Historien om Spjald.

Allerede i Broncealder og Jernalder ved vi, at der boede mennesker her, hvor vi andre færdes i dag. Se blot på de flotte gruttesten og bunden af en jernalderkværnsten, som står opstillet udenfor Egnsmuseet.
Hvad betyder navnet Spjald ? På gammelt dansk er det udtryk for en lille firkant, især med henblik på et firkantet markstykke i enden af en større mark, og sådanne firkantede markstykker lå der netop her i udkanten af Brejninggaards vestermark. To af stykkerne kaldtes Nørre- og Sønder Spjald. De ses på Brejninggaards udskiftningskort fra 1791. Man kender også udtrykket "at væve på spjald". Vi har flere sådanne væve her fra sognet, som man især brugte til at væve bændler og strømpebånd på.

I 1638 skrev den lærde Ole Worm fra Københavns Universitet til landets biskopper og bad dem om at anmode sognepræsterne om at forfatte en beskrivelse af deres sogne især med henblik på ældre - antikvariske - ting og seværdigheder. Det var en meget blandet bunke besvarelser, der kom ud af det. Enkelte, og blandt dem sognepræsten til Brejning og Nørre Omme, Jens Lauridsen Handbjerg, satte sig ned, tænkte over deres sogne og de mennesker, der boede der, og gav sig så til at skrive og tegne, og derfor har vi her fra Brejning sogn det første kort over sognet, og det er første gang ordet Spjald nævnes. Præsten var en omhyggelig iagttager, og der er ikke tvivl om, at han har fået det hele med. Derfor ser vi på byen Spjalds plads kun to ting, Spjald dige om marken, som angiver det gamle skel ind til Brejninggaard, og de tre Spjaldhøje. Spjaldhøjene er længe væk, vi bor i dag næsten ovenpå dem, de lå i en række mellem skolen og Hovedgaden 51. Spjald dige er også væk, resten af det kan vi se på de første billeder fra byen.
Ja, men hvad så med Nørre- og Sønder Søndergård ? De lå slet ikke her, men da det jo er deres jorder, en hel del af Spjald ligger på, skal vi se lidt mere til dem. Hvorfor hedder de egentlig Sønder-gårde ? På det gamle kort fra 1638 er en gruppe ejendomme angivet på lokaliteten Brejning Kirkeby. Tre nord for kirken, fire sydvest for kirken. De nordligste er de to Pilgårde og Dumpen. De sydlige er Kirkestedet, Kirkehuset og de to gårde, der kom til at hedde Søndergårde. Gårdene var en såkaldt dobbeltgård med to familier, som boede sammen. De lå sydøst for Brejning kirke et stykke nede på den nuværende østlige del af kirkegården. Gårdene havde en del af deres jordtilliggende nordpå mod Ravnsbjerg å. I forarbejderne 1683 til Matriklen 1688 benævnes en del af gårdenes jorder " Spjald Vang ", og hertil blev gårdene flyttet omkring 1755, hvor de samtidig blev delt i Nr. Søndergård (Nr. Søndergårdsvej 4) og Sdr. Søndergård (Bygmarken 5). I folketællingen 1801 kaldes resten af Søndergårdene i kirkebyen for ”Gammel Gaardsted”.

I 1753 overtog Godsejer Eenholm på Brejninggaard vedligeholdelsen af broen over Ravnsbjerg å, som sognets bønder indtil da havde vedligeholdt under store besværligheder og ditto udgifter. Han fik lov at opkræve bropenge og ville meget gerne have lov ved samme lejlighed at få en privilegeret kro etableret i Ravnsbjerg, så man derfra også kunne opkræve bropenge. Det fik han ikke lov til, men måtte i stedet bygge et hus, Brohuset kaldet, på marken syd for åen, og det ses på det gamle vejkort fra 1801. Det lå her til omkring 1806, hvor det igen blev revet ned. Det har ligget nogenlunde der, hvor Højmosevej drejer fra Hovedvejen i dag, måske lidt længere mod nord skjult af hovedvejen. Her boede i årenes løb en blanding af unge folk, der ventede på at få en gård i fæste og bønder, der var sat fra deres gårde. I de sidste mange år boede enken Maren Bjerrebo her, hun var kommet fra Sædding med en børneflok, hvoraf et enkelt døde stående på hovedet i et vandhul på marken, som kirkebogen så malende beskriver.

Da Brejninggaard solgte en hel del af bøndergodset til selveje i 1794, var der ingen af de to fæstere i Nr. og Sdr. Søndergård, der følte trang til at købe sig frie, noget de i øvrigt havde til fælles med beboerne i flere af sognets store gårde. Sønder Søndergård blev købt til selveje i 1797, og samtidig blev gården Sig udskilt (Hovedgaden 1). Nørre Søndergård blev først købt til selveje i 1815.

I 1821 begyndte der at ske lidt mere i Spjaldområdet. I første omgang var det godsejeren på Brejninggaard, der så en fordel i at opdyrke noget af den vestlige hovedgårdsmark op mod det gamle "Spjalddige". Tømrer og snedker Jens Kristensen fra Tudskjær i Kirkebyen fæstede en del af Nørre Spjald og byggede et hus på jordlodden. Det er begyndelsen til den senere Spjaldgård. Han flyttede ikke selv herop, men solgte beboelsen i 1822 til Jens Thomsen fra Kongensbjerg, der samtidig fæstede jordlodden af Brejninggård. Samme år giftede han sig med Ane Margrethe Mikkelsdatter fra Vind, og disse to er de første, der boede på lokaliteten Spjald, netop ”på Spjald”, som man sagde. Da de var 66 og 45 år, er det ikke deres efterkommere, der befolker byen i dag.
I 1829 overtog Jens Kristensens brorsøn, Mikkel Christensen Tudskjær, fæstet, og hans datter, Mariane, blev født på ejendommen 3.12.1829 som det første barn født "på Spjald".

I 1830 blev den næste beboelse bygget heroppe, idet Jens Nielsen fra Stauning fæstede et hus, som undertiden kaldes Spjaldhus, der blev bygget nordøst for Spjaldgård ved Randbækvejen. Jordtilliggendet bestod i en strimmel jord ned mod Møllebækken, og en del af huslejen bestod i at konen, Karen, arbejdede 10 dage i høsletten og 10 dage i kornhøsten på Brejninggård, på egen kost og med egne redskaber, og arbejdsdagen var sat fra solens opgang til dens nedgang.

 1843 fæstede snedker Peder Møller Jensen fra Timring en ejendom, der blev bygget syd for Spjaldgård, nogenlunde hvor DLG ligger i dag, og året efter blev der lige vest for denne ejendom bygget et hus til den fraskilte Mette Katrine Henriksdatter fra Kongensbjerg, og disse fire huse udgjorde sammen med Søndergårdene og Sig områdets bebyggelse til efter 1880. Det ses på generalstabskortet fra 1873. Vi kan altså sige, at indtil efter 1880 bestod beboerne af tre gårdmandsfamilier og fire fæstehusmands-familier.

I 1834 var Nr. Søndergård blevet købt af sognefoged, kromand og gårdejer Anders Hansen fra Ravnsbjerg. Det ligger ligefrem i hans forskellige bestillinger, at her var der en mand, der ville noget. Han lånte gennem årene en hel del penge ud bl.a. her i sognet og overtog ind imellem gårde som ufyldestgjort pant, og på den måde fik han også Nr. Søndergård. I 1835 fik han bevilling til at drive kro i Ravnsbjerg, som hermed blev sognets første lovlige kro, efter at der sikkert havde været drevet krohold i mange år forud, gården lå jo bekvemt på studevejen sydpå over Ravnsbjerg å, og folk overnattede her inden den videre tur sydpå. Han havde blandt mange børn en datter, Mette, som i 1837 blev gift med Jakob Astrup Christensen fra Astrupgård. Det fortælles, at da Anders Hansen så ham an som kommende svigersøn, skal han have sagt: " Han er vist ikke meget værd, men han kommer vel til at skulle have d e t alligevel." Det var ikke datteren han mente, men Nr. Søndergård. Det er muligvis rygtet om denne vurdering, der har ægget Jakob Astrup Christensen til at vise, hvad han var værd, for han var en lige så dygtig landmand, som svigerfaderen og lige så fremsynet. I daglig tale kaldtes han Jacob Søndergård, og med årene blev han en velstående mand. I 1876 rev han den gamle, noget forfaldne gård ned og byggede en ny firelænget gård. Stuehuset var flot efter sin tid, tækket med skifer, som på hestevogne blev hentet i Silkeborg. Gården måtte jo vige for børnehaven og hele bebyggelsen i det område. Stuehuset stod til 1972, hvor det blev revet ned. Hans svigerfar, Anders Hansen, måtte også godkende svigersønnens dygtighed, og han endte sine dage som en meget gammel mand i 1861 på aftægt hos familien på Nr. Søndergård. Jakob Søndergårds søn, Peder Astrup Jakobsen overtog gården omkring 1885. Han var dygtig som faderen, og det er især ham, der satte gang i bebyggelsen i Spjaldområdet.

På Sdr. Søndergård sad Mathias Christensen i disse år. Han havde giftet sig med ejeren Peder Jensens stedtvillingedatter, Karen Jensdatter, da de var i særdeles moden alder, så de havde kun et eneste barn, datteren Ane Margrethe, gift med Mathias Mikkelsen kaldet Søndergaard. Da gården jo tidligere var delt, har man indtryk af, at man passede gården, og så lod man naboen på Nr. Søndergård om de store armbevægelser. Kun i 1897 udskilte man en enkelt parcel til at bygge et hus på, Hovedgaden 45. Først meget senere blev også denne gårds jorder inddraget under byen. Gården Sig var den mindste af de tre gårde og kom slet ikke til at spille nogen rolle i Byen Spjalds opståen.

Omkring 1880 ser det ud til, at af de fire før nævnte ejendomme øst for Hovedvejen er kun Spjald-gård tilbage. Den blev drevet under Brænderigården ved Brejninggaard og fulgte med denne, da Peder Smith fra Nymølle købte Brænderigården i 1882. Den blev drevet ved forpagter indtil 1898, hvor den blev solgt som selvstændig gård.
Da man begyndte at udstykke parcellerne fra Nr. Søndergård, var man, som det fremgår af matrikelnumrene, begyndt nordfra og så gået mod syd. Indenrigsministeriet havde givet tilladelse hertil i 1889. Om områdets navn var der nok delte meninger i starten. Ifølge kirkebogen bruger man navnene ”På Spjald, Brejning Andelsmejeri og Søndergårdhus” om møllen og Spjaldgård, om mejeriet og om det ene af de to første huse på stedet i 1889 og 1890. 

Spjald by 

Doktorhaven:

Doktorhaven 1, Brejning Hovedgård matrikel 1sz:
Spjald Invest ApS:
Køber 27-4-2007 af læge Magnus Pedersen, Hovedgaden 54.
Der bygges fem huse på grunden 2011 efter arkæologisk udgravning i 2010.
Spjald Invest ApS repræsenteres af Hans Jørgen Olesen, Per Pedersen & Henning Bredahl Thomsen.

Karen Kirstine Bollerup:
Køber 1-12-2010. Kom fra Hovedgaden 24A.

Doktorhaven 2, Brejning Hovedgård matrikel 1sy:
Spjald Invest ApS:
Køber 27-4-2007 af læge Magnus Pedersen, Hovedgaden 54.
Der bygges fem huse på grunden 2011 efter arkæologisk udgravning i 2010.
Spjald Invest ApS repræsenteres af Hans Jørgen Olesen, Per Pedersen & Henning Bredahl Thomsen.

Hans Østergaard Kristensen:
Køber 26-3-2011. Borgmester i Ringkøbing-Skjern kommune.
Udlejer til sin mor, Ruth Kristensen, død 2023

TVD INVEST ApS:
Køber 31-12-2023.
Udlejer til Elisa Bagger, kom fra Stationsallé 2.

Doktorhaven 3, Brejning Hovedgård matrikel 1sæ:
Spjald Invest ApS:
Køber 27-4-2007 af læge Magnus Pedersen, Hovedgaden 54.
Der bygges fem huse på grunden i 2011 efter arkæologisk udgravning i 2010.
Spjald Invest ApS repræsenteres af Hans Jørgen Olesen, Per Pedersen & Henning Bredahl Thomsen.

Bodil Bertelsen:
Køber 1-2-2011.

Doktorhaven 4, Brejning Hovedgård matrikel 1fø:
Spjald Invest ApS:
Køber 27-4-2007 af læge Magnus Pedersen, Hovedgaden 54.
Der bygges fem huse på grunden i 2011 efter arkæologisk udgravning i 2010.
Spjald Invest ApS repræsenteres af Hans Jørgen Olesen, Per Pedersen & Henning Bredahl Thomsen.

Valther Vestergaard:
Køber 1-3-2011.
Udlejer til Karen Lystbæk, kom fra Sandbækvej 3.

Doktorhaven 5, Brejning Hovedgård matrikel 1dc:
Spjald Invest ApS:
Køber 27-4-2007 af læge Magnus Pedersen, Hovedgaden 54.
Der bygges fem huse på grunden i 2011 efter arkæologisk udgravning i 2010.
Spjald Invest ApS repræsenteres af Hans Jørgen Olesen, Per Pedersen & Henning Bredahl Thomsen.

Ane Marie Kamp Jensen:
Køber 26-3-2011. Se Kratvej 3.

Emil Kamp Kristensen & Lene Kamp Kristensen:
Køber 21-12-2021, forrige ejers dattersøn. Se Viftrupgård.
Udlejer til Elsebeth Aggerholm, kom fra Skovbakken 6.

Engvang: 

Engvang 2, Brejning Hovedgård matrikel 1fz, 1se:
John Erik Kristiansen:
Født i Ørridslev 1928, død i Holstebro 2004.
Køber 11-7-1964 Hovedgaden 64, hvorfra han udskiller matriklen og bygger hus i 1978.
Købmand, senere borgmester, se videre under Hovedgaden 64.

Vinni Linddal (Kristensen) & Per Linddal:
Køber 11-8-2003.

Kamilla Aasberg Dam & Danni Viuf Dam:
Køber 1-10-2014.

Danni Viuf Dam:
Eneejer 1-5-2020.
Huset er sat til salg
2024.

Engvang 2A, Brejning Hovedgård matrikel 1ly:
Niels Erik Nielsen:
Født i Madum 1932, død i Spjald 1993.
Køber af Brejning Kommune og bygger maskinhal 1964. Tømrermester.
Hallen brændte delvist i 1971 og blev bygget op igen i dårlig stand.
Pery Konfektion fik lokaler her i starten fra efterår 1972. Flytter til Sivvej 1 efterår 1975.
Fogedudlægsskøde 3-4-1974.

Privatbanken A/S, Holstebro:
Fogedudlægsskøde 10-4-1978 efter tvangsauktion 9-9-1977. Se Engvang 13-15. 

Troels Holck Poulsen & Jørgen Pries Nielsen:
Køber 1-11-1978, THP: møbelhandler, bosat i Brande. JPN: bosat i Aarhus.
De køber ejendommen af Privatbanken i København A/S. 

Jørgen Pries Nielsen:
Køber 1-1-1981 hele ejendommen, antikvitetshandler.
Køber 1-10-1985 Brejning Hovedgård matrikel 1mp af A/S Ringkøbing Bank.

Grethe Ostenfeldt Goldenbeck & Peter Høy:
Køber 1-9-2022.

Engvang 3, Brejning Hovedgård umatrikuleret:
Post Danmark-Spjald:
Posthuset blev taget i brug 23-2-1976. Videbæk Kommune er ejer af bygningen, hvori der også er ventesal for buspassagerer og offentligt toilet. Ligger på Brugsforeningens grund.

Engvang 4, Brejning Hovedgård matrikel 1mg:
Johannes Lauridsen:
Køber 4-12-1965 af Brejning Kommune og bygger hus. Kom fra Kildevej 24.

Ester Johanne Lauridsen:
Arver 1-5-1972, forrige ejers enke.

Poul Bjørnkær:
Køber 10-7-2001.

Engvang 5, Brejning Hovedgård matrikel 1md:
Niels Risom Pedersen:
Køber 25-3-1965 af Brejning Kommune og bygger hus. Kom fra Mosevej 7.

Pouline Kirstine Pedersen:
Arver 15-6-1985, forrige ejers enke.

Jan Risom Pedersen:
Køber 15-11-1985, barnebarn. 

Børge Risom Pedersen:
Køber 19-10-1995, forrige ejers farbror. Kom fra Væggerskildevej 4.

Asta Bennedsen:
Køber 4-5-2004. Kom fra Højmosevej 26.

Engvang 6, Brejning Hovedgård matrikel 1mq:
Helene Bilgrav:
Køber 21-11-1966 af Brejning Kommune og bygger hus. 

Eline Bilgrav Lund:
Køber 5-5-1988, niece af forrige ejer. Bor på Kærhusvej 15.

Engvang 7, Brejning Hovedgård matrikel 1me:
Anders Poulsen Andersen kaldet ”Poul Viftrup”:
Køber 25-3-1965 af Brejning Kommune og bygger hus. Kom fra Væggerskildevej 5.

Else Andersen:
Arver 29-7-1980, forrige ejers enke. 

Jens Randeris:
Køber 24-2-1986 af forrige afdøde ejers ni børn. 

Nelly Urup Jensen:
Køber 22-12-1992.

Engvang 8, Brejning Hovedgård matrikel 1mr:
Niels Erik Nielsen:
Køber 8-12-1965 af Brejning Kommune, se Engvang 2A. Bygger hus. Udlejer.

Preben Andersen:
Køber 1-8-1971.
Værkfører hos KP Komponenter, indretter butik med salg af gummistøvler og træsko.

Svend Aage Madsen:
Køber 25-3-1965 af Brejning Kommune og bygger hus.
Flytter til Kildevej 6. 

Agnes Madsen:
Køber 22-8-1972. Forrige ejers mor. Kom fra Videbæk.

Martin Sinkjær:
Køber 1-7-2010.

Engvang 11, Brejning Hovedgård matrikel 1ml:
Niels Erik Nielsen:
Køber 12-5 1971, se Engvang 13-17, udskiller Engvang 11 og bygger hus 1971.
Flytter til Muldbjergvej 16 efterår 1972.

Harly H. Christensen:
Køber 1972.
Fabrikant, lejer tæppelakereriet i Engvang 13-15.
Køber Brejning Hovedgård matrikel 1oy af Videbæk Kommune 13-5-1974. Matriklen må kun anvendes til erhvervsformål og må ikke udstykkes.

Niels Jensen:
Køber 11-11-1975 efter tvangsauktion 21-3-1975. Entreprenør, Højslev.

Grethe Husted:
Køber 12-12-1975. Forrige ejers svigerinde.
Vognmand Laurids Husted driver vognmandsfirma fra adressen Bækvej 2, Brejning Hovedgård matrikel 1oy, som han købte 28-11-1977 og etablerede garageanlæg og værksted, og som følger med boligen.

Ove Juelsgaard Kristensen:
Køber 10-7-2008.
Vognmandsfirma, Ove Juelsgaard Transport. Overtog Bækvej 2 1-3-2004.

SE Ejendomme Spjald ApS:
Køber 23-6-2023.

Engvang 13-15, Brejning Hovedgård matrikel 1nd:
Niels Erik Nielsen:
Køber 12-5-1971 af A/S Spjald Erhvervsudvikling, se Engvang 2A og 11.
Opretter tæppelakereri.

Videbæk Sparekasse / Sparekassen SDS Midtjylland:
Fogedudlægsskøde 8-5-1978 efter tvangsauktion 9-9-1977.

Industrihuset i Spjald v/ Ove T. Bruun & Bent Rokkjær:
Køber 8-5-1978.

Advanced Windpover Products A/S:
Køber 7-9-1987 (KP). 

Byggeriets Realkreditfond, Lyngby:
Overtager 15-12-1988 ejendommen efter tvangsauktion. 

Murerfirmaet Søren Jonassen / SJ. Spjald A/S:
Køber 19-12-1988.
Murermester. Bosat Hasselvej 8.

Torben Therkildsen:
Køber 31-12-2012.
Murermester. Bosat Kildevej 24.

Engvang 17, Brejning Hovedgård matrikel 1ni:
Spjald Liftudlejning v/ John Pedersen, Søndervang 10, Spjald:
Køber 10-1-1997 af Videbæk Kommune. Der var redskabsgarage og legestue i bygningen.

Niels Østergaard:
Køber 20-5-2008. El-installatør, Hovedgaden 84, Spjald.

Meldgaard Invest Engvang ApS:
Køber 2-8-2018.

Kenneth Meldgaard Ebbesen:
Køber 1-1-2021.

Engvang 19, Brejning Hovedgård matrikel 1nh:
Svend Erik Risom Pedersen:
Køber 30-10-1970 af Videbæk Kommune.
Køber skal opføres en industri- eller værkstedsbygning på grunden inden 1-10-1971 og har tilladelse til at bygge én beboelsesejendom. Kom fra Sivvej 7. 

Jens Chr. Stråsø Kjær:
Køber 8-3-1976.
Cykelhandler. Flytter til Videbæk. 

Kaj Juelsgaard Kristensen:
Køber 29-5-1976.
Vognmand.

Bettina Seehusen Boesen & Ronni Mack Boesen:
Køber 1-2-2022.

  Hovedgaden: 

Hovedgaden 1 = Blomstermarken 2, se under gårdhistorien Vestlige ejerlav matrikel 21 m.fl., side 164 ff.

Hovedgaden 2, Brejning Hovedgård matrikel 1lg:
Niels Pedersen (Rudmose):
Født på Kildsigvej 4 1897, død i Spjald 1976.
Køber o.1946, lejer grunden i starten, bygger et træhus og opretter en iskiosk ved huset. Ombygger huset i 1958.

Børge Andersen:
Køber 1-10-1976 af afdødes arvinger, chauffør.

Hans Jørgen Bækgaard:
Køber 18-11-1983 af forrige afdøde ejers fire arvinger.

John Iver Sørensen & Eva Friis Rasmussen (Sørensen efter vielsesattest 18-10-1988):
Auktionsskøde 24-5-1985 efter tvangsauktion 26-9-1984. Flytter til Grønbjerg.

Niels Ingo Svendsen:
Køber 6-9-1991, se Hovedgaden 79.

Arne Johannes Jensen:
Køber 14-5-1992, bosat på Hvingelvej 15, Hee.

 Johannes Jensen:
Født i Hee 1933, død i Spjald 2021, bisat i Hee.
Køber 30-8-1993. Forrige ejers søn.

Mohammad Sabah Nuri:
Køber 21-6-2021 af boet efter Johannes Jensen.

Workwear Group ApS:
Køber 8-3-2022. Huset rives ned i oktober 2022, grunden udlægges til vej.

Hovedgaden 3, 5 & 7, Vestlige ejerlav matrikel 21l, 21i, 21k:
Peder Husted Kristensen & Svend Nørskov:
Køber 23-12-1947, parcel V matr.21l af V matr.21a af gdr. Christian Kobberø, Hovedgaden 1.
Herpå bygges det første værksted med beboelse, som delvist brændte i 1953. Foto forefindes.
Der blev tinglyst 9-2-1948, at der i 20 år frem kun måtte anvendes benzin og andre produkter til fremdrift af motorkøretøjer fra Dansk Petroleums Aktieselskab, der havde installeret tankanlæg på matriklen.

                      Svend Nørskov: Født i Hvidbjerg, Thisted 1914, mekaniker. Død i Varde 1988.
                      Gift i Egvad 1942 med Inga Marie Nielsen: født i Ådum 1922, død i Tarm 1953.
                                            Børn:
                                            1: Henning: 1944 i Tarm.
                                            2: Else Marie: 1948.
                                            3: Jens: 1950.
                     Familien flytter til Esbjerg.

Peder Husted Kristensen:
Født på Kærhusvej 7 1921, død i Spjald 1994.
Køber 19-6-1953 Svend Nørskovs halvdel, svarende til Hovedgaden 3+5.
Køber 1-6-1960 V matr.21i+21k af murermester Nikolaj Pedersen, Spjald, svarende til Hovedgaden 7. Bygger nyt stuehus herpå. Værksted og kiosk ligger på V matr.21l.
Gift i Brande 1951 med Anna Kathrine Nielsine Jørgensen: født i Brande 1915, død i Spjald 1968.
                      Børn:
                      1: Jørgen Husted: 1951. Bosat i Holstebro.
                      2: John Husted: 1956. Bosat i Spjald. 

Bjarne Juulsgaard Vang:
Køber 17-12-1973 værksted, kiosk og beboelse efter at have forpagtet det fra 13-4-1971.
Alle tre matrikler er samlet under V matr.21i.
Maler Jens Chr. Højmose havde autolakereri i en del af værkstedsbygningen fra 1-12-1981.

Kian Erik Søgaard Andersen:
Køber 19-12-2013 værksted, kiosk og beboelse.
Krogs Blomster flyttes hertil 1-7-2022 fra Hovedgaden 43. Flytter til Brejningvej 2, Nygård, sidst i 2023. Kiosken lejes ud. 

Hovedgaden 4, Brejning Hovedgård matrikel 1fl+1gz+Vestlige ejerlav matr.18c, nu Vestlige ejerlav matrikel 1fl:
Christen Andersen Søgaard:
Køber 18-3-1916 (50-172) Brgd. matr.1fl af købmand Vilhelm Pedersen, Spjald. Han bygger ejen-dommen og flytter hertil fra Hovedgaden 43, som lejes ud. Se Søgård, Opsund.
Familien flytter til Holstebrovej 7, NV matr.9, Mosgårdhus og derfra til Stauning.

Peder Marius Cecilius Rudmose:
Køber 22-1-1919 (52-486) Brgd. matr.1fl af Christen Andersen Søgaard.
Flytter til Brejninggaardsvej 1, Brgd. matr.1ei mfl., se videre dér.

Jakob Søndergaard Andersen:
Køber 27-5-1925 (16-388). Kom fra Hovedgaden 74, se videre dér.
Køber 21-4-1926 (17-191) Brgd. matr.1gz fra Brejninggaard.
Køber 14-7-1926 (17-408) V matr.18c af Cecilie M. Mortensen, Nr. Søndergård.

Niels Hansgaard Lydersen:
Født i Gl. Sogn 1886, død i Ringkøbing 1957.
Køber 2-4-1928, kom fra Gl. Sogn.
Gift i Ringkøbing 1932 med Christine Andrea Husted: født i Husted, Hanning 1895, opvokset på Sdr. Søndergård, Brejning. Ingen børn.

Karl Mortensen:
Født i Sædding 1932, død i Spjald 2007, begravet i Videbæk.
Køber 23-2-1957.
Sælger 1-1-1974 Brgd.matr.1fl til Videbæk kommune.
Han solgte det meste af jorden fra gården til Henning Bredal Thomsen, Husted 25-5-2005.
Gift i Nr. Vium 1957 med Mette Nielsen: født i Nr. Vium 1933, død i Videbæk 2023. Datterdatter af Christen Andersen Søgaard. (Johanne Søgaard & Kristian Peder Nielsen, Nr. Vium / Videbæk).

Mette Mortensen:
Arver 2007, tinglyst 5-3-2008, forrige ejers enke.

Karin Krejbjerg Andersen nu Damgaard Laugesen & Gert Brogaard Olesen:
Køber 1-2-2008 V matr.1fl. De kom fra Feldbækvej 3.

Charlotte Damgaard Tobiasen & Mikael Vestersager Tobiasen:
Køber 10-11-2014.

Michela Kirk Mikkelsen & Kristian Kirk Mikkelsen:
Køber 1-8-2021.

Hovedgaden 9, Vestlige ejerlav matrikel 21h:
Niels Christian Jensen:
Født på Røjkumvej 2 1890, død i Spjald 1948.
Køber 25-6-1947 en parcel V matr.21h af gdr. Søren Winther Christensen, Hovedgaden 1.
Bygger huset. Kom fra Svalevej 8, se også Hovedgaden 41. Ugift. Husbestyrerinden Stine Rærup havde vaskeri i kælderen. 

Hansine Kirstine Damgaard Rærup:
Født i Bølling 1892, død i Spjald 1972, begravet i Bølling.
Arver huset 1948, havde vaskeri i kælderetagen. 

Mads Knudsen:
Født i Ølstrup 1899, død i Spjald 1976.
Køber 24-7-1969, kom fra Ølstrupvej 13, se videre dér.

Aksel Stensig Nielsen:
Født 1935, død i Spjald 2001.
Køber 2-3-1976. Postbud.

Svend Erik Jørgensen:
Køber 19-4-2000, udlejer huset, entreprenør, bosat i Videbæk.

Nikolaj Lykke Langgaard:
Køber 24-1-2017.

Hanne & Jens Ove Lærkenfeldt Hansen:
Køber 1-11-2021, udlejer huset, tømmermester, bosat på Holstebrovej 5.

Hovedgaden 12, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1de:
Se også: Vestlige ejerlav matrikel 21e m.fl., Hovedgaden 12:
Andreas Knudsen:
Køber 23-6-1909 læst 1-3-1911 (47-234) fra Brejninggaard matr.1dz+1ed+1dv+1do+1ee, 10 tdr. land i alt. Boede i Brejning Mejeriby.

Jens Husted:
Køber 19-1-1912 (47-516) Brgd.matr.1dz+1ed. Kom fra V matr.7b, se videre der. Bygger gården.
Køber 20-8-1913 (48-503) V matr.19q,20d,21b,26 fra Sdr. Søndergård.
Køber 19-2-1916 (50-171) Brgd.matr.1de af købmand Vilhelm Pedersen.

Inger Husted:
Arver 14-7-1926 V matr.19q,20g,21e,26b, Brgd. matr.1de+fn, forriges enke.

Kristian Peter Husted:
Født i V matr.7b 1893, død på gården 1950.
Køber 3-2-1930, forriges søn.
Gift i Brejning 1935 med Jenny Amalie Husted født i Hanning 1900, død på gården 1972. Hun var vokset op på Sdr. Søndergård og havde i mange år Jens J. Andersen født 1906, død i Spjald 1999 som bestyrer af gården, og som boede på loftet.

Videbæk Kommune:
Køber gården 1-3-1970 til udstykning.

Arne Kristian Olesen:
Født i Hover 1923, død i Spjald 2006.
Køber 13-11-1972, bygningerne med havejord, Brgd. matr.1de. Kom fra Nr. Omme.
Gift med Anna Justesen født i Hover 1924, død i Spjald 1981.

Ingeborg & Karsten Bo Jensen:
Køber 19-1-1994. Sygeplejerske & leder af Spjald Varmeværk. Han er opvokset på Kildsiggård SV2a. Kom fra Hovedgaden 97.

Maria Kirstein Petersen & Henrik Brunsgaard:
Køber 13-6-2007.

Hovedgaden 16, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1fm+1mc:
Peder Jørgen Mikkelsen:
Født i Kildsig 1855, død i Spjald 1922.
Køber 7-6-1916 (50-324) af Jens Husted, Hovedgaden 12 og bygger hus. Kom fra Kildsig, SV matr.4a.
Gift i Brejning 1883 med Else Marie Madsen: født i Dejbjerg 1852, død i Spjald 1929. 

Peder Sø /Peder Søe Sørensen:
Køber 1-5-1930 Brgd.matr.1fm, han kom fra Ølstrupvej 8, V matr.7e+8g, se videre dér.

Ejnar Johannes Gravesen:
Født i Faster 1906, se SV matr.6e, død i Spjald 1988.
Han var vognmand i Spjald ved vielsen i 1934.
Køber 22-6-1945, havde vognmandsfirma og byggede tre garager til huset.
Køber 23-6-1966 Brgd.matr.1mc af Fællesforeningen K.F.U.M. & K.F.U.K., Brejning.
Gift i Sædding 1934 med Magda Jensen: født på Rigshospitalet, København 1907, død i Spjald 1992.
                      Børn:
                      1: Henning: 1936.
                      2: Othilie: 1942. Gift med Niels Christian Valdemar Nielsen, Skjern.
                      3: Thomas Kristian: 1944. Chauffør i Spjald.
                      4: Sigvald: 1947. Bosat i Holstebro.

Knud Møllegaard Bilgrav:
Født i Vesterbæk 1962, død i Spjald 2016.
Køber 1-3-1993.

Heidi Sejer Bilgrav:
Arver 2016, tinglæst 23-2-2017, forrige ejers enke.

Hovedgaden 17, fra 2021 Muldbjergvej 2A+B+C, Vestlige ejerlav matrikel 20h:
Lars Christian Harder Mikkelsen:
Født i Ringkøbing 1886, død i Ringkøbing 1932.
Køber 13-9-1916 (50-496) en parcel fra Sdr. Søndergård af Lorens H. Pedersen, Rindum.
Han var landpostbud og bygger hus på parcellen tilsyneladende nogle år før, skødet udstedes. Familien kom fra Ringkøbingvej 47, SV matr.7b, se videre dér.

Mads Christian Jensen:
Født i Sdr. Gørding 1861, død i Spjald 1941.
Køber 7-5-1919 (52-700), landpostbud, gårdejer, kom fra Brejningvej 46, SV matr.3d, se videre dér.

Andreas Møller Jensen:
Født i Brejningvejvej 46 1900, død i Spjald 1952.
Arveudlægsskøde 26-10-1942, forrige ejers søn. Ugift.

Karl Emil Lauritsen:
Født på Muldbjergvej 16 1894, død i Spjald 1974.
Køber 25-3-1953, kom fra Muldbjergvej 12, V matr.16, se videre dér.

Anders Viftrup Andersen (Moesgaard):
Født på Moesgård 1895, død i Spjald 1977.
Køber 9-9-1971, kom fra Moesgård, Holstebrovej 11, NV matr.2a, se videre dér.

Dagny Dorthea Andersen:
Født i Lille Kærhus 1911, død i Spjald 2003.
Arver 10-1-1977, skifteretsattest 29-9-1982, forrige ejers enke.

Peder Moesgaard Andersen:
Født på Moesgård 1941, død i Spjald 2021.
Køber 1-11-1993, forrige ejers søn, gårdejer på Holstebrovej 11, Moesgård.

Martin Moesgaard Andersen:
Køber 19-12-2018, forrige ejers søn, ejer af Moesgård.

T & T huse ApS:
Køber 15-1-2020, brandtomten og bygger tre udlejningshuse på grunden, nu med adressen Muldbjergvej 2A, 2B & 2C. 

