Karen Sophie: 1789-1853, gift med Christen Nielsen, Knylhuse, Vorgod.
                      4: Maren: 1792-1861, konf. i Sædding 1807, gift med Christen Jacobsen i Torhuse.
                      5: Hans: 1795.

Maren Pedersdatter:
Køber 12-1-1822 (2a-88) sin faders fæsteejendom i Torhuse fra Brejninggaard. Kaldes ”velagte”.

Christen Jacobsen:
Født o.1776 i Assing, død 1856 på ejendommen.
Overtager ved giftermål i Brejning 1823 med Maren Pedersdatter (1792-1861), først læst 3-10-1861 (19-138). Han var enkemand ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: 1820-1854, (hendes) gift 1846, død i Sandbæk. Far: Poul Pedersen,
                                                Væggerskilde.
                      2: Niels: 1824-1834.
                      3: Jacob Egeris: 1828-1828.
                      4: Mette Kirstine: 1829-1897, gift 1853, død i Hanning.
                      5: Kirsten Marie: 1833-1852, gift i Sædding 1851, død i Sædding.

Jens Peder Madsen:
Født 1825 i Kildsighus SV matr.4b, død 1902 i Hanning, begravet i Brejning.
Køber 20-11-1854, læst 3-10-1861 (19-128), forriges svigersøn.
Gift i Brejning 1853 med Mette Kirstine Christensdatter født 1829 i Torhuse, død 1897 i Hanning, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Maren: 1851, far: ungkarl Peder Christian Nielsen, Vorgod.
                      2: Mads: 1853-1939, gift i Nr. Vium 1875, død i Ølstrup. Se Brgd. matr.1m og 1o.
                      3: Niels: 1855-1928, gift i Hanning 1909. Landpost i Hestkær 1901.Død i Borris.
                      4: Barbara: 1857-1885, gift i Vorgod 1880, død i Skarrild. Får 1878 datteren Else
                                          Kirstine Jensen, udlagt barnefader ungkarl Niels Kristian Pedersen,
                                          Ringkøbing, gift med Hans Lauridsen, Randeris mattr.1b.
                      5: Kirsten Marie: 1859-1923, gift i Hanning 1891, død i Brejning SV matr.5e.                                              6: Christian Peder: 1861-1867.                             
                      7: Else: 1863-1877.                               
                      8: Jakob: 1865-1867.                         
                      9: Maren:
1867-1933, gift 1891 og i Hanning 1927, død i Hanning. Se SV matr.5i.
                      10: Kirstine Jakobine: 1869-1922, gift i Hanning 1893, død i Hanning.
                      11: Mariane: 1871-1944, gift i Hanning 1899, død i Hanning. Se SV matr.5k.
                      12: Ane Kirstine Dusine: 1875-1916, gift i Hanning 1897, død i Hanning.
Brejning sogneforstanderskab foretog en registreringsforretning i hans ejendom p. g. af fattighjælp 19-5-1862 (19-427), besætningen var på 1 ko, 4 får. P.g.af fattighjælpen stod sogneforstanderskabet som ejere af ejendommen. (Sognerådets forhandlingsprot. 1868 s.99b og 1877 s.160b). Jens Peder Madsen og konen bor stadig på ejendommen i 1890.
Mette Kirstine og Jens Peder Madsen dør på aftægt og får fattighjælp i Hanning hos sønnen Niels, deres glasgravsten findes på Egnsmuseet.

