Randbæk ejerlav (R), Brejning sogn: 

Søren Pedersen:
Nævnt i Randbæk i 1582, da Hans Lange mageskifter Randbæk fra Kronen.
Landgilde: 1 ørte rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns.
Han er død omkring 1583, hvilket år hans arvinger ifølge Brejning kirkes regnskab besidder en af kirken køer.

Peder Sørensen:
Antagelig søn af forgængeren. Han har en af Brejning kirkes køer i 1587.

Paaske Rasmussen:
Han havde boet i Randbæk, men var før 1618 flyttet til Karsbæk i Sdr. Lem sogn. I 1618 blev han anklaget og dømt som troldmand og endte sit liv på bålet (Jens Abildtrup: Vestjysk bondeliv i 1600 årene, 1953).

I 1646, 11-2 nævnes der fire gårde i Randbæk, men i de første år er det ikke muligt at skille dem ud fra hinanden med hensyn til beboerne. Hartkornsangivelserne viser, at i 1660 var de fire gårde lige store, men senere var der to større og to lidt mindre, og noget tyder på, at der i hvert fald i perioder har været tale om to dobbeltgårde med to familier på hver. De senere Randbæk matrikel 4 og 7 har været de to store, mens Randbæk matrikel 5 og 6 har været de mindre, og disse to gårde lå som tvillingegårde ved siden af hinanden, til matrikel 6 blev nedlagt og udflyttet o.1870. (Viborg Landstings skøde- og pantepro-tokoller B.24x619, 3). Når gårdene blev nævnt som dobbeltgårde, blev den ene af gårdmændene ofte betegnet som inderste.

1660, 23-10: Randbæk: (Rentekammeret 311-37, Jordebøger indsendt i henhold til Kgl. Missive):
Jeppe Pedersen: hartkorn 4 tønder 3 skæpper 1 fjerdingkar 1 album.
Niels Lassen: hartkorn 4-3-1-1.
Tyge Mikkelsen: hartkorn 4-3-1-1.
Niels Jørgensen: hartkorn 4-3-1-1.

1661, 1-10: Randbæk: (Viborg Landstings skøde- og pantebøger B.24x629, nr.16 s.245-251):
Laust Pedersen: 1 gård.
Niels Lassen: 1 gård.
Christen Tygesen: 1 gård.
Niels Jørgensen: 1 gård.

1664: Frederik d. III`s Matrikel, Randbæk:
Christen Lassen & Christen Tygesen: hartkorn: 8½-2½-0-2.
Niels Jørgensen & Laurids Pedersen: hartkorn: 8½-2½-0-2.

1671-72: Konsumptions- familie- og folkeskat, 1674: familie- og folkeskat:
Hans Randbæk: 1 datter, Søren Nielsen: 1tjenestepige, 1 hyrde, Niels Randbæk: 1 tjenestepige.

1677: Ilsteds- og kvægskat, Randbæk:
Hans Hansen & Niels Jørgensen (Søren Nielsen (søn?): 3 ildsteder, 3 heste, 3 køer.

Niels Christensen & Niels Lassen: 3 ildsteder, 3 heste, 3 køer.

1678: Kop- (Hoved- = person) og kvægskat, Randbæk:
Hans Hansen & hustru, Niels Lassen & hustru, Søren Nielsen & hustru, Niels Christensen, ugift: 2 tjenestepiger, 5 heste, 4 køer, 2 ungkreaturer, 16 får, 2 svin.

1681: Familie- og folkeskat, Randbæk:
Niels Lassen: 1 datter, Søren Nielsen: 1 pige, Hans i Randbæk: 1 pige.

1683, 27-2, jordebogsekstrakt over Brejninggaard, Randbæk:
Hans Hansen & Peder Hansen: hartkorn: 8-6-2-2.
Mads Jensen & Søren Nielsen: hartkorn: 8-4-2-2.

1683: diverse ekstraskatteregnskaber, Randbæk:
Hans Hansen & hustru, Peder Hansen, ugift, Søren Nielsen & hustru Maren og 2 døtre: 3-4-heste, 3-4 køer, 2 kalve, 2 tre års stude, 2-10 får, 1 gris.

1683: Lundenæs amts matrikelekstrakt, efterår 1683: Randbæk:
Randbæk hører under Brejninggaard og består af to gårde, hvoraf den ene halve er øde, som Peder Hansen påboer og driver hele jorden. Den anden gård beboes af Hans Hansen og Søren Nielsen.

1683, 25-9: Opmåling til Modelbogen, Randbæk:
Randbæk er to gårde, hvoraf den ene halve er øde, som Peder Hansen påboer, og er han derfor jord til samme ene antaget. ¾ del af jorden er skarp, ¼ del er ond. Der kan høstes 2 læs godt hø og 15 læs middel hø, og der er middel græsning til 12 høveder. Hartkornet var 8-6-2-2, men blev sat ned til 4-6-1-0, men i 1688 sat op til 5-0-2-2. Disse to halvgårde er altså de senere matrikel 5 & 6.
Hans ene Vestermark er på 11 agre og er middel rugjord med grå sand og sten grus blandet med muld. Der sås korn i 3 år, første år byg, de to næste år rug, hvorefter jorden hviler i 3 år. Den strækker sig fra nord til syd.
Den anden Vestermark ligger mod vest ind til Højmose mod øst til Østermarken. Samme beskaffenhed og udsæd som forrige. Den strækker sig fra nord til syd.
Ved gården ligger den såkaldte Tofte, strækkende sig fra vest mod mosen til øst ved gården. Består af 10 agre, som er middel havrejord med sort kold jord og ligger sidt (vådt). Den besås i 2 år med havre og hviler derefter i 3 år.
Østermarken ligger mod øst til Grønne hede, mod vest til Hans Hansens mark, strækkende sig syd-nord. Den består af skarp rugjord med grå og hvid sand og ganske (store) sten og grus. Tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter den hviler i 3 år. I alt 28 agre.

Hans Hansen og Søren Nielsen beboer hver en halvpart af den anden gård. ¾ del af jorden er skarp, ¼ del er ond. Der kan høstes 14 læs middel hø, og der er middelgræsning til 8 høveder. Hartkornet var: 8-6-2-2, men blev sat ned til 5-4-1-1, og i 1688 igen sat op til 5-7-0-1.

Hans Hansens halve gårds jord kaldes Nørremark. Den strækker sig syd-nord og er middel rugjord med grå sand og sten grus med lidet muld. Består af 19 agre, som tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hviler i 3 år.
Marken sønder vejen består af skarp rugjord med hvid sand og sten grus og er på 20 agre. Tilsås i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug og hviler herefter i 3 år.
Marken ved gården (huset) er middel havrejord med sort kold jord og ligger sidt. Består af 8 agre, der tilsås i 2 år med havre og herefter hviler i 3 år. Denne gård er altså den senere matrikel 7.

Søren Nielsens halve gårds jord ligger ved gården og strækker sig øst-vest. Den er skarp rugjord med grå sand og ganske sten grus. Består af 33 agre, som besåes i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hviler i 3 år.
Desuden ligger der 11 agre nypløjet jord i heden, som kan tilsås i 2 år, første år med boghvede, andet år med rug, hvorefter jorden hviler i 4 år. Denne gård er den senere matrikel 4.

Til de to Randbæk gårde var der i alt dyrket 78,9 tønder land. Beboerne oplyste, at deres ”eng-bond” lå ved de enkelte gårdsparter, at deres fædrift var i heden, at de holdt hyrde til samme, og at de var ret meget plagede af ulveangreb på dyrene. De havde fornøden tørvegravning og fik deres korn malet i Brejninggaards vandmølle. 

1684-86: Ekstraskatteregnskaber, Randbæk:
Hans Hansen & hustru, Søren Nielsen & hustru: 1 pige, 1 hest, 1 plag, 2 køer, 1 kalv, 2 får.

Forladte og mestendels nedfaldne steder, samt de som på samme Brejninggaards gods er ganske forarmede og uden levnedsmiddel: Randbæk: to boliger.

1688: Matriklen 1688, Randbæk:
Peder Hansen & øde del: gammelt hartkorn: 8-6-2-2, nyt hartkorn: 5-0-2-2.
Hans Hansen & Søren Nielsen: gammelt hartkorn: 8-6-2-2. Nyt hartkorn: 5-7-0-1.
År 1689 oplyses det i en ansøgning om skattefrihed fra en del bønder i Brejning sogn, at Hans i Randbæk var forarmet og bad om fritagelse for ildstedsskatten.

1690-1692: Ekstraskatteregnskaber, Randbæk:
Beboerne nævnes ikke i sammenhæng, men følgende kan siges om dem:
Niels Nielsen: gårdmand med 1 ildsted og en datter.
Hans Hansen: inderste med 1 ildsted.
Søren Nielsen: gårdmand, ingen hustru, 1 tjenestepige, 1 ildsted.
Oluf Christensen: inderste, 1 ildsted.

1699: Ekstraskatteregnskaber, Randbæk:
Poul Berthelsen: enkemand, se under Randbæk matrikel 7. Tjenestepige Karen.
Peder Albertsen: forarmet tigger.
En del gårde (2) i Randbæk er øde og ubeboede. 

Viftrupgård:
Randbæk ejerlav matrikel 1, senere matrikel 1a+b, Væggerskildevej 3:
Matrikelnumre 1950: R matr.1a,b,13.

I 1646 er Viftrupgård en bolig under Brejninggård. 

I 1660 nævnes Viftrupgård sammen med de fire andre steder Væggerskilde, Randeris, Magersped og Koldinghus med 16,5 td Hk og et landgilde på 12 pund smør og 1 tønde havre, uden at beboer-nes navne nævnes.

Poul Christensen:
Nævnt i 1661 i en bolig (husmandssted). I 1664 siges det, at ejendommen er afbrændt, og det kan jo tænkes at være en følge af Svenskekrigenes hærgen.

Christen Viftrup:
Nævnes på gården i folkeskatteregnskabet 1675, men ikke siden.

Peder Madsen:
Nævnt 1677 og 1678.
I 1677 havde han 2 ildsteder, 1 hest og 1 ko, i 1678 havde han kone og sammen med de to beboere i Randeris og Magersped havde han 1 pige, 3 køer, 16 får og 1 svin.
I 1683 omtales gården som øde, da den brændte tre år tidligere og endnu ikke var genopbygget. Det ser ud til, at Peder Madsen nu boede på Store Sandbæk, men havde gården, da den brændte.
Jorden blev betegnet som allerværst, men Hk blev alligevel forhøjet fra 1-2-2-2 til 1-6-0-1.
Der kunne avles 1 læs godt hø og 5½ læs middelgodt do, ligesom der var middelgræsning til 10 høveder. Det dyrkede areal var på 17 tønder land. Hver af de fem ejendomme holdt hyrde, og dyrene blev græsset i heden. Der var en del ulve, der gjorde skade.
I 1686 siges det, at der stadig ikke er bygget på stedet. I 1688 betegnes stedet som øde.
I 1697 nævnes Niels og Maren Viftrup som ”forarmede tiggere, af armod, svaghed og alderdom hart beladen, at de betler brødet”, men hvordan deres relation er til Viftrupgård vides ikke. I 1699 er Niels væk.

Hans Pedersen:
Nævnt 1699, hvor han kaldes ”en forarmed tigger”, 1708, 1718, 1726 & 1731.
1708: Hk: 1-6-0-1, landgilde: 3 harboe pund smør.

Anders Jensen:
Nævnt i 1737 i skiftet efter sin bror Mads Jensen Bjørnkjær, Nr. Omme.
Født på Bjørnkjær o.1708, død på gården i 1766. Måske gift med en datter (Vibeke ?) af formanden.
                      Børn:
                      1: Anne: o.1734, konfirmeret 1750, død 1818, gift med Ole Jensen, Skråstrup, Nr. O.
                      2: Hans: o.1736-1813, se Moesgård.
                      3: Maren: o.1741-1819, gift med eftermanden Laurids Graversen.
                      4: Sidsel: 1745-1818, død som almisselem i Brejning sogn.
                      5: Barbara: 1750-1832, død som fattiglem i Brejning sogn.
Anders Jensen opsagde fæstet i 1766, se Brejninggårds skifteprotokol.
Brejninggaards skifteprotokol 1766 oplyste følgende om gården, da Anders Jensen frasagde fæstet: Stuehuset var på 11 fag, stalden på 7 fag og sønderladen på 12 fag. I stuehuset var der stue, køkken og den såkaldte kælder. Alt var i dårlig stand. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 9 får, 3 høns og 1 hane samt 1 bitræ (bikube).

Jens Viftrup:
Nævnt i restancelisten 1767 (B.80 C2 s.744 ff).

Christen Mogensen:
På gården fra 1768 til før 1774. Nævnt 1771.
Kom antagelig fra Opsund matr.1, se videre der.
Gift 2. (?) med Anne Poulsdatter: (o.1694-1772). Antagelig begges andet ægteskab.

Laurids Graversen:
Født på Ravnsbjerg 2 i 1745, død 1822 på Viftrupgård.
På gården fra før 1774. Omgangsskolelærer i omgangsskoledistriktet i 1815.
Han køber gården fri i 1795, skøde fra 8-1-1796, ikke tinglæst.
Gift med Maren Andersdatter: født på gården o.1741, død på gården 1819.
                      Børn:
                      1: Anders: 1774-1851, møller på Kongensholm mølle, Dejbjerg sogn.
                      2: Gravers: 1776-1777.
                      3: Gravers: o.1780-1832, eftermand på gården.
                      4: Vibeke: 1784-1849, ugift, død i Sdr. Søndergård.
I 1791 havde han 10 tdr. rugland delt i 12 tægter og kunne i et middel år avle 9 tdr. rug og 6 tdr. byg samt bjerge 7 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 3 køer, 1 ungnød, 8 får med 4 lam. Han betalte 1 rdl i årlig afgift for småredsel” til godset og var som regel i restance hermed.
Laurids Graversen købte gården fri i 1795 fra Brejninggård, og pengene hertil lånte han dels i Den kongelige Kreditkasse dels hos Niels Jensen i Abildtrup. Han fik skøde på gården 8-1-1796, men skødet blev ikke tinglæst. Han lånte 180 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 70 rdl hos Niels Jensen, Abildtrup. Samtidig blev ejendommen forsikret i Bølling herreds brandkasse, ligesom alle sognets selvejerejendomme. Der skulle være 1 brandstige, 1 brandhage samt 1-2 brandspande på ejendommen.

Gravers Lauridsen:
Født på gården o.1780 og død sammesteds i 1832.
Køber 29-2-1807 (2-87).
Gift i Brejning 1808 med Mette Marie Nielsdatter født o.1777, død på gården 1824.
                      Børn:
                      1: Maren: 1809-1873, gift 1847 med Søren Andersen, Torhuse matr.4.
                      2: Laurids: 1811-1889 i Magersped.
                      3: Thomas: 1812-1874, husmand på Spjald, se under Kongensbjerg.
                      4: Anna Cathrine: 1814-1815.
                      5: Anne Cathrine: 1816-1829.
                      6: Mette Kathrine: 1818-1827.
Gift 2. i Brejning 1824 med Christiane Christensdatter født o.1780 kom fra Ølstrup. Død i Sdr. Lem 1865. Gift med eftermanden.

Christiane Christensdatter:
Skøde 12-11-1832 (10-372), forriges enke.
Hun gift 2. i Brejning 1832 med Mads Hansen (1803-1855) fra Kildsiggård. De var indsiddere i Mose i Brejning kirkeby i 1845.

Mads Hansen:
Født i Kildsig 1803, død i Hee 1855. Hængte sig.
Ejer ved giftermålet, men skødet først udstedt 19-5-1841 (10-373), adkomst ved giftermål med enken.

Jens Bang Poulsen:
Født på Gadegård i Hanning 1803, død i Randbækkrog (Nørregård) 1877.
Køber 17-6-1841 (10-412). Kom fra Madum.
Gift 1.gang 1829 i Madum med Mariane Lauridsdatter (1806-1856) fra Kildsiggård.
                      Børn:
                      1: Sidsel:1830-1899, gift med gdr. Niels Madsen, Hee.
                      2: Poul: 1832-1832.
                      3: Poul: 1833-1837.
                      4: Marie Katrine:1836-1892, gift med husmand Nicolai Andreas Abildgård,
                                                   Nørlem.
                      5: Laurids:1837-1870, gdr. i Vorgod (Museumsgården).
                      6: Poul:1839-1902, husmand i Solsøhede, Vorgod sogn.
                      7: Madsine:1841-1907, gift med husmand Knud Clemmensen, Snejbjerg.
                      8: Poul Christian: 1843-1889, gdr. i Vorgod.
                      9: Hans Peter: 1847-1853.
                      10: Maren: 1849-1851.
Gift 2.gang 1859 i Brejning med enken Mariane Andersdatter født 1823, kom fra Bækgård. Se Randbæk matr.27a, hvor hun først boede. Hun døde i Spjald 1888.
                      Børn:
                      11: Hans Peter: 1859, udvandret til USA o.1880.
                      12: Marinus: 1861-1927, husmand på Barde Hede, Vorgod sogn. Kaldes ”Bang”.
                      13: Mariane: 1863-1865.
                      14: Jens Peter: 1867, bosat i Sønderjylland 1896.
Se: Slægtsbog for efterkommere efter Poul Christian Jensen Bang, gdr. i Vorgod sogn. 1966.

Anders Poulsen:
Født 1813 i Randbæk, død på Viftrupgård i 1886.
Køber 23-1-1844 (10-412), mageskifte med matr.8 Randbæk.
Sælger 27-12-1873=18-11-1874 (23-526), matr.1c Randbæk til Poul Andersen.
Sælger 30-10-1874=18-11-1874 (23-526), matr.1d Randbæk til Peder Nielsen.
Sælger 26-7-1875=8-9-1875 (23-661), matr.1f Randbæk til Peder Thomsen, Solsøgård.
Sælger 11-12-1875=12-1-1876 (24-4), matr.1g+h Randbæk til Poul Peder Andersen.
Sælger 26-4-1877=9-5-1877 (24-236), matr.1e Randbæk til Hans Peder Nielsen, Brejning, se Feldbæk NV matr.5.
Gift i Brejning 1838 med Karen Poulsdatter (1813-1872) fra Store Snogdal.
                      Børn:
                      1: Ane: 1839-1915, gift 1869 med Niels Kristian Andersen, Vildbjerg, død dér.
                      2: Poul: 1842-1916, matr.1c Randbæk.
                      3: Poul Peder: 1845-1925, matr.1g+h Randbæk.
                      4: Jens: 1848-1933, eftermand på gården.
                      5: Anders Viftrup: 1852-1938, se Moesgård.
Aftægt til hans mor, Ane Hansdatter, og hans søster, Abelone Poulsdatter:
18-5=17-7-1845 (10-415), udslettet 17-9-1873.

Jens Andersen:
Født 1848 på gården, død sammesteds 1933. Ugift.
Køber 11-12-1875=12-1-1876 (24-3). Aftægt til Anders Poulsen 11-12-1875=12-1-1876 (24-3).
Har skænket krucifikset til Væggerskilde kirke.

Jens Johannesen (Viftrup) Andersen:
Født 1885 i matr. 1g+h Randbæk, død på Væggerskildevej 20, Randbæk 1958.
Køber 8-1-1919, forriges brorsøn.
Køber 21-4-1928 Sandbæk matr.1r, som senere sælges til Sandbæk Hedegård.
Gift i Væggerskilde 1918 med Johanne Hjøllund født i St. Sandbæk 1892, død i Randbæk 1978.
                      Børn:
                      1: Agnes Hjøllund: 1920-2012, gift med tømrermester Peder Randbæk
                                                      Christensen, Spjald.
                      2: Poul Peder Viftrup: 1922-1999, gårdejer på Væggerskildevej 20.
                      3: Jane Viftrup: 1925-2009, gift med Laurids Gammeljord, Hemmet, sidst Varde.
                      4: Ane Kathrine Hjøllund: 1929-2018, gift med Kristian Ladefoged, sidst Aalborg.
                      5: Jens Viftrup: 1930, bosat i Snejbjerg 2019.
                      6: Aage Viftrup: 1931-o.2017. Pedel ved universitetet i Calgary, Canada. Ugift.
                      7: Inga Viftrup: 1935-o.2007, gift med Aage Hald Andersen, Ishøj.
Sælger gården 1943 og flyttede til Væggerskildevej 20.

Peder Herborg:
Køber 1-4-1943. Kaldte sig ”proprietær”. Han var fabrikant og kom fra Fredericia.
Køber 24-1-1945 R matr.13 af Frederik Vilhelm Jensen, Bindesbølvej 4.
Sælger 25-8-1948 Sandbæk matr.1r til Sandbækvej 10, Sandbæk Møller.
Gift med Inga Herborg.
Flytter til Højsgård, Videbæk.

Hans Geertsen Christensen:
Født i Hejls 1927, død i Spjald 2013.
Forpagter 24-4-1949, køber 2-3-1954.
Gift i Hejls 1949 med Grethe Viuf Skøtt: født 1926, omkom 1976 ved bilulykke i Hoven.
                      Børn:
                      1: Andreas Skøtt: 1950-1988, jurist.
                      2: Arne Skøtt: 1951.
                      3: Else Marie Skøtt: 1953.
                      4: Knud Skøtt: 1955, eftermand på gården.
                      5: Lars Skøtt: 1963.
                      6: Geert Skøtt: 1970-1976, omkom sammen med sin mor.

Knud Skøtt Christensen:
Køber 1-8 1980 & 30-6-1983 (en halvdel hver gang).
Gift 1983 i Væggerskilde med Birthe Kamp Jensen, født 1961 på Kratvej 3.
Har etableret Viftrup Biogas P/S i 2016 på Randbæk matr.1x, Væggerskildevej 3A, udstykket fra gården 1-6-2015, som han fortsat ejer efter 1-1-2018.

Kasper Kvistgaard Christensen:
Født 1986 på gården, forrige ejers søn.
Køber 1-1-2018 uden Randbæk matr.1x.

Øster Viftrup:
Randbæk ejerlav matrikel 1c, Knivsbækvej 17:
Poul Andersen:
Født i Randbækkrog 1842, død på gården i aftægtshuset 1916.
Købte jorden fra fødegården og bebyggede den 27-12-1873 (23-526).
Gift 1877 med Stinne Jespersen: (1851-1878) fra Vorgod. Død i barselsseng efter dødfødt søn.

Jens Christian Pedersen:
Født i Vorgod 1875, død i Videbæk 1962, begravet i Væggerskilde.
Køber gården 14-7-1899 (39-88).
Sælger Randbæk 1l (44-366) til Brejning kommune (Viftrup skole) 12-9-1906.
Gift 1899 med Karen Marie Bendtsen (1876-1955) fra Videbæk.
                      Børn:
                      1: Gravers Kristian: 1900-1975, gårdejer i Ll. Søgård, Ny Sogn, se ved Lillebyvej 1.
                      2: Svend: 1902-1987. Eftermand.
                      3: Poul Viftrup: 1904.
                      4: Jens Viftrup: 1906.
                      5: Inger Malene: 1908.
                      6: Petrine: 1910.
                      7: Kristine: 1912.
                      8: Jensine Marie: 1915.

Svend Pedersen:
Søn af forrige (1902-1987). Død i Videbæk.
Køber gården 1-4-1944.
Gift i Væggerskilde 1945 med Betty Keseler af Væggerskilde (1923-1980).
                      Børn:
                      1: Karen Marie Lillian Keseler: 1943.
                      2: Grethe Viftrup: 1946-2013, gift med borgmester Torben Nørregaard, Videbæk.
                      3: Bente Viftrup: 1948.
                      4: Marie Viftrup: 1952.
                      5: Jens Kristian Viftrup: 1954.
Flytter til Videbæk.

Jørn Christian Andersen:
Født 1935 i Fabjerg, død 2018 i Videbæk.
Køber 2-1-1970.
Gift 1968 med Margit Christensen født 1945 i Simmelkjær.
Flyttet til Pilevænger 18, Videbæk.

Lars Møller Larsen:
Forriges svigersøn, født 1966.
Køber 3-2-1997.
Gift med Ingrid Andersen født 1971 på gården.
Solgte halvdelen af jorden til Randbæk matr.7b, Knivsbækvej 9, i 2009 og resten af jorden er forpagtet til samme adresse. 

Randbæk ejerlav matrikel 1d, Laugesens Have, Knivsbækvej 13+22:
Matrikelnumre 1950: R matr.1d,n,q,4e, Tiphede matr.3v.
Peder Nielsen:
Født 1849 i Karlsmose, Sinding, død 1936.  Kom fra Vinding 1873 som karl på Viftrupgård, hvor hans senere kone også tjente.
Køber 30-10-1874 (23-526). Gav 1000 rdl, gælden forrentes med 4% til Anders Poulsen. Bebygger.
Køber Sandbæk matr.1f og Randbæk matr.4e, 1d+k 10-6-1897 (37-302).
Sælger Sandbæk matr.1f 25-1-1903 (41-540), Bindesbølvej 2.
Køber 14-6-1907 (45-77) Sandbæk matr.8 fra V matr.27a.
Sælger 8-9-1909 (46-485) Sandbæk matr.8 til Sandbæk matr.1d.
Gift med Johanne Kirstine Karenline Lauridsen: født i Gåsdal 1846, død på gården 1913.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1874-1897, død i Brejning.
                      2: Johanne Kirstine: 1875-1951. Gift med Kristian Peder Pedersen i Stadil.
                      3: Niels: 1878-1953, gift i Timring 1901 & i Brejning 1908, husmand i Brejning i
                                     Sandbæk matrikel 1f. Død i Fjelstervang
                      4: Laurids: 1879-1925, gift i Herborg 1905. Vognmand i Videbæk.
                      5: Elif Marinus: 1881-1955, gift i Herborg 1906. Fragtbud i Videbæk 1913. Død der.
                      6: Else Marie: 1885-1947, gift med eftermanden.
                      7: Peder: 1888-1940. Arbejdsmand i Videbæk.
Han og hans hustru er nævnt på Brejning sogn stenen i Kongenshus Mindepark for hedeopdyrkning.                     

Lauge Christian Laugesen:
Født 1883 i Timring, død 1955 på Tarm sygehus, begravet i Væggerskilde.
Mageskifter 31-12-1906 (44-499) R matr.4e+1d med svigerfaderen. Kom fra Vorgod.
Køber 8-3-1916 (50-180) R matr.30aa af Laurids Hansen sammen med Chr. Lyhne & Jens Chr. Pedersen.
Køber 24-7-1917 (50-787) de to andres andel i R matr.30aa.
Køber Randbæk matr. 4i, 23-3-1918 (51-877) fra Ths. Thomsen, Randbæk 4g.
Køber Randbæk 1n 23-4-1931 fra Jens Chr. Pedersen.
Sælger Randbæk 1q 23-4-1952 til sønnen Peder Laugesen.
Opretter udflugtsstedet ”Laugesens Have” fra o.1922.
Gift 1. i Brejning 1903 med Else Marie Nielsen: født på gården 1885, død samme sted 1947.
                      Børn:
                      1: Laura Marie: 1903-1981, gift 1925 med gdr. Chr. Jensen, Brejningvej 48.
                      2: Johanne Kirstine: 1905-1984, gift med gdr. Johannes Nielsen, Sandbæk.
                      3: Minna Nelly Kristense: 1907-1996, gift med gdr. Gravers Graversen, Randbæk.
                      4: Petra Alfrida: 1910-2003, gift 1931 med vognmand Mads Madsen, Spjald.
                      5: Karen Sofie: 1912-2006, gift med brugsuddeler Ole Jensen, Sdr. Lem.
                      6: Johanne Karentine: 1914-2004, gift 1936 med karetmager Gerhard Hülke,                                                                                 Hovedgaden 62, Spjald.
                      7: Niels Kristian: 1916-1995, gdr. Videbæk.
                      8: Peder Skovgaard: 1918-1996, gdr. Knivsbækvej 20.
                      9: Harry: 1920-1979, kontorchef ved Forenene Kalk- og Teglværker, Kbh.
Gift 2. i Brejning 1947 med Signe Margrethe Christiansen) født i Lille Højmose 1901, enke efter Chr. Mose, Mose, Brejning Kirkeby. Død i Videbæk 1994.
Bøger om Laugesens Have: Børge Engmarksgaard: Laugesens Have, 1987, Allan Damgaard: Laugesens Have, 2016, på foranledning af forstander Søren Elbæk, Laugesens Have.

Lauge Laugesens arvinger:
Skifteretsattest 24-4-1956 på R matr.1d+1n.

Harry Skovgaard Laugesen:
Søn af forgængeren, købmand i Esbjerg.
Køber af øvrige arvinger 13-9-1956 R matr.1d+1n.

Gerhard Walther Hülke:
Lauge Laugesens svigersøn, karetmager i Spjald, død i Videbæk (1912-1973).
Køber 27-9-1957 R matr.1d+1n. Se Hovedgaden 62, Spjald.

Gården ”Skovgård” Randbæk matrikel 1d og kursuscentret ”Laugesens Have” matrikel 1r adskilles 1967.

Skovgård:
Randbæk ejerlav matrikel 1d, Knivsbækvej 22:
Svend Aage Pedersen:
Køber 17-9-1967. 10 tdr. land tages fra til Laugesens Have. Der må ikke være restaurant eller pølsevogn på ejendommen.
Kom fra Krogager, Grindsted. Flytter til Ulfborg. Død 1979.

Knud Berg Christensen:
Født 1953 i Munklinde.
Køber 1-8-1975.
Flytter til Knivsbækvej 18.

Leif Vad:
Fra Tolne, født 1943. Antikvitetshandler.
Køber 5-8-1986 på auktion.
Gift 1974 med sygeplejerske Marie Galsgaard, født 1943, Ulfborg.

Alfred Andersen:
Køber ejendommen 31-7-1990 af Dansk Landbrugs Realkreditfond efter tvangsauktion til sammenlægning med Knivsbækvej 11.
Bygningerne solgt fra med et jordtilliggende til eftermanden.

Birgitte Skovkær Larsen & Olav Lisby Madsen:
Køber 18-12-1991 og ifølge vielsesattest fælles eje 18-2-1997.

Randbæk ejerlav matrikel 1e, Knivsbækvej 11:
Matrikelnumre 1950: R matr.1e,9l.
Hans Peder Nielsen:
Køber 26-4-1877=9-5-1877 (24-236), matr.1e Randbæk, se Feldbæk NV matr.5. 

Niels Jensen:
Køber 10-3-1878, skødet ikke tinglæst, bygger ejendommen. Sælger samme år, genkøber 1885.

Konsul Chr. Husted, Ringkøbing:
Køber 30-8-1878 / 8-1-1879, (25-173).

Fuldmægtig Frølund, Ringkøbing:
Køber 11-8-1882 / 16-12-1885, (29-569).

Niels Jensen:
Født i Torhuse matr.2 1844, husmand og tømrer 1880, død i Torhuse matr.2 1913, indsidder.
Køber 16-12-1885 (29-569). Boede på ejendommen i 1880. Kom fra Torsted.
Gift med Kirstine Christensen: født 1841 i Torsted, død i Landerhus 1904.
                      Børn:
                      1: Christen: 1872, født i Thorsted.
                      2: Andreas: 1874 do.
                      3: Niels Kristian: 1876.
                      4: Dorthea Kirstine: 1879, født i Vind. 

Jørgen Christian Jørgensen:
Køber 1-4-1891 (33-269).

Jens Lauridsen:
Født 1858 i Sdr. Lem, død 1933 i Spjald, kom fra Birkmose Mark, Timring 1897.
Køber 12-1-1898 (37-510).
Gift 2. i Brejning (enkemand) 1892 med Bengta Olesen: (1872-1919) fra Brejning Fjalde.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1884, åndssvag og anbragt på Gl. Bakkehus, Frederiksberg.
                      2: Mette Kirstine: 1890 på Birkmose Mark, Timring, hans datter af 1. ægteskab.
                      3: Ane Marie: 1892.
                      4: Metthilde: 1894-1975, gift med Ernst Kristian Kæseler, R matr.2f.
                      5: Ane Petrea: 1898-1939, gift 1920 med Marius Kristen Andersen, Lillebyvej 1.
                      6: Johanne Kirstine: 1902-1949, gift 1928 med Mads Jeppesen, Brgd.matr.1ii.
                      7: Lydia Signe Graakjær: 1907-1949, gift med Herman August Keseler,
                                                                  SV matr.3e+f og Hovedgaden 22, Spjald.
                      8: Kristian Martinus Svenning: 1908-1993, se SV matr.3c.
Gift 3. i Brejning 1928 med Margrethe Elisabeth Johanne Keseler født i SV matr.4c 1887, død i Spjald 1935, søster til Ernst Kristian & Herman August Keseler.
Han og datteren Johanne Kirstine flytter til SV matr.3e+f i 1924, se der.