Missionshuset Tabor:
Hovedgaden 18, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1fg:
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark:
Køber 15-8-1917 (51-227) af købmand Peter Vilhelm Pedersen, Hovedgaden 86.
Der var tale om en gave, og der var allerede bygget missionshus på parcellen i 1915, det år, hvor parcellen blev udstykket 15-8. Formanden for Indre Mission i Danmark, Carl Moe, underskrev.

Fællesforeningen for K.F.U.M. & K.F.U.K., Brejning:
Køber 27-4-1966 Brgd.matr.1ku,1mb,1mc af Brejning kommune.
Køber 17-6-1966 Brgd.matr.1ma af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

K.F.U.M. & K. byggede hus på grunden i 1966 med en gennemgang til missionshuset, så man fik en enhed, hvor også i mange år Brejning FDF holdt til, til de fik Moseskoven som plads. Den anlagte parkeringsplads skal vedligeholdes af ejerne af Brgd.matr.1ma+1mb.

Hovedgaden 19, Vestlige ejerlav matrikel 20k:
Jørgen Martin Jørgensen:
Født i Albæk, Randers 1890. Bosat i Højgade, Herning 1940.
Køber 3-12-1924 (15-984) af Lorens H. Petersen, tidl. Sdr. Søndergård, ejer af en del parceller.
Han bygger hus på parcellen. Distriktsmontør ved Jydsk Telefon.
Gift 1921 med Gertrud Christine Pedersen: født i Harridslev, Randers 1894.
                      Barn:
                      1: Karen Mariane: 1923 i Spjald, død i Helsingør 2017, gift i Herning 1945 med                                                                                                                                                                                      presser Aage Børge Poulsen, Helsingør (1919-1998).

Markus Jensen Agerbo:
Født i Ringkøbingvej 49 1903, død i Spjald 1964.
Køber 31-3-1932, landpostbud.
Gift i Hover 1931 med Signe Cæcilie Andersen: født i Søndergård, Muldbjerg, Hover 1904, død på plejehjem i Videbæk 2002, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Jytte Lilian: 1933, gift 1952 med Gunner Andersen, født 1918 i Opsund matr.2p, bosat i København.

                      2: Doris Viola: 1935-2024, sygeplejerske, gift 1957 med Jens Peder Toft: født i Sdr. Lem 1933-2023, automekaniker, i Hillerød ved vielsen, 
                                                senere bosat i Spjald. Han døde i Spjald, hun i Videbæk, begravede i Brejning.
                      3: Torben: 1936-2013 i Ullerød, Hillerød.                       

Signe Cæcilie Agerbo:
Født i Søndergård, Muldbjerg, Hover 1904, død i Videbæk 2002, begravet i Brejning.
Arver 6-9-1964, skifteretsattest 31-12-1966, forrige ejers enke.

Doris & Jens Peder Toft:
Køber 18-4-2001 i lige sameje, forrige ejers datter og svigersøn.

Huset er sat til salg 2024. 

Hovedgaden 20, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ff:
Thomas Thomsen:
Køber 3-7-1918 (51-991), ubebygget grund af købmand Peter Vilhelm Petersen, som en del af Brgd.matr.1de, som han købte af P. C. Pedersen 16-12-1914 (49-296). Han køber den som repræsentant for Kristian Kristiansen, Højmose m.fl. Han er bosat i Viborg i 1938.

Ole Snogdal Kristensen:
Køber 1-9-1938, ejer Spjald Hotel, køber grunden af Thomas Thomsen, Viborg.

Villiam Ewald Larsen:
Køber 1-4-1940, ejer Hovedgaden 82.

Henrik Kristian Grønbech:
Født i Hvidbjerg 1884, død i Spjald 1960.
Køber 5-4-1946, kom fra Hovedgaden 49, snedkermester, bygger hus på grunden og boede her til få år før sin død.

Niels Christian Iversen:
Født i Sønderby, Holmsland 1891, død i Spjald 1976.
Køber 10-12-1958, kom fra Toft, NV matr.57, se videre dér.

Jensine Kristine Iversen:
Født i Bandsby, Nysogn 1890, død i Spjald 1985.
Arveudlægsskøde 27-10-1976, forrige ejers enke.

Anna Dagmar Nielsen:
Køber 30-1-1978, gift med entreprenør Niels Erik Nielsen, Muldbjergvej 16.

Tage Thomsen:
Auktionsskøde 11-10-1993 efter tvangsauktion 18-6-1993, fabrikant, ejer af Ørnhøj Døre & Vinduer, forrige ejers broder.

Anna Dagmar Nielsen:
Køber igen 25-2-1994.

Torben Snogdal Andersen & Lotte Rask Nielsen nu Andersen:
Køber 18-11-1994.
Flytter til hans fødegård på Sandbækvej 10, 2009. Lejer huset ud.

Hovedgaden 21, Vestlige ejerlav matrikel 20m:
Lorens H. Pedersen:
Tidligere ejer af Sdr. Søndergård, der beholdt en del parceller ved salget i 1913, som han nu sælger ud af. Bosat i Rindum.

Kristen Nielsen Egeslund:
Født i Haderup 1867, død i Spjald 1957.
Køber 11-8-1932 og bygger hus på grunden. Han var gift med jordemoder Elline Egeslund (1873-1943), se under jordemoderboligen på Holstebrovej 3, hvorfra de flyttede til huset i Spjald i 1932. Han flyttede i 1945 til Hovedgaden 109, som han købte af næste ejer af Hovedgaden 21.

Jens Peder Poulsen Damtoft:
Født i Vinding 1907, død i Spjald 2005.
Køber 30-8-1945, idet sælger overtog hans hus på Hovedgaden 109. Vognmand, minkavler.
Han var gift i Husby 1931 med distriktsjordemoder Jensine Marie Jensen Græm: født i Husby 1898, død i Spjald 1975, begravet i Husby. Dimitteret fra Rigshospitalets jordemoderskole 1927. Jordemoder i Ørnhøj 1927-30. Distriktsjordemoder i Vinding 1930-1943, herefter distriktsjorde-moder i Spjald til 1-9-1968. Se Kildevej 2.
De flyttede til et nybygget hus på Skolegade 38. Se også Ølstrupvej 2d og Hovedgaden 39. 

Thomas Kristensen:
Født på Væggerskildevej 24 1894, død i Spjald 1971.
Køber 1-11-1963, kom fra Væggerskildevej 24, se videre dér.

Margrethe Møller Kristensen:
Født i Tudsemose, Hvingel, Hee 1911, død i Spjald 1986.
Arver 26-5-1971, skifteretsattest 21-5-1973.
Gift 2. med Vilhelm J. C. Nørgaard: født i Rakkeby, Hjørring 1903, død i Spjald 1994.

Vilhelm Johannes Christensen Nørgaard:
Arver 6-1-1986, skifteretsattest 2-5-1994, forrige ejers enkemand.

Irma Margit Nielsen & Hans Marinus Nielsen:
Køber 15-4-1994 i lige sameje, se videre under Randbæk matr.9c, Feldbækvej 6.

Torben Schneider Andersen & Christina (Frølich) Andersen:
Køber 1-2-2008. Køber hver en halvdel af huset. Kom fra Kærhusvej 2.

Christina & Thomas Frølich:
Køber resten af huset 1-9-2013.

Hovedgaden 22, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1et:
Mads Otto Keseler:
Født i Nr. Omme 1858, død i Spjald 1923.
Køber 11-12-1912 (48-225) af Niels Chr. Sørensen, Nygård & Niels Chr. Søndergaard, Sdr. Søndergård.
Han havde en lejeret til tørvegravning i Fattiggårdens mose NV matr.31+b, som gik videre til arvingerne.
Han var landpostbud. Se især SV matr.7e, Ringkøbingvej 68
Gift i Brejning 1884 med Birgitte Kathrine Mikkelsen: født i Lille Kildsig 1864, død på Ringk-bingvej 68 1907. 

Margrethe Elisabeth Johanne Lauridsen født Keseler:
Født i Kildsigvej 15 1887, død i Spjald 1935.
Arver 11-3-1927 efter skifteudskrift 4-4-1923, hvor alle børn af forrige ejer arver.
Huset var i 1925 udlejet til arbejdsmand Laust Lauridsen med kone og 2 små børn, som kom fra Rudmose.
Gift i Brejning 1928 med enkemand Jens Lauridsen: Randbæk matr.1e.

Herman August Keseler:
Født i SV matr.7e 1904, død i Lindevang, København 1967.
Køber 5-4-1934, forrige ejers broder. Han var svagtseende børstenbinder, senere væver, og der blev indrettet en lille forretning i husets nordvestre hjørne.
Gift 1. i Brejning 1928 med Lydia Signe Graakjær Lauridsen: født i Randbæk matr.7e 1907, død i Spjald 1949. Hun var Jens Lauridsens datter, se ovenfor.
Gift 2. i Godthåb, Frederiksberg 1951 med væver Rita Thomsen:  født i Aalborg 1911.

Niels Christian Andersen:
Født i Kildsigmose 1888, død i Spjald 1967.
Køber 1-6-1950, kom fra Kildsigmose, SV matr.3a, se videre dér.
Der blev indrettet brødudsalg fra bager Bremland i forretningslokalet.

Nielsine Johanne Andersen født Nielsen:
Født på Vesterbækgård 1889, død i Spjald 1973.
Arver 16-1-1967, forrige ejers enke.

Karen Andersen:
Født i Kildsigmose 1921, død i Spjald 2001.
Arver 2-1-1974 efter skifteattest af 19-11-1973 fra hendes tre søskende. Sygehjælper.

Lene Eg Knudsen:
Køber 19-6-1996, ansat i Sparekassen SDS. Kom fra Muldbjergvej 12.
Flytter til Røjkum Dige.

Ellen Hedegaard Husted & Arne Husted:
Køber 31-12-2020, kom fra Nygård. Malermester.
Arne Husted Holding ApS havde købt huset 12-12-2019.
Udlejer huset 2024 til Lissi & Sigfred Husted.

Hovedgaden 23, Vestlige ejerlav matrikel 20p:
A/S Ringkøbing Landbobank:
Køber 8-2-1934 V matr.19i,19an, 19s, 20c, 20n af Lorens H. Petersen, Rindum.

Kristen Dynes(en) Kristensen:
Født i Gjellerup 1879, død i Spjald 1943, broder til Laurids Kristensen, Hovedgaden 38.
Køber 20-5-1935, parcel af V matr.20c, baneformand ved RØHJ-banen på Muldbjerg station. Bygger hus på grunden. Fælles indkørsel med V matr.20m, tinglyst.
Gift i Snejbjerg 1903 med Mette Katrine Pedersen: født i Sunds 1884, død i Spjald 1953.
                      Børn: (ifølge begge skifter):
                      1: Mariane Alvilda: ugift syerske i Tim.
                      2: Asta: gift med husmand Thorvald Jørgensen, Ølstrup.
                      3: Olga: gift med arbejdsmand Hans Jørgensen, København.
                                             3a: Annelise Kristensen: 1934 i Hover, er medarving, i 1953 ansat hos
                                                                                       Laurids Kristensen, Hovedgaden 38. Datter af 3.
                      4: Ingrid:  bosat hos moderen, senere Grønbjerghjemmet, værge nr.2`s mand.
                      5: Axel: død ugift 1933.

Mette Katrine Kristensen:
Født i Sunds 1884, død i Spjald 1953.
Arver 3-7-1943, forrige ejers enke.

Laurids Kristian Husted:
Født på Ølstrupvej 12 1888, død i Spjald 1954.
Køber 15-4-1953 af afdødes arvinger, tidligere stationsmester ved RØHJ-banen på Spjald station, se videre dér.

John Erik Kristiansen:
Køber 1-9-1954 af forrige ejers enke, Margrethe Husted. Købmand i Hovedgaden 64.
Udover huset var der et trælysthus i haven. 

Dorthea Marie Andersen:
Født i Ølstrup 1891, død i Spjald 1980, se under Hovedgaden 58.
Køber 15-8-1958, faster til sælgers hustru. Fælles indkørsel med V matr.20m tinglyses.

Thomas Mose Lauridsen:
Født i Kildsig 1906, død i Spjald 1997.
Køber 27-2-1970, kom fra Brejninggaardsvej 19, se videre dér.

Knud Bøtker Jensen:
Køber 27-5-1988.

Linna Kirstine Ebbesen:
Køber 15-4-1994, lærer på Brejninggaard Efterskole.

Heidi Schmidt & Henrik Johansen:
Køber 1-1-2018.

Hovedgaden 24, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ey:
Mikkel Lauridsen:
Født i Sig, V matr.21, 1858, død i Vorgod 1937, begravet i Finderup.
Køber 24-12-1913 (49-22) af tømrermester Niels Stampe, som havde bygget huset samme år.
Han havde fået næringsbrev som høker 10-11-1909, mens han boede i Skovhuset, Brgd.matr.1d.
Flytter til Opsund matr.5b+6b, se videre dér.

Mads Christian Madsen:
Født i Opsund matr.5b+6b 1870, død i Videbæk 1951.
Køber 28-7-1915 (49-463), kom fra Opsund matr.5b, se videre dér.

Jakob Sørensen:
Født i Velling 1843, død i Spjald 1923.
Køber 1-9-1915 (49-495) kom fra Vantinghus, SV matr.23a, Kærhusvej 11, se videre dér.

Jens Christian Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1860, død i Spjald 1923.
Køber 6-3-1918 (51-673).

Else Marie Nielsen:
Født i Kleve, Nysogn 1864, død i Spjald 1940.
Arver 1-10-1923, skifteudskrift 11-1-1929, forrige ejers enke.

Karen Scheibelin:
Født i Bækgård SV matr.9a 1887, død i Mejdal 1967, begravet i Brejning.
Køber 10-7-1929. Kom fra Hovedgaden 43, se videre dér. Kaldes Karen Bækgaard.

Ejnar Kristian Petersen & Rudolf Oscar Scheibelin:
Skifteretsattest 15-12-1967, afdødes sønner.
Ejnar Kristian Petersen: radiotekniker i Mejdal, Holstebro.
Rudolf Oscar Scheibelin: murerformand i Odense.
Mosteren Petrine Sørensen (Bækgaard) født i Bækgård 1889, død på Spjald Alderdomshjem 1979 skulle have livsvarigt ophold i huset.

Videbæk Kommune:
Køber 22-8-1975 og nedriver huset samt bruger en del af grunden til indkørsel til parkeringspladsen øst for.

Hovedgaden 24a, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1iø:
Frode Hjortlund Andersen:
Se under Hovedgaden 30, ejer Brgd.matr.1iø.

Karl Emil Petterson & Conny Hyldgaard Petterson:
Køber Brgd.matr.1iø med de nævnte restriktioner og bygger hus på grunden 1-8-1987.

Conny Hyldgaard Petterson:
Eneejer fra 1992.

Karen Kirstine Bollerup, Kærager 10 & Henry Kragelund Olesen, Ringkøbingvej 65:
Køber 1-2-1992 i lige sameje.

Karen Kirstine Bollerup:
Skifteretsattest 7-7-2010 efter Henry Kragelund Olesens død 6-10-2004.

Charlotte Winther Henneberg & Morten Andersen Henneberg:
Køber 26-10-2010 i lige sameje.

Hovedgaden 25, Vestlige ejerlav matrikel 20i:
Lorens H. Petersen:
Tidligere ejer af Sdr. Søndergård, som beholdt en del jord, da han solgte, og efterhånden udstykker disse parceller. 

Ingvard Kornelius Kongsvad:
Køber 17-3-1926 (17-105) parcel V matr.20i af Lorens H. Petersen, Rindum. Kongsvad havde i forvejen Stadionvej 12, se videre dér.V matr.19v. 

Niels Christian Søndergaard:
Køber 28-7-1930 en parcel V matr.20i af politibetjent I. K Kongsvad.
Søndergaard var tilligere ejer af Sig, nu Hovedgaden 60, se dér. 

Kirsten Madsen:
Født i Randeris, Nygårdsvej 9, 1888, død i Spjald 1975.
Køber 7-5-1933 en parcel af bankbestyrer Niels Chr. Søndergaard og bygger hus på grunden.
Sørensen. Hun var hjemmesygeplejerske i Spjald og boede sammen med moderen, Susanne Marie Madsen (1865-1963) og søsteren Ane Madsen (1896-1987), organist ved Brejning kirke, spillelærerinde.

Ane Madsen & Bent Madsen:
Skifteretsattest 2-9-1975 som adkomst for Ane Madsen og 3 søskendebørn repræsenteret af Bent Madsen.

Samtlige 8 søskendebørn:
Skifteretsattest 25-6-1987.

Harald Hartvig Svendsen:
Født i Rindum mølle 1925, død i Spjald 1987.
Køber 16-9-1987, kom fra Fuglehøjvej 5, se videre dér.

Mette Marie Svendsen:
Skifteretsattest 8-12-1995, forrige ejers enke.

Tom Ferslev Jensen:
Køber 13-2-1996.
Flytter til Linde, Struer.

Tage Christensen & Mai Louise Mølskov Christensen:
Køber 29-11-2001.

Jens Kristian Tang Steffensen & Anita Ploug Steffensen:
Køber 3-8-2006 i lige sameje.

Hovedgaden 26, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ex:
Karl Knudsen:
Født i Hover 1857, død i Spjald 1926.
Køber 8-7-1914 (49-191) af tømrermester Niels Stampe, kom fra Hovedgaden 62, se dér.
Huset var bygget af sælger i 1913.

Kirsten Marie Knudsen født Sørensen:
Født i Faster 1858, død i Holstebro 1947.
Arver 2-2-1926, skifteadkomst 6-1-1934, forrige ejers enke. 

Ejner Harald Clausen:
Født i Vindelev, Sorø 1898, død i Spjald 1975.
Køber 1-5-1937, elværksbestyrer, lejer huset ud. Se under Hovedgaden 28.

Aksel Nielsen:
Født i Stauning 1901, død i Spjald 1981.
Køber 30-7-1963, gårdbestyrer i Brejning i 1935 og 1937, arbejdsmand i 1943, pantefoged.
Gift i Brejning 1935 med Julie Lauridsen: født i Kildsig SV matr2d. 1909, død i Spjald 1984.
                      Børn:
                      1: Erik Jul: 1937-2008, død i Borris. Gift.
                      2: Anna Kirstine: 1943-2016, gift med Svend Åge Jensen, Opsund matr.1f. 

Julie Nielsen:
Skifteretsattest 6-8-1981, forrige ejers enke.

Bente Kristensen & Bjarne Brunsgaard:
Køber 21-8-1984 af forrige ejers arvinger.

Heidi Schmidt Kristensen gift Nielsen:
Køber 4-4-1995.

Henrik Brunsgaard:
Køber 8-6-2004.
Flytter til Hovedgaden 12.

Poul Brunsgaard:
Køber 1-1-2008, forrige ejers fra, bosat på Skovbakken 6.

Flemming Meldgaard:
Køber 1-5-2024, tømrermester i Spjald.

Hovedgaden 27, Vestlige ejerlav matrikel 20l:
Lorens H. Petersen:
Tidligere ejer af Sdr. Søndergård, nu Rindum, som sælger ud af parceller fra gården, han har beholdt. 

Mads Pedersen Rudmose:
Født i Sevel 1863, død i Spjald 1937.
Køber 30-6-1926 (17-380) grunden af forgængeren, hvorpå han først bygger almindeligt hus, senere bygger karnap med overetage på østsiden. Han kom fra Rudmosevej 4, se videre dér, SV matr.2b.

Niels Pedersen Rudmose:
Født i Rudmose 1897, død i Spjald 1976, se Hovedgaden 2.
Arver 29-12-1937 huset efter forældrene ved faderens død. Ikke tinglyst, men øvrige søskende underskriver fuldmagt herom i 1943.

Villiam Evald Larsen:
Født i Kratvej 3 1902, død i Borbjerg 1993.
Køber 1-7-1943. Sælger må bebo overlejligheden 1 år fra salgsdato.
Se under Hovedgaden 41. Flytter til Hovedgaden 82 i 1949. Vognmand.

Niels Overgaard Nielsen:
Født i Rind 1889, død i Spjald 1958.
Køber 4-9-1947. Køberen overtog lejligheden på 1.sal, et kælderlokale under trappen, et brændselsrum i baghuset samt et WC i hønsehuset. Sælger må bebo stuelejligheden til 1-4-1949.
Kom fra Mosevej 8, Brejninggaards Mark, Brgd.matr.1af,1an,1hd-del. Se dér.
Stueetagen var senere udlejet til:
                      Gregers Søndergaard Andreasen:
                      Født 1912 i Lomborg, død i Spjald 1986.
                      Elektriker på Elværket, senere varmemester ved Fjernvarmeværket. Han havde i en
                      periode også radioforretning i Hovedgaden 63.
                      Gift borgerligt i Spjald 1948 med Lydia Debora Kjeldgaard: født i Hover 1915, 
                      død i Spjald 1990, damefrisør, sidst på Parkvej 3 fra o.1970.
                      Børn:
                      1: Vita Kjeldgaard: 1950, gift med frisør Arne Agerbo¸ Hovedgaden 51.
                      2: Mariann Kjeldgaard: 1953, gift med Palle Toft Andreasen.

Laura Frederikke Nielsen:
Født i Arnborg 1896, død i Spjald 1977.
Arver 25-2-1958, forrige ejers enke.

Peter Sørensen:
Født i Jelling 1943. Lærer ved Spjald Skole, senere kommunaldirektør for Videbæk kommune.
Køber 15-8-1970, overetagens lejlighed var udlejet i begyndelsen. Se Østervænget 6.

Peter Marinus Jensen:
Født i Ramme 1909, død i Spjald 1993.
Køber 19-6-1973, særeje ifølge ægtepagt 8-9-1989, kom fra Kildsiggård, SV matr.2a.
Bopælsret for Magna Kirstine Kortnum Jensen, født i Døj, Ramme 1912, død i Spjald 2005, bisat i Ramme, afdødes hustru, fra 11-9-1991, aflyst 20-5-1994.

Jørgen, Kristian Frederik, Niels, Karsten & Johanne Elisabeth Jensen:
Skifteattest 29-5-1994 som adkomst. Forrige ejers børn.

Leif Jensen:
Køber 7-6-1994, ægtepagt som særeje 5-5-1995.

Charlotte Bjerg Andersen & Peter Viftrup Andersen:
Køber 1-10-1996 i lige sameje. Han er fra Væggerskildevej 5.

Peter Viftrup Andersen:
Eneejer 1-1-2006.

Lasse Kamp Christensen:
Køber 5-12-2018. Født på Viftrupgård.

Brejning Elektricitetsværk:
Hovedgaden 28-30, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1fc+1fp:
Andelsselskabet Brejning Elektricitetsværk:
Allerede i 1913 var der tale om at anlægge et elektricitetsværk, der skulle forsyne byerne Spjald, Nr. Omme og Ørnhøj med lys og kraft. Det blev dog ikke til noget.
Der blev holdt stiftende generalforsamling i Selskabet for anlæg af et elektricitetsværk i Spjald 15-2-1916. Til bestyrelsen valgtes Niels Chr. Søndergaard, Sdr. Søndergård, skomager Mads Lauridsen, tømrer Niels Stampe, købmand Madsen og bager Sørensen. Elektricitetsværket blev indviet i januar 1917.
Køber 27-9-1916 (50-515) Brgd.matr.1fp af tømrer Niels Stampe, Hovedgaden 36, Brgd.matr.1ct.
I en periode er Spjald vindmølle medinddraget med en dynamo og ligeledes Brejninggård vandmølle med en dynamo, da det i forbindelse med 1.verdenskrig kneb med at skaffe brændsel til maskineriet. Det betød ud over lys i husene og kraft til maskinerne også, at de petroleumslamper, borgerforeningen havde fået opstillet som gadebelysning i 1915 kunne udskiftes med elektriske ditto, der gav mere og ensartet lys. Der var jævnstrøm til 1959, hvorefter elforsyningen blev omlagt til vekselstrøm.
Køber 1-11-1920 Brgd.matr.1fc af skomager Peder Christian Bergen Markussen, Spjald, der havde skøde på matriklen af 8-10-1919.
Mads Næsgaard, Bilring, var blevet formand for Brejning Elektricitetsværk.
Køber 2-9-1936 Brgd.matr.1iø af murermestre Carl Clemmensen og Nicolaj Mathias Petersen. Her står transformatortårnet, som stadig tilhører Spjald Elforsyning og her blev Hovedgaden 24a bygget o.1985.
Der blev indrettet badeanstalt i østenden af nr.30 med brusere og badekar til byens beboere. Gregers Andreasen var ansat som elektriker, indtil han blev Spjald Varmeværks første varmemester.

Ejnar Harald Klausen:
Født i Vindelev, Sorø 1898, død i Spjald 1975.
Elværksbestyrer, kom til Spjald 1920.
Gift med Katrine Raahede: født i Gudum 1899, død i Spjald 1972.
                      Børn:
                      1: Inger Margrethe: 1921, gift 1944 med Kaj Østerby Petersen, Holstebro. 
                      2: Anker Raahede: 1926-1990, gift 1951 med Emely Ellinor Refsgaard: (1930-2009) .
                                                       Han var installatør i Herning.

Hovedgaden 28, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1fc:
Ejnar Harald Klausen:
Køber 1-9-1964 beboelsesejendommen af Andelsselskabet Brejning Elektricitetsværk. Se ovenfor.

Ebba Pedersen:
Køber 27-12-1976 af forrige ejers arvinger.

Asta & Harald Lund:
Køber 7-11-1977, kom fra Kærhusvej 2 (nu 4a).

Troels Christian Erhardt:
Køber 2-7-1993.
Flytter til Videbæk.

Helga Helene Rindom:
Køber 1-8-2005. Flytter til Vestergade 19.

Anders Rindom Elbæk:
Køber 1-1-2014, forrige ejers søn. Varmemester på Spjald Fjernvarmeværk 1-8-2022.

Huset er sat til salg 2024.

Hovedgaden 30, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1fp:
Kristian Aage Madsen:
Køber 25-5-1965 Elektricitetsværket af Andelsselskabet Spjald og Omegns Elforsyning.

Frode Hjortlund Andersen:
Køber 2-11-1967, har urmagerforretning i huset.
Ejer Brgd.matr.1iø, hvorpå Spjald og Omegns Elforsyning stedse har ret til at bibeholde et transformatortårn, et kabelbælte og et særligt kabel på parcellen, som Spjald og Omegns Elforsyning har ret til at vedligeholde. Der er vejret på en 3 meter bred vej gennem Brgd.matr.1fp.
Deklarationen er tinglyst 13-12-1978.

John Jørgensen:
Køber 5-5-1983. Beboelse og forretning.

Poul Brunsgaard:
Køber 28-8-1985. Beboelse og manufakturforretning.

Husted og Clemmensen fra 4-9-1996 Husted & Vestergaard ApS:
Køber 1-4-1988, indretter beboelse, malerværksted og ditto forretning i bygningerne.

Marianne Majgaard & Gert Krogsgaard Nielsen:
Køber 1-1-2008, indretter det hele til beboelse.

Hovedgaden 31, Vestlige ejerlav matrikel 20r:
Maren Sig Clemmensen:
Køber 20-5-1935 V matr.20c+19i af Ringkøbing Landbobank, som havde købt V matr.19i, 19an, 19s, 20c & 20n af Lorens H. Petersen, Rindum, tild. Sdr. Søndergård, 8-2-1934. Ubebygget parcel.

Jens Thomsen Larsen:
Født i Hellevad, Hjørring 1887, død i Spjald 1939.
Fogedudlægsskøde 29-12-1933 på Brgd.matr.1it fra Ny Brejninggaard, hvorpå han bygger et havehus ved Brejninggaard.
Køber 25-10-1937 af forrige ejer parcellen V matr.20r af V matr.20c og bygger hus på parcellen.
Brugsforeningsuddeler, se nærmere under Hovedgaden 72, Spjald Brugsforening.

Gerda Larsen:
Født i Grædstrup 1893, død i Spjald 1945.
Arver 11-10-1939, skifteudskrift 3-2-1940, forrige ejers enke.
Sælger 2-6-1942 Brgd.matr.1it til efterskoleselskabet Brejninggaard Efterskole.
Ægteparret havde ingen børn, og testamentet udviser følgende arvinger:
1: Afdødes søskende og børn.
2: Brejning sogneråd: 10.000 kr til et alderdomshjem.
3: Brejninggaard Efterskole: 10.000 kr.
4: Brejning menighedsråd: 1.000 kr til vedligeholdelse af ægteparrets gravsted til år 2010.

Hans Gravlund Lillelund:
Køber 1-9-1946 af afdødes arvinger, brugsuddeler, se under Hovedgaden 72.

Lars Knudsen:
Født i Ølstrup 1892, død i Spjald 1974.
Køber 1-1-1954, tidligere gårdejer på Muldbjergvej 16.

Jens Svendsen Olesen:
Født i Herborg 1900, død i Spjald 1992.
Køber 18-8-1972, kom fra Ringkøbingvej 82, se videre dér.

Elisabeth Kathrine Olesen:
Arver 1992, skifteretsattest 15-9-1992, forrige ejers enke.

Flemming Meldgaard Thomsen & Tove Ebbesen:
Køber 15-9-1992 i lige sameje, se Kildevej 18, som de køber i 1997.

Flemming Legaard Kristensen & Bente Thomsen:
Køber 13-2-1998 i lige sameje.

Per Sørensen:
Køber 18-10-2022.

Hovedgaden 32, Brejning Hovedgård matrikel 1fe:
Nicolaj Mathias Petersen:
Født i Nyråd 1885, død i Spjald 1963.
Murermester i Spjald, kom til byen i 1911 fra Nr. Omme. Han fik næringsbrev som murer 25-9-1914 og som detailhandler 18-8-1925.
Køber 13-1-1915 (49-313) af Niels Stampe, Hovedgaden 36, kom fra Hovedgaden 67, hvor familien sad til leje i 1916. Bygger hus på grunden.
Køber 15-5-1947 ½ af Brgd.matr.1eg+1gb af Carl K. Clemmensen. Der er tale om deres fælles cementstøberi, så han nu blev eneejer af Spjald Cementstøberi, ligesom han ene drev murerfirmaet videre fra 1938, mens Carl K. Clemmensen drev tømmerhandlen videre.
Gift i Ringkøbing 1912 med Ingeborg Nielsen: født i Ringkøbing 1885, død i Spjald 1941.
                      Børn:
                      1: Harry Frode: 1913-1996, eftermand i huset. Staver efternavnet Pedersen.
                      2: Ejvind Richart: 1914, bagersvend i Horsens 1968.
                      3: Rudolf Vagner: 1915-2001, murer og minkfarmer, se Hovedgaden 55.
                      4: Willy Hjalmar: 1918, gift i Aulum 1947, gartner i Østrup 1968.

Harry Frode Pedersen:
Født i Spjald 1913, død i Spjald 1996, bisat i Herning Vestre kirkegård.
Arver 16-10-1968 huset, idet de fire brødre har siddet i uskiftet bo til 15-5-1968 efter faderens død i 1963. Murer og minkfarmer sammen med broderen Rudolf. Farmen lå i marken lige syd for Hoved-gaden 4 på lejet jord, Brgd.matr.1er. Ophørte før 1990.
Gift i Brejning 1941 med Sigrid Johanne Pletbjerg: født på Pletbjerg, Sandbækvej 4 1922, død i Herning 1998.
                      Børn:
                      1: Leo: 1941-2008, handelsmand, bosat i Spjald, sidst i Herning.
                      2: Hardy: 1946, automobilforhandler, bosat i Herning.
                      3: Margit: 1953, gift, bosat i Herning.                     

Sigrid Johanne Pedersen:
Født i Pletbjerg 1922, død i Herning 1998.
Arver 25-6-1996, forrige ejers enke.

Malerfirmaet Husted & Clemmensen Aps, nu Malerfirmaet Arne Husted ApS:
Køber 15-2-1998.

MALERFIRMAET ARNE HUSTED ApS:
Køber 2023.

Hovedgaden 33, Vestlige ejerlav matrikel 20s:
Jens Thomsen Larsen:
Boede i Hovedgaden 31, se dér, hvorfra han udstykkede denne parcel. Brugsuddeler.

Mads Næsgaard:
Født i Røjkum 1876, død i Spjald 1953.
Køber 12-5-1938 af uddeler Jens Thomsen Larsen. Kom fra Bilring, se dér. Bygger huset.

Poul Nørrelund:
Født på Frederiksberg 1914, død i Spjald 1955.
Køber 1-8-1953 af Mads Næsgaards tre børn. Læge i Spjald, se under Hovedgaden 54.
Gift med Karen Rudbeck Dahl:
                      Børn:
                      1: Niels: 1940.
                      2: Elisabeth Dahl: 1942.
                      3: Annette: 1944. 

Oskar Edvard Nielsen:
Født i Brooklyn, New York, USA 1905, død i Spjald 1984.
Køber 9-11-1955 af forrige ejers enke, uddeler ved RAG, se Stadionvej 10.

Erna Nielsen:
Født i Thyregod 1907, død i Spjald 1996.
Arver 1984, arveudlægsskøde 26-2-1993, forrige ejers enke.

Ketty Ahle Brunsgard:
Køber 26-2-1993, gift med Flemming Brunsgaard.

Steffen Brunsgaard Pedersen:
Køber 17-3-2020, forrige ejers barnebarn.

Hovedgaden 35, Vestlige ejerlav matrikel 20q:
Maren Sig Clemmensen:
Køber 20-5-1935 V matr.20c+19i af Ringkøbing Landbobank, som igen har købt disse og V matr. 19an,19s & 20n af Lorens H. Petersen, Rindum, 8-2-1934.

Henrik Sø:
Født på Ølstrupvej 8 1911, død i Spjald 2002.
Køber 28-7-1937, en parcel af V matr.20c, som han bebygger.
Hønseriejer, idet han havde hønseri vest for jernbanestationen på et areal dér. Han havde rugeri i en del af kælderen, mens resten blev anvendt til hans kones vaskeri og rulleforretning.
Gift i Lyne 1937 med Anna Nielsine Jensen: født i Østergård, Lyne 1909, død i Spjald 2001. Ved vielsen var hun franskvasker i Spjald.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1940.
                      2: Helge: 1942, jurist, bosat i København.
                      3: Sven Ole: 1945, tandlæge, bosat i Holstebro.
                      4: Else Marie: 1949, farmaceut, gift, bosat i Vejle.
                      5: Erna: 1952, gift, bosat i Rudkøbing. 