Anders Peder Lauridsen (Gaasdal):
Køber 23-5-1883 (Brejning sogneråds protokol denne dato, s.102) stedets jord, men bygningerne må Jens Peder Madsen og hustru beholde, så længe de lever eller bebor dem. Købesummen bestod i, at køberen årligt skulle levere dem 3 tdr. gode spisekartofler, de 2 tdr. ved indbjergningstiden, 1 rdr. 1.maj, 10 læs hedetørv a 10 snese, 5 læs klyne à 40 snese hjemkørt i tør tilstand og sættes i stak eller i hus. Samt levere i pot nymalket mælk hver morgen. Dør de i huset, skal køberen bekoste begravelsen, men skulle så overtage deres efterladte sager samt huset. Køberen skulle holde huset ved-lige med ler og tag. Han boede i Randeris matr.1d, hvis jord stødte hertil. Biskolelærer.
I 1887 eftergav Brejning sogneråd Jens Peder Madsens gæld til sognet på 200 kr., for at han kunne sælge hele ejendommen til eftermanden, hvorefter de stadig fik lov til at bo i huset, og stadig fik ovennævnte aftægt. Efterfølgeren dyrkede jorden sammen med Randeris matr.1b.

Hans Lauridsen (Gaasdal):
Køber 7-12-1887 (31-146). Boede i Randeris matrikel 1b. Se der. Flytter først hertil i 1899.

Kirsten Marie Larsen, Mads Christian Klemmensen Larsen, Lars Christian Larsen & Niels
Klemmen(sen) Larsen i lige dele:
Køber 19-1-1901 (40-388).
Sælger 20-11-1907 (45-227) Torhuse matrikel 3b til Hans Lauridsen, Gl. Landevej 1a.
Matrikel 3a nedrives og lægges sammen med matrikel 4 og kaldes herefter matrikel 3a m.fl. 

Torhuse, Randeris ejerlav matrikel 3a, se under matrikel 4.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 3b, Gl. Landevej 1A:
Hans Lauridsen:
Køber 20-11-1907 (45-227) Torhuse matrikel 3b. Kom fra Torhuse matr.3. Bygger på 3b.

Svend Harald Aage Lauridsen:
Forriges søn, født 1908.
Køber 15-9-1932. Flytter til Torhuse matrikel 3c.
Gift i Herning 1929 med Mette Marie Jensen født 1906.
                        Børn:
                        1: Anna Kirstine: 1930.
                        2: Julia Amanda: 1933.

Jens Christian Jensen:
Kom fra Lem, født 1901.
Køber 1-4-1935.
Gift i Nr. Vium 1935 med Marie Kathrine Knudsen født 1914.
                      Børn:
                      1: Vagn: 1935.
                      2: Karen: 1939.

Ernst Thorvald Christiansen:
Født på Blæsbjerg Mark, Brejning 1913, død i Nr. Omme 1981, begravet i Brejning.
Køber 11-12-1941.
Gift i Ølstrup 1942 med Marie Hammelsvang Sørensen født i Hammelsvang, Ølstrup, 1917, død i Spjald 2002.
Flytter til Sønderkærvej 7, Nr. Omme sogn.

Mejnert Marinus Mouridsen:
Født 1909 i Opsund, død 1994 i Videbæk.
Køber 17-2-1942. Kom fra SV matr.12d. Se videre der.
Gift i Brejning 1937 med Karen Ahle Andersen (1918-1982) fra Østergård, Væggerkilde.
                      Børn: (her):
                      1: Laurids Møller Kæseler: 1943.
                      2: Maren: 1945.
Flytter til Vorgod og derfra til SV matr.1h, se videre der.

Christian Mathias Laugesen:
Født 1918 i Randbæk matr.5d+30t, død i Torhuse 1973, begravet i Videbæk.
Køber 1-3-1945.
Gift med Else Kristiane Jensen (1918-1998).

Else Kristiane Laugesen:
Arver 14-9-1973, forriges enke. 

Kaj Bartholin:
Køber 1-3-1974. Flytter til Spjald.

Lene Levin Hansen & Torben Stig Hansen:
Køber 29-6-1982.

Aase Jakobsen gift Kjeldsen:
Køber 1-5-1983, damefrisør. Kom fra Vildbjerg.

