Nordvestlige (NV) ejerlav, Brejning sogn:

Ravnsbjerg:
Nordvestlige ejerlav matrikel 1, Ravnsbjergvej 2.
Matrikelnumre 1950: NV matr.1a,9b. 

Gården bestod i 1646 af to gårde, der hørte under Brejninggård. 

Gården bestod oprindeligt af to gårdsparter, hvor det ikke er muligt at adskille beboerne før Omkring 1718. Ejendommene købes til selveje fra Brejninggård, hvorunder de altid har hørt. 

Peder Christensen & Simon Jørgensen:
Nævnt 1660 hver på en gård.

Peder Christensen & Jesper Jørgensen:
Nævnt 1661 og 1664. Hartkornet er: 5½-3½-0-4/5. Gården benævnes ”en hel fæstegård”.

Anders Olufsen & Jørgen Jespersen (som må antages at være formandens søn):
Nævnt 1674-1699. Hartkornet er 5-7-2-2 4/5 i 1683, men sænkes til 5-6-2-0 i 1688. Det svarede til 41,7 tønder dyrket areal.
Ildsted- og kvægskat 1677: 4 ildsteder, 4 heste, 3 køer.
Kop- og kvægskat 1678: 2 mænd + 2 koner, 3 heste, 3 køer, 1 kalv, 9 får, 1 svin, 2 bistader.
Ifølge skatteregnskabet 1682-83 er Anders Olufsen ikke gift i 1682 (enkemand), i 1683 er han gift med Birgitte. Ifølge skatteregnskabet er der som regel 1 pige og 1 karl til gårdens drift.
Anders Olufsen er sidst nævnt 1699 med sønnen, Christen. Jørgen Jespersen er sidst nævnt 1688.
I forarbejderne 1683 til matriklen 1688 beskrives gården således: marken strækker sig i syd til åen og i nord til St. Snogdals mark. Søndermarken er dels middel havrejord med hvid sand og muld, 1 år byg, 1 år hvede, hviler 4 år, dels middel rugjord med grå sand og muld, 1 år byg, 2 år rug, hviler 3 år. Vestermarken er som forrige nævnte middel rugjord. Nørremarken er dels skarp rugjord med grå og hvid sand, 1 år byg, 2 år rug, hviler 3 år, dels ond rugjord med grå sand og stengrus beblan-det rød sand, 1 år boghvede, 1 år rug, hviler 5 år. I engen er der opbrudt et stykke ond havrejord bestående af sort kold jord og grus, 2 år havre, hviler 6 år. Kornet males i Brejninggårds vandmølle.
Ifølge markbogen fra 1683 var jorden skarp, og der kunne avles 2 gode og 10 middelgode læs hø, ligesom der var middelgræsning til 10 høveder.

Christen Christensen & Niels Lauridsen:
Den første er nævnt fra 1699-1711, begge er nævnt 1708.
En af dem kan have været gift med den Maren Ravnsbjerg, der fattig sad til huse i Pilgård i 1739.
1708: Hk: 5-6-2-0, landgilde: ½ (harboe) pund smør, 2 tdr. rug, 1½ ørte byg, 1 (skov)vogn, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 6 skp. havregæsteri, 2 mk. 10 skl. gæsteripenge.

Gård 1:

Niels Madsen:
Nævnt 1718 og 1726.
Han var født i Øster Pilgård i feldberederslægten. Der er skifte efter Niels Madsen i Brejninggårds skifteprotokol 11-10-1731. Besætningen bestod af 2 heste, 3 stude, 2 køer, 3 svin, 2 får + 2 lam.
Fæstede 7 skp. øde ejendom i Feldbæk under Ribe Hospital i 1722 (C.658-43).
Gift med Anne Jensdatter født i Moesgård o.1690, død 1763, hvis bror, Jacob Jensen, er hendes værge i 1731.
                      Børn:
                      1: Peder: o.1718-1795, Tudskjær.
                      2: Maren: o.1723-1807, gift med eftermanden Jens Jensen Bjerg.
                      3: Jens: o.1725-1784, eftermand, senere Gårdsdal.
                      4: Mads: konfirmeret 1747.
                      5: Karen: degnens tjenestepige i 1748. Gift Nr. Omme 1755 med Peder Pedersen Tim.
                      6: Anne ?: død i Ravnsbjerg 1782.

Niels Andersen:
Gift med enken, død efter 1767.
Det siges, at han arbejdede udensogns i 1767. (Brejninggårds skifteprotokol s.289ff).

Jens Nielsen:
Født i Ravnsbjerg o.1725, død i Gåsdal 1784.
Nævnt på gården 1763 og 1767.
Skifte efter tjenestepigen Inger Christensdatter i 1763.
Gift Brejning 1757 med Barbara Christiansdatter født i Blæsbjerg o.1720, død i Vildbjerg 1805. Hun er indsidder i Bilring i 1787. Hun gift 2.gang i Brejning 1787 med Christen Olufsen Kjær, sognedegn for Vildbjerg og Timring menigheder. Skifte efter hende i Hammerum Herreds skifte-protokol C.40B-2. Flytter til Gåsdal o.1767.

Jens Jensen:
Født i Videbæk o.1734, forældrene flytter til Bjerg, død på Dejbjerglund 1806.
Nævnt på gården 1771.
Flytter fra gården o.1771, blev ladefoged på Dejbjerglund. Nævnt i folketællingen 1801 dér som fattig ladefoged, gift, men familien boede ikke hos ham.
Gift med Maren Nielsdatter født på gården o.1723 død som almisselem i fattighuset 1807.
Hun boede i Vantinghus 1788 og som gift indsidder og almisselem i Bilring i 1801.
                      Børn:
                      1: Else Marie: o.1768 - 1852, se Gåsdal.
                      2: Niels: o.1770 – 1806, død som almisselem i Bilring.

Christen Graversen:
Født på Ravnsbjerg 2 o.1737. Flytter til Rottervig i Aulum sogn 1800.
Nævnt på gården i 1771, 1774 og indtil 1800.
Købte begge Ravnsbjerg-gårdene til selveje og til sammenlægning i 1794, hvortil han dels lånte penge i Den kongelige Kreditkasse dels hos pastor Bang i Nr.Omme.
I 1791 dyrkede han begge Ravnsbjerggårde med 15 tdr rugland pr. gård, delt i 12 tægter. I et mid-delår kunne han høste 12 tdr. rug og 6 tdr. byg pr. gård og bjerge 10 læs hø pr gård, ligesom der var overdrevsgræsning til i alt 8 høveder på de to gårde. Den årlige afgift til godset for ”småredsel” var i alt 2 rdl, som han som oftest stod i restance med. Besætningen var på 2 trækheste, 4 køer og 1 ungnød, 10 får med 4 lam samt 1 svin på hans egen gårdspart, foruden 2 køer og 2 stude og 7 får med 1 lam på nabo-gårdsparten.
Gift med Else Andersdatter (evnt. Nielsdatter) født o.1739.
                      Børn:
                      1: Mette Catrine: o.1775.
                      2: Anders: o.1777-1856, i Rottervig i 1800, derefter i Nr.Omme.
                      3: Gravers: død i 1781.

Gård 2: 

Peder Simonsen:
Født i Villads Væring, død i 1735 ifølge tingbogen s.332 ff., hvor hans broder, Jørgen Simonsen i Søndergård er værge for børnene og Niels Rasmussen i Bjerg for enken.
Nævnt 1718 – 1735.
Gift i Stadil 1722 med Kirsten Knudsdatter fra Opstrup. Frasættes gården 22-11-1735.
                      Børn:
                      1: Niels: o.1726.
                      2: Knud: o.1731.

Niels Rasmussen:
Nævnt i 1739. Må have overtaget fæstet i 1737 efter forrige enke. Tingbog 1737 s.332 ff.
Bosat i Bjerg 1735, i Feldbæk 1751.

Gravers Christensen:
Født i Vesterbæk. Død 1775, skifte i Brejninggårds skifteprotokol: stuehus 9 fag, stald 15 fag, lade 15 fag, 2 ældgamle heste, 2 køer, 2 stude, 2 kalve, 7 får, 1 sogris.
Nævnt 1745-1775.
Gift med Mette Larsdatter, død 1777.
                      Børn:
                      1: Christen: o.1737, Ravnsbjerg 1.
                      2: Laurids: 1745-1822, Viftrupgård.
                      3: Peder: 1748-1796, eftermand, senere Bølling sogn.

Peder Graversen:
Født på gården 1748, død i Bølling 1796.
Nævnt på gården 1775-o.1786, de sidste år tilsyneladende sammen med eftermanden.
Fæstede gården efter faderen ifølge skiftet. Opgav gården o.1786 og sad som indsidder forskellige steder i sognet, i Bjørnkjær 1789, i Vantinghus 1791. Flyttede til Bølling i 1793, hvor han døde i 1796, da den brønd, han var ved at kaste ved sit hus, skred sammen om ham.
Gift med Anne Poulsdatter født i Koldinghus o.1748, død i Væggerskilde 1821, gift 2. i Bølling i 1798 med Hans Thomsen, Skjern, født i Skjern 1762, død i Kodal, Nr. Omme 1828.
                      Børn:
                      1: Mette: o.1775.
                      2: Gravers: o.1779. Bosat i Skjern.
                      3: Poul: o.1781-1845, død i Aulum, køber Væggerskilde matr.1 i 1815, moderen og
                                    stedfaderen er med.
                      4: Ane: 1783-1783.
                      5: Jacob: 1784-1784.
                      6: Anne Marie: 1786, gift med Jens Christensen, Vognbjerg, Dejbjerg.
                      7: Else: 1789-1789.
                      8: Jacob: 1791, konfirmeret i Sædding 1807. Bosat i Nørup, Vejle.

Niels Jensen Thorre:
Han var født o.1760 og døde 1830 i Bølling. Han er antagelig søn af Jens Nielsen i Torhusene.
På gården fra o.1782 til o.1787 tilsyneladende sammen med forgængeren
Familien flyttede til Bølling. Efter ham lå gården øde og fæsteledig i 1788 til sammenlægningen med den anden Ravnsbjerggård i 1794.
Gift med Malene Olesdatter født o.1747, død i Bølling 1832.
                      Børn:
                      1: Karen: 1782-1782.
                      2: dødfødt søn: 1783.
                      3: Karen: 1784, fejlskrevet Maren. Hun bliver konfirmeret i Bølling som Karen
                      i 1799, hvor der står, at hun er født i Brejning sogn i september 1784. Gift med Hans Bøjlesen i Bølling og død 1865. Ved hendes død, hvor alderen er sat alt                         for lavt, står der, at hun er født på Ravnsbjerg af fader Niels Thorre, senere i Thorrehuset i Bølling.

Gården lå øde fra o.1787 til 1794, hvor den lægges sammen med den anden Ravnsbjerggård. 

Ravnsbjerggård: 

Christen Graversen:
Køber 18-12-1795, læst 1-5-1835 (7-173) med den øde del af gården. Se ovenfor.
Lånte hertil 495 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 120 rdl hos pastor Bang i Nr. Omme. Betin-gelsen var også her, som for alle frikøbte ejendomme i sognet, at bygninger og inventar blev for-sikret i Bølling herreds brandkasse, og at der skulle være følgende brandredskaber på hver ejendom: 1 brandstige, 1 lygte, 1 brandhage og 1-2 spande.

Anders Hansen:
Født 1772 på Østergård, Egeris, Nr. Vium. Faderen, Hans Lauridsen, var fra Langergårde.
Død 1861 på Nr. Søndergård. Sognefoged o.1810-1834.
Køber 29-6-1800, læst 1-5-1835 (7-173).
Køber anparten i gårdens Konge- og Kirketiende 4-11=12-11-1816 (3-5).
Gift Vorgod 1799 med Dina Madsdatter født i Vorgod 1777, død på Nr. Søndergård 1839.
                      Børn:
                      1: Maren: 1800-1888, gift 1822 med Christen Hansen Klokmose, Faster.
                      2: Mette: 1801-1814.
                      3: Mads: 1804-1846, eftermand på gården.
                      4: Mette Marie: 1806-1850, gift 1830 med Peder Christensen, Gl. Præstegård.
                      5: dødfødt pige: 1809.
                      6: Hans: 1810-1891, Hover Sig.
                      7: Abelone: 1813-1872, gift 1833 med Jens Pedersen, Borris Krog.
                      8: Mette: 1816-1893, gift 1836 med Jacob Christensen Astrup, Nr. Søndergård.
                      9+10: Inger & Kirsten: 1819-1819.
                      11: dødfødt dreng: 1820.

Mads Andersen:
Født 1804 på gården, død 1846 sammesteds af apoplexi.
Køber 26-4=1-5-1835 (7-173).
Ejede Husted 1826, Hover Sig 1828-1835.
Gift Nr. Vium 1828 med Mette Lauridsdatter født i Egeris 1809, død på gården 1876, gift 2. 1846 med eftermanden, Svend Bentsen fra Fastergård.
Ifølge Rentekammeret 2412, bind 40 s.305 fik han bevilling til at drive kro- og værtshushold på sin gård, Ravnsbjerg i Brejning sogn beliggende på landevejen mellem Holstebro og Varde, 1-10-1835. Han skulle betjene de rejsende med fornødent logi og spise- og drikkevarer til nødtørftighed og for en billig betaling. Betalte årligt herfor 5 Rdl sølv til amtet. Han måtte ikke holde kro for sognets beboere, måtte selv brygge det øl, der skulle bruges, men måtte ikke brænde brændevin, som skulle købes i Ringkøbing hos autoriseret forhandler. Hvis landevejen blev flyttet bort fra kroen, blev bevillingen inddraget uden godtgørelse. (Bevilling nr.585).
                      Børn:
                      1: Laust Christian Sig: 1829, ejer af Lille Vester Spåbæk, Nr. Omme.
                      2: Anders Sig (Søndergaard): 1832, ejer af Søndergård, Brorstrup, Ølstrup.
                      3: Christen: 1835, ejer af Ledgård, Kodal, Nr. Omme.
                      4: Dina: 1837-1922, gift med Mads Bendtsen, Faster Kirkegård.
                      5: Jens: 1840-1917, gift i Timring 1865. Husmand i Holstebro, død dér.
                      6: Hans Egeris: 1842-1898, husmand i Egeris, Nr. Vium sogn.                     

Mette Lauridsdatter:
Arver 4-2=14-10-1847 (11-530), forriges enke.

Svend Bentsen:
Født på Faster Kirkegård 1814, død i Egeris, Nr.Vium 1902.
Køber 21-1=14-10-1847 (11-531), ægter enken. Fik bevilling til værtshushold på gården 13-4-1848.
Gift 2.gang i Brejning 1879 med pige Birthe Marie Nielsdatter, 50 år, datter af Niels Olesen, Væggerskilde. Hun havde sønnen Niels Nielsen født i Væggerskilde 1860.
Han opsagde krobevillingen 27-9-1876, da det sikkert ikke mere kunne betale sig at drive kro for studetransporterne, efter at den vestjyske længdebane var begyndt i 1875.
Gamle Anders Randbæk har fortalt, at der var en studefenne mellem Ravnsbjerggård og Ravnsbjerg å øst for hovedvejen.
Sælger Randbæk 11 til Anders Nielsen, Væggerskilde, 15-12-1860=21-6-1861 (19-24).
                      Børn:
                      1: Mads: 1847-1938, ejer af Egerisgård.
                      2: Anne Kierstine: 1851, gift med eftermanden, død i Rindum 1919, begr. Brejning.

Peder Andersen:
Født i Odderbæk 1854, hvor faderen, Anders Poulsen fra Langergårde, var købmand og gårdejer.
Particulier i Rindum 1914. Død 1938 i Rindum, begravet på Brejning kirkegård.
Køber 23-3-1878=2-4-1879 (25-240). Kom fra Ølstrup.
Sælger NV 1b til Ringkøbing Amtsråd til jordemoderbolig, 26/5=27-5-1879 (25-279).
Sælger NV 1c 2-6-1887 (30-617) til Hans Mosgaard Sørensen, nuværende Ravnsbjergvej 10.
Sælger NV 1d 2-12-1898 (38-368) til samme.
Køber NV 9b 20-10-1897 (38-108).
To gravhøje fredlyst 14-6-1900 (39-100).
Gift 1877 med forriges datter, Ane Kierstine Svendsen (1851-1919). Ægteskabet var barnløst.
Det er antagelig ham, der efter 1889 flytter gården nogle hundrede meter mod nord for nuværende Ravnsbjergvej og lægger gården øst for vejen, så hovedvejen passerer vest for stuehuset. Da den lå syd for Ravnsbjergvej, gik hovedvejen gennem gården, således at stuehuset lå vest for vejen og udlængerne øst for.

Laurids Lauridsen:
Køber 17-6-1914 (49-184) matr. NV 1a+9b. Kom fra Hammelsvang, Ølstrup, se Randbæk matr.4b.
Sælger NV 1e 8-9=15-12-1915 (50-1) til Jens Lund Andersen, Randbæk.
Sælger NV 1h 12-3-1917 (50-914) til Jens Bloch, Ny Ravnsbjerg.
Sælger NV 1g 31-5-1917 (51-78) til Peder Olesen, Mosen.
Flytter til Gåsdal.

Jens Svendstrup:
Køber 30-5-1918 (51-917). Er af Brejning ved købet.

Mads Christen Andersen:
Født i Røjklit, Ny Sogn 1883, død i 1940 i Holstebro. Se Hardsyssels Årbog 2004.
Køber 28-3-1919 (52-626), kom fra Holmsland.
Sælger NV 1i 30-6-1919=19-1-1927 til Kristen Nielsen (Egeslund) på NV 4e.
Sælger NV 1k+l 30-6-1928 til Mads Kr. Snogdal, Lille Snogdal.
Gift i Ny Sogn 1904 med Ane Marie Graversen født 1883 i Astrup, Hee, død 1956 i Holstebro.
                      Børn:
                      1: Anna Kristine: 1906, gift i Brejning 1927 med Johannes Filskov Andersen, født
                                                     i Ølstrup 1902, vokset op i Spjald, købmand i Vorgod.
                      2: Jens: 1909.
                      3: Sofie: 1917.
                      4: Christian: 1922.
Familien flytter til Idom og siden til Holstebro.

Mikkel Andersen Krogsgaard:
Født i Krogsgård, Sdr. Nissum 1892, død i Rindum 1974, begravet i Husby.
Køber 1-12-1928, kom fra Sdr. Nissum.
Sælger matr. NV 1n 27-2-1947 til Søren Jensen Kjærgaard. (Holstebrovej 2).
Gift i Husby 1929 med Karen Holm Sønderby: født i Husby 1892, død i Rindum 1962, begravet i Husby
Flytter til Rindum.

Gunner Kristian Thøgersen:
Køber 15-12-1955. Kom fra Velling.

Laurids Mose Jensen:
Født 1929 i Røjklit, Holmsland, død på gården i 1994.
Køber 20-9-1956.
Gift i Ny Sogn 1956 med Asta Kirstine Andersen, født 1936 i Sønderby, Holmsland, død i Spjald 2020.
                      Børn:
                      1: Orla Mose: 1958-1971.
                      2: Kurt Mose: 1962.
                      3: Tom Mose: 1967.
                      4: Jesper Mose: 1973.

Asta Kirstine Jensen:
Arver 23-8-1994, forriges enke.
Sælger jorden til Ny Ravnsbjerg 23-8-1994, herefter har ejendommen matr.1r.

Tom Mose Jensen:
Forriges søn, født 1967 på gården. Kørelærer.
Køber 27-4-1995, bygningerne med lidt jord.
Samboende med Mette Bjerregaard Blomgreen født 1972.

Jordemoderhuset:
Nordvestlige ejerlav matrikel 1b, Holstebrovej 5:
Ringkøbing Amtsråd:
Køber 26-5-1879 (25-279). Bygger jordemoderhuset.

Beboere og jordemødre: 

Jens Peder Lilleøre Christensen: snedker:
Født i Harboøre sogn 1852, død på Ringkøbing sygehus 1885.
Gift med jordemoder Mette Kirstine Jakobsen: født i Gl. Sogn o.1851. Eksamen 1878.
Flytter til Brejning fra Ulfborg 1878.
                      Børn:
                      1: Christian: 1877 i Ulfborg.
                      2: Anna Kirstine: 1879.
                      3: Jacob Alfred: 1881-1884.
                      4: Dødfødt dreng: 1883.
                      5: Johanne Mathilde: 1884-1886.

Peter Eriksen: particulier:
Født i 1853 i Randers Sct. Morten, død i Ringkøbing 1939.
Gift 1880 med jordemoder Karen Marie Pedersen: født i Nr. Felding 1862. Eksamen 1887.
Død i Ringkøbing 1932.
Flytter til Brejning Kirkeby SV matr.5b fra Astrup sogn, Ålborg amt, 1885. Manufakturhandler.
                      Børn:
                      1: Mathilde Marie Petrea Kirstine: 1882 i Astrup. Se Hovedgaden 36, Spjald.
                                                                                 Død i Marselisborg lægekreds, Aarhus 1948.
                      2: Peder Møller: 1885 i Brejning Kirkeby. Købmand i 1934. Død i Sparkær, Nørre
                                                   Borris 1944, begravet i Glud.
Han nedsatte sig som købmand i Spjald V matr.12g+o i 1896, hvor hun ophørte som jordemoder.