Lisbeth Agerbo & Thomas Vanting Bagger:
Køber 1-10-2000.

Thomas Vanting Bagger:
Eneejer 1-11-2002.

TVB INVEST ApS:
Køber 1-10-2012, udlejer ejendommen.

NYMARK HOLDING ApS:
Køber 1-3-2024.

Hovedgaden 36, Brejning Hovedgård matrikel 1fo:
Niels Stampe:
Født i Abildtrup, Vorgod 1883, død i Spjald 1932.
Sælger 5-8-1914 (49-212) Hovedgaden 38 til skræddermester Mads Weiss.
Han tager Brgd.matr.1fo fra Brgd.matr.1ct, se Hovedgaden 42, og bygger hus herpå i 1919.

Kirstine Marie Jensen født Overgaard: Lejer:
Født i Tim 1880, død i Borris 1955, gift 2.gang i Vildbjerg ført i Borris 1929 med Lars Østergaard Andersen, hos hvem hun var husbestyrerinde i Borris by. Hendes forældre var flyttet til Borris.
Får bevilling som detailhandler på matriklen 13-10-1924, så det må betyde, at hun har lejet sig ind i butikken på det tidspunkt. Ifølge folketælling 1925 var hun enke efter husmand Jens Jensen Kusk, død 1923, og kom fra Lønborg o.1924 og drev trikotageforretning i huset, hvor hun boede sammen med 1 datter og 1 søn og Stampefamilien.

Dorthea Marie Andersen: Lejer:
Født i Ølstrup 1891, død i Spjald 1980, se Hovedgaden 58 & 23.
Får bevilling som detailhandler på matriklen 4-11-1926, hvorfor hun må have lejet sig ind i butikken på dette tidspunkt. Hun er væk i folketælling 1930, hvor butikken tilsyneladende ikke anvendes.

Jørgen Opstrup Jørgensen:
Født på Voldbjerg Mark, No 1891.
Køber 21-7-1932, tømrermester, kom fra Rindum.
Flytter til Svalevej 5, se SK+P s.602.

Mathilde Marie Petrea Kirstine Eriksen:
Født i Astrup, Aalborg 1882, se NV matr.1b, hvor hendes mor var jordemoder, død i Marselisborg lægedistrikt, Aarhus 1948.
Køber 11-10-1933, kom fra Ringkøbing, frøken. Foto findes af hende på Egnsmuseet i album 1.

Helge Christensen:
Født i Bække 1910, død i Spjald 1961. Medlem af Brejning sogneråd.
Køber 1-9-1934, kom fra Bække. Ombygger huset med ny overetage o.1955.
Gift i Bække 1934 med Frida Degn: født i Bække 1912, død i Spjald 2003.
                      Børn:
                      1: Elo Degn: 1939.
                      2: Tage Degn: 1945. Efterfølger.

Frida Christensen:
Født 1912, død i Spjald 2003.
Arver 14-9-1961.
Da sønnen overtog ejendommen, fik hun vederlagsfrit ophold i overlejligheden i ejendommen med fri vand og renovation.

Tage Degn Christensen:
Født i Spjald 1945.
Køber 1-3-1974.
Gift med Anny Bilgrav: født 1948 på Mosdalvej 7, V matr.10.l.
Ophører med at drive manufakturhandel 1-2-2008, forretningen udlejes som sådan til 1-2-2011, herefter er der indrettet frisørsalon i ejendommens forretningslokale.

Hovedgaden 37, Vestlige ejerlav matrikel 19al:
Lorens H. Pedersen:
Tidligere ejer af Sdr. Søndergård, nu Rindum, beholdt en del parceller fra gården, som han solgte langs afsted.

Mads Madsen:
Født i Finderup 1898, død i Spjald 1987.
Køber 25-10-1930 parcellen af forrige ejer og bygger hus. Lillebilvognmand, udlejning af bil.
Gift i Brejning 1931 med Petra Alfrida kaldet Frida Laugesen: født i Laugesens Have, Randbæk 1910, død i Spjald 2003, se under Hovedgaden 41. Hun havde hjemmebageri i huset i en del år. Senere blev butikken først udlejet til radioforretning, sidst til Sysser Husted, der nogle år havde garnforretning m.v., før hun kom til Amalienborg.
                      Børn:
                      1: Ruth Krista: 1931, gift med postbud Frederik Elias Nielsen, Bækhus,1926-2015, Ringkøbing.
                      2: Jørn: 1941, bankuddannet, bosat i Ringkøbing.

Bodil Margrethe Bækgaard:
Født 1928, død i Spjald 2023.
Køber 1-12-1973, indretter grillbar og bodega i forretningen februar 1974.
Gift med repræsentant Erik Bækgaard: født i Skjern 1924, død i Spjald 1993.

Søren Bækgaard:
Køber 17-1-1984, forrige ejers søn, lærer. Nedlægger forretningen.

Helle & Jens Peter Bækgaard:
Køber 25-1-2007, forrige ejers broder.

Hovedgaden 38, Brejning Hovedgård matrikel 1fd:
Mads Weis Madsen / Mads Weiss:
Født i Røjkjær, Vind 1881, død i Københavns kommune 1966. Hans far, Jens Peter Madsen, ejer Kassentoft SV matr.7 1888-1892, hvor han døde. Hans mor blev gift med eftermanden og mor til Jeppe Kassentoft. Hans mor stod fadder i København 1905 til Max Laurits Janus.
Han var skræddermester, ved vielsen i Store Kongensgade 42 i København, og i folketælling 1916 var han i København. Da han solgte, var han tilskærer hos Th. Petersens Eftf. i Maribo, han kom til Maribo i 1917 fra København, konen og sønnen kom samme år fra Spjald. Boede i Jernbanegade matr.44a til leje. Da sønnen konfirmeres i 1921 er han skræddermester.
Køber 5-8-1914 (49-212) af tømrermester Niels Stampe, Hovedgaden 36 og bygger hus på grunden.
Gift i Sct. Thomas, København 6-10-1912 med Christine Sørensen: født i Skjern 19-9-1880, død ant. før 1943 i København.
                      Barn:
                      1: Max Laurits Janus: 1905 i København Sct. Thomas, tilflyttet til Københavns
                                                            1.udskrivningskreds. Han var senere kriminaloverbetjent til
                                                            1951 og herefter kolonnechef i Hjemmeværnet. Død i Køben-
                                                            havn 1968. Familien i Spjald arvede penge efter ham.
                                                            Familien flytter til Maribo 1917. Senere til København.

Laurids Kristensen:
Født på Krogslund Mark, Gjellerup 1893, død i Spjald 1969.
Lejer butik og hus i 1917, og starter boghandel med papirvarer, tobak, cigarer, cigaretter og fotoudstyr. Hans kone passede forretningen. Han fik bevilling som detailhandler 24-4-1918.
Køber 6-8-1919 (52-939) hus og grund.
Han var baneformand ved Ringkøbing-Nr. Omme banen fra 1915 til 1933, herefter udvidede han med købmandshandel og blev heltidskøbmand, og under krigen blev Tatol flyttet fra Hovedgaden 42 herover. I 1950 blev der bygget overetage med lejlighed på huset.
Gift 1. i Brejning 1917 (ophævet 1947) med Alfrida Ottilie Petersen: født i Brænderigården 1891, død i København 1958, bisat i Brejning.
                      Børn:
                      1: Helga: 1918, gift på Fyn. Ingen børn.
                      2: Eva Helene: 1920. Ugift. Søn: Lars Bent Kristensen.
                      3: Anna: 1924-2005, gift med Kaj Frederiksen, Farum. Søn: Jørgen Frederiksen.
                      4: Poul Dynes Cecilius: 1926-2007, efterfølger.
Gift 2. med Kristine Petrea Sørensen: født i Horsens 1899, død i Spjald 1980.

Poul Dynes Cecilius Kristensen:
Født i Spjald 1926, død i Spjald 2007.
Køber 2-5-1964, forrige ejers søn. Han og Vera havde deltaget i forretningen siden deres giftermål i 1952. Han nedlægger købmandshandlen i 1966 til fordel for boghandel og salg af fotoudstyr og lædervarer samt Tips. Udlært hos Halfdan Kristensen, Grønbjerg købmandsforretning.
Gift i Lomborg 1952 med Vera Vejling Kristensen: født i Lomborg 1929, død i Spjald 2008. 

Inga Ramsing:
Køber 1-4-1986. Viderefører boghandlen m.v. til 2014. Gift med Ole Ramsing, Fa. Ramsing.

Flemming Meldgaard:
Køber 1-10-2014.
Der er nu Blå Kors Genbrug i bygningen og udlejning af lejligheder.

Hovedgaden 39, Vestlige ejerlav matrikel 20t:
Maren Clemmensen:
Køber 20-5-1935 V matr.20c+19i af A/S Ringkøbing Landbobank. Hun var ejer af Spjald Afholdshotel. V matr.19i udgår og henlægges under V matr.20c.

Ole Snogdal Kristensen:
Køber 16-9-1946, V matr.20t, parcel af V matr.20c, ejer Spjald Afholdshotel.

Harald Ejner Clausen:
Køber 26-9-1950, elværksbestyrer.

Karen Marie Lund Hansen:
Født 1921, død i Spjald 2002, begravet i Vinding.
Køber 20-12-1958, bygger hus med damefrisørsalon, damefrisør, kom fra Hovedgaden 62.
Gift 1976 med Peder Damtoft: født i Vinding 1907, død i Spjald 2005, begravet i Vinding, se under Hovedgaden 21. 

Tage Juhl Pedersen:
Født i Spjald 1941, død i Spjald 1996.
Køber 7-11-1978, hans kone, Mie Pedersen, fortsatte frisørforretningen.

Peder Randbæk Christensen:
Auktionsskøde 20-6-1986.
Snedkermester i Hovedgaden 51, se videre dér. Indretter kontor for forsikringsselskabet Alm. Brand i huset.

Agnes Hjøllund Christensen:
Skifteretsattest 12-2-1993, forrige ejers enke, som straks skøder huset til de fire børn: Bodil V. Pedersen, Jens, Jørn & Mogens Christensen.
I en kort tid 1993-94 havde Jonna Asmussen, Kærhusvej 4, børnetøjsforretning i lokalet.

Jytte Caroline Grundvad Nielsen & Tom Burgaard Madsen:
Køber 21-2-2002.

Tom Burgaard Madsen:
Eneejer 27-12-2002.

Morten Simonsen:
Køber 25-8-2005.

Hovedgaden 40, Brejning Hovedgård matrikel 1gt:
Niels Stampe:
Køber 21-12-1910 (47-164) Brgd.matr.1ct, se under Hovedgaden 36 og 42.

Nicolaj Mathias Petersen:
Køber 26-3-1919 Brgd.matr.1gt af Niels Stampe, en parcel af Brgd.matr.1ct.

Nicolaj Mathias Petersen & Carl Knudsen Clemmensen:
Carl Knudsen Clemmensen køber halvdelen af grunden af murermester Nicolaj Mathias Petersen 11-1-1928, hvorefter de to murermestre i fællesskab bygger hus på grunden, dels med beboelse, dels med udsalg af diverse kakkelovne og komfurer.

Mikael Mikkelsen Ramsing:
Køber 1-9-1931 bygning og grund af de to murermestre, se under Hovedgaden 50.
Han lader opstille et Nafta benzin anlæg foran bygningen ved Hovedvejen.
Han udlejer forretning og lejlighed 1-4-1932 til cykelhandler Jens Kr. Sørensen med forkøbsret.

Jens Kristian Sørensen:
Født i Hovedgaden 57, Spjald 1910, død i Hovedgaden 40, Spjald 1969.
Køber 28-3-1938 ejendommen. Cykelhandler.
Dan Gulf Oil opsatte en benzinstander med anlæg 10-7-1950 foran huset. Aflyst 15-12-1980.
Der blev bygget et halvtag mod syd, hvorfra Dagmar Julie Sørensen havde brødudsalg fra Brem-lands bageri. Dette blev overtaget af Bodil Bækgaard¸ til de købte Hovedgaden 37 i 1973.
Gift med Dagmar Julie Kjeldgaard: født i Hover 1911, død i Spjald 1989.
                      Barn:
                      1: Kaja Marie Kjeldgaard: 1932-2019, død i Aarhus. Gift 1950 med Hans Guldberg Lauridsen: (1930-1990).
                                                                  Blandt børnene Mona Lisa gift med Harald Basselbjerg, Spjald Hotel 1975-79.

Dagmar Julie Sørensen:
Arver 12-10-1969 huset i uskiftet bo, forrige ejers enke.

Jan Kjeldsen:
Født 1958.
Lejer forretningen 21-2-1979, Køber 9-12-1980, starter Radio- og TV forretning: JK Radio & TV.
Butikken udvides flere gange i 1980 og 1984, sidst blev bageriudsalget inddraget.
Gift med Aase født 1959, børn Christian:1981, Thilde:1983 & Maria: 1985.
Familien immigrerer til Australien 29-8-1987. 

Peer Roi Vestergaard & Karin Damgaard Nielsen:
Køber 16-9-1987 i lige sameje. Fortsætter Radio- og TV forretningen.

Peer Roi Vestergaard:
Eneejer fra 14-1-1994.

Spjald Tømrer- og Snedkerfirma / Flemming Meldgaard Thomsen:
Auktionsskøde 14-12-2000.
Der er nu Grillbar i sidebygningen, mens husets lejlighed er udlejet.

Hovedgaden 41 fra 2024 Svalevej 1A & 1B, Vestlige ejerlav matrikel 19ad:
Lorens H. Petersen:
Tidligere ejer af Sdr. Søndergård, nu Rindum, som havde beholdt en del parceller fra gården, som han solgte ud af.

Niels Christian Jensen:
Født i Lille Røjkum, Røjkumvej 2 1890, død i Spjald 1948.
Køber 6-12-1922 grunden af forrige ejer og bygger hus med slagtehus, slagter. Han bygger hus i øst-vestlig retning. Ugift. Se under Sandbæk matr.2i.
Flytter til Svalevej 8.

Otto Møller Jensen:
Født på Brejningvej 44 1905, død i Videbæk 1986.
Køber 9-5-1932, kom fra Nr. Nebel, slagtermester, se videre under Brejningvej 44, SV matr.2f.
Gift i Egvad 1931 med Agnes Skifter Jørgensen: født i Mellerup 1907, død i Videbæk 2005.
                      Børn:
                      1: Johanne Marie: 1933, gift 1.i Herning 1955 og 2.i Herning 1966., borgerligt.
                      2: Henny Tove: 1936-1998, gift i Videbæk 1957 med Hardy Nielsen, Videbæk. 

Johannes Cecilius Nielsen:
Født i Finderup 1894, død i Spjald 1990.
Køber 15-11-1941, ejendom med butik og slagtehus samt vogn og bil. Han kaldes slagter. Han kom fra Bækhus, SV matr.9b, Kærhusvej 12, se videre dér.

Carl Theodor Larsen & Villiam Evald Larsen:
Vedrørende Villiam Larsen se under Hovedgaden 82.
Køber 26-6-1942 i lige sameje.

Carl Theodor Larsen:
Født i Nr. Mosegård 1906, død i Spjald 1999.
Køber 12-3-1945 broderen Villiams halvdel, slagtermester, oprindelig murer. Bygger en nord-sydgående fløj til huset langs Hovedvejen.
Gift 1. med Sigrid Dagny Larsen: 1909-1970.
Gift 2. med Frida Madsen: 1910-2004, enke efter Mads Madsen, Hovedgaden 37.

Anni Madsen fra 23-11-1990 Anni Lis Kovsted:
Køber 6-1-1989, lærer ved Spjald skole.

Cathrin & Frank Astorp:
Køber 1-1-2001. De kom fra Terslev, Haslev.

Simon Lykke Holding ApS:
Køber 1-1-2024.
Huset nedrives forår 2024, hvorefter der bygges to enfamiliehuse på grunden. Nu Svalevej 1A & 1B.

Tidligere telefoncentral:
Hovedgaden 42, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ct:
Niels Stampe:
Født i Abildtrup, Vorgod 1883, død i Hovedgaden 36, Spjald 1932.
Køber 21-12-1910 (47-164) af gdr. Jens Graversen, Virkelyst.
Han bygger 10 fag hus langs hovedvejen med telefonstue og i 1911 byggede han tømrerværksted øst for stuehuset liggende øst-vest.
Køber 1-3-1911 (47-238) Brgd.matr.1dd af proprietær Jens Chr. Jensen, Mostrupgård, godt 15 tdr land, matrikuleret som Brgd.matr.1dd, af Brejninggaard matr.1a.
Sælger 12-7-1911 (47-362) Brgd.matr.1dd til Mads Christian Graversen, Virkelyst. Han beholdt dog så meget jord, at han i 1911 kunne opføre et cementstøberi på grunden, som han udvidede med endnu en bygning i 1915. Cementstøberiet lå bagved Kildevej 2.
Sælger 5-8-1914 (49-212) Brdg.matr1fd (Hovedgaden 38) til skrædder Mads Weiss.
Niels Stampe fik bevilling som tømrer 25-9-1914 og som detailhandler 24-6-1919.
Niels Stampe kom fra Hotellet, som han forpagtede, og hvor han bestyrede telefoncentralen, som han tog med til det hus, han opførte her på grunden. Den var startet i 1905 med 5 abonnenter. Kofoed på Brejninggaard med flere andre beboere havde allerede i 1898 formået sognerådet til at tegne fire aktier i Jydsk Telefon Aktieselskab i Århus. Centralen hed Brejning Central indtil 1919, hvor den blev omdøbt til Spjald Central, da det var svært for udenbys kunder at finde det rigtige Brejning. 
I en panteobligation fra samme år kaldte han sig ”gæstgiver”, men sognerådet brød sig ikke om hans måde at drive gæstgiveri på, som man kendte fra Hotellet, så han fik ingen bevilling.
Gift i Skjern 1908 med Ane Kirstine Magdalene Pedersen: født i Assing 1887, død i Skjern 1972, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Niels: 1908 i Herborg - 1964, bygningskonstruktør, København.
                      2: Anna Kirstine Ragnhild: 1909-2007, gift 1932 med Kresten Laurits Sinkjær, Blæsbjerg, V matr.6, Ølstrupvej 7.
                      3: Kirstine Petra Oldager: 1913-2008. Sygehjælper i Skjern.
                      4: Carl Aage: 1914-1995, murermester i Borris, bisat i Brejning..
                      5: Tage Oldager: 1916-1982, ugift murerarbejdsmand, Spjald.
                      6: Annelise Sophie Oldager: 1926, gift i Skjern 1952 med Poul Miehs, elinstallatør, Varde.
Han flytter til Hovedgaden 36, se videre om familien dér.

Christian Peder Christiansen:
Født i Rindum 1870, død i Spjald 1950.
Køber 26-5-1919 (52-609) kom fra Hovedgaden 49, se om familien under Hovedgaden 73.
Han fortsatte med at drive telefoncentral fra huset, som han overtog 26-4-1919 fra Niels Stampe, og som hans kone stod for. Han udbyggede tømrerværkstedet med en tilbygning mod syd. Samtidig fik han bevilling som detailhandler 19-7-1929, antagelig i forbindelse med etableringen af Tatol.

Peder Vesterbye:
Født i Ølgod 1895, død i Spjald 1979.
Køber 22-4-1937, forrige ejers svigersøn. Landpost.
De fortsatte med at drive telefoncentralen, til den blev automatiseret 11-11-1968. Hans kone havde da været bestyrerinde siden 1937, men havde været med i pasningen af centralen siden 1919.
Svigerfaderen bygger syd delen af huset til i 1924 og etablerer Tatol og cykelhandel i vest enden og med en Esso benzinstander udenfor.
Han fik næringsbevis som mekaniker 19-5-1924. 1-9-1926 blev han ansat som landpostbud, hvorefter cykelforretningen blev nedlagt, og senere gik Tatol over til Laurids Kristensen, Hovedgaden 38.
Da han sælger huset til svigersønnen i 1970 er det på den betingelse, at han og hans hustru skal have livsvarig bopæl i stuelejligheden nord for indgangsdøren samt adgang til værksted, garage og have.
Gift i Brejning 1924 med Karen Christiansen: født i Hovedgaden 73 i 1904, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Aase Vesterbye: 1932, gift 1953 med Poul Henry Mortensen.
                      2: Tove Vesterbye: 1940, gift 1960 med Poul Ole Mølsted, Videbæk.

Poul Henry Mortensen:
Født 1932 på Drejø. Landpost
Køber 8-1-1970, forrige ejers svigersøn.
Gift i Brejning 1953 med Aase Vesterbye, datter af forrige ejer.
                      Barn:
                      1: Ole Vesterbye: 1957.

Hovedgaden 43, Vestlige ejerlav matrikel 19n:
Valdemar Karl Kirstinus Søndergaard (Sørensen):
Født i Vestergård, Rudmose, SV matr.18 i 1890, død i Blåhøj 1961.
Køber 30-4-1913 (48-383) grunden af Lorents H. Pedersen, Rindum, tidl. Sdr. Søndergård, har bygget hus her o.1911, murermester.
Han fik myndighedsbevis på at måtte råde over sit gods, selv om han ikke var fyldt 25 år, af kong Christian X 27-8-1912.
Gift i Brejning 1910 med Mariane Kristiane Kristensen: født i Spjald smedje 1889, død i Blåhøj 1979.
                      Børn (født i Spjald):
                      1: Søren Billund: 1911 i Spjald.
                      2: Anders Gustav: 1915-1915.
Familien flytter til Aarhus og derfra til Blåhøj, hvor han etablerer sig som murermester.

Christian Andersen Søgaard:
Født i Skjern 1872, død i Stauning 1956. Lærer og gårdejer.
Køber 6-10-1915 (49-524), kom fra Ringkøbingvej 21, se videre dér.
Køber 18-3-1916 (50-172) Brgd. matr.1fl af købmand Vilhelm Pedersen, Spjald. Det er Hovedgaden 4, som han bebygger og flytter dertil.
Huset var udlejet til Maren Stougaard. Se Hovedgaden 50.

Oluf Frederik Viggo Larsen Scheibelin:
Født 1883 i Sct. Jakobs sogn, København, død i Vordingborg 1968, havde ellers boet i Rønne. I 1940 boede han i Skyttemarksvej 28, 1.sal, Næstved,  som separeret murersvend, men opholdt sig på det tidspunkt i Tyskland.
Køber 17-5-1919 (52-698), murer.
Det fortælles, at han var god til at fremføre sangene, når der blev spillet Spjald Revy på hotellet, især når han havde fået et par genstande.
Gift i Brejning 1918 (ophævet 1946) med Karen Sørensen (Bækgaard): født i Bækgård SV matr.9 1887, død i Mejdal, Tvis 1967, begravet i Brejning.
                      Hendes barn:
                      1: Ejnar Kristian Pedersen: 1906 i Bækgård, radiotekniker i Mejrup.
                      Deres børn:
                      2: Rudolf Oskar: 1919-1920.
                      3: Rudolf Oskar: 1922. Murerformand i Odense.

Karen Scheibelin:
Hendes særeje på huset tinglæst 11-8-1920 (11-380). Hun ernærede sig som syerske.
Hun flyttede til Hovedgaden 24, Brgd.matr.1ey. Det fortælles, at når hun ikke kunne nå at få det lovede sytøj færdigt, låste hun døren, som om hun ikke var hjemme. Hun gik også ud og syede og havde ”øjne og ører med sig”. Flytter til Hovedgaden 24, 1929, se videre dér.
Hun boede sammen med søsteren Petrine Sørensen, som gik ud som kogekone.

Jens Damgaard, Chr. Lauridsen, Jens Sørensen & Søren Chr. Sørensen:
Køber 27-10-1926 (17-650). De to første er hendes svogre, de to sidste hendes brødre.

Fritz Heinrich Alexander Larsen:
Født i Hvirring 1874, død i Skjern 1972.
Køber 25-8-1927. Han kom fra Nr. Mosegård, Kratvej 3, se videre dér.
Han ernærede sig bl.a. som fiskehandler i byen.

Jens Knudsen:
Født i Ølstrup 1895, død på Muldbjergvej 7 i 1960.
Køber 9-6-1960, boede i Muldbjergvej 7. Se videre dér.

Astrid Johanne Knudsen:
Skifteudskrift som adkomst 28-7-1960, forrige ejers enke.

Peder Kristian Østerby Nielsen:
Køber 20-11-1962.

Ringkøbing Bank A/S:
Køber 11-5-1966 og opretter bankfilial i bygningen.

Tommy Sinkjær Thomsen:
Køber 10-3-2011.

Krog Blomster Spjald ApS:
Køber 1-5-2018. Ejerne er Hans Jørgen Olesen, Ole Ramsing & Egon Sørensen.
Blomsterforretningen flyttes 2022 først til Spjald Motor, fra 2023 til Brejningvej 2.

Egon Sørensen:
Overtager 2023 de to andres parter.
Huset ombygges til 4 ungdomsboliger 2024.

Amalienborg:
Hovedgaden 44, Brejning Hovedgård matrikel 1cu:
Simon Olrik Simonsen:
Født på Barde Hede, Vorgod 1881, død i Fiskbæk, Viborg 1966, gravsten.
Køber 12-7-1911 (47-364) af Jens Graversen, Virkelyst, men havde bygget huset i foråret 1910 i kalksandsten og med tagsten ifølge et tinglæst skadesløshedsbrev af 20-7-1901 (47-61). Det var et stort hus, hvor der efterhånden var lejligheder udlejet både i kælder og på 1.etage. I 1911 blev der bygget værksted og udhus øst for hovedhuset.
Der var brandmur mellem Hovedgaden 44 og 42.
Han var malermester med næringsbrev af 25-7-1917. Det fortælles, at han eksperimenterede i kælderen med at bygge en flyvemaskine over et cykelstel med vinger af bambusstænger, der bevægede sig som en fugl, når man trådte på pedalerne. Den om vist aldrig i luften. Han havde også et såkaldt ”Flensborg Lager” i huset med udsalg af diverse redskaber.
Han blev senere elektroinstallatør i Løgstrup og Viborg.
Gift i Vorde 1911 med Ida Marie Pedersen: født i Hjarbæk, Vorde 1890, død i Løgstrup, Fiskbæk 1940.
                      Børn: (født i Spjald):
                      1: Edmund Alva Zeaman: 1912.
                      2: Erik Børge Morild: 1914.
                      3: Maylor Lehmann Newton: 1916.
                      4: Signe Marie: 1918.

Han udlejede forretningen til Georg Marius Knudsen, som var isenkræmmer, og som flyttede sin forretning til moderens ejendom, Hovedgaden 50 omkring 1914. Se foto af ejendommen fra o.1912 med hans isenkram udstilling. Han fik næringsbrev som detailhandler 7-2-1907.

Bernhard August Nielsen:
Født i København 1887, død i København 1971.
Køber 21-8-1918 (52-121).
Han var barber, og cementstøber og murer Knud Kristensen har fortalt i sine erindringer - på Egnsmuseet - at han som dreng var indsæber hos ham.
Gift før 1922 med Dagmar Elisabeth Majgaard Nielsen: født i Mejrup 1900, død i Handbjerg 1948.   
                      Børn: (nogle af dem):
                      1: Aksel August Nielsen: 1919 i Spjald-2001 i Udbyneder. Mor: Ugift Dagmar 
                                                                 Elisabeth Majgaard, tjenestepige på Brejninggaard.
                      2: Gudrun Majgaard: født 1922 i Rødkærsbro, Vindum, lever 2022.
                      3: Sigrid Majgaard: 1928-1990, født i Øster Fjordhus, Handbjerg, gift med Gustav Svendsen, Parkvej 1, Spjald.
Familien flytter til Rødkærsbro, hvor han er barbermester, og derefter til Handbjerg.                                           

Marius Emil Marcussen:
Født i Assens 1892, død i Spjald 1955.
Køber 5-11-1919 (11-255). Han var mekaniker og fik næringsbevis som sådan 14-10-1919. Han handlede også med cykler. I 1940 handlede han også med grøntsager og kaldes gartner..
Dansk Petroleum Aktieselskab lod opstille et benzinanlæg 30-3-1933 for 20 år, men det blev først opsagt 8-9-1972 af møbelhandler John Kristensen.
Gift i Brejning 1919 med Ane Jensine Knudsen: født i Vium, Sjørslev 1895, død i Spjald 1973.
                      Barn:
                      1: Anna Oline: 1921-1996, gift med Jens Nielsen (1919-1990), Thorhuse.

I folketælling 1925 boede chauffør Mads Madsen, se Hovedgaden 33, hos dem, i den ene lejlighed boede vognmand senere rutebilejer Charles Nielsen, hvis kone Mette Marie havde fransk vask, samt sønnen Holger. I den anden lejlighed boede cementstøber Niels Kristensen med kone og otte børn.                     

Ane Jensine Marcussen:
Arver 16-12-1955 i uskiftet bo, forrige ejers enke.
Imellem denne bygning og Hovedgaden 48 var der bygget et halvtag, hvor skræddermester Carlo Jensen havde forretning. Han havde lejet sig ind 1-1-1955. Ophørt o.1970.
                      Carlo Jensen: født 1918, død i Ringkøbing 1984. Gift med Edith Valborg: født1920, død i Ringkøbing 1981.

Rasmus Madsen Møller Hansen:
Køber 11-6-1960, se V matr.12an og V matr.17c, Kroghedevej 1.
Han var slagter og boede ikke i ejendommen, men på Kroghedevej 1. Lejede lejlighederne ud.

Poul Dynes Cecilius Kristensen:
Køber 9-9-1965. Ejer i forvejen Hovedgaden 38.
I forretningen havde Sysser Husted broderiforretning.
                      Kathrine Vesterby Husted kaldet Sysser: født på stationen 1927, død i Spjald 2014.

John Christensen:
Køber 1-9-1971, møbelhandler i Hovedgaden 48, lægger ejendommen sammen med Hovedgaden 48 til Brejning Hovedgård matrikel 1cu+1cv.

Per Bech:
Køber 11-6-1979 sammen med Hovedgaden 48.

Videbæk Kommune:
Køber 19-9-1986 Hovedgaden 44, Brgd.matr.1cu, og nedriver bygningerne før 2000 og udlægger grunden til parkeringsplads, der senere købes af Fa. Ramsing.

Hovedgaden 45, Vestlige ejerlav matrikel 19b:
Jens Jensen:
Køber 14-9-1898 (38-254) af Mathias Mikkelsen, Sdr. Søndergård.
Jens Jensen havde bygget huset i 1897 ifølge årstallet på gavlen og skødet.
Han var snedker og flytter til Hovedgaden 73, se videre dér.

Laurids Møller Lauridsen:
Født i Kassentoft SV matr.7 i 1869, død i Skjern 1906.
Køber 8-11-1899 (39-199). Kom fra Søndergårdhus, V matr.24, se videre dér. Han var slagter.
Gift i Brejning 1894 med Ane Høj Knudsen: født i Randbæk matr.6a 1876, død i Herning 1957.

Jens Mogensen Jeppesen:
Mageskifter 11-4-1900 (39-383) med ejendommen matr.9c af Hjøllund, Ølstrup sogn.
Se videre under Kildsigvej 4, SV matr.4b, Lille Kærhus og Møllebakken 1.
Ifølge folketælling 1901 boede han med kone og to sønner i huset sammen med datteren Ane Johanne, gift med Jens Mogensen Jeppesen, og tre børn, se Spjald Mølle. De to mænd var fraværende som arbejdsmænd ved landbruget i Ølstrup. Foruden disse to hold familie boede endvidere:
                      Anton Pedersen:
                      Født i Torsted 1876, arbejdsmand, fragtkusk, han er fotograferet som kusk på dagvognen udfor Hovedgaden 76 med sin kone 1898. Kørte for Chr. Thomsen.
                      Gift 1. i Brejning 1897 med Sidsel Lauridsen: født i Randbæk  matr.6 i 1862, død i Spjald 1905.
                                            Børn:
                                            1: Ane Marie Dorthea: 1897-1967, bosat i København.
                                            2: Laura Johanne Kirstine: 1898-1978 i Ølstrup, gift i 1925 med Niels Peder Ingvard Odderbæk Nielsen
                                                                                           Ølstrup. Boede i Odderbæk 1925 hos farbroderen.
                      Anton Pedersen gift 2. i Brejning 1906 med Marie Kathrine Thomsen: 1862.

Niels Peder Jensen:
Født i Sandbæk matr.1f 1855, død i Spjald 1904.
Mageskifter 22-7-1903 (42-184) med SV matr.15d af Gaasdal, se videre om familien dér.

Kristine Villumsen:
Skifteudskrift 5-6-1907 (45-34), forrige ejers enke. Han døde 18-11-1904.

Jeppe Jensen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hover 1882, død i Spjald 1966. Søn af Jens Mogensen Jeppesen.
Køber 5-6-1907 (45-35). Se SV matr.3c og SV matr.7g, Ringkøbingvej 70.

Peder Taulborg (Poulsen):
Født i Foldager, Ørre 1853, død i Spjald 1926.
Køber 3-9-1919 (52-976), han kom fra Randbæk matr.5f+30g, se videre dér.
Navnebevilling på navnet Taulborg af 15-3-1930 her i huset. På gården fra 1905.

Abelone Taulborg:
Født i Skjerk, Aulum 1856, død i Spjald 1932.
Skifteudskrift 15-3-1930, forrige ejers enke. Han døde 1926.

Anders Thorre Lauridsen:
Født Kildsigvej 8, SV matr.2d 1902, død i Spjald 1993.
Køber 12-9-1931. Kom fra Kildevej 24, arbejdsmand.
Gift i Torsted 1927 med Dagmar Amalie Nielsen: født 1904, død i Spjald 1990.
                      Børn:
                      1: Dagny: 1928, gift 1954 med købmand Erik Jørgensen, Ølgod.
                      2: Ingrid Marie: 1931 gift 1953 med hmd. Dinus Nielsen, Asdal, Hjørring.
                      3: Egon: 1934, inspektør i Brejning, gift i Videbæk 1960 med Lilly Hansen.
                      4: Bent Richard: 1944.