Peder Møller Dittmer:
Født 1938 i Ilsø. Telefonmontør.
Køber 4-10-1985.
Gift i Sdr. Lem 1964 med Erna Pedersen født 1940.
                      Børn:
                      1: Ole Møller: 1964, dyrlæge i Haderup.
                      2: Jan Møller: 1970, landbrugsuddannet, bosat i Rønne.

Jan Pedersen:
Ejer af Væggerskildevej 19.
Køber 5-9-2007 til sammenlægning med sin gård.

Heidi & Brian Michael Enevoldsen Laugesen:
Køber 22-10-2007 ejendommen med lidt jord. Bygger nyt stuehus 2018.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 3c, Gl. Landevej 3:
Valdemar Lauridsen:
Født 1902 i Herborg, se Torhuse matr.1b.
Køber 30-6-1928 og bygger hus på parcellen. Kom fra Herborg.
Gift i Brejning 1923 med Mariane Pedersen født 1901 i Stadil.
                      Børn:
                      1: Johanne Kirstine: 1924 i Brejning.
                      2: Else Kirstine: 1925 i Brejning.
                      3: Kristen Peder: 1926 i Herborg.
                      4: Nanna: 1929 i Brejning.
                      5: Hans Gaasdal: 1930.
                      6: Laurids Gaasdal: 1933.

Svend Harald Aage Lauridsen:
Køber 1-4-1935. Forriges broder, kom fra Torhuse matr.3b.
Flytter til Thisted.

Mette Kirstine Pedersen:
Køber 10-2-1938, kom fra Videbæk, ugift, født 1908.
Døde i Birkmosehus, Videbæk sogn 22-2-1959, som ejer af huset.

Kristian Peder Simonsen:
Født 1904 i Brejning sogn, død 1988 i Torhuse, begravet i Væggerskilde.
Køber 22-3-1961, men beboer huset fra o.1950.
Gift i Tiphede 1944 med Frederikke Bertelsen født 1925 i Vinding, død 2015, bg. i Væggerskilde.
                      Børn: (født her):
                      1: Simon Arne: 1950-2015, begravet i Væggerskilde.
                      2: Kurt Leif: 1955.
                      3: Mette Jenny Kirstine: 1958.

Frederikke Simonsen:
Arver 14-2-1990, forriges hustru.

Vagner Nygaard Poulsen:
Køber 2-8-1994.

Anders Gorm Hansen:
Køber 25-9-1995.

Morten Agger Wiener Larsen:
Køber 15-10-2007.

Torhuse, Randeris ejerlav matrikel 3e, se under matrikel 5. 

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 4, Gl. Landevej 4:
Matrikelnumre 1950: RT matr.3a,4a.
Kristen Nielsen:
Er fæster under Brejninggaard i 1806 ved udstykningen af Randerisgård, men huset findes ikke i Folketælling 1801. I folketælling 1834 er han fattiglem i et hus i Torhuse med sin kone. Han er 77 år gl. i folketælling 1840 og bor i fattighuset, men er væk i 1845.
Gift i Brejning 1820 med Ellen Sørensdatter født i Vildbjerg o.1757, død i fattighuset 1839. Hun er enke efter Mads Hansen, Væggerskilde og Torhuse, død 1817. I forbindelse med giftermålet køber han Tor-huse matrikel 5 fra Brejninggaard og flytter dertil.