Frands Nielsen: tækkemand & tømrer:
Født i Estvad 1848, død i Sevel 1941.
Gift 1889 med jordemoder Ane Kirstine Olesen født i Sevel 1867, eksamen 1898. Død i Sevel 1932.
Flytter til Brejning fra Sevel 1898. Distriktsjordemoder i Sevel 1915-1932.
                      Børn:
                      1: Niels: 1890.
                      2: Anders: 1891.
                      3: Peder: 1894.
                      4: Mette Kirstine: 1896.

Kristen Nielsen fra 1921 Egeslund: fattiggårdsbestyrer, arbejdsmand, se matr.NV1j.
Født 1867 i Haderup, død 1957 i Spjald.
Gift i Sevel 1891 med distriktsjordemoder Elline Jensen født i Borbjerg 1873, død i Spjald 1943. Eksamen som jordemoder 1902 fra Den kongelige Fødselsstiftelse, København. I Brejning fra 1902.
Familien flytter fra Borbjerg til Brejning i 1902. I 1932 bygger de hus på Hovedgaden 21, Spjald.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1892-1973, banemester ved RØHJ, No & Ringkøbing.
                      2: Elisabeth Marie: 1894-1962, gift med murermester Anders Hankelbjerg, Spjald.
                      3: Leontang Ludvig Martinus: 1899-1983, politikommissær i København.
                      4: Sophus Holger: 1903-1994, snedkermester i Augustenborg.
                      5: Harald Gustav Ravnsbjerg: 1906-1992, værkmester i København.
                      Slægt: Søren Jensen og hans hustruer. Ulla Kristensen & Ole Wulff, 2009. Egnsmuseet.           

Brejning Kommune:
Køber 16-12-1932 af Ringkøbing Amt, udlejer huset.

Laurids Mose Jensen:
Køber 1-10-1973 af Videbæk kommune. Se Ravnsbjerg NV matr.1a.

Chauffør Asbjørn Johan Pedersen & bankassistent Marie f. Hansen:
Køber 28-7-1975.

Svendsholm, Vester Ravnsbjerg, Ravnsbjergvej 10:
Nordvestlige ejerlav matrikel 1c+d, fra 1972 1q.
Matrikelnumre 1950: NV matr.1c,d,9c, Hover matr.4c Muldbjerg.
Svend Bentsen:
I forbindelse med at han gik på aftægt i 1878 og solgte til svigersønnen, forbeholdt han sig den del af Vestermosen, der lå langs landevejen til Hover fra Hover Sigs ejendom forbi Niels Kjærgårds til Ravnsbjerg mark, ca. 15-16 tønder land samt den del af Ravnsbjerg eng, der lå vest for landevejen efter kirken til Niels Moesgårds ejendom, i alt 2-3 tønder land.
Han byggede en ejendom herpå, som var hans foruden aftægten, men i 1880 gik denne ejendom igen tilbage til Ravnsbjerg, og Peter Andersen kunne sælge den efter behag (11-3-1880 25-497).
Det må være denne ejendom, som Hans Moesgård Sørensen købte i 1887, hvor den da først blev udmatrikuleret, og hvor det siges, at den var bebygget.

Hans Mosgaard Sørensen:
Han var født 1858 i Moesgård og døde i Spjald i 1916.
Køber 2-1-1887 (30-618) matr.2b NV fra Moesgård.
Køber 2-6-1887 (30-617) matr.1c NV fra Ravnsbjerg.
Køber 2-12-1898 (38-368) matr.1d NV fra Ravnsbjerg.
Gift i Nr. Omme 1887 med Marie Graversen født i Nr. Omme 1862, død i Spjald 1938.
                      Børn:
                      1: Niels Mosgaard: 1888-1957, købmand i Spjald.
                      2: Jacob Kjærgaard: 1892-1977, glarmester i Spjald.

Carl Verner Blume Hauritz:
Køber 7-3-1908 (45-383), mageskifter med Moesgårdshus NV 9 uden NV matr.2b.
Han flyttede til Randbæk matr.4a. Kom fra SV matr.5i.

Søren Peder Kristensen:
Født i Mosdal 1885, død i Ringkøbing 1957.
Køber 26-4-1911 (47-280).
Gift i Ølstrup 1912 med Mette Marie Andersen født i Ll. Hjøllund 1885, død i Ringkøbing 1965.
                      Børn:
                      1: Theodora Marie: 1914. Servitrice i Ringkøbing og København.
                      2: Kristian Erik: 1917-1996, fotograf i Ringkøbing.
                      3: Frede Georg: 1918. Murermester i Colborne, Ontario, Canada.
                      4: Valdemar Erhard: 1920-1968, bager i København, begravet i Ringkøbing.
Flytter 1927 til Spjald som vognmand og mælkehandler i Hovedgaden 88. Til Ringkøbing 1950.

Jens Peder Pedersen:
Født i Stadil 1896, død i Rindum 1960.
Køber 3-5-1927 til forening med 4c Muldbjerg. Kom fra Vedersø.
Gift i Vedersø 1927 med Ingrid Kathrine Lauritsen: født i Hug 1903, Vedersø, død i Rindum 1988. Ingen børn.

Karl Braagaard:
Køber 2-1-1956, kom fra Hee.
Se Brejninggårds Mark, Kildevej 11.

Niels Elias Kristian Stengaard:
Født 1912, død i Ringkøbing 1986.
Køber 8-3-1960, kom fra Holmsland.
Gift med Olga: født 1911, død i Ringkøbing 1998.

Gerhard Sig:
Køber 1-2-1963, lægger ejendommen under Hover Sig, udbygningerne nedrevet.
Køber NV matr.10 + 11a Brejning sogn 30-5-1972 fra Anders Hansen Sig, Hover Sig.
Solgt matr. NV 1p 12-9-1969 til Thora Sand Jensen, Spjald.

Jens Pedersen:
Køber 23-1-1974 stuehuset + lidt jord, nu NV matr.1q.
Ejer af Tim Maskinfabrik.

Chauffør Cenius Andreas Jensen
Køber 8-11-1977.

Eigil Burgård Madsen:
Køber 20-10-1979.
Købmand i Spjald Minimarked. Død 2023.

Chauffør Gert Vennevold:
Køber 17-3-1983.

Maskinarbejder Aksel Christiansen & lærer Birgit Højgaard:
Han er født i Brejning Kirkeby. Hun er født i Opsund Brugsforening.
Køber 24-6-1985. 

Ny Ravnsbjerg:
Nordvestlige ejerlav matrikel 1e+h, 2b, 5d+e m.fl., Holstebrovej 1.
Matrikelnumre 1950: NV matr.1e,h,v,2b,5d,e.
Jens Bloch (Nielsen):
Kom fra Randbæk 27a, se videre dér, rejste til Rindum i 1922. Død i Ringkøbing 1950. Byggede gården i 1917 og opkøbte jord efterhånden.
Køber NV 1h 12-3-1917 (50-914) fra Ravnsbjerg NV 1a.
Køber NV 2b 14-8-1920 (11-886) fra Mosgårdshus NV 9a.
Køber NV 1e 22-8=8-9-1920 (11-908) fra Jens Lund Andersen, Randbæk.
Gift med Andrea Sand (1871-1950).

Christen Marius Muff Ebbesen:
Født i Sdr. Lem 1891, død i Spjald 1965.
Køber 9-10-1923=23-5-1923 (14-458).
Køber NV 5d+e 24-10=28-11-1925 (16-598) fra P.C.Glarbjerg Pedersen, Feldbæk.
Gift i Rindum 1919 med Maja Sørensen født i Skarrild 1893, død i Spjald 1982.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine: 1921 i Rindum, gift Matthews, England.
                      2: Ole Kristian Muff: 1923-1995, eftermand.
                      3: Kirsten: 1925-2000, gift med Ejner Jensen, Brejning.
                      4: Bente: 1928-2011, bosat i Holstebro.
Flytter til Vestergade 18, Spjald.

Ole Kristian Muff Ebbesen:
Født på gården 1923, død i Rudmose, Kildsigvej 7, 1995.
Køber 9-1-1959, først forpagter, forriges søn (1923-1995), død i Rudmose.
Køber matr. NV 1f 29-8-1961.
Gift i Silkeborg 1952 med Karen Ingeborg Pedersen født 1926, død i Spjald 2022.
                      Børn:
                      1: Søren: 1952.
                      2: Niels: 1954.
                      3: Inge: 1955.
                      4: Jens: 1957.
                      5: Peder: 1958.
                      6: Lis: 1963, gift med Ole Christiansen, Mosdal, Vantingvej 1.

Leif Henning Pedersen:
Født i Abildå 1955.
Køber 9-7-1979.
Køber matr. NV 1a 23-8-1994 uden bygninger.
Gift (ophævet) med Lis Klara Pedersen født 1975. 

Lis Klara Pedersen:
Køber 2-7-2004, forriges hustru.
Løsdriftsstald bygget 2004.

René Pijlman:
Køber 12-4-2019, familien kom fra Holland.

Grut Fjildnocht ApS.
Køber 15-11-2021. Bygger nye stalde nord for gården.

Ny Lille Snogdal, (”Bakkely”):
Nordvestlige ejerlav matrikel 1i + 4e, Holstebrovej 3:
Kristen Nielsen (Egeslund):
Født 1867 i Haderup, død 1957 i Spjald.
Køber af NV 1i 30-6-1919=19-1-1927 (17-866).
Køber af NV 4e 30-6-1919=11-10-1921 (12-847).
Bevilling til navnet Egeslund 26-1-1927 (17-?). Se under Jordemoderboligen, matr.NV1b.
Gift med jordemoder Elline Egeslund født 1873 i Haderup, død 1943 i Spjald.
Familien fortsætter med at bo i jordemoderboligen, så ejendommen er ikke bebygget.

Christen Peder Christensen:
Født i Lille Snogdal 1872, død på De gamles Hjem i Spjald 1958.
Køber 14=19-1-1927 (17-867). Kom fra St. Højmose, Brejning, se dér.
Køber 16-2=24-3-1926 (17-123) matr.5f NV fra Feldbæk.
Sælger 8-10-1927 matr.5f NV til Ole Snogdal Christensen, Højmose.
Kom fra Gl. Højmose og byggede ejendommen fra ny af.
Gift med Kirstine Marie Larsen (1870-1962) fra Bak, Nr. Nissum sogn. Se bogen om Rejkjær.

Jeppe Knudsen Kamp:
Født 1885, død på gården 1949.
Køber 11-6-1934.
Kom fra Lervang, Ølstrup sogn. Tidligere bosat på Blæsbjerg matr.SV 6a. Se dér.
Gift med Nielsine Kirstine Kamp født 1882, død 1972.

Nielsine Kirstine Kamp:
Forriges enke, arver ifølge skifte 24-2-1950.

Ole Peter Kristensen (”Peter Landeværn”):
Født 1887, død 1965 i Ringkøbing.
Køber 15-3-1950. Kom fra Højenhjem, Kildsigvej 5, SV matr.10f, se dér.
Gift i Nr. Omme 1932 med Margrethe Kjeldgaard født 1907, død 1977 i Ringkøbing.

Peder Pedersen (Argentiner):
Født 1896, død på gården 1976.
Køber 15-6-1959, kom fra Ringkøbing. Havde været landmand i Argentina.

Kirsten Marie Pedersen:
Født 1912, død i Spjald 2000.
Forriges enke, arver fra 28-6-1977 ifølge skifte.
Flyttede til Spjald Alderdomshjem i 1995.

Tage Eli Andersen:
Køber 17-1-1995.
Kom fra Ringkøbingvej 62, se videre dér.
Flyttede til Bygmarken 3, Spjald i 2005.

Peder Stråsø Kjær & Anne Marie Kjær:
Køber 19-4-2005.
Kom fra Højmosevej 28, Randbæk matr.7a. 

Ny Snogdal:
Nordvestlige ejerlav matrikel 1l + m, 4t m.fl., Holstebrovej 15:
Matrikelnumre 1950: NV matr.1l,m,4t.
Ole Pedersen:
Født på Omgård 1903, død i Grønbjerg 1986.
Køber af NV 1l + m + 4t 2-12-1930 fra Lille Snogdal.
Gift i Brejning 1931 med Oline Nielsine Snogdal, sælgers plejedatter fra Lille Snogdal NV 4a.
Ejendommen er bygget af sælgeren, Chr.Snogdal. På matriklen lå haveforeningens forsøgshave oprettet o.1936.
                      Børn: (4 mere født i Nr. Omme):
                      1: Peder Kristian: 1932.
                      2: Sigurd: 1936.
                      3: Kamma: 1938.
                      4: Kristian Snogdal: 1940, tvilling.
                      5: Maren Konradine: 1940, tvilling.
Familien flyttede til Nr. Omme 1941, hvor han drev vognmandsforretning.

Richard Mohrsen:
Køber 13-5-1941, kom fra Tiphede.

Jacob Vandborg:
Køber 29-5-1942, bosat i Tim.

Jens Mogensen:
Køber 26-6-1942, bosat i Nees.

Mads Kristian Nielsen:
Køber 15-7-1942, bosat i Lemvig.

Richard Christian Jensen:
Født i Esbjerg 1917, død i Ringkøbing 1990.
Fogedudlægsskøde 19-10-1944, kom fra Stadil.
Gift i Brejning 1944 med Agnes Johanne Krogager Iversen født i Egvad 1918, død i Ringkøbing 2010.
                      Børn:
                      1: Iver Martinus Krogager: 1944. Bosat i Køge.
                      2: Margrethe Pouline Krogager: 1946, gift med Bent Hansen.
                      3: Bendt Krogager: 1948. Bosat i Rindum.

Laurids Christensen:
Køber 26-10-1949, bosat i Haunstrup.

Thomas Chr. Christensen:
Køber 15-9-1950, kom fra Skjern.

Niels Sangill:
Født i Skyggehale, Kragelund 1890, død på gården 1974, begravet i Brejning,
Køber 15-11-1951, kom fra Borris. Se under Moesgårdshus, NV matr.9.
Gift i Thorning 1915 med Ane Margrethe Andersen født i Thorning 1891, død på gården 1973. 

Axel Torben Iversen:
Køber 10-2-1975 af Niels Sangills arvinger.
Køber NV 2c + 9d (hovedparcellen af 9a) 17-7-1980. Blev drevet sammen med Toft, NVmatr.7.

Emma Pedersine Iversen:
Forriges enke, arver 11-11-1986 ifølge skiftebrev.

Lærer Bente Christiansen Finnerup & dyrlæge Edvard Finnerup:
Køber 23-11-1987.
Dyrlæge i Spjald. Fra 2005 Vorgod-Videbæk-Spjald Dyrlæger ApS. Udtrådt 2021.

Nordvestlige ejerlav matrikel 1n, Holstebrovej 2:
Arbejdsmand Søren Jensen Kjærgaard:
Født i Husby 1898, død i huset 1962.
Køber 27-2-1947 af Mikkel Andersen Krogsgaard, Ravnsbjerg og bygger arbejderbolig.
Gift i Brejning 1925 med Mette Kirstine Nielsen: Født i Hatkærhus, Sdr. Lem sogn 1903, død i huset 1965. De boede til leje i Ølstrup og rundt om i Brejning til 1947.
                      Børn:
                      1: Aage: 1923 i Brejning før forældrenes bryllup, fremstillet i Husby.
                      2: Gunnar:  1926-1976, født og død i Brejning.
                      3: Johan Martin: 1926 i Ølstrup, død i huset 1986.
                      4: Alfred: 1930 i Ølstrup.
                      5: Svend: 1932 i Brejning. Resten af børnene er født i Brejning.
                      6: Emma: 1933.
                      7: Viggo: 1935-2002, arbejdsmand i Spjald.
                      8: Kamma: 1938, gift i Brejning 1957 med handelsmand Leo Nielsen.
                      9: Ninna: 1941.
                      10: Bent: 1943.

Arbejdsmand Johan Martin Jensen Kjærgaard:
Født i Ølstrup 1927, død i huset 1986, ugift.
Køber 30-6-1966 ifølge skifteattest. Forriges søn.

Handelsmand Søren ”Sild” Nielsen:
Køber 23-4-1986 ifølge skifteattest, forriges søstersøn.
Handelsmand i Spjald, bosat Møllebakken 3, Spjald.

Søren Olsen:
Køber 17-3-1988.

Nordvestlige ejerlav matrikel 1p, Ravnsbjergvej 8:
Thora Sand Jensen:
Køber 13-8-1969 af Gerhard Sig, Muldbjerg. Bosat i Spjald.

Specialarbejder Kurt Simon Kjeldgaard:
Køber 24-10-1969. Kom fra Vind, født 1944.

Jamina Müller-De Jong & Philipp De Jong:
Køber 2-6-2021.

Moesgård:
Nordvestlige ejerlav matrikel 2, Holstebrovej 11:
Matrikelnumre 1950: 2a,c.
Iffuer i Moesgaard:
Nævnt i Brejning kirkes regnskabsbog 1583-84 & 1590 som lejer af 2 og sidst 4 af kirkens får og 1 lam.

Gården benævnes i 1646 som en gård, der hørte under Brejninggård.

Niels Ifversen & Niels Thomsen:
Nævnt 1660, Hk: 4½-2-2-2.

Christen Olufsen & Morten Nielsen:
Den første er nævnt 1661-1683, den sidste er nævnt i 1664, hvor gårdens Hk er 4½-2-0-2, og det svarer til, at der var opdyrket 22,1 tønder land.
Gården kaldes ”1 gård” i 1661, siden hen en ”½ gård”.
Ildsteds- og kvægskat 1677: 2 ildsteder, 2 heste, 2 køer.
Kop- og kvægskat 1678: mand + kone, 1 hest, 2 køer, 1 kalv, 5 får.
Opmåling til 1688-matriklen i 1683: Hedetørv haves til fornødenhed. Holder hyrde til fædriften i heden og klager over at lide skade af ulve. Kornet males i Brejning vandmølle. Marken omkring gården er opbrudt af heden og består af middel kold havrejord, tilsås 2 år med havre, hviler 4 år.
Søndermarken består dels af skarp rugjord med grå sand og stengrund, byg 1 år, rug 2 år, hvile 3 år,
dels af ond rugjord med grå sand og stengrund, boghvede 1 år, rug 1 år, hviler 3 år, dels af skarp rug jord, byg 1 år, rug 1 år, havre 1 år.
Ifølge markbogen i 1683 var en fjerdedel af jorden middeljord, trefjerdedele skarp. Der kunne avles 4 læs godt og 4 læs middelgodt hø, ligesom der var middelgræsning til 5 høveder.
Gården blev udlagt i 1663 til Ribe Hospital i fallitboet efter Jørgen Lange, Brejninggård.

Jens Christensen:
Fæster gården efter sin far 26-9-1683 (Ribe Hospitals fæsteprotokol C.658-43).
Gårdens hartkorn var nedsat til 3-4-1-2 før 1683 (1664), og blev atter nedsat i 1688 til 3-4-0-0.
Ifølge skatteregnskabet 1684 var han ugift. Besætningen bestod af 1 hoppe, 1 plag, 1 ko, 1 3 års stud, 1 ungnød, 1 kalv, 5 får, 1 gris. I 1686 var han stadig ugift og havde en bror hos sig. Besæt- ningen bestod af 1 hest, 1 ko, 1 ungnød stud, 4 får med lam.
1708: Hk: 3-4-0-0, landgilde: 1 harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 3 mk. 9 skl. gæsteripenge.
Han var gift med en datter af Oluf Magersped (Se Brejl: Holstebro skifteprotokol s.229, 24-10-1749, hvor de fem arvinger og eventuelle ægtemænd nævnes).
                      Børn:
                      1: Anne: o.1690-1763, gift med Niels Madsen, Ravnsbjerg.
                      2: Jacob: eftermand på gården.
                      3: Kirsten: o.1700-1776, gift med Niels Christensen, smed på Mosen.
                      4: Christen: o.1707-1771, fæster af Vantinggård.
                      5: Maren: enke i Vildbjerg i 1749.                     

Jacob Jensen:
Født på gården. Antagelig død omkring 1735.
Fæster gården efter sin far 1725 (Ribe Hospitals fæsteprotokol C.658-43, s.133a).
Gift med Karen Nielsdatter født o.1694, død 1777, der var gift 2.gang før 1745 med eftermanden Christen Pedersen Christensen, senere i Magersped / Romhede.
Godsejer C. F. Eenholm, Brejninggård, købte gården fra Ribe Hospital i 1729 (Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske Registre 1729, sag 117). Herefter igen under Brejninggård.
                      Barn:
                      1: Sidsel: o.1733-1809, konfirmeret 1748 som Christen Romhedes barn, se Mosen.
                      Angives i skiftet efter faderens moster 1749 at være datter af Jacob Jensen.