Søren Kristian Højbak Jonasen:
Køber 9-11-1989. Murermester i Spjald. Ombygger huset.

Søren Jensen:
Køber 3-8-1999.

Jette Klit Søndergaard & Tommy Søndergaard:
Køber 6-3-2006. De ejer Kildsigvej 12.

TKS HOLDING SPJALD ApS:
Køber 2-1-2018.
Huset udlejes.

Hovedgaden 48, Brejning Hovedgård matrikel 1cv:
Jens Smedegaard Andersen:
Født i Ølstrup 1888, død i Ørnhøj 1965.
Køber 15-7-1931 Brgd.matr.1cv af Bendt Husted, Sdr. Søndergård. Det drejer sig om en parcel, der kom fra Jens Graversens gård Virkelyst 31-10-1917 til sønnen Valdemar Graversen. Jens Smedegaard Andersen bygger hus på grunden, drev sadelmageri og møbelpolstring og -handel. Han kom fra Hovedgaden 58, se videre dér.
Gift i Brejning 1931 med Martine Elisabeth Jeppesen (Sundgaard): født i Rudmose 1904, død i Ørnhøj 1985.
                      Børn:
                      1: Kirsten Marie Smedegaard: 1932-1995, gift Ringkøbing Rådhus 1953 med Hans
                                                                          Christian Møller (1923-1991), pedel på Spjald Skole.
                      2: Dora Smedegaard: 1934-2010, gift 1957 med Jørgen Sillesen, Videbæk / Ikast.
                      3: Kristian Smedegaard: 1936.
                      4: Eva Smedegaard: 1939. Gift i Sverige.

Niels Peder Pilgaard:
Køber 1-9-1963, møbelhandler, kom fra Struer. Flytter tilbage til Struer.

Poul Karlson og Jens Mastrup Andersen:
Køber 1-9-1964.
Poul Karlson var møbelpolstrer og sadelmager fra Fruens Bøge, Sanderum, svogeren Jens Mastrup var tømmersvend i Spjald, se Hovedgaden 80 og Svalevej 5.
Mellem Hovedgaden 48 og 50 var der bygget et halvtag ud med nogle værelser til udlejning.

I øverste etage havde Agnes Pedersen klinik for tandteknik gennem mange år. ”Klinikken” bestod af en gammel støbejerns tandlægestol belagt med rødt plys, som stod i hendes stue. Støbearbejdet foregik ved køkkenvasken. Hun var født i Hedeby, Skjern 1906 og døde i Spjald 1980, begravet i Skjern.

John Christensen:
Født i Krusbjerg, Ølgod 1938.
Køber 1-9-1965. Møbelhandel og møbelpolstring.
Køber Hovedgaden 44, Brgd. matr.1cu 1971 af boghandler Poul Kristensen, Hovedgaden 38 og sammenlægger Brgd.1cv og 1cu til én ejendom.
Flytter til Hasselvej 19. Ansat som regnskabsfører ved Husmandsforeningen i Hanning.

Per Bech:
Køber 11-6-1979 Brgd. matr.1cv+1cu, fortsætter med møbelhandel et halvt års tid, lejer møbelhandlen ud til Kresten Kjerulff, til han flytter til Kildevej 3 1986.
Sælger 19-9-1986 Brgd.matr.1cu til Videbæk kommune.

Carlo Ramsing:
Køber 9-12-1985 Brgd. matr.1cv og lægger ejendommen sammen med Hovedgaden 50.

Hovedgaden 49, Vestlige ejerlav matrikel 19g:
Christian Peder Christiansen:
Født i Rindum 1870, død I Spjald 1950.
Køber 4-12-1912 (48-215) V matr.19g+19h af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård. Han byggede både stuehus og tømrerværksted med maskiner. Se Hovedgaden 73 om familien.
Sælger 26-1-1929 V matr.19h til Mathias Kristian Kristiansen.

Henrik Kristian Grønbech:
Født i Hvidbjerg 1884, død i Spjald 1960.
Køber 9-10-1918 (52-246) V matr.19g med værksted og maskiner, men ikke håndværktøj, idet han tilbage sælger V matr.19h til sælger. Kom fra Hovedgaden 58. Han var snedkermester og fik næringsbrev som sådan 5-7-1916. Chr. Peder Christiansen forpligtede sig samtidig til ikke at drive ma-skinbygningssnedkeri i Brejning sogn, men kun håndværksmæssig tømrerprofession med reparationsarbejde, bygningstømmerarbejde samt møbel snedkeri.
Kr. Grønbech fremstillede møbler en gros, skriveborde, soveværelser, senge. Syborde og to-baksborde. Han udbyggede maskinsnedkeriet på grunden og havde 3-4 sned-kere i arbejde. Den tilstødende grund blev brugt til materialeplads og til at fremstille spær til byggeriet. I bygningen ud mod Stadionvej var der udstillingslokale.
Sælger 27-1-1926 (16-962) V matr.19ah (Stadionvej 7) til Carl Clemmensen & Nicolaj Mathias Petersen.
Sælger 27-7-1938 V matr.19ar, en ubebygget parcel, til Laurids Graversen, Ølstrupvej 6.
Gift med Ane Kristine Kristensen: født i Ølby 1886, død i Spjald 1951. Ingen børn.
Han flytter til V matr.19h, Stadionvej 9 og senere til Hovedgaden 20, som han bygger.

                      Følgende bor ifølge folketælling 1940 på loftet over butikken:
                      Georg Verner Hans Trøiborg: 1911 i Berlin, død 1991, jord- og betonarbejder.
                      Gift 1932 med Karen Kirstine: 1912 i Hee, i Spjald 2000.
                                            Børn:
                                            1: Torkild: 1932 i Esbjerg.
                                            2: Gurli: 1938 i Spjald.

Peder Randbæk Christensen:
Født i Hovedgaden 56 1915, død i Byskellet 50, Spjald 1991.
Køber 1-2-1946. Snedkermester, kom fra Hovedgaden 77.
Da maskinsnedkeriet blev nedlagt, blev en del af værkstedet nedbrudt, og i det tidligere udstillingslokale havde Botha fra Ringkøbing i en periode radioforretning, hvorefter Peder Christensen havde ligkistemagasin i lokalet.
Frasælger 22-8-1980 V matr.19di, Stadionvej 1, til børnene Jens, Jørn & Mogens Christensen med hver ¼ samt Bodil og Frederik Pedersen med hver 1/8. Herpå bygges et dobbelt rækkehus, Stadionvej 1 & 3 i foråret 1981.
Køber 20-6-1986 Hovedgaden 39 efter tvangsauktion 12-5-1986.
Gift i Brejning 1943 med Agnes Hjøllund Andersen: født på Viftrupgård 1020, død i Spjald 2010.
                      Børn:
                      a: Bodil Viftrup: 1945, gift Pedersen, Struer.
                      b: Jens Viftrup: 1951, halbestyrer i Spjald.
                      c: Jørn: 1957-2019, tvilling, tømmerhandler, bosat i Humlum, bisat fra Brejning.
                      d: Mogens: 1957, tvilling, vurderingsmand, bosat i Spjald.

Lone Bang Christiansen & Jørgen Christiansen:
Køber 2-2-1993.
Opretter butik ”Ellinor”, som forhandlede garn, kosmetik, parfume, naturpleje-produkter, hatte, smykker, lingeri og børnetøj 1-11-1997. Butikken blev indrettet i det tidligere ligkistemagasins lokale med indgang fra Stadionvej.

Katrine Vestergaard (nu Grydgaard Udh Jakobsen) & Lars Grydgaard Udh Jakobsen:
Køber 6-9-2004.
Der blev drevet frisørsalon i sidebygningen i en periode.

Katrine Grydgaard Udh Jakobsen:
Eneejer 1-4-2018.

Ramsing:
Hovedgaden 50, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1cx:
Oline Knudsen:
Født i Sønder Lygum, Slesvig 1838, død i Østergade 6, Holstebro 1922.
Køber 15-5-1912 (48-24) af Jens Graversen, Virkelyst, V matr.1ci.
Hun var enkefrue og boede i Holstebro ved købet. Hun byggede 16 fag hus langs landevejen i 1912, som brændte og blev nybygget i 1914, hvor der i begge huse var butik i nordenden. I 1912 havde hun manufakturforretning i butikken, i 1914 isenkramforretning. I en øst-vest vendt sidebygning i parcellens nordende var der både pakhus, svinesti, hønsehus og WC. Ved nyforsikring i 1914 er det Georg M. Knudsen født 16-7-1880, købmand, der skrev under i forsikringen. Han var gift med Olga: født 16-2-1881 ifølge folketælling 1916, hvor de bor i ejendommen. De blev optaget i Brejning sygekasse 15-8-1913.
Hun var bosat i Holstebro 29-8-1917, da hun dels udbetalte et lån på 4.300 kr i ejendommen dels optog et nyt på 7.000 kr i A/S Holstebro Landmandsbank, som sønnen isenkræmmer Olaf Knudsen, Holstebro var kautionist for.

                      Georg Marius Knudsen:
                      Født i Holstebro 16-7-1880, forældre modehandler Niels Knudsen & Oline Hansen
                      Han var købmand i Vejle ved vielsen og havde næringsbrev som detailhandler af 7-2-1907.
                      Hans storebror Oluf Knud Knudsen var isenkræmmer i Holstebro.
                      Gift i Vejle 22-7-1905 med Olga Mariane Johansen: født i Vejle 16-2-1881.
                      Han startede isenkramforretning i lejede lokaler i Amalienborg, Hovedgaden 44, men flyttede forretningen til moderens ejendom omkring 1914.   
                      Han fik næringsbrev som detailhandler 7-2-1907.

                      Niels Knudsen:
                      Murer, 32 år gl. af Struer ved vielsen i Holstebro 16-1-1876 med jomfru Oline Hansen af Holstebro, 38 år gl.
                      Niels Knudsen døde i Holstebro 10-6-1900, han var født 6-7-1843 i Odby, Thyholm.
                      Han var detaillist / galanterihandler i Østergade 82, Holstebro.
                      Oline Knudsen født Hansen:
                      Født 15-7-1838 i Sønder Lygum, Slesvig, død 4-1-1922 i Østergade 6, Holstebro.

Maren Stougaard:
Født i Ejsing 1878, død i Holstebro efter 1969.
Køber ejendommen omkring 1919. Der er ikke tinglyst nogen handel, men næste ejer har et pantebrev hos hende, og hun står som ejer af huset ved nyforsikring 14-5-1919. Butikken blev ikke anvendt i 1919.
                      Jens Madsen Stougaard:
                      Født i Handbjerg 18-5-1881, forretningsfører af Handbjerg ved vielsen,
                      død i Holstebro 2-1-1963, købmand, Vesterbrogade 10.
                      Gift i Sahl sogn 20-7-1908 med
                      Maren Christensen:
                      Født i Ejsing 29-8-1878, af Bjert ved vielsen, død i Holstebro efter 1969.
                      Se også Hovedgaden 43.
Hvorfor de to familier fra Holstebro pludselig optrådte i Spjald i nogle år vides ikke, men se under Hovedgaden 63 & 77.

Mikael Mikkelsen Ramsing:
Født i Bække, Andst 1869, død i Spjald 1952.
Køber 8-10-1919 (11-154). Isenkræmmer, boede i Sdr. Lem stationsby til 1925.
Han lånte 3000 kr af Jens Madsen Stougaards hustru Maren født Christensen, som skulle stå i pantet efter de 7.000 kr, der i forvejen var som gæld.
Se videre om familieforholdene og ejerforhold under Hovedgaden 86, 69 & 40.

Hans Mikkelsen Ramsing:
Født i Sdr. Lem 1895, død i Spjald 1981.
Køber 31-5-1942 ejendommen, som ” i længere tid har været beboet af køberen”, som kom med familien til Spjald i 1920! Isenkræmmer og blikkenslager.
Han får næringsbevis 10-7-1920 som detailhandler på matriklen.
Da han solgte ejendommen til sønnen i 1964 fik han uopsigelig lejekontrakt til hele tagetagen, der var indrettet til lejlighed i 1954, værkstedet og garagen, indtil Louise Ramsings død. De flyttede på Spjald plejehjem i 1975, hvorefter overetagen blev inddraget i forretningen.
Gift i Vejlby 1917 med Louise Møller: født i Daugstrup skole, Mørke 1893, død i Spjald 1984.
                      Børn:
                      1: Agnethe Camilla Mette: 1917 i Grenå -1998 i Tarm, gift med
                                                                   elværksbestyrer Marinus Nielsen, Tarm (1911-1979).
                      2: Herdis: 1919 i Ringkøbing -efter 2002 i Sdr. Lem, gift med
                                        bagermester Marius Kirkegaard Jensen, Sdr. Lem.
                      3: Henning: 1921 i Spjald-2002, blikkenslagermester i Brørup..
                      4: Carlo: 1926-2013, efterfølger i ejendommen.

Carlo Møller Ramsing:
Født i Spjald 1926, død i Silkeborg 2013, bisat i Brejning.
Køber 1-7-1954 halvdelen af ejendommen, køber 20-8-1964 resten.
Køber 9-12-1985 Brgd.matr.1cv, Hovedgaden 48, af Per Bech. Bygger forretningen om i 1985. Køber 1962 Vestergade 33 til privat beboelse.
Gift i Brejning 1950 med Ruth Olesen: født på Spjaldgård 1931, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Ole: 1951, isenkræmmer og ejer af faderens forretning m.v.
                      2: Carl: 1955, cand. merc, økonomidirektør I Velux, Skjern, bor i Ringkøbing.
                      3: Bent: 1964, bankprokurist, bosat I Silkeborg.
Carlo Ramsing flyttede til Silkeborg i 2000, hvor han købte Bent Ramsings hus.
Hans erindringer findes på Egnsmuseet under husnummeret samt en DVD indtalt af Ole Ramsing.

Ramsing Holding A/S:
Køber 29-8-1988 Brgd.matr.1cv+1cx. Ejerne er Ole Ramsing & Hans Jørgen Olesen.
(Hans Jørgen Olesen er født på Spjaldgård 1948 og er morbror til Ole Ramsing).

Ejendomsaktieselskabet Hovedgaden 48-50:
Køber 6-2-2004. Samme ejere.

Ramsing Shopping Center ved Mikael Hansen:
Køber 2014 forretningen, men ikke ejendomsselskabet. Bosat på Skovbakken 8.

Spjald Mølle- og maskinsmedje:
Hovedgaden 51, Vestlige ejerlav matrikel 19o:
Christen Christiansen:
Køber 20-1-1915 (49-323) V matr.19o fra Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård.
Køber 23-2-1916 (50-141) V matr.19t af samme.
Han kom fra Spjald smedje, V matr.12.l, se videre dér. I efterår 1914 byggede han hus på Hovedgaden 51, og i bygningen mod vest påbegyndte han det møllebyggeri, som blev fortsat, da han solgte i 1918 og flyttede som maskinhandler til Holstebro. I folketælling 1916 betegnes han som maskinsmed med en svend og Chr. Meldgaard som maskinbygger ansat. Han flyttede året efter til Hovedgaden 59 som tømrermester.
Chr. Christiansen købte i 1913 en enkelt mølletop til en 4-vinget mølle fra Holstebro Jernstøberi, i 1914 købte han ni 4-vingede og fem 5-vingede mølletoppe, og var da jernstøberiets største kunde.
Han har udover mølleproduktionen også fremstillet andre redskaber, for efterfølgeren holdt udsalg af en del af varelageret efter overtagelsen i 1918, og det drejede sig om elektriske kværne, bredtær-skemaskiner, pigtærskere til hestegang, håndtærskemaskiner, kageknusere, rensemaskiner, plove, ajlepumper, -tønder og -spredere.
Han udbyggede værkstedet ad flere omgange, alt sammen bygget i kalksandsten, og i forbindelse med, at byen fik strøm, anskaffede han to 4 Hk elmotorer og en 2 Hk ditto.

Peder Christian Christiansen:
Født i Vorde 1889. Videre skæbne efter 1924 ukendt.
Han kom fra Holstebro til Brejning i 1913 ifølge folketælling 1921.
Køber 19-6-1918 (51-949) V matr.19o+19t, som indbefatter beboelsen på Hovedgaden samt maskinværkstedet med følgende inventar: 1 drejebænk, 2 boremaskiner, 1 smergelslibemaskine, 1 centrifugalblæsemaskine, 1 opretter, 1 båndsav, 2 elektromotorer, 1 klippemaskine, 1 ambolt, 3 skruestikker, 2 høvlebænke og 1 skæremaskine. Han kom fra Hovedgaden 60.
Han fik næringsbrev 18-6-1918 som maskinfabrikant, men kaldte sig også for møllebygger.
Han går konkurs i januar 1924. Herefter får Poul Refsgaard Pedersen & Laust C. S. Kistrup fogedudlægsskøde og skøde på V matr.19ab (15-329) og 19ac (15-330) med fabriksbygningerne, se under Stadionvej 4.
Gift i Brejning 1914 med Abelone Lauridsen: født i Gaasdal 1893.
                      Børn:
                      1: Alfred Charles: 1914 i Gaasdal.
                      2: Svend Aage Alexander 1917 i Spjald.
                      3: Agnete: 1920.

Poul Madsen:
Køber 6-2-1924 (15-355) V matr.19t af konkursboets kurator.
Fogedudlægsskøde 24-2-1928 på V matr.19o, han tidligere gårdejer i Langergårde, Muldbjergvej 7, se videre dér.

Poul Refsgaard Pedersen:
Født i Bækhus V matr.10c 1894, død i Spjald 1972.
Ugift, søsteren Katrine Marie Boutrup Pedersen (1893-1977) holdt hus for ham.
Køber 4-4-1931 V matr.19o+19t af forriges arvinger, Mads Næsgaard, Bilring og Anne Henrikke Christensen, født Næsgaard, Hover.
Køber 8-4-1936 Kistrups halvpart af V matr.19ab+19ac.
Han udskiller V matr.19t+19as og bygger hus på grunden mod nord op til fabriksbygningen på Hovedgaden 51a i 1944. Han lægger V matr.19as under V matr.19t 13-9-1952.

Ringkøbing Landbobank:
Køber 23-5-1952, V matr.19o.
Indretter filial i huset. Flytter kontoret til Hovedgaden 68 i 1972 og bygger nyt.

Arne Hedegaard Agerbo:
Køber 10-11-1983, V matr.19o + ½-del af V matr.19aq.
Har indrettet herrefrisørsalon i huset i 1972 og sad til leje til 1983. Kom fra Hovedgaden 68.
Flytter til Rindum. Udlejer huset.
Huset er sat til salg.

Hovedgaden 51a, Vestlige ejerlav matrikel 19t+19as:
Poul Refsgaard Pedersen:
Udskiller grunden V ejerlav matr.19t+19as og bygger hus her i 1944.

Jens Christian Mortensen:
Køber huset af forriges arvinger, 1 broder, 4 søstre, 1-9-1972.
Flytter til Vestergade 5 i 1979. Kom fra Sandbækvej 8, se videre dér.

Erik Madsen:
Køber V matr.19t+19as 1979 og lægger huset under Stadionvej 4 igen.

Lægeboligen:
Hovedgaden 54, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1db+1dc+1fø:
Peder Kristian Pedersen:
Født i Ringkøbing 1883, død i Spjald 1960.
Køber 8-2-1911 (47-206) Brgd.matr.1al+1ew+1ey+1db+1dc fra Spjaldgård.
Køber 16-10-1912 (48-167) Brgd.matr.1de af Niels Kr. Sørensen og Niels Chr. Søndergaard.
Han havde allerede bygget huset i 1910 med 12 fag til beboelse og butik i nordenden langs hovedgaden samt 10 fag stald og vaskehus mød øst fra stuehuset i nordskellet. Han havde jord helt ned til møllebækken og drev handelsgartneri i ejendommen, indtil han solgte den som lægebolig til For-ningen Spjald Lægebolig, og resten af jorden senere blev solgt til Virkelyst.
Det fortælles, at mureren, der skulle bygge huset (måske Jens Kr. Sørensen), ikke kunne mure vinduesåbningerne med den bue, bygherren ønskede, så det blev i stedet P. C. Pedersens fætter, murermester Niels Christian Højbjerg, Agerbæk, der blev bygmester på huset, (hans mors søstersøn).
Sælger 26-5-1919 (52-606) parcellerne Brgd.matr.1al m.fl. til Mads Chr. Graversen, Virkelyst.
Familien flytter til Brænderigården, Brgd.matr.1e i 1914, se videre om familien dér.

Foreningen Spjald Lægebolig:
Køber 28-1-1914 (11-445) Brgd.matr.1db+1dc+1fø. Der var tegnet en aktiekapital blandt byens borgere for at kunne købe ejendommen. Stationsmester Laurids Husted var foreningens formand.
Man havde allerede i 1907 nedsat et udvalg, der skulle søge at få en læge til sognet og få bygget en lægebolig i Mejeribyen. Man havde jo læge fra Videbæk, men det var, efterhånden som befolkningen voksede, en dårlig og ikke mindst befordringsmæssigt dyr løsning.
I 1892 var loven om offentlige sygekasser vedtaget, og i marts 1897 blev Brejning Sygekasse startet med ni medlemmer, hvoraf den ene på grund af kronisk sygdom i øvrigt ikke kunne følge med over, da sygekassen blev statsanerkendt samme år i maj måned. Som nydende medlemmer optoges arbejdere, husmænd, håndværkere og næringsdrivende, lavtlønnede bestillingsmænd, alle hustruer, børn under 15 år var gratis med, desuden enker og tjenestefolk. Den øvre indtægtsgrænse var sat til 1000 kr. om året. Der optoges folk over 15 og under 45 år, når de kunne vise lægeattest på et godt helbred. Man havde ret til fri lægehjælp, frit sygehusophold, 40 øre pr. dag i dagpenge udover 5.syge-dag i 13 uger, samt fri befordring til lægen, hvis man ikke selv havde hest og vogn. Man kunne ikke modtage hjælp i tilfælde af sygdom forårsaget af druk, ved kønssygdomme eller sygdom som følge af slagsmål, heller ikke, hvis man ikke selv var skyld i slagsmålet, så det var bedst at gå gennem livet med nedslagne øjne! Sognerådet vedtog i øvrigt, at man ikke kunne få bevilget kørsel til tandudtrækning.
Alligevel var det et kæmpe fremskridt i forhold til den forud gåede tid, hvor den eneste hjælp, man kunne få, var fattighjælp med alt det, det medførte.
Sognet var delt i 6 kredse, og kredsforstanderen modtog meddelelse om sygdom og anmodning om lægehjælp, udleverede sygesedler og sørgede for det videre fornødne. Den første formand, lærer Jens Lund i Hovedskolen, var også kasserer. Indskuddet var 1 kr. og så kostede det 25 øre pr. måned at være med.

                      Theodor Østergaard:
                      Født i Lyngdaa, Sæby 1867, død 1930.
                      Læge i Spjald 1914-1922, lejede lægeboligen.

                      Hans Kristian Jensen:
                      Født i Askov, Snesere 1890, død i Hadsund 1931.
                      Læge i Spjald 1922-1924.
                      Gift i Randers Sct. Morten 1921 med Kirsten Støvring: født i Bjergby, Borup 1895
                                            Børn: (født i Spjald):
                                            1: Kaj Støvring: 1922.
                                            2: Anna Sofia: 1924.
                      Familien flytter til Hadsund.

Peter Langballe Iversen:
Født i Møborg 1896, død i Spjald 1941.
Læge i Spjald 1924-1941, død af blindtarmsbetændelse på Ringkøbing sygehus.
Køber 30-12-1929 ejendommen af Foreningen Spjald Lægebolig.
Gift i København 1924 med Ingeborg Elisabeth Kofoed: født i Rudolstadt, Thüringen 1898, død i Charlottenlund 1983, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1926-1955, gift Hansen. Urnen nedsat i forældrenes gravsted.
                      2: Lis Kofoed: 1930, gift Trentering, bosat i København.

Søren Marinus Hedemand:
Født i Hvilsom, Hobro 1908, død 1962.
Læge i Spjald 1941-1948.
Gift i Hammershøj 11936 med sygeplejerske Ebba Christensen: født i Hammershøj 1904.

Poul Nørrelund:
Født på Frederiksberg 1914, død i Spjald 1955.
Læge i Spjald 1948-1955.
Gift i Dalum 1937 med Karen Rudbeck Dahl: født i Vrensted 1907.

Knud Eisenhardt:
Født i Hjørring 1902, død i Aalborg 1967.
Læge i Spjald 1955-1963.
Gift i København 1931 med Anna Elisabeth Høyer-Christensen: født i Asminderød 1906.

Magnus Pedersen:
Født 1925, død i Spjald 2008.
Læge i Spjald 1964-1994. Solgte lægehuset og praksis 1-1-1994 til Spjald Lægerne.
Han byggede lægehus på en del af grunden på Østervænget 11 i 1975.
Gift i Sdr. Vinge 1951 med Gudrun Velling: født i Rønge, Ulstrup 1929, død i Ringkøbing 2015.
Gudrun var sygeplejerske i lægepraksis i Spjald i alle årene.
Hans erindringer findes på Egnsmuseet under husnummeret.

Spjald Invest ApS:
Køber 1-4-2007. Sælger fortsætter som lejer af ejendommen.
I 2010 blev haven nedlagt, og der blev bygget fem huse på grunden efter stor udgravning af Ringkøbing-Skjern Museum: ”Doktorhaven”.

Spjald Erhvervs- og Byudvikling ApS:
Køber 1-1-2012 den gamle lægebolig på Hovedgaden og lægehuset på Østervænget 11.  Husene udlejes.

Spjald Tømrer og Snedker A/S:
Køber 26-1-2021 det gamle lægehus på Østervænget 11.
I 2021 blev lægehuset på Østervænget omdannet til tre lejligheder, Østervænget 11A+B+C.

Hovedgaden 55, nu Skolegade 1A-1M, Vestlige ejerlav matrikel 19e+19ap:
Peter Mørk:
Født i Hårslev 8-11-1884, død i Skanderborg 1960.
Køber 30-8-1911 (47-396) af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger på grunden samtidig med naboen og med forretning med indgang fra øst. Kom fra Ølgod 1908. Skræddermester.
Gift i Lyne 1906 med Mette Katrine Jensen: født i Hegnsgård, Kærhusvej 17, 1886, død i Skanderborg 1978, gravsten.
                      Børn:
                      1: Anthon Frederik: 1906 i Ølgod.
                      2: Niels Karl: 1909 i Brejning Mejeriby, + i Helsingør 2002, maskinarbejder, socialdemokratisk medlem af Folketinget 1947-1971. Modstandsmand.
                      3: Oline Marie: 1911.
                      4: Ella: 1913.
Familien flytter til Skanderborg, hvor hans far, Anthon Fr. Mørch var graver ved slotskirken.

Mohr Nielsen Mohrsen:
Født i Nørhede, Nr. Omme 1880, død i Nr. Omme 1960. Gårdejer.
Køber 1-12-1915 (49-577).
Lejer huset ud til søsteren Mariane Nielsen Mohrsen: født i Nørhede, Nr. Omme 1885, død i Nr. Omme 1917. Boede i Spjald, men døde hos forældrene i Nørhede, ugift. Hun havde mode- og broderiforretning og forhandlede dame- og børnehatte, ligesom hun moderniserede ældre hatte.

Else Søndergaard:
Født i Sdr. Søndergård 1872, død i Spjald 1954.
Køber 26-9-1917 (51-302), modehandlerinde. Hun fik næringsbrev som detailhandler 12-11-1917.
Ringkøbing Landbobank skal efter sigende have haft kontor her fra 1918, til kontoret blev flyttet til Hovedgaden 60 i 1926.

Rudolf Vagner Pedersen:
Født i Spjald 1915, død i Spjald 2001.
Køber 16-9-1939, murersvend, minkavler. Se under Stadionvej 10, V matr.19u.
Gift i Lønborg 1939 med Kamma Nygaard: født i Nr. Vium 1917, død i Spjald 2012.
                      Børn:
                      1: Kurt Nygaard: 1940-2017, kontoruddannet, bosat i Videbæk.
                      2: Orla Nygaard: 1942.
                      3: Bent Nygaard: 1948.
Familien flytter til Spjald Afholdshotel, Hovedgaden 70. 

Ole Snogdal Kristensen:
Født i Brunsgård, Nr. Omme 1899, død i Vildbjerg 1991.
Køber 10-2-1947, kom fra Spjald Hotel. Se også Store Højmose, Randbæk matr.3.
Familien flytter til Ølgod og derfra til Vildbjerg.

Poul Allan Mølsted (Nielsen):
Født i Smedjen, V matr.12e 1915, død i Spjald 1997.
Køber 25-11-1947, smedesvend i Koustrup, Velling ved vielsen, fra o.1937 hos sin far.
Køber 27-2-1953 V matr.19ap fra snedker Laust C. S. Kistrup på den betingelse, at denne parcel aldrig må overdrages til Poul Refsgaard Pedersen.
Han indretter slikbutik og cafe i forretningen, som hustruen og datteren Bentha stod for.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1935 med Jørgine (Gine) Pedersen: født i Ringkøbing 1913, død i Spjald 1990.
                      Børn:
                      1: Rosa Elin: 1935 i Velling, død i Sdr. Felding 2008, gift 1955 med Poul Egon Hulgaard Christensen, barber og frisør, Sdr. Felding.
                      2: Bentha Erna: 1937-1988, død hos forældrene, ugift.

Rosa Elin Mølsted Christensen:
Skifteretsattest 15-6-1998, forrige ejers datter.

Villy Brogaard Olesen:
Køber 15-6-1998, entreprenør i Spjald.

Spjald Erhvervs- og Byudvikling Aps ved Hans Jørgen Olesen og Henning Bredahl Thomsen:
Køber 28-9-2001 V matr.19e. Ifølge lokalplan af 9-10-2000 må der bygges en to etages ejendom på arealet.

Ejendomsselskabet Spjald ApS ved Svend Pedersen Pape, Hals:
Køber 12-9-2005, samt V matr.19ap af Villy Brogaard Olesen, river bygningerne ned på Hovedgaden 55-59 og bygger lejlighedskompleks med 12 lejligheder, Skolegade 1A-1M.

Hovedgaden 56, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1da:
Christen Christensen:
Født i Randbæk matr.6k 1884, død i Spjald 1972.
Køber 4-10-1912 (48-165) af tømrer Christian Peder Christiansen, Hovedgaden 58. Huset var på dette tidspunkt bygget i cementsten med stentag og forretning i norden-den. Sælger må bruge ejendommen til 1-12.
Han får næringsbevis som detailhandler uden ret til brændevinshandel 24-1-1914. Urmager. Han var urmager i Borris ved vielsen, boede som lejer i Hovedgaden 58 i 1912 ifølge et gammelt fotografi. Han handlede også med musikinstrumenter, motorcykler og cykler.
Gift i Herborg 1912 med Maren Letager: født i Vorgod 1874, død i Spjald 1972. Søster til murermester Letager, der byggede Væggerskilde kirke 1916.
                      Børn:
                      1: Laurids Letager: 1913 i Hovedgaden 56.
                      2: Peder Randbæk: 1915-1991, tømrermester i Spjald.
Familien bor i huset i 1916 og 1921 ifølge folketælling 1916 og 1921, begge fra november måned, antagelig som lejere, så familien flytter nok til Hovedgaden 81 i forbindelse med Peder Thomsens køb af huset sidst i 1921.

Gdr. N. Chr. Søndergaard, tømrer Chr. P. Christiansen, købmand Niels Mosgaard Sørensen, husmand Peder Christensen & skomager Mads Lauridsen:
Køber 18-10-1916 (50-561) ejendommen. De fem overtog ejendommen for gælden heri, Kr.5.900.
                      Huset var udlejet til:
                      Anton Peder Charles Nielsen begyndte i Spjald i 1920 med at drive cykel- og lillebilforretning. Han fik næringsbrev som detailhandler 20-12-1920 og 1-4-1921                        som mekaniker, mens han boede i Hovedgaden 56. Han flytter til Amalienborg, Hovedgaden 44 o.1922, se videre dér.

Peter Thomsen:
Født i Randbæk matr.4g 1888, død i Spjald 1948.
Køber 28-12-1921 (13-29) ejendommen af de fem ovennævnte.
Han drev vognmandsforretning med både lastvogn og lillebil. Hans kone havde uldvarehus i forretningen. Han fik næringsbevis som detailhandler 10-12-1921 på matriklen.
Gift i Brejning 1928 med Andrea Kristensen: født i Væggerskildevej 24 1890, død i Spjald 1960.
                      Børn:
                      1: Laurids Eigil: 1930, bosat i Kastrup, ejendomsmægler.
                      2: Thomas Randbæk: 1932-1932.

Andrea Thomsen:
Arver 23-9-1948, forrige ejers enke.

Thora Nybo Pedersen født Knudsen:
Født i Odby 1915, død i Spjald 1989, begravet i Finderup.
Enke efter Anthon Nybo Pedersen (1905-1959), Finderup.
Hun havde brødudsalg i forretningen, vist nok med brød fra et Skjern bageri.
Køber 1960 af eneste arving ejendomsmægler Laurids Eigil Thomsen, Kastrup.

Willy Juul Madsen:
Født Nysogn 1936, død 2011, begravet i Nr. Omme. Chauffør hos vognmand Laurids Husted.
Køber før 1977.
Gift med Anna Kirstine Christensen: født i Sdr. Lyngvig, Holmsland 1944, død i Spjald 2014, begravet i Nr. Omme.

Anna Kirstine Madsen:
Køber 6-1-1983, forrige ejers hustru.

Andreas Mortensen:
Køber 1-7-2014 af afdødes arvinger, udlejer huset.