Søren Andersen:
Født o.1783 i Tvis, død 1863 i Torhuse.
Køber 4-12-1820 fra Brejninggaard, først tinglæst 5-7-1876 (24-97).
Søren Andersens enke. Køber 8-1-1822 (2a-142) to engparceller fra Torhuse matr.2, som var kommet fra Væggerskildegård, matr.9. Disse engparceller solgte han 26-12-1855 (15-562) til Christen Pedersen, som igen solgte dem 16-10-1863 (20-466) til Anders Ahle Nielsen på Væggerskildegård
Gift 1. med Anne Kirstine Jensdatter født o.1787 i Roving, Vinding, død 1842 i Torhuse.
                      Børn:
                      1: Peder Christian: 1822-1902, gift 1850, død i No. Se Mosdal Hede, fæstehuse.
                      2: Kirstine: 1826-1885, død i Brejning.
                      3: Ane Kirstine: 1830.
Gift 2. i Brejning 1847 med Maren Graversdatter født 1809 på Viftrupgård, død 1873 i Torhuse.
                      Hendes barn:
                      1: Gravers Bendtsen: 1840 i Hoverdal, udl. far: Bendt Christensen, karl i Hover.

Anders Knudsen:
Kom fra Nr. Muldbjerg.
Køber 7-12-1857 (17-56), sælger har tilbagekøbsret indenfor 10 år.

Søren Andersen & Maren Graversdatter:
De bor begge i huset i 1860, så handlen må være gået tilbage. Hun bor i huset ifølge folketælling 1870 som enke.

Gravers Bendtsen:
Har arvet tilbagekøbsretten ifølge følgende annonce i Ringkøbing Amts Avis og Avertissements-tidende 4-2-1874, nr. 19:  Det mig tilhørende hus med ejendom beliggende i Thorhusene i Brejning sogn er underhånden til salg. Ejendommen består af mark, hede og mose, hvori haves klynebund, og hvorpå kan fodres og græsses 1 ko og 6 får, står for HK af 3 fjerdinger. Reflekterende behage at henvende sig til undertegnede ejer. Videbæk, den 25. januar 1874. Gravers Bendtsen.

Anders Jensen:
Født o.1843 i Hatting sogn, Skanderborg, væver.
Køber 12-8-1876 (24-206).
Gift med Ane Kirstine Jeppesen født o.1831 i Staby sogn.
                      Børn: (ifølge folketælling 1880):
                      1: Jens Andreas: o.1865 i Sdr. Nissum.
                      2: Jeppe: o.1869 i Vedersø.
                      3: Niels: o.1871 i Sdr. Nissum.

Jens Jepsen:
Født 1853 i Vildbjerg, skorstensfejer og husmand. Kom fra Timring. Flytter til Herborg.
Køber 22-6-1887 (30-641).
Gift med Dorthea Marie Antonsen født 1856 i Timring.
                      Børn: (folketælling 1901, 6 levende + 5 døde):
                      1: Anton Martin: 1890-1962, død i Arnborg. Se Østerbæk, Brgd. matr.1bc.
                      2: Poul Ole: 1893-1973, Skjern.
                      3: Karen Marie Kirstine: 1896. Gift i Nr. Vium 1915 med Marinus Nielsen, se Ø-
                                                                sterbæk, Brgd. matr.1bc
                      4: Johannes: 1899-1915, Viborg.

Niels Christian Christensen:
Køber 30-4-1902 (41-401). Husmand og tømrer.
Køber 30-1-1907 (44-107) Torhuse matrikel 3a til sammenlægning med Torhuse matr.4. Matrikel 3 bliver nedrevet, og beboelsen fortsætter i matr.4, men matrikelnummeret er 3a.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 3a+4, nu matrikel 3a+5c, Gl. Landevej 4:
Niels Christian Christensen:
Født 1870 i Fjelstervang, Vorgod, død 1957 i Barde, Vorgod. Se under Torhuse matrikel 4.
Se Slægtsbog for Christen Jensen Sahle, 1977.
Gift 1. i Vorgod 1896 med Severine Sørensen født 1873 i Torhuse matr.2, død i Torhuse 1907.
                      Børn:
                      1: Peder Kristian: 1898 i Nr. Vium.
                      2: Jens: 1899 i Nr. Vium.
                      3: Ole Armose: 1902 i Nr. Vium.
                      4: Carl Marinus: 1903 i Torhuse.
                      5: Stenevad: 1905.
Gift 2. i Brejning 1908 med Mariane Poulsen født 1876 i Nokær, He, død i Barde 1951.