Svend Kristen Andersen:
Født på Moseminde V.matr.1b 1897, død i Videbæk 1989.
Køber 17-3-1924 (15-501).
Gift i Brejning 1924 med Ane Katrine Mathilde Jensen født i Stauning 1900, død i Videbæk 1979.
                      Børn:
                      1: Anders: 1929, bosat i Aulum.
                      2: Hans Kristen: 1930-2000, gdr. Lillebyvej 2.
                      3: Anders Kristian: 1932-2014, gdr. i Sørvad.
                      4: Arne Martin: 1936, bosat i Sdr. Felding.
                      5: Kristine Marie: 1939, gift Foldager, Vind.
                      6: Alfred: 1941, eftermand på gården.
Flytter til Videbæk 1964 og modtog samme år Hedeselskabets sølvbæger for hedeopdyrkning.

Alfred Andersen:
Søn af forrige ejer.
Køber 1-4-1964.
Køber 4-7-1972 matr. Randbæk 1k.
Gift 1964 med Johanne (Hanne) Kristine Odgaard, født 1944 i Fjerritslev.

Jakob Bæk:
Køber 17-5-2022, dattersøn af forrige ejere, som har ophold i gården. 

Solsøgård:
Randbæk ejerlav matrikel 1f + 7b, Knivsbækvej 9:
Matrikelnumre 1950: R matr.1f,o,7b,10a,c,d,11,19.20,21b.
Peder Thomsen:
Født 1834 i Nr. Omme, død 1899. Havde først Randerisgård, hvor børnene er født.
Køber Randbæk 1f 26-7-1875 (23-661).
Køber Randbæk 7b 26-7-1875 (23-661).
Køber Randbæk 21b 9-11-1876 (24-163).
Køber Randbæk 10a 28-11-1888 (31-537).
Gift i Brejning 1857 med Ane Marie Andersen (1822-1896) født i Sdr. Lem sogn.
                      Børn: ifølge skiftet efter ham, B.80A-5298, side 26, 1899:
                      1: Thomas: 1858-1941, gdr. Randbæk.
                      2: Hans Peder: 1860-1932, gift i Ådum 1890, gdr. Fasterlund, død i Skjern.
                      3: Kirsten: 1861-1907 gift i Vorgod 1896 med Chr. Kirk Jensen, Refsgaard,
                                         Videbæk - Herborg.
                      4: Anders: 1863-1932, gdr. Snejbjerg. Død i Ringkøbing.
                      5: Kristen: 1864-1950, ejer af fødegården.

Kristen Thomsen:
Forriges søn. (1864-1950). Kom 1893 fra Neuling.
Køber 21-4-1894 (35-189).
Køber Randbæk 10c 18-12-1901 (40-611).
Køber Randbæk 1g 17-12-1913 (49-2).
Gift 1894 med Andrea Dorthea Sørensen Risbjerg fra Sdr. Felding (1871-1936).
Flytter til Videbæk.
                      Børn:
                      1: Anna Maria Risbjerg: 1895-1971, død i Herning, begravet i Videbæk. Ugift.
                      2: Peter Risbjerg: 1896-1986, barber i Spjald.
                      3: Viggo Christian Risbjerg: 1897-1974, eftermand.
                      4: Elers Kristian Risbjerg: 1899-1969, gift 1928, bosat i Videbæk.
                      5: Johannes Risbjerg: 1901-1972, gift i Dejbjerg 1929. Bosat i Sdr. Vium.
                      6: Elna Emilie Risbjerg: 1904, gift 1932 med lærer H. A. Olesen, Thisted..
                      7: Helga Risbjerg: 1906-1945, gift med Ole Lind, Videbæk. Begravet i Gudum.
                      8: Henry Risbjerg: 1910-1975, gift i Brejning 1936, gårdejer i Videbæk.
Han og hans hustru er nævnt på Brejning sogn stenen i Kongenshus Mindepark for hedeopdyrkning.

Viggo Christian Risbjerg Thomsen:
Forriges søn født 1897, død i Videbæk 1974). Begravet i Væggerskilde.
Køber 9-12-1933.
Køber Randbæk 1o 1-11-1944.
Køber Randbæk 10d 4-5-1949.
Køber Randbæk 14,17,18 12-8-1954.
Sælger Randbæk 1i+7c til Lillebyvej 1, Solsø.
Gift i Sdr. Vium 1934 med Martha Nielsine Lauridsen født i Nr. Vium 1900, død 1981.
                      Børn:
                      1: Kristian Risbjerg: 1935-1935.
                      2: Sigrid Risbjerg: 1939-2022, gift med eftermanden.
                      3: Kristian Risbjerg: 1941.

Egon Kristensen:
Forriges svigersøn. Født 1934 i Flynder. Død 2021 i Videbæk.
Køber 9-12-1964.
Gift i Væggerskilde 1962 med Sigrid Risbjerg Thomsen født 1939, død i Videbæk 2022.
Flytter til Videbæk.

Poul Børge Jensen:
Født i Hemmet 1965. Gift 1996 med Helene.
Køber 12-12-1994.
Køber 22-2-1995 Randbæk matr.1s.
Køber 4-7-2003 Knivsbækvej 20.
Køber 2009 halvdelen af Knivsbækvej 17 og forpagter resten.
Køber 2021 Knivsbækvej 18. 

Randbæk ejerlav matrikel 1g+h, Væggerskildevej 5:
Matrikelnumre 1950: R matr.1g,h, S matr.1k.
Poul Peder Andersen:
Født på Viftrupgård 1845, død på gården 1925.
Køber 12-1-1876 (24-4).
Gift i Vildbjerg 1874 med Mariane Andersen: (1850-1934) fra Vesterlund, Vildbjerg.
                      Børn:
                      1: Anders Viftrup: 1874-1956, Herborg. Gift Brejning 1901 med Kirstine Laurid-
                                                      sen (1876-1933), fra Kassentoft, se Anders Ahle, Moesgårdshus.
                      2: Karen Viftrup: 1875-1963, gift Terp 1906, død i Spjald.
                      3: Anders Lund: 1878-1947, gdr. på Kirkegård, Viftrup.
                      4: Maren Lund: 1880-1943, gift i Herborg 1904, død i Videbæk. Se Brgd. matr.1o.
                      5: Niels: 1882-1969, død ugift i Spjald.
                      6: Jens Johannesen: 1885-1958, gdr. på Viftrupgård.
                      7: Anders Poulsen: 1886-1976, gdr. på fødegården.
                      8: Stine: 1889-1963, gift 1917, død i Herborg.
                      9: Jens Lund: 1893-1974, gdr. i Randbæk, Damgård & Solsøhede.
                      10: Kristen Snogdal: 1896-1979, gdr. i Sandbæk Hedegård.

Anders Poulsen Andersen:
Født på gården 1886, død i Spjald 1976. Kaldes ”Poul Viftrup”.
Køber 8-1-1914 (52-447).
Gift i Brejning 1923 med Else Mastrup født i Kærgård NV matr.6a 1900, død i Spjald 1985.
                      Børn:
                      1: Jens Mastrup: 1924-2001, tømrermester i Spjald.
                      2: Maren Mastrup: 1926, gift 1951 med gdr. Helge Clausen, Femø.
                      3: Poul Peter Viftrup: 1928-2008, eftermand på gården.
                      4: Johannes Viftrup: 1930.
                      5: Arne Viftrup: 1932-2012, eftermand på gården.
                      6: Aksel Viftrup: 1934-2013, gdr. i Ølstrup, død i Spjald.
                      7: Jane Viftrup: 1937.
                      8: Karl Viftrup: 1939.
                      9: Helga Viftrup: 1942. Gift med gdr. Hans Galsgaard, Ørnhøj.
                      10: Anna Viftrup: 1944. Gift med Svend Erik Risom, Spjald.

Poul Peder & Arne Viftrup Andersen:
Brødre, Poul født på gården 1928, død i Spjald 2008, Arne født 1932, død 2012.
Køber 26-3-1963.

Arne Viftrup Andersen:
Eneejer fra 16-4-2009 efter broderens død.
Gift (ophævet) med Eva Grønne (1942-2019), Spjald.
                      Børn:
                      1: Lisbeth Viftrup: 1965, gift med Kristen Jensen, Spjald.
                      2: Anders Viftrup: 1968, bosat i Spjald.
                      3: Peter Viftrup: 1969, bosat i Spjald, Hovedgaden 27.

Lisbeth Viftrup Jensen, Peter & Anders Viftrup Andersen:
Ejere 12-3-2014 efter faderens død.

Viftrup Skole:
Randbæk matrikel 1l, Knivsbækvej 15:
Udstykket 12-9-1906 fra Randbæk matr.1c (44-366).
Skolen bygges i sommeren 1906 som pogeskole. Nedlagt som skole 1961.

Søren Jensen:
Lærer 1906-1910. Tidligere lærer ved Opsund friskole.

Edvard Hansen Kristensen:
Lærer 1910-1927. Boede samtidig som husmand i Herborg. Tidligere lærer ved Opsund friskole.

Carl Mikkelsen:
Lærer 1927-1961. Skolen udbygges til almindelig skole. Nedlægges 1961, eleverne flyttes til Spjald.

Carl Johan Jensen:
Klovbeskærer & pelsfarmer fra Stadil. Død 1973.
Køber 12-12-1961 af Brejning Kommune.

Iver Kr. Jensen, Vrist, Anton Kr. Jensen, Ringkøbing, Anna Godballe, Lemvig:
Forriges søskende, overtog dødsboet 28-9-1973.

Jeppe Kjærgaard:
Køber 31-7-1974. Førstelærer.

Britta Harregård Jensen & Michael Vemmelund Knudsen:
Køber 9-4-1999.

Kirstinesminde:
Randbæk ejerlav matrikel 1m m.fl., Knivsbækvej 18:
Matrikelnumre 1950: R matr.1k,m,4k,5g,6p,30ab, Tiphede matr.3q.
Peder Nielsen:
Køber 18-4-1907 (42-572) af sønnen Laurids, havde bebygget 19-1-1907 (45-49).

Peder Kirkegaard Jensen:
Født 1881 i Hodsager. Død 1964 i Videbæk.
Køber 30-11-1912 (48-195).
Køber Randbæk 30ab, 6p 23-1-1917 af Jens Christian Lyhne.
Gift i Brejning 1912 med Marie Laugesen (1892-1968) fra Bindesbølvej 6. Død i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Marry Johanne Kirkegaard: 1913.
                      2: Minna Kristine: 1914, gift Slot, Skjern.
                      3: Hans Kirkegaard: 1918-2003.
                      4: Anna Gudrun: 1920.
                      5: Ingrid Helene: 1921.
                      6: Niels Kristian: 1924.
                      7: Ellen Margrethe: 1927.
                      8: Elly Johanne: 1928.
                      9: Ruth: 1930-1930.
                      10: Svend Erik Kirkegaard: 1935, bosat i Videbæk. 

Hans Kirkegaard Jensen:
Forriges søn (1918-2003). Sidst bosat i Videbæk, begravet der.
Køber 4-5-1949.
Gift i Dejbjerg 1947 med Anne Cecilie Christensen (1919-2010).
                      Børn:
                      1: Erik Kirkegaard: 1949-1949.
                      2: Else Marie Kirkegaard: 1952-1953.
                      3: Erik Kirkegaard: 1953.
                      4: Else Marie Kirkegaard: 1958.

Hans Peter Egebjerg:
Flytter til Skibbild, Nøvling, født 1926, død 1988.
Køber 1-8-1971. Kom fra Skive.
Sælger 4-7-1972 Randbæk matr.1k til Randbæk matr.1e.
Forpagtningskontrakt 1-4-1974 med forkøbsret for Alfred Andersen, Randbæk matr.1e.
Gift med Elly.
                      Børn:
                      1: Kjærulf: 1961.
                      2: Martha: 1963.
                      3: Dagmar: 1965. 

Lene Kristiansen nu Berg Christensen:
Født på Knivsbækvej 20 i 1966.
Køber 23-11-1989 af dødsboet efter H. P. Egebjerg efter at have forpagtet den fra 1-10-1986.
Gift i Væggerskilde 1987 med Knud Berg Christensen fra Skovgård. Flytter til Nr. Vium.
                      Børn:
                      1: Lars: 1988.
                      2: René: 1989.
                      3: Nina: 1993.
                      4: Stig: 1995.

Poul Børge Jensen:
Køber gården 2-3-2022 og lægger jorden under Solsøgård, Randbæk matr.1f m.m.

Connie Vestergaard Clausen:
Køber 1-4-2022 bygningerne med lidt jord.

Lille Skovgaard:
Randbæk ejerlav matrikel 1q, Knivsbækvej 20:
Peder Skovgaard Laugesen:
Født i R matr.1d 1918, død 1996 i Videbæk.
Køber 23-4-1952, udstykket fra fødegården Skovgaard.
Gift i Brejning 1943 med Meta Marie Kristensen Sønderby født i R matr.8b 1924, død i Videbæk 2016
                      Børn:
                      1: Lauge Skovgaard: 1943. Bosat i Ikast.
                      2: John Skovgaard: 1949-1949.
                      3: Dødfødt pige: 1954.
                      4: Bruno Skovgaard: 1959-1959.

Viggo Kristiansen:
Fra Ferslev, født 1936.
Køber 1-5-1971. Kom fra Videbæk. Flytter til Videbæk 2003.
Gift 1963 med Bodil Jensen født 1941 i Fjelstervang.
Køber 20-8-1979 Randbæk matr.4c sammen med svigersønnen Knud Berg Christensen, fra Helge Andersen, Lillebyvej 1.
Overtager 23-6-1981 hele Randbæk matr.4c.

Poul Børge Jensen:
Køber 28-2-2003 ejendommen til sammenlægning med Knivsbækvej 9, Solsøgård.

Per Nyboe Olesen & Jane Graversen:
Køber 30-9-2003. Han kom fra Kibæk.

Per Nyboe Olesen:
Eneejer 6-4-2006.

Laugesens Have:
Randbæk ejerlav matrikel 1r, Væggerskildevej 13:
Inga & Erling Heltboe:
Køber ”Laugesens Have” Randbæk matrikel 1r, 12-2-1969.
Bygger kursusbygning 1974.

Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund:
Køber 26-3-1981.
Indviede kursuscentret ”Laugesens Have” 11-5-1981.

Det selvejende kursus- & feriecenter Laugesens Have:
Oprettet 4-3-1998 som et a/s ejet af 3F.
Søren Elbæk forstander 1995-2024, flytter til Spjald. 

Højmose:
Randbæk ejerlav matrikel 2, Feldbækvej 1:

1646, 11-2: Højmose benævnes 1 gård. 

Mickel Andersen:
Nævnes på gården 22-10-1660, hartkorn: 6½-2-3-2,1/5.

Jens Sørensen:
Nævnes på gården 1-10-1661 til 1688. I 1664 kaldes han ”Jørgensen”.
I 1674 betalte han skat af en datter. I 1677 havde han 2 ildsteder og 1 ko.
I 1678 benævnes gården som øde, og i kop-og kvægskatten dette år siges det, at ”i Øde Højmose holdes en tjenestedreng med 10 stude i tredje år samt to kalve”.

Jens Sørensen er dog stadig på gården i 1683, hvor hartkornet nu er: 6-6-3-2,1/5.
I markbogen 25-9-1683, som er forarbejde til Matriklen 1688 er Højmose en gård, der ”eragtes for middel jord”, og som var beboet af Jens Sørensen. Der kunne bjerges 7 læs middel hø, og der var middelgræsning til 12 høveder. Det gamle hartkorn på 6-6-3-2,1/5 blev nedsat til 4-4-3-½ for så igen i 1688 at blive sat op til 4-7-0-1.
Højmoses mark lå vest for gården, havde retningen syd-nord og gik ind mod Randbæk mark mod øst. Den var på 34 agre, som bestod af ond rugjord med grå sand og grus, som blev tilsået i 2 år, første år med byg, næste år med rug, hvorefter jorden hvilede i 3 år.
Syd for vejen lå der endnu en mark på 31 agre, som bestod af skarp rugjord med grå sand og grus, og som blev besået i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter jorden hvilede i 3 år.
Øst for vejen lå der en mark på 18 agre af samme beskaffenhed som ovennævnte.
Alt i alt blev der dyrket 23,6 tønder land. Engen lå ved gården, der var passende tørvegravning, man holdt hyrde til fædriften, som var i heden, hvor man var ret meget generet af ulve. Kornet blev malet på Brejninggaards vandmølle.

I 1686 er Højmose blandt de gårde i sognet, hvorom det siges, at de er forladte og mestendels nedfaldne eller eventuelt ganske forarmede og uden levnedsmidler. Det må nok være sidste kategori, gården hørte til, for Jens Sørensen nævnes stadig på gården i 1688, hvor hartkornet blev sat ned fra 6-6-3-1 til 4-7-0-1. Gården er da heller ikke nævnt i de mange ekstraskatteregnskaber i disse år, så der har jo nok ikke været noget at hente.

Jens Madsen:
Nævnt i ekstraskattemandtallet 1690. Gav kun skat af et ildsted.

Niels Højmose:
Nævnt i ekstraskattemandtallet 1697, havde tjenestedreng.

Peder Jensen:
Nævnt med sin hustru i ekstraskattemandtallet 23-11-1699, og om sommeren med pigen Karen.

Peder Christensen:
Nævnt på gården 1708-1726.
1708: Hk: 4-7-0-1, landgilde: 1 ørte byg, 2 harboe pund smør, 1 td. havre, 1 skovvogn, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 6 skp. havregæsteri, 2½ mk. 2 alb. gæsteripenge.
Gift med N.N., der som ”Christen Præstegaards gamle moder” døde i Gl. Præstegård 1755, 87 år gl.
                      Børn:
                      1: Christen: eftermand, død 1781 i Gl. Præstegård 2.
                      2: Peder: gift 1737 på Havgård, Vorgod sogn, død 1776.
                      3: Anne: gift 1755 med Niels Mikkelsen, Bilring, død 1776.

Christen Pedersen:
Forgængers søn. Nævnt på gården 1731. Flytter til Gl. Præstegård før 1754.
Gift i Sdr. Lem 30-12-1731 (trolovet 9-12) med Mette Nielsdatter. 

Jens Mortensen:
Nævnt på gården 1754, kom fra Gl. Præstegård 1. Død 1773.
                      Barn: (øvrige børn er født i Gl. Præstegård):
                      1: Jens: 1754-o.1830.

Jens Mortensens enke og søn, Jens:
Nævnt på gården 1773. Gården bestod af 14 fag salshus, 24 fag lade og 16 fag fæhus.

Jens Jensen:
Født på gården 1754, død i Vester Herborg, Vorgod sogn omkring 1830.
Nævnt på gården 1774, rejst til Vorgod omkring 1782. Jordløs husmand i V. Herborg.
Gift i Bølling 1775 med Mette Kirstine Gregersdatter født i Nørregård, Bølling 1752, konfirmeret 1770, død i Vorgod 1843, enke.
                      Børn:
                      1: Birthe: 1776-1852, død ugift i Brejning fattighus.
                      2: Maren: 1777-1857, gift med Niels Jensen Kamp i Brejning Kirkeby.
                      3: Barbara: 1781-1846, gift med Niels Andersen, Vorgod.
                      4: Gregers: 1784 i Vorgod.
                      5: Niels: 1787 i do.-1855 i Vorgod. Gift i Vorgod 1821,1821,1842,1849.
                      6: Else: 1790-1862 i Vorgod fattighus, ugift.

Mads Mortensen:
Kom o.1782 fra Dejbjerg sogn. Født o.1750.
I 1791 havde han 22 tdr. rugland delt i 18 tægter og i et middel år kunne han høste 16 tdr. rug og 7 tdr. byg samt bjerge 18 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 5 køer, 2 stude, 1 ungnød, 10 får med 10 lam og 1 svin. Han betalte 1 rdl 2 mark 8 skil. I afgift til godset for ”småredsel”.
Købte gården fra Brejninggaard 1794, men fik først skøde ved salget i 1810 (2-182). Flytter fra sognet efter 1810.
Gift med Maren Nielsdatter født o.1740, død på gården 1808.
                      Børn:
                      1: Christen: 1781 i Dejbjerg, + 1843 i Vinkælderhus, Torsted, husmand her. Han var indsidder hos faderen, efter at han blev gift i Brejning 1802 med Anne                                                   Catrine Jørgensdatter fra Torsted, + 1848, 74 år gl. Flyttede til Torsted 1806. De havde børnene Mads Christensen: 1803 og Niels Christensen                                             Højmose: 1806-1882, han er bosat i Vinkælderhus 1845 og senere.
                       2: Niels: 1784-1784.

Christen Olesen Vadhoved:
Køber gården 1-3-1810 (2-182). Låner 1400 af fru von Albertin, Brejninggaard.
Sælger halvdelen af gården 18-5-1815 efter udstykningstilladelse af 18-3-1815, som blev til Lille Højmose, som beholder Randbæk matrikel 2, mens resten af gården Store Højmose får Randbæk matrikel 3. 

Lille Højmose:
Randbæk ejerlav matrikel 2, fra 1838 matrikel 2a, Højmosevej 13:
Matrikelnummer 1950: R matr.2a,6o,9a.
Laurids Hansen Bjerg:
Født i Boling, Sdr. Lem 1756, død i Højmose 1824.
Køber halvdelen af Store Højmose 18-5-1815 (2-436). Kom fra Sdr. Lem.
Gift i Vorgod 1787 med Birthe (Birgitte) Jensdatter født i Øster Herborg, Vorgod sogn 1754, død i Muldbjerg, Hover sogn 1841

Jens Lauridsen:
Født i Boling, Sdr. Lem 1792, død i Vester Muldbjerg, Hover 1870. Søn af formanden.
Køber 7-10-1821 (2a-42).
Gift i Brejning 1820 med Ane Hansdatter født i Ølstrup 1786, død i Vorgod 1879.
                      Børn:
                      1: Birthe: 1821-1875, gift i Hover 1845, død i Nr. Omme.
                      2: Laust: 1824-1824.
                      3: Ane Hansine: 1825-1875, gift i Sdr. Lem 1846, død i Sdr. Lem.
                      4: Laust: 1828-1880, gift i Sdr. Lem 1857, død i Vorgod.
Familien flytter til Muldbjerg, Hover sogn.

Madame Anne Christine Schouboe:
Køber 1-6-1831 (2a-471). Kom fra Ringkøbing, født Voss o.1783 i Varde, død 1867 i Vind.
Gift i Varde 1810 med møller og gdm. i Rækker Mølle Janus Urban Schouboe født 1779 i Lime degnebolig, Salling, død som aftægtsmand i Brændtoft, Vind sogn, 1860. Familien flyttede fra Rækker Mølle til Muldbjerg vandmølle i 1815. Mand og kone har muligvis været separerede i de år, hun boede i Brejning sogn, men har så fundet sammen i Vind igen.
                      Børn:
                      1: Søren Borch: 1811 i Rækker Møllegård, død 1881 i Nøvling sogn, husmand.
                      2: Claus Christian: 1822 i Muldbjerg mølle.
Familien flyttede til Brejninggaards vandmølle som indsiddere.

Thomas Christensen:
Født o.1797 i Rindum, død på gården 1856.
Køber 17-8-1834 (7-248).
Sælger halvdelen, Randbæk matrikel 2b, til Store Højmose 30-6-1838 (8-77+200), får først tilladelse til udstykning 6-4-1839.
Gift i Sdr. Lem 1830 med Kirsten Jørgensdatter født 1808 i Lem, død 1875 i Olling, Assing sogn.
                      Børn:
                      1: Birthe Cathrine: 1838-1911, gift 1872, død i Assing.
                      2: Niels Jørgen: 1840-1909, gift i Nr. Vium 1872, død i Snejbjerg.
                      3: Christen: 1843, gift i Nr. Omme 1878.
                      4: Laurids Christian: 1849-1941 i Nr. Nebel. 

Enken Kirsten Jørgensen:
Arver 13-8-1860 (19-148).
Gift 2. 1-4-1858 med Jens Thomsen fra Lille Snogdal, som overtager gården og drev den med Lille Snogdal, NV matr.4, se der, til han solgte den.
Skødet blev først tinglæst 17-10-1861 (19-148).

Jens Nielsen Nordestgaard:
Født i Tim 1819. Kom fra Thorsted som enkemand. Død 1882 i Barbesgård, Tim
Køber 29-11-1859 (19-168).
Bortfæster 3 skp. Fra gården på 48 år til husmand Knud Jensen af Feldbæk Mark til egen brændselsgravning og dyrkning. (19-388). Fæstet gjaldt fra 1-5-1858.
Dette fæste blev overtaget 1876 af gdm. Ole Peder Berthelsen Randbæk matr.9d, 12-1-1876 (19-708) og blev udslettet 12-12-1894 (35-426).
Gift i Brejning 1859 med Johanne Kirstine Laugesen født 1838 på Væggerskildegård. Død e.1880.
                      Børn (hans):
                      1: Niels: o.1849, døvstum født i Thorsted.
                      2: Laurids: o.1850.
                      3: Ane Kirstine: o.1851.
                      Børn (fælles):
                      4: Christian: 1859.
                      5: Kirsten: 1861.
                      6: Laust Kristian: 1864.
Familien flytter til Rindum (dåb 1870), herfra til No (dåb 1872 & 75) og sidst til Tim (dåb 1879).

Christen Jensen Lakjær:
Født i Stauning 1823, død 29-3-1886, 63 år gl. i et hus tilhørende gdr. Peder Andersen, Ravnsbjerg. Dødsfaldet står ikke i kirkebogen, men i Bølling herreds skifteprotokol 1886 s.315b ff.
Køber 27-6-1866 (21-149). Familien kom fra Vester Herborg, Vorgod.
Gift i Madum 1859 med Ane Johanne Kristensen født 1825 i Nygård, Madum, hængte sig på gården 1885, gravsten, foto bevaret.
                      Børn: ifølge skiftet efter faderen og folketælling 1870:
                      1: Karen: 1860, gift 1880 med Ole Kr. Jensen, i Gl. Jordemoderbolig i Brejning,
                                       senere Skarrild ved Borris.
                      2: Marie Katrine: 1862-1913, gift i Nr. Omme 1895, død i Nr. Omme.
                      3: Jens: 1864, tvilling, tjener gdr. Laust Andersen ved Tarm.
                      4: Maren: 1864-1886, tvilling, hjemme hos faderen.
                      5: Kristen: 1866, født i Højmose, tjener hos gdr. Laurids Olsen, Randbæk.
                      6: Madsine: 1869-1945, hjemme hos faderen, død i Nr. Omme.

Lars Andersen:
Født 1855 i Pig, Hanning sogn, død 1941 i Århus. Stamtavle.
Køber 16-12-1885 (29-556).
Byggede Hovedgaden 84 i Spjald 1898. Rejste til Canada 1906, retur til Århus.
Gift i Hanning 1880 med Maren Nielsen (1855-?) fra Tvis.
                      Børn:
                      1: Marie Kirstine: 1881 i Hanning.
                      2: Maren: 1883 i Dejbjerg.
                      3: Anders Veggerskilde: 1886, immigreret til Canada.
                      4: Niels Peter: 1890, immigreret til Canada.
                      5: Magnus Høj: 1893, immigreret til Canada.
                      6: Ejner Høj: 1896, immigreret til Canada.
                      7: Dødfødt dreng: 1899.

Niels Kristian Kristiansen:
Født 1868 i Hee, død 1946 i Spjald. Broder til Niels Kristiansen Randbæk matr.6c+30o.
Køber 16-3-1898 (38-17).
Køber Brejninggaard 1dq 1-3-1911 (47-237).
Køber Randbæk 6 o 5-4-1916 (50-225).
Køber Randbæk 9a 12-7-1918 (51-927).
Sælger Randbæk 2f omkring 1907.
Gift 1897 med Barbara Nielsen fra Hee (1874-1943).
                      Børn:
                      1: Simon Henrik: 1900-1973, gårdejer Bindesbølvej 2.
                      2: Signe Margrethe: 1901-1994, gift med Kr. Mose & Lauge Laugesen.
                      3: Mads Peder: 1903-1961, eftermand på gården.
                      4: Niels: 1906-1994, gårdejer på Vantingvej 4.
Flytter til Vestergade 5, Spjald.

Mads Peder Kristiansen:
Søn af forgængeren, født 1903, død på gården 1961.
Køber 26-4-1937.
Gift 1939 med Anna Pedersen fra Trebjergdal, Ølstrup født 1903, død i Spjald 1973.
                      Børn:
                      1: Jens Kristian: 1941-2002, eftermand på gården.
                      2: Børge: 1942, dr.pihl.1978, ansat ved Københavns universitet, bor i München 2017.
                      3: Tage: 1944.
                      4: Agneta: 1945.

Jens Kristian Kristiansen:
Søn af forgængeren (1941-2002). Død i Ringkøbing, begravet i Brejning.
Køber 2-10-1967.

Annette Korsaa Lauridsen:
Køber 8-1-1985.
Gift med Øjvind Lauridsen. 

Christian Roed & Majken Jargil-Pedersen:
Køber 7-10-2003.

Karina & Kasper Nørskov Mørup Korsdal:
Køber 24-8-2006 af boet efter afdøde Christian Roed.

Randbæk ejerlav matrikel 2b, se under Randbæk matrikel 3. 

Sønderborg, Øster Højmose:
Randbæk ejerlav matrikel 2c & 3b m.fl., Højmosevej 20:
Matrikelnumre 1950: R matr.2c,d,3b,c,23b,25, Brgd. matr.1ds.
Christen Jensen:
Ejer af Store Højmose.
Udstykker Randbæk matrikel 3b og bebygger parcellen ifølge udstykningstilladelse af 14-5-1870, da datteren Maren blev gift med Gregers Nielsen (Højmose). Flytter hertil og skal have aftægt af sønnen.

Jens Højmose Christensen:
Fra Store Højmose, født 1854, død ved drukning i Feldbækken 1903.
Køber 10-3-1880 40 tdr. land med bygninger af faderen Christen Jensen (25-489).
Gift i Brejning 1892 med Christiane Andersen (1868-1952) fra Hjøllund, Ølstrup.
                      Børn:
                      1: Kristen Højmose: 1893-1982, husmand på Væggerskildevej 18.
                      2: Simon: 1895-1961, Jetsmark.
                      3: Janus: 1897-1974, husmand i Pinbjerg, død i Ringkøbing.
                      4: Mette Marie: 1899-1941, København.
                      5: Johanne: 1902-1944. Død i Viborg, begravet i Brejning.

Enken Christiane Andersen:
Skøde 13-5-1903 (42-41).
Flytter til Pinbjerg. Gården kaldes både Sønderborg og Øster Højmose.

Kristen Højmose Andersen:
Født i Store Højmose 1879, død på gården 1958. Slægtsnavnet Højmose fra 22-2-1922.
Køber 12-7-1905 (45-554).
Køber Brejninggaard matr.1ds 1-3-1911 (49-34), (47-296).
Gift i Brejning 1916 med Kristiane Marie Filsøe født i Brede, Sdr. Jylland 1882, død 1942.
                      Børn:
                      1: Kristian Michael: 1916-1998, Videbæk.
                      2: Hans Kristian: 1917-1989, gdr. Uggerholt.
                      3: Aksel: 1920-1974, Feldbækvej 2 og fødegården.

Aksel Højmose:
Forriges søn.
Køber 25-3-1953, se Randbæk 2f.

Hans Magnus Straasø Kjær:
Kom fra Randbæk matr.7a.
Køber 17-4-1972.

Vilhelm Løvstrup Knudsen:
Køber 1-4-1981.

Paul Erik Nisgaard:
Fra Hanning, født 1958, bankassistent.
Køber 2-6-1989.

Skauhale, Granly:
Randbæk ejerlav matrikel 2e+6h+l+9d, Sandbækvej 3:
Matrikelnumre 1950: R matr.2e,6h, S matr.2e.
Knud Jensen:
Født i V. Pilgård SV matr.5 1824, død i fattiggården 1885.
Køber Randbæk matr.9d fra Feldbækgård 1-6-1858 (17-305), har bygget før 1856 som fæster.
Han lejer 30-8-1862 to jordstykker fra Randbæk. Var biskolelærer, men bedst til kortspil.
Gift med Ane Berthelsdatter født i V. Nebel-Starup, Vejle o.1827, død i fattiggården 1885.
                      Børn:
                      1: Berthel Jensen: o.1852 i Fredericia.
                      2: Frans Mølgaard: 1856 i Feldbæk, smed i Gjellerup 1880 og 1890.
                      3: Theodor: 1858 i Feldbæk. Bosat i Randers 1879.
                      4: Marie: 1861 i Feldbæk.
                      5: Dødfødt søn: 1865.
                      6: Ane Marie: 1871 født i Lillebæk.
Familien flytter til Bækhus, SV matr.9b, se videre dér.

Ole Knudsen:
Kom fra Tim, født o.1834.
Køber 13-6-1867 (21-522).
Familien flytter til Randbæk matr.6a i 1875, se videre dér om familien. 