Hovedgaden 57, nu Skolegade 1A-1M, Vestlige ejerlav matrikel 19f:
Jens Christian Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1860, død i Hovedgaden 24, Spjald 1923, gravsten.
Husmand i Hatkærhus, Røgind, Sdr. Lem, Holstebrovej 115. Flytter til Spjald i 1911.
Køber 30-8-1911 (47-395) af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård. Han bygger den nordlige del af huset med brandmur til den sydlige del og med forretning med indgang fra øst i forbindelse med købet af grunden. Han var arbejdsmand, men konen og døtrene har antagelig brugt forretningen i forbindelse med syningen. Han og konen flytter i 1917 til Hovedgaden 24.
Gift i Sdr. Lem 1883 med Else Marie Nielsen: født i Kleve, Nysogn 1864, død i Spjald 1940.
                      Børn:
                      1: Ane Marie Nielsine Christine: 1886-1971, syerske, ejer af huset.
                      2: Ingeborg Lauridsine Marie: 1888-1952, ugift syerske i Hovedgaden 57.
                      3: Ivarsine Christine: 1891-?, gift med væver Simon Kristian Pedersen, Kolding, efter 1923 Svendborg.
                      4: Laura Andrea: 1894-1957, gift i Sdr. Lem 1918 med Valdemar Viggo Graversen: født i Blæsbjerg V matr.6c 1895,
                                                   død i Lindevej 10, Spjald 1980, husmand i Hatkærhus, Røgind, sidst bosat i Spjald, begravet i Brejning.
                      5: Alvilda Lauridsine: 1896-1963, gift i Sdr. Lem 1917 med Mads Kristian Graversen: født i Blæsbjerg V matr.6c 1889,                                                                                                                         død i Spjald 1972, ejer af Virkelyst, Spjald, se Brgd. matr.1al, Østervænget 8.
                      6: Augusta Ottomine Kirstine: 1889-?, se videre under Hovedgaden 59.

Marie Sørensen (Ane Marie Nielsine Christine Nielsen) & Ingeborg Lauridsine Marie Nielsen:
Født i Hatkærhus, Sdr. Lem 1886, død i Spjald 1971 & født sst.1888, død i Spjald 1952, ugift.
Køber 19-12-1923 (15-215) af moderen i uskiftet bo af samme dato, forrige ejers døtre.
Marie og søsteren Ingeborg ernærede sig ved syning, ”Sypigerne” kaldet.
Marie Nielsen gift i Sdr. Lem 1909 (ophævet 1916) med urmager Mads Sørensen: født i Borris 1880, død i Nr. Nebel 1945. Se under Hovedgaden 69. Han var gift igen, se under stamtavler.
                      Barn:
                      1: Jens Kristian: 1910-1969, cykelhandler i Hovedgaden 40, Spjald, se dér.

Marie Sørensen og Børge Marinus Sørensen:
Han arver mosteren Ingeborg Nielsens halvdel 23-5-1952, se under Hovedgaden 59.

Mads Vesterby Nielsen:
Født i Røjkum V matr.15c, Muldbjergvej 14, død i Spjald 1978, se videre under gården.
Køber 23-5-1952.

Gerner Husted:
Født 1935, død 2003 i Kærhusvej 2d, SV matr.12, se videre dér.
Køber huset af de øvrige otte arvinger 27-2-1979. Udlejer huset.

Spjald Erhvervs- og Byudvikling Aps ved Hans Jørgen Olesen og Henning Bredahl Thomsen: 
Køber 28-9-2001.
Ifølge lokalplan af 9-10-2000 må der bygges en to etages ejendom på arealet.

Ejendomsselskabet Spjald ApS ved Svend Pedersen Pape, Hals:
Køber 12-9-2005, river bygningerne ned på Hovedgaden 55-59 og bygger lejlighedskompleks med 12 lejligheder, Skolegade 1A-1M.

Hovedgaden 58, Brejning Hovedgårds ejerlav 1cø+1da:
Christian Peder Christiansen:
Født i Rindum 1870, død i Hovedgaden 42 1950.
Køber 1-2-1911 (47-204) Brgd. matr.1cø+1da, ubebyggede parceller, fra Spjaldgård.
Sælger 16-10-1912 (48-165) Brgd.matr.1da til urmager Christen Christensen, Hovedgaden 56.

Andreas Munksgaard Knudsen:
Født i Borbjerg 1880, død i Rødovre 1944 fra Gentofte Amtssygehus, gift, aldersrentenyder.
Køber 30-7-1913 (48-472) Brgd matr.1cø, ubebygget parcel.
I folketælling 1901 var han tømrerlærling i Borbjerg.
Han var tømrer og byggede hus på grunden, 10 fag mod Hovedgaden med butik i nordenden, 5 fag fra butikken mod øst med værksted vaske- og brændselshus samt et stort overværelse, hvor han indrettede fotoatelier med store vinduer mod nord og i taget, så man fik det rigtige lysindfald til at fotografere ved. Gulvet blev malet hvid- og sorttavlet, hvilken bemaling fandtes under gulvtæpperne, til ombygningen i 2020, hvor tagvinduerne blev fjernet og nordvinduerne gjort mindre. Der findes en del glasnegativer og billeder fra ham på Egnsmuseet med fotografnavnet A. Munksgaard. De antagelig ældste billeder er to billeder taget af urmager Christen Christensen dels foran forretningen, som han lejede, til hans eget hus var bygget ved siden af, dels ved en port i sidebygningen samt et bryllupsfoto af Kirstine og Anders Randbæk, der blev viet i Brejning 12-12-1913. Der er flere fotografier fra Spjald og af Vesterbækgård fra 1915.

Henrik Kristian Grønbech:
Født i Hvidbjerg 1884, død i Spjald 1960.
Køber 11-8-1915 (49-473) Brgd.matr.1cø. Han overtog samtidig det fotografiske ateliér i ejendommen med alt inventar, herunder fotografiapparatet med objektiv m.m. Grønbech udstedte samtidig et skadesløshedsbrev, hvori rekvisitterne gennemgås nøje:
1 fotografi apparat med objektiv mrk. Kosmus 18,24 cm, Tokus 5,5 med Grudnerlukker, 3 baggrunde, 1 bord og 1 stol, hvidlakeret og kugledrejet, 1 rørstol, 4 blomsterstativer, 1 baggrundstæppe, 1 konsolspejl med fod, 2 svenske stole, 1 satinér maskine, 5 firkantede skåle, 1 gummiglitter, 1 demant, 1 udhængsskab, 1 mørkekammer lampe, 1 pladestativ, 1 vægt med lodder, 3 beskærerglas, 1 udskylnings apparat, 1 forstørrelses apparat.
                      Han lejede fotoatelieret ud til fotograf:
                      Peder Nielsen Morsing:
                      Født i Nissum, Åsted sogn, Viborg amt 1888, død i Københavns kommune 1969.
                      I folketælling 1916 boede til leje hos Jens Graversen i Virkelyst som ”fotograf, nybegynder”. Han flytter fra Spjald inden folketælling 1921, og fra hans tid har vi
                      stolen med kugledrejede ben, en anden stol samt en mængde glasnegativer, hvoraf det  er lykkedes at få navne på nogle.
                      I en annonce bag på en regning fra Niels Stampe fra 1920 står der: P. N. Morsing. Fotografisk Ateliér, Spjald St. Fint udførte og holdbare billeder i alle størrel-
                      ser. Udefotografering besørges på bestilling. Ældre billeder omfotograferes og forstørres smukt og billigt.
Henrik Kristian Grønbech flytter til Hovedgaden 49.

Theodor Andersen:
Født i Ravsted 1860, død i Spjald 1931.
Køber 8-10-1919 (11-160) Brgd.matr.1cø. Familien kom fra Ølstrup Afholdshotel. Han var træ-handler. Han fik bevilling som detailhandler 14-10-1919. Alle børn er født i Lille Hjøllund, Ølstrup. Han fortsatte træhandlen. I en periode havde sønnen Jens saddelmagerværksted hos faderen og datteren Dorthea havde manufakturhandel.
Gift i Velling 1884 med Marie Kirstine Jensen: født i Velling 1858, død i Spjald 1930.
                      Børn: (de havde 14 børn, her medtaget dem, der havde tilknytning til Brejning sogn):
                      1: Mette Marie: 1885-1965, gift med Søren Peder Kristensen, Hovedgaden 88, Spjald.
                      2: Trine Kristine: 1885-1969, gift med Niels Mosgaard, Hovedgaden 60, Spjald.
                      3: Jens Smedegaard: 1888-1965, saddelmager, Hovedgaden 46, Spjald.
                      4: Dorthea Marie: 1891-1980, manufakturhandler i Spjald og Kjellerup. Se Hovedgaden 36.
                      5: Peder Martin: 1895-1941, husmand i SV matr.7b, Ringkøbingvej 49.
                      6: Johannes Filskov: 1902-1962, købmand i Vorgod, gift 1931 med Anna Christina Andersen: fra Ravnsbjerg NV matr.1, Brejning.

Martin Andersen:
Født i Vesterager, Stadil 1901, død i Spjald 2000.
Køber 9-12-1929. Han fik tilladelse til detailhandel 18-12-1929. Han købte forretningens inventar, som bestod af en disk, 1 vinduesskab, 1 pult, varereoler, 1 symaskine samt værktøj og småredskaber. Fortsætter træhandlen og solgte og reparerede samtidig cykler. Nedlagde forretningen 1-7-1965, hvorefter han fortsatte med sygekassekontor indtil 1972. Hans kone havde damefrisørsalon i en del af butikken fra før vielsen.
Gift i Vium 1931 med Marie Margrethe Breum Andersen: født i Vium 1909, død i Spjald 1993.
                      Barn:
                      1: Ellen Margrethe: 1945-1999, gift i Års, nedsat i forældrenes gravsted.

Lars Oluf Faurholt Mikkelsen & Ellen Saaby Mikkelsen:
Han født i Ølstrup 1934, død i Spjald 2016. Hun født 1936. Bosat i Spjald 2022.
Køber 7-2-1996 i lige sameje. Kom fra Vesterbækvej 2.

Gert Brogaard Olesen:
Køber 31-10-2016 af Ellen Saaby Mikkelsen.

Lone Gildberg:
Køber 1-6-2020. Ombygger overlejligheden til udlejning.

Hovedgaden 59, nu Skolegade 1A-1M, Vestlige ejerlav matrikel 19d+19x:
Karen Marie Andersen:
Køber 11-1-1911 (47-184) af Julius Andersen, Sdr. Søndergård, V matr.19+20, som hun byggede i efteråret 1910 ifølge forsikringsprotokollen. Der var to lejligheder i huset med fælles indgang i midten. I 1911 boede hun her med datteren Ane i den ene lejlighed og Maren Christiansen fra smedjen med sin mand Jeppe Madsen, senere Ørnhøj, i den anden lejlighed. De to kvinder ernærede sig ved syning. Hun boede antagelig i den sydlige lejlighed i 1916.
Køber 23-2-1916 (50-142) V matr.19x af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård.
Hun var sypige, men fik bevilling som høker 24-10-1910 og handlede med viktualievarer og pålæg i en forretning i nordenden af huset. Der blev bygget udhus med vaskehus, WC og brændselsrum vest for stuehuset ud mod senere Skolegade. Tilladelsen til brændevinshandel blev opsagt 16-2-1914.
Hun kom fra smedjen i Spjald, se V matr.12.l, se videre dér.

Søren Kusk Sørensen:
Født i Nr. Vium 1888, død i Spjald 1920.
Køber 8-3-1916 (50-179) V matr.19d+19x..
Køber 12-3-1919 (52-584) V matr.19ø af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård.
Bevilling som høker og viktualiehandler 14-6-1916. (Kaldet ”Søren Fedt”). Han var mejerielev på Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri i 1911.
Gift i Brejning 1918 med Augusta Ottomine Kirstine Nielsen: født i Hatkærhus, Sdr. Lem 1899, hun er frasepareret i 1923 og bosat i Egedal, Vinderup, se Hovedgaden 57. Hun må være død efter 1969.
                      Barn:
                      1: Børge Marinus: 1918-1997, væver, bosat i Skjern. Opdraget hos mosteren Marie Sørensen, Spjald.
Hun gift 2. i Brejning 1921 med Kristian Julius Sandahl: 1899-1974, landmand i Nr. Omme ved vielsen, arbejdsmand i Spjald 1922, sidst i Herning, død dér. Separeret i 1923. Ophævet 31-8-1932.
                      Barn:
                      2: Alf Edvin Louis: 1922-2014, bosat i Hurup, Thy. I folketælling 1940 boede han
                                                       hos Johannes Bojsen og familie i Asp, Asp-Ølby sogn.
Hun gift 3. på Københavns Rådhus 26-11-1932 med Frits Søren Poulsen Roesdahl: 1878 i Sct. Stefans sogn, København, død 1954 på Bispebjerg hospital fra Slotsher-rensvej 30, Vanløse. Handelsmand, 3. ægteskab. Begravet på Bispebjerg kirkegård.
                      Børn:
                      3: Egon Ejvind Roesdal: 1928 på Viksøvej 71, Husum, København. Død 1982.
                      4: Leo Angelo Roesdal: 1930 på Viksøvej 71, Husum, ejendomsmægler. Død 2016 i Korsør, gravsten på Korsør kirkegård.
                      5: Lissie Roesdal: 1933 på Slotsherrensvej 21, Vanløse.
                      6: Dagny Roesdal: 1934 på Slotsherrensvej 21, Vanløse. 

Augusta Ottomine Kirstine Sørensen:
Skifteudskrift til at sidde i uskiftet bo 9-2-1921 (12-315), forrige ejers enke.

Jakob Bernhard Pedersen:
Født i Velling 1872, død i Vorgod 1947, begravet i Velling, gravsten, ugift.
Køber 30-3-1921 (12-442). Han var slagter og kom fra Esbjerg.
Bygger slagtehus og hestestald til vestenden af udhuset og omdanner forretningen til slagterforretning.
Han skilte V matr.19ø fra i 1924 og byggede hus med slagtehus her, Skolegade 3.

Karl Kristian Kristensen Meldgaard:
Født i Skærsø, Dråby 1882, død i Esbjerg Vor Frelser 1949.
Køber 19-3-1919 (52-588 V matr.19æ af P. C. Christiansen.
Fogedudlægsskøde 30-1-1924 (15-327) på V mart.19d+19x.
Sælger 13-2-1924 (15-358) V matr.19æ til Sigrid Kristensen (Kistrup), Stadionvej 8.
Sælger 22-9-1926 (17-565) V matr.19d+19x til Jens J. Andersen, Jens Chr. Petersen & Kr. Højmose.
Køber 21-6-1930 V matr.19d+19x tilbage fra de tre ovennævnte. Tvangsauktion 26-5-1933.
Han var tømrermester, kom fra Vorgod til Spjald i 1915, boede, inden familien ankom i 1916, hos maskinsmed Chr. Christiansen, Svalevej 6, boede antagelig med familien i den anden lejlighed i huset V matr.19d i 1921, hvor han var arbejdsløs tømrersvend. Han fik næringsbrev som tømrer 4-3-1929.
Familien flytter til Esbjerg i 1936.
Gift med Mariane Vilhelmine Dagmar Jørgensen: født i Vildbjerg 1888, død i Esbjerg 1957.
                      Børn:
                      1: Nielsine: 1906-1999, født i Vorgod, gift 1928 med Marius Sand, Brejning og Næsbjerg, snedkermester. Se Nr. Søndergårdsvej 1.
                      2: Anne Margrethe: 1907-1994, født i Viborg Domsogn, gift 1931 med Niels Julius Lauridsen, Lille Sandbæk.
                      3: Eigil Henry Niels: 1909-1993, født i Viborg Domsogn, død i Spjald.
                      4: Helga Vagny: 1910, født i Rimmerhus, Vorgod
                      5: Harry Haubard: 1912, født i Rimmerhus, Vorgod.
                      6: Olga Lydia: 1914, født i Fjelstervang, Vorgod.
                      7: Vagner Manfred: 1917, født i Spjald.
                      8; Anker Buck: 1919.
                      9: Niels Jørgen: 1921.
                      10: Gunnar: 1923-2011, Sædden, Esbjerg.
                      11: Thorkild: 1924.
                      12: Margit Magna: 1926.
                      13: Elith: 1929.

                      Beboere af den anden lejlighed i huset: 1925 og 1930:
                      Niels Kristian Aas Clausen:
                      871 i Brejning, fyrbøder i 1925, smed i 1930. I 1921 boede familien hos Marie Sørensen i Hovedgaden 57, hvor han var arbejdsløs maskinsmed. Har fremstillet 
                      billedrammer i kobber og pynteting i kobber, som findes på Egnsmuseet. Boede senere i Amalienborg. Død i Spjald 1941.
                      Gift i Faster 1905 med Kirsten Jakobsen: 1883 i Hee, død i Korsør 1958.
                                            Børn:
                                            1: Anna Katrine: 1906 i Faster, gift 1931 med Ejnar Justesen, Korsør.
                                            2: Abelone: 1908 i Faster.
                                            3: Gerda Elisabeth: 1913 i Rækker Mølle, Hanning.
                                            4: Viktor: 1916 i Rækker Mølle, Hanning.
                                            5: Eva Kirsten: 1918 i Spjald.
                                            6: Tage Aas: 1921 i Spjald.

Eigil Henry Niels Kristensen Meldgaard:
Født i Viborg 1909, død i Spjald 1993.
Fogedudlægsskøde 30-4-1936 på ejendommen. Beboer hele ejendommen. Tømrermester. Han indrettede aftenskole for håndværkselever ovenpå værkstedet.
Gift 1. i Videbæk 1936 med Anna Pedersen, født i Birkmosehus, Herborg 1909, død i Spjald 1952.
                      Barn:
                      1: Eva: 1937, gift 1960 med Kristian Husted, Birkmosehus, Videbæk.
Gift 2. i Aalborg Vor Frue 1954 med Tove Ellinor Ladefoged Pedersen, født i Gudumholm, Gudum 1924, død i Gentofte 2018, urnen nedsat i Brejning.
                      Børn:
                      2: Inge Merete: 1956, bosat i Gentofte.
                      3: Niels: 1963, bosat i Gentofte.

Tove Ellinor Ladefoged Meldgaard:
Arver 1993, forrige ejers enke.

Spjald Erhvervs- og Byudvikling Aps ved Hans Jørgen Olesen og Henning Bredahl Thomsen:
Køber 28-9-2001. Ifølge lokalplan af 9-10-2000 må der bygges en to etages ejendom på arealet.

Ejendomsselskabet Spjald ApS ved Svend Pedersen Pape, Hals:
Køber 12-9-2005, river bygningerne ned på Hovedgaden 55-59 og bygger lejlighedskompleks med 12 lejligheder, Skolegade 1A-1M.

Hovedgaden 60, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1cz+1cæ:
Bodil Kirstine Graversen:
Født i Blæsbjerg 1863, død i Silkeborg 1934, se Møllebakken 1.
Køber 28-1 læst 13-9-1911 (47-401) Brgd. matr.1cz+1cæ fra Spjaldgård. Hun beholder de to grunde ubebyggede, indtil hun sælger dem henholdsvis i 1915 og i 1926.

Peder Christian Christiansen:
Født i Vorde 1889.
Køber 5-5-1915 (49-396) Brgd.matr.1cæ af Bodil Kirstine Graversen, Silkeborg.
Møllebygger. Bygger 11 fag hus langs hovedvejen med beboelse i sydenden og møllebyggerværksted i nordenden.
Familien flytter til Hovedgaden 51, se videre dér.

Peter Eriksen:
Født i Randers Sct. Mortens sogn 1853, død i Ringkøbing 1939.
Køber 26-3-1919 (52-610). Kom fra Videbæk. Se endvidere under Hovedgaden 72 & 75 samt NV matr.1b om hans familieforhold m.v. Han var manufakturhandler.

Niels Christian Søndergaard:
Født i Muldbjerg, Hover 1866, død i Spjald 1940.
Køber 10-11-1926 (17-681). Kom fra Sig, Hovedgaden 1 / Blomstermarken 2.
Køber 10-11-1926 (17-682) Brgd.matr.1cz af Bodil Kirstine Graversen, Silkeborg.
Han blev bestyrer for Ringkøbing Landbobank, Spjald Afdeling, og indrettede kontor i butikken nord for indgangsdøren. Banken startede filial i Spjald i 1918, lukkede i 2014.
Gift med Ane Marie Mathiasen: født i Sdr. Søndergård 1869, død i Spjald 1958. Ingen børn.

Ane Marie Søndergaard:
Overtager boet 1-3-1940, forrige ejers enke.

Henry Jensen:
Født i Bording 1917, død i Spjald 1975.
Køber 21-10-1953, han var vognmand i Spjald.
Gift i Væggerskilde 1947 med Inger Randbæk: født i Randbæk, Væggerskildevej 16, 1920, død i Spjald 1999.
                      Børn:
                      1: Else Kristine Randbæk: 1948.
                      2: Ketty Kirstine Randbæk: 1958.
                      3: Mourids: 1960.                     

Anders Søndergaard Arnberg Kristensen:
Født i Opsund, Ringkøbingvej 52, 1947, død i Spjald 1982.
Køber 9-4-1976 af afdødes enke, Inger Jensen. Mekaniker.
Gift med lærer ved Spjald Skole Mette Marie Kristensen.

Mette Marie Kristensen:
Arveudlægsskøde 7-6-1983, forrige ejers enke med fællesbørnene Bo & Jan Arnberg Kristensen.
Udlejede huset i mange år til Peter Sørensen, ”Peters Bogshop”, indtil hans død i 2015, hvorefter huset blev revet ned i 2016.

Bo Arnberg Kristensen:
Køber 7-1-2015, forrige ejers søn.

Emil Kamp Holding ApS:
Køber 1-1-2022, medejer af Spjald Tømrer og Snedker A/S.

Hovedgaden 61, Vestlige ejerlav matrikel 12m+12n, nu V matr.12n:
Mads Lauridsen:
Født i Randbæk matr.4 1865, død i Spjald 1934.
Køber 13-9-1893 (34-593) V matr.12m+n af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Sælger 12-7-1916 V matr.12m (50-390) til Hans Mosgaard Sørensen, se NV matr.2.
Han kom fra Kirkebyen, hvor han i Kampstedet havde drevet skomagerværksted siden 1891. Han byggede hus på V matr.12m, Hovedgaden 63. Han havde næringsbevis som skomager fra 11-11-1890. Huset indeholdt beboelse, værksted og butik.
Anna Vanting (se Hovedgaden 69) fortalte i 1976, at man i hendes barndom sagde om ham, der var ugift: ”Laursen - han går med æ klok i æ lom å venter på æ pier ska kom”.
Efter salget af V matr.12m byggede han skomagerforretningen på V matr.12n.
Gift i Brejning med Maren Olesen: født i Randbæk matr.8 1881, død i Spjald 1962.
                      Børn:
                      1: Johanne: 1920-1993, død i Herning, begravet i Brejning.
                      2: Kirstine: 1922-2013, død i Spjald. (”Søster Skomager”).

Maren Lauridsen født Olesen:
Skifteretsattest 14-8-1934 på V matr.12n, forriges enke, fortsatte med at drive skotøjshandel i forretningen samt reparationer ved en ansat svend.
Køber 23-8-1946 V matr.12cd af Medom Søndergaard Jacobsen, Spjald.
Sælger 21-12-1960 V matr.12cd til Luthersk Missionsforening, afdeling i Jylland, Skjern.

Johanne & Kirstine Lauridsen:
Skifteretsattest 29-11-1963, forrige ejers døtre, skotøjsforretningen fortsættes.

Kirstine Lauridsen:
Skifteretsattest 11-5-1994 på afdøde søsters halvpart. Forretningen er nedlagt.

Michael Glundal & Amy Liat Glundahl:
Køber 16-6-1994.
Åbner blomsterbutik i forretningen.

Grethe Tønning Sørensen & Gunner Lund Sørensen:
Køber 12-6-1998.
Åbner dame- og herrefrisørsalon i forretningen, Spjald Hår. Flytter til Herning.

Tina Bay Jensen:
Køber 1-2-2024.
Fortsætter frisørsalonen under navnet Tina Bay.

Hovedgaden 62, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1cq+1lm:
Karl Knudsen:
Født i Hover 1857, død i Spjald 1926.
Køber 14-10-1908 (46-9) af Carl Chr. Junge, Spjaldgård og bygger 12 fag hus på grunden. Han kom fra Bækhus, Kærhusvej 12, se videre dér om familien og slog sig ned som malermester. De syv sydligste fag var beboelse, de 5 nordligste værksted.
Familien flytter til Hovedgaden 26, Brgd.matr.1ex.

Andreas Nordestgaard Nielsen:
Født i Ringkøbing 1887, død antagelig efter 1969 i København.
Køber 30-4-1913 (48-389), malermester, vognlakerer, næringsbrev 23-9-1914.
Han forsynede huset med en kvist mod vest i 1914, og i 1916 byggede han malerværksted i en bygning øst for stuehuset, vinkelret på dette ind mod skellet til Hovedgaden 64, samt indrettede butik i stuehuset.
Gift i Ringkøbing 1913 med Birgitte Marie Kristiansen: født i Ådum 1890, død i Gentofte kommune 1958 med bopæl i Københavns kommune.
                      Børn:
                      1: Karl: 1911.
                      2: Jens: 1915.
                      3: Anna Nordestgaard: 1918.

Christen Christensen Sønderby:
Født i Nr. Nissum 1856, død i Spjald 1936.
Køber 8-5-1918 (51-855), kom fra Bindesbølvej 7, se videre dér om familien.
Sælger 12-3-1924 (15-444) Brgd.matr.1gr til købmand Niels Mosgaard Sørensen, Hovedgaden 64.
Han var strømpestrikker og solgte uldvarer, kurveflet og røgvarer fra huset. Han byggede et røgehus ind til det gamle malerværksted. Han havde næringsbrev som detailhandler af 7-6-1920.

Gerhard Walther Hülke:
Født i Holstebro 1912, død i Videbæk 1973.
Køber 22-9-1936.
Indretter karetmagerværksted i baghuset. Hans kone indretter udsalg fra Andelsmejeriet i et lokale nord for indgangsdøren fra Hovedgaden.

                       Karen Marie Lund Hansen havde damefrisørsalon i huset, se under Hovedgaden 39.

Gift i Væggerskilde 1936 med Johanne Karentine Laugesen: født i Laugesens Have, Knivsbæk-vej 13, 1914, død i Videbæk 2004.
                      Børn:
                      1: Bendt Skovgaard: 1940. Bosat i Videbæk.
                      2: Kell Skovgaard: 1946-1999, bosat i Herning.
                      3: Merete: 1948, gift Meldgaard, bosat i Videbæk.

Niels Erik Nielsen:
Født i Ørnhøj 1932, død i Spjald 1993.
Køber 1-8-1957. ”Det købte indbefattede 2 elektromotorer, 1 hjulmaskine, 1 høvlebænk og 1 trækvogn, men ikke karetmagervirksomheden, der tid efter anden er gået ind, ligesom de fleste andre karetmagervirksomheder. Køberen er tømrermester og agter at drive virksomhed fra ejendommen”.
I butikken medfølger 1 kasseapparat, 1 kølemaskine og 1 disk, som tilhører Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri.
Køber før 1969 Brgd.matr.1lm.
Gift i Ørnhøj 1956 med Anna Dagmar Thomsen: født i Ørnhøj 1934.
                      Børn:
                      1: Per Werner: 1958, direktør for RTH.
                      2: Inge: 1961. Sygeplejerske. Bosat i Rødding, Salling, gift.
                      3: Dan: 1965. Bosat på Djursland, chauffør.
                      4: Lisbeth: 1974, bosat i Roskilde, gift.

Videbæk Sparekasse:
Køber 6-12-1969. Indretter sparekasselokale i forretningen.
Flytter til Hovedgaden 64.

Palle Gyldenløve:
Køber 30-11-1979, slagtermester i Ringkøbing.

Sigfred Husted:
Køber 15-12-1980, tømrermester og tækkemand i Spjald. Han opdeler ejendommen i fire ejerlejligheder i 1981 Hovedgaden 62A, 62B, 62C & 62D. Er ikke fulgt længere frem.

Hovedgaden 62A:
Niels Kristiansen:
Køber 30-7-1981.

Dorthe Marie Husted Hansen & Erik Bennedsgaard Hansen:
Køber 23-9-1992.
Flytter til hendes fødegård på Vester Finderupvej 5, Finderup.

Mohammed Iqbal:
Køber 1-11-2005. Kom fra Videbæk. Se Hovedgaden 69.

Jonas Nicholas Iqbal:
Køber 5-11-2010 af boet efter ovennævnte ejer. Se Hovedgaden 69.

KL EJENDOM INVEST ApS:
19-8-2015.

Jimmi Kristian Nøraa-Nielsen:
18-12-2015.

Ezhilvizhi Lourdes Marie Sounthararagavan:
Køber 1-3-2016.

Hovedgaden 62B:
Kresten Søgaard Bredstoft:
Køber 3-8-1981.

Michael Skydsgaard Olesen:
Køber 21-3-1995.

Lene Mortensen gift Gade:
Køber 6-5-1997. Flytter til Vejrumbro, Tjele.

Lisbeth Kaalund:
Køber 1-4-2008.

Jimmi Kristian Nøraa-Nielsen:
Køber 18-1-2016. (se 62A).

Ezhilvizhi Lourdes Marie Sounthararagavan:
Køber 17-3-2016.

Christina-Otilia Andrisan & Gheorghe Benza:
Køber 1-12-2016.

Hovedgaden 62C:
Sigfred Husted:
Bygger 30-6-1981. Udlejer.

Karsten Nielsen:
Auktionsskøde 14-9-1993 efter tvangsauktion 28-7-1993.

Niels Peder Ingvard Nielsen:
Køber 1-11-2003.

Hovedgaden 62D:
Marie Husted:
Køber 21-1-1985, sælgers mor.

Søren Hald Mølgaard:
Køber 18-1-1993.

Jan Nygaard Christoffersen:
Køber 1-10-2004. Kom fra Lindevej 7.

Boet efter Jan Nygaard Christoffersen:
Overtager 18-12-2013. Sønnen Kasper bor i lejligheden.

Hovedgaden 63, Vestlige ejerlav matrikel 12m:
Hans Mosgaard Sørensen:
Født i Moesgård NV matr.2 1858, død i Spjald 1916. Se NV matr.1c+d+9c, Ravnsbjergvej 10.
Køber 12-7-1916 (50-390).

Marie Sørensen født Graversen:
Født i Nr. Omme 1862, død i Spjald 1938.
Arver 10-12-1916, forriges enke i uskiftet bo. Boede sammen med sønnen Jacob.

Jacob Kjærgaard Sørensen:
Født i Svendsholm, Ravnsbjergvej 10 1892, død i Spjald 1977.
Arver 3-9-1938 huset efter moderen sammen med broderen købmand Niels Mosgaard, Spjald.
Jacob Kjærgaard overtog huset, hvor han boede i forvejen.
Glarmester. Han har næringsbrev fra 13-1-1919 som detailhandler.
Gift med Kirstine: født 1894, død i Spjald 1974.

Bøje Linddal Olsen:
Født i Brejninge, Holbæk 1912, død i Kinvadhus 1978.
Køber 1-8-1976, bor i Kinvadhus, Randbæk matr.24b, lejer huset ud til næste ejere.

Jensine Søndergaard Knudsen & Thorvald Vesterbæk Knudsen:
Køber 1-8-1978, kom fra R matr.30z, Væggerskildevej 10.

Jensine Søndergaard Knudsen:
Arver 4-11-1980 ved Thorvald Vesterbæk Knudsens død. Hun døde i huset 19-9-1991.

Erik Skov Eriksen:
Køber 28-4-1992 af Skifteretten i Skjern. Død 2022.

Cristina Ionela Barbulescu & Ioan Barbulescu:
Køber 6-7-2023 på tvangsauktion.

Michael Boelsgård Hansen:
Køber 14-7-2023, renoverer huset totalt med henblik for udlejning.
Murermester, bosat i Egeris 11, Skjern.

Hovedgaden 64, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1cr+1fz:
Hans Christian Nielsen:
Født i Kassentoft 1848, død i Videbæk 1928. Se under Kratvej 11, Opsund matr.5c.
Køber 4-11-1908 (46-28) Brgd.matr.1cr af Carl Christian Junge, Spjaldgård. Bygger 7 fag hus på grunden i forsommeren 1909.

Jens Sørensen:
Født i Rækkergård, Hanning 1850, død i Spjald 1915.
Mageskifter 7-7-1909 (46-431) med Vestlige ejerlav matr.11d. Se videre dér.

Hans Mosgaard Sørensen:
Født i Mosgård 1858, død i Spjald 1916.
Køber 23-10-1912 (48-170) Brgd.matr.1cr, kom fra Moesgårdshus, NV matr.9.
Han fik næringsbrev som detailhandler 4-11-1912.
I sommeren 1915 byggede han 78 fag ud mod nord indeholdende købmandsbutik, pakhus og kontor og derfra 4 fag mod øst indeholdende kælder og pakhus. Sønnen Niels, der var udlært hos Vilhelm Pedersen i Hovedgaden 84, stod for forretningen. Man må ind imellem undres over, hvor livskraftige de afdøde var. Hans Mosgaard har i hvert fald underskrevet forsikringsprotokollem både i 1918 og i 1920, selv om han døde i 1916, men sammenligner man med underskriften i 1915, afviger de to sidste noget, så det er nok enken, der har hjulpet med at skrive ! 

Marie Sørensen:
Født i Nr. Omme 1862, død i Spjald 1938.
Arver 1916 i uskiftet bo, tinglyst 12-12-1923 (15-192).

Niels Mosgaard Sørensen:
Født i Svendsholm, Ravnsbjergvej 10, 1888, død i Spjald 1957.
Han fik næringsbrev som detailhandler 28-10-1913, hvilket næringsbrev blev ombyttet til et næringsbevis som købmand 9-1-1930. Han sad i repræsentantskabet for Ringkøbing Landbobank.
Køber 12-12-1923 (15-192) Brgd.matr.1cr af moderen Marie Sørensen.
Køber 12-3-1924 (15-444) Brgd.matr.1gr af Chr. Sønderby, Hovedgaden 62.
Køber før 1957 Brgd.matr.1fz.
Gift i Brejning 1921 med Trine Kirstine Andersen: født i Ølstrup 1886, død i Spjald 1969.
                      Barn: (adopt.1933):
                      a: Grethe Mosgaard: 1931-2002. Gift med eftermanden.

Trine Kirstine Sørensen:
Arver 11-10-1957 i uskiftet bo.