Jens Hansen:
Født 1877 i Brejning.
Køber 24-11-1909 (46-538) Torhuse matrikel 3a+4.
Gift 1910 med Rasmine Jensen født 1875 i Vorgod.
                      Barn: (hendes):
                      1: Thorvald Jensen: 1909 i Vorgod.

Christen Sørensen Nielsen:
Køber 18-12-1912 (48-237).
Kom fra SV matr.3c, se videre dér.

Kristen / Christen Nielsen:
Født 1845, enkemand i folketælling 1916. Indsidder på gården i 1921. Bortrejst til Ølgod.
Køber 17-9-1913 (48-525). Kom fra Opsund matr.1m.

Kristen Jensen (Engelbrecht):
Født 1891 i Vorgod, død 1963 i Vorgod. Begravet i Væggerskilde.
Køber 28-11-1917 (51-mgl.). Forrige ejers svigersøn. Gården brændte i 1937.
Sælger 1-12-1941 Torhuse matrikel 4b.
Gift i Brejning 1917 med Mette Marie Nielsen født 1889 i Opsund matr.1m, død 1954 i Viborg.
                      Børn:
                      1: Jens Kristian: 1918-1919.
                      2: Anna Johanne: 1920. Ugift.
                      3: Ejnar: 1923, eftermand på gården.
                      4: Marie: 1924-1924.
                      5: Gerda Helene: 1929. Gift i Sunds.
Christen Jensen flytter til Vorgod i 1950 som husmand.

Ejnar Jensen (Engelbrecht):
Køber 1-6-1950. Forriges søn.
Gift (ophævet) i Brejning 1950 med Kirsten Muff Ebbesen (1925-2000) fra Ny Ravnsbjerg.
                      Barn:
                      1: Karen Marie: 1951, gift med Jørn Jessen, Fuglehøjvej 3, Opsund.

Ejnar Hansen:
Født i Vorgod Østerby 1928, overtog sin fødegård der i 1959.
Køber 1-10-1956, matrikel 4a er udgået og henlagt under matrikel 3a. Han kom fra Vinding, Vejle.
Gift i Vorgod 1952 med Erna Christiansen født 1933.
                      Barn: (her):
                      1: Egon: 1958.

Henning Schmidt Christensen:
Født 1937 i Randbæk matr.30f.
Køber 5-2-1959.
Køber 6-4-1968 Thorhuse matr.2c+5a.
Mageskifter 1-9-1968 Torhuse matr.3d med Torhuse matr.5c fra K. P. Simonsen, Torhuse matr.3c.
Gift i Brejning 1958 med Birgit Kirstine Nielsen født 1939 i Brejninggaards Mose.
                      Børn:
                      1: Dorthe: 1961.
                      2: Linda: 1965.
                      3: K(j)eld: 1968.
Flytter til Spjald og bygger hus på Åkæret 11, bygger i Torhuse 3e+5a i 1979.

Murermester Jørgen Nielsen, Spjald & gdr. Henning Nielsen, Videbæk:
Køber 15-3-1973, Torhuse matrikel 3a+5c.

Poul Erik Nielsen:
Køber 1977, bygger ridehuset. Kom fra Fjelstervang.
Ejendomsmægler, flytter til Muldbjergvej 16, Spjald.

Annie & Eskild Vad:
Køber 1-10-1983. Beslagsmed. Kom fra Videbæk.

Sabrina Johansen Tvedergaard:
Køber 1-6-1987. Kom fra Skive.

Allan Olesen:
Køber 29-9-1988.

Jeanett B. Laursen:
Køber 30-9-1999.
Jorden solgt fra 21-11-2000 til Opsund matr.6d, Væggerskildevej 19.

Dorthe Helt Hansen & Kim Hansen:
Køber 17-11-2000, bygningerne med lidt jord.