Christen Pedersen Christensen:
Han var født i Rudmose o.1704 og døde i Magersped 1748.
Gift med forgængerens enke. Ifølge tingbogen 1735 s.449 havde han været på gården siden 1735. I skiftet efter eftermanden oplyses det, at Moesgård var øde i 1752.

Jens Poulsen:
Født o.1720 i Romdal, Dejbjerg sogn, søn af Brejninggårds fæstebonde Poul Jensen. Død på Moes-gård 1763, skifte i Brejninggårds skifteprotokol. Der var 9 fag stuehus med stue, to kamre og køk-ken, 17 fag fæhus og 18 fag lade. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 1 stud, 16 får + 8 lam.
Kom til gården i 1752.
Gift Brejning 1752 med Maren Lauridsdatter født o.1725, død på gården 1801. Hun gift 2.gang med eftermanden.
                      Børn:
                      1: Poul: 1752-1799, fæster af Toft, senere Feldbæk.
                      2: Abel: 1754-1764.
                      3+4: Laurids & Karen: 1757-1758.
                      5: Laurids: o.1760-1839, gdr. i Mose SV matr.11, husfæster i SV matr.4c.

Hans Andersen:
Født o.1736 på Viftrupgård, død 1813 på Moesgård.
Gift med forgængerens enke o.1763. Hendes mor eller Jens Poulsens mor, Abelone Jensdatter, døde på Moesgård i 1784, 86 år gl.
Han købte Moesgård fri fra Brejninggård i 1795, men det er først svigersønnen, der får skøde derpå. Han lånte pengene dertil dels i Den kongelige Kreditkasse, 240 rdl, dels hos Gregers Christensen i Hover, 85 rdl.
I 1791 havde han 20 tdr. rugland delt i 16 tægter og kunne i et middelår høste 15 tdr. rug og 6 tdr. byg. I afgift til godset for ”småredsel” skulle han årligt betale 1 rdl 8 skl., men stod som regel i restance. Besætningen var på 2 trækheste, 4 køer og 1 ungnød, 10 får med 4 lam og 1 svin.
                      Børn:
                      1: Abel: 1764-1831, gift med eftermanden Jens Sørensen.
                      2: Vibeke: o.1768-1838, gift med Hans Jensen, Toft.
                      3: Karen: o.1774-1795.

Jens Sørensen:
Født i Gammelby, Thorsted sogn o.1766 og døde i Moesgård 1843.
Han fik skøde på gården 8-1=29-10-1799 (1-588).
I 1807 fik han tilladelse til at udstykke gården i tre parceller: de to parceller udgjorde Moesgård NV matr.2a, den tredje blev til Moesgårdshus matr. NV 9. (Rentekammeret 2483, 1807 sag 180 & 181, register 668 & 803).
Ejer af gårdens Konge- og Kirketiende 12-12-1820 (2a-13).
Se Ulfborg-Hind Herreders skifteprotokol 1825 s.301: skifte efter hans bror Thue Sørensen, Thorsted. Hans søskende var arvinger.
Gift i Brejning 1795 med forgængerens datter Abel Hansdatter født 1764, død på gården 1831.
                      Børn:
                      1: Karen: 1796-1852, død i Hanning, gift 1823 med Ole Jespersen, Landerhuse.
                      2: Sara: 1798-1799.
                      3: Poul: 1800, i København i 1831.
                      4: Søren: 1802-1894, gift i Vorgod 1836, ejer af Pilgård, Barde, Vorgod sogn.
                      5: Hans: 1805-1857, eftermand på gården.

Hans Jensen:
Født på gården 1805, død samme sted 1857.
Køber 11-12-1842=2-3-1843 (9-501).
Gift 1. i Brejning 1835 med Kirsten Rasmusdatter født 1797 i Clausager, Sædding, død 1853.
Gift 2.gang i Brejning 1854 med Birgitte Marie Thuesdatter af Stauning, født i Egvad 1824, død i Randbæk 1899.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1855, gift i Brejning 1877 med Ernst Christian Kæseler, Nr. Omme.
                      2: Abild Marie: 1856-1866.

Birgitte Marie Thuesdatter:
Køber 1-1=28-10-1858 (17-402), forriges enke, skiftebrev.
Gift 2.gang i Brejning 29-11-1857 med gårdens karl, Niels Sørensen. 

Niels Sørensen:
Født i Barde, Vorgod i 1830, død i Barde 1915.
Overtager 30-3=28-10-1858 (17-403), var karl på gården og blev gift med enken, kom fra Vorgod.
Køber Randbæk 12 25-1-1887 (30-453).
Sælger NV 2b 2-1-1887 (30-618) til Moesgårdshus NV 9.
                      Børn:
                      1: Hans Mosgaard: 1858-1916, se Ravnsbjergvej 10.
                      2: Ane: 1860-1944, gift 1889, død i Videbæk. Se Randbæk matr.30s.
Sælger Moesgård for 7.500 kr (ejendommen: 6.000 kr, løsøret: 1.500 kr., lån i Vest- og Sønderjyske kreditforening på 4.400 kr, præstetiende: 1 td 5 skp ¾ fdk byg, småredsel: 2½ fdk byg, gammel skat: 39 kr 94 øre. Betalt til de fattiges kasse 50 øre.

Anders Andersen:
Født på Viftrupgård 1852, død i aftægtshuset 1938.
Køber 7-4-1892 (34-63). I sine unge dage var han vognmandskusk i Holstebro.
Flyttede gården nogle hundrede meter mod syd og byggede den selv i 1896.
Sælger Moesgård for 30.400 kr, samt årlig jernbaneskyld og forpligtelser til mejeri, slagteri og andre retsforhold. Beholdt indboet og hvad han og konen ellers behøvede.
Købesummen deltes således:
5% panteobligation på 20.000 kr fra køber til sælger næst efter de 4.400 kr.
Køber opfører et nyt beboelseshus på det aftalte sted (matr.2d), 18 alen langt og 11 alen bredt for i alt 6000 kr.
Køber overtager 4% lånet på 4.400 til Vest- og Sønderjyske Kreditforening, idet alt indbetalte kommer køber til gode.
Fri bolig i aftægtshuset, som køber vedligeholder udvendigt.
2 liter nymalket sødmælk dagligt samt fornøden kærne- og skummetmælk.
Årligt 16 kg flæsk, 7 tdr. gode spisekartofler, 12.000 stk tørret klyne og 16 snese hedetørv, alt leveret hos sælger. Flæsket leveres på forlangende.
Om sommeren må de grave kartofler til eget brug i gårdens kartoffelmark.
Køber græsser et får med lam for dem om sommeren og giver det frit ophold om vinteren.
I sygdoms tilfælde hentes læge og medicin, ligesom de plejes og passes bedst muligt, også når de bliver affældige.
Sælger og hustru må benytte brønden og færdes overalt på ejendommen.
Køber befordrer dem til kirke, når det ønskes og bekoster deres hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug.
Disse præstationer svarer til højst 800 kr pr. år. Brejning hjælpekasse fik 1 kr.
Gift i Brejning 1895 med Petrine Pedersen født i Nr. Omme 1867, opvokset i Sandbæk matr. 1e, død i aftægtshuset 1934.
                      Barn:
                      1: Anders Viftrup: 1895-1977, eftermand.

Anders Viftrup Andersen:
Født på gården 1895, død i Spjald 1977.
Køber 14-3-1925 (16-248).
Sælger NV 2d 20-3-1951.
Gift i Hover 1936 med Dagny Dorthea Jensen født i Lille Kærhus 1911, død i Spjald 2003.
                      Børn:
                      1: Anders Moesgaard; 1938.
                      2: Peder Moesgaard: 1941-2021, eftermand.
                      3: Niels Moesgaard: 1944, tvilling.
                      4: Hans Moesgaard: 1944, tvilling.

Peder Moesgaard Andersen:
Født 1941 på gården, død i Ringkøbing 2021, begravet i Brejning.
Køber 30-7-1971.
Gift 1977 med kusinen Connie Andersen født 1941, død på gården 1989, kom fra Hornbæk.
                      Barn:
                      1: Martin Moesgaard: 1975, eftermand på gården.

Martin Moesgaard:
Køber 31-10-2017. Bygger nyt stuehus 2018.

Holstebrovej 9:
Nordvestlige ejerlav matrikel 2d:

Bygget som aftægtshus til Moesgård i 1925..

Anders Andersen:
Boede der 1925-1938. Herefter udlejes huset.

Skomager Anders Kristian Christiansen:
Køber 31-10-1955. Kom fra Krusbjerg. Udlejer huset.

Jens Martin Jensen:
Køber 17-12-1967, kom fra Randbæk matr.30s. Broder til Dagny Moesgård.

Villy Marius Jensen:
Arver 9-6-1987, forriges søn, skifteattest. Gårdejer i Randbæk matr.30s.

Henrik Nørgaard Nielsen:
Køber 26-8-1987. Født på Vester Rudmose, Spjald.
Flyttede til Kærager 10, Spjald.

Gunnar Kassentoft Jonassen:
Født i Spjald 1950.
Køber 4-3-1992.

Store Snogdal (Fattiggården):
Nordvestlige ejerlav matrikel 3, Holstebrovej 6:
Matrikelnumre 1950: NV matr.3a,b,i,k,4b.

Gården benævnes i 1646 som en bolig, der hørte under Brejninggård. 

Peder Michelsen:
Nævnt 1660. Hk.2-2-2-2. Gårdens navn er i realiteten Lille Snogdal, men se nedenfor.

Niels Christensen:
Nævnt 1661 på 1 gård.
Nævnt 1664 sammen med fæsteren i den anden Snogdalgård, i alt en halvgård, Hk.5½-2½-0-2.
Nævnt 1663, gården kaldes her ”Lille Snogdal”.

Svend Jensen & Knud Christensen & Mogens Jensen:
Svend Jensen er nævnt på gården i 1677, i 1699 med sin hustru og sidste gang i 1708, Knud Christensen kun i 1678, hvor Svend Jensen ikke nævnes, så det kan jo være en fejlskrivning, og endelig Mogens Jensen kun i 1708 sammen med Svend Jensen.
Ifølge ildsteds- og kvægskatten 1677 havde han 2 ildsteder, 2 heste, 1 ko.
Ifølge kop- og kvægskatten 1678 var der mand + kone, 1 hest, 1 ko, 1 ungnød, 6 får, 1 svin.
Ved forarbejderne til matriklen 1688 i 1683 er hartkornet sat op fra 2-2-2-2 til 2-3-3-2, hvorved gårdens hartkorn bliver større end ”Store Snogdals”, og det må være det, der gør, at de to Snog-dalgårde med tiden bytter navne, så Lille Snogdal bliver til Store Snogdal og omvendt.
Der var 16,7 tønder land opdyrket.
I 1683 siges det, at gårdens mark mod øst går til engen, mod syd til Feldbæk, mod nord til hede-banken og mod vest til ”Store Snogdal”.
Søndermarken var dels skarp rugjord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 1 år rug, 1 år havre, hviler i 3 år, dels skarpere rugjord, 1 år byg, 2 år rug, hviler i 4 år, dels god havrejord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 2 år havre, hviler i 4 år.
Østermarken lå i heden og bestod af ond rugjord med sort og hvid hedejord med ganske stengrund. 1 år rug, 1 år byg, hviler i 4 år.
Tofteagre ved gården bestod af middel havrejord, grå og kold jord med stengrund, 1 år byg, 1 år havre, hviler i 3 år.
Fædrift i heden med hyrde, eng i marken, hedetørv, maler kornet i Brejninggård vandmølle.
Ifølge markbogen i 1683 var en fjerdedel af jorden middel, trefjerdedele skarp, der kunne avles en sjettedel læs godt hø, ligesom der var middelgræsning til 2 høvder.
I 1683 var besætningen følgende: 1 hest, 1 ko, 1 kalv, 6 får, 1 bitræ, 2 ungnød, 1 svin. Der holdtes 1 pige til hjælp. I 1690 var der kun 1 ildsted.
1708: Hk: 2-3-3-2, landgilde: 1 harboe pund smør, 1 td. rug.

Niels Lauridsen:
Født o.1686, død på gården 1767.
Nævnt først i skattemandtal 1713, i 1718, i et tingsvidne om misvækst af rugsæden 1731 (B 80c-1 s.165ff.), i skattemandtal 1739 og i 1741.
Gift med Birthe Andersdatter født o.1684, død på gården 1762.
                     Børn:
                    1: Anders: o.1714-1784, se Randbæk matr.4.
                    2: Laurids: o.1717, 70 år i folketælling 1787, død før 1801 i Hanning. Eftermand.

Laurids Nielsen:
Forgængerens søn, nævnt på gården i 1745. Rejst til Hanning Kirkegård som fæster 1769. Han var ikke en mand, der vendte den anden kind til, hvis han følte, at der skete ham uret, ligesom han virker ret selvbevidst i forhold til godsejeren på Brejninggaard, hvad følgende sager i Bølling herreds tingbog vidner om:

Sag mellem ham og godsejeren på Brejninggård i 1758 (B80c-2 s.426 ff.) om hans studes skade på et stk. eng kaldet Høllet. Han lod sine børn, der var hyrder, drive hans stude gennem engen, som derved blev afgræsset og optrampet. Her måtte han dog krybe til korset, undskylde og betale 4 mark til sognets fattigkasse, samt betale sagens omkostninger. Sag mellem ham og ridefogeden på Brejning- gård, som i 1760 ”forrige tirsdag med slag, pryglen og pust havde banket ham uden føje på Jens Højmoses mark” (B80c-2 s.457 ff.). Ridefoged Lyngbye var ude på herskabets vegne og tælle tiendekorn op, og det kunne jo nok give anledning til sure miner hos fæstebønderne, og Laurids Snogdal greb fast i ham og skældte ham ud, hvorefter Lyngbye gav ham et par rap med ridepisken. Lyngbye må have fået kolde fødder, så han tilbød i retten at betale 1 rdl til sognets fattigkasse og 1 rdl til Laurids Snogdal for tort og svie, samt sagens omkostninger, men Laurids Snogdal ville have 4 rdl, og det fik han! Sag mellem ham og godsejeren på Brejninggård i 1767 om betaling af Ekstraskatten (B80c-2 s.731 ff.). Den pålagte ekstraskat fra 1762 var en torn i øjet på fæstebønderne, og Laurids Snogdal hidsede de andre fæstere op imod denne, og foran Brejning kirkedør skældte han ridefogeden ud før gudstjenesten, ridefoged Søren Kierulf fik både ”gluffe og gloser”, og gods-ejer Juel fik et fur ved kirkestenten, da han steg ud af vognen for at gå ind i kirken, så præsten måtte formane Laurids Snogdal og menigheden bagefter fra prædikestolen. Laurids Snogdal havde ikke villet betale skatten det sidste år, men var blevet udpantet, og nu havde han sammen med Hans Moesgaard været i Slumstrup mølle og havde fået forfattet et brev til kongen om fritagelse for skatten. Godsejer Juel var godt knotten og luftede tanken om også at skrive til kongen og om at frasætte Laurids Snogdal fra gården, så han blev alligevel så betænkelig, at han indgik forlig og lovede herefter at betale og lovede for fremtiden at opføre sig bedre i ord og gerninger. Det kostede også 1 mark danske til fattigkassen. Mon det ikke var en lettelse, da han flyttede til Hanning?
Han var formynder i Langergårde V matr.3 i 1768.
Gift Brejning 1745 med Anne Marie Christensdatter fra Sdr. Lem sogn. Død før 1787.
                      Børn:
                      1: Dorthe Marie: 1746.
                      2: Niels: 1749.
                      3: Birthe: 1752.
                      4: Karen: 1755.
                      5: Christen: 1759-1791, fæster af Hanning Kirkegård.

Peder Christensen:
Nævnt 1771.

Morten Madsen:
Født 1734 i Lille Bølling, Bølling, død på gården 1810.
Nævnt på gården fra 1774. Kom fra Lille Bølling. Kaldes Morten Rosborg i 1774
I 1791 dyrkede han 11 tdr. rugland delt i 13 tægter og kunne i et middelår høste 11 tdr. rug og 4½ tdr. byg samt bjerge 6 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 2 køer og 1 tyr, 2 ungnød og 8 får med 6 lam.
Han købte gården til selveje 1795. Hk.2-4-0-0. 16-1=19-1-1796 (1-368).
Han lånte pengene dertil dels i Den kongelige Kreditkasse dels hos byfoged Borch, Ringkøbing.
Gift med Mette Kirstine Jeppesdatter født o.1737, død på gården 1807.
                      Børn:
                      1: Jep: 1765-1834, Bækgård i Finderup.
                      2: Mads: 1766-1853, Lervad i Hanning.
                      3: Morten: 1769-1849, Sig i Brejning.
                      4: Marie Kirstine: 1772-1848, gift med Jens Christensen, Randbæk matr.7.
                      5: Poul: 1775-1776.
                      6: Poul: 1777-1844, eftermand, flyttede til Nr. Omme i 1843.

Poul Mortensen:
Født på gården i 1777, rejst til Dragsdal, Nr.Omme i 1843, død 1844, ligvers er bevaret på Egnsmuseet.
Køber 21-1-1801=9-2-1802 (1-700).
Opholdskontrakt for Morten Madsen og hustru 20-1-1801, læst 25-10-1803 efter disposition dikteret i S+P protokollen 1-10-1799 (1-775): 6 fag hus på et stykke ejendom kaldet Bakke med skjærvægge, skorsten og en potkakkelovn, sengested, 2 fag loft, 3 dages slet under Dovkalsbakke samt 3 dages engslet. Udslettet 1841.
Køber 1-5=1-12-1807 (2-87).
Køber af Lille Snogdal 24-7-1806=24-11-1807 ( (2-86).
Ejer af gårdens kirke- og kongetiende 7-3-1826 (2a-233).
Gift i Brejning i 1802 med Karen Jensdatter født i Kongensbjerg 1774, død på gården 1838.
                      Børn:
                      1: Jens: 1804-1881, gårdejer i Kodal, Nr. Omme. Tjente på Lønborggård som trolovet,
                                    da datteren Karen blev født i 1859. Se under Laurids Nielsen i Toft.
                      2: Morten: 1807-1867, gårdejer i Randbæk og i St. Skråstrup, Nr. Omme.
                      3: Christen: 1810-1900, eftermand på gården.
                      4: Karen: 1813-1872, gift 1838 med Anders Poulsen, Viftrupgård.
Gift 2.gang i Brejning 1839 med Marianne Christensdatter født i Skårup, Hanning 1804, død på gården 1841.
                      Hendes arvinger:
                      a: Ane Isachsdatter, hendes mor, på St. Snogdal. Død her 1843.
                      b: Mette Christensdatter, gift med Laust Graversen, Kildsig & Magersped, søster.
                      c: Iver Christensen Skaarup på Holmsland, umyndig halvbroder.
                      d: Bodil Kirstine Christensdatter, gift med Jens Sønderup, Nr.Vium, halvsøster.
Gift 3. gang i Nr. Omme 1843 med enken Karen Nielsdatter i Dragsdal.

Christen Poulsen:
Født på gården i 1810, død i Dumpen i 1900. Var vognmand i Ringkøbing i 1840.
Køber 22-7=5-8-1841 (9-49) både Store og Lille Snogdal.
Gift Rindum 1841 med Christense Svendsdatter født i Isagergård 1814, død i aftægtsboligen 1884, mangler indført i kirkebogen, skifte i Bølling herreds skifteprotokol s.242a.
Sognerådet skulle bygge en aftægtsbolig til ham ved gården, og på kortet 1880 ses den lige vest for gården som et kroghus. Dette blev igen nedbrudt i foråret 1899.
                      Børn:
                      1: Karen: 1842-1920, gift i Grindsted 1871, død i Morsbøl, Grindsted.
                      2: Poul: 1845-1910, gift i Jerne 1875, død i Hoven.
                      3: Svend: 1848, husmand i Brejning 1878.
                      4: Maren: 1851-1926, gift i Faster 1881 med Mads Pedersen, Dumpen, Brejning.
                      5: Christine: 1853.

Brejning Sognekommune:
Køber 14-5=19-5-1870 (22-595) kun Store Snogdal og Randbæk 10a, som herefter blev indrettet til sognets fattiggård. Nedlagt 1920 og sammenlagt med fattiggården Aarup, Torsted sogn, hvortil de sidste fattiglemmer blev flyttet..
Der blev bygget en aftægtsbolig til Christen Poulsen og hans kone i marken.
Solgt Randbæk 10a 4-7-1888 (31-388) til Solsøgård.
Man vedtog i sognerådet at begynde tilplantning af fattiggårdens hede fra den vestre side, hvor man i vinteren 1893-94 gravede plantehuller og tilplantede med bjergfyr, købt i Velling planteskole for 20 kr. Samtidig tog man fredskovpligt på ialt 30 tdr. land, som med tiden med meget mere hede blev til Snogdal Plantage, som nu er på 66 Ha. (Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 2 & 16-12-1893 og 23-1-1896). Da fattiggården blev solgt i 1920, forblev plantagen under Brejning kommune.