Ole Peder Berthelsen:
Født på Store Sandbæk 1844, køber 12-1-1876 (23-708). Kom fra Sandbæk matr.1e. Død Hee 1916.
Køber Randbæk matr.6h+l 1-5-1878 (24-517).
Køber Randbæk matr.6h+lo, 21-4-1875 (24-511).
Gift i Brejning 1870 med Mette Kirstine Rasmusdatter født i Vorgod 1847. Ingen børn.

Cecilius Pedersen:
Købmand i Brejning Kirkeby, overtager gården ved auktion, 13-12-1893 (33-106).
Køber Randbæk matr.2e, 5-12-1894 (35-418).

Kristen Andersen:
Født 1871 i Ølstrup, død 1950 i Randbæk. Hans soldaterpibe er på egnsmuseet.
Får gården efter auktionsskøde 1-10-1902 (41-360). Se under Odderbæk V matr.14.
Sognefoged, lægdsmand, Dannebrogsmand.
Gift med Dorothea Kirstine Jensen født i Vind 1878, død i Randbæk 1940.
                      Barn:
                      1: Anders Kristian: 1904-1932.

Anders Kristian Andersen:
Forriges søn, køber 29-9-1926, død 1932.
Randbæk matr.6q udstykkes fra Randbæk matr.6l til faderen.
Gift med Mariane Nielsine Christensen født i Mosdal SV matr.24 & 35 1902, død 1971 i Vemb.
                      Børn:
                      1: Hilda: 1928.
                      2: Ketty: 1930.

Mariane (Jane) Nielsine Andersen f. Christensen:
Forriges enke, overtager 20-1-1932 ved skifterets attest. Gift 2. med Poul Madsen, Vemb.

Aksel Stamp Lambæk:
Gårdbestyrer på Gammelgård i No, født 1904 i Birk, Gellerup, død på Tanderupgård 1971.
Køber 13-10-1937.
Køber Sandbæk matr.2e.
Gift i No 1934 med Jenny Petra Hansen født 1909 i Noklit, No sogn, død i Snejbjerg 1990.
                      Børn:
                      1: Selma Stamp: 1936, bosat i Herning.
                      2: Hans Klit: 1940-2009, ejer af Tanderupgård 1967-2002.
Familien flytter til Tanderupgård, Snejbjerg sogn, som han ejer 1947-1967.

Peder Loftager:
Køber 1-5-1942, kom fra Velling.
Gift med Karen Margrethe. 

Søren Peder Kristian Hvidbjerg:
Køber 10-1-1944, kom fra Borbjerg.
Gift med Helene. 

Emil Kirkeby Nielsen:
Køber 25-7-1944, kom fra Sdr. Felding. Gården brændte ved lynnedslag 9-8-1944.
Gift med Anna. 

Viggo Holmgaard Jensen:
Køber 8-12-1944, bosat i Nr. Omme.
Det oplyses ved salget, at ejendommen nedbrændte 9-8-1944, og at sælgeren med hustru og 4 børn bor i ejendommens hønsehus, og da det er nødvendigt at skaffe sig en brugelig lejlighed før den tilstundende vinter, og da det er umuligt i nærheden, må han sælge med tab til Viggo Holmgaard, der er ungkarl og derfor lettere kan bo på ejendommen i de primitive forhold.
Sælger Randbæk matr.6l til Jens Pletbjerg 5-4-1945, ubebygget parcel på 5 tdr. land.

Kristen Vestergaard:
Murermester i Auning. Ejendommen er endnu ikke opført efter branden i 1944.
Køber 22-12-1947. Opfører ejendommen.

Ernst Madsen Lystbæk:
Født i Staby 1920, død i Brejning 2007, begravet i Væggerskilde.
Køber 28-2-1949.
Gift i Madum 1950 med Karen Andersen, født 1928 i Madum.
                      Børn:
                      1: Anne Marie: 1955-2023, død i København, begravet i Væggerskilde.
                      2: Lene: 1960-1960, begravet i Væggerskilde.                     

Karen Lystbæk:
Overtager 2007, forriges enke. Flytter til Doktorhaven, Spjald.

Louise & Morten Østergaard Andersen:
Fra Spjald.
Køber 27-4-2011. Flytter igen til Spjald.

Karina Nymark Skovbo & Kenneth Taulborg Rasmussen:
Køber 5-7-2021.

Randbæk ejerlav matrikel 2f, Brejninggaard 1dt, Feldbækvej 2:
Omkring 1908 blev Sandbæk biskole fra 1870 flyttet hertil, da Højmose skole blev bygget.

Jeppe Kristian Petersen:
Ejer Sandbæk matr.2d.
Køber 7-10-1908 Randbæk matr.2f (46-212).
Køber 17-2-1911 Brejninggaard matr.1dt (47-235).
Flytter til Spjald Vest.del.matr.12e i 1923.

Bertel Andersen:
Køber 28-3-1923 (14-314).

Lauge Chr. Laugesen:
Ejer af Laugesens Have Randbæk matr.1d.
Køber 28-6-1923 (14-628).

Ernst Kristian Kæseler:
Født 1900 i SV matr.7e, (Ringkøbingvej 68), død 1973 i Vestergade 37, Spjald. Landpost.
Køber 21-5-1924 (15-607).
Gift 1925 med Metthilde Lauridsen født i Timring 1894, død 1975 i Spjald. Se R matr.1e.
                      Børn:
                      1: Elly Klara: 1927, gift Bach Pedersen.
                      2: Agnes Gerda: 1928, gift Mortensen.
Familien flytter til Randbæk matr.6a. Han staver efternavnet med æ. 

Anders Peter Andersen:
Kom fra Randbæk 7a.
Køber 17-4-1928.
Gift med Abelone Marie Andersen. 

Kristen Nielsen:
Køber 15-4-1937. Bosat i Brejning sogn.

Martinus Mouridsen:
Køber 1-9-1947, se under Opsund matr.4m.

Niels Kamp Sundgaard Jensen:
Født 1916 i Nr. Omme, død 2010 i Ringkøbing.
Køber 1-2-1948.
Gift i Hee 1941 med Elna Pouline Danielsen født i Hee 1918, død i Ringkøbing 2003.
                      Børn:
                      1: Ernst Kamp: 1948-1949, født og død i Spjald.
Flytter til Spjald 1948 og derfra til Hover som vognmand, sønner født her: Lauge & Børge. 

Svend Aage Jensen:
Kom fra Hanning, ungkarl.
Køber 15-3-1948.

Aksel Højmose:
Fra Sdr. Højmose (1920-1974).
Køber 2-12-1948.
Gift i Nr. Omme 1948 med Elly Sundgaard Jensen født i Nr. Omme 1923, død i Spjald 2013.
                      Børn:
                      1: Jens Kristian: 1949, autolakerer i Spjald.
                      2: Benta: 1953.
                      3: Ole: 1956. Født i Højmose. 

Henry Sundgaard Jensen:
Født i Nr. Omme 1925, død i Rinkøbing 2013. Forriges svoger.
Køber 1-1-1953.
Gift i Stadil 1952 med Anna Elise Nielsen født i Stadil 1932, død i Ringkøbing 2002.
                      Børn:
                      1: Jørgen: 1954.
Herefter gårdejer i Lambæk, Højmark, sønner født her: Jens & Ove.

Frands Aage Mortensen:
Født 1916, død i Spjald 2002.
Køber 1-3-1957. Kom fra Borris, ungkarl.

Peder Høj Jespersen:
Køber o.1980. Bygger ejendommen helt om.

Poul Anker Lübker:
Køber 5-12-1986. Kom fra Skibbild.

Aage Kristian Mastrup:
Køber 9-11-1988.
Flytter til Kroghedevej 1.

Lene Kirstine & Helge Albertsen:
Køber 4-2-2004.
Helge Albertsen er medlem af Ringkøbing-Skjern byråd fra 2018 (S).

Randbæk ejerlav matrikel 2h, Sandbækvej 1:
Matrikelnumre 1950: R matr.2h,i.
Egon Vestergaard:
Søn af murermester Chr. Vestergaard, Granly.
Køber 4-10-1948, ubebygget parcel.

Jens Peter Marius Jensen:
Arbejdsmand fra Vandel. Født 1895, død 1991, begravet i Væggerskilde.
Køber 11-6-1949.
Køber Randbæk matr.2i 8-6-1949.

Karl Marius Jensen:
Køber 2-8-1985.

Bo Jeppesen & Dorthe Holmegaard Nielsen:
Køber 22-10-1997.

Else Vesterbæk Graversen & Kim Ladegaard Højland:
Køber 19-1-2001.
Flytter til Røjkumvej 18, Spjald.

John Christiansen:
Født i Spjald 1972.
Køber 22-3-2005.

Randbæk ejerlav matrikel 2i, Sandbækvej 3a:
Jens Peder Marius Jensen:
Køber 8-6-1949 den ubebyggede parcel R matr.2i fra R matr.2e.

Jens Chr. Mortensen:
Entreprenør fra Grønbjerg. Sidst bosat Hovedgaden 51, Spjald.
Køber 31-1-1973, ubebygget parcel 2i.

Asger Benny Nielsen:
Entreprenør i Spjald, fra Odderbæk, (1940-1994).
Køber parcellen 2-11-1973. Opfører maskinhus.

Anna Trabjerg Nielsen:
Arver 14-2-1996, forriges enke, skifteretsattest.

Spjald Tømrer- & Snedkerfirma:
Køber 6-3-1996.

Lissi Brunsgaard Husted:
Tækkemanden fra Spjald ApS.
Køber 24-3-1998.

Jeanette Sonne Braun & Morten Christensen:
Køber 25-10-2013 og lægger sammen med ejendommen på Sandbækvej 5.

Store Højmose:
Randbæk ejerlav matrikel 3 & 2b, fra 1880 3a m.fl, Feldbækvej 1:
Matrikelnumre 1950: R matr.2b,3a,9k.
Christen Olesen Vadhoved:
Se i indledningen under den samlede gård. 

Jens Danielsen:
Kom fra Feldbæk, se der. Død 1861, 85 år gl.
Køber 13-6-1824 (2a-170), idet Chr. Olesen Vadhoved skyldte hans kone penge, hvorfor de overtog gården, og beboerne flyttede ud i et lille hus syd for vejen.
Køber Randbæk 2b 30-6-1838 & 16-6-1839 (8-77 & 200).
Gift med Karen Gjødesdatter. 

Christen Jensen:
Født på Mosen, Ravnsbjergvej 6, (1812-1893), dattersøn af Karen Gjødesdatter.
Køber 21-2-1842 (9-199). Her holdtes biskole for nordsognet i en stue indtil 1867. Se under Granly.
Aftægt til Jens Danielsen 1-11-1840 (9-201), udslettet 17-12-1873.
Aftægt til Karen Gjødesdatter 7-10-1871 (24-13), udslettet 22-3-1873. Eftermanden overtog ydelsen.
Udstykker og bebygger ifølge udstykningstilladelse af 14-5-1870 Randbæk matr.2c3b m.fl., Højmose-
Vej 20, Sønder Randbæk, som han bebygger og flytter til.
Gift i Dejbjerg 1840 med Mariane Jespersdatter (1816-1891).
                      Børn:
                      1: Maren: 1842-1924, gift med eftermanden.
                      2: Karen: 1844-1905, gift 1864 med gdr. Lars Peder Kjærgård, Nr. Omme.
                      3: Jens Højmose: 1854-1903, overtog Randbæk 3b i 1880. 

Gregers Nielsen:
Forriges svigersøn, født i Hee (1840-1874). Se Randbæk matr.7a og Opsund matr.4a.
Køber 7-10-1870 (24-13). Svigerforældrene flytter til Øster Randbæk matr.2c3b.
Aftægt til Christen Jensen og hustru 7-10-1871 (24-14) med 45 Rdl årligt efter Karen Gjødesdatters død, udslettet 8-3-1899.
Han var veteran fra 1864, hvor han blev taget til fange på Dybbøl 18-4 og kom i fangenskab i Heiligenhafen. Han var muligvis smittet med TB, idet det fortælles, at han døde som følge af opholdet som krigsfange.
Gift Brejning 1867 med Maren Christensdatter, formandens datter.
                      Børn:
                      1: Marianne: 1869-1894, gift med husmand Marinus Henriksen, Sandbæk 1d.
                      2: Karen Aas: 1871-1951, gift med gdr. Christen Østergaard Andersen, Væggers-
                                               kilde.
                      3: Gregers Højmose: 1874-1943, eftermand på gården.
Maren Christensdatter blev gift 2. 1876 med Mikkel Chr. Andersen (1852-1937).
                      Børn:
                      1: Kirstine Katrine: 1876-1961, gift med gdr. Niels Kr. Klidsbjerg, Vestergård,
                                                       Opsund. Pogeskolelærerinde i Sandbæk skole sidst i 1890`ne.
                      2: Kristen Højmose: 1879-1958, gdr. Højmosevej 20.
                      3: Anders Højmose: 1885-1982, gdr. i Engvang, Højmosevej 22.

Mikkel Kristian Andersen:
Født 1852 i Langagergårde matr.5, død i Kinvad 1937, levede siden o.1916 fraskilt fra sin kone, i 1916 hos broderen i Hankelbjerg, 1-2-1921 hos sønnen Kristen i Sdr. Højmose, fra 18-5-1921 i Kinvad med lejekontrakt på 50 år!
Gift 1876 med forriges enke, Maren Christensdatter: født i St. Højmose 1842, død i Væggerskilde matr.1d 1924 hos datterdatteren Georgine gift med Peder Christensen, hvor hun også boede i 1916.
Skøde på hendes gård 24-7-1878 (25-35).
Sælger Randbæk 2c, 3b m.fl, Højmosevej 20, 10-3-1880 (25-489).
Sælger Sandbæk 3a til Sandbæk 1b 8-12-1882 (27-528).
Køber Randbæk 31b 18-4-1883 (28-23).

Gregers Højmose (Nielsen):
Stedsøn af forrige ejer. Familienavnet Højmose fra 18-12-1907 (45-290).
Køber 11-2-1899 (38-441).
Køber Randbæk matr.9f, 9-5-1906 (44-213) fra Muldbjerg matr.1c+d.
Sælger Randbæk 3d til Højmose skolebyggeri, 18-12-1907 (45-283), vejret for skolebørnene over 3a.
Byggede Uggerholt, Højmosevej 9, Randbæk matrikel 3e, 1913 og flytter hertil..
Gift Brejning 1903 med Pedersine Christensen fra Store Snogdal (1876-1957).
                      Barn:
                      1: Maren (Maja) Gerda Mathilde: 1909-1988, gift med gdr. Peder Bundgaard
                                                                              Sørensen, Kassentoft.
                       Plejedøtre:
                       1: Marta Svendsen: 1901 i Øster Rejkjær, Tim, dtr. af Ingeborg & Peter Svendsen.
                       2: Mariane Højmose Jensen: 1916, gift med Magnus Viborg, Mølletoft, datter af                                         Gregers Højmoses søsterdatter, Johanne Katrine Henriksen, se Sandbækvej 16.

Christen Peder Kristensen:
Født 1872 i Lille Snogdal, Brejning, kom fra Brunsgård, Nr. Omme 1912. Død 1958 i Spjald.
Køber 18-6-1913 (48-429).
Køber Randbæk 9k 5-6-1918 (51-922).
Gift 1898 med Ane Kirstine Marie Larsen født 1872 i Sdr. Nissum. Død 1962 i Spjald.
                      Børn:
                      1: Ole Snogdal: 1899-1991, eftermand.
                      2: Lars Christian: 1901, gdr. i Sønderby, Holmsland.
                      3: Sidsel Marie: 1904-1942, gift med gdr. Niels Agerskov, Gl. Sogn.
Flytter 1927 til Holstebrovej 3, NV matr.1j+4e.

Ole Snogdal Kristensen:
Født 1899 i Brunsgård, Nr. Omme. Forriges søn. Død i Vildbjerg 1991.
Køber 1-4-1927.
Gift i Brejning 1930 med Kathrine Georgine Kristensen født 1906 i Mosdal, død 1993.
                      Børn:
                      1: Anker Snogdal: 1934. Boghandler i Vildbjerg.
                      2: Grethe Snogdal: 1946, gift med lagerchef Jørgen Wendt Jensen, Ikast.
Familien flytter til Afholdshotellet i Spjald 1937, hvor han drev dette til 1946 og herefter Spjald biograf til 1947, hvor familien flytter til Hovedgaden 55 og derefter til Vildbjerg.

Arnold Kamp:
Født i Stadil 1912, død på gården 1982.
Køber 14-4-1937.
Gift i Tim 1937 med Mariane Graversen af Tim (1913-2013), død i Spjald.
                      Børn:
                      1: Ingrid: 1938, gift med Robert Svendsen, Spjald.
                      2: Niels Andreas: 1944-1999, Videbæk, begravet i Brejning.

Mariane Kamp:
Arver 8-9-1982, forriges enke.

Tage Munk Nielsen: faglærer:
Køber 9-1-1983.

Viola Andersen & Kaj Erik Rasmussen:
Arver 6-6-1983, forriges arvinger.

Ejner Behrendt Bonderup:
Køber 5-7-1983.
Gift 1967 med Hanne Gravgaard født 1938 i Thisted.
                      Børn: trillinger:
                      1: Carl Ejnar: 1974.
                      2: Sabine: 1974.
                      3: Birgit: 1974.

Marie Kjerkegaard:
Gift med Arne Kirkegaard Nielsen, Sandbækvej 16.
Køber 21-7-2008.

Ejgil Kirkegaard Nielsen:
Forriges svigerfar.
Køber 21-6-2013, auktionsskøde, stuehuset udlejes.

Højmose Skole:
Randbæk ejerlav matrikel 3d, Højmosevej 11:
Brejning sogneråd:
Køber 11-12-1907 (45-283) fra Randbæk matr.3a.

Skolen blev bygget i 1907, skolen ophørte 1961, hvorefter lejlighederne blev udlejet af sognerådet.

Jakob Jepsen Rindum:
Biskolelærer i Sandbæk fra 1901, lærer i Højmose 1908-1920, ejer af Randerisgård, se dér.

Jens Peter Jepsen:
Lærer 1921-1922, døde i embedet af TB, begravet på Brejning kirkegård.

Poul Christian Borup:
Lærer 1923-1961. Flytter til Skjern som pensionist.

Hans Ernst Lorenzen:
Køber 20-5-1970, drev autoværksted i ejendommen. Død 1993, skifte i Skifteretten i Skjern 13-12.

Poul Harbo Olsen:
Køber 4-5-1994, fortsætter med autoværkstedet m.v.

Poul Erik Nisgaard:
Køber 24-3-2014, nedriver bygningen og lægger ejendommen til Højmosevej 20.

Uggerholt:
Randbæk ejerlav matrikel 3e+f+g, 9f, 5m, Højmosevej 9:
Gregers Højmose:
Bygger ejendommen i 1913 på matr.3e+9f fra Store Højmose.
Køber Randbæk matr.3f 22-1-1919 (52-476).
Køber Randbæk matr.5m 30-7-1927.
Flytter til nybygget ejendom på Hovedgaden 111, Spjald.

Mourids Christian Bach:
Køber 1-11-1937, kom fra Tim.

Niels Nygaard Olesen (Kjær):
Køber 1-10-1940, kom fra No.
Død 15-6-1941 i Brejning sogn, 31 år gl. Begravet i No.
Hans forældre forhv. gdr. Peder Kjær Olesen og Nielsine Petrine f. Nygaard sælger ejendommen til næste ejer.

Margrethe Krestine Jensen f. Ottesen:
Køber 29-7-1941 som særeje. Kom fra Ringkøbing.

Hans Kristian Højmose:
Født 1917 på Højmosevej 20. Død 1989.
Køber 18-10-1948.
Køber 3-3-1976 Randbæk matr.24 fra gdr. Ejvind Stausholm, Overmark.
Køber 10-12-1946 Randbæk matr.1p fra Peter Herborg, Viftrupgård, i lige sameje med broderen Aksel Højmose. Overtager hele parcellen 10-9-1976.
Gift i Vejen 1957 med Christiane Marie Buhl (1933-2015).
                      Barn:
                      1: Tove: 1957, gift (ophævet) Buus Jensen, Haunstrup.

Christiane (Jane) Højmose:
Overtager gården 1989, forriges enke.

Steen Skytte Olesen:
Køber 1-7-2015 af boet efter Jane Højmose. Ejer Sandbækvej 16. Ejendommen nedbrydes 2016.

Rikke Cordius-Hansen & Nicolai Nisgaard:
Køber 22-9-2022, bygger hus på grunden med start i november 2023. Han er fra Højmosevej 20.

Randbæk ejerlav matrikel 3h, Højmosevej 7:
Laurids Damgaard:
Køber 14-11-1963 fra gdr. Aksel Højmose. Kom fra Højmosevej 5.
Minkavler (1919-1999). Født i Højmosevej 5, død i Spjald.
Gift i Tim 1944 med Elly Johanne Methea Iversen (1920-1998).

Hanne Christensen, Poul Erik Damgaard, Jens Damgaard & Inger Halkjær:
Forriges arvinger, overtager 21-6-1999. Poul Erik Damgaard bebor ejendommen.

Eli Søgaard Jensen & Karin Mariane Jensen f. Sørensen:
Køber 26-9-2006 af dødsboet efter Poul Erik Damgaard (1951-2006).

Randbæk ejerlav matrikel 3i, bag Højmosevej 7:
Ahlmann Jensen: lærer ved Spjald skole.
Køber 17-1-1983.

Sønder Randbæk:
Randbæk ejerlav matrikel 4, fra 1852 matrikel 4a+4g m.fl., Højmosevej 30:
Matrikelnumre 1950: R matr.4a,31c, Brgd matr.1iæ.
Søren Nielsen:
Nævnt på gården 1671-1692, se foran. 

Anders Moes:
Nævnt på gården 1708-1718.
1708: Hk: 2-7-2-½, landgilde: 1 harboe pund smør, 1 td. rug, 1 td. byg, ½ skovvogn, ½ brændsvin, 1 lam, ½ fødenød, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 4 skl. 2 alb. gæsteripenge.
                      Barn:
                      1: Anne: o.1670-1758, gift med eftermanden.

Niels Christensen:
Født o.1678, død på gården 1745.
Nævnt på gården 1726 & 1731.
Gift med formandens datter Anne Andersdatter Moes født o.1670, død 1758 i Lille Snogdal.
                      Barn:
                      1: Marianne: o.1715-1788, gift med Hans Christensen Randbæk, Lille Snogdal.

Anders Nielsen (Snogdal):
Kom fra Store Snogdal, født o.1714, død 1784 i Egeris. Fadder i Vorgod 1746 med sin kone.
Er på gården fra o.1742. Flytter til Egeris, Nr. Vium sogn o.1768.
Gift 1. Vorgod 1742 med Mette Jepsdatter af Barde, død 1742.
Gift 2. Vorgod 1743 med Abelone Pedersdatter af Videbæk (født o.1705 - død 1772 i Egeris).
                      Barn:
                      1: Mette: 1747-1818, gift med Hans Lauridsen Langergaarde, gdm. i Egeris.

Peder Jensen:
Er på gården o.1768. Gården bestod af 11 fag salshus og 18 fag lade, stald og fæhus og en kornlade.
Staldbygningen var et såkaldt sulehus, hvor de midtstående suler bar tagråsen, hvorfra tagspærene gik ned til remmen øverst på væggene. Stuehuset bestod af dagligstue og østerstue, køkken og spisekammer samt et kammer, som nærmest blev brugt som opbevaringsrum. Bryggerset er ikke særskidt nævnt. Stuen blev oplyst af en tranlampe og en lerlysestage, og her fandtes også konens redskaber: spinderok med behør, hæspetræ og karter samt mangeltræ med stok. I køkkenet stod kernen med dens behør, og hjemmet rådede også over en salmebog. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer og 1 kvie, 2 studekalve og 6 får med 4 lam.
Peder Jensen opsiger fæstet på gården omkring 1. november 1769 ifølge skiftet efter hans kone.
Gift med Mette Pedersdatter, antagelig fra Bøvling, død 1769 i barselsseng efter et dødfødt barn.

Jens Thomsen:
Født på Kongensbjerg 1746, død på gården 1825.
Er på gården fra 1769.
I 1791 har han 14 tdr. rugland delt i 11 tægter og kan i et middel år avle 11 tdr. rug og 5 tdr. byg samt bjerge 16 læs hø. Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer, 2 stude, 1 ungnød, 10 får med 4 lam og 1 svin. Han betalte 1 rdl 2 mark 8 skil. I afgift for ”småredsel” til godset.
Køber gården til selveje fra Brejninggaard i 1794, skøde 8-1-1796 (1-383).
Køber 2 engparceller fra matr. 21 vestlige del 20-6-1797 (1-471) = 26 vestlige del.
Køber parcel fra Randbæk matr.7, 2-10-1800 (1-378 & 647).
Gift 1. med Else Cathrine Jensdatter (o.1731-1815) event. fra Sdr. Lem.
                      Barn:
                      1: Anne Cathrine: 1772-1773.
Gift 2. i Brejning 1815 med Kirsten Jensdatter født o.1766, død på gården 1830.

Niels Nielsen:
Født 1784 i Bjørnkjær, død 1856 i Randbæk.
Køber 12-1-1816 (2-446). Opholdskontrakt til forgængers kone. Låner 225 rdl i Den kgl. Kreditkasse.
Køber gårdens kirke- og kongetiende 11-5-1816 (2-460) & 16-10-1819 læst 11-8-1859 (18-25).
Skelforening med Brejninggaard 30-10-1846 (11-314).
20-4-1850 udstykker han Randbæk matrikel 30 (Fjaldene) sammen med de øvrige Randbæk ejere, og bliver herved ejer af Randbæk matrikel 30c, ”hede- og moseland” (13-132).
Sælger 11-12-1852 Randbæk matrikel 4b (14-280).
Gift 1. i Brejning 1816 med Anne Thomasdatter født i Nr. Omme 1788, død i Brejning 1837.
                      Børn:
                      1: Ane: 1817.
                      2: Jens: 1818-1895, ejer Opsund matr.4, død i Snejbjerg.
                      3: Niels: 1820-1870, ejer af Randbæk matr.4b.
                      4: Christen: 1823-1876, eftermand på gården.
Han gift 2. i Brejning 1838 med Maren Jensdatter født i Stadil 1788, enke efter Peder Lauridsen, Alrum, Stadil sogn, død i Randbæk 1852.

Christen Nielsen:
Forriges søn født 1823, død på gården 1876.
Køber 11-12-1852 (14-281).
Sælger Randbæk matrikel 30i, 17-12-1860 til Chr. Thomsen, Solsøgård (19-152).
Sælger Randbæk matrikel 30h, 26-8-1861 til Jens Hansen (19-164). Parcellen er bebygget af fæsteren Christen Pedersen, der ikke mere har fæstebrevet, men overlader fæstet til sælger.
Sælger Randbæk matrikel 30m, 26-1-1872 til Chr. Christensen (23-741). Han sælger 30m til sønnen i Barde til forening med 8c+22b Barde, som igen sælger den + 8c Barde retur til Poul Jensen Bang.
Sælger Randbæk matrikel 30n, 20-8-1875 til Poul Jensen Bang (23-655).
Sælger Randbæk matrikel 4e, 20-8-1875 til Jens Ole Nielsen, Sandbæk 1f (23-675).
Sælger matrikel 26 vestlige del, 20-8-1875 til Mathias Mikkelsen, Sdr. Søndergård (23-700).
Gift i Brejning 1847 med Karen Kirstine Jensdatter født 1824 i Kildsig. Død i Skjern 1898.
                      Børn:
                      1: Niels: 1848-1884, se Randbæk matr.31a.
                      2: Jens: 1849-1877.
                      3: Ane Marie: 1852-1853.
                      4: Andreas: 1854-1915, gift i Dejbjerg 1886, død i Skjern.
                      5: Maren: 1856-1856.
                      6: Maren: 1858-1899, gift i Skjern 1884, død i Nr. Vium.
                      7: Ane Marie Kirstine: 1860-1930, gift i Nr. Vium 1887. Død i Køge. Begr. Ringk.
                      8: Niels Peter Otto: 1863-1879.
                      9: Karen Marie: 1867-1933, gift i Ringkøbing 1894, død i Ringkøbing.

Karen Kirstine Jensdatter:
Forriges enke.
Skøde 7-6-1878 (24-555). Randbæk 4a+30c+g.
Sælger Randbæk 30c, 28-1-1882 (28-87) til Niels Hansen Jensen, Randbæk matr. 27.
Sælger Randbæk matrikel 30g, 9-6-1878 (24-554) til Hans Sundgaard Jensen, som bebygger den.

Carl Jensen:
Køber 29-1-1882 (27-344). Fra Brejning sogn.
Sælger Randbæk matr.4g 6-2-1884 (28-615).

Anders Stampe Niels Christiansen:
Født i Fladbjerg, No, 1844. Kom fra Nr. Omme. Død i Birkkjær, Hee 1903.
Køber 1-1-1884 (28-347).
Gift i Brejning 1882 med Kirsten Jensdatter født 1852 i Kildsig, død i Ringkøbing 1935. (Hee).
                      Børn: født i Randbæk:
                      1: Karen: 1885-1945, gift 1915, død i Ringkøbing.
                      2: Jens Olesen: 1887.

Jens Sørensen:
Mageskifter 4-7-1888 (31-352). Kom fra Hvingel, Hee.

Christen Gynge Nielsen:
Født i Møborg 1854.
Køber 17-6-1891 (33-342), kom fra Astrup, Hee.
Gift 1878 med Andersine Andreasen født 1848 i Hee.
                      Børn:
                      1: Mette Marie: 1880-1957, gift med Niels Knudsen (1866-1977) fra Randbæk 9e.
                                                 Immigreret til Alberta, Canada.
                      2: Andreas: 1882.
                      3: Niels Gynge: 1884-1958, gift i Brejning 1906, død i Esbjerg.
                      4: Anne Margrethe Strandbygaard: 1887, gift med Bernhard Nielsen, Vejle.
                      5: Solomon Haugaard: 1890-1891.
                      6: Solomon Haugaard: 1893-1984, død i Ringkøbing.
Gården brændte i 1908 og blev bygget op igen.

Carl Verner Blume Hauritz:
Født i Nustrup 1858, død i Vesterbæk 1929.
Kom fra Ravnsbjergvej 10.
Køber 12-7-1911 (47-361).
Gift 2. i Brejning 1906 med Ane Kathrine Jespersen født i Vinding 1880. Enke efter Magnus Nielsen, Nr. Omme, med hvem hun havde flere børn.
                      Børn:
                      1: Laurids Eli Tjellesen: 1914. Murer, Vestergade 37, Spjald. Død 1970 i Struer.
                      2: Marry Lydia: 1916 født i Spjald. Død i Lynderup 1939. Gift Jespersen.
                      3: Jørgen Peder Tjellesen: 1918 født i Skovhuse, død 1951, begravet i Ringkøbing.
                      4: Harry Tjellesen: 1920-1926, død i Nr. Omme.
                      5: Anna Paula Sara: 1921-2005, gift Jensen, Ringkøbing.
                      6: Magna Marie Petrine: 1925 i Ørnhøj, gift Sørensen i Ringkøbing 1945.     
Flytter til Spjald 1915 og derefter til Skovhuset ved Brejninggaard før 1918.

Anders Vesterbæk Andersen:
Født i Brejning Fjalde, S matr.1b, 1888, død på gården 1940.
Køber 1-1-1915.
Gift i Nr. Omme 1914 med Mariane Spaabæk Poulsen af Abildå Fjalde (1895-1983).
                      Børn:
                      1: Dagny: 1915, gift Rasmussen, Søborg.
                      2: Jens Kristian: 1916-1973, Vestergård, Opsund.
                      3: Kirstine: 1918.
                      4:Thorvald: 1919.
                      5: Svend Aage: 1922-2001, eftermand på gården.
                      6: Agnes: 1924.
                      7: Signe: 1926.
                      8: Lilly: 1929.
                      9: Nina Kathrine: 1931.
                      10: Magda: 1933.
                      11: Holger: 1936, tvilling, gdr. på moderens fødegård i Abildå. Død i Ørnhøj 2023.
                      12: Ingrid: 1936, tvilling, gift på Samsø.
                      13: Gerda: 1938.

Mariane Vesterbæk Andersen:
Skøde 1940. Forriges enke, uskiftet bo.

Svend Aage Vesterbæk:
Forriges søn, født 1922, død på gården 2001. Ugift.
Køber 6-9-1973.
Køber 7-12-1983 Randbæk matr.5a m.fl. efter auktionsskøde (Randbækgård).

Per Pletbjerg:
Køber 2001 og lægger jorden under Sandbækvej 4.

Louise Venzel Berggren & Martin Pletbjerg:
Køber 15-2-2016, bygninger med en del jord.
Martin Pletbjerg født 1985, forriges søn.