Kim Hansen:
Eneejer fra 16-11-2005.

Kasper Messels & Per Rantala:
Køber 27-6-2007. Nedlægger rideskolen.

Brian Nørgaard Poulsen:
Køber 7-1-2022.

Torhuse:
Randeris ejerlav matrikel 4b, Gl. Landevej 2:
Johanne Marie Nielsen:
Køber 1-12-1941 et stykke jord fra Torhuse matr.3a+4 og bygger hus herpå. Født i matr.5.
Hun havde lært at væve, men var invalidepensionist. I folketælling 1915 betegnes hun ”kortsynet og stiv i fodleddene”. Født 1884, død på Videbæk alderdomshjem 1968.

Helmer Nielsen:
Køber 9-7-1949, blikkenslager i Videbæk (1980-1985).

Valdemar Møller:
Køber 1-10-1951, blikkenslager.

Anna Oline Nielsen:
Køber 1953, se under Torhuse matrikel 5.

Vagner Nygaard Poulsen:
Køber 26-6-1997, se under Torhuse matr.3c.

Kenneth Lykke Laursen:
Køber 18-4-2002.

Jens Peter Svendsen (”Låsby-Svendsen”):
Køber 12-5-2005. Død 2020, 90 år gammel.

Ole R. L. Frederiksen:
Køber 28-9-2007.

Jens Peder Svendsen:
Overtager pantet 26-2-2013.

Ulrik Møller:
Køber 27-2-2015, ejer Væggerskildevej 28. Huset er nedrevet.

Thorlund:
Randeris ejerlav matrikel 5, nu matrikel 3e, Gl. Landevej 6:
Matrikelnumre 1950: RT matr.5a,b.
Mads Hansen:
Bor på stedet ifølge folketælling 1801. Se under Væggerskildegård.

Christen Nielsen:
Køber 4-12-1820 (2a-88) huset fra Brejninggaard. Han kom fra Torhuse matrikel 4. Se der.
Gift i Brejning 1820 med Ellen Sørensdatter født i Vildbjerg o.1757, død i fattighuset 1839. Hun er enke efter Mads Hansen, Væggerskilde og Torhuse, død 1817.
Mads Hansen solgte to engparceller fra Væggerskildegård, matr.9 til svigersønnen Mikkel Væggerskilde 13-4-1815 (2-410), som han solgte videre til Ellen Sørensdatter 1-8-1817 (1a-7), og ved hendes giftermål med Christen Nielsen kom de til Torhuse matr.5.

Anders Christensen:
Køber 13-6-1825, læst 14-8-1827 (2s-270). Han kom fra Randerisgård, se der.

Jens Jensen Kamp:
Køber 27-7-1851 (13-461). Kom fra Væggerskilde matrikel 1, se der.

Christen Pedersen Bjerregaard:
Køber 27-6-1852, læst 27-9-1866 (21-207). Kom fra Randbæk matrikel 21a, se der. Død i Øster Herborg 1870, husmand, gift 3.gang i Vorgod 1867.
Sælger 16-10-1863 (20-466), Væggerskilde matr.9 til Anders Ahle Nielsen, Væggerskildegård.
                      Børn: (født i Torhuse):
                      4: Søren: 1853-1853.
                      5: Ingeborg: 1855-1922, død i Skjern.
                      6: Karen: 1858.
                      7: Else: 1861, gift i Ølgod 1900 med Lars Hansen, se SV matr.12d og SV matr.5i.

Jens Nielsen Frøsig:
Født i Gørding 1835, død 1889 i Torhuse.
Køber 23-12-1865 (21-208).
Køber 2-4-1863, læst 18-4-1877 (24-227) Væggerskilde matrikel 11.
Gift i Brejning 1865 med Karen Christensen født i Sdr. Felding 1840. Fra Randbæk matr.16+30i. Død i Torhuse 1915 som aftægtskone, se også Væggerskildevej 24.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1866-1951, gift i Skjern 1901, død i Skjern.
                      2: Niels: 1869-1944. Eftermand.
                      3: Karl: 1878-1946, gift i Timring 1906, død i Videbæk, slagter.
                      4: Johanne Marie: 1884-1968, død på Videbæk Alderdomshjem. Se Torhuse 4b.