John Erik Kristiansen:
Født i Ørridslev 1928, død i Holstebro 2004.
Køber 11-7-1964 Brgd.matr.1cr+1gr+1fz. Købmand i Sjællandsgade 82, Fredericia ved vielsen. Købmand i Spjald fra før 1957. I Brejning sogneråd fra 1961. Sognerådsformand 1966-70.
Bygger overetage på bygningen o.1960.
Han blev viceborgmester for Videbæk kommune 1970-1974 herefter borgmester til 1998, og nedlagde købmandshandlen i 1978. Han drev nogen ejendomshandel sammen med Kristen M. P. Lauridsen i 1970-ne. Familien bygger hus på Brgd.matr.1fz, Engvang 2 i 1978. Flyttede til Holstebro 2003.
Gift i Brejning 1951 med Grethe Mosgaard Sørensen: født i Timring 1931, indført i Sct. Johannes sogn, Aarhus, døbt i Silkeborg 1931 Grethe Gosmer. Død på Holstebro sygehus 2003, bisat på Søndre kirkegård.
                      Børn:
                      1: Alice Mosgaard: 1953 i Fredericia Michaelis, gift Hansen, Holstebro. Lærer ved Sprogcenter Holstebro.
                      2: Niels Kristian Mosgaard: 1957-o.2017.
                      3: Frank Mosgaard: 1966, lufthavnschef i Stauning Lufthavn 2021. 

Sparekassen SDS tidligere Videbæk Sparekasse derefter Unibank A/S:
Køber 5-9-1978 Brgd.matr.1cr+1gr.
Der indrettes sparekasse i den tidligere købmandshandel og tandlægeklinik i overetagen.
Tandlæge Hans Jørn Gade drev klinik her fra 1980 til 2013, hvor klinikken ophørte.

Søren Kristian Højbak Jonassen:
Køber 1-4-1997. Murermester i Spjald.
Da sparekassen blev nedlagt, fik hans kone alternativ fysioterapeutklinik i lokalerne.
Nu er der LDData Edb & Webdesign ved Leon Peder Løager Ditlevsen, bosat i Hover.

LAMAR ApS:
Køber 1-11-2007, bopæl: Ringkøbingvej 63, Spjald.

Hans Eg:
Køber 1-2-2014. Virksomhedsadresse: Ølstrupvej 4, Spjald.

Smedjen:
Hovedgaden 65 nu 65a, Vestlige ejerlav matrikel 12.l:
Anders Christiansen / Kristiansen:
Født i Kirkehuse, Hee 1853, død i Spjald 1930.
Han var smed i No ved vielsen, og i folketælling 1880 var han indsidder og snedker! i Heager, No. I 1884 var han indsidder og smed i Velling kirkeby, i 1886 var han smed i Skjern by, og ifølge folketælling 1901 tog han og familien ophold i Brejning i 1889 i Søndergårdhus, V matr.12i+q, hvortil der var bygget en smedje med tagpap. Man synes jo nok, at tagpap og smedje ikke hører særligt godt sammen, og det endte da også med, at smedjen brændte i 1891 og blev opbygget på sin egen matrikel V matr.12.l, som han først fik skøde på i 1893. Alle husene i Spjald havde på dette tidspunkt tag af tagpap.
Med i handlen var, at ejerne af V matr.12k, og 12m+n måtte hente vand i smedens brønd og have adgang hertil gennem smedens have.
Køber 13-9-1893 (34-594) V matr.12.l af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Gift i Stadil 1879 med Kirsten Jacobsen:  født i Sdr. Esp, Torsted 1852, død i Blåhøj 1930.
                      Børn:
                      1: Iver: 24-12-1874 i Halby, Hee, vognmand i Ringkøbing, gårdejer i Nr. Omme.
                      2: Maren: 1884-1917, gift 1910 med skomagermester Jeppe Madsen, Ørnhøj.
                      3: Christen: 1886 i Skjern by. Smedemester. Se nedenfor.
                      4: Mariane Kristiane: 1889 i Brejning - 1979 i Blåhøj. Gift 1910 med Valdemar Søndergaard, se under V matr.19n, Hovedgaden 43.
                      5: Johannes Kongensbjerg: 1893-1955; født i Lille Kongensbjerg, død i Brejning Kirkeby, murer, husmand i Abildå, arbejdsmand i
                                                                       Brejning Kirkeby, bosat i den gamle købmandshandel.

Flytter til Lille Kongensbjerg, V matr.8d i 1896, hvor han byggede en smedje vest for husene, og her boede familien til 1915, hvor de flyttede ind i et nybygget hus på Stadionvej 10, V matr.19u, sammenbygget med V matr.19v, hvor svigersønnen Valdemar Søndergaard boede og som i folke-ælling 1916 blev betegnet som ”nybygget”. Valdemar Søndergaard flyttede til Blåhøj i 1916.
Anders Christiansen fik skøde på huset i 1916 og solgte det igen i 1918, hvor han købte Hovedgaden 67, V matr.12k, hvor han og hans kone boede til hans død først i 1930. Hun flyttede derefter til Blåhøj til datteren, Mariane, hvor hun døde sidst på året 1930.

Karen Marie Andersen:
Født i Kongensbjerg 1851, død i Varde 1917.
Mageskifter 22-4-1896 (36-401) SV matr.12.l og Kongensbjerghus, V matr.8d, med formanden.
Hun lejede smedjen ud, som blev nybygget i 1906. Hun boede der i 1906 og drev systue. I slutningen af 1910 byggede hun huset på Hovedgaden 59 og flyttede dertil. Se videre under Kongensbjerg.

                      Andreas Peter Nielsen:
                      Født i Hodsager, Aulum 14-6-1872.
                      Lejer smedjen i 1896, kom fra Lem. Er her i Folketælling 1901. Har én smedesvend.
                      Gift i Nr. Omme 1899 med Ane Hedvig Madsen: født i Nr. Omme 17-11-1877, hun var søster til 
                      murermester Thomas Kristian Dueholm i Grønnehuse, Brgd.matr.1.l+1m.
                                            Barn:
                                            1: Niels: 1899.

                      Anders Christian Jensen Aggerholm:
                      Født i Rødding sogn, Viborg 1877, død i Ringkøbing 1955.
                      Lejer smedjen 1902-1904 ifølge bevaret regnskabsbog.
                      Gift i Brejning 1902 med Anne Kirstine Jensen: født i Fiskbæk, Nr. Vium 1874, død i Ringkøbing 1950.
                                            Barn: (født her i sognet):
                                            1: Aage Johannes Jensen Aggerholm: 1903-1966, død i København Vor Frelser sogn.

                      Johan Andersen:
                      Smedemester, født 1881, ugift, lejer af smedjen i folketælling 1906. Han havde en smedesvend ansat.                     

Anders Christiansen:
Køber igen 21-4-1909 (46-301), boede i Lille Kongensbjerg. Smedemester.

Christen Christiansen:
Født i Skjern by 1886, død efter 1931, måske i Viborg.
Køber 18-6-1913 (48-429), forrige ejers søn, smedemester. Nærtinsbrev som smed 9-1-1914.
Køber 18-6-1913 (48-430) SV matr.12ab.
Gift i Nr. Omme 1910 med Jørgine Karoline Frederikke Kristoffersen: født i Nr. Omme 1891.
                      Barn:
                      1: Kirsten Helga: 1910.
Ifølge folketælling 1911 boede han og familien i smedjen og havde to smedelærlinge, og i huset boede Jens Bech Pedersen: født 1841 i Skjern, også, hvorfra han drev træskohandel. Han var kommet til sognet 1886 fra København. Se V matr.12.

Niels Mølsted Nielsen:
Født i Videbæk 1888, død i Tarm 1987, begravet i Brejning.
Køber 1-4-1914 (49-108) SV matr.12.l+12ab.
Han bygger nyt stuehus og ny smedje på matr.12.l
Køber 14-8-1964 SV matr.12.l, Vestergade 6, af Else Cathrine Damgaard i Skolegade 6.
Gift i Vorgod 1914 med Alvilda Marie (Midde) Nielsen: født i Videbæk 1890, død i Spjald 1978.
                      Børn:
                      1: Poul Allen Mølsted: 1915-1997, smedesvend hos faderen, bosat i Hovedgaden 55.
                      2: Sofie Amalie Mølsted: 1923-2022, gift 1946 med købmand Anders Iisager, Tarm, se SV matr.37.

Jørgen Nielsen:
Født 1947, død i Spjald 1997, murermester i Spjald, ugift.
Køber 26-6-1981 SV matr.12.l, 12ab, 12al.
Han opdeler Hovedgaden 65a i 2 ejerlejligheder matr.12.l-1&2, som drives af en Ejerforening, samt 65b i en ejerlejlighed, matr.12.l-3 i den nedlagte smedje.
Han bygger parcelhus på SV matr.12al, Vestergade 4, som han sælger til gdr. Peder Valdemar Lauridsen, Ny Sandbæk, Sandbækvej 5, 2-10-1981. Resten af jorden lægges med tiden under Vestergade 8, hvor han har bygget hus til sig selv.

Hovedgaden 65b, Vestlige ejerlav matrikel 12.l-3:
Mogens Kjerulff:
Født i Lille Kildsig 1956.
Køber 9-9-1985 lejlighed 3 af murermester Jørgen Nielsen og indretter slagterbutik i bygningen, som senere bliver omdannet til madbutik.

Elisabeth Møller Kjerulff:
Køber efter auktion 29-11-1992 butikken, forrige ejers hustru. Bosat i Vestergade 18.
Driver Spjald Madbutik fra butikken, som udlejes fra 2020.
Louise`s Catering ved Louise Kirkegaard Poulsen, Faster, har nu til huse her.

Forsamlingshuset:
Hovedgaden 66, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bp+1bq:
Brejning Forsamlingshusforening:
Køber 8-1-1902 (41-22) Brgd.matr.1bp af Christen Houe Pedersen¸ Spjaldgård.
Senere tilkøbtes Brgd. matr.1bq.

Sognets beboere gik i begyndelsen af 1901 sammen om at bygge et forsamlingshus i Mejeribyen. Der blev udstedt aktier à 5 kr, hvoraf der blev solgt 363 hvortil der kom en del frivillige bidrag, således at det blev muligt at bygge huset i løbet af sommeren. Der skete dog en hvis opdeling i sognet, idet Indre Mission samtidig lod et missionshus opføre på nuværende Kratvej 2, hvor der var missionshus, til missionshuset Tabor blev bygget på Hovedgaden 18 i 1915. Derfor blev Forsamlingshusets bestyrelse sammensat af tre fra Grundtvigsk retning og to fra Luthersk Missionsforening. Ifølge vedtægterne skulle huset bruges til møder med kristelige eller folkelige oplysende foredrag omkring landbrug, politik, afholdssagen og borgerlige forhold, men huset måtte aldrig bruges til offentlige eller private forlystelser, ligesom moder, der stred mod de kristelige grundsandheder, menneskelig moral eller sædelighed var forbudte.

Først i 1960ne var tiden løbet fra Forsamlingshuset. Sognerådet ville gerne lægge en vej, Engvang, med udgang fra Forsamlingshusets plads på Hovedgaden og østpå, og foreningen, hvis bestyrelse var valgt fra Borgerforeningen og Luthersk Missions Forening, besluttede at sælge bygning og grund til dette formål og dele pengene imellem sig. Luthersk Missions Forening byggede nyt misionshus i Vestergade og fik inventaret fra Forsamlingshuset med, så her findes stadig den oprindelige talerstol bevaret.

Efterhånden glemte de fleste i byen, hvornår Forsamlingshuset var blevet revet ned, men ”Skosøstrene” overfor i Hovedgaden 61 havde løsningen. ”Vores mor døde tirsdag, den 19.septembet 1962 og blev begravet fredag, den 22. Og lørdag den 23. var den første lørdag, vi to søstre samtidig kunne tage i byen, fordi de sidste år skulle der altid være én af os hjemme hos mor, og da vi kom hjem sidst på aftenen denne lørdag, var Forsamlingshuset kun 1 meter højt. Så det blev altså nedrevet omkring week-end`en 23.-24. september 1962”. Sådan kalender burde jo ikke betvivles, men det var nu først i september 1963 at nedrivningen skete !

Hovedgaden 67, Vestlige ejerlav matrikel 12k:
Jakob Søndergaard Andersen:
Født i Hover 1869, død i Spjald 1952.
Køber 13-9-1893 (34-594) V matr.12k af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Han var træhandler i den ende af nr.69, hvor der i 1893 blev indrettet skrædderforretning. I 1890 - samme år som folketællingen - indberettede gendarmen til amtet, at Jakob Søndergård Andersen drev uberettiget næring uden næringsbrev fra sin butik ved Brejning Andelsmejeri, hvorfra han solgte trævarer, pottemagervarer, sko, støvler, træsko og øl. Det oplystes, at han i et år havde drevet forretning for egen regning, men på et købmandsbevis, der tilhørte gdr. Søren Chr. Vinther i Op-sund, der ikke brugte det og som ikke havde noget at gøre med Jakob S. Andersens forretning. Først lånte han det ud til Laurids Kamp, der drev købmandsforretning ved Brejning kirke, og da han så selv fik eet, gik det videre til Jakob S. Andersen, der jo ikke var gammel nok til selv at erhverve et. Jakob S. Andersen søgte derfor samme efterår sognerådet om myndighedsbevil-ling, som han fik, da man anså det for en veldfærdssag for ham at erholde bevillingen, og med den i hånden fik han bevilling til at drive træhandel og købmandsnæring.
Han byggede i 1892, hvilket årstal stadig ses på sydgavlen, et hus med stentag og brandmur til sydenden af Søndergårdhus, V matr.12i+q, Hovedgaden 69, hvor han indtil da havde boet, og det var en god forsikring, for da denne del af huset nedbrændte i 1897, blev han eget hus ubeskadiget. Han fik skøde på grunden for 25 kr i 1893. Vand fik han fra smedjens brønd, idet smedefamilien måtte gå ind på, at beboerne i 12k og 12m,n - skomageren - skulle have adgang gennem deres have til at hente vand i brønden. Han havde allerede 4-12-1890 fået næringsbrev som købmand i Brejning uden brændevinshandel, mens han endnu boede i Vareindkøbsforeningens hus
Gift i Sdr. Lem 1893 med Ædel Inger Marie Andersen: født i Sdr. Lem 1873, død i Spjald 1923.
                      Børn:
                      1: Laurids Muldbjerg: 1894-1916, begravet i Brejning, ugift.
                      2: Anna Hjøllund: 1896-1962 på Frederiksberg, ugift.
                      3: Knud Hjøllund: 1898.
                      4: Jens: 1900.
                      5: Aage Kristian: 1902.
                      6: Mikael Muldbjerg: 1904.
                      7: Aksel Georg: 1906.
                      8: Villiam Frede: 1908.
                      9: Otto Rikard: 1910-2002, tømmerhandler i Tim.
                      10: Sara Noomi: 1915-o.2005 i København, ugift.
Familien flytter til Brgd. matr.1bt, Hovedgaden 74.

Jens Christian Sørensen:
Født i Ulstrup 1878, død i Horsens Klostersogn 1956, begravet i Brejning.
Køber 18-12-1901 (41-6), murermester, se V matr.11d og Brejninggaard. På grund af hans unge alder, havde han Chr. Peder Christiansen beskikket som kurator ved handlen. Se Hovedgaden 73.
Han fik næringsbrev som murer 14-4-1903.
Køber 1-2-1905 (43-372) Brgd. matr.1by.
Køber 15-11-1905 (44-421) Brgd. matr.1ca. (Hovedgaden 86).
Sælger 13-11-1907 (45-215) Brgd. matr.1ca til købmand Peter Vilhelm Petersen.

Jens Andreas Peder Knudsen:
Køber 15-2-1905 (43-398) V matr.12k Kom fra Hovedgaden 73, V matr.12h+12p.
Fik bevilling som høker 25-5-1907.
Flytter til Hovedgaden 89, V matr.12x, se dér.

Jens Bech Pedersen:
Født på Lundenæs Mark, Skjern 1841, død i Vorgod 1918.
Køber 13-11-1909 (46-495).
Se SV matr.8, Kærhusvej 3, hvor han drev købmandshandel fra 1905 i broderen Cecilius Pedersens bygning. Han fik næringsbevis som høker 23-2-1905. Han drev også vognmandsforretning i Spjald. Veteran fra 1864. Pensionær i V matr.12e i 1916.
Han opsagde sin bevilling til brændevinshandel 18-3-1913.
Han havde haft Hotel Hindø i Ringkøbing i forpagtning o.1889. Var gift. En datter, Julie, døde ung, en søn var noget vidtløftig og blev sendt til Amerika, og hans kone rejste over til ham, og han så dem ikke mere, som broderdatteren Agnes Pedersen fortalte.

Josef Vilhelm Nielsen:
Født i Kristrup 1884, død 1970.
Køber 24-12-1913 (49-18), smed hos Christen Christiansen i smedjen, Hovedgaden 65.
Gift i Randers Sct. Peder (ført i Sct. Morten) 1909 med Poula Alexandra Aaquist: født i Randers 1890. De boede begge i Hvidding, Vorning sogn, ved vielsen. Død i Asferg 1973.
                      Barn: (født her i sognet, 7 mere):
                      1: Solif Aaquist Nielsen: 1913-1977, gift Sørensen i Aarhus.

Jens Smedegaard Andersen:
Født i Lille Hjøllund, Ølstrup 1888, død i Ørnhøj 1962.
Køber 15-12-1915 (50-8). Sadelmager, se Hovedgaden 58, Spjald. Han lejede huset ud.
                      Lejer:
                      Nicolaj Mathias Petersen:
                      Murermester, bor som lejer i huset med hustru og tre børn i folketælling 1916.
                      Se videre under Brgd. matr.1fe, Hovedgaden 32.

Anders Christiansen:
Køber 19-3-1919 (52-587), smedemester, se under Smedjen, Hovedgaden 65, V matr.12.l.

Thue Andreas Thuesen:
Født i Skjern 1889, død i Spjald 1944.
Køber 1-4-1931 af forrige ejers arvinger. Han var urmager. Tilladelse som detailhandler 6-1-1927.
Gift med Anne Kirstine Mathiasen: født i Ferring 1893, død i Holstebro 1977, begr. i Brejning.
                      Børn:
                      1: Anna Margrethe: 1922 i Ringkøbing - 2009 i Holstebro, gift med Ejnar Kraskow, Holstebro, jordemoder.
                      2: Birthe Marie: 1927, gift 1947 med Henry Andreas Nielsen, Holstebro.
                      3: Olav: 1931-1996.

Anne Kirstine Thuesen:
Arver huset 27-1-1944, forrige ejers enke.

Rudolf Vagner Pedersen:
Køber 1-6-1947, bor i Stadionvej 10, V matr.19u, se videre dér.
Køber 31-7-1947 V matr.12bf af Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård og lægger til grunden.

Jens Jensen (Pletbjerg):
Født i Sdr. Lem 1877, død i Spjald 1958.
Køber 1-10-1947, kom fra ”Pletbjerg”, R matr.9c, Sandbækvej 4.
Gift i Brejning 1912 med Ane Petrine Christensen: født i Brejning 1890, død i Spjald 1973.

Ane Petrine Jensen:
Arver 28-4-1958 i uskiftet bo, enke efter forrige ejer.
Hun lejede et lokale mod syd ud til Brejning Sygekasse. Ophørt før 1972.
Sælger 18-3-1963 V matr.12bf = Vestergade 8 til Kirstine Nielsen, Sædding.

Oskar Emil Jensen:
Født i Pletbjerg 1928, død i Spjald 2006.
Han overtager huset efter moderen i 1973, barbersvend, ugift.

Max Møller Kjerulff:
Køber 18-6-1998.

Emma Dagmar Voldby Andersen:
Køber 15-5-2006, bor på Muldbjergvej 13, Spjald.

Boet efter Emma Dagmar Voldby Andersen:
Køber 26-6-2006.

Thomas Andreas Nielsen:
Køber 31-8-2015.

Jiramon Risom:
Køber 1-4-2020 af et konkursbo. Udlejes.

Hovedgaden 68, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bz:
Jens Jensen:
Født i Lille Røjkum 1854, død i Spjald 1939.
Køber 22-2-1905 (43-404) af Christine Smith Høy, Ringkøbing. Han har bygget huset sidst i 1904.
Han ejer Lille Røjkum V matr.17, se videre dér. Han byggede huset til sin svigersøn, snedker Jens Jensen og familie, se videre under Hovedgaden 73 og Skolegade 6, V matr.12ae.
Snedker Jens Jensen og familie flytter til Hvide Sande sidst på året 1930, og antagelig flytter svi-gerfaderen Jens Jensen ind i huset efter at have solgt Skolegade 6 i som-meren 1931.
Huset kom på tvangsauktion 14-3-1933.
I udhuset, hvor der var snedkerværksted, var der et værelse, hvor fiskehandler Anders Vrads boede under meget simple omstændigheder. Engang skulle Carl Clemmensen hente ham ind til telefonen på Afholdshjemmet og fandt ham liggende i sengen i en stor islandsk trøje, og da der var gået hul på dynevåret, hang fjerene fra dynen fast i trøjen og hans lange hvide skæg, da han kom ind til telefonen, så han vakte almindelig opsigt. Egnsmuseet har et billede af ham, som vel kan kaldes en af sognets løse fugle, stående uden for nabobygningen, forsamlingshuset. 

Peter Riisbjerg Thomsen:
Født på Solsøgård, Randbæk 1896, død i Spjald 1986.
Auktionsskøde 24-6-1933, opretter barber- og frisørsalon i huset. Han kom fra Hovedgaden 50.
Han lejer frisørsalon med bagrum, et loftsværelse og fælles WC ud til frisør Hans Jørgen Jacobsen 21-1-1967. Lejemålet opsiges 28-4-1970, idet frisør Arne Hedegaard Agerbo, Tarm købte forretningen 1-5-1970, som i forår 1972 flytter til Hovedgaden 51.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1931 med Kirsten Marie Karstensen: født i Hanning 1911, død i Spjald 1954.
                      Børn:
                      1: Ketty Riisbjerg: 1931, gift 1952 med skoleinspektør Kaj Elkjær, Strib.
                      2: Bodil Andrea Riisbjerg: 1936-2021, gift 1960 med læge Peder Svendsen, Tim.
                      3: Ebba Riisbjerg: 1940.
                      4: Helga Riisbjerg: 1948. 

Ringkøbing Landbobank A/S:
Køber 4-6-1971. Kom fra Hovedgaden 51 i 1972.
Der bygges ny bankbygning i 1980.
Bankens afdeling i Spjald lukkes 2014 og bygninger med grund overtages af Spjald Brugsforeningi 2016 og nedrives.

Søndergaardhus:
Hovedgaden 69, Vestlige ejerlav matrikel 12i+12q, nu V matr.12i:
Peder Astrup Jakobsen:
Skødet på denne ejendom og på de nævnte fra hans gård, Nørre Søndergård, V matr.12a, udstykkede parceller er af dato 8-5-1889, og Indenrigsministeriets tilladelse hertil er af dato 15-4-1893.
I 1889 byggede Peder Astrup Jacobsen et hus, Søndergårdhus kaldet, på V matr.12i+q, som var indrettet med bageri i den ene ende og træhandel i den anden. Man kunne gå fra den ene del til den anden. Ved siden af blev der bygget en smedje, som nævnt under V matr.12.l.
I 1889 boede træhandler Jensen og bager Hansen i stuehuset, og smedemester Anders Christiansen i smedjen med kone og 3 børn. I folketælling 1890 boede smede-familien stadig i smedjen, træ-handleren hed nu Jakob Søndergaard Andersen (se Hovedgaden 67 og 74), som havde søsteren Mette som hushjælp, bageren hed Mikael Mikkelsen Ramsing, som blev gift med Mette Andersen og som senere blev blikkenslager i Lem og derefter træhandler i Spjald (se Hovedgaden 90 & 50). Alle ganske unge folk.
Andelsmejeriet var jo kommet godt i gang, og det betød også, at landmændene skulle ind til mej-riet og hente udbetaling af mælkepenge. Det gav anledning til sammenkomst med hvad deraf fulgte. Fra politiprotokollen kan vi læse om udfaldet af en sådan sammenkomst. Gdr. Hans Nørgård Graversen, Blæsbjerg, havde hentet sine mælkepenge, var derefter et smut inde i vareindkøbsforeningen, hvor han købte portvin, og derefter hos træhandler Jensen og bager Hansen, hvor der blev drukket en del øl og portvin. Som man kan tænke, endte det hele i et gevaldigt slagsmål ud på aftenen, og Graversen følte sig så forulempet, at han lod sig køre til distriktslæge Juul i Videbæk til nær-mere undersøgelse tidligt på morgenen. Han blev fornærmet over at blive vækket af en fulderik, og meldte træ-handleren og bageren for ulovlig udskænkning - smugkro. Der blev holdt politifor-hør, hvor det fortaltes, at så godt som alle andelshaverne havde været samlet og havde drukket en del øl, men man ville ikke rigtig ud med, om de var købt eller foræret. Man købte brød og smør hos bageren, det var trods alt lovligt. Knapt midnat havde forsamlingen været inde i vareindkøbsforeningen og havde købt portvin af Søren Kudsk Sørensen, som havde sagt, at de ikke måtte drikke den derinde, men det gjorde de nu alligevel. Træhandleren erkendte at have solgt øl til fortæring på stedet ved flere lejligheder. Det var i øvrigt ham, der lejede bageriet ud til bageren. Selve slagsmålet var nu noget overdrevet. Hans Graversen havde trukket krog med Mikkel Ander-sen Højmose, og det var endt lidt for voldsomt, som det kan ske, når der er for meget spiritus i blodet. Sagen endte med en bøde for ulovlig udskænkning.

Jens Christian Nielsen navneforandring til Nielsen-Breining fra 27-3-1909:
Født i Vejleby, Svendborg 1869, død i Holbæk 1944, begravet på Sct. Nicolai kirkegård.
Køber 13-9-1893 (34-595) V matr.12i+12q af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård. På grund af hans unge alder, var hans svigerfar, Knud Sørensen i Vanting, beskikket som hans kurator. Han startede skrædderi i sydenden af ejendommen, hvor der tidligere var træhandel, mens nordenden med bageriet forblev sådan.
Sælger 9-11-1902 (41-409) V matr.12q+12v, Hovedgaden 71, til bager Edvard Jensen. Der var muret brandmur mellem V matr.12i og V matr.12q+v.
Han var skræddermester og fritidsmissionær for Luthersk Mission. I 1897 nedbrændte huset. Brandforhøret er ikke bevaret, men murer Niels Agerbo i Videbæk, brandfoged Thomas Kristensen i Mose og ejeren måtte betale en bøde for overtrædelse af brandpolicelovgivningen, så der har åbenbart været ombygget på ulovlig måde.
Huset blev igen opført med beboelse i sydenden og bageri i nordenden.
Gift i Brejning 1892 med Karen Knudsen: født i Vanting 1872, død i Holbæk 1948.
                      Børn:
                      1: Knud Vanting: 1893-1966, død i København, Alle Helgens sogn.
                      2: Ane Kirstine: 1894-1906. Død i Svanninge, Fyn. Forældrene bosat i Spjald.
                      3: Anna Vanting: 1895-1990, gift med Harald Nielsen. Gdr. i Skibby. Død i Herlev.
                      4: Søren: 1897-1912. Død i Holbæk, Sct. Nicolai.
                      5: Karl Viggo: 1900.
                      6: Lydia Marie Breining: 1902-1964, gift med Axel Marius Nielsen¸ Holbæk.
                      7: Svend Aage Breining: 1903-1979, Holbæk, begravet på Sct. Nicolai kirkegård.
Familien flytter til Holbæk 1908.
Datteren Anna Vanting fortalte under et besøg i Spjald i 1976, at den nuværende Skolegade i hendes barndom fortsatte ud over heden til Vanting. Den vej cyklede hun ud til sin bedstemor. Der gik en sti bag alle husene i Hovedgaden fra mejeriet i nord til smedjen i syd. Når der skulle hentes jordemoder til byens fødende, var det vognmand Christen Thomsen i Hovedgaden 88, der skulle køre efter hende oppe i Ravnsbjerg. Anna gik oprindelig i skole i Kirkebyen, men de sidste skoleår før flytningen gik hun i Højmose skole. Når smeden ringede hjul, bagte byens børn kartofler i de ude-dørs bål, han havde brugt til opvarmningen af jernringene. I Annas barndom var der kvist på huset, og hun kunne sagtens huske bageriet, der var bygget ind til husets nordende.
                      Lejer i den senere V matr.12q:
                      Jens Laurids Andersen:
                      Født i Brejning fattiggård 1876, se Lille Vesterbæk, V matr.9b. Død i Møborg 1940.
                      Bageriet med beboelse blev udlejet til ham i 1897, som også holdt Landbohjem for sognets landboere, når de kom til byen. I den anledning klagede han i 1899                          over sin skatteansættelse, som syntes ham alt for høj, når han sammenlignede sig med, hvad Fenger på Bilring betalte. Sognerådet mente, at skatteansættel-                          sen var god nok, idet man havde svært ved at sammenligne beværtning og landbrug, da man mente, at beværtningen sikkert gav en indtægt på flere hundrede                        procent, hvilket ikke var tilfældet med landbruget. Han klagede så til amtet, som beordrede kommuneskatten nedsat. I 1900 nedlagde han skænkeriet for                                  Landbohjemmet. Der er i øvrigt ikke fundet ansøgning om bevilling fra ham til at drive gæstgiveri. Bortrejst efter 1901.
                      Gift i Dejbjerg 1896 med Ane Marie Dorthea Kristensen: født i Dejbjerg 1866, død    i Ringkøbing 1913. Manden var da arbejdsmand i Ringkøbing.
                      Børn: (født i Brejning):
                      1: Kristian Karsten: 1897-1897.
                      2: Kristian Carsten: 1899-1911 i Videbæk epidemisygehus, begravet i Brejning. Han var, som faderen i pleje i Lille Vesterbæk, V matr.9b.
                      3: Karl Kristian Vestergaard: 1900, gift i Egvad 1923, død i Skjern 1968.

Niels Peder Jensen Bollerup:
Født i Kildsig SV matr.4d+e 1864, død i Spjald 1933. Han var arbejdsmand i Spjald.
Køber 25-11-1908 (46-70) V matr.12i. Gårdejer i Kildsig SV matr.4d+e, se videre dér.
Det fortælles, at han som ung var i Amerika og arbejdede med anlæggelse af jernbaner. Han og andre af arbejderne brugte at sælge nogle af svellerne til farmerne langs jernbanesporet. Efter at være kommet med i Luthersk Mission her i Spjald fik han anfægtelser derover og sparede op og sendte de penge retur til selskabet i Amerika, som han ikke var kommer ærligt til.
                      Lejere i huset ifølge folketælling 1911:
                      1.familie:
                      Mette Elene Graversen: *1869 i Hover, ugift syerske, kom til sognet 1902 fra Hover.
                                                                Se V matr.12ac, Skolegade 4.
                      Gudrun Nielsine Graversen: *1907 i Brejning, datter.
                      Ane Katrine Graversen: *1837 i Torsted, mor, enke, kom til sognet 1910 fra Hover.

                      2.familie:
                      Mads Sørensen: *1880 i Borris, + 1945 i Nr. Nebel, urmager, kom 1909 fra Glamsbjerg.
                      Marie Kirstine Nielsen: *1887 i Sdr. Lem, hustru, syerske, kom 1909 fra Glamsbjerg.
                                                              Se under Hovedgaden 57, V matr.19f.
                      Jens Kr. Sørensen: *1910 i Spjald, se under Hovedgaden 40, Brgd. matr.1gt.

Jensine Pedersen Refstrup:
Arver 29-1-1933, forrige ejers enke.
Gift 2. i Brejning 1935 med tømmerhandler Michael Mikkelsen Ramsing, der som helt ung i 1890 havde boet i huset som bager, før han flyttede til Lem.

Mikael Mikkelsen Ramsing:
Født i Bække, Andst 1869, død i Spjald 1952.
Arver 1-6-1944, enkemand efter forrige ejer.
Han havde i nogle år uden særligt held drevet tømmerhandel i Hovedgaden 86, Spjald. Kom fra Lem, hvor han drev blikkenslager- og isenkramforretning. Farfar til isenkræmmer Carlo Ramsing, Hovedgaden 50, Spjald. Han kørte taxavognmandskørsel fra Hovedgaden 69.
Af boet skulle der betales et legat på 1000 kr til telefoncentralbestyrer Anne Møller, Lervang og 500 kr til sygeplejerske Methea Møller, Lervang samt 1000 kr til Luthersk Missionsforening i Danmark.

Henry Gustav Jensen:
Født i Pletbjerg, R matr.9c 1918, død i Spjald 2000, herrefrisør og barbermester.
Køber 11-4-1946.
Gift i Nr. Omme 1943 med Elly Pedersen: født 1926, død i Spjald 2002.
                      Børn:
                      1: Tove Hilda: 1944 i Grønbjerg.
                      2: Birthe Solveig: 1946.

Hans Henrik Puggaard:
Køber 15-6-1999.

Mohammed Iqbal:
Køber 1-11-2005.

Boet efter Mohammed Iqbal:
Overtager 9-11-2005.

Jonas Nicholas Iqbal:
Køber 12-11-2010.

Kestutis Mankacauskas:
Køber 21-5-2014.

Spjald Afholdshjem, Spjald Hotel:
Hovedgaden 70, Brejning Hovedgård matrikel 1by:
Jens Christian Sørensen:
Født i Ulstrup 1878, død i Horsens Klostersogn 1956, begravet i Brejning.
Køber 1-2-1905 (43-372) Brgd.matr.1by. Han kom fra Hovedgaden 69, V matr.12k. Murermester.
Han byggede ejendommen som afholdshjem, men fik ikke sognerådets bevilling til at drive stedet som sådant. Huset var bygget med skænkestue med inventar af borde, stole, skænk, grammofon og musikautomat med plader til. Rygtet siger, at byens borgere alligevel mødtes her ved passende lejligheder med mulighed for et vist traktement.
Se: Keld Jørgensen: Historien om Spjald Hotel 1905-1992. Egnsmuseets udgivelse 2020.

Edvard Jensen:
Født i Vandborg 1874, død i Esbjerg Vor Frelser 1969.
Køber 30-10-1907 (45-191). Kom fra Hovedgaden 71, se videre dér. Bager, afholdshjemsvært.
Han flyttede bageriet hertil i husets nordende, og han havde en bevilling til at drive afholdshjem med sig fra Hovedgaden 71, så han oprettede Afholdshjemmet.