Søndergård:
Randbæk ejerlav matrikel 4b+4h+30d+SV31, Højmosevej 32:
Matrikelnumre 1950: R matr.4b,l,30d.
Niels Nielsen:
Forriges søn i 4a, født 1820, død på gården 1870.
Køber 11-12-1852 (14-280). Aftægt til forældrene, også fra 4a ifølge en ikke tinglæst købekontrakt af 24-12-1846. Bygger ejendommen.
Sælger Randbæk matrikel 31a+b 12-5-1859 (17-635) til SV 9c.
Sælger Randbæk matrikel 4d+30f 12-5 1859 (17-636).
Sælger Randbæk matrikel 4c+30e 12-5-1859 (17-636).
Gift i Nr. Omme 1849 med Ane Kirstine Pedersen (1815-1905), født i Lille Spåbæk, død i Spåbæk, Nr. Omme. Deres gravsten er bevaret på Brejning kirkegård som den ældste. Ingen børn.

Ane Kirstine Pedersen:
Sad i uskiftet bo fra 1870 til 1880, forrige ejers enke.
Skøde 14-1-1880 (25-468).

Jacob Christensen:
Ejer Nr. Søndergård.
Køber 15-1-1880 (25-468). Aftægt til enken.
Sælger Randbæk matrikel 30v 9-12-1880 (26-192) til Randbæk 27, Krathus.

Niels Christian Villumsen:
Født i Sdr. Lem 1850, død på gården 1909.
Køber 19-6-1881 (26-424).
Gift 1880 med Kristine Steffensen født i Dejbjerg 1846, død i Spjald 1922.
                      Barn:
                      1: Villum: 1884-1964, lærer i Gårsdal ved Børkop. 

Enken Kristine Steffensen:
Skøde 19-5-1909 (46-344).

Laurids Lauridsen:
Født i Gåsdal.
Køber 15-9-1909 (46-483).
Flytter til Hammelsvang, Ølstrup 1912 og derefter til Ravnsbjerg matr.1a, se videre dér.

Laurids Nielsen:
Køber 17-4-1912 (47-595), bosat i Brejning. Da han køber ejendommen.
Køber (48-403) Feldbækgård af Viggo Bech Okholm. Se videre dér.

Viggo Bech Okholm:
Født 1879 i Bølling, død i Tarm 1938.
Køber 28-5-1913 (48- 404). Kom fra Feldbækgård, se om familien der.
Gift med Kirstine Mortensen født 1880 død i Tarm 1960.
Familien flytter til Spjald og herfra til Tarm, hvor han var isenkræmmer og redaktør af Tarm Ugeblad.

Christen Sandbæk Hjøllund:
Født på Store Sandbæk, (1891-1964). Død i Spjald.
Køber 1-12-1920 (12-132).
Udstykker Randbæk matrikel 4l, Væggerskildevej 6, til hønseri.
Sælger retten til boring og brydning af brunkul til Sigurd Madsen, Herning 8-5-1943 mod 1kr pr. ton i afgift til ham efter månedlige vejersedler.
Gift 1920 med Karen Marie Muldbjerg fra Timring (1892-1978).
                      Barn:
                      1: Anders: 1923-1991. Eftermand.

Anders Hjøllund:
Forriges søn. Død i Spjald 1991.
Køber 11-11-1951.
Gift i Brejning 1950 med Sigrid Kathrine Bjørnkjær fra Mosdalvej 2 født 1928, død 2020.
Flytter til Væggerskildevej 6 i 1964.
                      Børn:
                      1: Else Kathrine: 1951, gift med Børge Madsen, Spjald.
                      2: Anna Marie: 1953, gift med Henning Bækdal Jensen, Spjald.
                      3: Astrid: 1956-1998, gift Arndts, Bamberg.

Aksel Jørgensen:
Ejer Damgård i Brejning Fjalde, Lillebyvej 6.
Køber 1964 og 20-5-1966 (R.30d).
Ved salget i 1967 beholdt han 19,4 tdr. land = Randbæk matrikel 30ah, som mest bestod af brunkulstipper og vandlidende arealer. Solgt 5-12-1968 til sekretær Poul Erik Nielsen, Esbjerg, hvis enke, Inger Nielsen, får adkomst herpå 28-1-1994.

Hans Bach, Væggerskilde & Ole Søndergaard, Ølstrup:
Køber 1-11-1967, o.38 Ha uden besætning. 

Karl Braagaard:
Kom fra Brejninggaardsvej 11.
Køber 9-5-1972. Brunkulsretten er stadigvæk på ejendommen.

Ejnar Madsen:
Kom fra Barde, Vorgod sogn.
Køber 2-1-1974.

Knud Bendt Pedersen: chauffør:
Køber 19-4-1974.

Gudmund Kjeld Olsen:
Køber 1-11-1976. Kom fra Hauge, Tistrup, flytter til Troldhede.

Alfred Andersen:
Køber 13-11-1980, får auktionsskøde, drives sammen med Knivsbækvej 11.
Gården er dels brændt, dels nedbrudt 2021.

Randbæk ejerlav matrikel 4c+5b+6f+30e, Bindesbølvej 6:
Matrikelnumre 1950: R matr.4c, Tiphede matr.3r,s.
Carl Eskildsen:
Køber 12-5-1859 (17-636) fra Randbæk matr.4b. Bosat i Hvingel 1860, født i Rindum o.1826

Christen Nielsen:
Af Sig, Hover sogn, (1811-1873). Død som aftægtsmand på gården.
Køber 17-7-1860 (18-532), 4c+30e med påstående bygninger.
Køber Randbæk matrikel 5b+30k+m, 29-2-1868 (21-701).
Sælger Randbæk matrikel 30m til sønnen Christen Sig Christensen, Barde (23-741).
Han drev ejendommen sammen med Randbæk matr.26, Randbæk Hedehus. Se der.
Gift med Mariane Jensdatter fra Lille Sandbæk.

Andreas Christensen:
Forriges søn.
Køber 17-1-1872 (24-170), skødet læst 13-12-1876. Heri også Randbæk matr.26.
Aftægt til forældrene, fra 1873 kun til moderen.
Udstykningstilladelse af ejendommen af 11-11-1876.
Sælger 8-8-1883 Randbæk matrikel 5d+30b til Christen Nielsen (28-188).
Sælger Randbæk matrikel 4f+5e, som han har beholdt, til broderen Chr. Sig, 11-4-1881 (26-286).
Flytter til Sandbæk matr.1b.

Niels Lauridsen:
Født i Nr. Omme 1848, kom fra Vorgod. Død i Brejning Fjalde 1892.
Køber Randbæk matrikel 4c+30e+5b+30k 8-2-1877 (24-540).
Køber Randbæk matrikel 6f 19-1-1879 (25-227).
Sælger Randbæk 5b+30t 10-2-1877, læst 8-8-1883 (28-188), bebygges.
Aftægt til enken Mariane Jensdatter, som en del af hendes aftægt.
Gift med Ane Kirstine Jeppesen født 1856 i Assing.
                      Barn:
                      1: Laurids Marius: 1876 i Vorgod.
Svogeren og efterfølgeren på ejendommen skulle give Niels Lauridsen og familie aftægt i et hus bygget på 7 tdr. land fra ejendommen, som efterfølgeren skulle dyrke for sælger. Lejen var 25 øre årligt, og lejemålet skulle vedvare i 44 år til 1932, men enken opsagde det i 1904 (42-575).

Niels Christian Laugesen:
Født 1856 i Ølstrup, død 1942 på gården, begravet i Væggerskilde. Svoger til forrige. Se SV matr.3c, hvor han bor med sine forældre i 1860.
Køber 6-3-1889 (31-637). Randbæk 4c+30e. Kom fra Timring, boede i Brejning 1886.
Gift i Timring 1882 med Olemine Lauridsen: (1858-1940) fra Ris Mark, Timring.
                      Børn:
                      1: Lauge Christian: 1883-1955, se Laugesens Have.
                      2: Ane Kirstine: 1886. Gift i Horsens 1909 med slagtermester Lange, Holstebro.
                      3: Laurids Riis: 1890-1893.
                      4: Marie: 1892-1968, gift 1912 med Peder Kirkegaard Jensen, Randbæk matr.1m.
                      5: Laurids Riis: 1895-1970, eftermand på gården.

Laurids Riis Laugesen:
Forriges søn. Død 1970, begravet i Væggerskilde.
Køber 1-11-1936. Skal give forældrene aftægt med ret til ophold i hele stuehuset. Daglig 2 l sødmælk, årligt 3 tdr. gode spisekartofler samt deres forbrug af tørv, alt leveret i hus på ejendommen.
Kom fra Bindesbølvej 4, Randbæk matrikel 5d + 30t, sælger denne samt matr.5g.
Gift 2. i Flynder 1941 med Martha Elisabeth Olesen: (1917-1992).
                      Børn:
                      1: Bjarne Juul: 1938. (Hendes søn).
                      2: Niels Marinus Riis: 1944
                      3: Ole Emil Riis: 1945.
                      4: Knud Riis: 1946.
                      5: Dødfødt dreng: 1947.

Niels Christian Laugesen:
Køber i april 1965, forriges søn i 1. ægteskab, født på Bindesbølvej 4.
Bosat i Aulum, flyttede til ejendommen, da stuehuset blev bygget i 1967. Flytter retur til Aulum.
Gift i Aulum 1946 med Ruth Kristensen født 1924 i Aulum.

Helge Andersen:
Køber i april 1978.
Født på Lillebyvej 1, hvortil han flytter 1979.

Knud Berg Christensen & Viggo Kristiansen:
Ejere af Bindesbølvej 18 & 20.
Køber 20-8-1979 og nedlægger ejendommen.

Niels Kristian Kyndesen:
Køber 6-3-1980, bygninger og noget jord.
Murermester. Født 1948 i Nr. Omme. Gift med Gudrun Jensen (1950-2019), bisat i Væggerskilde. 

Bindesbøl:
Randbæk ejerlav matrikel 4d+30f+6b + Sandbæk matrikel 7b, fra 1916 matrikel 30f+7b+5d, nu matrikel 30f, Bindesbølvej 8:
Matrikelnumre 1950: R matr.30f, S matr.7b.
Thomas Hansen:
Født i Dejbjerg 1831, død på gården 1911. Faldt af hestevognen og brækkede halsen.
Køber 16-6-1859 (17-636).
Køber ejendommens kirke- og kongetiende 14-5-1868 (21-201).
Køber Randbæk matrikel 6b+30n, 29-2-1868 (21-701).
Sælger Randbæk matrikel 6f, 19-1-1879 (25-227).
Gift med Karen Jørgensen fra Hanning født 1841, død på gården 1917. Brugtes som klog kone.
                      Børn:
                      1: Niels Randbæk Hansen: 1872-1959, landmand i Hanning.
                      2: Laurids Hansen: 1876-1957, eftermand.

Laurids Hansen:
Forriges søn født 1876, død i Spjald 1957. Begravet i Brejning.
Køber 27-2-1907 (44-530).
Sælger Randbæk matrikel 30f, 6b,7b m.fl. 8-3-1916 som særskilt ejendom og bygger selv på Randbæk matrikel 4d, Lillebyvej 2.
Gift 1912 med Kirstine Marie Kristensen fra Nr. Omme født 1894, død i Ørnhøj 1985.
                      Børn:
                      1: Karen: 1913-1977, gift med gdr. Kristian H. Kristensen (1902-1981), Finderup.
                      2: Anna Johanne: 1915-1994, gift med Wilfred Olsen (1912-1998), Spjald.
                      3: Tora Sørine: 1929-2016. Sygeplejerske i Ørnhøj. Begravet i Brejning. 

Jens Christian Lyhne:
Kom fra Bindesbølvej 2, Sandbæk.
Køber 8-3-1916 (50-180) matrikel 30f,6b. 

Christian Christensen Lyhne:
Køber 28-11-1917 (51-mgl.), forriges fader, mageskifter med Sandbæk matr.1f, Bindesbølvej 2.
Køber Sandbæk matr.7b 18-9-1918 (52-197).
Han og hans hustru bor på ejendommen i 1927, bor på Lillebyvej 5 i 1930, flytter til Videbæk 1933.

Søren Christian Lyhne:
Forriges søn, født 1905 i Fjelstervang, død 1986 i Herning.
Køber 24-2-1926 (17-25).
Gift 1927 med Ane Marie Skibild født 1902, død i Herning 1995.
                      Barn:
                      1: Christen: 1927.

Valdemar Schmidt Christensen:
Født i Stadil 1905, død i Spjald 1983. Begravet i Væggerskilde.
Køber 16-12-1932. Kun Randbæk matr.30f & Sandbæk matr.7b.
Køber 29-1-1949 Randbæk matrikel 5d.
Gift i Nr. Omme 1932 med Rinda Julie Sørensen født i Ejby, Fyn 1910, død på gården 1958.
                      Børn:
                      1: Jakob: 1932. Bosat i Sverige.
                      2: Henning: 1937. Gdr. Gl. Landevej 4.

Hans Lykke Petersen:
Født i Spjald 1941, død i Holstebro 2015.
Køber 9-8-1973. Dyrlæge i Spjald.

Vera Rahbæk Petersen:
Forriges fraskilte kone. Overtager 1-10-1984 ved bodelingen.
Sælger 1986 jorden fra til Lillebyvej 3.

Lene Jeppesen:
Køber 4-7-1986.

Bjarne Jeppesen:
Forriges fraskilte mand, overtager ved bodelingen 14-11-1996.

Jytta Vestergaard Sørensen:
Køber 11-6-1997. Gift med Søren O. Sørensen, Videbæk VVS.
Ombygger ejendommen.

Karen & Jørgen Bak:
Køber 2-4-2014. Kom fra Grønbjergvej, Abildå.

Randbæk ejerlav matrikel 4d, 30n, Lillebyvej 2:
Matrikelnumre 1950: R matr.4d,30n, Nr. Omme ejerlav matr.47g.
Laurids Hansen:
Kom fra Bindesbølvej 8, bygger på Lillebyvej 2, 1916.
Overdrager eneretten til at bryde brunkul i et areal af 28.280 kvadratmeter af ejendommen 4-2-1943 til firmaerne Wright, Thomsen & Kiær, København og H.J.Henriksen & G.Kähler, Korsør for 1 krone pr. tons harpet brunkul og smuld (bagharpning), som transporteres bort fra arealet. Retten op-hører 1-12-1945. (Meget udførligt dokument).
Flytter til Vestergade 5, Spjald.

Hans Kristen Andersen:
Født på Moseminde, Nygårdsvej 17, 1930, død på gården 2000. Begravet i Videbæk.
Køber 1-5-1957.
Gift med Ellen.

Hans Christian Kviesgaard:
Køber 16-11-2000 til sammenlægning med Lillebyvej 3. Ejendommen nedrevet.

Randbæk ejerlav matrikel 4f, 5e, Lillebyvej 3:
Matrikelnumre 1950: R matr.4f,i,5e,30aa,ad, S matr.1ad.
Andreas Christensen:
Udstykker Randbæk matrikel 4f+5e ifølge udstykningstilladelse af 11-11-1876 fra R.matr.4c.

Christen Christensen Sig:
Født 1851 i Randbæk Hedehus, Randbæk matr.26. Død 1905 på Lille Ryesminde Mark, Herborg.
Køber 20-4-1881 (26-286) af sin broder, har bebygget ejendommen før 1878.
Aftægtsforpligtigelse til moderen Mariane Jensdatter.
Gift med Maren Christensen født 1853 i Lem. Ifølge Bølling Herreds politiprotokol 1892 ff. blev ægteskabet ophævet 1898 efter en del års tovtrækkerier fra 1891, hvor ægtefællerne dels levede sammen dels hver for sig. Han flytter til Lille Ryesminde Mark i 1895, hun bosatte sig i et lille hus i skellet mellem Brejning, Vorgod og Timring sogne, Randbæk matrikel 22, lige nord for vejen mellem Nygårdsvej 15 og 17, hvor hun levede af husflid og som daglejer ved landbruget, men også som såkaldt klog kone. Hun tilhørte ”Bornholmerne”, som i 1908 ansøgte om, at hun måtte få tilladelse til at behandle brækkede lemmer, men tilladelsen blev afslået. Hun døde i 1930 i Vester Herborg hos svigersønnen August Jepsen og blev begravet på Videbæk kirkegård.
                      Børn:
                      1: Mariane.
                      2: Ane Kirstine.
                      3: Christen: 1878.
                      4: Ane: 1881-1926, gift i Nr. Vium 1908, død i Herborg.
                      5: Søren Sandager: 1884.
                      6: Kristen Egeris: 1887-1897.
                      7: Inger: 1889-1958, gift med August Jepsen, Vester Herborg. Død i Herning.
                      8: Else: 1894-1926, gift 1915, død i Videbæk.
                      (9): Peder Kristian: 1891, hendes søn født i Vorgod, far: gift husmand Niels Jensen,
                                                        i Brejning.                                           

Niels Erlandsen:
Født 1864 i Stauning, se Damgård matr.1d Sandbæk. Død 1938 i Ørnhøj, begravet i Væggerskilde.
Køber 29-5-1895 læst 25-10-1899 (39-194).
Gift i Timring 1894 med Maren Jensen: født i Timring 1876, død i Herning 1951, begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Maren: 1894, gift 1916 med hmd. Jens Peder Jensen, Nr. Omme.
                      2: Anders Kristian: 1895, gift i Videbæk 1930.
                      3: Emma: 1898-1954, gift 1919, død i Videbæk.
                      4: Nielsine Erline: 1900-1936, død ugift i Videbæk.
                      5: Niels Kristian: 1902-1994, gift i Borris 1935, død i Herning.
                      6: Arnold: 1905 -1981, gift 1940, død i Herning.
                      7: Anna Kirstine: 1908, gift i Videbæk 1938.
                      8: Alma Magna Ottilie: 1910-1990, død i Skjern.
                      9: Ingeborg Helga Anina: 1913, gift i Videbæk 1938.
                      10: Henry: 1916-1989, landmand i Abildå, begravet i Ørnhøj.
                      11: Martin: 1918-2001, eftermand. 

Martin Erlandsen:
Forriges søn født 1918, død i Herning 2001. Begravet i Herning.
Køber 21-2-1938.
Skal give forældrene fri bolig, lys, brændsel, kartofler, grøntsager, mindst 1 liter sødmælk dagligt og mindst 10.000 stk gode tørv i hus. Desuden fri pleje og pasning samt sygekassekontingentet betalt. Gården brændte i 1938.
Køber Randbæk matr.30ad 1-7-1938 fra Niels Klemmensen Larsen.
Køber Randbæk matrikel 4i+30aa 20-1-1941 fra Lauge Chr. Laugesen, Skovgård.
Køber Sandbæk matr.1ad 1-3-1949 fra Aksel & Ejvind Jørgensen, Damgård.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1952 med Lilly Margrethe Hansen født Dyrholm (1921-1958).
                      Børn:
                      1: John: 1952-1979, død i Herning.
                      2: Inge Eline: 1953.

Johannes Lang Nielsen:
Født 1925, død 2009 i Videbæk.
Køber 18-6-1957.
Gift 1957 i Rind med Inga Rigmor Merrild Nielsen, Snejbjerg (1934-2009).
                      Børn:
                      1: Ellen Margrethe: 1958.
                      2: Flemming: 1961.
                      3: Birger: 1968.

Hans Christian Kviesgaard:
Født på Timgård, Nygårdsvej 11, 1959.
Køber 1-10-1981 på auktion.
Køber 14-7-1986 jorden fra Bindesbølvej 8. Køber 1-4-1997 deljord fra Knivsbækvej 8 i Barde.
Køber 1-4-1998 Randbæk 4p+7c fra Lillebyvej 1. Køber 30-6-2000 Lillebyvej 2.
Køber 1-2-2005 34½ Ha og efterår 2021 resten af jorden og bygningerne fra Lillebyvej 7, nedrives.
Gift i Væggerskilde 1982 med Bodil Vindum Sand (1960) fra Sandbækvej 7.
                      Børn:
                      1: Mette: 1984.
                      2: Anne: 1986, tvilling.
                      3: Birgit: 1986, tvilling.
                      4: Henrik: 1991.

Karens Minde:
Randbæk ejerlav matrikel 4g, Væggerskildevej 4:
Matrikelnumre 1950: R matr.4g,5l.
Andreas Jensen:
Køber 29-7-1884 fra Randbæk 4a (28-615). Kom fra Muldbjerg.
En del af ejendommen kaldes ”Grenen”, og her har ejeren af Randbæk 4a visse rettigheder (28-357), til mergelkastning og til vanding fra det udspringende vand, når Carl Jensen og senere ejere i 4a først har brugt af vandet.

Thomas Thomsen:
Født 1858 på Randerisgård, død 1941 i Viborg, begravet i Brejning.
Køber 2-6-1886 (30-94). Kom fra Bølling.
Køber Brejninggaard 1o & 1aa 26-6-1901 (40-406). Denne parcel sælges videre, først til Jens Damgaard 1918 (52-322), dernæst til Anders Lund 1919 (52-856) og 1928 til Peder Graakjær Nielsen, Herborg.
Gift 1886 med Ane Kathrine Madsen født 1857 i Nr. Omme, død 1907 i Randbæk.
                      Børn:
                      1: Anne Marie: 1887-1915. Død i Randbæk, gravsten.
                      2: Peter: 1888-1948, butiksejer i Spjald.
                      3: Marie Kirstine: 1890-1899.
                      4: Ester Susanne: 1892-1966, gift 1920, død i Skjern.
                      5: Nielsine Karoline: 1895-1962, gift 1919, død i Tistrup.
                      6: Niels Edvard: 1897-1968, gift 1924, se Blæsbjerghus, Vmatr.6c.
                      7: Kathrine Kirstine: 1899-1969, død i Aulum, begravet i Brejning.

Jens Jensen:
Køber 13-11-1918 (52-312), kom fra No.

Niels Christian Knudsen:
Køber 29-10-1919.

Morten Madsen:
Født 1879 i Vorgod, død i Rindum 1963.
Kom fra Skærbæk, Nr. Vium. Fra 1904-1917 i Fjelstervang, Vorgod sogn.
Køber 6-10-1920, fogedudlægsskøde (11-978).
Køber 2-12-1925 Randbæk matr.5l fra Peder Kjær, Randbæk matr.5a.
Tvangsauktion 21-7-1932.
Sølvske som præmie for roedyrkning 1926 på Egnsmuseet.
Gift 1. (ophævet) med Magdalene Gravesen født 1875 i Tim.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1904.
                      2: Ib: 1905-1960, se Opsund matr.1t+x+2y, arbejdsmand i Spjald.
                      3: Jens Nordestgaard: 1906-1913, druknede i Vorgod å.
                      4: Arnold Marinus: 1908.
                      5: Gravers Bak: 1909.
                      6: Merrild Mikael: 1910.
                      7: Eskild Kristian: 1912-1912.
                      8: Jens Nordestgaard: 1913-1992. Ejer af Randbæk matr. 31a+b.
                      9: Else Kristine: 1915.
                      10: Thorvald: 1917-1994, skomager i Spjald. Se SV matr.8q.
                      11: Elvira: 1918 i Nr. Vium.
Gift 2. i Brejning 1928, borgerlig vielse, med Karen Hammelsvang Kjærgaard født 1893 i Randbæk matr.30s, død i Rindum 1954.
                      Børn:
                      1: Poul Kristian: 1923.
                      2: Svend: 1926.
                      3: Kristian: 1927.
                      4: Maren Kjærgaard: 1928-2012, gift med Niels Pallesen, Brejning, SV matr.9g.
                      5: Karl Verner: 1929.
                      6: Alfred: 1930.
                      7: Olga: 1932.
                      8: Frode: 1936.
                      9: Aage: 1939.

Karen Hammelsvang Madsen:
Forriges hustru.
Fogedudlægsskøde 23-12-1937 efter tvangsauktionen 21-7-1932.
Ret til mergelkastning i den del af 4g, der kaldes ”Grenen”.

Børge Risom:
Født på Brejninggaards Mark (1928-2004), død i Spjald.
Køber 19-12-1951.
Gift i Stadil 1951 med Gudrun Hvoldgaard, Stadil (1925-1992).

Peder Straasø Kjær:
Køber 18-12-1995, til sammenlægning med Højmosevej 26.

Jesper Odgaard Andersen & Lotte Nygård Jansen:
Han født på Knivsbækvej 11, hun i Spjald.
Køber 20-2-1997, bygninger med lidt jord.

Randbæk ejerlav matrikel 4l, Væggerskildevej 6:
Christen Hjøllund:
Udskiller fra Højmosevej 32 og flytter hertil o.1950. Død 1964 i Spjald.
Har hønseri på ejendommen.

Anders Hjøllund:
Køber 1-10-1964.
Forriges søn, kom fra Væggerskildevej 32.
Flytter til Spjald og driver pensionat.

Regnar Christensen:
Pensionist fra Klintevej 39, Brønshøj.
Køber 1-5-1968.

Svend Aage Madsen: forhenværende manufakturhandler i Brejning:
Køber 4-6-1971.

Paula & Jørgen Faxholm: smed:
Køber 7-10-1976.
Han eneejer fra 28-10-1983 efter bodeling.

Bjarne Kragelund Kjær Nielsen:
Køber 30-10-1984.

Randbækgård:
Randbæk ejerlav matrikel 5, (senere 5a+30b) Højmosevej 28:
Matrikelnumre 1950: R matr.5a,30y.
Christen Hansen:
Nævnt på gården i 1708 og indtil 1726. Gården brændte o.1727, og konen, eventuelt enken, flyttede til Darum omkring 1727 med to sønner, hvor hun døde 1757. Se Øster og Nørre Herreders tingbog 1753-67, side 587 ff.
1708: Hk: 2-4-1-1, landgilde: 1 harboe pund smør, 1 td. rug, 1 td. byg, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ får, 1 gås, 1 lam, 2 høns, 4 skp. gæsterihavre, 1½ mk. 4 skl. 2 alb. gæsteripenge.
Gift med Karen Thomasdatter Vest fra Bindesbølgård, Ådum sogn. Død i Darum 1757.
                      Børn:
                      1: Christen kaldet Vest: o.1708-1773, fæstebonde i Jægerspris.
                      2: Hans: død 1738 som fæstebonde i Tjæreborg.
                      3: Niels: o.1712-1756, fæstebonde i Tjæreborg.
                      4+5: søn og datter døde unge i Brejning før 1727.

Christen Christensen Vorgod:
Nævnt på gården i 1731, født o.1694 antagelig i Vorgod, død 1760.
                      Børn:
                      1: Mikkel: død før 1797, eftermand på gården.
                      2: Anne: o.1729-1757, gift med Knud Christensen, Randeris.
                      3: Jens: o.1732-1792, fæster af Randbæk matrikel 6.

Mikkel Christensen:
Forgængers søn. Nævnt på gården i 1754.
Gift i Brejning 1754 med Kirsten Andersdatter fra Store Sandbæk (o.1728-1798).
                      Børn:
                      1: Anne: 1756-1825, gift 1793 med Niels Christian Nielsen, Magersped.
                      2: Anders: 1758-1802, eftermand på gården.
                      3: Kirsten: 1760-1827, ugift, tjenestepige i Nygård.
                      4: Sidsel: 1763-1764.

Anders Mikkelsen:
Forgængers søn født 1758, død på gården 1802. Nævnt på gården fra 1783.
I 1791 havde han15 tdr. rugland opdelt i 15 tægter og kunne i et middel år høste 15 tdr. rug og4 tdr. byg samt bjerge 13 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 3 køer, 1 stud, 2 ungnød, 14 får med 4 lam. Afgift for ”småredsel” til godset: 1 rdl.
Køber gården fri fra Brejninggaard 8-1-1796 (1-383). Låner ikke penge hertil.
Køber to enge fra Randbæk matr.8, 2-10-1800 (1-648), kaldet Skjaltou og Krogstræng.
Gift i Brejning 1783 med Barbara Lauridsdatter fra Dumpen i Kirkebyen født 1753, død 1842.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1784-1837, gift med eftermanden Anders Nielsen.
                      2: Mikkel: 1786-1813, ugift, hjemme på gården.
                      3: Margrethe: 1789-1822, ugift hjemme på gården.
                      4: Sidsel: 1792-1794.
                      5: Sidsel: 1795-1796.
                      6: Sidsel: 1797-1820, gift med Berthel Christensen, Store Sandbæk.

Enken Barbara Lauridsdatter:
Skifteretsattest 24-6-1802, læst 5-7-1808, (2-121).
Hun blev gift 2. i Brejning 1802 med mandens fætter Jesper Nielsen fra Votkjær, Borris, død 1805.

Anders Nielsen:
Forriges svigersøn, født 1779 i Lybæk, Hee sogn, død 1852.
Køber 26-8-1809 (2-167). ”Anders Nielsen Lybæk tager min datter til ægte og overtager gården med alle bygninger og besætning og alle ejendomme og al tilhørende ret og herlighed ligesom formændene ejede samme”.
Køber gårdens kirke- og kongetiende 30-7-1820 (1-134).
Skelforening med Brejninggaard 30-10-1846 (11-314).
Gift i Brejning 1809 med Kirsten Andersdatter (1784-1837).
                      Børn: ifølge skiftet 20-12-1837 (7-838):
                      1: Ingeborg: 1810-1851, gift 1841 med Christen Pedersen Bjerregaard, Randbæk
                                            matrikel 21a.
                      2: Barbara: 1813-1887, gift 1845 med Diderik Lauridsen, Leding, Dejbjerg.
                      3: Lisbeth: 1816-1857, gift 1845 med Peder Pedersen, Koldinghus, Opsund matr.6a.
                      4: Anders: 1819-1905, eftermand.
                      5: Mikkel: 1821-1886, ejer af Lille Kildsig matr.SV4a ved giftermål 1852 med enken.
                      6: Margrethe: 1824-1907 i Mosdal, gift Ølstrup 1861 med Christen Christensen
                                              Bonde, Nr. Brorstrup, Ølstrup, død 1887. Udenfor ægteskab fødte hun
                                              datteren Kirstine Andersen født 1856 i Ringkøbing, gift 1876 med
                                              enkemand Jens Niels Christiansen, Randbæk matr.6d (under matr.6),(senere LEGO). I ægteskabet fødte hun sønnen Anton Christen Chri-                                                  stensen 1863.

Anders Andersen:
Forriges søn født 1819, død på gården 1905.
Køber 19-6-1847 (11-398) samt aftægt til faderen (11-407), ligesom han overtog faderens forpligtelser over for sine søskende (11-405).
Delingsplan for Randbæk matrikel 30, 20-4-1850 (13-132), Han fik matrikel 30b.
Sælger 29-2-1868 Randbæk matrikel 30-l (21-700 til Randbæk 27, Niels Hansen Jensen.
Sælger 29-2-1868 Randbæk matrikel 5b+30h+m til Randbæk 4c, Christen Nielsen.
Sælger 6-3-1876 Randbæk matrikel 5c (24-43) til Randbæk 27, Niels Hansen Jensen.
Sælger 6-3-1876 Randbæk matrikel 30q (24-43) til Randbæk 6c, Peder Christian Pedersen.
Gift med Maren Jørgensen fra Dejbjerg født 1824, død 1903. (Søster, se Randbæk matr.6).
                      Børn:
                      1: Karen: 1848-1868.        2: Kirsten: 1849-1852.
                      3: Maren: 1850-1850.       4: Anders: 1851-1851.
                      5: Kirsten: 1852-1853.      6: Kirstine: 1853-1932, gift med eftermanden.
                      7: Anders: 1854-1855.      8: Anders: 1856-1856.
                      9: Jørgen: 1858-1859.       10: Maren: 1859-1859.
                      11: Anders: 1863-1863.    12: Maren: 1866-1873.

Laurids Olesen:
Forriges svigersøn, fra Rindum født 1854, død på plejehjem i Skjern 1944, begravet i Brejning.
Køber 31-12-1879 (25-462). Aftægt til svigerforældrene (25-462).
Sælger 16-11-1882, læst 26-3-1884 (28-451 og 33-134), Randbæk matrikel 5f, ”Grønbjerg” til Peder Taulborg Poulsen.
Sælger 24-11-1884 Randbæk matrikel 30p (29-162) til Randbæk 27, Niels Hansen Jensen.
Køber Randbæk matrikel 6d+30g, 10-4-1885 (32-10) fra Chr. Jensen Knudsen (29-304).
Sælger Randbæk matr.5h til Niels Iver Madsen 27-2-1902 (41-314).
Sælger Randbæk matrikel 5j+30b til sønnen Anders Randbæk 26-1-1910 (46-616).
Bygger aftægtshus på Randbæk matrikel 5k i august 1914 med lidt jord, Højmosevej 17.
Gift i Brejning 1878 med Kirstine Andersen (1853-1932). Født og død på gården.
                      Børn:
                      1: Anders Randbæk: 1879-1968, gårdejer i Randbæk matr.5j+30b.
                      2: Maren: 1880-1880.
                      3: Maren: 1881-1962, gift med skomager Mads Lauridsen, Spjald.
                      4: Ole Toft: 1883-1884.
                      5: Ole Toft: 1884-1884.
                      6: Mariane: 1885-1970, sygeplejerske i Rønshoved, begravet i Brejning.
                      7: Karen: 1889-1889.
                      8: Ole Toft: 1891-1891.
                      9: Ole Toft: 1894-1979, gårdejer i Abildå, begravet i Brejning. Se SV matr.5k.