Bestyrere og bestyrerinder:

                      Søren Christensen:
                      * o.1811 i Sporup, Skanderborg amt, ikke fundet død.
                      Forpagter af Kærhuset, Kærhusvej 14, fra 1863 og blev desuden ansat som bestyrer af
                      Fattiggården fra februar 1870 med sin kone, Kirstine Margrethe Jansen * o.1831 på
                      Klausholm, Randers amt, som bestyrerinde.
                      Han blev afskediget 1-5-1880 og søgte selv ophold på fattiggården i 1887 p.g.af syg-
                      dom og manglende opholdssted.
                      Karen Ibsen lejedes som bestyrerinde fra 1-11-1879 til 1-11-1880, men da der blev                                    ansat en gift bestyrer 1-5-1880, fik hun sin afsked med halv årsløn. Hun blev gift i
                      Brejning 1884 med husmand på Væggerskildevej 26 Hans Peter Andreas Sand. Hun var
                      født i Tvis 1843 og døde i Spjald 1921. Gravsten på Væggerskilde kirkegård. Foto.

                      Iver Slot Christensen:
                      * 1840 i Nysogn, Holmsland, + 1894 i St. Hjøllund, Ølstrup sogn.
                      Bestyrer fra 1-5-1880 til 1-5-1882. Kom fra Nørby, Velling.
                      Gift i Velling 1879 med
                      Jørgine Kirstine Jeppesen:
                      * 1854 i Nysogn, Holmsland, + 1940 i St. Hjøllund, Ølstrup sogn.
                      Bestyrerinde fra 1-5-1880 til 1-5-1882. 

                      Jens Christian Jensen og Kirstine Jensen:
                      Bestyrer og bestyrerinde fra 1-5-1882 til 1-5-1885.
                      Herefter bestyrere af Tarm Fattiggård. I 1894 bestyrere af Sdr. Borris Fattiggård, væk 1901.

                      Henning Gynther Madsen:
                      * 1844 i Hammelsvang, Ølstrup, + 1895 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
                      Bestyrer fra 1-5-1885 til 1-5-1889. De kom fra Sdr. Nissum.
                      Gift med 
                      Sofie Kristensen:
                      * 1851 i Provstgård, Nysogn, + 1937 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
                      Bestyrerinde fra 1-5-1882-1-5-1889.
                                     Børn:
                                     1: Ane Marie Madsen: 1886.
                                     2: Karen Madsen: 1888-1905 i Esbjerg Vor Frelser sogn.
                      Familien flytter til Esbjerg, hvor han døde 1895 som arbejdsmand.

                     Jens Kristian Jensen: 
                     * 1861 i Nr. Vium, bestyrer fra 1-5-1889 til 1-5-1890, blev afskediget, tyveri.
                     Gift 1887 med
                     Marie Kirstine Eskildsen:
                     * 1854 i Foersum, Egvad, bestyrerinde fra 1-5-1889 til 1-5-1890.
                                     Børn:
                                     1: Niels Peder Jensen: 1888 i Tarm, Egvad sogn, hvor forældrene var
                                                                            indsiddere.
                                     2: Christen Jensen (Dindorp): 1890 i Skjern-1967 i Vangede, København.
                      Familien flytter til Skjern i maj 1890. Begge er døde efter 1916.                     

                      Christen Ahle: 
                      * 1858 i Væggerskilde matr.1a, død samme sted 1925.
                      Sognerådet overtalte ham til at varetage bestyrerposten fra 1-5-1890. Han blev alt i alt lejet                        som fattiggårdsbestyrer indtil 1-11-1895, hvorefter han overtog sin fødegård i Væggers-                            kilde.

                      Lars Larsen: 
                      * 1869 i Lille Væggerskilde, + 1925 i Fiskbæk.
                      Bestyrer fra 1-11-1895 til 1906, hvor han købte sin fødegård Lille Væggerskilde.
                      Maren Sørensen fra Sinding var bestyrerinde fra 1-11-1895 til 1-11-1896.
                      Ane Mette Marie Kirstine Nielsen kaldet Skovhus:
                      * 1848 i Sdr. Gørding, flytter til Kiddal, Nr. Omme. Enke efter Kristian Linde Frydenrich
                      Jakobsen, død på Fattiggården 1889.
                      Hun var bestyrerinde fra 1-11-1896 til 1908.

                     Kristen Nielsen (Egeslund):  
                     * 1867 i Haderup, + 1957 i Spjald.
                     Bestyrer af fattiggården i 1906. Han var gift med jordemoder Elline Jensen (Egeslund) i                             jordemoderhuset, Holstebrovej 5. Se dér.
                     Ane Mette Marie Kirstine Nielsen:
                     Bestyrerinde ifølge folketælling 1906, se ovenfor.

                     Niels Anton Nielsen: 
                     * 1884 i Dover, Skanderborg amt, + 1961 i Nr. Omme.
                     Fattiggårdsbestyrer fra 1908 til o.1913. Derefter gårdejer i Løgenshøj, Nr. Omme fra 19-10-
                    1911.
                    Gift i Torsted 1905 med
                    Mette Marie Pedersen:
                   * 1878 i Torsted, + 1953 i Nr. Omme.
                   Bestyrerinde fra 1908.
                                 Børn:
                                 1: Jens Jørgen: 1906 i Torsted.
                                 2: Marie Kathrine: 1908 i Brejning-1985 i Nr. Omme, gift med Egidius Nielsen.
                                 3: Karen: 1910, gift 1932 med Jakob Andersen, Tim. På fotografiet af Fattig-
                                                gården 1910 er hun i sin dåbskjole fra 7-8-1910.
                                 4: Pouline Kirstine: * 1913 i Løgenshøj, Nr. Omme.

                      Kristen Nielsen (Egeslund):
                      Igen fattiggårdsbestyrer ifølge folketælling 1916, antagelig fra 1911 og sikkert til fattiggår-                          dens salg 1920.
                      Ane Katrine Knudsen:
                      * 1884 i Opsund matr.2o, + i Randbæk matr.30z.
                      Ugift bestyrerinde i folketælling 1916.
                                            Børn:
                                            1: Thorvald Vesterbæk Knudsen: 1912 i Opsund.
                                            2: Aage Vesterbæk Knudsen: 1916 i Opsund.
                      Mette Marie Jensen gift Andersen:
                      * 1858 i Brejning, + 1932 på Bjerg, Feldbækvej 3, Brejning, se dér.
                      Efter familiens udsagn var hun i perioder bestyrerinde på fattiggården, antagelig i årene
                      mellem 1911 og 1920.

Jens Kristian Jensen:
Født i Jebjerg 1893, død i Spjald 1980.
Køber 11-12-1920 (12-205) NV 3a+b+d+4b.
Sælger 12-1-1921 (12-260) til sammenlægning med matrikel 5b NV (Pinbjerg).
Sælger 12-11-1924 (15-940) matr.3g+h NV til Mølletoft, senere til Sandbækvej 5.
Fredskov på 9,4 Ha af 3a+4b 23-10-1920 = 28-2-1921, som kommunen beholdt ved salget.
Fredskov på 3c+e+f 13,5 Ha 18-7-1923 (14-669), som kommunen havde beholdt i 1920.
Gift i Sædding 1920 med Thora Ottilie Christensen født i Sædding 1896, død i Spjald 1985.
                      Børn:
                      1: Thomas Bording Holmgaard: 1922, se SV matr.5q+x.
                      2: Niels Kristian Holmgaard: 1924-2017, gårdejer Muldbjergvej 14.
                      3: Svend Holmgaard: 1927-2014, eftermand.
                      4: Ingrid Marie Holmgaard: 1933. 

Svend Holmgaard Jensen:
Født på gården 1927, død i Spjald 2014.
Køber 29-4-1955.
Gift i Felsted 1955 med Elsabeth Marie Christensen født 1930, død på gården 1971.
Samboende med Ulla Madsen.

Erik Holmgaard Jensen:
Forriges søn født på gården 1958.
Køber 22-10-1985.
Køber 7-8-1996 Pinbjerg NV matr.5b+3d.
Køber 28-1-1997 Feldbæk NV matr.5a.
Gift med Niolle Miles født 1957 på New Zeeland.
Løsdriftsstald bygget 2000.
Flytter til Mejrup, Holstebro.

Lasse Møller Nørgaard:
Køber 2-11-2021.

Lille Snogdal:
Nordvestlige ejerlav matrikel 4, Holstebrovej 4:
Matrikelnumre 1950: NV matr.1k,4a,k,l,u, R matr.10b.

Gården benævntes som en gård i 1646. Hørte under Brejninggård. 

Jens Andersen:
Nævnt på gården i 1660, Hk: 3,5 tdr. rettet til 4 tdr.

Peder Pedersen:
Nævnt på gården i 1661 og 1663.

Peder Christensen:
Nævnt på gården i 1664 sammen med Niels Christensen på den anden Snogdalgård, Hk 5,5-2,5-0-2.
”Christensen” kan være en fejlskrivning for ”Pedersen”, for ved salget til Ribe Hospital i 1663 er fæsterens navn Peder Pedersen.

Øde:
Ejer: Ribe Hospital:
I Kobberskatteregnskabet 1674-1677 angives det, at gården er blevet udlagt til Ribe Hospital efter velbyrdige Jørgen Lange af Brejninggårds gods, og at gården er øde.
Ved forarbejderne i 1683 til matriklen 1688 er ejeren Ribe Hospital, og det siges, at gården er øde uden bygning og uden nogen, der gjorde brug af jorden.
Ifølge præstemandtallerne i årene omkring 1690 er gården øde og ubeboet.
I alle disse år benævnes gården ”Store Snogdal”, men ved matrikuleringen i 1688 blev gårdens Hk sat drastisk ned fra 3-4-0-0 til 2-0-0-2, hvorved hartkornet kom under ”Lille Snogdals”, og derfor byttede de to gårde navne, så ”Lille Snogdal” blev til ”Store Snogdal” og omvendt.
Det dyrkede areal var på 16,7 tønder land i 1688.
I markbogen i 1683 siges det, at halvdelen af jorden var ond, resten allerværst. Der kunne avles 8 1/6 læs middelhø, og der var middelgræsning til 4 høvder.
1708: Øde. Hk: 2-0-0-2, landgilde: 2 harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1 mk. 10 skl. 2 alb. gæsteripenge.

Øde:
Ejer: Brejninggård:
I 1729 fik godsejer C.F.Eenholm, Brejninggård lov til at købe gården tilbage fra Ribe Hospital ( Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske Registre 1729 sag 117). Det siges, at Snogdal var øde og uden bygning med Hk 2-0-0-2. Det siges heri, at det 32. lod udi velbårne Jørgen Langes opbudne jordegods tilfaldt hospitalets forstandere i Ribe som fyldest på deres fordring på en obligation udgivet af salig Peder Lange på i alt 433 rdl 2 mark 0 skilling. Til dækning af denne obligation blev følgende jordegods i Brejning sogn udlagt:
Moesgård med fæsteren Christen Olufsen.
Snogdal med fæsteren Peder Pedersen.
Feldbæk: i den gård, som fæsteren Jens Christensen påboede, blev der udlagt en part af landgilden, svarende til 50 rdl.
Dette skete i september 1663, dateret Viborg, den 2. oktober 1664.
Gården er øde i 1731 og 1739, og i 1791 siges det, at gården har været øde i 80 år, den har været opbygget og i drift ind imellem og igen øde ind imellem, men i 1791 var den i drift.
Følgende kendes om beboerne i disse år:

Hans Christensen Randbæk:
Nævnt i 1755, hvor det siges, at han, der kom fra Randbæk, havde bygget på stedet og dyrkede Hk 0-0-2-2. Nævnt 1758 (Tingbog B.80C-2 s.426 ff). Han må være kommet før 1748.
Flytter til Randbæk matr.7 o.1765. Han er levende, da konen dør i 1788, men er død før 1801.
Gift med Marianne Nielsdatter født o.1715, død 1788, fra Sønder Randbæk , Randbæk matrikel 4.
                      Børn:
                      1: Anders: 1748-1830, ejer af Randbæk matr.7.
                      2: Christen: 1753-1753.
                      3: Christen: 1755-1755.
                      4: Anne Marie: 1757-1822, gift 1786 med Peder Jensen, Torhuse.

Knud Poulsen:
Nævnt på gården i 1765 & 1766 (barnedåb) og 1767 (Tingbog B.80C-2 s.744). Kom fra Feldbæk.
Flytter tilbage til Feldbæk efter februar 1771.

Jens Bojsen:
Født o.1732, død 1802 i Opsund. Flytter til Mellemste Opsund i 1775.
Nævnt på gården i 1774. Kom fra Nørgård i Ølstrup sogn, hvortil han var kommet i 1772, (Brej-ninggårds skifteprotokol: skifte 1772 efter Jens Nørgård i Ølstrup).
Gift i Bølling sogn 1759 med Margrethe Christensdatter født o.1730, død i Opsund 1786.
                      Børn:
                      1: Anna: 1760 i Bølling - 1848 i Sdr. Lem.
                      2: Boje: 1761 i Bølling, død 1821 i Mellemste Opsund.
                      3: Karen: 1763 i Sædding.
                      4: Christen: o.1768, død 1834 i Øster Herborg, Vorgod sogn, gårdejer.

Niels Pedersen Hjelm:
Født o.1722, død 1775 i Lille Snogdal, 53 år gl.
Kom fra Hjelm (Vestergård) i Rindum sogn o.1775.
Første kone død i Rindum 1756, anden kone introduceret efter barnefødsel i Rindum 1757, uden navns nævnelse.

Enken:
Nævnt på gården i 1778.

Søren Andersen:
Død på gården 1782.
Kom fra Lille Røjkum omkring 1780, hvor sønnen Jens blev døbt i Ll. Snogdal.

Anne Nielsdatter:
Forriges enke. Sønnen Anders blev konfirmeret 1783 fra Ll. Snogdal. Han blev gift i Sædding 1798, død i Bølling 1827.
Hun flyttede til Kildsig, hvor hun var indsidder i Lille Kildsig 1801. Død 1813.

Jens Bertelsen:
Født i Store Sandbæk 1757, død på gården 1786.
Nævnt på gården i 1785.
Gift i Brejning sogn 1785 med Mette Thomasdatter født i Askov, Nr. Omme o.1750, død 1833. 

                      Børn:
                      1: Margrethe: 1786-1746, død ugift i Sdr. Søndergård, tvilling.
                      2: Karen: 1786-1866, gift med Mathias Christensen, Sdr. Søndergård, tvilling.

Mogens Jensen:
Født 1756 i Opsund, død 1829 i Sdr. Søndergård.
Gift i Brejning sogn 1787 med enken Mette Thomasdatter.
I 1791 dyrkede han 8 tdr. rugland delt i 14 tægter og kunne i et middelår høste 4 tdr. rug og1 tdr. byg samt bjerge 6 læs hø. Besætningen var på 2 køer, 2 trækstude, 10 får med 6 lam. I afgift for ”småredsel” til godset betalte han årligt 4 rdl 2 mark.
Han købte gården fri fra Brejninggård i 1795, 18-12-1795=24-10-1797 (1-482).
Han lånte penge til købet dels i Den kongelige Kreditkasse, 110 rdl, dels hos Gregers Christensen, Hover, 40 rdl.
Familien flyttede til Sdr. Søndergård i 1799.

Mads Jensen:
Født o.1764 i Vesterbækgård, død som indsidder i Landerhuse matr.22 1808. Se dér.
Ingen adkomst fundet på Ll. Snogdal. Rytter.
Familien bor i Nr. Søndergård ved de tre første børns fødsel, i Lille Snogdal i 1800 og ifølge folketælling 1801, hvor han benævnes boelsmand. Flytter til Landerhuse o.1802.
Gift med Anne Villadsdatter fra Nr. Søndergård, født 1763, død i Vorgod 1861.
                      Børn:
                      1: Villads: 1792-1890, gift i Faster 1820, i Skjern 1822, død i Lønborg ”100 år gl.”.
                                         Se Opdatering 2019, Årbog for Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern  Museum s.34-39.
                      2: Jens: 1795, født i Nr. Søndergård. Afsked som fodgardist i 1827. Indkaldt 1816.
                      3: Mads: 1797-1817, født i do. Død i Nr. Vium.
                      4: Laurids / Laust: 1800 i Ll. Snogdal - 1868, død i Albæk, Snejbjerg.

Hans Lauridsen:
Der er ikke oprettet nogen tinglæst adkomst på gården, som han overtog i 1802 ifølge lægdsrullen. Han solgte igen til eftermanden i 1806 og flyttede til Vedersø.
Gift i Roager 1800 med Johanne Las (Lars) datter. Antagelig fra Muldbjerg og konfirmeret 1782. Hun er antagelig en af de mange tjenestepiger, der i disse år tog arbejde i "Holsten" i en periode. Hun boede i Obling, Roager sogn, han i Roager by, hvor også sønnen blev født.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1800 i Roager. I lægdsrullen 1802 står der, at han er kommet til Snogdal i Brejning dette år. Han døde i 1871 i Ejsing som pensioneret                                                                  seminarieuddannet lærer og kirkesanger. Konfirmeret i Ringkøbing 1815, hvor fødestedet oplyses. Kalder sig Laurits Hansen Brøns.                                             2: Kirsten: 1802. Faddere fra Muldbjerg.
                      3: Anna Cathrine: 1804. Faddere fra Muldbjerg.

Poul Mortensen:
Boede på St. Snogdal, som han blev endelig ejer af i 1807.
Køber 24-6-1806=24-11-1807 (2-86). Driver de to gårde sammen.

Jens Christensen:
Født i St. Sandbæk 1790, død i Hede, Nr. Omme 1837, gårdejer og sognefoged.
Køber 1-12-1811=10-3-1812 (2-272).
Gift i Brejning sogn 1812 med Maren Poulsdatter født i Feldbæk1788, død i Nr. Omme 1879.
Flytter til Mosen NV matr.7 i 1812.

Poul Mortensen:
Køber 3-6-1812=9-6-1812 (2-284). Ejer St. Snogdal.
Gården blev igen sammenlagt med St. Snogdal og var det til 1861.

Christen Poulsen:
Køber 22-7-1841=5-8-1841 (9-49) sammen med overtagelsen af St. Snogdal.

Jens Thomsen:
Født i Langergårde 1807 og døde i Ll. Snogdal 1870.
Køber 5-2-1861=7-2-1861 (18-641). Kom fra Husted, se der.
Der er en udstykningstilladelse fra Indenrigsministeriet fra 1856 på adskillelse af Store og Lille Snogdal. Det oplyses, at køberen har forsynet ejendommen med bygninger.
Gift 2. 1858 med Kirsten Jørgensdatter født 1808, enke i Lille Højmose, se dér, død i Olling, Assing sogn 1875.

Ole Christensen Kirk:
Født 1835, død 1923 i Snogdal, begravet i Brejning.
Køber 16-7-1866=26-7-1866 (21-164). Han kom fra Kirkegård i Madum, se bogen om ”Rejkjær”.
Der var en aftægtsforpligtigelse til Jens Thomsen og hans kone, udslettet ved hendes død i 1875.
Ejede gården Rejkjær i Tim 1881-1903 sammen med Lille Snogdal.
Gift i Tim 1866 med Sidsel Christensdatter født i Rejkjær, Tim 1833, død i Snogdal 1905.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1867-1922, ejer af Gl. Præstegård, Nr. Omme.
                      2: Ingeborg: 1870-1966, gift med Peder Svendsen (1868-1906), Rejkjær.
                      3: Christen Peder: 1872-1958, ejer af Brunsgård, Nr. Omme, og St. Højmose.
                      4: Kristiane: 1874-1937, gift med Gravers Kjærgaard (1872-1946) Kjærgård, Nr. Omme.
                      5: Pedersine: 1876-1957, gift med Gregers Højmose, Højmose, Spjald.
                      6: Niels Snogdal: 1878-1963, ejer af Sønderkjær, Nr.Omme, en ejendom i Hvingel, Hee. Død i Ringkøbing.
                      7: Mads Kristian Snogdal: 1880-1967. Ejer af fødegården.