Mads Kristian Brosbøl:
Født i Knude, Skjern 1884, død i Odder 1970, begravet i Vejen.
Køber 29-4-1908 afholdshjemmet, mejerist.
Han startede telefoncentral i ejendommen med tømrer Niels Stampe som bestyrer.
Gift i Brejning 1910 med Mette Kirstine Jensen: født i Ringkøbing 1891, død i Vejen 1966.
                      Barn: (født i Spjald):
                      1: Sofus Marius Jensen Brosbøl: 1909-2001, død i Brejning-Gaurslund.
Familien flytter til Ringkøbing, hvor han var arbejdsmand. Senere maskinpasser i Vejen. Hendes morfar, Jens Peder Andersen, boede i Lillebæk, Brejning sogn.

Jens Peter Laursen & Søren Jensen:
Overtager ejendommen i 1910, da Brosbøl kom i pengenød, hvorefter ejendommen gik på tvangsauktion. Den første var tømmerhandler og tysk konsul i Ringkøbing, den sidste var gårdejer i Muldbjerg Mølle.

Aktieselskabet Brejning og Omegns Afholdshjem:
Overtager 2-10-1910 afholdshjemmet med bageri af ovenstående. Fogedudlægsskøde 3-5-1911 (47-284).
26-10-1910 får man bevilling på at drive gæstgiveri og restauration uden udskænkning af stærke drikke i ejendommen.
Aktionærerne (de første ”12 apostle”) var:
Thomas Pedersen, lærer ved Vesterbæk skole, Peter Andersen, Ravnsbjerg, Poul Madsen, Langagergårde, Mads Næsgaard, Bilring, Chr. Peder Christiansen, tømrermester i Spjald, Anders Peder Lauridsen, Gaasdal, Kristen Andersen, Randbæk, Mads Pedersen (Rudmose), Rudmose, Søren Husted, Vesterbæk og Ole Christensen, Lille Snogdal.
Som medaktionærer fra 2-9-1910 var: Hans Sig, Hover Sig og Søren Jensen, Muldbjerg Mølle.
Maren Hansen Sig blev ansat som bestyrerinde. Hun var datter af Hans Sig.

Maren Hansen Sig:
Født i Hover Sig 1880, død i Spjald 1962.
Køber 31-3-1915 (49-379). Bevilling 1-5-1915 til at drive gæstgiveri og beværtning uden udskænkning stærke drikke.
Hun bygger salen til hotellet i 1929. Hun skrev en del sange til revyen, der blev opført gennem årene på hotellet, bl.a. ”Spjald Visen” til Borgerforeningens 25 års jubilæum 1939.

Carl Knudsen Clemmensen:
Født i Opsund matr.1f 1895, død i Spjald 1985.
Adkomst 26-10-1931 gennem tinglæst vielsesattest. Murermester, senere tømmerhandler, se Hovedgaden 90.
Gift i Brejning 1924 med Maren Hansen Sig.
Tilsyneladende har de uden held prøvet at udleje hotellet til K. K. Klem, der får bevilling som gæstgiver på matriklen 26-8-1925, men som ikke er nævnt i folketælling 1925.
De flytter til Hovedgaden 86.

Ellen Kirstine Nielsen født Rasmussen:
Køber 11-12-1934, hun kom fra Aarhus.

Ole Snogdal Kristensen:
Født i Brunsgård, Nr. Omme 1899, død i Vildbjerg 1991.
Køber 31-10-1936. Kom fra St. Højmose, R matr.3, se videre dér.
Han installerer en biograf i 1940 i Salen.
Flytter til Hovedgaden 55 i 1947, men beholder biografrettighederne.

Rudolf Vagner Pedersen:
Født i Spjald 1915, død i Spjald 2001.
Køber 1-5-1946, kom fra Hovedgaden 55.
Familien flytter til Stadionvej 10.

Johannes Peter Refsgaard:
Født i Volling, Hundborg 1881, død på Holstebro sygehus 1949, begravet i Volling.
Køber 1-6-1947 afholdshotellet, kom fra Varde.
Køber 20-10-1947 biografvirksomheden ved hotellet, som indtil da tilhørte Ole Snogdal Kristensen, der lejede salen 2 gange ugentligt, torsdag og søndag, for 15 kr. pr. gang

Agnes Refsgaard født Christensen:
Født i Fredsø, Lødderup 1905, død 1995, begravet i Volling.
Arver 22-2-1949 hotellet, forrige ejers enke.

Svend Aage Holm:
Køber 15-5-1951, købmand i Vimtrup pr. Lintrup.

Svend Christian Svendsen:
Født i Rejkjær, Tim 1902, død i Spjald 1987.
Køber 1-11-1955, kom fra Lindegård, Ølstrupvej 8, se videre om familien dér. Der var stadig 9 opredte senge og biografvirksomhed.
Flytter til nybygget Tatol i Skolegade 30.

Aksel Hartvigsen:
Født i Bøvling 1899, død i Vinding 1979.
Køber 1-10-1962, kom fra Aulum. Biografvirksomheden nedlægges.
Gift i Vinding 1926 med Anna Margrethe Laugesen: født i Vinding 1903, død i Vinding 1979.

Konsortiet ”De 12”:
Køber 12-6-1967.
Konsortiet benævnt ”De 12 apostle” bestod af:
Varmemester Gregers Andreasen, Spjald, gdr. Hans Christensen, Viftrupgård, boghandler Poul D. C. Kristensen, Spjald, direktør Svend Graversen, Spjald, gdr. Niels Chr. Holmgaard Jensen, Røjkum, kæmner Keld Jørgensen, Spjald, manufakturhandler Bent Klange, Spjald, købmand John Kristiansen, Spjald, brugsforeningsuddeler Hans Lillelund, Spjald, forretningsfører (tømmerhandlen) Arne Munk, Spjald, læge Magnus Pedersen, Spjald og isenkræmmer Carlo Ramsing, Spjald.

                      Erik Majlund Nielsen, Holsted, forpagter hotellet 1-4-1968 i 5 år. Vil ikke købe det.
                      Aase & Peder Jepsen, Herning forpagter hotellet 1-6-1974 med forkøbsret.

Mona Lisa født Sørensen & Harald Basselbjerg:
Køber 13-3-1978, de har forpagtet hotellet fra 2-6-1975. Hun er født i Hovedgaden 40.

Konsortiet ”De 12”:
Overtager hotellet igen efter tvangsauktion i juli 1979.

Lisbeth & Aage Madsen:
Køber august 1979, kom fra Timring.

Jens Svendsen Låsby (”Låsby Svendsen”):
Køber 9-5-1980. Handelsmand.

                      Lisbeth & Torben Bæhr forpagter hotellet 5-7-1980.
                      Aase Nielsen & Knud Christensen, Herning forpagter hotellet 28-8-1980.
                      Lindy Poulsen & hustru forpagter hotellet 29-9-1981.
                      Tove & Bjarne Jensen forpagter hotellet nogle måneder til 1-12-1982.

Erling Sahl Rasmussen:
Køber 27-4-1983 efter 2. tvangsauktion 23-4-1982. Fiskeskipper i Ringkøbing.
Hotellet nedbrændte 15-6-1992.

Spjald Brugsforening:
Køber 1-10-1992 ruinen af brandforsikringen, den nedrives og området udlægges til parkeringsplads og til udbygning af Brugsen.

Hovedgaden 71, Vestlige ejerlav matrikel 12q+v:
Edvard Jensen:
Født i Vandborg 1874, død i Esbjerg Vor Frelser 1969.
Murer i Esbjerg ved vielsen. Bager i Spjald.
Køber 12-11-1902 (41-409) nordenden med bageriet af skrædder J. C. Nielsen, 12.l. Der var forud bygget brandmur mellem V matr.12i og V matr.12q og indrettet beboelse. Han fik bevilling som bager 30-8-1902 og som værtshusholder uden ret til at udskænke stærke drikke 16-5-1903. I 1902 flyttede han bageriet ud i en selvstændig bygning lige vest for stuehuset og vinkelret ind til denne og omdannede bagerstuen til gæstestue og landbohjem for sognets beboere. I 1904 byggede han en gymnastiksal af brædder med bræddegulv vest for bageriet parallelt med stuehuset. Den var på 9 fag, 11½ meter lang, 7½ meter bred og med en loftshøjde på 2,2 meter. I 1907 købte han det senere Spjald Afholdshotel Brgd. matr.1bk og flyttede bageriet og gæstgiveriet herover. Gymnastiksalen var nedrevet før 1919.
Gift i Esbjerg Vor Frelser 1901 med Ane Kirstine Graversen: født i Bilring Sig 1878, død i Esbjerg Vor Frelser 1948.
                      Børn:
                      1: Johanne Sigrun Kirstine: 1902.
                      2: Ane Margrethe: 1903.
Familien flytter til Sverrigsgade 3, Esbjerg i 1908, hvor han blev gasværksarbejder.

Jens Graversen:
Højstbydende på tvangsauktion 8-10-1908. Forrige ejers svigerfar. Se under Bilring Sig, V matr.6c.
Familiens pantebrev findes i Brejning Egnsarkiv.

Jens Jensen Bollerup:
Død i Spjald 4-5-1912, hustruen Kirsten Jensdatter døde 3-5-1912. Se Kildsig, SV matre.4d+e.
Køber 22-11-1911 (47-218) fogedudlægsskøde fra Jens Graversen.

Forriges arvinger:
Skøde efter skifteudskrift 13-11-1912 (48-188).
                      Arvingerne:
                      1: Ane Jensen: gift med Søren Christian Madsen, Kildsig, SV matr.4b.
                      2: Maren Jensen: død, datter: Susanne Marie Sand, sypige, Skjern.
                      3: Jens Peter Jensen: husmand i Skovby, Nr. Vium.
                      4: Jens Jensen Bollerup: farmer, Nebraska, Amerika.
                      5: Niels Peder Jensen Bollerup: Hovedgaden 69, Spjald. Se Kildsig, SV matr.4d+e.

                      Udlejet ifølge folketælling 1916 til:
                      Familie 1:
                      Christen Christensen Sønderby: maskinstrikker, se Randbæk matr.20e.
                      Ane Nielsen hustru.

                      Familie 2:
                      Jens Mogensen Jeppesen: arbejdsmand, se Lille Kærhus, SV matr.12b.
                      Abelone Poulsdatter: hustru.
                      Mads Elias: søn, tjenestejkarl.

Ane Madsen født Jensen:
Død 13-4-1937, boede sammen med sin mand Søren Christian Madsen død 11-4-1919, se Kildsig, SV matr.4b.
Arveudlægsskøde 20-8-1919 (52-962) af sine øvrige søskende på ejendommen.
Skifteudskrift 29-9-1920 (11-924) som adkomst på SV matr.4f fra Kildsig SV matr.4b.
                      Arvingerne:
                      1: Karoline Mathilde Kristiansen: gift med Thinus Kristiansen, Nr. Bork.
                      2: Jens Bollerup Madsen: gdr. i Kildsig SV matr.4d+e.
                      3: Kirstine Madsen:  husbestyrerinde hos broderen i Sinkjær.
                      4: Peder Kristian Overby Madsen: gdr. i Sinkjær, Nr. Omme.
                      5: Ane Kirstine Randbæk Lauridsen: gift med Laurids B. Lauridsen, Nr. Bork.

Arvinger nr.1-4:
Arver Ane Kirstine Randbæk Lauridsens andel ved hendes død 19-11-1944.

Arvinger nr.1-3:
Arver Peder Kristian Overby Madsens andel ved hans død 6-1-1948.

Kirstine Madsen & Jens Bollerup Madsen:
Overtager arving 1`s andel i huset efter 1948.

Karoline Kirstine Madsen født Vang:
Født 1909, død 1988, se videre under Kildsiggård, SV matr.2a.
Køber 28-10-1959 af ovenstående arvinger, men hun og hendes mand, Søren Christian Madsen Bollerup, død 1982, som var søn af Jens Bollerup Madsen, har antagelig boet i huset fra 1937.

Mona Kamp Svendsen: nu Jensen, tinglyst 18-3-1989:
Køber 28-4-1988 af afdødes to døtre, særeje lyst 6-5-1992.
Gift i Brejning 1992 (ophævet) med John Jensen, Hoven.

Spjald Brugsforening:
Hovedgaden 72, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bk:
Niels Pedersen (Bach):
Født i Ådum 1878, død i Sædding 1961.
Køber 21-6-1905 (43-516) Brgd.matr.1bk fra Christine Smith Høy, Ringkøbing.
Køber 15-11-1905 (44-42) Brgd.matr.1cc+1cg+1ch fra Carl Christian Junge, Spjaldgård.
Bygger hus langs med hovedgaden i slutningen af 1904, de 8 nordligste fag var beboelse, de 7 sydligste var smedeværksted. Han kom fra Hovedgaden 76.
Bevilling 11-4-1906 (44-188) til at føre navnet Niels Bach. Broder til Peder Bagge Bach, Hovedgaden 80.
Gift i Brejning 1905 med Cecilie Thuesen: født i Nr. Omme 1885, død i Sædding 1932.
Flytter til Bækhus, SV matr.9b, se videre dér.

Peder Jensen (Vanting):
Født i Sdr. Nissum 1873, død i Spjald 1949.
Køber 25-4-1906 (44-200). Kom fra SV matr.3b, se også under Petersminde, Kratvej 7.

Peter Eriksen:
Køber 26-8-1908 (45-547). Købmand. Kom fra Videbæk, se videre under Hovedgaden 75, Spjald.
Senere købmand Niels Mosgaard var kommis her, før han selv begyndte som købmand.

Spjald Brugsforenings bestyrelse:
Køber 30-10-1912 (48-177).
Bestyrelsen: Thomas Pedersen, formand, lærer Vesterbæk, Mads Næsgaard, Bilring, A. P. Lauridsen, Gaasdal, Peder Andersen, Ravnsbjerg, Mads Kristian Snogdal, Lille Snogdal, Poul Madsen, Langagergårde, Christen Andersen, Randbæk, Mads Christian Olsen, Gl. Præstegård, Anders Jensen Færge, Vanting, Christian Jensen Færge, Bækgård, Gregers Højmose, Uggerholt.
Fra oprettelsen af Brugsforeningen 5-3-1912 til købet af ejendommen holdt man til i nogle lokaler i den nordlige ende af Spjald Afholdshjem, hvor der tidligere havde været bageri og udsalg.
Brugsforeningen fik 15-5-1912 næringsbrev på detailhandel, og 30-11-1912 fik man næringsfrihed. til brændevinshandel. 21-5-1913 vedtog man ikke at forhandle øl, og 25-3-1915 opsagde man rettigheden til handel med stærke drikke (brændevin) ”for bestandig”. Man fik dog igen 1-3-1950 tilladelse til at forhandle stærke drikke, først i 8 år, deref-ter ubegrænset.
I foråret 1919 blev der bygget først et pakhus senere flere, som blev udlejet til Spjald Gødningsforening, som havde tilladelse til detailhandel af 16-11-1918 og som købte bygningerne af Brugsen i 1942. Foderstofuddeler Oscar Nielsen købte 19-9-1952 Brgd. matr.1kz og 1kæ fra gdr. Jørgen Aage Olesen, Spjaldgård, som han solgte videre til Spjald Foderstofforening 3-5-1963. Spjald Gødningsforening ved gdr. Mathias Søndergaard købte 5-12-1962 Brgd.matr.1lt fra Mads Christian Graversen, som igen blev overført til Spjald Foderstofforening 3-5-1963, og sidst købtes jord fra Videbæk Kommune alt lagt under Brgd.matr.1kz. Fra 29-7-1971 Ringkøbingegnens Andels Grov-vareforening / RAG. Nu under Spjaldgårdvej 1.
10-11-1933 blev man udmeldt af Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening, se Hovedgaden 77.
Vedrørende Spjald Brugsforening videre udvikling se endvidere hæfter, regnskaber m.v. på Brejning Egnsmuseum.

Andelsselskabet Spjald Brugsforening:
Køber 11-9-1918 (52-187) huse og matrikler af ovenstående bestyrelse.

                      Brugsuddelere:
                      Anders Christian Henriksen:
                      Født i Nr. Onsild 1889, død i Ringkøbing 1955.
                      Han blev ansat som uddeler midt i marts 1912 og fratrådte igen 31-12-1914.
                      Gift i Odder 1913 med Margrethe Nielsen: født i Fillerup Brugsforening, Bjerager 1889, død i Ringkøbing 1952.
                                            Barn: (født i Spjald):
                                            1: Gudrun Melchior: 1914.
                      Familien flytter til Holmsland Brugsforening. Derefter til Ringkøbing, hvor han blev repræsentant.

                      Jens Thomsen Larsen:
                      Født Hellevad, Hjørring 1887, død i Spjald 1939.
                      Uddeler fra 1-1-1915 til sin død 11-10-1939.
                      Gift i Ringkøbing 1915 med Gertha (Gerda) Rasmussen Thuesen: født i Grædstrup 1893, død i Spjald 1945. Ingen børn.

                      Gerda Larsen:
                      Uddeler fra 11-10-1939 til 31-3-1940. Forrige uddelers enke.
                      Se videre under Hovedgaden 31, hvor de bygger hus.

                      Hans Gravlund Lillelund:
                      Født i Ulfborg 1913, død i Spjald 1995, opvokset på Brejning-Muldbjerg Andels Mejeri.
                      Uddeler fra 1-4-1940 til 1-4-1979.
                      Gift i Brejning 1945 med Anna Marie Lauridsen: født i Ølstrup 1912, død i Spjald 2000, vokset op i Gaasdal.
                                            Børn:
                                            1: Kirsten Gaarsdal: 1946.
                                            2: Anna Gaarsdal: 1948. 

                      Ole Olesen:
                      Født i No 1947.
                      Uddeler fra 1-4-1979 til 1-9-2009, kom fra Uhre Brugsforening.
                      Gift i Hee 1970 med Ellen Rasmussen: født i Hee 1948.

                      Rasmus Nørgaard Mikkelsen:
                      Født i Grønbjerg 1983.
                      Uddeler fra 1-9-2009. 

Hovedgaden 73, Vestlige ejerlav matrikel 12h+12p:
Peder Astrup Jakobsen:
Bygger huset i 1891 ifølge årstallet på sydgavlen, antagelig med salg for øje.

Søren Kudsk Sørensen:
Køber 27-6-1894 (35-272) V matr.12d+f+h+p af Peder Astrup Jakobsen. Se Hovedgaden 77. 

Christian Peder Christiansen:
Født i Rindum 1870, død i Hovedgaden 42, Spjald 1950, tømrermester.
Køber 9-12-1896 (37-65) V matr.12h+p af svogeren Søren Kudsk Sørensen, Hovedgaden 77.
Han får næringsbrev som detail- og brændevinshandler i Brejning 3-4-1901. Næringsbrevet som brændevinshandler blev igen opsagt 28-3-1910. I folketælling 1906 benævnes han ”købmand”.
Han får yderligere næringsbrev som tømrer og snedker 14-4-1903.
Gift i Brejning 1899 med Ane Marie Sørensen: født i Faster 1865, død i Spjald 1943, se Kærhusvej 11, SV matr.21a, hvortil hendes forældre flyttede i 1908.
Flytter til Hovedgaden 80, V matr.1bj, hvor han får næringsbevis som detailhandler og tømrer 14-4-1903, ifølge næringsbeviset af 3-8-1901. Bygger senere Hovedgaden 49.
                      Barn:
                      1: Karen: 1904-1986, gift med landpost Peder Vesterbye, Spjald.

Jens Jensen:
Født i Torsted 1869, død i Hvide Sande 1955, tømrermester i Brejning og Haurvig, Holmsland.
Køber 16-5-1900 (39-425), kom fra København til Brejning 1893. Kom fra Hovedgaden 45.
Han fik næringsbrev som tømrer 2-9-1902.
Ifølge folketælling 1901 var han tømrermester med en tømrerlærling, og desuden boede Karen Lauridsen født i Husted, Brejning 1877 i huset, hvor hun ernærede sig som dameskrædder.
Gift i Brejning 1896 med Maren Kirstine Kristensen: født i Krogstrup, Snejbjerg 1877, død i Spjald 1920, kom fra Snejbjerg til Brejning 1879, se Lille Røjkum V matr.17.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian Ludvig: 1896, født på Brejninggaard - 1968 i Skagen, tidligere mælkehandler, gift i Resen, Skive 1923.
                      2: Jens August: 1900 i Brejning Mejeriby.
                      3: Severine Vichtoria: 1902, gift 1922 med chauffør Kristen Kristensen, Egvad.
                      4: Ingeborg Amalie: 1904, gift 1925 med billedskærer Hans Christian  Christensen, Egvad.
                      5: Kristine: 1906, tvilling.
                      6: Sigrid: 1906, tvilling.
                      7: Herman Arnold Egon: 1908 - 1962 i Gentofte, ugift, maskinsnedker.
                      8: Elly: 1911.
                      9: Lydia Rigmor: 1913.
                      10: Anna Elma Helene: 1915.
                      11: Harald: 1917-1964, gift i Haurvig 1946, fiskeskipper i Hvide Sande, tvilling.
                      12: Gustav: 26-1-1917, gift i Haurvig 1947, fisker i Hvide Sande, tvilling.
Familien flytter 1904 til Hovedgaden 68, Brgd. matr.1bz, som svigerfaderen, Jens Jensen, Lille Røjkum, har bygget, og hvor de sad til leje.  Flytter til Haurvig, Holmsland omkring nytår 1931.
Han gift 2. borgerligt 1924 med Ane Marie Kristensen, født på Holmsland 1892, død i Hvide Sande 1972.
                      Børn:
                      13: Maren Stenberg: 1924, gift i Hvide Sande 28-7-1951 med fiskeskipper Aage Lymann Hansen, Svendborg.
                      14: Emil: 1926.

Jens Andreas Peder Knudsen:
Køber 3-2-1904 (42-456). Kom fra V. matr.13b, Højmosevej 5. Se Randbæk matr.6c+30o og Randbæk matr.7.
Flytter til Hovedgaden 67, V matr.12k, se dér.

Peder Bagge Pedersen:
Køber 31-8-1904 (43-139). Se under Hovedgaden 80, Brgd. matr.1bj.

Christian Peder Christiansen:
Mageskifter 17-2-1905 (43-410) med Brgd matr.1bj, Hovedgaden 80.
Familien flytter i 1910 til Hovedgaden 42.

Niels Christian Nielsen:
Født i Spjald mølle 1882, død i USA, bosat i Oakland, Californien 1950, mejeristuddannet.
Køber 20-7-1910 (47-61).
Han har sine forældre boende i huset. I 1916 boede der foruden hans forældre:                                                                                                                                                                              Mariane Mohrsen:
                      Født 1885 i Nr. Omme, modehandlerinde, kom fra Herning i 1910. Se V matr.19e.
Efter moderens død i 1943 udlejes huset.
                      Lejer:
                      Karen Søndergaard:
                      Lejer huset fra 1943 til o.1948, se Kildevej 20, Brgd. matr 1ic.                     

Anton Peder Charles Nielsen:
Født i Spjald mølle 1893, død i Spjald 1976.
Rutebilejer i Spjald, broder til foregående. Se videre på Stadionvej 7.
Får skøde på huset 9-5-1950 af broderen i USA, men i skødet står, at ”overtagelsen er sket for længst”.

Holger Brogaard Nielsen:
Født i Spjald 1924, død i Spjald 1999.
Køber 11-6-1958, forrige ejers søn.
Gift i Karstoft 1948 med Erna Ladegaard Løvschal: født 1924, død i Spjald 2006.
                      Børn:
                      1: Karin Anette Løvschal: 1951, gift med entreprenør Marius Nielsen, Videbæk.
                      2: Pia Løvschal: 1957, gift med Dubbeld Samplonius, Holland.

Erna Ladegaard Løvschal Nielsen:
Arver 19-2-1999, forrige ejers enke.

Lars Bank Sørensen:
Køber 1-12-2006. Kom fra Kildevej 10, Spjald.

Lone Madsen:
Køber 17-4-2008, kom fra Lemvig.

Peter Lindved:
Auktionsskøde 5-11-2015.

LT Ejendomme DK ApS:
Køber 1-1-2020.

Hovedgaden 74, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bt+1cf:
Jakob Søndergaard Andersen:
Født i Hover 1869, død i Vesterbrogade 163, 3.sal, Frederiksberg 1952, begravet i Brejning.
Køber 29-1-1902 (41-57) af Christine Smith Høy, Ringkøbing.
Køber 30-9-1905 tinglæst 16-1-1907 (44-485) Brgd.matr.1cf af Carl Christian Junge, Spjaldgård.
Han kom fra Hovedgaden 69, se videre dér om familien. Han byggede huset i slutningen af 1901 og indrettede det med butik til handel med trævarer (træsko m.v.), tobaksvarer og cykler.
Han startede samtidig en dagvognsrute til Skjern med sin broder, Peder Astrup Andersen, senere Kildsiggård, som kusk. Nedlagt o.1914. Der var stald til 6 heste øst for stuehuset.
Familien flytter til Hovedgaden 4. Før 1940 flytter han til Lyngbyvej, København, cykelhandler.

Niels Stensig Tang Sørensen:
Født i Lyne 1893, død i Vestergade 32, Spjald 1963.
Køber 22-7-1925 (16-502) ejendommen. Træhandler. Bevilling af 20-6-1925 som detailhandler.
Træhandlen omfattede også redskaber, tovværk og træsko. I folketælling 1940 havde han to tøffelmagere ansat til at lave træsko. Desuden solgte han cykler og tobak.
I forbindelse med forretningen etablerede a/s Dansk Shell, København, et benzinanlæg 15-4-1950, hvorfra der kun måtte forhandles Shells produkter indtil 1-5-1975. Aflyst 1-10-1975, da anlægget for længst var nedlagt.
Han var i en del år bankbestyrer for Ringkøbing Landbobanks Spjald afdeling.
Gift i Vandborg 1926 med Helga Hansen: født i Sir 1898, død 1978.
                      Børn:
                      1: Lis Stensig Tang: 1930, gift 1962 med Poul Kjeldberg, Brabrand.
                      2: Bente Stensig Tang: 1938, gift 1962 med Bent Nielsen, Herning.

Vagn Meldgaard Andersen:
Født i Nr. Vium 1936, død i Herning 2015.
Køber 10-11-1958. Han var mekaniker og fortsatte med cykelsalg og -reparation, salg af trævarer og tobak.
Gift i Vorgod 1959 med Mary Krista Jensen: født i Vorgod 1937.
                      Barn: (født til og med 1960):
                      1: Per Meldgaard: 1959.

Hans Peder Ammitzbøll:
Født 1928, død i Rinkøbing 1987.
Køber 1-6-1966, han kom fra Sdr. Lem og fortsatte cykelforretningen.
Gift med Anny V: født 1934, død i Rindum 2011.

Spjald Brugsforening:
Køber 7-7-1972, nedrev huset i 1973 i forbindelse med en udvidelse og ombygning af Brugsforeningen.

Hovedgaden 75, Vestlige ejerlav matrikel 12g+12o:
Vilhelm Leffler:
Han kom fra Mejeriet, se dér om familien
Køber 7-6-1893 (34-497) V matr.12g+o af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Grunden var bebygget af Leffler forud for købet, og det passer godt med, at han i 1891 havde overtrådt næringsloven, idet han fra sin butik i sin bopæl ved siden af Andels-mejeriet drev uberettiget manufakturhandel, idet han ikke havde næringsbrev herpå. (B80A-5117, 37/1891).
Huset er altså bygget i 1891, og som det ses under mejeriet, fik hans næringsbrev i oktober 1891.
7-6 -1893 pantsatte han bygningen på grunden med inventar samt inventaret i butikken til købmand P. C. Søndergaard i Varde. Det bestod af 2 diske, 4 reoler og 1 montre, og det skulle dække varelageret, som var købt i Varde.
Leffler var antagelig ikke god til at drive forretning, fra 1894 forsøgte han sig som bager i stedet for at sælge manufakturvarer, og i 1895 gik turen som bager til Bramming.

P. C. Søndergaard:
Køber 4-12-1895 (36-256), købmand i Varde, ejendomshandler.
Han overtog ejendommen med alt for 3.000 kr mod at frafalde to skadesløshedsbreve på 8.000 og 4.000 kr.

Peter Eriksen:
Født i Randers Sct. Morten 1853, død i Ringkøbing 1939.
Køber 20-5-1896 (36-415), købmand.
Familien kom fra NV matr.1b, jordemoderboligen, hvor hans kone var jordemoder 1887-1898.
Han havde 10-5-1894 tilbagekaldt sin opsigelse af 30-6-1886 af bevillingen som købmand og brændevinshandler. Se SV matr.5b, Kampstedet i Kirkebyen.
Inventaret er ikke nævnt i forbindelse med handelen.
Gift 1880 med jordemoder Karen Marie Petersen, død i Ringkøbing 1932, se videre i NV matr.1b.
Han køber 26-8-1908 (45-547) Hovedgaden 72 og drev forretning derfra, mens han lejede denne forretning ud til Martin Poul Madsen.
Familien flytter til Silkeborg, og han måtte ikke indtil 1-1-1920 drive handel med manufakturvarer i Brejning og Nr. Omme sogne. Han flyttede tilbage til Spjald fra Videbæk 1919, hvor han i folketællingen 1921 og 1925 var manufakturhandler i Hovedgaden 60.

Christian Fritz Madsen:
Født i Sæby, Hjørring 1847, død i Aarhus Sct. Paul 1923. Skomagermester i Aarhus, da han døde.
Skomagermester i Sæby. Flytter måske til Spjald i en periode, men er ikke nævnt i nogen folketællinger her, forretningsnavnet var C. F. Madsen, men ifølge folketælling 1916 boede han da som skomagermester i Montanagade 62 stuen, Aarhus, hvor han også døde i 1923.
Christian Fritz Madsen får næringsbevis 19-9-1914 som detailhandler i V matr.12g+o, Spjald.
Køber 27-8-1913 (48-497) af Peter Eriksen, efter at sønnen havde drevet den siden 1905.
Gift med Kirsten Andersen: født i Sæby 1847, død i Odensegade 21, Aarhus Sct. Pauls sogn 1926 og begravet på Aarhus Nordre kirkegård hos manden. Hun døde hos sønnen Poul Adolf Madsen, der var malermester.

Martin Poulsen Madsen:
født i Sæby 1875, død i Ulfkær, Ulfborg 1920, begravet på Aarhus Nordre kirkegård.
Ifølge folketælling 1911 kom han og familien til Spjald Mejeriby i 1905, hvor han eller måske hans far har forpagtet Lefflers forretning. Da faderen købte ejendom og forretning i 1913, blev han forretningsbestyrer i forretningen. Forretningsnavnet var C. F. Madsen, og som sådan nævnes sønnen i folketælling 1916, mens han i 1911 kaldes Christian Fritz Martin Madsen, begge gange med den rigtige fødselsdato 1875 i Sæby, og ved datterens dåb kaldes han Christian Fritz Martin Poulsen Madsen, så der har åbenbart været en smule navneforvirring til stede.
I 1916 stod han stadig for forretningen, der var ansat huslærerinde til børnene, en ekspeditrice og en ung pige. Familien flytter til Ulfkær, Ulfborg 1919, hvor han havde manufakturhandel.
Gift i Aarhus domsogn 1901 med Nicoline Andersen: født i Horsens 1869, død i Aarhus Sct. Pauls sogn 1942.
                      Børn:
                      1: Paul Fritz Damgaard: 1904 i Ålestrup - 1987 i Gentofte. Direktør.
                      2: Edith: 1911 i Brejning Mejeriby - 1930 i Aarhus Sct. Paul.
Hun flytter til Kystvejen 25, 1.sal, Aarhus i 1920 med børnene som enke med formue. I 1940 boede hun i Jyllands Allé, Aarhus.

Laurits Martin Andersen:
Født i Muldbjerg, Hover 1881.
Køber 15-10-1919 (11-175). I folketælling 1921 var han manufakturhandler. Kom fra Rækker Mølle, Hanning, hvor han var træhandler, hvilket han ligeledes var ved giftermålet i 1914.
Gift i Hjørring Sct. Catharine 1914 med Inge Jensen: født i Hjørring Sct. Catharine 1890.
                      Barn:
                      a: Ebba: 1917 i Rækker Mølle.
Familien flytter til Hørdumsgade 16, Odense, hvor han var mælkehandler i 1929.

Peder Thomasen Jensen:
Født i Hadbjerg 1888, død på Herning sygehus 1926, begravet i Ringkøbing.
Lejede sig i 1923 ind i hus og butik, som hans enke senere købte, idet han betegnes som ”købmand i Spjald”, da han døde, og i folketælling 1925 er han manufakturhandler i ejendommen med en lærling ansat.
Han fik næringsbevis som detailhandler i Brejning på V matr.12g+12o 28-3-1923.

Anna Marie Jensen Klange født Larsen: (Klange efter bevilling 1945):
Født i Thisted 4-10-1887, død i Viborg Søndersogn 1966, begravet i Ringkøbing.
Køber 27-3-1929, enkefru, manufakturhandler.
Gift i Solbjerg, Frederiksberg 1917 med Peder Thomasen Jensen, se ovenfor.
                      Børn:
                      1: Jørgen Asger Klange: 1918 i Rindum -2009, landsretssagfører i Struer, død i Holstebro.
                      2: Bodil Marie Klange: 1921 i Rindum -2015, gift Schydt, tandlæge i Vejle, Tørring.
                      3: Bent Christen Klange: 1924-2010, født og død i Spjald, manufakturhandler.

Bent Christen Jensen Klange:
Født i Spjald 1924, død i Spjald 2010, bisat i Ringkøbing.
Forpagter 1-7-1954 forretningen af moderen.
Køber 1-6-1965 som særeje, hans mor skal have 1 stue i stueetagen og soveværelse på første sal frit, så længe hun lever samt køkken- og badeværelses adgang.
Gift i Horsens 1951 (ophævet 1976) med lærerinde Birgit Marie Hunsdahl: født i Sdr. Felding 1929, død 2008 i Ringkøbing.
                      Børn:
                      1: Birgitte Klange: 1955, leder af N. Zahles Skole, København.
                      2: Peter Klange: 1961, erhvervspsykolog, coach MSe, Aarhus.