Peder Hvirgel Straasø Kjær:
Født i Vind 1879, død i Ringkøbing 1963, begravet i Væggerskilde.
Køber 30-9-1914 R matr.5a,6d,30y.
Køber Randbæk matr.6d 30-9-1914. Tinglyst, at ejeren af matr.5h har ret til at sætte stigbord udfor matr.5a og lede vandet fra bækken gennem vandingsgrøften.
Sælger Randbæk matr.5m, 6 tdr. land 3-1-1927 til Gregers Højmose.
Gift i Valsølille 1914 med Petra Sofie Nielsen født i Valsølille 1884, død 1963 i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Ole Kristian: 1919-2003, gdr. på Svendsholm.
                      2: Marie Eline: 1922-1985, fodplejer, Ringkøbing, begravet i Væggerskilde.
                      3: Hans Magnus: 1924-2009, gårdejer Randbæk matr.7a. 

Jens Christian Frisk:
Køber 1-1-1948 R matr.5a,6d,30y, handelsmand i Videbæk.

Otto Lauridsen (Hus):
Født i Torhuse, Brejning 1907, død på gården 1971, begravet på Brejning kirkegård.
Køber 7-12-1948 R matr.5a,30y. Kom fra Faster, og før fra Torhuse, og Nr. Vium.
Gift i Borris 1937 med Metha Kirstine Krejberg Henriksen: født i Nr. Vium 1914, død 1995.

Jens Marinus Nielsen:
Køber 1972. Kom fra Sædding, flyttet tilbage til Sædding, født 1913, død 1989.
Forpagter jorden ud 1-3-1981 til Peder Straasø Kjær, Randbæk 7a.

Jørgen Pedersen:
Køber 1-12-1982. Født på Holmsland.

Svend Aage Vesterbæk:
Køber 28-9-1983 på auktion og driver gården sammen med Højmosevej 30.

Mary Kathrine Gadgaard & Jan Sørensen:
Køber 8-7-1991, bygninger med lidt jord. (Vielsesattest 8-6-1998).

Randbæk ejerlav matrikel 5c se under Randbæk matrikel 6c. 

Randbæk ejerlav matrikel 5d+30t, nu matrikel 30t, Bindesbølvej 4:
Christen Nielsen:
Født i He 1834, ugift. På aftægt på ejendommen i 1916, bortflyttet i 1921, ikke død i Brejning sogn,
men bopælsretten bliver udslettet 21-11-1923.
Køber 10-2-1877 Randbæk matrikel 5d+30b (28-188).
Køber Randbæk matr.13+ Væggerskilde matr.6+7, 8-8-1883 (28-188).

Laurids Riis Laugesen:
Fra Randbæk matr.4c m.fl. (1895-1970), se der.
Køber 29-12-1915 (55-58).
Sælgeren skal frit have ophold i stuehuset for livstid samt fri tørvekastning i det nordlige skær.
Sælger Væggerskilde matr.6+7 til Chr. Jensen 6-9-1922 (13-662).
Gift 1. i Brejning 1915 med Maren Kristiansen: (1893-1936) fra Lille Blæsbjerg, Kærhusvej 6.
                      Børn:
                      1: Thyra Agathe Kristiansen: 1912 (hendes).
                      2: Niels Christian: 1916-1920.
                      3: Mine: 1917-1917.
                      4: Christian Mathias: 1918-1973, ejer af Gl. Landevej 1A, begravet i Videbæk..
                      5: Niels Christian Riis: 1920, eftermand på Bindesbølvej 6.
Familien flytter 1936 til Bindesbølvej 6, Randbæk matr.4c m.fl.

Jens Ahler (Jensen):
Fra Skjern. Født i Snejbjerg 1912, død i Timring 1989.
Køber 1-11-1941.
Gift i Troldhede 1938 med Anna Jenny Madsen født i Troldhede 1917, død i Timring 1982.
                      Barn: (født i Brejning sogn, de havde otte i alt):
                      1: Jørgen: 1942.

Frederik Vilhelm Jensen:
Vognmand i Tiphede, Timring sogn. Født i Fjaltring 1909, død i Holstebro 2002.
Køber 1-4-1944.
Sælger 24-1-1945 R matr.13 til proprietær Peder Herborg, Viftrupgård.
Gift i Ørnhøj 1934 med Vilhelmine Marie Kristensen født i Spåbæk 1915, død i Holstebro 2006.

Niels Peder Jensen:
Enkemand og husejer i Ringkøbing.
Køber 1-4-1947.

Holger Skov Særkjær:
Bosat i Brejning sogn.
Køber 4-9-1947.
Gift med Marie. Senere bosat i Ikast.

Svend Andersen:
Ejer af Bassumgård, Gødstrup.
Køber 5-11-1947.
Fra 29-1-1949 udgår Randbæk matr.5d af matriklen og er solgt til Randbæk matr.4c+30f.
Gift med Else. 

Henry Thomsen:
Kom fra Timring.
Køber 1-3-1951, herfra nævnes kun Randbæk matr. 30t.
Gift med Nancy. 

Robert Rasmussen:
Kom fra Esbjerg.
Køber 5-1-1952.
Gift med Lilly. 

Niels Kristian Sylvestersen:
Født 1929 i Kirkeby, Vedersø, opvokset i Abildå.
Køber 3-8-1957.
Gift i Brejning 1952 (ophævet) med Aase Marie Graversen født i Bindesbølvej 5 1932, død 2013.

Kristen Nielsen Dragsdal:
Født 1923 i Nr. Omme sogn. Navnebevis på Dragsdal 28-7-1969. Død i Nr. Omme 1976.
Køber 10-4-1967, Kom fra Væggerskildevej 8, se dér.

Harry Svejgaard Lunde Nielsen:
Født i Struer 1932.
Fabrikant i Spjald. Perry Konfektion.
Køber 6-10-1972.
Gift med Petra Bremland født i Gammelby, Torsted 1928.
Flytter til Herning.

Gitte Marie Sand & Bjarne Bro:
Køber 24-7-1998.

Brian Thomsen:
Køber 23-11-2015, kom fra Rudmosevej 5. Randbæk Murerforretning.

Randbæk ejerlav matrikel 5f+30g, Væggerskildevej 34, nu 24A:
Matrikelnumre 1950: R matr.5f,30g, Brgd matr.1u,ba.
Hans Sundgaard Hansen:
Køber 9-6-1878 (24-554) fra Randbæk matr.4a og bebygger stedet.

Peder Taulborg Poulsen:
Fra Foldager Mark, Ørre sogn (1853-1926). Kom fra Visborg, Sinding sogn.
Køber 7-4-1880 (25-507).
Køber Randbæk matr.5f, 16-11-1882 læst 26-3-1884 (28-451).
Køber Brejninggaard 1u 3-4-1889 (31-666).
Køber Brejninggaard 1ba 10-9-1894 (35-355).
Gift i Sinding 1879 med Abelone Kirstine Andersen (1856-1932) fra Skjerk, Aulum sogn.
                      Børn:
                      1: Ane Kathrine: 1882-1953, gift med Matthias Søndergaard Lauridsen, Røjkum.
                      2: Anders Taulborg: 1888-1951.
Flytter til Hovedgaden 45, V matr.19b.

Anders Taulborg:
Forriges søn født 1888, død i Østervænget 5, Spjald 1951.
Køber 3-9-1919 (52-575).
Gift i Brejning 1916 med Anna Jensine Kristiansen født på Brgd. 1895, død i Spjald 1982.
                      Børn:
                      1: Gerda Kirstine: 1917-2004, gift med eftermanden.
                      2: Alvilda: 1922-1995, gift med Sivert Hansen, Østerbæk, Brgd. matr.1bc m.fl.

Aage Kristian Hansen:
Forriges svigersøn, født i Herborg 1913, død i Spjald 2000, begravet i Væggerskilde. Se V matr.11d og V matr.7c+6l, hvor hans bror og søster bor.
Køber 26-10-1949.
Gift i Vorgod 1948 med Gerda Kirstine Taulborg født i Vorgod 1917, død i Spjald 2004.
                      Barn:
                      1: Bente: 1950, gift med gdr. Peter Kjærgaard, Vildbjerg.

Gerda Kirstine Hansen:
Uskiftet bo, forriges enke.

Bente Kjærgaard:
Arver 11-3-2005, efter moderens død.

Lene Kamp Kronholm & Emil Kamp Christensen: (Emil Kamp Holding Aps):
Køber 3-4-2019, R matr.30g, og flytter byggepligten til Kratvej 7a. Bygger 2019-20. Se Kratvej 7. Ejendommen nedlægges.

Randbæk ejerlav matrikel 5h+6m+2g, Højmosevej 22:
Laurids Knudsen:
Født i Vesterbæk matr.10a 1841, død i Feldbæk matr.9e 1922. Kom fra Lillebæk.
Køber Randbæk matr.6m 14-5-1880 (26-53), engparcel, der bebygges fra Randbæk matr.6d.

Knud Lauridsen:
Køber 27-6-1884 (28-395, 29-216). Forriges fader, se V matr.10a.
Se under Randbæk matr.6d vedrørende engvanding.

Mikkel Chr. Andersen:
Køber 16-12-1896 (37-77).
Kom fra Sdr. Højmose, se der.

Niels Iver Madsen:
Kom fra Vester Opsund, se dér, køber 9-10-1901 (40-525). Flytter til Kinvad.
Køber Randbæk matr.5h, 27-2-1902 (41-314).
Køber Brejninggaard matr.1bu 28-10-1903 (42-281).

Anders Andersen Højmose: tilladelse til navnet Højmose 11-6-1936 som familienavn.
Født i Store Højmose 1885, død i Randbæk 1982.
Køber 24-3-1909 (46-273).
Køber Brejninggaard matr.1cu+1ca 1-3-1911 (47-235).
Køber Randbæk matr.2g 23-2-1916 (50-148).
Bygger aftægtshus på Højmosevej 15.
Gift i Brejning 1911 med Petrea Rasmine Magdalene Rasmussen født i Ulfborg 1890, død 1968.
                      Børn:
                      1: Kristian Richard: 1912.
                      2: Børge: 1913.
                      3: Svend: 1915.
                      4: Maren Johanne: 1917, gift Brandt,Tostenæs,Fanefjordsogn.
                      5: Bodil Kristine: 1919.
                      6: Anny Petrea: 1921-2003, gift med Robert Lund Thomsen, Vantinggård.
                      7: Ottar Johannes: 1923.
                      8: Frede: 1924, gårdejer i Nr. Omme.
                      9: Ida Herdis: 1926.
                      10: Thorkild Osvald: 1928-1949.
                      11: Karen Marie: 1932.

Harry Damholt Christensen:
Køber 26-7-1957, kom fra Gjellerup.
Flytter til Videbæk (1929-2006).

Ejendomsmægler Karstensen, Finderup:
Køber 1970.

Ejvind Madsen:
Køber 26-1-1972.
Gift med Edith Vestergaard, Abildå.
Flytter til Hasselvej 19, Spjald.

Donny Vestergaard Madsen & Maria Salomonsen Søballe:
Køber 24-1-2021, han er forrige ejeres søn.

Randbæk ejerlav matrikel 5i+30b, Væggerskildevej 16:
Anders Randbæk:
Født på Randbækgård (1879-1968). Får navnet Randbæk efter kongelig bevilling 26-8-1924.
Køber 26-1-1910 (46-616) og bebygger. Stuehus og stald bygget i 1909.
Gift i Brejning 1913 med Kirstine Pedersen (1888-1977) fra Stadil.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1914-2001, eftermand.
                      2: Kirstine: 1917- 2005, gift 1940 med Knud Bjerre Jensen, Aal.
                      3: Inger: 1920-1999, gift med vognmand Henry Jensen, Spjald.
                      4: Karen: 1923-2011, eftermand.
                      5: Paula Lily: 1930-2016, gift med vognmand Oluf Madsen, Spjald.

Karen & Laurids Randbæk:
Børn af forrige. Laurids (1914-2001), Karen (1923-2011).
Køber 4-3-1968. Endeligt skøde 15-11-1978.
Flytter til Skolegade 4, Spjald.

René Jul Pedersen:
Køber 30-11-1998. Nedriver stuehuset og bygger nyt.
Jorden er solgt fra til Væggerskildevej 8 og R matr.5i til Store Snogdal, Holstebrovej 6.

Carsten Henneberg Thomsen:
Køber 6-10-2020.

Randbæk matrikel 5k, Højmosevej 17:
Laurids Olesen:
Bygger aftægtshus med lidt jord fra Randbækgård i 1914 efter udstykningstilladelse i august 1914.

Anders Peder Andersen:
Fra Højmosevej 26.
Køber 7-1-1936.

Laurids Randbæk:
Køber 11-2-1946.
Bor på Væggerskildevej 16. Udlejer huset.

Tom Madsen:
Køber 12-2-1998. Fra Mini Marked, Spjald.

Åse Brink Kristensen & Thomas Evald Kristensen:
Køber 21-3-2001.

Randbæk ejerlav matrikel 6, fra 1875 matrikel 6d:
Gården lå oprindelig lige vest for Randbækgård, men blev revet ned omkring 1900.
Hartkornet: 2-4-1-1. 

Peder Albertsen & Henrik Graversen:
Den første nævnt på gården 1699-1708, den sidste 1708. Han kom fra Lille Opsund.
1708: Hk: 2-4-1-1, landgilde: 1 harboe pund smør, 1 td. rug, 1 td. byg, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 4 skl. 2 alb. gæsteripenge.
Gården var tilsyneladende ubeboet i 1718. 

Niels Christensen:
Nævnt på gården i 1726.

Søren Poulsen:
Antagelig født på Randbæk matrikel 7.
Nævnt på gården i 1731, flytter mellem 1741 og 1746 til Gåsdal.
Gift, antagelig 2.gang, i Sdr. Lem 1741 med Mette Christensdatter. Der står i Sdr. Lem kirkebog under trolovelsen, at Søren Poulsen er af Randbæk, og brudefolkene skal bo i Randbæk under Brejninggaard.
                      Børn (må være af et 1. ægteskab):
                      1: Christen: fæster af Gåsdal, nævnt som fadder 1746, 1748 og 1751.
                      2: Poul: fæster i Opsund matr.2, konfirmeret 1747 fra Gåsdal.

Josias (Jøs) Mortensen:
Kom fra gård IIa i Videbæk efter 1741, kaldes undertiden ”Bjørnkjær”. (o.1681-1762). Se J. Abild-trup: Vorgod sogn s.184 ff.
Gift 1. i Vorgod 1712 med Bodil Nielsdatter (o.1675-1724).
Gift 2. i Vorgod 1725 med Mette Pedersdatter.
                      1: Bodil: o.1726-1800, gift med eftermanden.
                      2: Kirsten: o.1731, gift i Brejning 1753 med Niels Jensen, Råsted.

Jens Christensen:
Født på Randbæk matrikel 5 o.1732, død på gården 1792.
Nævnt på gården fra 1757. Skifte i Brejninggaards skifteprotokol.
I 1791 har han 15 tdr. rugland delt i 15 skifter, hor han i et middel år kan høste 15 tdr. rud og 4 tdr. byg samt bjerge 13 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 1 tyr og 5 køer, 2 ungnød, 14 får med 4 lam. Afgift til godset for ”småredsel”: 1 rdl.
Gift i Brejning 1757 med Bodil Josiasdatter født 1726, død 1800, formandens datter.
                      Børn:
                      1: Josias: 1758-1815, eftermand på gården.
                      2: Peder: 1761-1806, gift 1799, gdm. i Skærbæk, Nr.Vium (se under Odderbæk).
                      3: Mette: 1766-1850, gift 1811 med Janus Henriksen, Rudmose SV matr.18.

Josias Jensen:
Formandens søn født 1758, død på gården 1815.
Nævnt på gården fra 1792.
Køber gården fri fra Brejninggaard 8-1-1796 (1-383). Låner 225 rdl i Den kongelige Kreditkasse.
Gift i Brejning 1792 med Maren Nielsdatter fra Øster Pilgård født 1763, død 1854.
                      Børn:
                      1: Jens: 1793-1867, gdm. i Vester Herborg i 1829.
                      2: Bodil: 1793-1859 (tvilling til 1), død som indsidder på gården.
                      3: Niels: 1795-1880, eftermand på gården.
                      4: Peder: 1799-1878, gdm. i Ulfbjerg, Vinding sogn.
                      5: Anders: 1803-1848, gdm. i Rumphede, Rindum sogn.

Maren Nielsdatter:
Forriges enke, arver gården ifølge skøde af 18-5-1816 (2-459).
Køber gårdens konge- og kirketiende 17-8-1819, læst 14-1-1823 (2A-89).

Niels Josiassen:
Forriges søn født 1795, død på gården 1880.
Arver gården ifølge testamente 13-2-1821, læst 14-11-1850 (13-276).
Køber gårdens konge- og kirketiende 23-6-1833 (7-35).
Heden deles i matrikel Randbæk 30 og 31, han overtager R.30a 20-4-1850 (13-132).
Fælles skel med Brejninggaard i engen 30-10-1846 (11-314).
Gift i Hanning med Mette Marie Lauridsdatter (1791-1847) fra Landting, Hanning sogn.
Gift 2.gang i Brejning 1848 med Sidsel Jensdatter, Jens Olesens enke i Røjkum V matr.16b.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1826-1871, havde fødegården.
                      2: Jens, kaldet “Randbæk”: 1829-1906, husmand i Vester Tredje, Sdr. Lem.
                                    Hans efterkommere får navnet Randbæk efter ansøgning 18-10-1905.
                      3: Josias: 1831-1903, husmand i Fjelstervang, Vorgod sogn.
Skifteekstrakt til sønnen Josias Nielsen 11-3-1848 (12-58).
Der er skifte efter ham i Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol B.80A-5143. Se stamtavler.

Laust / Laurids Nielsen:
Forriges søn født 1826, død på gården 1871.
Overtog gården 3-11-1850 (13-277). Hans far havde sammen med et par andre mænd bortfæstet noget jord til Christen Pedersen Bjerregaard, men det kan ikke ses af skødet, hvor meget jord af Randbæk matr.6, det drejer sig om.
Aftægtskontrakt til faderen 3-11-1850 (13-278).
Sælger til Niels Hansen, Randbæk 4d, Randbæk 6b+30n, 29-2-1868 (13-277).
Sælger til Peder Christian Pedersen, Brejning, Randbæk 6c+30o, 31-12-1869 (23-209).  
Gift i Lem sogn med Johanne Kirstine Jørgensdatter: (1825-1872). (Søster til Maren i R.5a).
                      Børn:
                      1: Mette Marie: 1854-før1905, gift med Mads Nielsen, Esbjerg.
                      2: Niels: 1855-før1905, bosat i Ulfborg. 
                      3: Jørgen Hølund: 1856, købmand, Sølvgade 91, København.
                      4: Karen: 1859-1927, gift med vognmand Bertel Pedersen, Spjald. Se R.24b.
                      5: Peder: 1861-1861.
                      6: Sidsel: 1862-1905, gift 1897 med Anton Pedersen, Vognmand i Brejning.      
                      7: Peder: 1863-1944. Ejer af Lille Sandbæk.
                      8: Mads: 1865-1934, skomagermester i Spjald.
                      9: Mariane: 1866-1867.
                      10: Karen Marie: 1868-1905 i Ll. Sandbæk. Skifte 31-8-1905.
                      11: Mariane: 1870-1870.
Forældrene og nogle af børnene døde af Tuberkulose, hvorfor gården efter få år blev nedlagt og ho-ved matrikelnummeret blev flyttet til Højmosevej 24. Randbæk matr.6d, hvorpå den gamle gård lå, fortsatte som gård nogle år til o.1889, hvorefter udbygningerne blev revet ned. Stuehuset blev stående til omkring 1900 og blev brugt som aftægtsbolig, bl.a. boede Anders Hjøllund, St. Sand-bæks forældre fra Ølstrup her.

Bertel Madsen Kamp:
Ejer Overgård i Nr. Omme sogn.
Køber af dødsboet efter auktion Randbæk matr. 6a+30a, 1-3-1873 (23-586).

Randbæk ejerlav matrikel 6d:
Jens Niels Kristiansen / Christiansen:
Forriges svigersøn. Født 1838 i He, død 1903 i Filskov. Forpagter gården. Veteran fra 1864.
Køber 7-8-1875 Randbæk matr.6d (23-670). De oprindelige bygninger med jord samt en engparcel med vejret til mergelkørsel for ejeren af Randbæk matr.6i.
Køber 7-8-1875 Randbæk matr.61, ”Krogkæng” (Krogeng).
Gift 1. med Else Kirstine Kamp født 1844 i Nr. Gørding, død 1875 i Randbæk.
                      Børn:
                      1: Bertel Kristian: 1871 i Nr. Omme.
                      2: Niels Kristian Holm: 1873 i Brejning - 1954 i Skjern.
                      3: Jens: 1875.
Gift 2. i Brejning 1876 med Kirstine Andersen født 1856 i Ringkøbing, opvokset på Randbækgård, død 1937 i Filskov. Fra dem stammer familien Kirk Christiansen, Lego.
                      Børn:
                      1: Else Kirstine: 1876.
                      2: Ane Margrethe: 1878-1964, død ugift i Filskov.
                      3: Kristen Bonde: 1880.
                      4: Dødfødt pige: 1882.
                      5: Maren: 1883.
Familien flyttede til Skarrild.
                      6: Ane Marie Vejs: 1886.
                      7: Anders Randbæk: 1889, død lille.
Familien flyttede til Omvrå, Sdr. Omme.
                      8: Ole Kirk: 1891-1958, grundlægger af LEGO, Billund.
                      9: Theodor: 1893.
                     10: Anders Randbæk: 1896-1961, tømrermester i Filskov.
                     11: Peder Kamp: 1899.

Laurids Pedersen:
Kom fra Østerbjerggård, Sdr. Felding.
Køber 31-7-1884 Randbæk mtr.6d (28-636).

Christen Jensen Knudsen:
Mageskifter 17-5-1885 (29-309) med Randbæk matr.6d og hans gård i Hvingel, Hee matr.9a m.fl.

Laurids Olsen:
Ejer Randbæk matr.5a ”Randbækgård”.
Køber 10-4-1889 Randbæk matr.6d (32-10) og lægger jorden under Randbækgård.
Ejeren af Randbæk matr.5h har ret til at sætte stigbord i bækken ud for matr.5a for at få vandet fra bækken gennem vandgrøften.

Randbæk ejerlav matrikel 6a, Højmosevej 24:
Ole Knudsen:
Født i Tim 1834, skal være død på Fyn efter 1894.
Køber hovedparcellen Randbæk 6a+30a, 7-8-1875, som skal bebygges inden 7-7-1876, men var bygget omkring købstidspunktet, hvor ejendommen altså var flyttet (24-26). Se under Randbæk matr.2e+9c, hvorfra familien flyttede hertil i 1875.
Sælger til Jens Niels Kristiansen, Randbæk matr.6e ”Krogkæng” (24-290). Sælges videre til Jacob Christensen, Nr. Søndergård.
Sælger til Poul Madsen Kamp, Sydvestlige del 16a, Randbæk 6i, 4-1-1878 (24-241).
Sælger til Ole Peter Bertelsen fra St. Sandbæk, Randbæk matr. 6h+l, 21-4-1878 (24-510). Til R.9c.
Gift med Ane Nielsen født o.1843 i Madum, død 1881 i Vesterbæk.
                      Børn:
                      1: Knud: 1868-1868.
                      2: Knud Skarregaard: 1869-1869.
                      3: Nielsine Marie: 1871.
                      4: Johannes: 1873.
                      5: Ane Høj: 1876-1957, gift i Brejning 1894 & i Skjern 1910, død i Herning.
                      6: Maren Knudine: 1879-1963, gift i Herborg 1900, død i Spjald.
Familien flyttede i 1878 til Mosens aftægtshus, i 1879 til Kassentoft Mark og herfra til Vesterbæk, hvor han var daglejer og fattiglem. Skifte efter konen i Bølling herreds skifteprotokol 1881 s.89a.

Rasmus Kristensen:
Født i Vorgod 1815, død på ejendommen 1899.
Køber på auktion efter forgængers konkurs Randbæk matr. 6a+g+k+30a+u, 22-1-1879 (25-194).
Sælger til Peter Christensen, Sandbæk, Randbæk matr.6k+30u, 26-1-1881 (26-207), er bebygget.
Sælger til Mads Jensen, Sandbæk, Randbæk matr. 6g+30a, 26-6-1881 (26-207), er bebygget.
Gift i Vorgod 1842 med Ane Olesdatter født i Vorgod 1812, død i Randbæk 1889.

Birgithe Kristiansen:
Født i Vorgod 1854, død i Rækker Mølle, Sædding 1934, begravet i Brejning.
Køber 5-4-1899 (38-510), enke af Brejning. Måske samboende med formanden.
I 1901 er hun husholderske i Bjørnkær SV matr.16e.
Gift i Hanning 1878 med Søren Andersen født i Hanning 1855, død i Dompen, SV matr.13, 1891.

Kristian Kristiansen:
Født 1877 i V. Herborg, Vorgod, død i Sædding 1966.
Køber 9-5-1900 (39-422), kom fra Vester Herborg.
Gift Dejbjerg 1900 med Petrine Pedersen født i Sortekro, Dejbjerg 1878, død i Sædding 1939.
                      Barn:
                      1: Kirstine Marie: 1900.

Peder Christiansen:
Født V. Herborg, Vorgod 1880, død i Dejbjerg 1944.
Køber 27-3-1901 (40-296), kom fra Vester Herborg, forrige ejers broder.
Gift i Hanning 1900 med Dorthea Kirstine Poulsen født i Dejbjerg 1878.

Berthel Kristiansen:
Født i V. Herborg 1882, død i Herning 1969, begravet i Vorgod.
Køber 7-2-1906 (48-18), forriges broder.
Køber Randbæk 4h.
Gift i Faster 1905 med Rasmine Cæcilie Sørensen født i Faster 1881, død i Vorgod 1945.

Thomas Kristian Madsen:
Født 1875 i Nr. Omme, fik navnet Dueholm 14-5-1923 læst 8-4-1925 (16-297). Død i Tim 1944.
Køber 6-5-1912 (48-18), kom fra Grønnehuse, murermester. Se om familien dér.
Gift i Hover 1898 med Else Marie Jensine Nielsen født 1874 i Vorgod, død i Tim efter 1955.
                      Børn: (nogle af dem):
                      1: Clara: 1905 i Nr. Omme - 2001 i Troldhede, gift med Mads Peder Jensen.
                      2: Thorvald: 1907 i Brejning.
                      3: Georg: 1909.
                      4: Signe: 1910.
                      5: Magnus: 1917.

Karl Theodor Vesterby Keseler:
Født i SV matr.7e, Ringkøbingvej 68, 1896, død på ejendommen 1925, landpost, ugift.
Køber 8-4-1925 (16-297).

Hans Olivarius Keseler:
Født i SV matr.7b, Ringkøbingvej 47, 1898
Blandt forriges arvinger, køber 9-9-1925 (16-588).
Flytter til Stensgård, Neder Tandslet.

Ernst Kristian Kæseler:
Køber 21-6-1928, kom fra Randbæk matr.2f, se dér. Landpost.
Gift med Metthilde Lauridsen.
Flytter til Spjald.

Morten Peder Mortensen:
Fra Hankelbjerg, køber 10-4-1947.
Gift med Dorthea Marie Mortensen.

Erik Bennetsen:
Fra Brejning sogn, køber 2-11-1960. (1934-2015), død i Spjald.
Gift med Asta Bennetsen. 

Smed Valdemar Kjærgaard, Tim, gdr. Eske Bennetsen, Varde, gdr. Gunnar Søndergaard, No, fru Hedevig Elkjær, No, gdr. Otto Lauridsen, Randbæk, gdr. Rasmus Iversen, No:
Fogedudlægsskøde på ejendommen efter tvangsauktion 12-2-1970.

Hans Magnus Straasø Kjær:
Køber jordtilliggendet, hele R.6a og en parcel af R.4h, uden bygninger, og lægger jorden under Højmosevej 28, 1-9-1970.

Asta Bennetsen:
19-11-1970, overtager bygningerne med lidt jord.
Flytter til Spjald.

Erik Madsen:
Køber 6-7-2004.

Preben Madsen:
Køber 27-3-2007, tidligere gartner i Spjald. Boede på ejendommen fra 2004.

Bodil Haubjerg Kølbæk & Michael Lauge Christensen:
Køber 20-8-2007.

Randbæk ejerlav matrikel 6b: se under Randbæk matrikel 4d. 

Randbæk ejerlav matrikel 6c+30o, Væggerskildevej 26:
Matrikelnumre 1950: R matr.5c,6c,30o,x.
Peder Christian Pedersen:
Født i Tudskjær, Brejning, 1837. Var husmand i Vorgod 1859 og 1861, derefter i Brejning i Op-sund, på Mosdal Mark, Blæsbjerg og sidst på Randbæk Mark. Død i Silstrup, Skarrild 1890.
Køber Randbæk 6c+30o, 31-12-1869 (23-209). Bygger omkring 1871.
Køber Randbæk 30q fra R.5a 6-3-1876 (24-43).
Sælger Randbæk 30q til Niels Hansen Jensen, R.27, 5-5-1880 (26-33).
Gift i Sdr. Lem 1859 med skrædder Else Marie Lauridsen født i Lambæk, Sdr. Lem 1837, død i Vorgod 1926. Gift 2. i Vorgod 1902 med skomager Christian Peder Nielsen.
                      Børn:
                      1: Hans Peder: 1859.
                      2: Inger Marie: 1861.
                      3: Laust: 1864, gift i Sdr. Lem 1909.
                      4: Kirstine: 1865-1920, gift 1892, død i Vorgod.
                      5: Kristen: 1868-1868.
                      6: Maren Kirstine: 1870-1871.
                      7: Marie Kirstine: 1872-1965, død i Ølgod.
                      8: Niels Peter: 1874-1956, gift i Egvad 1899, død i Randers, begravet i Skjern.                     

Jens Andreas Peder Knudsen:
Født 1850 i Lille Vesterbæk, død 1919 i Hee. Se slægtsbog over Sand-slægten.
Køber 7-5-1880 (26-52). Bor der ifølge folketælling 1-2-1880.
Køber Randbæk matr.5c fra R.27, 22-4-1880 (26-52).
Køber 21-3-1903 (42-136) V matr.25a.
Flytter til Langagergårde 1882, V.matr.3d+3e.
Gift Brejning 1879 med Susanne Elisabeth Dorthea Sand født 1849 i Hover, død 1920 i Hee.
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1880-1945, gift med Jens Jensen Vestergaard, se Randbæk matr.7a.
                      2: Ane Katrine: 1886-1951, Silkeborg, gift med slagter Søren Hviid, Spjald.

Hans Peter Andreas Sand:
Født i Gammel Sogn 1844, kom fra Lykkensprøve, Timring, forriges svoger, død i Opsund 1919.
Køber 22-6-1882 (27-427).
Køber Vestlige del matr.9b 16-2-1898 (37-568).
Køber Randbæk matr.30x 4-10-1905 (44-13).
Gift 1. i Brejning 1867 med Maren Andersen født i Vesterbækgård 1843 død i Timring 1880.
                      Børn:
                      1: Else Marie Cathrine: 1869-1932, vaskeriejer i Spjald.
                      2: Mariane: 1870-1959, gift med Anders Thomsen, Iowa & Fresno, Californien.
                      3: Andrea: 1871-1950, gift med Jens Blok, Randbæk og Ringkøbing.
                      4: Anders Pedersen: 1873-1943, farmer i Poplar, Kimbalton, Iowa, USA.
                      5: Susanne Dorothea: 1876-1880.
                      6: Peter Andreas: 1878-1947, skomager i Astrup.
                      7: Peter Marinus Grimstrup: 1879-1961, farmer i Audubon, Iowa.
Gift 2. i Brejning 1883 med Maren Jensen Bollerup født i SV matr.4d 1882, død på gården 1883.
                      Barn:
                      1: Susanne Marie: 1883-1935 i Viborg, begravet i Væggerskilde.
Gift 3. i Brejning 1884 med Karen Ibsen født i Tvis 1843, død i Spjald 1921.

Niels Kristiansen:
Født i Hee 1874, død i Agersnap, Ølgod 1955. Broder til Niels Kristian Kristiansen i Randbæk matr.2a, Lille Højmose.
Køber 25-4-1906 (44-201).
Køber gård i Vognslund, Ølgod sogn 1919, senere bosat i Agersnap.
Gift i Hee 1906 med Marie Katrine Lauridsen født i No 1884, død i Agersnap 1953.
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1906-1992.
                      2: Mads Peder: 1908-1981.
                      3: Kristian Peder: 1910.
                      4: Einar: 1913-1982.
                      5: Svend Aage: 1916-1987, gårdejer i Landerdal, Ølstrup, begravet i Dejbjerg.
                      6: Hans: 1917-1987, bosat i Ølgod sogn.
                      7: Kirsten: 1923.