Mads Kristian Snogdal Christensen:
Forrige ejers søn, født 1880, død 1967 i Spjald.
Køber 29-10-1907 (45-213).
Gift i Thorsted 1907 med Maren Pedersen Bondesgaard (1886-1970) fra Bondesgård, Thorsted.
                      Plejebørn:
                     1: Oline ”Linna” Nielsine Madsen: 1906-1992, født på Najbjerg Mark, Timring,  datter af hmd. Ole Østergaard Madsen og Jesperine Nielsen, tvilling til
                                                                                dødfødt pige, gift med Ole Pedersen, Holstebrovej 15, senere Grønbjerg.
                     2: Anna Østergaard Madsen: 1908-1983, født på Najbjerg Mark, Timring, datter af de ovennævnte, som senere boede på Ringkøbingvej 45, SV matr.8c,
                                                                       Opsund. Gift med eftermanden.
                    Barn:
                    3: Sigfred: 1914-1915.

Frode Svendsen:
Født 1906 i Skråstrup, Nr. Omme, død 1975 i Spjald.
Køber 14-6-1960. Forpagter 1936-1960. Forrige ejers svigersøn.
Gift Brejning 1936 med Anna Snogdal født 1908, død i Spjald 1983.
                      Børn:
                      1: Gerda Snogdal: 1937, gift 1959 med gdr. Egon Kirkegaard, Godsborg, Flynder.
                      2: Kristian Snogdal: 1940, gartner i Frammerslev, Salling.
                      3: Maren Snogdal: 1945, gift med falckredder Niels Sangill, Vemb.
                      4: Svend Snogdal: 1949, bosat København S.
Bygger hus på Kærager 8, Spjald.

Søren Laursen:
Køber 18-6-1971. Kom fra Feldbæk, drev de to gårde sammen. Se under Feldbæk. Død 1996.
Gift med Elna Lydia Laursen.

Elna Lydia Laursen:
Skifteretsattest 28-1-1997, forriges enke, se under Feldbæk.

Henning Laursen:
Forrige ejers søn, født i Feldbæk 1963. Mekaniker, har værksted på stedet fra 2018.
Køber 28-1-1997, nu NV matrikel 4æ.
Sælger største del af jorden fra til Store Snogdal NV matr.3a og til Edvard Finnerup NV matr.1l.

Feldbæk:
Nordvestlige ejerlav matrikel 5, Feldbækvej 8:
Matrikelnumre 1950: 5a,c.

I 1646 er der nævnt to gårde i Feldbæk hørende under Brejninggård. 

Christen Nielsen & Søfren Christensen:
Nævnt 1660, Hk. 2½-3-3-1.

Jens Christensen & Enken:
Nævnt 1661 på hver en gård, den første kan være søn af Christen Nielsen, den sidste Søren Christensens enke

Jens Christensen & Christen Sørensen:
Nævnt 1664-1688, Hk.7-0-0-0 Bjerget iberegnet. Udgør i alt en halv gård. Den sidste antagelig søn af Søren Christensen.
I Jens Christensens gård blev der udlagt en part af landgilden til Brejninggård svarende til 50 Rdl til Ribe Hospital i 1663 (Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske registre 1729 sag 117). Den-ne part købes tilbage til Brejninggaard i 1729 fra Ribe af godsejer Eenholm. Se under Moesgaard.
I 1677 har de to Feldbækgårde og Bjerget tilsammen 4 ildsteder, 3 heste og 4 køer.
I 1678 er begge Feldbækmændene gifte og har tilsammen 2 heste, 3 køer, 7 får og 1 bitræ.
I 1683 ved opmålingen til matriklen 1688 er markerne delt i Nørremark, Søndermark og Østermark.
Nørremarken var skarp rugjord med rød og grå sand med stengrund. 1 år byg, 2 år rug, hvile i 4 år.
Søndermarken var ond rugjord af rødt sand med ganske stengrund. 1 år byg, 1 år rug, hvile i 4 år.
En del af Nørremarken lå vest for landevejen, og her lå hele Søndermarken, idet det siges, at den mod vest grænsede op til Ravnsbjerg mark mod øst til Ringkøbing maders vestre side.
Østermarken øst for gården var middel havrejord med stengrund af rød sand. 2 år havre, hvile i 5 år.
Når der her udtrykkelig siges ”gården”, tyder det på, at der er tale om en sammenbygget dobbeltgård, som det kendes fra flere af sognets større gårde.
Der var fædrift i heden og hedetørv til fornødenhed. Kornet blev malet i Brejninggårds mølle.
Ifølge markbogen samme år blev Feldbækgårdenes jord regnet for skarp. Der kunne avles ½ læs godt og 5 læs middelgodt hø til hver af de to gårde, mens Jens Christensen havde middelgræsning til 2 ¼  høved, havde Christen Sørensen middelgræsning til 2½.
Ved matrikuleringen i 1688 blev Jens Christensens Hk. sat til 2-0-2-2 og Christen Sørensens til 2-1-1-2. Det dyrkede areal for alle tre ejendomme var 35,4 tønder land.
Det ser ud til, at både begge Feldbækgårdene og Bjerget har været udlagt til at dække gæld, som Peder Lange havde til Erik Krag til Kærgård, for 17-2-1683 tilbagekøbte Laurids Munk på Brejninggård de tre ejendomme af Erik Krags enke, Vibeke Rosenkrands (LA.Vib. B.24-x653 3.del, s.323b).
Heri gives der et indblik i den årlige landgilde for begge mændene i Feldbæk.
Jens Christensen svarede 3 skp byg, 6 tønder smør, ½ svin, ½ fødenød, 1½ skovvogn, ½ får, ½ gås, ½ høne, gæsterihavre 2½ skp, gæsteri 1 td 5 skp 1 alb.
Christen Sørensen svarede 7½ skp rug, 9 skp byg, 6 tdr. smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ skovvogn, ½ får, ½ gås, ½ høne, gæsterihavre 2½ skp, gæsteripenge 1 td 5 skp 1 alb.
Selv om Jens Christensen er nævnt på sin halvpart af gården i 1688, så ser det ud til, at hans gård allerede var ude af drift omkring 1686, for under Brejninggårds øde boliger, hvorpå der ikke er bygninger nævnes en bolig i Feldbæk, som Jens Christensen sidst på boede.
Når Jens Christensen og Christen Sørensen stadig nævnes i Feldbæk i 1688, selv om de antagelig er væk, må det skyldes, at matriklen 1688 er baseret på forarbejderne fra 1683, hvor de stadig var på gården og Christen Degn på Bjerget.

Christen Jensen Degn:
Nævnes som eneste fæster af Feldbæk fra 1684, hvor det siges, at han har hustru og er trælbonde til Brejninggård og forestår som en substitut sangen for sognefolkene i kirken. Besætningen bestod af 1 ko og 2 får i 1684 og af 1 gl. ko i 1686. Det siges udtrykkeligt i de forskellige skatteregnskaber, at han ingen degnebolig havde. Han kom fra Bjerg.
I Ribe Bispearkiv (B4.169) siges det i 1685, at der til Brejning-Nr. Omme sogne ikke fandtes degne-bolig, men at degnen var en trælbonde til Brejninggård. Hans årlige indkomst beløb sig til 8 sletdaler 1 mark.
Han nævnes endnu på gården i 1708, og her siges Hk. at være 2-1-1-2, så det er altså Christen Sørensens gård, han har overtaget.
1708: Hk: 2-1-1-2, landgilde: 6 skp. rug, 6 skp. byg, 6 mk. smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ får, ½ gås, ½ høne, 3 skp. havregæsteri, 1 mk. 5 skl. 1 alb. gæsteripenge.
I kopskattemandtallet nov. 1711 nævnes degnen og hustru. I 1719 siges det, at han havde en æld-gammel kone og to svage børn, i 1720 havde han kone og en vanfør søn. Han havde i 1716 fæstet Praghus i Nr. Omme øst for kirken syd for nuværende gård, Prag. Se under Bjerg.

Den anden ejendom: 1708: En øde gård uden bygninger, Hk: 1-1-2-2, landgilde: 3 skp. 3 ¼ fjr. byg, 6 mk. smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ gås, ½ får, ½ høne, 3 skp. havregæsteri, 1 mk. 5 skl. 1 alb. gæsteripenge. Af denne gård blev der desuden betalt til Ribe Hospital i landgilde: 7½ skp. rug, 4 skp. 2/3 fjk. byg svarende til Hk: 7 skp.

Knud Pedersen:
Nævnt på gården 1718 – 1739, men er død, før kirkebogen begynder i 1745.
Den øde part med Hk.1-1-2-2 drives af Christen Nielsen Smed på Mosen, og det tyder på, at den del af jorden ligger hen mod Mosens mark.
Gift med Birthe født o.1678, død på gården 1751.
                      Barn (antagelig):
                      1: Zidsel: død som almisselem i Feldbæk i 1792.                     

Den del af Feldbæk, der havde hørt under Ribe Hospital siden 1663, blev købt tilbage til Brejninggård i 1729. Det drejede sig om 7 skp, som havde hørt til Jens Christensens del, og det siges, at jorden var øde og uden bygning. Se ovenfor.

Niels Rasmussen:
Født o.1701, død 1792, 86 år gl. i folketællingen 1787.
Nævnt på gården 1747-1761 og herefter periodevis til 1792.
Bosat i Bjerg 1735, i Ravnsbjerg 2 1739.
Gift med Karen Svendsdatter født o.1700, død på gården 1775.
                      Børn:
                      1: Maren: o.1725-1817, konfirmeret 1747, gift med eftermanden Knud Poulsen.
                      2: Kirsten: o.1740 – 1814, gift med Christen Jeppesen Felding, eftermand, senere bosat i Randeris.

Niels Rasmussen & Knud Poulsen:
Knud Poulsen var født i Skråstrup, Nr. Omme sogn o.1733 og døde i Feldbæk 1785.
Knud Poulsen er nævnt på gården fra sit bryllup i 1757 til 1762. I 1758 kaldes han ”tjenestekarl” i Feldbæk, og samtidig nævnes Niels Rasmussen og hans datter, Maren (Tingbog B.80C-2 s.426 ff). I 1762 er han værge for broderen Lars Poulsens børn i Skråstrup, Nr. Omme (Brejninggårds skifteprotokol 1762). I 1765 er han i Øde Snogdal.
Han var gift i Brejning 1757 med formandens datter Maren Nielsdatter født o.1725, død 1817.
                      Hendes søn:
                      1: Nicolai: 1756, far: Hans Pedersen ”fra sønden”. Han blev gift i Brejning 1782 med Maren Poulsdatter i Brohuset, født i Sædding 1752.
                      Fælles børn:
                      1: Karen: 1759-1760.
                      2: Anna: 1765 i Ll. Snogdal, død ikke angivet.
                      3: Anna: 1766 i Ll. Snogdal.

Niels Rasmussen & Christen Jeppesen Felding:
Begge nævnt i Feldbæk 1767 (Tingbog B.80C-2 s.744 ff). Christen Jeppesen også i 1769 (dåb) og i 1771.
Christen Jeppesen Felding var født o.1735 og døde i Randeris i 1819.
Han var gift med Niels Rasmussens datter Kirsten Nielsdatter (o.1740-1814).
                      Børn:
                      1: Jeppe: o.1766-1782 i Randeris, tarmslyng, se kirkebogen !
                      2: Niels: 1767.
                      3: Peder: 1769.
                      4: Anders: 1781 i Randeris, efterfølger i Randeris. Død 1854 i Hedeby, Skjern sogn.

Niels Rasmussen & Knud Poulsen:
I 1774 brændte gården i Feldbæk. Der blev optaget et syn i den forbindelse (Tingbog B.80-3 s.417), hvori det siges, at fæsteren var Niels Rasmussen, der havde fæstebrev dateret 20-12-1771. Gården blev nybygget i 1770 bestående af 8 fag stuehus, 8 fag lade, 8 fag stald og 6 fag jordhus. Den gamle gårds bygninger lå til dels stadig ved siden af, men var i meget dårlig stand og ganske faldefærdig.
I 1771 nævnes Knud Poulsen og hustru igen i Feldbæk (faddere). Knud Poulsen stod igen fadder 1773 og 1776, og det ser ud til, at Christen Jeppesen og familie er væk fra sognet, til de igen dukker op i Randeris i 1781.

Poul Jensen:
Født i Moesgård 1752, død i Feldbæk 1799.
Han er på gården i 1786, og han har antagelig overtaget fæstet i 1785 ved Knud Poulsens død.
I folketælling 1787 er både Niels Rasmussen og datteren, Maren Nielsdatter på aftægt, begge enkemand og enke efter første ægteskab.
Gift i Brejning 1786 med Anne Kirstine Christensdatter født o.1747, død i St. Højmose 1826.
                      Børn:
                      1: Maren: 1787-1787.
                      2: Maren: 1788-1879, gift med Jens Christensen fra St. Sandbæk, Mosen.
                      3: Kirsten: 1789-1789.
                      4: Jens: 1791, død lille, ikke indført.
                      5: Kirsten: 1792-1872, gift 1816 med Anders Knudsen, Bilring og Nr. Muldbjerg.
                      6: Inger: 1794-1794.
I 1791 dyrkede han i 17 tdr. rugland delt i 16 tægter og høstede i et middelår 12 tdr. rug og 6 tdr. byg samt bjergede 13 læs hø. Han betalte 1 rdl om året for ”småredsel” til godset, men var som regel i restance. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 1 stud, 1 ungnød, 13 får med 5 lam og 1 svin.
Poul Jensen købte gården fri fra Brejninggård 8-1-1796=8-10-1799 (1-585). Hk.4-2-0-1, idet der blev tilkøbt en del Randbæk jord, matrikel 9.
Hertil lånte hans dels penge i Den kongelige Kreditkasse, 300 rdl, dels hos Gregers Christensen, Hover, 130 rdl.

Anne Kirstine Christensdatter:
Forriges enke, ingen tinglyst adkomst ved mandens død i 1799.

Jens Danielsen:
Født i Hvingel, Hee sogn o.1775, død i Højmose 1861.
Tinglyst adkomst 15-7-1823=29-7-1823 (4-222) ved sit giftermål med enken Anne Kirstine Christensdatter i Brejning i 1800.
Køber 18-5-1816=11-6-1816 & 17-8-1819= 4-11-1823 (2-460 & 2a-126), konge- og kirketiende.
Køber stedet Bjerg i 1807 fra Brejninggård, se under denne ejendom.
Gift 2. med Karen Gjødesdatter født o.1779 i Skjern, død 1876 i Højmose.

Niels Lauridsen:
Født i Røjkum 1783, død i Feldbæk 1857.
Køber 29-6-1823=29-7-1823 (2a-106). Både Feldbæk og Bjerg.
Gift i Hover 1821 med Ane Madsdatter født i Hover 1798, død på gården 1882.
                      Børn:
                      1: Mads: 1822-1908, se Randeris. Biskolelærer i 1840.
                      2: Ane Marie: 1823-1913, gift 1845 med Christian Henriksen, Røjkum.
                      3: Laust (Laurids): 1826-1899, se Toft. Indkaldt i krigen 1848-50.
                      4: Hans: 1829-1830.                     

Mads Nielsen:
Født på gården 1822, død i Randeris 1908.
Køber 23-6-1850=15-8-1850 (13-230).
Udstykningstilladelse fra Indenrigsministeriet 21-11-1857.
Sælger 1-6-1858=15-7-1858 (17-303) matr. 5b NV til Eskild Andersen (Pinbjerg).
Sælger 1-7-1858=15-7-1858 (17-304) Randbæk matr. 9b til forening med matr.7 Randbæk ved Hans Nielsen Toft. (Højmosevej 26).
Sælger 1-6-1858=15-7-1858 (17-304) Randbæk matr.9c til Peder Ditlev Jensen til bebyggelse. (Sandbækvej 4).
Sælger 1-6-1858=15-7-1858 (17-304) Randbæk matr.9d til Knud Jensen til bebyggelse. (Sandbækvej 3).
Mageskifter Ll. Snogdal med Randerisgård i 1866.
Gift i Nysogn 1849 med Anne Kirstine Pedersdatter født i Poller, Nysogn 1823, død i Randeris 1892.
                      Børn:
                      1: Ane: 1851-1851.
                      2: Ane Marie: 1853, gift med Jeppe Pedersen, Sandbæk matr.2d fra 1879.
                      3: Maren: 1856, gift 1883 med lærer og gårdejer Jacob Rindom, Randeris.
                      4: Niels Feldbæk: 1858. Ejer af Randeris matr.1c fra 1883.
                      5: Anton Peder: 1862, se Toft.

Hans Peder Nielsen:
Mageskifter 23-12-1866=28-11-1869 (21-515) med Randerisgård, se dér.
Ved salget var der stadig aftægt til Niels Lauridsens enke, ligesom der blev oprettet en ny aftægts-kontrakt til Hans Peder Nielsen og hans kone, men da kontrakten blev udformet, er det kun konen, Kirsten Pedersdatter, der er nævnt i den.
De to ægtefolk har tilsyneladende levet adskilt herefter, idet Hans Peder Nielsen i folketælling 1880 bor på Vanting mark og har Christian Henriksens fraskilte kone Ane Marie Nielsdatter, født på Feldbækgård 1823, som husholderske, og her døde han i 1881 som indsidder. Hans kone er flyttet fra sognet før 1880. Se Landerhus SV matr.21.
Det ser ud til, at Hans Peder Nielsen ikke har kunnet klare sig som landmand, men er gledet ned ad rangstigen og er endt som indsidder og arbejdsmand. Årsagen er måske den betegnelse, som pastor Bjerrum giver ham i kirkebogen, da stedsønnen i 1857 bliver gift. Han er forlover, og præsten skriver ikke Hans Peder Randeris, men Hans Peder Brændviin i forlover rubrikken!

Peder Hansen:
Født i Hee 1818, død i Feldbæk 1894.
Køber 10-3-1873=17-12-1873 (23-345 henviser til 24-12).
Gift med Sidsel Andersdatter født i Hee 1819, død efter 1894. Flytter retur til Hee i 1894.

Jesper Hansen:
Født o.1849 i Thorsted, gårdejer i Hee, døde allerede 13-7-1876 på Voldbjerg Mark, Hee, før han flyttede ind på gården.
Køber 12-6-1876=24-1-1877 (24-176).
Gift med Else Pedersen (Stræde) født 1850 i Gl. Sogn, Holmsland, død 1919 i Fårborg, Sdr. Lem sogn.

Else Pedersen:
Arver 3-1-1877=24-1-1877 (24-176). Forriges enke.

Niels Christian Pedersen:
Født i Skjern 1839, død i Fårborg 1923.
Overtager 8-12-1880=15-12-1880 (26-144).
Gift i Brejning 1877 sig med enken Else Pedersen.
                      Børn:
                      1: Jesper Hansen Felbæk: 1878.
                      2: Peder Stræde: 1880-1952, gårdejer i Fårborg, Sdr. Lem..
                      3: Maren Felbæk: 1881-1965, gift i Sdr. Lem 1909, død i Sdr. Lem.
                      4: Kirsten Felbæk: 1883.
Sælger 22-6-1885=24-6-1885 (29-369) Randbæk matr.9e til Laurids Knudsen til bebyggelse.
Sælger 22-6-1885=24-6-1885 (29-368) Randbæk matr.9f til Peder Lauridsen, Grønbjerg.
Familien flyttede til Fåborg i Sdr. Lem sogn og tog tilnavnet ”Stræde”. Se Finderupbogen s.153-4.

Hans Rudolf Rützou:
Født 1821 i Viby sogn, Odense amt, død 1901 i Sct. Knuds sogn, Odense.
Køber 13-19-1887 (31-86). Tidligere proprietær på Melholt, Dronninglund.
Gift 1.1861 med Marie Cecilie Augusta Nicoline Holm født 1838, død i Dronninglund 1866.
                      Barn:
                      1: Niels Oschatz: 1866-1931, død på Ebberødgård. På Feldbækgård i 1890.
Gift 2.1870 med Lovise Dorthea Frost født 1837 i Kårup mølle, Visborg sogn, Ålborg, død 1922.
                      Børn: (desuden 4 døde som små, døbte i Dronninglund):
                      1: Cecilie Marie: 1873-før 1887.
                      2: Ferdinand Rudolph: 1875-1925, snedker i Søborg.
                      3: Frederik Vilhelm: 1877-1947, grosserer i København.
                      4: Anna Dorthea: 1878-1961, gift med købmand Peter Vilhelm Pedersen, Spjald, senere manufakturhandler i Humlebæk, død og begravet der.
                      5: Lorentz Johannes Frost: 1883-1931, forretningsfører i København.                     

Peder Jensen Dalgaard:
Køber 20-2-1895 (35-499). Kom fra Krathus, Randbæk matr.27b. Se dér.

Viggo Bech Okholm:
Født 1879 i Bølling, død i Tarm 1938.
Mageskifter 22-3-1905 (43-429) med en ejendom i Vester Herborg.
Gift med Kirstine Mortensen født i Sædding 1880 død i Tarm 1960.
                      Børn:
                      1: Jens Mortensen: 1901-1979, bosat i Tarm.
                      2: Hans Jørgen Hansen: 1903- o.1989 i Blåbjerg.
                      3: August: 1906.
                      4: Marie Kirstine Bech: 1909 gift i Egvad 1929 med Adolf H. Nielsen, Skanderup.
                      5: Niels Peder Bech: 1910.
                      6: Maren Bech: 1916.
Familien flytter til Randbæk matr.4b.