Karen Christensen:
Arver 1889, læst 2-9-1891 (33-440). Forriges enke.
Gift 2. i Brejning 1891 med eftermanden Niels Jensen. 

Niels Jensen:
Født i Holstebro 1851, død 1939 i Torhuse, brolægger og væver.
Overtager 2-9-1891 (33-440), gift med forriges enke 29-12-1891. Enkemand fra Vorgod.

Niels Nielsen:
Født 1869 på ejendommen, død 1944 i Væggerskilde matr.2b.
Køber 16-12-1903 (42-365). Aftægtsforpligtelse til Niels Jensen.
Gift i Brejning 1943 med Else Kirstine Margrethe Kristensen født i Timring 1890, død i Tinglev 1952. Hun kom som husbestyrerinde til stedet i 1909.
                      Hendes barn:
                      1: Richard Adolf Kristensen: født 1909 i Abildtrup, Vorgod, død 1972 i Ørnhøj.
                      Fælles barn:
                      1: Jens Kristian Kristensen: 1912. Eftermand. Gårdejer i Gårde, Tinglev. Legitime-
                                                                       ret som søn for Notarius Publicus 18-12-1922.

Jens Kristian Kristensen:
Født på ejendommen 1912. Død i Tinglev efter 1996.
Køber 12-1-1932, med værge gdr. Jeppe Marius Pilgaard, Opsund, da han ikke er myndig.
Aftægtsforpligtelse til Niels Jensen, død 1939.
Flytter til Gårde i Tinglev 1942 og giftede sig til en gård.

Else Kirstine Margrethe Kristensen:
Forriges mor.
Køber 10-8-1939.

Jens Nielsen:
Født 1919 i Vorgod, død 1990 i Torhuse matr.4b, begravet i Brejning.
Køber 25-8-1941.
Gift i Brejning 1941 med Anna Oline Marcussen født 1921 i Spjald, død 1996 i Torhuse matr.4b.
                      Børn:
                      1: Edith Margrethe: 1943.
                      2: Bodil Marie: 1945.
                      3: Kamma Oline: 1947.
                      4: Svend Emil: 1948.
                      5: Erling Marinus: 1950.
                      6: Tove Kirstine: 1952.
Familien fortsætter med at drive ejendommen til 1953 efter tvangsauktionen i 1943.
I en del år boede der fremmede folk i den ene af ejendommens to lejligheder, fra 1940 og ca. 10 år frem arbejdsmand Ejnar Nygaard Kristoffersen og hans familie.

Carl Frederik Markussen:
Overassistent i Hellerup.
Køber 4-7-1946 som højst bydende efter tvangsauktion af 7-6-1943.

Johannes Oskar Pedersen:
Slagtermester i Videbæk, død 1968.
Køber 1-11-1953.
Sælger 19-8-1954 Torhuse matr.5b til Torhuse matr.3b.

Karen Marie Pedersen født Larsen:
Arver 5-2-1968, forriges enke.

Henning Schmidt Christensen:
Køber 6-4-1968, se under Torhuse matr.3a + 4.

Adskiller ejendommen, tager Torhuse matr.3e og 5a fra og bygger nyt hus i 1979 på Gl. Landevej 6, hvorefter ejendommens matrikelnummer nu er Torhuse matrikel 3e, hvorunder matrikel 5a stadig findes.

NB: I parentesen efter de forskellige gårdhandler er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet.

 

                                                                                                                              Johannes J. Lund
                                                                                                                              Spjald, sluttet 2024.