Jens Lund Andersen:
Født 1893 i Brejning.
Køber 5-3-1919 (52-61).
Gift 1918 i Brejning med Marie Magdalene Smith født 1874 i Brejning.
                      Børn:
                      1: Emil Smith Lund: 1920.
                      2: Lilly Lund: 1922.
                      3: Aage Lund: 1923.
Flytter til Damgård, Sandbæk matr.1d, se videre dér.

Martin Mortensen:
Køber 11-2-1925 (16-144). Kom fra Hankelbjerg.

Augusta Elise Johanne Johansen:
Gift med murer Karl Emil Johansen, Holstebro, særeje 11-3-1925 (16-mgl.).

Jeppe Hansen:
Køber 23-1-1926.

Volf Kristoffer Møller Hansen:
Køber 7-10-1927, kom fra Bække.
                      Søn:
                      1: Rasmus Møller Hansen: (1906-1998), slagter og husmand i Røjkum, V matr.17c.

Jens Jensen Galsgaard:
Født i Velling 1901, død i Spjald 1999, begravet i Videbæk.
Køber 20-2-1930.
Gift med Karen Marie Jensen født i Velling 1901, død i Videbæk 1967.
                      Børn:
                      1: Karl Dejgaard: 1932, gårdejer i Vildbjerg.
                      2: Ane: 1936, gift med gdr. Niels Aarup Pedersen, Ravnsbjergvej 4.

Børge Stefansen:
Køber 9-8-1966. (1931-1976). Begravet i Væggerskilde.
Gift med Anna Ruth Stefansen (1934-2005).
                      Børn:
                      1: Else.
                      2: Jette Frederikke.
                      3: Per Kamp: 1967. Bosat i Spjald. 

Anna Ruth Stefansen:
Skifteretsattest 16-8-1978.

Jørgen Møller Kristensen:
Køber 7-2-1996, født 1970 på Væggerskildevej 24.

Jørgen Møller Kristensen & Henrik Møller Kristensen:
Fællesskab 28-5-2009, Henrik Møller Kristensen bor på Væggerskildevej 24.

Randbæk ejerlav matrikel 6d, se ved starten af Randbæk matrikel 6. 

Randbæk ejerlav matrikel 6g+30a, Væggerskildevej 2:
Mads Jensen:
Kom fra Sandbæk matr.2d, se videre dér.
Køber 29-12-1879 & 26-6-1881 (26-207) og bebygger ejendommen.

Anton Jensen:
Forriges søn født 1881, død i Spjald 1966. Se Brgd.matr.1ib og 1ii.
Køber 10-11-1909 (46-518).
Mads Jensen og hustru, Else Katrine Andersen, skal have brugsret til et stykke af ejendommens hede (matr.30z) med ret til at bebygge samme og med vejret for samme, 10-11-1909 (46-518).
Gift med Ane Pedersen født i Råsted 1884, død 1961.
                      Børn:
                      1: Katrine Margrethe: 1911, gift 1934 med Carl Victor Jensen, Videbæk.
                      2: Signe Marie: 1913-1981, gift 1942 med Lars M. Pallesen, Brgd.matr.1ib.
                      3: Mads: 1914-1979, eftermand.
                      4: Kirstine Marie: 1917, gift 1942 med Helge Møller, Nr. Omme.
                      5: Margrethe: 1921, gift 1945 med Thorvald Graversen, Sdr. Lem.
                      6: Knud: 1925, gift 1953 med Henny Møllegaard Kristensen, V matr.27d. Gårdejer i Noesgård, Vemb.

Mads Jensen:
Forriges søn født 1914, død på gården 1979.
Køber 6-11-1945.
Køber 17-1-1951 Randbæk matr.31e.
Gift i Sdr. Lem 1945 med Johanne Marie Jensen født i Sdr. Lem 1925, død i Spjald 1994.
                      Børn:
                      1: Jens Kristian: 1946, bosat i Spjald.
                      2: Niels Anton: 1948.
                      3: Anna Marie: 1951.
                      4: Bodil Kirstine: 1954.

Johanne Marie Jensen:
Skifteretsattest 27-6-1979.

Holger Therkildsen:
Gårdejer, Abildå.
Køber 27-9-1979 og driver ejendommen med sin gård i Abildå.

Peder Straasø Kjær:
Ejer Højmosevej 26.
Køber 5-5-2001, lægger jorden under sin egen gård og sælger bygningerne.

Karin Østergaard Mortensen & Carsten Bjergbo Mortensen:
Køber 14-6-2001, bygninger + lidt jord.

Randbæk ejerlav matrikel 6k+30u, Væggerskildevej 14, nu 14A:
Peder Kristensen:
Født 1850 på Langergårdes Mark, død 1940, begravet i Væggerskilde.
Køber 2-2-1881 (26-207), har allerede bygget i 1875.
Udstykker Randbæk matr.30æ 13-11-1914 til aftægtshus, Væggerskildevej 12, hvor han og hans kone boede til deres død.
Gift i Brejning 1882 med Ane Ostersen født 1853 i Sædding, død 1934, begravet i Væggerskilde.
                      Børn: (hertil 3 døde som små):
                      1: Kristen / Christian: 1884-1978, urmager i Spjald.
                      2: Oster Peder: 1887. Gdr. Opsund matr.2p, immigreret til USA.
                      3: Mariane: 1889-1984, gift 1914 med Jakob Henrik Keseler, Omme Fjalde.
                      4: Ole Peder: 1891, eftermand.

Ole Peder Kristensen:
Forriges søn født 1891, død i Spjald 1961.
Køber 12-1-1916 (50-61).
Gift i i Brejning 1914 med Henrikke Elisabeth Pedersen født i Huager, Hover 1886, død i Spjald 1967. Se Opsund matr.1y og Hovedgaden 79 i Spjald.
                      Børn:
                      1: Peder Randbæk: 1915-1986, snedker i Tarm.
                      2: Peder Huager: 1916-1970, ansat ved Fa. Færch, Holstebro, gift i Brejning 1940.
                      3: Maren Huager: 1918-2004, gift med Harry Kjær, Spjald.
                      4: Anders Johannes: 1926-2007, eftermand.

Anders Johannes Kristensen:
Forriges søn født 1926, død i Spjald 2007.
Køber 1-6-1956.
Gift i Ørnhøj 1956 med Nelly Jensen født i Timring 1933, død i Spjald 2021.
                      Børn:
                      1: Ove: 1957, bosat i Spjald.
                      2: Arne: 1958.
                      3: Hardy: 1962, se V matr.4g+5g.

Erling Højager Nielsen:
Køber 11-3-1989, drives sammen med gården på Brejningvej 15.

Alfred Højager Nielsen:
Køber 27-11-1994, driver den med sin gård, Brejningvej 15. Udlejer bygningerne.

Marlene Lande Andersen:
Køber 25-5-2021, grunden med et træhus, de gamle bygninger er nedrevet.

Randbæk ejerlav matrikel 6q, Sandbækvej 2:
Kristian Andersen:
Sognefoged, kom fra Sandbækvej 3, byggede aftægtshus her 1926.

Hilda og Ketty Andersen:
Sønnedøtre af ovenstående bosat i Vemb, arvede huset efter skifte efter sognefoged Chr. Andersen, + 21-1-1950 og hustru Dorthea Kirstine f. Jensen + 18-12-1940. Deres mor, Jane Madsen, Vemb, er deres værge. Jane Madsen død 1971 i Vemb, gift 2. med Poul Madsen, Vemb (1903-1984).

Mariane Spaabæk Andersen:
Køber af arvingerne 23-5-1950. Bosat på Højmosevej 30.

Erling Madsen:
Køber o.1970, lærer på Spjald skole.

Jan Sønderup Jensen:
Køber o.1981.

Merethe & Henry Pedersen:
Køber før 1984.

Karin Anni Jacobsen & Bent Christiansen:
Køber 1-5-1984.
Bent Christiansen eneejer ifølge skifteretsattest 28-7-1988.

Regine Lange & Leif Skovby Christensen:
Køber 28-7-1988.

Leif Skovby Christensen:
Eneejer 1-11-1995.

Frank Christiansen:
Køber 28-5-2003. 

Runi Ejendomme A/S:
Køber 10-2-2016, får auktionsskøde på huset.

Randbæk ejerlav matrikel 6r, Højmosevej 15:
Anders Højmose:
Bygger som aftægtsbolig 1957 fra Højmosevej 22. Bygget som Brejninggaardsvej 16.

Benny Christensen:
Køber 19-8-1982.

Villy Hansen:
Køber 20-4-1995.

Brian Clausen:
Køber 17-6-1998.

Thomas Madsen:
Køber 22-5-2020.

Randbæk ejerlav matrikel 7, Højmosevej 26:
Matrikelnumre 1950: R matr.5n,7a,9b,30af.
Hans Hansen:
Nævnt på gården 1674-1692, se foran. 

Poul Bertelsen:
Født i Øster Opsund, død før 1731. Er nævnt på gården fra 1699 til 1726.
1708: Hk: 2-7-2-½, landgilde: 2½ harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 3½ mk. 1 skl. 1 alb. gæsteripenge.
Gift 2. (enkemand i 1699) med Anne Lauridsdatter: (o.1670-1763).
                      Børn:
                      1: Søren: fæster i Randbæk matr.7 og Opsund.
                      2: Laurids: o.1715-1798, fæster af Dumpen.
                      3: Jep: Fæster af Kildsigmose SV matr.3, indsidder i Mose i 1763.
                      4: Maren: o.1719-1801, Nr. Søndergård.

Anne Lauridsdatter:
Forriges enke, er på gården som enke i 1731.

Peder Knudsen:
Ægter enken efter 1731.

Henrik Janussen: kaldes Smed i sagen mod ham ved herredstinget:
Er på gården i 1754, død før 1772. Hans forældre bor i Kildsighus, SV matr.4b.
Gift i Brejning 1755 med Else Andersdatter fra St. Sandbæk (o.1729-1804).
Flytter til Brohuset før 1761 og til Magersped før 1771.
                      Barn:
                      1: Janus: 1757-1840, Lille Rudmose.
I Bølling herreds tingbog 17-11-1761 er der en sag, hvor han beskyldes for tyveri mod Jens Olufsen Landsoldat i Skjern, som han skulle have stjålet penge fra. Sagen frafaldes, da han har bevist sin uskyld over for Jens Olufsen dels ved at bande og sværge på det, dels ved forskellige former for ”trolddom” med en saks!!

Mads Andersen:
Fra Sdr. Søndergård (o.1734-1814).
Er på gården fra før 1761 til han flytter til Nr. Søndergård mellem 1767 og 1769 og gifter sig med enken der. Har halvsøsteren Esther som ung pige.

Hans Christensen:
Kom fra Øde Snogdal (Holstebrovej 4) o.1765.
Se videre dér.

Anders Hansen:
Forriges søn (1748-1830), døde som fattiglem i sognet. Er på gården 1771.
I 1791 har han 14 tdr. rugland delt i 11 tægter, hvor han i et middel år kan dyrke 11 tdr. rug og 5 tdr. byg samt bjerge 6 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste 3 køer, 1 ungnød, 10 får med 5 lam og 1 svin. Afgift til godset for” småredsel” årligt 1 rdl.
Køber gården fri fra Brejninggaard 18-6-1795, låner 210 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 70 rdl af Gregers Christensen, Hover.
Gift i Brejning 1780 med Anne Marie Nielsdatter fra Rind (o.1745-1830).
                      Børn:
                      1: Maren: 1781-1785.
                      2: Kirsten Marie: 1784-1824, gift 1816 med Poul Poulsen, Mose, og SV matr.3d.
                      3: Maren: 1788-1886, gift i Hanning 1812 med Peder Andreas Nielsen, Finderup, se Mosdal Hede, fæstehuse. Hun døde i Brejning fattiggård.
Flytter til gården Mose i Kirkebyen, SV matr.11, 1821.

Jens Christian Knudsen:
Født i Torsted 1774, død i Ristoft, Torsted 1858.
Køber gården 8-1-1796 (1-378). Overtager forriges lån.
Hans gård blev udskiftet fra de øvrige gårde i Randbæk både med ager og hede 12-4-1798 (LA.Viborg: B.80c, pakke 41, skelsætningsforretninger for Bølling herred 1794-1806).
Han bortsolgte en del af gården ved auktion 2-10-1800 efter udstykningstilladelse af 8-6-1799 til:
Jens Thomsen, Randbæk matr.4a, parcel 4+5, Vester skifte og Green eng (1-647).
Christen Nielsen, Magersped, parcel 6, Potter eng (1-648).
Rosenvinge, Slumstrup, parcel 8 af Vester heden til sammenlægning med Randbæk matr.27(1-648).
Poul Andersen Dalager, parcel 1, agermarken nord for gården som blev til Randbæk matr.8 (1-648).
Chr. Marcussen, Sædding, parcel 7, Fjaldhede mod nord og syd, til Randbæk matr.26 (1-648).
Anders Mikkelsen, Randbæk matr.5a, parcel 2+3, engene Skjerholm og Krogtrang (1-648).
Gift 1. i Brejning 1795 (ægteskabet ophævet) med Anne Marie Nielsdatter (o.1764-1825), hun gift 2. Brejning 1810 med Jens Christensen, Odderbæk (han benævnes ”enkemand” hun ”kone”).
                      Børn:
                      1: Niels: 1795-1801.
                      2: Else Margrethe: 1798-1882, gift i 1816 med Jens Larsen, Røjkum, V matr.18.
                      3: Knud: 1800-1882, husmand i Odderbæk, derefter i Rindum Østerby.
                      4: Anna Marie: 1804, død før 1817.
Jens Knudsen bliver gift 2. i Ølstrup 1809 med (Ane) Margrethe Simonsdatter født i Hee o.1782.
De bor først i Vanting, derefter i Hjøllund, Ølstrup, flytter 1815 til Nr. Omme og siden til Ristoft, Torsted.

Jens Christensen Klidsbjerg:
Født i Nr. Omme sogn o.1758, død på gården 1828.
Køber 18-6-1804 (2-11).
Gift i Brejning 1803 med Marie Kirstine Mortensdatter født i St. Snogdal 1772, død 1848.
                      Børn:
                      1: Mette Kirstine: 1804.
                      2: Sidsel: 1807-1880, gift med eftermanden.
                      3: Karen Johanne: 1811-1812, tvilling.
                      4: Christen: 1811-1811, tvilling.
                      5: Christen: 1816-1890, gift 1842, død i Mose, Brejning.

Marie Kirstine Mortensdatter:
Overtog gården efter skiftet efter hendes mand 29-2-1829 (2a-383).

Morten Poulsen:
Født i St. Snogdal 1807, død i Store Skråstrup, Nr. Omme 1867.
Køber 9-8-1829 (2a-381) af forriges enke, hans faster og svigermor, som skal have ophold i gården.
Gift med formandens datter Sidsel Jensdatter født 1807, død i Finderup 1880.
                      Børn:
                      1: Poul: 1831, tjener i Torsted præstegård 1855 og i Brejning 1857.
                      2: Mathias Peder: 1833-1905, gift i Hanning 1866 & i Sdr. Lem 1872, død i Opsund.
                      3: Jens: 1835-1909, død i Noklit.
                      4: Jeppe: 1838-1913, gift i Sdr. Lem 1879, død i Snejbjerg.
                      5: Johannes: 1840-1846.
                      6: Karen: 1843-1874, gift i Hanning 1870, død i Hanning.
                      7: Johannes: 1846-1928, gift i Hanning 1878, død i Finderup.
                      8: Iver: 1849-1930, død i Aulum.
                      9: Christen: 1852, født i St. Skråstrup.

Karen Gregersdatter:
Født i Hee o.1813. Enke efter Niels Kristian Eriksen Aas, Store Skråstrup, Nr. Omme.
Hun døde i Vestergård, Opsund 1886. Skifte i Bølling herreds skifteprotokol 1886 s.362ff
De to gårde mageskiftes 15-12-1851 (14-276).
                      Børn: bl.a. ifølge folketælling 1855:
                      1: Erik: o.1837 i Hee. Død uden efterkommere før 1886.
                      2: Gregers: 1840-1874, se St. Højmose, Randbæk matr.3a.
                      3: Anders: 1843 i Nr. Omme. Bosat i V matr.7e, Ølstrupvej 8, 1886.
                      4: Ane Marie: 1847 i Nr. Omme. Gift med Jens Jensen, Vestergård, Opsund 4a.

Hans Nielsen Bjerg:
Kom fra Bjerg, født 1825, død på gården 1889.
Køber 2-4-1873 (23-442).
Medtog Randbæk matr.9b fra Bjerg, som han havde købt 1-7-1858 (17-304).
Sælger Randbæk matr.7b til Peder Thomsen, Solsøgård 20-7-1875 (23-661).
Sælger Randbæk matr.31a til Niels Christensen 20-6-1879 (25-353), er bebygget.

Niels Hansen:
Forriges søn født på Bjerg 1855, død i Hee 1924.
Køber 21-1-1884 (28-430), skal give forældrene aftægt.
Gift i Vorgod 1884 med Else Marie Nielsen født o.1855 i Vorgod.
                      Børn:
                      1: Mette Kathrine: 1885.
                      2: Hans: 1888-1895, død i Hee.
                      3: Maren Johanne Marie Vestergaard: 1890-1969, død i Skarrild, Sdr. Felding.
Familien flytter til Astrup, Hee sogn, hvor de køber Chr. Gynge Nielsens gård 1891 (se R.4a).

Anders Jensen:
Køber 17-6-1891 (33-340). Bor i Randbæk på købstidspunktet.

Jens Andreas Peder Knudsen:
Født i Vesterbæk matr.10a 1850, død i Hee 1919. Se Randbæk matr.6c+30o.
Køber 4-5-1892 (34-78).
Flytter til V matr.25a, se under V matr.13b. Senere dagvognsejer i Spjald, sidst bosat i Hee.
Gift i Hover 1879 med Susanne Elisabeth Dorthea Sand (1849-1920). Se Sand-slægten på Egnsmuseet.

Jens Jensen (Vestergaard):
Forriges svigersøn, født 1875 i Vestergård, Opsund, murer og landmand. Død i Hee 1946.
Køber 16-9-1903 (42-248). Næringsbrev som murer 19-8-1902.
Køber 6-1-1904 (42-400) V matr.25a fra svigerfaderen.
Gift i Brejning 1901 med Else Marie Knudsen født 1880, død i Ringkøbing 1945.
                      Barn: (født i Randbæk):
                      1: Susanne Elisabeth Dorthea: 1903-2007, gift med Aksel Storgaard Pedersen sidst bosat i Brejning.

Lars Larsen:
Køber 13-1-1904 (42-400) R matr.7a+9b, bosat i Brejning på købstidspunktet.

Anders Peder Andersen:
Født i Hee 1867, køber 11-4-1906 (44-189). Kom fra Hee. Død i Grønbjerg 1946.
Gift med Abelone Marie Andresen født 1865 i Hoven, død i Grønbjerg 1954, begr. Brejning.
                      Børn:
                      1: Maren: 1894-1944, gift med gdr. Niels Peder Knudsen, Feldbæk.
                      2: Andreas Marius: 1901, født i No.
                      3: Ejnar August: 1904-1986, eftermand.

Ejner August Andersen:
Forriges søn. Født i Hee 1904, død på Spjald alderdomshjem 1986.
Køber 13-4-1928.
Gift 1928 i Hee med Maren Tang Poulsen (1907-1998).
                      Børn:
                      1: Karen Juulsgaard: 1929.
                      2: Ellen Marie: 1931.
                      3: Jens Peder: 1935.
                      4: Ingrid Cecilie: 1936.

Niels Peder Nielsen:
Køber 12-12-1936. Kom fra Bording.

Kristian Nielsen Jespersen:
Køber 8-11-1940. Kom fra Borris.
Gift med Edith Marie.

Hans Magnus Straasø Kjær:
Født på Randbækgård 1924, død i Spjald 2009, begravet i Væggerskilde.
Køber 1-9-1947. Bygger aftægtstræhus til forældrene o.1950 og nyt stuehus o.1954.
Gift i Brejning 1949 med Elly Karoline Jensen født i Staby 1926, død i Spjald 2004.
Flytter til Højmosevej 20 og derefter til Spjald.
                      Børn:
                      1: Peder Straasø: 1950, eftermand på gården.
                      2: Jens Christian Straasø: 1953, cykelhandler i Videbæk.
                      3: Niels Arne Straasø: 1958, tvilling.
                      4: Inge Lis Straasø: 1958, tvilling.
                      5: Lena Straasø: 1963.

Peder Straasø Kjær:
Forriges søn født 1950.
Køber 1-12-1972.
Gift i Brejning 1973 med Anne Marie Lauridsen født 1950 i Mølletoft, Brejninggaardsvej 1.

Brian Møller:
Født 1981 på Væggerskildegård, Væggerskildevej 9.
Køber 2-9-2005 til samdrift med Væggerskildegård.

Generator Agro ApS:
Køber 25-6-2020.

Randbæk ejerlav matrikel 7b: se under Solsøgård, Knivsbækvej 9. 

Randbæk ejerlav matrikel 1i, 7c, 30r (+m), Lillebyvej 1, Solsø:
Matrikelnumre 1950: R matr.1i,7c,30r, Barde matr.2c.
Randbæk matrikel 30r+m:
Christen Christensen:
Køber Randbæk matr.30m 1-10-1873 (23-741). Drev jorden under matrikel 8c+22b i Barde.

Poul Jensen Bang:
Boede i Solsøhede, Vorgod sogn. Mageskifter 21-2-1875, læst 4-3-1903 (41-574).
Køber Randbæk matr.30r 11-9-1875 (23-655).
Gift med Kirsten Marie Jensen. 

Kirsten Marie Jensen:
Forriges enke i Solsøhede.
Sad i uskiftet bo 4-3-1903 (41-575).

Niels Nielsen:
Køber 13-10-1906 (44-439).
Gift med Mariane Andersen, Solsøhede.

Niels Christensen:
Gifter sig med forriges enke Mariane Nielsen 7-9-1921 (12-765 / 766), Solsøhede.

Randbæk matrikel 1i+7c:
Niels Christian Væring Nielsen:
Født i Sdr. Omme 1866, død i Videbæk 1941.
Køber 29-7-1899 (39-119) fra R matr.7b, som er bebygget som et kroghus o.1896.
Gift 1896 med Ane Else Benedikte Bentsen født i SV matr.12d 1869, død i Videbæk 1965.
                      Børn:
                      1: Niels Peder Bernhard: 1899-1979, bosat i Videbæk. Se Sandbækvej 16.
                      2: Maren Kirstine Dagmar: 1904.
                      3: Anna Emilie: 1911, gift i Videbæk 1936.

Sagfører Ejner Ejlersen & slagtermester V. Kruse, Skjern:
Køber 22-5-1917 (51-173).

Randbæk matrikel 1i+7c, 30r+m:
Niels Klemen Larsen:
Født 1883 i Gl. Præstegård, Brejning, død 1980 i Videbæk.
Køber 24-1-1919 (52-501). Ombygger ejendommen i 1920.
Køber Randbæk matr.30r+m 14-11-1922 (13-911) af Niels Christensen, Solsøhede.
Gift i Brejning 1921 med Mariane Andersen (1884-1961) fra Lillebyvej 7.
                      Børn:
                      1: Peder Martin: 1921.
                      2: Anna Marie Kirstine: 1923.
                      3: Dødfødt pige: 1924.
                      4: Thomas Kristian: 1927.

Marinus Kristen Andersen:
Født 1895 i Lillebyvej 7, død 1974, begravet i Væggerskilde. Forpagter af Damgård, Lillebyvej 6 1918-24, derefter gårdejer i Timring.
Overtog ejendommen 1939, køber 16-8-1940.
Gift 1920 med Ane Petrea Lauridsen (1898-1939) fra Knivsbækvej 11.
                      Børn:
                      1: Betty Kirstine: 1921, gift 1950 med Hans Arne Skov, Odense.
                      2: Kristian: 1922-1979, eftermand på gården.
                      3: Klara Elisabeth: 1923, gift 1947 med gdr. Gravers K. Pedersen, Holmsland.
                      4: Thora Kirstine: 1927, gift 1954 med gdr. Jens Troelsen, Vorgod Østerby.
                      5: Ingrid Marie: 1928, gift 1950 med gdr. Ole Peder Sørensen, Fjelstervang.
                      6: Erna: 1930, gift 1954 med gdr, Harry Rahbæk Jespersen, Astrup, Skjern.
                      7: Sigfred Emil: 1931, gdr. på Brejninggaards Mark, sidst i Hvide Sande.
                      8: Jens Petri Damgaard: 1938, forsikringsinspektør, Grindsted.

Kristian Andersen:
Forriges søn født 1922, død på gården 1979. Begravet i Væggerskilde.
Køber 24-8-1943.
Gift i Finderup 1950 med Anna Marie Christensen født 1928, død i Videbæk 1986.
                      Børn:
                      1: Peder Georg: 1950.
                      2: Erik Marinus: 1951.
                      3: Helge: 1954. Eftermand.

Helge Andersen:
Forriges søn født 1954.
Køber 15-6-1979.
Gift 1980 med Anette Overgaard født 1955 i Øby.
                      Børn:
                      1: Kristian: 1983.
                      2: Elisabeth: 1984.
                      3: Anja: 1987.
Sælger gården 2019 til Poul Børge Jensen, Solsøgård, som lægger jorden under Solsøgård.

Kathrine Groth Jørgensen & Nicklas Christensen:
Køber 1-3-2021, bygningerne med lidt jord.

Nørremarkshus, Randbækkrog:
Randbæk ejerlav matrikel 8a, Højmosevej 19:
Matrikelnumre 1950: R matr.8a,9g.
Poul Andersen:
Født o.1768 i Dalager, Finderup, Hanning sogn, død 1834 i Randbækkrog.
Køber fra Randbæk matr.7 parcel 1, 2-10-1800 (1-648). Bebygger.
Gift med Ane Hansdatter født på Bjerg i Ølstrup 1772, død på Viftrupgård 1864.
                      Børn:
                      1: Hans Henrik: 1799 i Randbæk - 1867 i Brejning.
                      2: Abelone: 1802-1872, ugift hos broderen.
                      3: Anders: 1804-1812.
                      4: Kirsten: 1807-1883, gift i Hanning 1837, død i Hanning.
                      5: Niels: 1809-1875, gift i Vorgod 1837, død i Nr. Omme.
                      6: Anders: 1813-1886, tvilling, eftermand.
                      7: Peder: 1813-1860, tvilling, gift i Vorgod 1842, død i Vorgod.                     

Ane Hansdatter:
Forriges enke.
Arver ved skiftet efter manden 20-3-1837, læst 17-7-1845 (10-411).

Anders Poulsen:
Køber 10-11-1841 (9-147).
Forriges søn.
Flytter til Viftrupgård, se videre der, Randbæk matr.1a.

Jens Bang Poulsen:
Mageskifter 6-7-1845 (10-411) med Viftrupgård.
Gift med Mariane Andersen, se Randbæk matr.27a. 

Mariane Andersen:
Arver 28-3-1877 (24-310) forrige ejers enke.
Sælger Randbæk matr.8b til bebyggelse 26-3-1880 (26-44).
Sælger ved auktion Randbæk matr.31b til Mikkel Chr. Andersen, Randbæk, 4-4-1883 (28-28).

Christian Jensen Thuesen (Lønborg):
Kom fra Kodal, Nr. Omme sogn. Murer. Født i Vostrup, Lønborg sogn 1858, død i Skjern 1940.
Køber på auktion 4-4-1883 (28-29). Der var tinglyst ret til, at ejeren af Store Højmose måtte kaste mergel i et stykke af ejendommens jord nordligst mod skellet. Udslettet i 1934.
Køber Randbæk matr.9g 15-6-1910 (47-20).
Gift i Nr. Omme 1882 med Povline Nielsen født i Nr. Omme 1860, død 1924, begravet i Brejning.
Navnebevis på navnet Lønborg 30-12-1905. Ældste datter er født i Kodal, Nr. Omme.
                      Børn:
                      1: Else Kathrine: 1882-1904, bor på De Kellerske Institutioner, Brejning, Børkop.
                      2: Jens Christian Lønborg: 1883, gift 1908.
                      3: Jens Martin Lønborg: 1885-1965, gdr. i Sandbæk.
                      4: Ane Jensine Lønborg: 1886-1907, død i Ulfborg, begravet i Brejning.
                                                                  Datter: Helga Kathrine Lønborg: 1905, hos bedsteforældrene.

Andreas Brink Mouridsen:
Fra Opsund matr.1m, født 1907. Gift med forrige ejers barnebarn. Død i Videbæk 1984.
Køber 9-9-1934.
Gift i Brejning 1931 med Oline Kathrine Lønborg født i S matr.2d 1911, død i Videbæk 1985.
Flytter til Gl. Landevej 17.
                      Børn:
                      1: (Henne) Henny Brink: 1935.
                      2: Elsa Lønborg: 1936.
                      3: Kurt Egon: 1938-2012, eftermand på gården på Gl. Landevej 17.
                      4: Kjeld:  1943-2007, eftermand på gården på Gl. Landevej 17.
                      5: Jonna Lillian: 1945.
                      6: Olav Brink: 1946-2022, bosat i Videbæk.
                      7: Bent Brian: 1953-1953.

Kristian Vestergaard:
Køber 17-2-1948, bosat i Brejning ved købet.
Gift med Gerda. 

Henry Kristen Astrup:
Køber 27-7-1948, kom fra Herborg.

Niels Andreas Pletbjerg:
Kom fra Pletbjerg, R matr.6l,9c.
Køber 11-10-1974.
Sælger 6-9-1989 jorden (R matr.8c) til sønnen Per Pletbjerg R matr.9c.

Conny Nygaard Andersen & Bent Andersen:
Køber 15-3-1995.

Randbæk ejerlav matrikel 8b, Bindesbølvej 7 (fra 1991: matrikel 8d):
Matrikelnumre 1950: R matr.8b,26c, S matr.10, Barde matr.9s, Tiphede matr.3t.
Laurids Sørensen:
Fra Nr. Omme, hvortil han flyttede tilbage 1881.
Køber jorden og bebygger den 23-6-1880 (26-44). 

Jakob Jensen Dahl:
Født i Ramskovhus, Vinding 1857, dræbt i en ny gravet brønd ved sammenstyrtning 1931 i Nr. Omme, begravet i Timring. Brøndgraver og husejer i Timring.
Køber 10-8-1881 (26-443).
Gift i Timring 1880 med Lovise Charlotte Bergkvist født i Timring 1863, død i Timring 1946.
                      Børn: (født i Brejning, 13 i alt i ægteskabet):
                      1: Maren Sig: 1881.
                      2: August Bergkvist: 1884-1884, tvilling.
                      3: Jens Kristian: 1884-1884., tvilling.
                      4: August Bergkvist: 1885, gift i Nr. Omme 1914.
                      5: Ane Johanne: 1888.                     

Christen Christensen (Sønderby):
Født 1856 i Nr. Nissum, død 1936 i Spjald, gravsten. Stamtavle.
Køber 18-2-1891 (33-227). Kom fra Nr. Omme Fjalde. Forriges svoger.
Tilladelse til familienavnet Sønderby 18-11-1908 (46-61).
Flytter til Hovedgaden 62, Spjald, hvor han solgte uld- og røgvarer samt kurveflet.
Gift 1. 1879 i Timring med Ane Johanne Bergkvist født 1860 i Timring, død 1904.
Gift 2. med Ane Nielsen født 1865 i Timring, død 1921 i Spjald.
Gift 3. med Elise Nørlem født Selander født i Sverige 1866, død i Vorgod 1946, begr. i Brejning.
                      Børn:
                      1: Christen: 1880-1969, født i Riisholm, Timring. Død i Videbæk. I USA 9 gange.
                      2: August: 1882 i Nr. Omme, eftermand.
                      3: Laura Petrea: 1884. Bosat i Holstebro.
                      4: Andrea Johanne Dorthea: 1885-1973, gift med Mads Chr. Madsen, R 26a.
                      5: Mariane Karoline: 1887. Bosat i Esbjerg.
                      6: Kristian Theodor: 1890 i Brejning - 1955 i Herning. Slagter i Videbæk.
                      7: Nicoline Margrethe: 1892-1919, på fødegården.
                      8: Karl Otto: 1895, gdr. i Abildå og Videbæk. Hjørringegnen.
                      9: Anders Peder: 1897. Bosat i København.
                      10: Alfred Laurentin: 1900. Arrestforvarer.
                      11: Anna Kristine: 1901.