Laurids Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1879, død 1969 i Nørby, Nysogn.
Køber 15-3-1913 (48-403), kom fra Randbæk matr.4b.
Gift i Hee 1908 med Bolette Sofie Johnsen født 1888 i Sønderby, Hee, død 1962 i Ringkøbing.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Anna Kjær: 1913.
                      2: Johnsen Kjær: 1914.
Han var landmand i Hee og Nysogn før Feldbæk og flyttede til Bjørslev, Nr. Vium.

Peder Christian Glarbjerg Pedersen:
Køber 12-5-1918 (51-522). Kom fra Toft, se dér. Flytter til Hovedgaden 100 i 1947.
Sælger 16-2=24-3-1926 (17-123) NV matr.5f til Christen Peder Christensen.
Sælger 8-5-1930 NV matr.5g til Jens Peder Christiansen til bebyggelse, Holstebrovej 17.

J. M. Christensen:
Køber 1-8-1947, kom fra Troldhede.

Brødrene Jens Jensen & Svend Jensen:
Køber 29-9-1950, kom fra Lille Kastbjerg, Bølling.
Jens Jensen flytter til Petersminde, Brgd. matr.1v m.fl.2-5-1959.

Søren Laursen:
Født på Holmsland i 1928, død i Ll. Snogdal 1996.
Køber 1-5-1959.
Gift med Elna Lydia Jensen født 1933 i Klovborg, død i Spjald 2013.
Lagt sammen med Ll. Snogdal (Holstebrovej 4) i 1971, hvortil familien flyttede.
                      Børn:
                      1: Hanne: 1961.
                      2: Henning: 1963, eftermand i Lille Snogdal.
                      3: Niels Erik: 1965.

Elna Lydia Lauridsen:
Skifteretsattest 28-1-1997, forriges enke.

Erik Holmgaard Jensen:
Køber 28-1-1997, bygningerne er nedrevet 2005, og jorden er lagt under Store Snogdal.

Pinbjerg (Feldbækhus):
Nordvestlige ejerlav matrikel 5b + 3d, Feldbækvej 10:
Eskild Andersen:
Født i Stauning 1817.
Køber 1-6-1858=15-7-1858 (13-230) fra Feldbæk, byggede første ejendom på stedet.
Gift med Kirsten Nielsdatter født i Vildbjerg o.1809. Flytter til Lille Rudmose.

Christen Madsen:
Født i Tim 1824, død efter 1890.
Køber 2-6-1863=29-10-1863 (20-177). Mageskifteskøde, han kom fra Lille Rudmose SV matr.18, se dér, hvor han var smed, hvilket arbejde han fortsatte med her på stedet.
Gift med Else Maria Andreasdatter født i Dejbjerg 1819, død på gården 1866, som efterlod børnene Andreas, Mads, Johanne, død 1869, Jens, Else, død 1868. Skifte efter moderen.
Han gift 2.gang i Brejning 1867 med Ane Marie Lind Eskildsdatter født i Houe o.1825, død på gården 1890.
                      Datter:
                      1: Else Maria: 1867.

Jens Niels Kristian Jensen:
Født i Klidsbjerg, Nr. Omme i 1866, død i Opsund 1959. Kaldes Klidsbjerg.
Køber 27-7-1892 (34-188).
Gift med Mette Marie Andersen født i Hjøllund, Ølstrup 1862, død på gården 1895, se slægtsbog for Anders Christensen Randeris. Ægteskabet var barnløst. Søster til Christiane Andersen.
Købte Vestergård, Opsund matr.4a i 1901.

Mikkel Christian Andersen:
Ejer 1-10-1901 ( 40-545). Kom fra Højmose matr.3 Randbæk, se videre dér.
Svigerfar til forgængeren i hans andet ægteskab.

Christiane Andersen:
Køber 8-7-1905 (43-554), enke efter Jens Højmose Christensen, Højmose, der druknede dette år.

Janus Kristensen:
Født i Højmose 1897, død i Ringkøbing 1974. Forriges søn.
Køber 27-10-1920 (12-28). Forriges søn.
Køber 12-1-1921 (12-260), matrikel 3d NV fra Store Snogdal.
Gift i Brejning 1932 med Agnes Kristensen (1900-1985) fra Staby.
                      Børn:
                      1: Jens Højmose: 1933, revisor i Herning.
                      2: Kristian Højmose: 1935, tvilling.
                      3: Margrethe Højmose: 1935, gift Gylling, tvilling.

Peder Sørensen:
Født i Magersped, Brejning 1917, død i Spjald 2002.
Køber 1-3-1950, kom fra Astrup.
Gift i Naur 1950 med Kirstine Kristensen født 1916 i Bøvling, død 2006 i Spjald.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1951.
                      2: Anna Marie: 1954, gift med Karl Aage Christensen, Brejning.
                      3: Børge Lund: 1956.

Jens Knudsen:
Køber 10-4-1975.
Flytter til Herningvej 156, Nørhede.

Peder Bent Bjørnkjær:
Køber 10-5-1977, drives sammen med Ølstrupvej 8 & 10.
Ejendommen brændt og opbygget igen 1986.

Metha & Christian Knudsen:
Køber 16-12-1992. Flytter til Søbergs Have, Øster Lindet.

Erik Holmgaard Jensen:
Køber 7-8-1996, sammenlagt med Store Snogdal.

Bjarne Brunsgaard & Bente Vind Kristensen:
Køber 4-12-1996, ejendommen med lidt jord.

Social pædagog Niels-Henrik Larsen & lærer Birgit Søndergaard Nielsen:
Køber 3-7-2001. Flytter til Spjald.

Anette Tang Højer & Alan Tang Nielsen:
Køber 2-3-2011.
Flytter til Kildevej 18 1-2-2018.

Sandra Ann Hoffecker & NN:
Køber 1-2-2018, kommer fra Djursland.

Nordvestlige ejerlav matrikel 5g, Holstebrovej 17:
Jens Peder Christiansen:
Køber 8-5-1930 af Peder Chr. Glarbjerg Pedersen, Feldbæk.
Han kom fra Hee på købstidspunktet, men havde ellers haft ejendommen Kratvej 4, Spjald.
Byggede ejendommen. Var snedker og skytte på Brejninggård.
Født 1865 i Tim, død 1943 på ejendommen.

Niels Peder Ingvard Nielsen:
Født 1898 i Hatkjærhus, Lem sogn, død 1947 på ejendommen.
Køber 9-7-1943 af afdødes tre børn, vejmand. Kom fra Kratvej 2, se videre dér.
Gift med Anna Kristine Pedersen født i Dejret, Tved 1898, død i Spjald 1982.

Anna Kirstine Nielsen:
Overtager i uskiftet bo 3-9-1947, skifteudskrift 29-8-1951 på ejendommen, forriges enke.
Flytter til Skolegade 3, Spjald.

Hans Marinus Nielsen:
Født 1927 i Brejning, død i Spjald 2015.
Køber 29-8-1951, søn af forrige.
Flytter til København, derefter til Feldbækvej 6, Randbæk matr.9e, se dér.

M. Olesen:
Køber 5-11-1959, Ford forhandler i Tarm.

Marius Jensen:
Køber 29-4-1961, kom fra Skjern.

M. Olesen:
Køber 24-10-1961 ejendommen igen.

Søren Laursen:
Køber 10-9-1964, ejer af gården Feldbæk.

Ida Margrethe Højgaard Olsen:
Køber 29-10-1968 Søren Laursen ud, da hun havde forkøbsret på ejendommen, kom fra Kgs. Lyngby.

Erik Holst Friborg Pedersen:
Køber 11-10-1885, flytter til Herning.

Kirstine Frederiksen: fra 3-7-1997 Kirstine Skytte:
Køber 25-4-1989, kontorassistent.
Gift med automekaniker Henning Knudsen.

Mosen, Moseboel, Kærgård:
Nordvestlige ejerlav matrikel 6, Ravnsbjergvej 4:
Matrikelnumre 1950: NV matr.1g,6.

I 1646 siges det, at der er en bolig på Mose under Brejninggård.

Jørgen Pedersen:
Nævnt 1660, han boede ”på” Moes, Hk.2½-1-1-1.

Christen Christensen Smed:
Nævnt 1661 på Moes i 1 bolig. I 1662 kaldes ejendommen et gadehus.
I ildsteds- og kvægskatteregisteret 1677 siges det, at han havde 2 ildsteder og 1 ko.
Til kop- og kvægskatten i 1678 er der ikke opgivet noget.
I 1683 i forarbejderne til matriklen 1688 angives Hk. til 2-5-1-1. Gården benævnes et bol.
Marken kaldes Moeseboels mark og bestod dels af skarp rugjord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 2 år rug, 3 års hvile, dels af ond rugjord med grå og rød sand og ganske stengrund, 1 år byg, 1 år rug, 3 års hvile.
Ifølge modelbogen kunne der høstes 1½ læs middelhø, ligesom der var middelgræsning til 3 høvder årligt. Der blev dyrket 9 tdr. land.
I kop- og kvægskattemandtallet 1682-83 har han hustru og en lejeko og 2 får og er forarmed, og i 1686 siges det, at beboeren i Moes var ganske forarmed og uden levnedsmidler !
I matriklen 1688 blev Hk nedsat fra 2-5-1-1 til 1-1-3-1.
I præstemandtallet til kopskatten i 1699 siges det, at han var enkemand og brugte noget lidet håndværk. I 1697 havde han en pige til hjælp, i 1698 kaldes hun tjenestekvinden Karen. I januar 1699 havde han stadig Karen til hjælp, i juni samme år en dreng, Mogens.

Christen Nielsen Smed:
Han var født o.1666 – måske i Kassentoft – og døde på Mose i 1745.
Nævnt første gang på Mose i mandtallet til landmilitsens munderingspåbud i 1704, hvor det siges, at han var ungkarl.
1708: Hk: 1-1-3-1, landgilde: 2 harboe pund smør.
I mandtal til de ekstraordinære skatter i 1717 har han hustru og to børn og driver smedehåndværk.
For at undgå at skulle betale skat af sit håndværk afgav han i 1720 følgende erklæring:
At jeg ei nogen midler eller formue ejer, de være sig bestående udi jordegods, huuse og grunde, prioriteter, skibsparter eller andre effekter, panteforskrivninger ved obligationer, vexler eller på andre måder, reede pænge, sølf eller guld, indted undtagen i nogen måder, uden alleeniste min i fæstehavende bundegård, hvoraf jeg giør hoveri, matriculeret for 2 tdr 4 skp, dends nødvendige besætning, huusgeråd, boeskab og klæder. Vel har jeg tilforn kundet fortienne noget til skatter og andre udgifter med smedehandværch, men nu tiiderne ere slette, bruger jeg handværked fast lidet eller indted, og dersom min hosbond iche gjorde mig forstrekning med æede og sæde korn så var jeg gandske øde. Dette alt haver jeg herved med min corporlig ord villet bekræffte.
Så sandt hielpe mig Gud og hans hellige ord. Chresten CNS Nielsens navn.
At formeldte Christen Nielsen, boende i Moes udi Brejning sogn, Bølling herred, udi min overværelse haver aflagt forskrevne ord, og at jeg, efter nøje undersøgning, ikke har kunde erfare andet ej heller er bekiendt, end at hands vilkår og tilstand er således, som ved æed forklaret er, det attesteres hermed allerunderdanigst. Lindtorp d. 16. april 1720. J.Lund egenhændigt.
Når hartkornet var så meget større, end det nævnte i 1688, skyldes det, at Christen Nielsen også dyrkede en stor del af Øde Feldbæk med Hk.1-1-2-2. Herfor var han dog fri for landgilde.
Han nævnes sidste gang som smed på gården i 1731.
Hans kones navn er ikke kendt, men hun var født o.1665 – måske som datter af forgængeren – og døde på Mose i 1752.                     

Niels Christensen Smed:
Nævnt på gården i 1739. Forgængerens søn.
I præstemandtallet til ekstraskatten i 1743 siges det, at han var en fattig smed, der havde to gamle forældre at underholde. Han er sidst nævnt som fæster på gården i 1755.
Hans død er ikke noteret i kirkebogen, men han er levende, da hans kone dør i 1776.
Gift med Kirsten Jensdatter født i Moesgård o.1700, død på gården 1776.
                      Børn:
                      1: Inger: o.1726-1755, døde i barselsseng på Mosen efter at have født datteren, Anne
                                     Kierstine. Til far blev udlagt Anders Olufsen i Nr. Felding.
                      2: Kirsten: o.1727-1805, havde været gift i Vildbjerg, døde på Mosen.
                      3: Sidsel: o.1729-1811, konfirmeret 1747, gift med Christen Jensen, Bjerg.
                      4: Jacob: o.1734-1816, eftermand på Mose.
                      5: Maren: o.1736, konfirmeret 1751.

Jacob Nielsen Smed:
Han var født på Mosen o.1734 og døde i 1816.
Nævnt første gang som fæster på gården i 1761. I 1788 er gårdens Hk.2-3-3-0.
I 1791 dyrkede han 12 tønder rugland delt i 12 tægter og kunne i et middelår høste 11 tdr. rug og 4½ tdr. byg og bjerge 13 læs hø, ligesom han kunne græsse 2 høveder på overdrevet. Han betalte årligt 4 rdl 8 skl i afgift til godset for ”småredsel”, og havde ingen restancer. Besætningen bestod af 2 trækheste, 4 køer, 2 stude, 6 får med 4 lam og 1 svin.
Han købte gården fri fra Brejninggård i 1795, men der er ikke tinglæst noget skøde herpå, ligesom det ikke ser ud til, at han har lånt penge for at betale købesummen på 110 rdl for Hk.1-2-0-1, som han købte af Hk.2-3-3-0. Det hele var vurderet til 300 rdl. Gården var vurderet til 130 rdl i brandkassen (B.80C-40) i 1795 og som i alle sognets gårde bestod gårdens brandredskaber af 1 brandhage, 1 stige, 1 lygte, 1 kar og 2 spande.
Han var gift med Sidsel Jacobsdatter født i Moesgård o.1733, død på gården 1809.
                      Børn:
                      1: Inger: o.1772-1834, gift 1801 med Laurids Pedersen, eftermand på Mosen.
                      2: Maren: o.1774-1825, gift 1806 med Niels Jensen Kamp, Brejning Kirkeby.
                      3: Anna: 1775-1775, tvilling.
                      4: Kirsten: 1775, tvilling.
                      5: Karen Marie: fadder i 1803.

Laurids Pedersen:
Han var født i St. Sinkjær, Nr. Omme o.1777. Boede fra giftermålet i Mosen. Død i Hover 1826, begravet i Torsted. Smed.
Køber 1-3=8-12-1807 (2-92).
Gift i Brejning 1801 med Inger Jacobsdatter født o.1772, død som enke og husfæster i Landerhuse 1834, hvor hun boede med sin datter, Mette, og levede af at spinde for folk.
Familien må være flyttet fra Brejning sogn i 1812 inden sidste barns fødsel, men er senere igen vendt tilbage til sognet, da Laurids Pedersen 46 år gl. med konen Inger Jacobsdatter 51 år gl. og sønnerne Peder 13 år og Niels 10 år 1-5-1823 kom fra Brejning til Torsted, hvor de var kolonister i Kronheden. Han var samtidig smed.
Året efter i februar 1824 vendte Laurids Pedersen Smeds fraskilte kone, IngerJacobsdatter, med sønnerne retur til Brejning sogn.
                      Børn:
                      1: Jacob: 1803-1875, tvilling. Gift i Assing 1838. Død i Skarrild fattighus, skrædder.
                                       Kom som skrædder fra Sædding til Brejning 1824.
                      2: Mette: 1803-1889, tvilling, bosat med moderen i Landerhuse i 1834. Død i Hee.
                                       Kom som tjenestepige fra Hover til Brejning i 1827. Gift i Hee 1856 med
                                      Thomas Nielsen Pilgård (1790-1883), kurvemager og enkemand.
                      3: Ditlev: 1808-1876, husmand på Kjærgårds Mark, Nr. Omme.
                      4: Peder: 1810, konfirmeret 1825, bor med familien i Landerhuse.
                      5: Niels: 1812, konfirmeret i Brejning 1827, hvor fødselsdagen 11-7-1812 anføres,
                                     men ikke fødesognet, som ikke er Brejning. Vaccineret 1818 af Dahlgaard,
                                     Ulfborg.

Jens Danielsen:
Bosat i Feldbæk. Ingen tinglæst adkomst. Han har muligvis haft penge til gode i gården og derfor overtaget den

Jens Christensen:
Født i St.Sandbæk 1790, død i Hedegård i Nr.Omme 1837. Kom fra Lille Snogdal.
Køber 12-4=19-5-1812 (2-288).
Køber 18-5=11-6-1816 (2-460), gårdens kirke- og kongetiende.
Gift i Brejning 1812 med Maren Poulsdatter født i Feldbæk 1787, død i Nr. Omme 1879.
Hun gift 2.gang i Nr. Omme 1840 med Anders Hansen født i Toft 1810, død i Nr. Omme 1851.
                      Børn:
                      1: Christen: 1812-1893, ejer af St. Højmose.
                      2: Poul: 1815, eftermand i Hedegård.
Familien rejste til gården Hedegård i Askov, Nr. Omme i 1819.

Jens Pedersen:
Han var født i Vesterbæk matr.10 Vestlige del i 1784 og døde i Mose 1863.
Køber 9-2-1819 (1a-67).
Han var gift med Mariane Christensdatter født i Tim o.1783, død i Mose 1881.
Ingen børn, men en plejedatter, Ane Sophie Hansdatter, født i Røjkum 1815.
Ved salget fik de tillagt aftægt og bolig på 6-7 fag samt 6 agre, der skulle dyrkes, 20-6=2-7-1840
(8-414). Det blev igen udslettet 14-2-1881 (26-476).

Mikkel Henriksen:
Født på Vesterbæk Hede 1805, død i Karsbæk, Højmark sogn 1879.
Køber 20-6=2-7-1840 (8-394).
Kom fra Højmark, og hertil flyttede familien tilbage igen i 1844.
Gift med Maren Nielsdatter (1806-1894) fra Lambæk.
                      Børn: født i Brejning:
                      1: Marianne: 1840, død i USA.
                      2: Mads: 1842-1926, købmand i Ringkøbing. Nedstammer fra feldberederne i sognet.

Niels Kjærgaard Olesen:
Født i Kirkegård i Hover 1813, død i Mosen 1881. Karl i Ravnsbjerg i 1843.
Køber 18-6=11-7-1844 (10-206).
Gift i Brejning 1843 med Ane Margrethe Thomasdatter født i Pilgård 1818, død på gården 1849. Hun var enke efter Laurids Lauridsen i Tiphede. Der er skifte efter hende i 1849 (B.81-175 s.411).
                      Hendes datter:
                      1: Laurense Marie Lauridsen: 1842-1869, død i Mosen.
                      Deres datter:
                      1: Dorthea: 1848-1848.
Gift 2.gang i Hoverdal i brudens hjem 1851 med Eleane Christensdatter født i Hover 1828, død på gården 1899.
                      Barn:
                      1: Ole: 1856-1941, eftermand på Mosen.

Eleane (Elle Ane) Christensdatter:
Arver 1881=21-5-1884 (28-500). Formandens enke. Aftægtskontrakt ved salget til sønnen. 

Ole Nielsen Kjærgaard:
Født på gården 1856, død i Ringkøbing 1941.
Køber 27-4=21-5-1884 (28-501).
Under ham blev gården omdøbt fra Mosen til Kjærgård.
Udover at passe gården kørte han dagvogn fra Brejning over Hover og Hee til Ringkøbing. Der findes et billede af ham på dagvognen i arkivet. Efter at have solgt gården flyttede han og hustru til Ringkøbing. Se Slægtsbog for Anders Christensen Randeris.
Gift i Brejning 1884 med Johanne Andersen født i Hjøllund, Ølstrup 1859, død i Ringkøbing 1939.
                      Barn:
                      1: Niels Kjærgaard: 1890-1964, repræsentant, Herning.

Peder Olesen:
Født 1860, måske i Kirkegård, Hover.
Køber 31-3-1913 (48-361), kom fra Vium.
Køber 31-5-1917 (51-78) matr.1g NV fra Ravnsbjerg.
Gift med Anne Sofie Albertine Pedersen født 1860.