August Christensen Sønderby:
Forriges søn, født 1882 i Nr. Omme, død 1961 i Videbæk.
Køber 27-2-1912 (47-549).
Køber Sandbæk matr.1o 5-4-1921 (13-270).
Gift 1912 i Brejning med Ane Madsen født 1891 i Magersped, død 1969 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: 1913-1995 Videbæk.
                      2: Kristen: 1914-1916, gravsten.
                      3: Anders Christian: 1915-1992.
                      4: Anna Johanne: 1918.
                      5: Niels Martin: 1920-1942, begravet i Væggerskilde.
                      6: Aksel: 1921-2004, Tarm.
                      7: Meta Marie: 1924.
                      8: Ester Elise: 1925.
                      9: Klara: 1927.
                      10: Thorvald: 1930, tvilling, snedker i Videbæk.
                      11: Elna: 1930, tvilling.
Flytter til Videbæk 1944 og arbejdede som murer.

Anders Kristian Christensen Sønderby:
Forriges søn, født 1915, død 1992.
Forpagter 1944, køber 11-6-1948.
Gift i Sædding 1944 med Kirstine Mortensen født 1916 i Sædding, død 2000 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Niels Martin Bergquist: 1946, bosat i Videbæk.
                      2: Svend Arne: 1949, døbt i Videbæk.
                      3: Villy Bergquist: 1954-2014, Herning.

Laurids Mosegaard:
Køber 1-8-1985 til sammenlægning med Abildåvej 8. Bygningerne frasælges.

Knud Erik Nielsen & Susanne Poulsen:
Køber 12-6-1991.

Finn Ivan Lund Kristensen:
Køber 4-2-1997.

Thomas Refsgaard Laugesen:
Køber 1-3-2000.

Henry Lund Andersen & Arne Krog Andersen:
Køber 15-10-2003. Ombygger ejendommen.

Charlotte & Klavs Ladegaard Allerslev:
Køber 12-5-2010, graver ved Væggerskilde kirke til 2015.

Pletbjerg:
Randbæk ejerlav matrikel 9c, Sandbækvej 4:
Matrikelnumre 1950: R matr.6l,9c, Brgd matr.1dy,7.
Peder Ditlev Jensen:
Født i Lille Sandbæk 1817- død på ejendommen 1897.
Han starter på ejendommen omkring 1845 som husfæster og daglejer. I folketælling 1845 er han gift og karl på Store Sandbæk, mens hans kone boede hos hans forældre i Lille Sandbæk og var uldbin-derske. Opfører beboelsen før 1850.
Køber Randbæk matr.9c til selveje fra Feldbækgård 1-6-1858 (17-304).
Han var med i krigen 1848-50 og fik erindringsmedaljen i 1876.
Gift 1. i Brejning 1844 med Ane Andersdatter født i Rindum o.1822, død på ejendommen 1853.
                      Børn:
                      1: Inger: 1845, lever ugift i Pletbjerg 1901.
                      2: Mette: 1847-1928, gift i Skjern 1884, død i Skjern.
                      3: Ane Johanne: 1849-1853, mæslinger.
                      4: Sidsel: 1850-1930, gift med eftermanden.
                      5: Jens: 1853-1853, mæslinger.
Gift 2. i Brejning 1854 med Karen Christine Jensdatter 1876) født i Ulfborg o.1821, død 1876.
                      Børn:
                      6: Jens: 1854-1908, gift i Hoven 1890, død i Hoven.
                      7: Ane: 1858-1916, død i Hee.

Iver Christian Christensen:
Forriges svigersøn, fra Debelmose, Borris sogn født 1853, død på ejendommen 1940.
Køber 15-1-1883 (27-561). Skal give svigerfaderen aftægt i 4 fag nybygget aftægt ved stuehusets sydende.
Køber Brejninggaard matr.7, 27-6-1884 (29-3).
Gift med Sidsel Pedersdatter født 1850, død på ejendommen 1930.
                      Plejedatter:
                      1: Ane Petrine Christensen: 1890 i Brejning. Gift med eftermanden.

Jens Jensen:
Født i Sdr. Lem sogn 1877, død i Spjald 1958. Se SV matr.10b. Gift med formandens plejedatter.
Køber 11-12-1912 (48-340). Giver svigerforældrene aftægt i stuehusets 4 sydligste fag.
Køber Brejninggaard 1dy 19-3-1913 (48-340) og Brejninggaard 1ae 30-11-1915 (49-590).
Sælger Randbæk matr.9l 30-7-1940 til Svend Kristian Andersen, Knivsbækvej 11.
Gift i Brejning 1912 med Ane Petrine Christensen født 1890, død i Spjald 1973.
                      Børn:
                      1: Iver Kristian: 1914-1968, barbermester i Skjern, død i Herning.
                      2: Niels Andreas: 1916-2014, eftermand.
                      3: Henry Gustav: 1918-2000, herrefrisør og barber i Spjald.
                      4: Sigrid Johanne: 1922-1998, gift med Harry Pedersen, Spjald, sidst i Herning.
                      5: Karen Marie: 1923-1994, gift 1945 med barber Hjalmar Enemark, Videbæk.
                      6: Oskar Emil: 1928-2006, barbersvend i Spjald.

Niels Andreas Jensen (Pletbjerg):
Formandens søn født 1916, død i Spjald 2014.
Køber 20-5-1940.
Sælger 5-4-1945 Brgd. matr.1ae, Svendsholm, til Morten Madsen.
Navnebevis på Pletbjerg 17-5-1968.
Gift i Væggerskilde 1957 med Anna Margrethe Sørensen født i Emmerlev 1934, død Spjald 2022.
                      Børn:
                      1: Per: 1958, eftermand.
                      2: Keld: 1959, bosat i Vorgod-Barde.
                      3: Annie: 1967, gift Svejstrup, Løsning. 

Per Pletbjerg:
Forriges søn født 1958.
Køber 13-5-1980 på Brgd. matr.1dy og 7, R matr.9c.
Køber 15-4-1987 R matr.2k fra A. Lauridsen.
Køber 6-9-1989 R matr.8c fra Niels Pletbjerg.
Køber 7-8-1995 NV matr.4f+10b samt Nr. Omme matr.47y+z.
Gift 1980 med Inga Hansen født 1958 i Aulum. Bankassistent.
                      Børn:
                      1: Heidi: 1983.
                      2: Martin: 1985, bosat på Højmosevej 32, R.matr.4a.

Randbæk ejerlav matrikel 9d, Sandbækvej 3: se under Randbæk matr.2e. 

Randbæk ejerlav matrikel 9e, Feldbækvej 6:
Matrikelnumre 1950: R matr.9e,h,i,m.
Laurids Knudsen:
Født i Vesterbæk matr.V.10a 1841, død på gården 1922. (Stamtavle).
Ejer af Bækhus og Lillebæk i Brejning sogn og R matr.5h+6m+2g, kom her fra.
Køber 24-6-1885 (29.410) fra Feldbækgård og bebygger ejendommen.
Køber Randbæk matr.9h 10-9-1913 (48-519) fra NV matr.5c.
Gift med Georgine Marie Nielsen (1851-1916) fra Sdr. Lem.
                      Børn:
                      1: Ane Kathrine: 1875-1949, gift Brejning 1897 med møller Kr. Oluf Rye Skou
                                                   Olesen, Brejninggaards vandmølle. Se Randbæk matr.24b.
                      2: Niels: 1877-1966, død i Alberta, Canada, 1 søn, ugift.
                      3: Abelone Severine: 1880-1965, gift Brejning 1906 med tivoliejer Alfred Rahbek
                                                           Sørensen, Tarm (1885-1966). Rahbæks Tivoli.
                      4: Hans: 1882-1977, Elk Horn, Iowa, USA, ugift.
                      5: Knud Georg: 1885-1895, druknet i mergelgrav.
                      6: Niels Peder: 1892-1983, eftermand. 

Niels Peder Knudsen:
Forriges søn født 1892, død i Grønbjerg 1983, begravet i Brejning.
Køber 20-12-1916 (50-647).
Køber Randbæk matr.9i 5-6-1918 (51-924) af faderen Laurids Knudsen.
Køber Randbæk matr.5.o 28-10-1959 fra Otto Hus, Randbækgård.
Køber Randbæk matr.6e 11-2-1960 fra Ernst Knudsen, Nr. Søndergård.
Gift med Maren Andersen (1894-1944) fra Randbæk matr.7a.
                      Barn:
                      1: Julie Marie Knudsen: 1916-1987, gift med fætteren Svend Vesterbæk Knudsen.
Samboende med enken efter Peder Andersen, se SV matr.7b, Johanne Kathrine Andersen født Hen-riksen født 1900, død 1985.
Flytter til den gamle smedje i Grønbjerg.

Irma Margit Vestergaard adopteret Knudsen:
Forriges datterdatter, født 1936 i Randbæk, gift i Brejning 1956 med Hans Marinus Nielsen, Spjald født i Det gamle Missionshus, Brejning 1927, død i Spjald 2015.
Køber 31-10-1974 og bygger ejendommen om 1979.
Forpagter jorden ud 30-6-1987 til Peder Straasø Kjær, Randbæk matr.7a.
Flytter til Hovedgaden 21, Spjald.

Sten Sudergaard Pedersen & Marianne Damkjær:
Køber 12-2-1991.

Randbæk ejerlav matrikel 9m, Feldbækvej 4:
Svend Vesterbæk Knudsen:
Køber 1-12-1950 fra Randbæk matr.9e og bebygger.

Bente Daa Jensen & Hans Jørgensen:
Køber 27-6-1991, vielsesattest forevist 20-4-1994.

Erik Skov Eriksen:
Køber 20-4-1994.
Maskinstationsejer i Spjald, født 1935, død 2022, boet ejer huset.

Sten Sudergaard:
Køber 8-8-2023, lægges under Feldbækvej 6.

Randbæk ejerlav matrikel 16+30i, Væggerskildevej 24:
Christen Thomsen:
Født i Sønderlund, Sinding 1812, død 1890). Kom fra Sdr. Felding til Vorgod, til Brejning 1849.
Køber Randbæk matr.16 med Røjkum V matr.16b, 21-6-1848 (12-417). Er husmand i Øde Røjkum.
Køber Randbæk matr.30i fra Randbæk matr.4a, 17-12-1860 (19-152). Bebygger samme og flytter hertil med familien og medtager Randbæk matr.16, kaldet Grønbjerg, fra Øde Røjkum.
Gift med Karen Lauritsen (o.1813-1883) født i Skjern.
                      Børn:
                      1: Karen: 1840-1915, gift med Jens Nielsen, Torhuse.
                      2: Laurids: 1845-1914, eftermand på gården.
                      3: Maren: 1847 i Vorgod, gift 1877 med Niels Christensen Randbæk matr.31a+b.
                      4: Thomas: 1851-1859.
                      5: Mariane: 1854-1932, gift 1873 med Jacob Hansen Knudsen, død i Nr. Vium.

Laurids Kristensen:
Forriges søn født 1845, død 1914. Aftægt til forældrene og holde søsteren Maren bryllup (26-498).
Køber 26-5-1873 læst 6-7-1881 (26-390).
Gift i Brejning 1882 med Kirsten Andersen født i Moseminde, Vk matr.1b 1859, død 1949.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1884-1968, boede først i Nordamerika, senere i Argentina, død i Spjald.
                      2: Karen: 1886-1973, gift 1918 med murermester Marius Stampe, Videbæk.
                      3: Mariane: 1888-1980, til Guthrie Co, Iowa, USA i 1917, gift med Anders Lauridsen:
                                          1885-1949. (”Andrew”, begravet på Valley TWP. Cemetery).
                      4: Andrea: 1890-1960, manufakturhandler i Spjald, gift 1928 med Peter Thomsen.
                      5: Thomas: 1894-1971, eftermand på gården.
                      6: Anders Kristian: 1897-1989, sognepræst i Årslev-Hørning 1938-1965. Død i
                                                        Hornbæk ved Randers. Gift i Videbæk 1939.
                      7: Laura Kirstine: 1900-1900. 

Kirsten Kristensen:
Overtager ved skiftet 1-4-1925 (16-265). Forriges enke.

Thomas Kristensen:
Forriges søn født 1894, død i Spjald 1971.
Køber 1-4-1925 (16-266).
Gift i Hee 1933 med Margrethe Møller Jensen født i Hvingel, Hee 1911, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Laurids Møller: 1933-2018, eftermand.
                      2: Lis Møller: 1943. Gift Møller Hansen i Sandvad.
Hun gift 2. med Vilhelm Nørgaard (1903-1994), Spjald, se Hovedgaden 21.

Laurids Møller Kristensen:
Forriges søn født 1933, død i Spjald 2018. Begravet i Væggerskilde.
Køber 18-10-1963.
Gift i Nees 1966 med Marie Nygaard Nielsen født 1946 på Nørtoft, Nees. Død i Spjald 2022.
                      Børn:
                      1: Lene Møller: 1968, gift og bosat i Videbæk.
                      2: Jørgen Møller: 1970, gdr. på Væggerskildevej 24+26.
                      3: Henrik Møller: 1974, gdr. på Væggerskildevej 24+26.
                      4: Frank Møller: 1976, viceinspektør ved Finderup Efterskole bosat i Aulum.

Henrik Møller Kristensen:
Forriges søn født 1974.
Køber 6-2-2001.
Gift med Mette Klejnstrup. 

Henrik Møller Kristensen & Jørgen Møller Kristensen:
Samdrift fra 28-5-2009 med Væggerskildevej 24 og 26. 

Randbæk ejerlav matrikel 21a+30h, Væggerskildevej 32:
Christen Pedersen Bjerregaard:
Han var født i Gl. Sogn 1813. Han havde ejendommen i fæste under Randbæk matr.4a fra før 1845, hvor han er nævnt som daglejer på stedet. Ejendommen kaldes senere Hedehus eller Randbæk Hedehus. Chr. Pedersen havde fæstet et stykke af gårdens hede, og det skulle respekteres, men det må jo ved udskiftningen af fællesheden i 1850 være kommet under Randbæk matr.4. Han havde også fæstet noget jord fra Randbæk matr.6, se dér.
Gift i Brejning 1841 med Ingeborg Andersdatter født i Randbækgård 1810, død 1851.
                      Børn:
                      1: Kirstine: 1843, gift 1867 med Niels Lauridsen, Vorgod. Hun blev opdraget på
                                          Randbækgård hos morbroderen. Se Ladegården Brgd.matr.1s, 1890.
                      2: Sidsel: 1845-1901, gift i Dejbjerg 1880, død i Dejbjerg.
                      3: Peder: 1848-1922, gift i Vorgod 1878 og 1889, død i Nr. Vium.
Gift 2.i Brejning 1851 med Johanne Christiansdatter født 1826 i Ny Sogn, død i Videbæk, Øster Herborg 1866.
                      Barn:
                      4: Søren: 1853-1853, født og død i Torhuse.
Gift 3 i Vorgod 1867 med Else Kirstine Christensdatter. Han døde som husmand i Øster Herborg 1870.
I folketælling 1855 er han husmand i Torhuse matr.5, se der, Hedehuset er antagelig bortfæstet til:

Mikkel Christensen:
Fæster omkring 1853. Født i Tudskjær, Brejning sogn 1774, død i Magersped 1857.
Gift med Johanne Jeppersen født o.1795 i Thorsted. Se videre under Randeris matr.1b.

Jens Hansen:
Født i Nysted, Dejbjerg 1823, død på Fattiggården i Brejning 1905.
Køber Randbæk matr.30h fra Randbæk matr.4c,7-11-1861 (19-164) som var bebygget, boede her fra 1856. Christen Pedersen Bjerregaard havde haft ejendommen i fæste, men fæstebrevet var bortkommet, og han overdrog fæstet til ejeren, Christen Nielsen, Randbæk matr.4c.
Gift i Hover 1854 med Maren Pedersdatter født i Ulfborg 1829, død på ejendommen 1896.
                      Børn:
                       1: Hans Peter: 1857.
                       2: Martha: 1861, gift 1881.
                       3: Andreas: 1864, gift i Dejbjerg 1891.
                       4: Jenssine Julia: 1866-1926, gift 1892, død i Ølgod.
                       5: Petrine: 1869-1969.
                       6: Petrine: 1870.
                       0: Jens Hansen: 1877-1935, gift 1910, død i Troldhede, plejebarn.

Thomas Jensen:
Født i Sdr. Lem 1868, død 1952 i Ringkøbing.
Køber 31-3-1896 (37-231). Præsten kaldte ejendommen Krathuset ved nogle af børnenes dåb.
Køber Randbæk matr.21a, 2-12-1914.
Gift i Brejning 1897 med Inger Marie Jørgensen født i Hoverdalshus, Hover 1868, død i Ringkøbing 1938. Ægteparret flyttede til Ringkøbing i 1930.
                      Børn:
                      1: Jørgen Laurids Jørgensen: 1891 i Hover (hendes barn).
                      2: Petrine Marie Hagerup: 1898-1978, gift 1922, død i Herborg.
                      3: Karoline Nielsine: 1899-1979, gift 1921, død i Hanning.
                      4: Laurits Thorvald: 1902-1993, gift i Nr. Vium 1922, død i Spjald, begr. i Herborg.
                      5: Jens Kristian Julius: 1905-1983, gift i Brejning 1930, død i Spjald.
                      6: Thora Dagny: 1909, gift 1929 med vognmand J. K. Møller Jensen, Ringkøbing.         

Jens Kristian Julius Jensen:
Forriges søn født 1905. Bosat som ældre i Spjald, død dér 1983.
Køber 4-4-1930.
Gift i Brejning 1930 med Else Marie Henriksen født på Sandbæk Mark, matr.1e 1907, død 1975.
                      Børn:
                      1: Ingrid Marie: 1930.
                      2: Erik: 1934, bosat i Varde.
                      3: Henry: 1945, bosat i Spjald.
                      4: Bent: 1948, bosat i Spjald.

Mads Rudmose:
Født i Rudmose 1927. Død i Herning 2017, bisat i Brejning.
Køber 29-3-1972. Ombygger, anvendes som fritidsbolig. Major.

Erik Ernst Bach:
Køber 24-10-2018, forriges svigersøn, udlejer husene. Se Ringkøbingvej 72. Bygger nyt 2024.

Randbæk ejerlav matrikel 22, Nygårdsvej 15a:
Carl Danielsen:
Gårdejer i Videbæk matr.2i, Vorgod sogn (nu: Nygårdsvej 15).
Køber 8-5-1876 (24-39) til forening med sin gård.
Drives sammen med Væggerskilde matr.6,7&8. Der er tale om en lille parcel i skellet til Timring og Vorgod sogne.

Maren Sig Christensen:
Fik lov til at bygge et meget lille hus på matriklen, betalte aldrig leje. Fraskilt ”klog kone”.
Flytter før 1930 til August Jepsen i Vester Herborg, gift med datteren Inger, hvor hun døde 12-10-1930 og blev begravet på Videbæk kirkegård. Se videre under Randbæk matr.4f+5e. 

Anton Pedersen Prag:
Født 1880 på Randeris Mark, død 1968 på Spjald Alderdomshjem. Begravet i Væggerskilde.
Overtog huset o.1930, kom fra Randeris matr.1d. Forbedrede huset noget. Betalte ikke leje.

Marinus Madsen:
Født 1906, død 1981 i Videbæk, begravet på Tiphede kirkegård.
Boede i en del år sammen med Anton Prag, overtog huset, arbejdsmand i Videbæk. Betalte ikke leje. Flyttede til Videbæk nogle år før sin død.

Videbæk Jagtforening:
Disponerer i dag over huset.

Kinvadhus:
Randbæk matrikel 24b, Højmosevej 18:
Peder Martin Larsen:
Ejer af Gl. Præstegård.
Køber Randbæk matrikel 24, 14-1-1878. 24a hører senere til Højager.

Anders Peder Christensen:
Køber Randbæk matr.24b 3-12-1896 (37-78). Konge- og kirketiende er med. Bebygger ejendommen. Arbejdsmand, bosat i Brejning ved købet.
Køber forbeholder sig adgang til at bruge stemmeværket i åen ved ejendommen til engvanding.

Kr. Oluf Rye Skou Olesen:
Møller ved Brejninggaards vandmølle, se videre dér.
Køber 21-3-1900 (39-388).
Familien bor her i en periode, mens han stadig var møller.

Mikkel Chr. Andersen:
Køber 6-9-1905 (19-596).
Se under Store Højmose og Øster Højmose. Sad på aftægt på ejendommen fra 1921..

Niels Iver Madsen:
Køber 19-3-1909 (46-273), kom fra Randbæk matr.5h+6m.
Køber Brejninggaard matr.1dv 17-2-1911 (47-236).
Køber Brejninggaard 1do+ee 17-5-1911 (47-383).
Disse tre arealer frasælges igen i 1918 (51-893).
Flytter til Hedevang, Sædding sogn.

Jeppe Hansen:
Køber 2-8-1917 (51-431), bosat i Brejning ved handelen.

Bertel Marinus Pedersen:
Født 1871 i Torsted, død i Måbjerg 1954, begravet i Holstebro.
Kom fra Nr. Omme. Herefter vognmand i Spjald. Se Brgd. matr.1m.
Køber 1-4-1908 (45-401) V matr.25a fra Randbæk matr.7a. Se SV matr.9b, Bækhus.
Sælger 31-3-1909 (46-293) V matr.25a til V matr.13b.
Køber 20-7-1920. Se under Toft, NVmatr.7.
Gift 1898 i Brejning med Karen Lauridsen født 1859 i Randbæk matr.6a. Død 1927. Ingen børn.

Niels Kristensen:
Køber 25-2-1928.
Bor i Lille Brunsgaard, Nr. Omme sogn, død 1929, 79 år gl.

Anne Marie Kathrine Kristensen født Andersen:
Forriges enke.
Overtager ejendommen ved mandens død 13-2-1929, ifølge skiftet 26-6-1931.
                      Børn:
                      1: Christen Kristensen: gdr. i Lille Brunsgaard (1890-1966).
                      2: Anders Brunsgaard Kristensen: arbejdsmand i Spjald (1892-1967).

Ane Margrethe Brunsgaard Kristensen født Jepsen:
Forriges svigerdatter gift med Anders Brunsgaard Kristensen.
Køber som særeje 1-9-1936.
Med købet følger en lejekontrakt for Mikkel Kr. Andersen, Højmose, læst 18-5-1921 på 50 år ! samt aftægt til sælgerinden. Der boede også andre lejefolk i huset bl.a. Laurids Hansen, kone og søn Mads, senere slagter i Spjald.
Ejendommen nedbrændte i 1936, da der gik ild i æbleskivepanden.
Fraskiller Randbæk matr.24e, Højmosevej 16, til sønnen Kristian Brunsgaard 22-12-1962, derefter Carl Astrup Christiansen, død 1981, solgt af arvingerne 1-4-1981 til Erling Heltboe, Laugesens Have. Sidste ejer var Erik Skov Eriksen, Spjald fra 19-9-1989. Nedrevet 2013. Jorden købt tilbage til ejen-dommen af Marie Bjerre Dejgaard 11-8-2023.

Anders Brunsgaard Kristensen:
Overtog ejendommen 12-9-1963 ved konens død.
                      Børn:
                      1: Dagny Brunsgaard: 1914-1970, gift med gdr. Kristen Nielsen, Kratvej 6.
                      2: Methea Brunsgaard: 1915-2016, gift med gdr. Charles Nielsen, Odderbæk.
                      3: Niels Brunsgaard: 1917-1982, minkavler, bosat i Spjald.
                      4: Jens Kristian Brunsgaard: 1920-1994, smed, bosat i Spjald. Se SV matr.5af
                      5: Asta Marie Brunsgaard: 1923-1981, gift med eftermanden.

Bøje Linddal Olsen:
Forriges svigersøn, født 1912 i Brejninge, Holbæk, død 1978 i Spjald.
Køber 20-9-1963.
Gift i Brejning 1944 med Asta Marie Brunsgaard Kristensen født 1923, død i Spjald 1981.
                      Børn:
                      1: Anker Linddal: 1944.
                      2: Elo Linddal: 1947.
                      3: Anita Emilie: 1949.
                      4: Dødfødt dreng: 1951.

Ivan Jespersen:
Køber 20-8-1976. Se SV matr.5af. Kom fra Vildbjerg.

Hans Magnus Straasø Kjær:
Køber 29-10-1981. Bor på Højmosevej 20.

Lone Bang Pedersen & Jørgen Christiansen:
Køber 1-11-1985. Vielsesattest.

Mona Ebbesen & Palle Farsø:
Køber 4-7-1988, vielsesattest forevist 17-6-1997.

Malene Sparre Nielsen & René Johnny Ørum Larsen:
Køber 19-8-1997.

Jesper Brunsgaard & Marianne Engdal:
Køber 27-4-1999.

Marie Bjerre Dejgaard:
Køber 31-3-2014.
Køber Højmosevej 16, Randbæk matr.24e tilbage 11-8-2023.

Randbæks andel af hede og grønninger i Fjaldene:
Randbæk ejerlavs heder var udskiftet 11-4-1798, men brugtes stadig i fællesskab (La.V. B.80c, pakke 41, skelsætningsforretninger i Bølling herred 1794-1806). Randbæk matr.7 fik herved sin part af hederne matrikel 30 & 31.
Området blev delt mellem lodsejerne 10-4-1850, se Bølling-Nørre Herreders skøde- og pante-protokol nr.13 side 132 ff. En maskinskrevet kopi findes under Randbæk matr.6m i SG 23, B374: Retten i Ringkøbing: Tinglysninger, skøde- og servitutgenparter 1927 ff. På Landsarkivet i Viborg.
Randbæk matrikel 26, 27 og 30 var fælles hede- og mosejord til ejerne af matriklerne Randbæk 4, 5, og 6 og blev herved delt imellem dem. Randbæk matrikel 31 var fælles hedejord for matriklerne Randbæk 7 & 8.

Randbæk Hedehus (”Æ Kukmands hus”):
Randbæk ejerlav matrikel 26, senere 26a, nu 26d, Bindesbølvej 1:
Matrikelnumre 1950: R matr.26a,30ae.
Chr. Marcussen:
Bor i Sædding.
Køber fra Randbæk matr.7, parcel nr.7, 2-10-1800 (1-647) gårdens hedeparcel.

Jens Tafteberg, Terchel Christensen, Niels Graversen Brøllund:
Alle tre er bosat i Nysogn på Holmsland.
Køber 11-7-1805.

Christen Nielsen Sand:
Kirkesanger og skolelærer i Kloster på Holmsland.
Køber 2-1-1812 (2-267).
                      Mourids Pedersen Søndergaard:
                      Husmand i Væggerskildehus 1821, husmand i ejendommen 1824.
                      Født o.1785 i Nr. Omme, død 1833 i ejendommen.
                      Gift i Brejning 1820 med
                      Ane Katrine Pedersdatter: født i Assing 1786, død i Mosdal 1862.
                                            Børn:
                                            1: Maren: 1821-1838, født i Væggerskildehus, død i ejendommen.
                                            2: Mariane: 1824-1884, gift 1852 med Laurids Nielsen, Mosdal.
                                            3: Jens Peter: 1827-1834.
                                            Enken bor i ejendommen 1840 med datteren, strikker strømper til salg.
                                            Gift 2.1835 med Jens Pedersen Husted født o.1779, død 1863 i Kildsig. Hedder Jens Peder Jørgensen, se Lille Kildsig og Husted.

Kammerråd Jørgen Carl Lytken:
Bosat i Ringkøbing, landvæsens kommissær og prokurator.
Køber 14-5-1827, læst 9-10-1834 (7-265).

Niels Madsen:
Bosat som fæster af SV matr.4c i folketælling 1834.
Køber 3-9-1834 (7-262).

Den kongelige Kasse:
Overtager parcellen efter dom af 19-4-1838, ikke tinglæst.

Christen Nielsen (Sig):
Født i Sig, Hover sogn 1811. Kom fra Opsund matr.2a og bosatte sig i Randbæk. Død 1873.
Får ejendommen 17-11-1842, læst 18-4-1850 (13-116). Ejendommen kaldes ”Fjaldhus” i 1851.
Han fik skødet overdraget frit uden købesum og med 1 års skattefrihed mod at bebygge stedet.
Gift med Mariane Jensdatter født 1815 i Lille Sandbæk, død 1895 i Hedehuset.
                      Børn:
                      1: Niels: 1840-1869, født i Vorgod, død i Brejning Fjalde.
                      2: Jens: 1842-1865.
                      3: Peder Sig: 1846-1862. Hængte sig i Feldbæk.
                      4: Andreas: 1849-1919. Eftermand på gården. Død i Tovstrup, Hover.
                      5: Christen: 1851-1905, gift i Vorgod 1872, husmand Randbæk matr.4f, og derefter
                                            på Lille Ryesminde Mark, Videbæk, død i Herborg
                      6: Inger: 1854-1888, gift med eftermanden Niels Jensen.
                      7: Mette: 1857-1916, gift med eftermanden Jens Christian Jensen. 

Andreas Christensen:
Forriges søn født 1849, død i Tovstrup, Hover 1919.
Køber 17-1-1872 læst 13-12-1876 (24-170). Se Randbæk matr.4c og Sandbæk matr.1b.
Skal give forældrene aftægt. Dør som husmand i Tovstrup, Hover.

Niels Jensen:
Forriges ”svigerbroder” = svoger. Født i Holstebro o.1852. Senere i Torhuse, derefter Vorgod 1885.
Køber 25-1-1878 (24-511 / 572), Randbæk matrikel 26. Soldat i Viborg ved vielsen.
Gift i Brejning 1877 med Inger Christensen født i Randbæk 1854, død i Vorgod 1888.
                      Børn:
                      1: Kristen Sig: 1877-1958, gift i Herborg 1904, død i Herborg.
                      2: Jens: 1880-1926, gift i Nr. Omme 1901, død i Videbæk.
                      3: Anton Cilius: 1884-1934, gift 1923, død i Videbæk. Se Brgd. matr1o.

Jens Kristian Jensen: (”æ Kukmand”):
Født i Egvad 1860. Forrige ejers svoger.
Køber 11-1-1888 (31-1982) og 15-12-1889 (32-314). Kom fra Vorgod.
Køber Vestlige Del 13e, 17-6-1914.
Gården var oprindelig firelænget, men han byggede den helt om omkring 1916.
Gift i Brejning 1884 med Mette Kristensen født 1857 i Randbæk Fjalde, død i ejendommen 1916.                               

                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1886-1931, gift i Nr. Omme 1907, død i Hover.
                      2: Niels Christian: 1888,
                      3: Jens Ingvard: 1891, gift i Sdr. Felding 1921.
                      4: Ane Petrine: 1895, gift 1921 med Peder Christian Enevoldsen Vorgod.
                      5: Jens Peder: 1900-1991, gift i Nr. Vium 1926, død i Stauning.
Flytter til Gammel Missionshus Brgd. matr.1z i 1916, se dér.

Lauge Chr. Laugesen & Chr. Lyhne:
Køber 6-5-1918 (51-614).
Sælger V.D 13e, 20-8-1919 (52-958) til Laurids Lauridsen, Gaasdal.

Mads Christian Madsen:
Født 1870 i Brejning, død 1951 i Videbæk.
Køber 30-6-1919 (52-855).
Sælger Randbæk matr.26b 23-4-1931 til Gravers Graversen, Bindesbølvej 5.
Sælger Randbæk matr.26c 23-4-1931 til August Sønderby, Bindesbølvej 7.
Gift i Brejning 1907 med Andrea Johanne Dorthea Sønderby født 1885 i Nr. Omme, død 1972.
                     Børn:
                      1: Anna Johanne Sønderby: 1908-1909, tvilling. Magersped.
                      2: Methea Marie Sønderby: 1908-2003, tvilling, gift 1935 med Niels Sørensen, Velling.
                      3: Jens Peder Sønderby: 1910-1925.
                      4: Kresten Sønderby: 1911- 1984, født i Magersped. Videbæk, begravet i Ølgod.
                      5: Anna Sønderby: 1916-1988, født i Skovgård, Velling.
                      6: Anton Sønderby: 1918-1918 i Videbæk.
                      7: Esther Nicoline Sønderby: 1921-1925 i Fjaldene.
                      8: Anna Eleonora: 1923 i do. Gift i Varde 1952 med Helge Emil Banholtz Jørgensen, Varde. 

Kristen Kjeldgaard Lindenberg:
Født 1906 i Videbæk, død 1999 i Vorgod.
Køber 3-4-1934.
Køber Randbæk matr.30ae 4-7-1945 fra Laurids Laugesen, Randbæk.
Gift i Videbæk 1934 med Ane Kathrine Madsen født 1904 i Magersped, Brejning sogn, død 1984 i Vorgod. Hun havde sønnen Hans Madsen født 1926 i Videbæk, død i Esbjerg 2010.
                      Barn:
                      1: Frede Gunnar: 1940, bosat i Videbæk.

Kaj Kristensen:
Køber 15-10-1970 bygningerne med matrikelnummer Randbæk 26d. Vognmand i Spjald.
Jorden ligger nu under R matr.26b.

Erik Blæsbjerg Kirkeby:
Køber 23-6-1976.
Gift med Bente. 

Randbæk ejerlav matrikel 26b, Bindesbølvej 5:
Matrikelnumre 1950: R matr.26b, S matr.1s.
Gravers Graversen:
Født 1905 på Solsø Hede, Vorgod, død 1982 i Videbæk, begravet i Videbæk.
Køber 23-4-1931 Randbæk matr.26b og bygger ejendommen.
Køber 23-4-1931 Sandbæk matr.1s fra Sandbæk matr.1e, Bindesbølvej 3.
Gift i Væggerskilde 1930 med Minna Nelly Kristense Laugesen (1907-1996) fra Laugesens Have.
                      Børn:
                      1: Aase: 1932-2013, gift med Niels Sylvestersen, Bindesbølvej 4. Begr. i Videbæk.
                      2: Leif: 1935-2008, eftermand.
                      3: Gerda: 1939-2017, gift 1. med Jens Kr. Madsen, V. Barde, død, hun død i Spjald.
                      4: Jens: 1943-2011, chauffør i Spjald, ved Spjald Rutebiler.

Leif Graversen:
Forriges søn født 1935, død i Spjald 2008, begravet i Brejning.
Køber 1-3-1965.
Køber 27-9-1970 Randbæk matr.26a og frasælger bygningerne under Randbæk matr.26d.
Gift i Brejning 1962 med Jytte Hansen født i Vesterbæk V matr.11d 1943.
                      Børn:
                      1: Karen: 1963.
                      2: Bent: 1970, eftermand.

Bent Graversen:
Forriges søn.
Køber 26-11-1999.

Krathus:
Randbæk ejerlav matrikel 27, nu 27a,30c,p,q,v, Væggerskildevej 20:
Godsejer Rosenvinge:
Bosat på Slumstrup.
Køber en hedeparcel af Randbæk matr.7, 2-10-1800 (1-648).

Amtsforvalter Levinsen:
Bosat i Ringkøbing.
Køber 2-9-1824. Ingen tinglæst adkomst.

Niels Rasmussen:
Avlskarl på Slumstrup.
Køber 11-12-1826 (2a-329). Bygger huset og lejer det ud.
Indsidder siden 1829: Ane Christensdatter Krogmose, gdm. Jens Olesens fraseparerede hustru fra Lille Sandbæk, død i huset 1834.
I folketælling 1834 bor daglejeren Peder Andreas Nielsen i huset med sin kone Maren Andersdatter og fire børn. Se Mose, SV matr.11, og Magersped, Opsund matr.5.

Knud Andersen Hjelm:
Køber 20-12-1835 (7-474). Han var husmand og daglejer, 36 år i Folketælling 1840.
Gift med Karen Jensdatter, 44 år i Folketælling 1840, ingen børn.

Niels Christian Nielsen:
Født i Ølgod 1797, døde i Assing fattighus 1866.
Kom fra Vester Herborg 1842. Han var daglejer og husmand. I 1840 var han gårdejer i Opsund. matr.2a, se der. Han var gårdejer i Kibæk, Assing sogn i starten, men endte i Assing fattighus. Flytter til Assing i 1846.
Køber 22-6-1842 (9-271).
Gift i Vorgod 1825 med Mette Kirstine Berthelsdatter fra Fjelstervang, Vorgod født 1801, død 1860 i Assing fattighus.
                      Børn:
                      1: Maren: 1826 i Kibæk, Assing.
                      2: Ingeborg Kirstine: 1829 i do. -1897, gift i Faster 1859, død i Borris.
                      3: Berthel: 1832 i do.
                      4: Gjertrud Marie: 1836 i Kronborg, Nr. Omme.
                      5: Christian: 1840 i Opsund, Brejning -1859, død i Sdr. Felding.

Sdr. Felding – Assing Sogneforstanderskab:
Køber / overtager 20-7-1846 (11-211).

Christen Pedersen Bjerregaard:
Bosat i Brejning Fjalde (Hedegård).
Køber ejendommen på auktion, men lod straks loddet gå til efterfølgeren:

Jens Peder Poulsen:
Født i Torhuse, se under Væggerskilde matr.1 1820. Druknede ved badning 1854.
Overtager 5-6-1847, læst 15-11-1849 (12-549). Ejendommen kaldes Krathus.
Gift i Brejning 1846 med Mariane Andersdatter født i Dejbjerg (1823-1888), opvokset i Bækgård.
                      Børn:
                      1: Marie Christine: 1846, født i Bækgård, Brejning sogn.
                      2: Voldborg: 1848.
                      3: Anders Christian: 1851-1928, gift i Stauning 1876, død i Stauning.
                      4: Kirsten Marie: 1853-1937, gift i Brejning 1889 med Anton Kristensen, død i Skjern.

Mariane Andersdatter:
Forriges enke.
Overtager efter mandens død 1854, først tinglæst 11-11-1858 (17-423).
                      Barn:
                      1: Jensine Petrea Andersen: 1856, far tjenestekarl på Brejninggaard Svend Monson
                                                                        fra Sverige.
Gift 2. i Brejning 1859 med Jens Bang Poulsen i Randbækkrog, matr.8a.

Niels Hansen Jensen:
Kom fra Feuling født 1821, død 1891.
Køber 11-11-1858 (17-423).
Køber Randbæk matr.30l, 29-2-1868 (21-700).
Køber Randbæk matr.5c, 6-3-1876 (24-43) fra Randbækgård.
Sælger Randbæk matr.27b+30l, 5-5-1878 (25-18) til Jens Pedersen Dalgaard.
Sælger Randbæk matr.5c, 22-4-1880 (26-52) til Jens Andreas Peder Knudsen.
Køber Randbæk matr.30q, 7-5-1880 (26-53).
Køber Randbæk matr.30v 19-1-1881 (26-192) med påtegning 2-12-1892 (34-312).
Køber Randbæk matr.30x, 29-1-1882 (28-87).
Køber Randbæk matr.30p, 24-11-1884 (29-162).
Gift med Methea Jensen Blok født 1826 i Nr. Nebel, død 1911 i Randbæk.
                      Børn:
                      1: Jens Blok: 1865-1866.
                      2: Jens Blok: 1870-1950. Eftermand.

Methea Jensen Blok:
Forriges enke.
Overtager efter mandens død, læst 14-12-1892 (34-313).

Jens Nielsen (Blok):
Forriges søn (1870-1950), død i Ringkøbing.
Køber 14-12-1892 (34-314).
Køber Sandbæk matr.1b 9-1-1895 (35-?).
Får navnet Blok som familienavn 10-4-1907 (44-566). (I USA: Block).
Gift i Brejning 1893 med Andrea Sand (1871-1950). Se: Slægten Sand.
Flytter til Ravnsbjerg og bygger Ny Ravnsbjerg 1916.
                      Børn:
                      1: Maren Sand: 1894, gift 1935 i Rindum med Peder Christen Pedersen, Vedersø.
                      2: Niels Blok: 1896-1970, farmer i Lincoln, Nebraska.
                      3: Hans Sand Blok: 1899, bosat i Ringkøbing.
                      4: Methea Jenny: 1901, gift 1925 i Rindum med Carl Vilhelm Hørmer, Hillerød.
                      5: Hans Kristian: 1903-1905.
                      6: Hans Kristian: 1906-1982, ejer af tagdækkerfirma i Lincoln, Nebraska.
                      7: Herman: 1908-1993, bygmester i Lincoln, Nebraska. Ugift.
                      8: Emil Gustav: 1911-1993, vaskeriejer i Lincoln, Nebraska. Ugift.

Anders Andersen:
Køber 20-9-1916 (50-509), kom fra Videbæk.

Kristen Augustinussen:
Født 1886 i Kollerup. Kom fra Tim.
Køber 9-10-1918 (52-239).
Gift med Kirstine født 1893 i Tim.
                      Barn:
                      1: Alfred: 1915.

Niels Chr. Trab:
Køber 17-5-1922 (13-375).
Udlejet 1925 til Sofie & Theodor Kirkegaard. 

Kristen Højmose Kristensen:
Født i Pinbjerg 1893, død i Spjald 1982. Ugift, begravet i Brejning.
Køber 3-1-1928.

Jens Johannesen Viftrup Andersen:
Kom fra Viftrupgård, se dér.
Køber 24-6-1943.

Poul Peder Viftrup Andersen:
Forriges søn (1922-1999). Død i Spjald. Ugift.
Køber 23-12-1949.

Laurids Kristensen:
Køber 15-3-1988, bor på Væggerskildevej 24, hvorunder jorden lægges.

Lena Lauridsen & Per Bøgum Kristensen:
Født 1966 på Væggerskildevej 15, kabelarbejder.
Køber 1-7-1988. Det meste af jorden frasolgt. Vielsesattest forevist 5-11-1996.

Denni Tranberg Kristensen:
Født 1988 i Kratvej 2.
Køber 23-5-2013.

Kirkegaard, nu Bøgely:
Randbæk ejerlav matrikel 27b+30l, Væggerskildevej 28:
Jens Brydenbol Pedersen Dalgaard:
Født i Ramme o.1813, død på ejendommen 1881. Skifte i Bølling Herreds sk.prot. 1881 s.89a.
Køber 5-5-1878 (25-18) fra matr.27a, som er bebygger. Skal give aftægt til Niels Hansen Jensen og hustru Methea i R matr.27a ifølge kontrakt af 18-4-1878 (25-19).
Gift med Birgitte Kirstine Henriksen født i Ringkøbing o.1821. Bortflyttet før 1890.
                      Børn: ifølge skiftet efter faderen:
                      1: Peder Jensen Dalgaard: eftermand.
                      2: Kirstine: gift med Peder Henriksen Nr. Albæk.
                      3: Elise: gift med Niels Nielsen Vestergård, Nr. Vium.
                      4: Ane Marie: gift med Jens Peder Pedersen Elkjær, Timring.                                           

Birgitte Kirstine Henriksen:
Forriges enke, overtager 1881 ifølge skiftet, får først skøde 1-6-1892 (34-97).               

Peder Jensen Dalgaard:
Forriges søn født i Vedersø 1855. Død i Videbæk 1915, Herborg sogn, begravet i Videbæk.
Teglfabrikant og husmand i Randbæk. Ejer af Feldbækgård. Husmand i Vester Herborg og sidst træhandler i Videbæk. Kom til sognet fra Nøvling 1878.
Køber 1-6-1892 (34-94).
Køber Randbæk matr.21a 28-6-1899 (39-28).
Ejendommen er udlejet i 1901, og familien ejer nu Feldbækgård, NV. Matr.5a.
Gift med Kirsten Hansen født 1857 i Ramsømagle, Roskilde amt, død i Videbæk 1946.
                      Børn:
                      1: Hans: 1881-1905, død i Feldbæk, begravet i Herborg.
                      2: Birgitte: 1883.
                      3: Maren: 1886.
                      4: Jens: 1889.
                      5: Ole Hansen: 1892-1965, gift i Herborg 1918, gårdejer i Herborg.
                      6: Mathilde: 1894.
                      7: Niels Peter: 1896-1958, gift i No 1924, død i Skjern.
                      8: Ane Kirstine: 1900-1967, død ugift i Videbæk.

Anders Lund Andersen:
Født på Viftrupgård 1878. Han var tjenestekarl på Asmild Kloster ved Viborg i 1902, hvor hans tilkommende kone var tjenestepige. Død på gården 1947.
Køber 27-9-1903 (42-197), men boede på gården fra november 1902.
Ejendommen brændte omkring 1928.
Fik familienavnet Lund 16-12-1908 (46-126).
Gift i Frederiks 1902 med Marie Susanne Harritz født i Grønhøj, Frederiks 1882, død 1965.
                      Børn:
                      1: Mariane Margrethe: 1902-76 i Frederiks, g.1926 med Carl Rudmose, Brejning.
                      2: Mariane Marie: 1903-1978, gift 1926 med Simon Hjøllund, St. Sandbæk.
                      3: Johanne Filippa: 1905-80, gift 1940 med Jesper Graakjær Mikkelsen, Videbæk.
                      4: Poul Peder: 1907-1982, smed i Væggerskilde.
                      5: Jenny Johanne: 1909-1994, gift i Sdr. Lem 1941, død i Sdr. Lem.
                      6: Richard Aage: 1911-2004, efterfølger på gården.
                      7: Einar Henry: 1913.
                      8: Julia Klara: 1914, gift 1952.
                      9: Marry Sigrid: 1915.
                      10: Harald: 1916-1989, landmand på Kærhusvej 4a (2).
                      11: Nelly: 1917, gift 1942.
                      12: Anna: 1919, gift 1943.
                      13: Aksel: 1920-2001, smed i Væggerskilde.
                      14: Frode: 1922-1943.
                      15: Holger: 1925-2001, begravet i Væggerskilde.
Flere af sønnerne (Harald, Aksel, Poul) og nevøen Jens Mastrup var med i Modstands-bevægelsen i Brejning sogn under Krigen. Harald skjulte våben og ammunition i kæl-deren til sit hus ved Kartoffelkogeriet i Opsund, og de skjulte bl.a. to franskmænd, der var rømmet fra tyskerne i Videbæk, på Væggerskilde kirkes loft, hvortil de bragte mad dagligt. Deres mor sagde efter Krigen, at hun havde undret sig over det svind, der var i spisekammeret, men havde holdt sin mund dermed. Efter en tid blev flygtningene hjulpet videre og endte i Sverige. Meddelt af politibetjent Bent Rasmussen, Videbæk, der under 2. Verdenskrig var ansat ved murermester Hankelbjerg, Spjald. 

Richard Aage Lund:
Forriges søn født 1911, død i Spjald 2004.
Køber 1-12-1944.
Gift 1941 i Herborg med Jenny Lønborg født 1919 i Sandbæk matr.1d, død 2009 i Spjald.
                      Børn:
                      1: Tove: 1941.
                      2: Frode: 1944, gårdejer på Kærhusvej 15.
                      3: Gerda: 1950.
                      4: Agner Harritz: 1955.
                      5: Rita Harritz: 1959.

Mogens Cedergren Bech:
Født i Nr. Omme 1933, død i Skolegade 16, Spjald 2008. Kom fra Lille Thorager, Sir.
Køber 6-9-1977.
Gift med Aase Trab Damgaard født i Hurup 1935. Hjemmesygeplejerske.

Tage Møller:
Ejer af Væggerskildegaard.
Køber 4-8-1995 og lægger gården ind under Væggerskildegaard.

Mie Borg Møller & Ulrik Møller:
Forriges søn født 1978 på Væggerskildevej 7, ejer stuehuset med jord.
Køber 26-10-2015.

Randbæk ejerlav matrikel 27c, Væggerskilde kirke:
Udstykket 16-10-1916 fra Randbæk matr.27b (50-571).
Tilkøbt 20-3-1969 Randbæk matr.27d fra Randbæk matr.27b.

Randbæk ejerlav matrikel 30a, under Randbæk matr. 6g, Væggerskildevej 2. 

Randbæk ejerlav matrikel 30f, Bindesbølvej 8, se Randbæk matrikel 4c m.fl. 

Randbæk ejerlav matrikel 30s, Væggerskildevej 18:
Christen Nielsen:
Køber parcellen af Bertel Madsen Kamp, Randbæk matr.6a, 7-8-1875 med ret til klynekastning i parcellen af sælger, som sælger denne ret videre til August Fenger, Bilring 30-10-1881. Denne ret ophæves først af Mads Næsgaard, Bilring, 18-10-1927.
Christen Nielsens enke sælger parcellen videre til Mads Nielsen, Randerisgård. 

Mads Nielsen:
Ejer af Randerisgård.
Køber 30-3-1876.

Johan Larsen:
Født 1857 i Røjkum V matr.18, kom fra Nr. Omme. Daglejer. Død i Torsted 1941.
Køber 18-3-1878, læst 28-2-1884 (28-416). Bebygger ejendommen før 1878.
Gift med Øllegaard Jensen født o.1856 i Vinding.
                      Børn:
                      1: Lars Peter: 1878.
                      2: Juliane: 1879.
                      3: Jens Peder: 1882-1934, død i Torsted.
                      4: Ane: 1885-1950, død i Ikast.
                      5: Karen Marie: 1886-1945, gift i Hover 1912, død i Hover.
                      6: Jens: 1887-1888.
                      7: Hansine: 1888-1960, død i Snejbjerg.

Mathias Nielsen:
Født i Lem 1865, død i Videbæk 1953.
Køber 11-9-1889 (32-214). Flytter til Petersminde, Brgd.matr.1v og derefter til Barde Kær, Vorgod.
Gift i Brejning 1889 med Ane Sørensen født i Moesgård 1860, død i Videbæk 1944.
                      Børn:
                      1: Abelone Birgitte Marie: 1890, gift i Vorgod 1914.
                      2: Kathrine Marie: 1893, gift i Vorgod 1917.
                      3: Udøbt pige: 1896-1896.

Christen Christensen Toft:
Født 1856 i Rosborg, Bølling, kom til Brejning fra Hanning 1898. Daglejer, boede i Østerbækhus. Død i Skjern 1942, se Væggerskilde matr.1 og Opsund matr.2r+2s.
Køber 3-8-1900 (39-545).
Gift i Vorgod 1880 med Else Iversen født i Vorgod 1861, død i Skjern 1944.
                      Børn:
                      1: Dorthea: 1883.
                      2: Iver: 1889.
                      3: Johan: 1891.
                      4: Kirstine Elsine: 1893.
                      5: Jens: 1895.
                      6: Johannes: 1896.
                      7: Anne Katrine: 1899.
                      8: Nina Bech: 1902-1902.
Familien flytter til Skjern 1902.

Niels Knudsen:
Født i Randbæk 9e 1877, død i Alberta, Canada 1966.
Køber 27-2-1902 (41-98).
Rejser til Ringkøbing og derefter i 1929 til Canada med kone og søn.
Gift i Brejning 1902 med Mette Marie Nielsen (1880-1957) fra Sdr. Randbæk.
                      Børn:
                      1: Laurids Knud Georg: 1903-1969, farmer i British Colombia, Canada, ugift.
                      2: Kristen Sinefred: 1906-1906.

Svend Kristensen Kjærgaard:
Født 1868 i Thorsted, død 1946 i Vorgod, begravet i Brejning.
Husmand og vejmand, kom fra Sdr. Lem i 1892 til Svensholm, nuværende Mosevej 9 i Randbæk. I 1904 på Mosdal Mark. Bosat 1910 i Røjkum.
Køber 22-1-1914 (49-64).
Ejendommen går på tvangsauktion 23-3-1932.
Gift i Brejning 1892 med Maren Poulsen født i Brejninggaards Vandmølle 1865, død 1923.
                      Børn:
                      1: Karen Hammelsvang: 1893-1954, gift med Morten Madsen, Randbæk matr.4g.
                      1: Anna: 1894, gift 1921 med Mads Nielsen Grydsgaard, Torsted.
                      2: Karen Marie: 1896, gift 1924 med Martin Mortensen, Ringkøbing.
                      3: Kristen Kjærgaard: 1897.
                      4: Pouline Kirstine: 1898-1936, gift 1923 med Kristen Birkmose, død i No.
                      6: Kristine: 1900.
                      7: Sine: 1901-1901, tvilling.
                      8: Kristen Kjærgaard: 1901-1901, tvilling.
                      9: Kristen Kjærgaard: 1903.
                      10: Marry Julie: 1904-1904.
                      11: Marry Julie: 1910.

Jens Martin Jensen:
Født i Lille Kærhus 1909, død i aftægtshuset ved Moesgård 1987. Kom fra Hover.
Køber efter tvangsauktion 7-3-1935. Kom fra Hover.
Gift i Hover 1933 med Oda Søndergaard fra Tim. Født i Slotshus, Hover 1914, død 1967.
                      Barn:
                      1: Villy Marinus: 1932 i Slotshus, Hover.

Villy Marinus Jensen:
Forriges søn født 1932.
Køber 1-11-1968. Flytter til Spjald o.2000.
Gift i Rindom 1965 med Maja Jensen født 1940.
                      Børn:
                      1: Karsten: 1962.
                      2: Bodil: 1966.
                      3: Børge: 1969.
                      4: Verner: 1971.

Verner Jensen:
Køber 19-1-1998, forriges søn født på gården 1971.

Randbæk ejerlav matrikel 30t, Bindesbølvej 4, se Randbæk ejerlav matrikel 5d+30t.

Randbæk ejerlav matrikel 30z, Væggerskildevej 10:
Mads Jensen:
Køber 6-3-1911 (47-251).
Matriklen er skilt fra Randbæk matr.30a til at bygge aftægtshus på. Se dér.

Else Kathrine Jensen født Andersen:
Forriges enke.
Overtager 14-9-1921 (12-780).
                      Børn: ifølge Ulfborg-Hind herreders skiftebog 1921-22 nr.11:
                      1: Anna Marie: 1868-1915 gift med gdr. Kristian Frederik Kamp, Opsund.
                      2: Jens: 1871-1933, husmand i Nørkjær, Hover.
                      3: Christine:(1878-1904 gift med gdr. Jens Peder Bjerg Stampe, Gørding.
                      4: Anton: 1881-1966 husmand på gården i Randbæk.
                      5: Anders: 1866-efter 1946.
I skifteretten har man ikke oplyst, at der er en søn mere, Anders. Han rejste antagelig i vrede, da han ikke sagde farvel, med kone og to børn til Boston i USA i 1892, og så hørte ingen fra ham, før han 53 år senere antagelig gennem Røde Kors sendte en hilsen gennem sognefoged Peder S. Kjær i Randbæk til broderen Antons fødselsdag i juni 1945, og kort tid derefter mødte han selv op. Det var gået ham godt som farmer og bygmester. Han var enkemand og havde de to børn derovre. Han blev hjemme omkring et halvt år og rejste så tilbage igen, men da han kun talte, men ikke skrev, dansk, kneb det med at holde forbindelsen, så det vides ikke, hvornår han døde. Desuden havde de haft datteren
                      6: Karen Margrethe: 1874-1889.

Peder Kristensen:
Køber 14-9-1921 (12-780).

Ane Kathrine Knudsen:
Født på Ringkøbingvej 22, Opsund (1884-1960). Ugift.
Køber 30-5-1929. Ejendommen brændt og genopbygget.
                      Børn:
                      1: Thorvald Vesterbæk Knudsen: 1912-1980, eftermand.
                      2: Aage Vesterbæk Knudsen: 1916, murer i Sinding.
De to sønner, men nok især Aage var med i Modstandsbevægelsen i Brejning sogn under Krigen. Når der i den illegale radio kom ”Hilsen fra William”, skulle de i aktion. Tolstrup var nedkastningschef. Første gang blev der kastet våben m.v. ned øst for nuværende Spjald Flyveplads i heden. Jep Sundgaard kørte det nedkastede væk, som blev gemt i kælderen på moderens ejendom. Der blev kastet våben ned fra 1943 til 1945, efterhånden især på Sædding hede, da der var mange tyske tropper omkring Brejning-gaard.

Thorvald Vesterbæk Knudsen:
Forriges søn født 1912, død i Spjald 1980.
Køber 15-2-1961.
Gift med Jensine Søndergaard født 1914 i Opsund, død 1991 i Spjald, tidligere gift med Ib Madsen (1905-1960), Kinvadhus. Han gemte våben i moderens kælder under krigen 1940-45.

Andreas Østerby Gravesen:
Født 1936, død i Spjald 2005.
Køber 15-8-1978, lærer på Brejninggaard Efterskole.

Tove Gravesen:
Overtager 1-10-1991, da de køber hus i Spjald, forriges hustru. Sekretær på Brejninggaard Efterskole.

Johanne H. L. & Svend Erik Søndergaard:
Køber 23-10-2001.

Pia & Per Ankjær Gadegaard:
Køber 26-6-2008.

Birgit Neyfred & Per Gert Krogstrup Jørgensen:
Køber 30-7-2015.

Randbæk ejerlav matrikel 30æ, Væggerskildevej 12:
Peder Kristensen:
Kom fra Randbæk matr.6k+30u, Væggerskildevej 14. Død i huset 1940.
Bygger som aftægtshus til Væggerskildevej 14 ifølge udstykningsaprobation af 13-11-1914.

Lars Jensen Boutrup:
Født i Aulum 1893, død i huset 1963. Begravet i Væggerskilde.
Køber 3-6-1940. Arbejdsmand og husmand. Se SV matr.5i og 12d samt Sandbæk matr.1e. Kom fra Svendsholm, Brgd. matr.1ae.
Gift i Brejning 1920 med Inger Kristine Hansine Jensen født i Tørring 1887, død i huset 1957.
                      Børn:
                      1: Martin Graversen: (hendes), vognmand i Frederikshavn.
                      2: Andreas Kristian Boutrup: 1921-1998, husmand på Kildsigvej 1. Ugift.
                      3: Bernhard Frands Lundsgaard Boutrup: 1923-1988, eftermand. Ugift.
                      4: Carl Henry Boutrup: 1926-1992, Vancouver, Canada, bisat i Væggerskilde. Ugift
                      5: Anders Amosegaard Boutrup: 1929, bosat i Herlev. Gift.
                      6: Vagner Osvald Boutrup: 1931, bestyrer af hvilehjemmet i Rask Mølle. 2006 bosat i                                                                             Løsning. Diakon fra Århus 1958. Bedemand. Gift.

Bernhard Frands Lundsgaard Boutrup:
Forgængers søn født i Brejningvej 25 1923, død i huset 1988. Ugift.
Køber 14-9-1964.

Kurt Nielsen:
Gårdejer på Rudmosevej 5, se dér.
Køber 26-4-1989 og renoverer bygningen til senere beboelse.

Michael Hornshøj Jensen:
Køber 11-11-2003.

Randbæk ejerlav matrikel 30ac / ag, Lillebyvej 5:
Christen Christensen Lyhne:
Bygger o.1929. Kom fra Bindesbølvej 8.

Anna Væggerskilde født Smith:
Køber 5-4-1933 med ægtepagt.
Gift med Anton Medom Lauridsen Væggerskilde død 14-11-1959. Hun død 19-1-1952.

Anton Medom Lauridsen Væggerskilde:
Sad i uskiftet bo efter hustruens død 19-1-1952. Ejede tidligere Væggerskilde matr.1c. Se der.

Ane Sand Væggerskilde:
Køber 1-3-1960. Forriges datter, født på Væggerskildegård 1920.
Nyt skøde 17-5-1965 på Randbæk matr. 30ag, da 30 ac sælges til Lillebyvej 4.

Edmund Juulsgaard Kristensen:
Køber 1967, opvokset på Lillebyvej 8.
Flytter til Kildevej 12, Spjald.

Elly Møller Andersen & Henning Bay:
Køber 19-1-1987.

Jeppe Nørgaard Mikkelsen:
Køber 6-12-1993.

Jeanette & Daniel Stigaard Lauridsen:
Køber 9-9-2003.

Virkelyst:
Randbæk matrikel 31a+b, Væggerskildevej 8:
Matrikelnumre 1950: R matr.31a,b,d,e,f.
Niels Christensen:
Født 1848 i Sandbæk, død i Randbæk 1884.
Køber 23-6-1879 (25-353) matr.31a og bebygger. Køber fra Randbæk matrikel 7.
Gift i Brejning 1877 med Maren Christensen født i Vorgod 1847, lever i Iller i 1911. Død på Amtssygehuset i Kjellerup 1929 fra Fuglemose, Vinderslev sogn 1929, begravet i Grønbæk. Se Randbæk matrikel 16.
                      Børn:
                      1: Christen Randbæk: 1879-1885.
                      2: Karoline Kirstine: 1880-1885.
                      3: Niels Randbæk: 1882, karetmager i Gjern, gift i Thorsø 1906.

Maren Christensen:
Forriges enke, arver 16-6-1886 (30-121).
Gift 2. i Brejning 1888 med Anders Jensen (Vestergaard) på Iller Mark, Grønbæk. Han død 1911.

Niels Christian Christensen:
Født i Borris 1855, træskomand og husmand i Jørlunde, Frederiksborg amt fra o.1882-1886.
Køber 16-6-1886 (30-121). Biskolelærer i Randeris 1-11-1886 til 15-4-1887.
Køber 5-9-1886 (31-455) Randbæk matr.31b.
Gift i Jørlunde 1882 med Karoline Hansen født i Jørlunde 1851.
                      Børn:
                      1: Marie Christine: 1883 i Jørlunde.
                      2: Sigrid Emilie: 1884. Rejst til USA.
                      3: Hans Thorvald: 1886 i Brejning.
                      4: Gudrun Anna Augusta: 1888.
                      5: Helga: 1891.

Mikkel Chr. Andersen:
Kom fra Store Højmose, se videre dér.
Køber 12-12-1892 (34-313). Har ret til tørveskær i Randbæk matr.9b.

Marinus Henriksen:
Køber 14-12-1892 (34-313), kom fra Sandbæk Mark. Forriges stedsvigersøn.
Flytter til Nr. Sandbæk, Sandbækvej 16, 1897. Se dér.

Carl Verner Bluhme Hauritz:
Født i Nustrup 1858, død i Vesterbæk, Brejning 1929.
Køber 2-12-1896 (37-36). Kom fra Abildå, Nr. Omme. Skræddersyning. Se Randbæk 4a.
Gift 1. i Nr. Omme 1884 med Maren Brunsborg født 1858 i Thorsted, død på Mosdal Mark 1905.
Familien flytter til Mosdal Mark V matr.27c i 1904.

Jens Ahle Andersen:
Født 1874 på Væggerskildegård (matr.2c), død 1950 i Solsøhede, Videbæk.
Køber 9-11-1904 (43-225).
Sælger Randbæk matr.31c til Randbæk matr.4a.
Gift i Ulfborg 1904 med Ane Marie Pedersen født 1878 i Fuglbjerg, Stadil, død 1953 i Solsøhede.
                      Børn:
                      1: Anders Ahle: 1904-1981, gdr. Mosgårdshus, NV matr.9a. Død i Hee.
                      2: Kirstine Marie: 1906-1977, gift 1935, død i Videbæk.
                      3: Peder Kristian: 1909-1959, død i Videbæk.
                      4: Karen Marie: 1914, gift 1.1935 med Jens Peder Gren, Brejning. 

Jens Nordestgaard Madsen:
Født i Vorgod 1913, død i Ringkøbing 1992.
Køber 11-12-1946. Flytter gården mod nord til landevejen 1962 og bygger nyt.
Sælger Randbæk 31d (ubebygget. parcel) til stedmoderen Karen Hammelsvang Madsen, Randbæk 4g.
Sælger Randbæk matr.31f (ubebygget parcel) til faderen Morten Madsen, Randbæk 4g, 11-9-1950.
Sælger 17-1-1951 R matr.31f til Morten Madsen, Randbæk, herfra 19-6-1953 til Thelle Knudsen, Muldbjergvej 7 og herfra til faderen Mads Knudsen 14-2-1958 (se V matr,6c).
Gift i Brejning 1947 med Ellen Guldberg Lauridsen født 1921 i Skjern, datter af gdr. Niels Bork Lauridsen, Ladegården, død 1994 i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Poul Guldberg Lauridsen: 1947 (hendes).
                      2: Grethe Guldberg: 1948.
                      3: Ingrid Guldberg: 1950.
                      4: Gerda Guldberg: 1953.
                      5: Niels Erik Guldberg: 1956.
                      6: Karen Helene Guldberg: 1957. 

Iver Nielsen:
Køber 1-7-1965, kom fra Sædding.
Gift med Edit Margrethe Nielsen. 

Kristen Nielsen Dragsdal:
Født i Nr. Omme 1923, død i Nr. Omme 1976.Kom fra Grønbjerg, ejede samtidig Bindesbølvej 4.
Køber 1-5-1966.
Køber Randbæk matr.31f 10-3-1967 af gdr. Knud Hede Knudsen, Ølstrupvej 13.
Parcellen blev købt af hans broder, Thelle, 20-2-1953 fra Morten Madsen, og derefter af hans far, gdr. Mads Knudsen, Ølstrupvej 13, 31-1-1958.
Gift med Anna Grene: født 1928, død i Nr. Omme 2011.

Jens Meldgaard Thomsen:
Gårdejer i Lyhne.
Køber 4-10-1967 på sønnen Kurt Meldgaard Thomsens vegne, da han ikke var myndig.

Kurt Meldgaard (Thomsen):
Får skøde på gården 1-3-1968. Født i Lyne 1947. Flytter til Videbæk 2019.
Gift i Borris 1967 med Krista Thomsen født 1948.
                      Børn:
                      1: Lone: 1967, gift Jensen, Videbæk.
                      2: Flemming: 1969, tømrermester i Spjald.

Kristen Lübker Clausen:
Køber 1-10-2018 bygningerne med noget jord. Den meste jord solgt fra til Viftrupgård.

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.


                                                                                      Johannes J. Lund
                                                                                      Spjald, sluttet 2024.