Jens Pedersen Mastrup: (Mastrup fra 1905):
Født 1875 på Nogård, No sogn, død 1955 i Sædding.
Køber 15-3=20-3-1918 (51-731). Husmand i Lyngsmose, No til 1914, husmand i Vorgod til 1918.
Gift i Stadil 1900 med Maren Jensen født 1879 i Stadil, død 1956 i Sædding.
                      Børn:
                      1: Else: 1900-1985, gift med gdr Anders Poulsen Andersen, Viftrup.
                      2: Mariane Petrea: 1902.                       3: Søren Viktor: 1904.
                      4: Laurids: 1906-1906.                           5: Johanne: 1907.
                      6: Laurids Aage: 1908.                           7: Ejner: 1908.
                      8: Svend: 1911-1913.                              9: Harald: 1912.
                      10: Svend: 1914-1921.                            11: Karen: 1917.
                      12: Villiam: 1919 i SV matr.20.                13: Aksel: 1920.
                      14: Svend: 1922.                                     15: Tage: 1925.

Jørgen Aage Olesen:
Født i Rindum 1903, død på Spjaldgård 1986.
Køber 15-6-1929, kom fra Rindum.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1930 med Ane Marie Andersen, født i Herning 1909, død i Spjald 2010.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1931-1999, gift med isenkræmmer Carlo Ramsing, Spjald.
                      2: Karl Mogens: 1932-2015, vaskeriejer, Jerne sogn, Esbjerg..
                      3: Bent: 1934.
                      4: Poul: 1936.
                      5: Jens Kristian Muff: 1937.
                      6: Hans Jørgen: 1948, isenkræmmer i Spjald.
                      7: Karen Marie: 1952, arvede Spjaldgård.
Køber Spjaldgård 1935, som hans svigerfar ejede.

Anders Lauridsen & Janus Christian Lauridsen:
Køber 11-4-1935, kom fra Rindum. Anders Lauridsen driver gården ene.

Anders Laursen:
Født 1899 i Faster, død 1994 i Ringkøbing.
Køber broderens halvdel 11-3-1942.
Gift i Rindum 1934 med Eline Kristine Lydersen født 1916 i Velling, død 1996 i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Henry Alkærsig: 1935 i Rindum, død 2003 i Vinderup, gift med Anne Marie
                                                       Bundgaard Sørensen fra Kassentoft SV matr.7.
                      2: Jørgen Alkærsig: 1937. Bosat i Galten.

Niels Aarup Pedersen:
Født 1935 i Lambæk, Højmark sogn.
Køber 4-3-1964.
Gift med Ane Galsgaard, født 1936 i Randbæk.
                      Børn:
                      1: Anker: 1967.
                      2: Karen Marie: 1973.

Aftægtshus på gårdens mark:
Jens Pedersen:
Huset blev bygget i 1840 til ham og hans kone, Mariane Christensdatter kaldet Mariane Smed.
Da hun blev meget gammel og svagelig, søgte hun i 1878 om ophold i fattiggården, men fik tilsyne-ladende sit ophold i Mose hos Niels Kjærgård, hvorefter aftægtshuset blev lejet ud.

Ole Knudsen:
Han kom 28-10-1878 fra Randbæk matr.6a, som han gik neden om med. Først boede familien hos Peder Snedker i jordemoderboligen fra 23-7-1878, begge data er noteret i sognerådets forhandlingsprotokol. I forår 1879 flyttede de til Kassentoft Mark, i 1881 til Anders Jørgensens hus i Kildsig.

Mette Marie Christensen:
Født o.1851 i Timring. Ugift, men samboende i huset i 1879 med Jens Peder Nielsen, som er fader til hendes datter. I 1880 bor hun og datteren samt et plejebarn i huset. Huset er nedlagt før 1890.
                      Barn:
                     1: Kleofine Kirstine Christensen fra 1893 Nielsen: 1879-1944, gift i Brejning 1901 med                                                                                  Laurids Gren Lauridsen, Brejninggaard matr.1p.

Nordvestlige ejerlav matrikel 6b, Ravnsbjergvej 6:
Børge Bjerg Andersen:
Født på Bjerg 1917, død på Spjald Plejehjem 1997. Ugift.
Køber 9-3-1966 fra NV matr.6a. Flytter sit træhus, som stod ved Spjaldgård hertil.

Jørn Kjær Nørgaard:
Arver 29-1-1998, forriges søn.

Alex Nielsen:
Køber 29-1-1998. Bygger nyt hus på grunden 2000. Mekaniker.

Toft, Moesgårds Toft:
Nordvestlige ejerlav matrikel 7, Holstebrovej 13:

I 1646 siges det, at der er 1 bolig i Moesgaardstoft under Brejninggård.

Morten Michelsen:
Nævnt 1661-1691.
I skattemandtallet til ildsteds- og kopskat i 1677 havde han 2 ildsteder, 2 heste og 1 ko.
Ifølge kop- og kvægskattemandtallet 1678 var han gift og havde 1 ko og 5 får. I de forskellige skatteopgørelser for Toft angives 1 ko og lidt varierende en 3 års stud eller en kalv.
I 1683 i opmålingen til matriklen 1688 siges det, at gårdens mark strakte sig fra gården nordpå til ”Store Bjerg”. Jorden bestod af skarp rugjord med grå og rød sand beblandet med grus. 1 år byg, 2 år rug, 3 års hvile. Nogle agre nord for gården kaldtes ”Thofte”. Det var ond rugjord bestående af grå sand og stort grus. 1 år byg, 1 år rug, hvile i 3 år. Man led noget af ulve og brugte derfor hyrder sammen med de omliggende gårde.
Der kunne avles ½ læs godt hø og 4 læs middelgodt hø, og der var middelgræsning til 3 høveder.
Der var dyrket 10,2 tdr. land.
I 1688 sættes Hk op fra 1-2-2-2 til 1-4-0-1.

Bertel Jørgensen:
Nævnt som gadehusmand med hustru i 1699. Havde hverken heste eller køer eller brugte håndværk.
1708: Hk: 1-4-0-1, landgilde: 1 harboe pund smør.

Søren Jensen:
Nævnt i jordebogen 1718 og 1726.

Peder Jensen:
Født o.1673 og døde i 1751.
Nævnt 1731.
Antagelig den Peder Toft, der med hustru er tilforarmede til huse i Randbæk i 1739.
                      Børn: (antagelig):
                      1: Jens: o.1723-1794, boede i forskellige småhuse i Brejning sogn.
                      2: Maren: fadder i 1746.
                      3: Christen: konfirmeret i 1751, fadder 1760 og 1762. Ifølge tingbogen (B.80C-2 s.563) fik                                             han fripas fra godsejer Juel på Brejninggård 15-4-1763.

Christen Christensen:
Født o.1695, måske i Trækkeris, Vind sogn, død på Toft i 1761.
Fæster gården 26-11-1744 ifølge skiftet efter ham.
Der er et skifte efter ham i Brejninggårds skifteprotokol i 1761, hvor børnenes alder blev opgivet. Gården bestod af 9 fags salshus med 4 fag fæhus i enden af stuehuset samt 12 fag lade, alt i slet stand. Besætningen bestod af 3 køer, 1 kviekalv, 5 får med 4 lam og 1 sopolt.
Enken ville ikke fortsætte fæstet, men håbede, at én af døtrene kunne få en karl til sig, så de kunne få stedet i fæste. Det lykkedes ikke, og enken opgav fæstet mod at få en tønde rug årligt fra Brejninggård, så længe hun levede, samt sin seng med indhold, sin kiste, mandens klæder og et får.
Gift med Sidsel Nielsdatter, død i Brejning 1773, alder ikke opgivet.
                      Børn:
                      1: Christen: o.1721, fæster i Odderbæk.
                      2: Kirsten: o.1725, på Møltrup i 1761.
                      3: Else: o.1729, hjemme i 1761.

Sidsel Nielsdatter:
Enken sad på gården fra mandens død i 1761 til 1762, hvor hun opgav fæstet.

Kasper Jensen:
Kom fra Randeris i 1761, nævnt som fæster i Toft 1762. Død mellem 1771 og 1774.
Gift i Brejning 1756 med Maren Poulsdatter født i Romdal, Dejbjerg o.1725, død 1783.
Det er antagelig hendes broder, Jens Poulsen, der døde som soldat i Toft 20 år gl. i 1763.
                      Børn:
                      1: Marie Katrine: 1758-1836, født i Randeris, gift med Niels Mikkelsen, Bilring.
                      2: Jens: 1763-1839, fæster og senere ejer af Grønbjerggård, Nr. Omme.

Poul (Jensen) Toft:
Han er på gården i 1774.
Antagelig Poul Jensen fra Moesgård og antagelig sammen med forgængerens enke, Maren Poulsdatter. Han flyttede til Feldbæk i 1785.

Peder Brostrup Poulsen:
Født i Sædding 1761, død i Toft 1787. Hans mor boede som enke i Ravnsbjerg Brohus.
Gift i Brejning 1786 med Maren Bertelsdatter født i St. Sandbæk 1746, død o.1791.

Hans Jensen:
Født i Opsund 1756, død i Toft 1838. Kom ved giftermålet fra Landerhuse.
I 1791 dyrkede han 8 tdr. rugland delt i 12 tægter og kunne i middelår høste 5 tdr. rug, 4 tdr. byg og 2 tdr. havre. Besætningen bestod af 2 køer, 2 kørestude og 7 får med 1 lam.
Hans Jensen købte gården fri fra Brejninggård 9-12-1815=9-1-1816 (2-444).
Han købte gårdens konge- og kirketiende 10-6=10-11-1818 (1a-57).
Gift i Brejning i 1787 med formandens enke Maren Bertelsdatter.
Gift 2.gang 1791, trolovet i Vorgod 1791, med Vibeke Hansdatter født i Moesgård o.1768, død 1838.
                      Børn:
                      1: Maren: 1792-1861, gift med eftermanden Niels Rasmussen.
                      2: Karen: 1794.
                      3: Jens: 1796.
                      4: Hans Christian: 1800-1872, gift i Hanning 1842, død i Sædding.
                      5: Maren: 1802-1896, død i Vildbjerg.
                      6: Kirsten: 1805-1888, indsidder og uldbinder i Toft i 1855. Hun fik livsfæste på 3
                                         fag af stuehusenden og et stykke jord 5-6=8-6-1853 (15-43), udslettet
                                        4-12-1881 (26-567). Død i Fattiggården.
                      7: Poul: 1808-1830, død på Toft.
                      8: Anders: 1810-1851, ejer af Hedegård, Nr. Omme.
                      9: Christen: 1812-1891, død i Nr. Omme.

Niels Rasmussen:
Født i Torsted o.1793, død i Toft efter 1861. Karl hos svigerfaderen fra 1822 til 1836.
Køber 4-2-1836=25-3-1852 (14-43).
Gift i Brejning i 1822 med Maren Hansdatter født i Toft 1792, død 1861. Skifte (B.81-177 s.328ff.).
                      Børn:
                      1: Sidsel: 1822, gift med Chr. Christensen, Borris. Se: Benny Boisen: Nannie F.s.83.
                      2: Hans: 1825-1889, eftermand, derefter ejer af Bjerg m.v.
Han gift 2. i Nr. Omme 1861 med enken Ane Kirstine Nielsen, Nygårds Mark.

Hans Nielsen Toft:
Født på gården 1825, død på Randbæk 1889.
Køber 5-3=25-3-1852 (14-42), samt aftægt til forældrene (14-47/48).
Gift med Mette Katrine Andersdatter født o.1818 i Hover.
Biskolelærer i 1850. Var med i krigen i 1850, fik erindringsmedaljen 1876.
Flyttede til Bjerg i 1855, se videre dér.

Christian Jensen:
Køber 15-6-1855=30-6-1859 (17-652). Bosat i Brejning ved købet.
Gift med Mette Kirstine Jensen.
                      Børn:
                      1: Ane Sigaard: 1856.
                      2: Jens Brask: 1858.

Laust (Laurids) Nielsen:
Født i Feldbæk 1826, død i Brejning Kro i Kirkebyen i 1899. Gravsten bevaret.
Køber 26-6-1859=7-12-1881 (27-35).
Sælger 2-7=8-8-1883 (28-183) Randbæk matr.13 & Væggerskilde 6 til forening med  Randbæk 5d.
Var med i krigen 1848-50 og fik erindringsmedaljen 1876.
Gift i Nr. Omme 1859 med Karen Jensdatter født i Lønborg 1834, opvokset i Kodal, Nr. Omme.  Død i Kirkebyen 1894. Hendes far er Jens Poulsen (1804-1881) fra Store Snogdal.
                      Børn:
                      1: Elise Georgine: 1859-1929. Gift med Peter Krogstrup Jørgensen, Tiphede.
                      2: Hans Severin: 1861-1910, hotelejer i Varde, kaldenavn Toft. Se Kassentoft.
                      3: Niels Feldbæk: 1863. I USA før 1900.
                      4: Maren: 1865.
                      5: Jens: 1867, indsidder i Højenhjem SV matr.10p i 1896. I USA fra 1900.
                      6: Ane: 1870.
                      7: Jens Peter Væggerskilde: 1872-1873. På forældrenes gravsten med forkert fødeår.
                      8: Jens Peter Væggerskilde: 1874, død i Brejning 1913.
                      9: Mariane: 1877.

Anton Peder Madsen:
Født i Feldbæk 1862, død i Herborg 1907.
Køber 23-6=9-7-1884 (28-596). Han kom fra Randeris, og hans far, Mads Nielsen, var kurator ved både købet og salget næste år. Han ejede Vestervang, Adelvej 7, 6920 Videbæk 1892-1907.
Gift i Brejning 1884 med Kirsten Carstensen født i Vorgod 1858, død i Videbæk 1937.

Laurids Nielsen Toft:
Køber ejendommen igen 16-7=5-8-1885 (29-433).

Thomas Jensen:
Født i Røjkum Krog 1860, død i Toft 1890.
Køber 16-12-1885 (29-557).
Gift i Brejning i 1885 med Ane Kirstine Villadsen født på Brejninggårds Mark 1859.
                      Børn:
                      1: Gravers: 1886-1886.
                      2: Gravers: 1887, konfirmeret i Alslev, Varde 1902, i Ringkøbing 1904.
                      3: Karen Marie: 1889, konfirmeret i Alslev, Varde 1903.

Ane Kirstine Villadsen:
Arver 9-7-1890 (32-573), forriges enke. Bosat i Alslev pr. Varde i 1896.
Gift i Alslev, Varde 1895 med husmand Jens Kristian Kristensen: født i Tim 1859, ejer af matr.21a i Alslev. De fik 2 døtre og 1 søn.

Niels Andersen:
Født i Østrup 1862, død i Østrup 1937, faderen Anders Poulsen var født i Langergårde i 1827.
Køber 9-7-1890 (32-573).
Gift i Ølstrup 1890 med Else Kirstine Jensen født i Østrup 1860, død i Ølstrup 1944.
                      Børn:
                      1: Anne Kirstine: 1891-1966, gift med Thomas Vejlgaard, Nr. Mosegård, Brejning.
                      2: Maren Tokkesdal: 1893-1974, gift med fætter Jens Poulsen Andersen, Ølstrup.

Anton Christian Christensen:
Født i Ølstrup 1863, død i Mosdal SV matr.24+35 1924.
Køber 20-7-1898 (38-218).
Gift i Østrup 1896 med Ottesine Margrethe Nielsen født i Ølstrup 1866, død i Mosdal 1937.
                      Børn:
                      1: Dødfødt pige: 1897 i Brorstrup, Ølstrup.
                      2: Kristine Margrethe: 1900, gift 1931 med Niels Vejlgaard Hulgaard, Holstebro.
                      3: Mariane Nielsine: 1902, gift 1926 med Anders Kristian Andersen, R matr.2e.
                      4: Dødfødt dreng: 1903.
                      5: Kathrine Georgine: 1906-1993, gift 1930 med Ole Snogdal Kristensen, R matr.3.
                      6: Laura Augusta: 1906-1987, gift 1934 med Kristen Kristensen Bjerrum.

Søren Peder Jensen:
Født i Thorsager 1854, død i Ringkøbing 1918.
Mageskifter 9-9-1904 (43-155) med Mosdal SV matr.24+35.
Gift i Brejning 1880 med Knudsine Marie Madsen født i Bækgård, SV matr.9a, 1860, død i Ring-købing 1945.
                      Børn:
                      1: Jens Lykke: 1884-1952, murer og ejer af Kildsig SV matr.5d og Opsund matr.3.
                      2: Svenning: 1888.
                      3: Mette Kirstine: 1890, gift Brosbøl.
                      4: Mathilde: 1892.
                      5: Dorthea Sofie: 1895.
                      6: Sophus: 1897.
                      7: Anton Peder: 1900.
                      8: Sørine Marie: 1905, gift i Ringkøbing 1926.
                      9: Signe Marie: 1907, gift i Åbyhøj (B.) 1935 med Olav S. Dahl, se Brgd. matr.1p.

Berthel Marinus Pedersen:
Født i Thorsted 1871. Se Kinvadhus, Randbæk matr.24b, som han køber i 1920.
Mageskifter 31-3-1909 (46-294) med V matr.25a.
Gift i Brejning 1898 med Karen Lauridsen født 1859 i Randbæk matr.6a. Død 1927 i Kinvadhus.
Han var senere vognmand i Spjald og broder til vognmand i Spjald Anton Pedersen, som var gift med hans kones søster, Sidsel Lauridsen.

Peder Christian Glarbjerg Pedersen:
Født i Lomborg 1878, død i Spjald i 1956. Begravet i Brejning.
Køber 9-4-1913 (48-368). Kom fra Lomborg.
Gift 1913 med Agathe Thomine Madsen født i Ramme 1890, død i Århus 1973.
                      Børn:
                      1: Aage Glarbjerg: 1914-1994, skolebetjent, Samsø, død i Aarhus.
                      2: Oda Glarbjerg: 1917, sygeplejerske på Kommunehospitalet, København.
                      3: Lilly Glarbjerg: 1920-1988, gift med mejerist Christian Riisdahl, Borbjerg.
                      4: Kaj Glarbjerg: 1927-2009, død i Viby, Aarhus.
                      5: Inga Glarbjerg: 1929, gift Kraghede, Aarhus.
Flytter til Feldbækgård NV matr.5 i 1918.

Mads Madsen Hedegaard:
Køber 15-8-1918 (51-871, kom fra Gudum.

Niels Christian Iversen:
Født i Sønderby på Holmsland 1891, død i Spjald 1976.
Køber 30-9-1918 (52-243).
Gift i Ny Sogn 1918 med Jensine Kristine Jørgensen født i Bandsby, Nysogn 1890, død i Spjald 1985.
                      Børn:
                      1: Karen Margrethe: 1919.
                      2: Jens Andreas: 1921.
                      3: Anders Toft: 1924-2006, ejer af faderens fødegård på Holmsland med broderen.
                      4: Hans Vagn: 1926-2006, ejer af faderens fødegård på Holmsland med broderen.
                      5: Johannes: 1927.
                      6: Aksel Torben: 1930-1986, eftermand på gården.
                      7: Anna Emilie: 1932-1988, gift med gdr. Peder Mose Lauridsen, Opsund.

Aksel Torben Iversen:
Født på gården 1930, død sst.1986.
Køber 5-11-1958.
Køber 31-8-1960 NV matr.2e.
Gift med Emma Pedersine Iversen født i Ørnhøj 1938.

Emma Pedersine Iversen:
Arver 11-11-1986 ifølge skiftebrev, forriges enke.

Inge født Hansen & Steen Faurbye:
Køber 11-11-1986.
Steen Faurbye er ingeniør ved Ulfborg kommune, født 1944 i Ringkøbing. 

Bjerget, Bjerg:
Nordvestlige ejerlav matrikel 8, Feldbækvej 3:
Matrikelnumre 1950: NV matr.8a,5f.

I 1646 er der 1 bolig kaldet Bjerg under Brejninggård.

Jost Madsen:
Nævnt 1660, Hk.1-2-2-2.

Jens Michelsen:
Nævnt 1661 og i 1664 sammen med de to andre gårde i Feldbæk.

Christen Jensen:
Nævnt 1677 i ildsteds- og kopskatteregisteret sammen med de to andre gårde i Feldbæk.
I kop- og kvægskatteregistret 1678 siges det, at han og hans hustru er til huse (i Feldbæk).
I forarbejderne til matriklen 1688 i 1683 siges det, at af Feldbækgårds jord er der et bol, som Christen Jensen Degn på boer, og som kaldes Bjerre Mark, hvis jord findes udi forretningen for sig selv opført.
Der var tale om middel rugjord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 2 år rug, hvile i 2 år.
Jorden blev betragtet som skarp. Der kunne avles ½ læs godt og ½ læs middel hø, og der var mid-
del græsning til 2 høveder. Hk. blev sat ned til 0-5-2-1.
Bjerg blev købt tilbage til Brejninggård i 1683, se under Feldbækgård. Gav 1 pund smør i landgilde.
Christen Jensen var degn for menighederne i Brejning og Nr. Omme og flyttede til Feldbækgård omkring 1684. Han var søn af den tidligere degn, Jens Nielsen Ringkøbing, og var født o.1648, i det sogne-præsten for Brejning og Nr. Omme menigheder, Jørgen Kaars, i 1738 skrev til biskoppen i Ribe, at nu var den gamle degn død i sit 90.sindstyvende år efter at have frasagt sig degneembedet to år tidligere! Han var i 1716 fæster af Praghus i Nr.Omme.

Enken:
Nævnt uden navn og uden, at det opgives, hvem hun er enke efter, i kop- og ildsstedsregisteret 1690 med 1 ildsted. Hun kan være enke efter Jens Christensen i Feldbæk.

Poul Nielsen:
Nævnt i kop- og ildstedsskattemandtallet 1690-91.

Jens Nielsen:
Nævnt i kop- og ildstedsskatten 1692 som husmand i Bjerg.

Else Bjerg:
Nævnt på Bjerg i konsumptions- familie- og folkeskatteregistret 1697 sammen med en unavngiven datter. Hun kan være enke efter den foregående.

Jens Christensen:
Først nævnt i konsumptions- familie- og folkeskatteregistret 1699 med en tjenestepige. Kaldes ”for-
armed tigger” i præstemandtallet i slutningen af året 1699.
Nævnt igen 1708, i 1711 i præstemandtallet til folkeløn og i 1726.
1708: Hk: 0-5-2-1, landgilde: 1 harboe og 5 mk. smør.

Christen Jensen:
Nævnt i 1731.

Niels Rasmussen:
Nævnt 1735, se nærmere under Feldbæk.

Jens Jensen Bjørnkjær:
Født i Bjørnkær o.1705, død på Bjerg 1778. Soldat i 1733, 28 år gl.
Nævnt på gården i 1745 (fadder).
Gift i Vorgod i 1731 med Birgitte Jensdatter fra Øster Herborg.
Gårdfæster i Videbæk 1731-1743.
                      Børn:
                      1: Jens: 1731-1731.
                      2: Jens: 1734-1806, fæster på Ravnsbjerg 1.
                      3: Mads: 1736-1794, fæster på Blæsbjerg.
                      4: Christen: 1740- efter 1811, eftermand.
                      5: Jens: 1743-1796, fattiglem i Brejning sogn.
                      6: Oluf / Ole: 1746-1829, fæster, senere ejer af Lille Sandbæk.
                      7: Else Marie: 1749-1749.

Christen Jensen:
Født i Videbæk 1740, død efter 1811, måske udensogns, da dødsfaldet ikke er i Brejning kirkebog.
Han er på gården i 1768.
I 1791 dyrkede han 3½ tdr. rugland delt i 11 tægter og kunne i et middelår høste 4 tdr. rug og 1½ tdr. byg samt bjerge 3 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer og 4 får med 2 lam.
Gift med Sidsel Nielsdatter født i Mosen o.1729. Gift almisselem, da hun døde i gården 1811.
                      Børn:
                      1: Inger: 1768-1807, gift med Ole Jensen Søe i Moesgårdshus.
                      2: Jens: 1771. I Barde ved 1.lægdsrulle i 1790. Udgår af rullen 1792 p.g.af benskade.
I 1801 boede han stadig på gården, nu sammen med datteren, svigersønnen og deres to børn. Datteren og svigersønnen købte Moesgårdshus i 1807.

Jens Danielsen:
Køber 16-6-1807=29-7-1823 (2a-106).
Køber 18-5=11-6-1816 (2-460), gårdens konge- og kirketiende.
Jens Danielsen boede i Feldbæk og drev de to ejendomme sammen, men i 1823 boede han på Bjerg sammen med sin kone.
Der findes en ejendommelig handel med Bjerg i skøde- og panteprotokollen 12-12-1816=28-4-1823 (4-222), hvorefter Hans Lauridsen Højmose sælger et ham tilhørende sted, Bjerg kalder, til Jens Danielsen i Feldbæk, men denne salgskontrakt blev igen ophævet 29-7-1823. Det lyder ret ejendommeligt, da Jens Danielsen i forvejen ejede Bjerg, så man skulle tro, at der her er tale om en handel efter spillegæld eller lignende!

Niels Lauridsen:
Køber 29-6=29-7-1823 (2a-106).
Han købte både Feldbæk og Bjerg i denne handel.

Morten Sørensen:
Født i Faster 1782, død på Bjerg i 1853.
Køber 28-10=23-11-1824 (2a-158).
Han købte både Bjerg og dens kildevæld. Det sidste må være den kilde, der stadig giver vand til brønden ved stuehuset.
Han var født i Faster 1782 og døde på Bjerg i 1853.
Han var gift med Ingeborg Katrine Sørensdatter født i Lambæk, Sdr. Lem 1800, død 1856.
                      Barn:
                      1: Sidsel: 1827-1907, gift med eftermanden.

Christen Thomsen:
Født i Lillebæk, Brejning 1829, død i Nr. Omme 1901.
Køber 14-2=26-2-1852 (14-25). Han skal give svigerforældrene aftægt.
Gift i Brejning 1851 med Sidsel Mortensdatter født 1827 på Bjerg, død i Nr. Omme 1907.
                      Barn:
                      1: Morten: 1851-1932, gift i Sædding 1879, død i Troldhede (Borris).
Familien flytter til Væggerskilde matrikel 2 ifølge folketælling 1855.

Gravers Andersen Onsgård, Nr. Omme & Svend Bentsen, Ravnsbjerg:
Køber 14-6-1854=1-2-1855 (15-253). Skal give aftægt til Morten Sørensens enke.

Christen Jensen Brosch:
Født i Dybe o.1825, kom fra Nees i 1855 og flyttede til Moesgårdshus i Nees igen i 1855.
Køber 16-6=2-8-1855 (15-416).
Han og familie boede der allerede ved folketællingen 1.februar 1855.
Han var gift med Mette Kierstine Jensdatter, født o.1827 i Møborg.

Hans Nielsen Toft:
Født i Toft i 1825. Død i Randbæk matr.7a i 1889. Biskolelærer i Brejning nordre distrikt.
Køber 18-6=2-8-1855 (15-418).
Køber 1-6=15-7-1858 (17-306) matr.9b Randbæk.
Han var gift med Mette Katrine Andersdatter, født o.1818 i Hover, død i Randbæk i 1884.
                      Børn:
                      1: Niels: 1855-1924, gift i Vorgod 1884, død i Hee.
                      2: Anders: 1858-1858.
                      3: Anders: 1859-1868.
Familien flyttede til matr.7a Randbæk i 1873.

Frederik Nielsen Dam:
Født i Tim 1840, ved vielsen var han karl i Røgind kro.
Køber 1-4=7-5-1873 (23-604).
Gift i Brejning i 1873 med Maren Pedersdatter født 1853 i Øster Opsund, død i Morsbøl 1890.
                      Barn:
                      1: Ane Margrethe: 1873.
Flyttede til Morsbøl, Skovlund matr.1a, Grindsted 1874, hvor han også drev høkerhandel.

Andreas Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1837.
Bosat på gården fra før 1875, bestyrer den antagelig for forrige ejer. Veteran fra 1864.
I 1870 var han husmand og daglejer i Nørkjærhus, Muldbjerg, Hover. De rejser herfra til Nr. Omme 1-4-1873.
Gift i Hover 1868 med Maren Ane Kirstine Kristensen født i Nr. Omme 1848.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Niels Kristian: 1875.
                      2: Dødfødt søn: 1878.
                      3: Karen: 1879 i Randbæk, hvor forældrene er indsiddere.
Flytter til Lille Kærhus SV matr.20e.

Niels Christensen: (Skaarup fra 1910):
Født i Hanning 1845, død i Esbjerg 1935.
Køber 27-1=12-2-1879 (25-212) af Frederik Nielsen Dam, kom fra Hanning.
Gift i Brejning 1875 med Ane Villadsen, født 1853 i Ringkøbing, død 1913 i Opsund. Datter af tømrer Villads Kjeldsen, Brejning.
                      Børn:
                      1: Christen Skaarup: 1877 i Hanning.
                      2: Ane Marie: 1879 i Brejning.
                      3: Villads Skaarup: 1882-1966, død i Vallensbæk.
                      4: Anton Marinus: 1885-1888.
                      5: Anton Marinus Skaarup: 1889.
                      6: Niels Andreas Skaarup: 1893.
                      7: Hans Jørgen: 1896.
Flyttede til Opsund matr.2p i 1884, Ringkøbingvej 46.

Christen Christensen Bak:
Køber 10-12=17-12-1884 (29-120). Mageskifter med matr.2p Opsund.

Mejnert Olesen:
Køber 9-2-1887 (30-461), mageskifter med sin gård i Mejlby, Rindum.

Jens Lauridsen:
Køber 27-4-1887 (30-561), kom fra Dejbjerg.

Laurids Andersen:
Født i Hanning i 1853, død på Bjerg i 1893.
Køber 6-3-1889 (31-636). Kom fra Ringkøbing.
Køber 2-10-1889 (32-227), Randbæk matr.9f  
Gift i Brejning 1881 med Mette Marie Jensen født på Brejninggårds Mark 1858. Hun var bestyrerinde på Fattiggården. Død på gården 1932. Se Brgd. matr.1n.
                      Børn: (nogle):
                      1: Mariane: 1885-1958, født i Hanning, død i Nr. Omme, gift 1908 med Jens Kristi-
                                          an Thuesen (Lønborg), se Randbækkrog, Randbæk matr.8.
                      2: Anders: 1887 i Dejbjerg.
                      3: Anton: 1888-1942, eftermand på gården, født i Dejbjerg.
                      4: Jens Peter: 1891.

Anton Bjerg Andersen:
Født i Dejbjerg 1888, død på Bjerg 1942.
Køber 22-5-1912 (48-34).
Gift med Laurence Jørgine Andersen født i Hemmet 1884, død på Bjerg 1955.
                      Børn:
                      1: Jens Laurids Bjerg: 1912-1976, begravet i Brejning, ugift.
                      2: Lars Bjerg: 1913-1925, død på Bjerg.
                      3: Arne Henry Bjerg: 1914-1935, død på Bjerg.
                      4: Martin Bjerg: 1916-1988, murermester i Spjald.
                      5: Børge Bjerg: 1917-1997, Ravnsbjergvej 6.
                      6: Frode Bjerg: 1919-2001, eftermand på Bjerg.
                      7: Harry Bjerg: 1921-1988, arbejdsmand i Spjald, ugift.
                      8: Erna Bjerg: 1922-1985, gift med Gunnar Jacobsen, Skjern.
                      9: Jens Bjerg: 1924-2010, slagter i Skjern, død i Glamsbjerg, begravet i Hårby.
                      10: Dødfødt dreng: 1927.

Laurence Jørgine Andersen:
Arver 24-2-1942 i uskiftet bo, forriges enke.

Frode Bjerg Andersen:
Født på gården 1919, død på Troldhede plejehjem 2001. Ugift. Begravet i Brejning.
Køber 11-1-1946.
Køber 11-1-1946 NV matr.5f fra Arnold Kamp, St. Højmose.
Køber 22-11-1963 NV matr.5i fra O. P. Kristensen. (Omtalt som ”Heden” af Frode Bjerg !).

Bent Bjerg Jacobsen:
Køber 7-1-2002. Forrige ejers søstersøn, bosat i Skjern.
Det meste af jordtilliggendet drives under Ny Ravnsbjerg, Holstebrovej 1.

Gert Brogaard Olesen & Karin Andersen:
Køber 8-11-2005. Kom fra Hasselvej 28, Spjald.

Leif Henning Pedersen:
Ny Ravnsbjerg, Holstebrovej 1, Køber 19-3-2008. Flytter hertil i 2019.

Moesgårdshus:
Nordvestlige matrikel 9, Holstebrovej 7:
Ejendommen er oprettet i 1807 ved udstykning fra Moesgård.

Ole Jensen Søe:
Født i Søgård, Tim 1776, død i Velling Kirkeby 1851, smed der fra folketælling 1840, smed og na-tional soldat i 1801, hvor han boede med familien på Bjerg.
Køber 13-7-1807, skødet er ikke tinglæst.
Køber 28-5=11-6-1816 og 8-12=18-12-1821, stedets konge- og kirketiende.
Familien boede i Ølstrup i 1803 og 1805.
Gift i Brejning i 1798 med Inger Christensdatter født i Bjerg 1768, død i ejendommen 1807. Skifte efter hende i 1807.
                      Børn: (de to første er født på Bjerg, Brejning):
                      1: Jens: 1799-1863, gift 1824 i Ølstrup med Anne Christensdatter fra Landerhuse, i
                                     Landerhuse 1825, i Ølstrup Bjerg 1826, i Tingstrup, Thisted landsogn, 1845,
                                     fraskilt. Engvandingsmester, død i Nørre Skjoldborg, Thisted amt. Gift.
                      2: Sidsel: 1800-1854, gift 1830 med Jens Olesen, Lille Sandbæk.
                      3: Christen: 1803 i Ølstrup - 1874. Gift i Hostrup 1837, død i Vester Tredje, S. Lem.
                      4: Ane Elsebeth: 1805 i Ølstrup - 1889, gift i Hodsager 1844, død i Hodsager.
Enkemanden var ikke hjemme ved konens død, men lå ved 1.jyske regiment i Århus, hvorfor det var Jens Sørensen i Moesgård, der måtte klare begravelsen o.s.v. Der var 2 køer og 2 får på gården.
Han gift 2. i Brejning 1807 med pigen Mette Cathrine Pedersdatter født o.1751, død i Ølstrup 1838. Frosset ihjel om natten udenfor sit hus.
Familien flyttede til Lille Hjøllund i Ølstrup sogn i 1818.
Han gift 3. i Velling 1839 med pige Karen Thøgersdatter født i Ringkøbing 1792, død i Velling Kirkebys fattighus 1876.

Jens Bojsen:
Født i Mellemste Opsund, som han overtog i 1821.
Køber 28-1=7-7-1818 (1a-32).

Ole Frandsen Møllgaard:
Født i Herning o.1761, vokset op i Sdr. Lem, død i Opsund 1844.
Køber 6-7-1821=23-12-1823 (2a-131).
Han kom fra Vester Opsund, Opsund matr.4a.
Gift med Ane Pedersdatter født o.1760, død på gården 1834. 

Frands Olesen Møllgaard:
Født i Sdr. Lem sogn 1800, død i Opsund 1871.
Køber 20-2=3-3-1831 (2a-455), aftægt til forældrene.
Gift i Brejning i 1830 med Dorthea Knudsdatter (1804-1870) fra Vester Pilgård SV matr.5.
                      Børn:
                      0: Knud: 1824-1885, hendes søn født i Pilgård SV matr.5, død i Fattighuset, gift, se
                                      Randbæk matr.2i+9d og Bækhus SV matr.9b: Knud Jensen.
                      1: Ole Peder: 1831-1838.
                      2: Ane: 1833-1871, gift 1853 med Anders Andersen Toft, Opsund.
                      3: Karen: 1836-1838.
Familien flyttede til Opsund matr.1b i 1838.

Mads Jepsen:
Født i Nøvling o.1806, død på gården i 1878. Kom fra Skibbild i 1838.
Køber 24-7-1838=17-1-1839 (8-99).
Gift i Vorgod 1838 med Maren Jacobsdatter født i Barde, Vorgod sogn 1805, død 1859.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie: 1839, gift med eftermanden..
                      2: Karen: 1842-1901, gift i Vorgod 1879, død i Herborg.
Ejendommen lå i 1851 længere mod øst ved den gamle landevej, men blev flyttet til nuværende beliggenhed p.g. af vandmangel. 

Peder Christian Nielsen:
Født 1830 i Nøvling, død 1901 på ejendommen.
Køber 22-12-1862=21-1-1863 (19-652). Husmand og vejmand.
Aftægt til svigerfaderen, aflyst 1878 (25-115).
Kom fra Tvis, gift 1. i Brejning i 1862 med Kirsten Marie Madsdatter født 1839 på gården, død 1890.
                      Børn:
                      1: Mads Marinus: 1869-1934, gift i Herborg 1902, død i Herborg.
                      2: Nielsine Marie: 1871-1887.
                      3: Peter: 1874. Staldmester i København 1921.
                      4: Inger Marie: 1877.
Gift 2. i Brejning 1892 med Ane Katrine Elisabeth Jakobsen født 1838 i Velling, enke efter Peder Møller Jensen, død i Kildsig SV matr.3b 1892.

Ane Katrine Elisabeth Jakobsen:
Arver 26-7-1901 (40-477). Forriges enke.

Birgitte Straasø Kjær:
Født i Vind i 1877, død i Nr. Omme 1945.
Køber 7-8-1901 (40-478). Skrædder.

Kristian Emanuel Cedergren Bech:
Født i Frederikshavn i 1878, død i Nr. Omme 1950.
Overtager 22-4-1903 (42-23),
Gift i Nr. Omme 1901 med Birgitte Straasø Kjær.
                      Børn: (født i Brejning, 6 mere i Nr. Omme):
                      1: Maren Cedergren Bech: 1902-1996, gift Madsen, Holstebro.
                      2: Niels Christian Kjær Cedergren Bech: 1904-1988. Nr. Omme. Familien flytter til Nr.                                                                                                 Omme.

Carl Verner Blume Hauritz:
Køber 1-11-1906 (44-411), kom fra SV matr.5i.
Køber 7-3-1908 (45-383), matr. 1c+d NV.
Se Randbæk matr.31a og Mosdal Mark V matr.27c, flytter til Ravnsbjergvej 10.

Hans Mosgaard Sørensen:
Køber 7-3-1908 (45-383). Mageskiftede med Ravnsbjergvej 10. Tog NV matr.2b med.

Kristen Nielsen:
Køber 11-9-1916 (50-515), af Brejning sogn.

Ole Toft Olesen:
Køber 12-1-1918 (51-544). Flytter til SV matr.5k, se dér.

Christian Andersen Søgaard:
Køber 14-1-1919 (52-486). Besætning: 2 heste, 3 køer, 15 høns og 1 hane.
Sælger 14-8-1920 (11-886), matr. 2b NV til Ny Ravnsbjerg. Se Opsund matr.2i og Hovedgaden 4 og 43, Spjald.

Poul Kristian Pedersen Bondesgaard:
Født 1843 i Thorsted, død på ejendommen 1921.
Køber 14-8-1920 (11-885).
Gift med Marie Kathrine Jeppesen. Forældre til Maren Snogdal, NV matr. 4.

Marie Kathrine Bondesgaard f. Jeppesen:
Arver 1921, skødet skrevet 14-4-1926 (17-168), forriges enke.

Magnus Christiansen:
Født i Tim 1900, vokset op på Kratvej 4, Brejning, død i Spjald 1985.
Køber 14-4-1926 (17-169).
Flyttede til Brejning Kirkeby, Gl. Landevej 23.
Gift i Brejning 1926 med Jenny Petrea Nielsen Bech født i Lomborg 1894, død 1986.
                      Børn:
                      1: Karl Gustav: 1927.
                      2: Gudrun: 1929-2008, gift med Harald Nørgaard (1922-1982), Opsund.
                      3: Aage: 1930-2001, smed, fabrikant, Spjald Møllen, Brejning Kirkeby.
                      4: Aksel: 1932-1954, begravet i Brejning.
                      5: Gerda: 1934, gift 1957.
                      6: Jens: 1935, bosat i Sverige.
                      7: Laura Alvilda: 1937, bosat i Holland.

Anders Ahle Andersen:
Født i Randbæk i 1904, død i Hee 1981.
Køber 7-9-1932.
Køber 11-12-1950 SV matr.2c.
Gift i Herborg 1932 med kusinen Kathrine Pilgaard Andersen født i Herborg 1912, død i Hee 1997.
                      Børn:
                      1: Jens Ahle: 1932-1978, født i Herborg, død i Tim.
                      2: Anders Viftrup: 1934.
                      3: Kaj Ahle: 1936-1936.
                      4: Anna Marie Ahle: 1937.
                      5: Ketty Kirstine Ahle: 1947, gift 1966 med Flemming Brunsgaard, Spjald.

                      Karl Emil Sangill:
                      Født i Foldager, Borris 1930, død i Tarm 2018, se NV matr.1l+m. Begravet i Borris.
                      Gårdbestyrer i Ravnsbjerg, indsidder i Moesgårdshus.
                      Gift i Nr. Omme 1951 med Vera Irene Sandahl Jensen født i Thorsted 1929 død i
                      Tarm 2019, begravet i Borris.
                                            Børn: (født i Moesgårdshus):
                                            1: Vagn Bennet: 1951.
                                            2: Gunnar Hartvig: 1953, ansat ved Falck.
                      Familien flytter til Rudersdal, Højby, Borris 1958.

Peter Tornhøj Petersen:
Køber 11-10-1978.
NV matr.2c & 9d frasolgt til Holstebrovej 15 med det meste jordtilliggende.

Jens Ove Lærkenfeldt Hansen:
Køber 17-5-1983, tømrermester.

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.

                                                                                                                      Johannes J. Lund,
                                                                                                                      Spjald, sluttet 2024.