Mogens Kjerulff:
Køber 15-2-2000, slagtermester, bosat i Vestergade 18, Spjald. Født i Lille Kildsig.
Opretter Madstedet, som blev drevet sammen med slagterbutikken i Hovedgaden 65.

Henrik Pedersen:
Køber 1-4-2011, forrige ejers svigersøn.
Driver Madstedet fra forretningen, hvortil beboelsen er inddraget.

Spjald Bageri:
Hovedgaden 76, Vestlige ejerlav matrikel 1bs:
Niels Pedersen (Bach):
Født i Ådum 1878, død i Sædding 1961. Se under SV matr.9b og 8c. Smedemester.
Køber 19-3-1902 (41-107) af Christine Høy, Ringkøbing. Har bygget på grunden i forår 1901. Der var tale om 10 fag hus, heraf 8 fag smedje og 2 fag hestestald og kammer i grundmur af brændte sten og granitsten og med paptag, hvortil han fik dispensation, da det jo ikke var særligt praktisk med sådan et tag på en smedje. Der var brandmur til slagteriet mod nord og en todelt smedeskorsten.
De to bygninger var sammenbyggede til nedbrydningen i efteråret 1998. Da bagerbygningen var væk, dukkede resterne af smedjen op nedenunder med et teglstensgulv og sodede mursten i bygningens sydøstre hjørne, der antagelig angav essens og skorstenens placering.
I 1902 byggede Niels Pedersen forhuset ud mod Hovedvejen med en lille lejlighed i nordenden og en større lejlighed i sydenden med fælles indgangsdør fra vest. I den lille lejlighed boede en overgang omkring 1915 Jens Bech Pedersen, som solgte slik og røgvarer, som han selv røgede. Se Hovedgaden 67.
Flytter til Hovedgaden 72, se videre dér.

Bertel Marinus Pedersen:
Født i Torsted 1871, død i Måbjerg 1954, begravet i Holstebro.
Køber 14-12-1904 (43-271).
Køber 15-11-1905 (44-42) Brgd.matr.1ce af Carl Christian Junge, Spjaldgård.
Sælger 22-2-1911 (47-219) Brgd.matr.1ce til træhandler Jacob Andersen.
Han var vognmand og havde dagvogn mellem Spjald og Ringkøbing. Se Anton Pedersen under Hovedgaden 45, som dels var fragtkusk for Chr. Thomsen dels kørte dagvognskørsel for Bertel Marinus Pedersen sammen med Peder Astrup Andersen, senere Kildsiggård. Han boede hos broderen Jakob i træhandlen i 1911. Bertel Marinus Pedersen ejede nogle få måneder Bækhus, SV matr.9b i 1906. Se Randbæk matr.24b.

Jens Mogensen Jeppesen:
Køber 17-5-1911 (47-294), se videre under Møllebakken 1.

Anders Christian Henrik Andersen:
Født i Kalundborg 1882, død på besøg i Odense 1951, bisat i Ørsted. Gravsten.
Køber 15-11-1911 (47-438), bagermester. Ifølge folketælling 1911 kom han til Spjald 1910.
Han indrettede bageri i stedet for smedje, anvendte antagelig smedeskorstenen. I begyndelsen solgte han brødet fra bagerbutikken i nordenden af Spjald Afholdshotel.
I 1911 blev der indrettet et moderne bageri i den gamle smedje med fliser på gulvet, dampskorsten, dampkedel, benzinmotor, æltemaskine, brødsprøjte og maskinpumpe og i forhusets nordlige lejlighed blev der indrettet butik med disk, skab med glasdøre, reol og et kassekontrolapparat.
Gift i Dejbjerg 1910 med Lovise Marie Nielsen: født i Dejbjerg 1885, død i Ørsted 1941.
                      Børn: (4 mere født efter Spjald):
                      1: Nelly Christiane Maria: 1910 i Dejbjerg. Død i Øster Alling 1984. Gift Sønder.
                      2: Svend Adler Orville: 1911-1977, død i Bramstrup, Rud sogn.
                      3: Carl Georg: 1913-1990, død i Auning. Elektriker i Fausing.
Familien flytter 1914 til Aarhus, i 1915 i Fausing, han læste til installatør og startede en installationsforretning i Fausing i 1925, som i 1937 blev flyttet til Ørsted. Kort efter 2.verdenskrig flyttede familien til Laven (ifølge Google). Han lejer i 1914 bageriet og beboelsen ud uden tinglysning af en lejekontrakt til:

                      Hans Henrik Sørensen:
                      Født 1887 i Kolt, næringsbevis 9-1-1914 som bagermester i Spjald, bor her i efterår 1915 og i folketælling 1916. Død i Ribe lægekreds 1965.
                      Gift med Johanne Kirstine Knuth: født 1887.
                                            Barn:
                                            1: Anna Knuth: 1915.                                           

Søren Abraham Winther:
Født i Odden, Nordby, Fanø 1886. Bager i Holstebro 1906 og 1911. Død i Holstebro efter 1969.
Køber 15-3-1918 (51-708) af Anders Christian Henrik Andersen, da boende i Allingåbro, nærings-bevis som bagermester i Spjald 25-8-1916.
Gift i Holstebro 1911 med Karen Ardahl: født i Struer 1885, død i Holstebro 1960.
                      Børn:
                      1: Svend Erik: 1911-2003, prokurist i Holstebro.
                      2: Peter Børge: 1916-1986, glarmester i Ikast.
                      3: Kaj: 1918-1973, født i Spjald, bagermester i Holstebro.
                      4: Thorkild: 1921-1970, bosat i Holstebro.

Frants Kristian Peter Alexander Lauridsen:
Født i Gåsdal, SV matr.15 1890, død i Stadilø 1922, begravet i Brejning. Gårdejer.
Køber 8-10-1919 (11-159). Næringsbevis som bager i Spjald 25-10-1919.
Gift i Herning 1919 med enke Bothilde Marie Madsen: født i Vorgod 1890, død i Herning 1965.
                      Børn:
                      1: Ketty Sofie Langberg: 1913 i Herning, hendes datter i 1.ægteskab.
                      2: Anna Alexandra: 1920 i Brejning, gift med Kristian K. Larsen i Herning 1941, død i Herning 2005. Vestre kirkegård.
                      3: Harriet Gunda: 1921 i Stadilø.

Ditlev Christensen:
Født Staby 1888, død i Spjald 1978.
Køber 8-12-1920 (12-156). Næringsbevis som bagermester i Spjald 10-12-1921.
Køber 21-10-1925 (16-680) Brgd.matr.1ce af træhandler Jacob Andersen.
Ifølge folketælling 1940 havde han en bagersvend, to bagerlærlinge og en ekspedient ansat.
Gift i Tim 1919 med Helene Kathrine Jensen: født i Tim 1897, død i Spjald 1988.
                      Børn:
                      1: Johanne Margrethe: 1920 i Fårup.
                      2: Svend Aage: 1923, tvilling.
                      3: Anne Lise Katrine: 1923, tvilling.
                      4: Kaj Erik: 1927.
                      5: Hans: 1928.
Familien flytter til Vestergade 14.
Reinholdt Sørensen fortalte i 1991, at Ditlev Christensen og murermester Jens Sørensen på Hotellet og flere andre af byens borgere godt kunne lide et festligt lag. Engang var de mødtes på Brejning kro, og da bølgerne gik højest, stak Ditlev Christensen til Jens Sørensen om en gammel gæld, han mente, denne havde til ham. Jens Sørensen påstod, at han havde betalt, hvorefter Ditlev Christensen rejste sig op og gik hen og stak ham en lussing, idet han sagde: ”Ja, det passer for dig, men du har aldrig fået kvittering, så det har du nu” !

Hans Christian Jensen:
Køber 1-8-1944, kom fra Esbjerg, bagermester.

Otto Jensen:
Køber 15-11-1945, kom fra Videbæk, bagermester.

Poul Gerner Olsen:
Køber 1-4-1948, bosat i Uldum, bagermester, solgte bageriet videre samme dag.

Villy Nielsen:
Køber 1-4-1948, kom fra Ramsherred, Assens, bagermester.

Otto Jensen:
Køber 1-4-1949, køber bageriet med alt udstyr, butikken og varebilen Ford 1937, nu bosat i Ringkøbing.

Ib Ibsen Bremland:
Født i Gammelby, Torsted 1924, død i Spjald 1989.
Køber 1-4-1952, bagermester. Ombygger forhuset.
Gift i Nr. Omme 1952 med Dagny Andersen: født i Grønbjerg 1932, død i Spjald 2021.
                      Børn:
                      1: Jytte: 1953, gift Poulsen.
                      2: Gitte: 1956, gift Sommer-Larsen.
                      3: Steen: 1963, eftermand.
                      4: Lotte: 1966, gift Borg Madsen. 

Steen Ibsen Bremland:
Født i Spjald 1963.
Starter som bagermester 1-10-1984, køber 19-2-1985. Ombygger og udvider bageriet. Omdanner det til Spjald Bageri ApS 4-2-2011.
Gift i Brejning 1985 med Inge-Kristine Gynther Nielsen: 1963 på Brejninggaard.
Nedlægger bageri og forretning 2016 og flytter til Husby.

Spjald Brugsforening:
Køber 1-8-2018, nedriver bygningerne samme år.

Vareindkøbsforeningen:
Hovedgaden 77, Vestlige ejerlav matrikel 12d+12f+12h+12p:

I 1889 byggede gdr. Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård, et hus til Brejning afdeling af Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening, der var oprettet i 1886. Søren Kudsk Sørensen fra Faster blev ansat til at bestyre butikken. Foreningens medlemmer kunne afgive bestilling på varer i butikken. Bestillingerne indsendtes til hovedkontoret, som entrerede med de billigste grossister. Man undgik på den måde at skulle have et stort lager ude i de enkelte forretninger, som dog havde et udvalg til daglig handel. Man fik næringsbevis på brændevinssalg i 26-3-1891. Vareindkøbsforeningen ophørte 1-10-1901 ifølge Brejning sogneråds forhandlingsprotokol, men købmandshandelen fortsatte i huset. I forbindelse med sit giftermål i 1896 byggede Søren Kudsk Sørensen den del af huset mod syd, som i dag har matrikelnumrene 12d+f+r, mens det oprindelige hus blev udstykket i to ejendomme i 1924 og 1926, se nedenfor.

Søren Kudsk Sørensen:
Født i Faster 1868, død i Vildbjerg 1944, begravet i Spjald. Se SV matr.23a.
Han var udlært som købmand hos Cecilius Pedersen, Brænderigården.
Køber 27-6-1894 (35-272) V matr.12d+f+h+p af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Sælger 9-12-1896 (37-65) V matr.12h+p til tømrer Christian Peder Christiansen (svoger).
Køber 2-8-1899 (39-104) V matr.12r af den samme.
Han fik næringsbevis som købmand 23-12-1893 uden tilladelse til at handle med brændevin. Kaldtes ”Søren Forening”.
Gift i Brejning 1894 med Severine Mathiasen: født i Sdr. Søndergård 1874, død i Spjald 1912.
                      Børn:
                      1: Jakob: 1895-1900.
                      2: Mathias: 1897-1947, savværksejer i Boest, Nr. Snede..
                      3: Anne Margrethe: 1898-1977, gift i Nr. Omme 1919 med Jens Christian Nielsen Egeslund, baneformand ved No og Ringkøbing station.
                      4 Jakob: 1900.
                      5: Karen: 1903-1985, gift i Hover 1926 med tømrer Ole Vastrup.
                      6: Kristian: 1905-1980, gdr. i Givskud, Tørring sogn..
                      7: Jacobine Karoline: 1907.
                      8: Aksel: 1909.
                      9: Betty: 1912, gift 1.1931 med mekaniker Karl Kristian Otto Pedersen, Spjald,
                                      (1905-1944), gift 2 i Skjern 1946 med overportør Thorvald Larsen, Skjern. 

Mathias Mikkelsen
Auktionsskøde 24-9-1902 (41-348) på V matr.12d+f+r, Søren K. Sørensens svigerfar i Sdr. Søndergård, V matr.20, som overtog ejendommen efter tvangsauktion.
Familien blev boende, og Søren Kudsk Sørensen fortsatte med købmandshandel, men gik konkurs i 1910, og i den forbindelse blev hans ret til brændevinshandel opsagt 10-10-1910 af hans kurator, sagfører Kamp i Ringkøbing.

Niels Christian Søndergaard:
Køber 2-3-1910 (46-649) V matr.12d+f+r, Søren K. Sørensens svoger, se Sig, V matr.21.
Køber 28-1-1914 (49-52) V matr.12aa fra Nr. Søndergård.

Jacob Sørensen:
Køber 20-12-1916 (50-695) V matr.12d+f+r+aa, Søren K. Sørensens far, se SV matr.23a.
Købmand Jens Madsen Stougaard A/S, Holstebro fik næringsbrev som detailhandler i både Vestlige ejerlav matrikel 12d og 12m 22-6-1916, altså i den periode, hvor de to forretninger ikke blev betjent af andre. Se under Hovedgaden 50.

Peder Kristian Pedersen:
Køber 17-12-1919 (11-368) V matr.12d+f+r+aa, handelsgartner i Spjald, se Hovedgaden 54.
Han lod i sommeren 1923 opføre brandgavle mellem de tre ejendomsparter, som ifølge tinglysning ikke måtte fjernes.
Sælger 19-3-1924 (15-459) V matr.12as+au+ax til Peder Huager Pedersen, Opsund matr.1y.
Sælger 10-2-1926 (17-9) V matr.12aa+at+av+ay til Mads Helenus Mikkelsen Ahle.

Signe Jepsen / Jeppesen:
Født i Troldhede 1896.
Køber 6-2-1924 V matr.12d+f+r af Peder Kristian Pedersen.
Hun fik næringsbevis som høker 13-2-1924. Viktualiehandlerske i folketælling 1925.
Herfra er matrikelnummeret V matr. 12d+f+r.

Niels Kjærgaard Bro:
Født i Tim 1888, død i Ulfborg 1959.
Køber 23-8-1928, arbejdsmand i Tim.
Får næringsbevis som høker 29-11-1928, flytter til Ulfborg.

Christen Thomsen:
Født i No 1876, død i Spjald 1940.
Køber 15-8-1929, ølhandler, tidligere vognmand i Spjald, Brgd.matr1bø, se dér, kom fra Kærhus SV matr.20, se dér. Han havde en høkerbevilling fra 15-4-1912 og tilladelse til handel med skattepligtig øl fra 19-4-1926.

Kirstine Thomsen:
Født i No 1886, død i Ringkøbing 1968, begravet i Brejning.
Skifteudskrift 15-5-1943, forriges enke, arver huset 1940.

Peder Randbæk Christensen:
Født i Hovedgaden 56, Spjald 1915, død i Spjald 1991.
Køber 15-5-1943, drev øl- og tobakshandel. Tømrermester, se Hovedgaden 49, V matr.19g.

Thomas Thomsen:
Født i Kvong 1889, død i Vestergade 12, Spjald 1961.
Køber 19-3-1946, drev øl- og tobakshandel, kom fra Vantinggård, SV matr.19, se dér.
Bygger hus i Vestergade 12 i 1960.

Reinholdt Sørensen:
Født i Kornum 1915, død i Spjald 2015.
Lagerbestyrer i RAG Spjald afdeling.
Køber 11-6-1960. Hans kone drev øl- og tobakshandel, indtil han overtog den ved hendes død.
Gift i Herborg 1941 med Signe Johanne / Jonna Christensen: født i Ølgod 1908, død i Spjald 1985.
                      Børn:
                      1: Inger Marie: 1942, gift med gdr. Jens Chr. Dahl, Resen, nu Struer.
                      2: Henning: 1946, elektriker i Spjald.
                      3: Grethe Urup: 1950-1975, død i Spjald.

Bent Hansen:
Køber 3-6-2009, forretningen nedlægges, ejendommen udlejes til beboelse.

Hovedgaden 78, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1br+1cd:
Hans Bertelsen Kamp:
Født i Kamp, Nr. Gørding 1856, død 1925, begravet i Nr. Omme.
Køber 23-7-1902, tinglæst 19-1-1910 (46-608) Brgd.matr.1br af Christine Høy, Ringkøbing.
Han kom fra Grønbjerg som enkemand og byggede slagtehus 1901 med beboelse nede på grunden sammen med smedjen i nr.76.
Køber 26-1-1910 (46-616) Brgd. matr.1cd Christine Høj, Ringkøbing og byggede forhuset med beboelse og butik sammen med smedens nye hus ved hovedgaden.
Anna Vanting (se Hovedgaden 69) fortalte i 1976, at Hans Kamp ikke kunne skyde de heste, han skulle slagte, men han fik i stedet skræddermester Jens Chr. Nielsen fra Hovedgaden 69 lige overfor til at skyde dem.

Peder Marinus Cecilius Pedersen Rudmose:
Køber 15-10-1913 (48-542) ejendom og slagteri. Se videre om ham under Hovedgaden 4.
Navnebevis 12-9-1917 (51-276) på efternavnet Rudmose.
Sælger 10-1-1917 (50-720) Brgd.matr.1fr til SV matr.8f.

Peder Christian Balleby:
Født 1876 i Vejhus, Tørring, Lemvig.
Køber 12-9-1917 (51-276) (51-277) ejendom og slagterivirksomhed.
Køber 10-4-1918 (51-770) Brgd. matr.1ef+1dæ af slagter Niels Christian Nielsen.
Køber 12-12-1917 (51-443) Brgd.matr.1fr fra SV matr.8f.
Sælger 4-4-1918 (51-769) Brgd.matr.1fr til Laurids Lauridsen, Gaasdal.

Jens Christian Pedersen Balleby:
Født i Vejhus, Tørring 1880, død i Spjald 1946.
Bevilling 22-5-1916 på navnet Balleby.
Køber 10-3-1920 (11-535) matriklerne med hus og slagteri. Forrige ejers broder. Kom fra Møborg.
Sælger 20-2-1924 (15-391) Brgd.1ef+1dæ til Fanuel Lauridsen.
Gift i Møborg 1901 med Nielsine Nielsen Overgaard: født i Møborg 1875, død i København 1969, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Mary: 1902, fabriksarbejderske i København 1952.
                      2: Bertel: 1904, slagtersvend i Spjald 1952, gift med Magdalene Jonassen, Spjald Mølle (1915-1947).
                      3: Harry Christian: 1905, slagtermester i Sjørring, Thy 1952.
                      4: Hjalmar: 1914, gift i Brejning 1938 med Lilly Amanda Friis, damefrisør, han var slagtersvend i Spjald 1952. Flytter til København.

Harry Christian Balleby:
Født i Møborg 1905.
Køber 11-9-1947 af moderen, Nielsine Balleby, bygninger, slagteredskaber og varebil Ford 1931. 

Niels Bank:
Køber 23-6-1951, ejendom og slagtervirksomhed, kom fra Ulfborg.

Svend Aage Holm:
Køber 15-7-1956 ejendom og slagtervirksomhed.

Mads Hansen:
Født på Brejninggaards Mark 1929, død i Spjald 1994. Se stamtavle over familien.
Køber 11-8-1958 ejendom og slagtervirksomhed.
Gift i Tørring, Vejle 1961 med Else Sørensen: født i Givskud 1940. Barnebarn af købmand Søren Kusk Sørensen, Vareindkøbsforeningen.

Else Hansen:
Arver 28-9-1994, tinglæst 7-10-1998, forrige ejers enke.
Sælger 7-10-1998 den østlige grund med slagtehuset til bagermester Steen Ibsen Bremland, slagtehuset nedbrydes dette år sammen med bageriets mellem bygning.
Sælger 12-8-2005 forhuset med jord til bagermester Steen Ibsen Bremland.

Spjald Brugsforening:
Køber 1-8-2018, river bygningerne ned samme år og bygger vaskehal på stedet.

Hovedgaden 79, Vestlige ejerlav matrikel 12as+12au+12ax:
Peder Huager Pedersen: Opsund matr.1y.
Køber 19-3-1924 (15-459) V matr.12as+au+ax af gartner P. C. Pedersen.
Kom fra Opsund matr.1y, se videre om familien dér. Hovedgaden 79 + Hovedgaden 81 er den oprindelige Vareindkøbsforening, som blev delt i to ejerdele.

Niels Faartoft Jensen:
Køber 1-5-1934 af arvingerne efter Marie og Peder Huager Pedersen, der begge døde i 1934.
Han ejer Spjald mølle, se videre dér.

Christian Christoffersen:
Født i Hårby, Venge, Skanderborg 1875, død i Spjald 1952, begravet i Veng. Gravsten.
Skomagermester. Ugift.
Køber 1-4-1936.

Jens Christian Madsen:
Køber 17-4-1952 ejendommen med skomagerværktøj og maskiner af afdødes arvinger, tre søstre, Karen Nielsen, København, Edel Hjerrild, Ørnstrup og Johanne Caroline Christoffersen, Hårby, Skanderborg.
Han var født 1904 og var landbrugsmedhjælper i Fjelstervang og blev gift i Hedensted i 1953, mens han stadig var landbrugsmedhjælper i Fjelstervang. Broder til eftermanden.

Thorvald Madsen:
Født i Abildtrup, Vorgod 1917, død i Spjald 1994.
Skomagermester fra 1946 i Spjald. Se Skolegade 3. Se Randbæk matr.4g, som faderen ejede fra 1920. Broder til formanden.
Køber 1953. Har først boet til leje i broderens hus fra 1951. Kom fra Skolegade 3. Flytter til Has-selvej 7 i 1977.
Gift 1 i Brejning 1947 (ophævet) med Edith Tove Hankelbjerg: født i Sandbæk matr.2b+c 1916, død i Spjald 1987, organist, musiker.
Gift borgerligt i Thisted 1955 med Kamma Elisabeth Yde: født i Sennels 1929, død i Spjald 2008.
                      Børn:
                      1: John Yde: 1955, politibetjent 1983-2012. Bedemand i Bullerup, Munkebo.
                      2: Linda Yde: 1957. Bosat i Timring.

Asta Marie Brunsgaard Olsen:
Født i Brejning 1933, død i Spjald 1981.
Køber 1-9-1977, kom fra Kinvad, Randbæk matr.24b.

Klaus Nielsen:
Køber 18-2-1982 af forriges arvinger.

Niels Ingo Svendsen:
Født i Opsund matr.1ab, Fuglehøjvej 5 1959, død i Spjald 2001.
Køber 7-9-1984.

Birgit Jørgensen:
Køber 29-7-1987.

Poul Erik Nielsen:
Køber 1-7-1995. Ejendomsmægler, bor Muldbjergvej 16, Spjald.
Ejendommen lejes ud.

Hovedgaden 80, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bi:
Georg Christian Jeppesen:
Født i Vester Nebel, Vejle 1863. Flytter fra byen i 1901, død i København 1955.
Køber 19-7-1899 (39-93) af konsul Chr. Høj¸ Ringkøbing. Han drev vognmandsforretning fra ejendommen, som han byggede dette år, kom fra Ringkøbingvej 33, Opsund matr.2a. Se dér.
Gift i Brejning 1889 med Karen Kirstine Kristensen: født i Opsund matr.2a 1868. Ant. død 1930.
                      Børn:
                      1: Kristian Peter: 1891 i Opsund.
                      2: Marius: 1897 i Opsund, bosat som arbejdsmand i København 1920.
                      3: Anna Elisabeth: 1900.

Christian Peder Christiansen:
Køber 20-3-1901 (40-295), kom fra Hovedgaden 73, se videre der.

Peder Bagge Pedersen (Bach):
Født i Ådum 1881. Se Brejningvej 12, smedjen, SV matr.8e m.fl. Flytter fra byen i 1910.
Mageskifter 17-2-1905 Hovedgaden 73 med Christian Peder Christiansen.
Han gik konkurs 14-4-1906, men blev boende til 1909, idet træhandler M. P. Christensen, Skjern, somvar højstbydende ved auktionen, undlod at lade ejendommen udlægge til sig, men overdrog altså denne ret til eftermanden i 1909. Broder til Niels Bach, Hovedgaden 72.
Navnebevis for Peder Bagge Bach 23-6-1909 (46-415). Karetmager. Bror til smed Niels Pedersen i Hovedgaden 76 og smed Peder Randeris Bach i Kirkebyen.
Gift i Brejning 1905 med Margrethe Bertelsen Kamp: født i Nr. Omme 1885, død i Spjald 1909.
Hendes far var Hans Bertelsen Kamp, slagter i Hovedgaden 78.
                      Børn:
                      1: Erikke: 1905.
                      2: Iver Kristian: 1906.
                      3: Maren Kirstine Birgitte: 1908.

Peder Kristian Pedersen:
Født i Ringkøbing 1883, død i Spjald 1960.
Skifteudlægsskøde 23-6-1909 (46-415) efter tvangsauktion. Gartner i Spjald, se videre under Byskellet 53, V matr.21c+d.

Christian (Kristian) Højbjerg Petersen:
Født i Ringkøbing 1879, død i Spjald 1941.
Køber 26-10-1910 (47-114). Forrige ejers broder. Se Kærhusvej 3, SV matr.8.
Han fik bevilling som detailhandler og brændevinshandler 29-1-1910. Brændevinshandelen blev igen opsagt 25-2-1914.
Han startede som dagvognskusk på ruten Spjald-Skjern. Han var den første bestyrer på elværket, men kun mindre end et år. Derefter blev han pakhuskarl hos broderen Vilhelm Pedersen og fortsatte her hos Lindberg som lagerforvalter til sin død i 1941.

Jens Christian Balleby:
Køber 6-10-1941 af boet, slagtermester i Hovedgaden 78.

Nielsine Balleby:
Skifteudskrift 6-11-1947 på ejendommen, forrige ejers enke.

Viggo August Thomsen:
Køber 10-11-1952 ejendommen, hvoraf to lokaler var udlejede.

Helmi Bork Lauridsen:
Født i Finland 1895, død i Spjald 1964.
Køber 28-3-1960, kom fra Ladegården, Brgd.matr.1s,1at, se videre dér.

Jens Mastrup Andersen:
Født i Viftrup, R matr.1g+h 1924, død i Spjald 2001.
Køber 27-9-1965, tømrermester. Kom fra Svalevej 5.
Gift i Sanderum 1952 med Ebba Johanne Augustenborg Nielsen: født i Odense Ansgar fra Sanderum 1929, død i Spjald 1992.
                      Børn:
                      1: Jette Lykke: 1950 i Odense Ansgar fra Sanderum.
                      2: Karl Mastrup: 1953-1954.
                      3: Dødfødt datter: 1958.
                      4: Poul Mastrup: 1961.

Poul Mastrup Andersen:
Arver 2001, forrige ejers søn, fisker. Flytter til Struer.

Erling Damgaard:
Køber huset 23-9-2002.

Inga Bunch:
Køber 1-10-2004, bosat i Holstebro, datteren Anita Visby Bunch lejer huset.

Bent Hansen:
Køber huset 7-10-2011, bosat i Videbæk, lejer ud til Anita Visby Bunch.

Spjald Brugsforening:
Køber 1-3-2020, bygningen nedrives samme år og der bygges vaskehal på stedet i 2021.

Hovedgaden 81, Vestlige ejerlav matrikel 12aa+12at+12av+12ay:
Mads Helenus Mikkelsen Ahle:
Født i Borris 1890.
Køber 10-2-1926 (17-9) V matr.12aa+at+av+ay af gartner P. C. Pedersen.
Det oplyses, da han sælger ejendommen, at den er udlejet til urmager Christen Christensen for 45 kr. pr. måned.
Gift 1927 med Karen Marie Eline Madsen.
I 1940 boede familien i Hover, Vejle.

Christian Frederik Christensen:
Født i Brejning 1884, død i Haunstrup 1968.
Køber 24-2-1928, bosat i Opsund, men ejer ingen ejendom.
Gift i Sdr. Lem 1913 og 1934. Husmand i Rind 1913, gårdejer i Sdr. Lem 1934.

Peder Nielsen, gdr. i Hee & Jørgen B. Jensen, Hanning Hedegård:
Overtager ejendommen 31-1-1929 efter tvangsauktion.

Christen Christensen:
Født i Randbæk matr.6k 1884, død i Spjald 1978.
Køber 1-6-1929, fogedudlægsskødet 27-4-1931.
Urmager, boede som lejer i ejendommen fra før 1926, kom nok fra Hovedgaden 56 i 1921, se dér.

Asger Kristensen:
Køber 26-9 & 1-11-1960 ejendommen og butikken, malermester i Spjald.

Karen Agerbo Taulborg:
Født på Grenen 1911, død i Spjald 1981, kom fra Ølstrupvej 3, enke.
Køber 1963.

Niels Aksel Olesen:
Køber 1-10-1982 af forriges fem arvinger.

Jan Høyer Olesen:
Køber 12-3-1986.

Per Svendsen:
Køber 29-1-1987.

Jan Burgaard Madsen:
Køber 3-8-1988.

Per Mortensen:
Køber 23-9-1993.

Jesper Faartoft:
Køber 14-6-2000.

Allan Bækdal Jensen:
Køber 3-7-2006. Født på Ringkøbingvej 47.

David Jørgensen:
Køber 1-9-2010.

Hovedgaden 82, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1kq:
Ditlev Christensen:
Køber 9-9-1949 af Severine Christiane Mortensen, Hovedgaden 86, del af matr.1bg, hvorpå den oprindelige rejsestald til Hovedgaden 86 havde ligget. Han var bagermester, se Hovedgaden76. Der var den klausul på matriklen, at der ikke måtte være købmands- og kolonialhandel på stedet.

Villiam Evald Larsen:
Født i Nr. Mosegård 1902, død i Borbjerg 1993.
Køber 21-4-1949 og bygger hus på grunden sidst på året 1949. Han var lastbilvognmand.
Gift på Varde Rådhus 1939 med Thora Grønborg: født 1911, død i Borbjerg 1989, hun havde damefrisørsalon i huset.
                      Børn:
                      1: Hans Peer Holm: 1935 i Esbjerg (hendes).
                      2: Lis Grønborg: 1940, cand. jur. gift med dyrlæge Henning Grønborg-Pedersen, Borbjerg.

Wilhelm Nielsen:
Køber 17-3-1987.

Søren Kristian Højbak Jonasen:
Auktionsskøde 22-3-1991 efter tvangsauktion 14-1-1991.

Mette Hagenau Andersen & Tonny Juul Andersen:
Køber 20-7-2000. Kom fra Viborg.

Hovedgaden 84, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bg+1bh:
Lars Andersen:
Født i Pig, Hanning 1855, død i Aarhus 1941.
Køber 31-5-1899 (38-580) V matr.1bg+1bh af konsul Chr. Høy (Brænderigården). Kom fra Lille Højmose, R matr.2, se videre om familien dér.
Bygger i foråret 1898, inden købet af grunden tinglyses, 12 fag stuehus i grundmur med tagpap langs hovedvejen indrettet fra nord i den østre side med bagerstue, bryggers og køkken, i den vestre side fra nord med butik, forstue og to stuer samt et overkammer. I foråret 1899 tilføjede han en kørestald med porte i begge ender samt i østre side gæstestald mod syd og slagtehus mod nord. Det var hans plan, at der skulle drives kro i stuehuset, men sognerådet var imod, og ville ikke anbefale sagen til amtet, der stod for bevillingerne. Han havde i øvrigt heller ikke bevilling til at drive bageri, men har måske tænkt sig at ansætte en bager. Det er nok derfor, at han solgte det hele. 

Hans Christian Bank Jeppesen:
Køber 31-5-1899 (38-580) den bebyggede ejendom. Han var tømmerhandler og købmand i Skjern.
Han var født i Vorgod kro 1854 og døde i Skjern 1906.

Peter Vilhelm Petersen:
Født i Ringkøbing 1877, død i Humlebæk 1968.
Han flyttede ind i huset og begyndte købmandshandelen, efter han var blevet gift i København i 1900. Han fik bevilling som detaillist og til handel med brændevin 2-4-1900. Bevillingen til brændevinshandel blev opsagt for bestandig 23-11-1907. Detaillist bevillingen blev ombyttet til en bevilling som købmand 27-3-1917. Hans regnskabsbøger med start i 1904 findes på Egnsmuseet.
Køber 28-9-1904 (43-178) bygningerne.
Køber 11-10-1905 (44-76) Brgd. matr.1cb af Carl Christian Junge, Spjaldgård.
Han fik hjælp hertil af konsul Jens Peter Laursen, Ringkøbing, som senere overtog hele boet. Hans forældre flyttede med fra Kirkebyen sammen med deres øvrige børn, og hans far blev forretningsfører for P. Kristensen, Skjern, som han solgte varer for, da han jo p.g. af sin konkurs i Kirkebyen ikke kunne handle selvstændigt. Se SV matr.8, Kær-husvej 3.
I 1904 byggede han det første pakhus øst for stuehuset, som var en udbygning af et oprindeligt hus med kostald og brændselsrum. Han udbyggede pakhuset i 1907 og ind-retttede hestestald på bygningens østside.
I 1907 byggede han 2 fag til nordenden af stuehuset, og butikken blev flyttet til husets sydende, samt 3 fag mod øst, som blev til køkken. Ovenover blev der indrettet et værelse.
Gift i Sct. Pauls sogn, København 1900 med Anna Dorthea Rützou: født på Melholt, Dronninglund 1878, død i Humlebæk 1961.
                      Børn:
                      1: Cecilius Rudolf Rützou Petersen: 1900-1992, telegrafist, København..
                      2: Carl Gustav Rützou Petersen: 1905-1975, antagelig København.
                      3: Johan Rützou-Petersen: 1910-2003. Bosat i København, død og begravet i Hvalsø. Grosserer.
Han lejede købmandsforretning og hus ud til Jens Falksen Mortensen i 1911, og familien flyttede til Hovedgaden 86, Brgd. matr.1ca.

Jens Falksen Mortensen:
Født i Vesløs 1886, død i Spjald 1941.
Han lejer købmandsforretning og hus 15-11-1911. Han kom dette år fra Skanderborg.
Han fik bevilling stil detailhandel og brændevinshandel 15-11-1911. Brændevinsbevillingen blev opsagt 26-3-1918, men blev genoptaget 19-12-1924.
Køber 22-12-1920 (12-207) ejendommen, V matr.1bg+1bh+1cb+1gi+1gk.
Køber 18-7-1923 (14-677) V matr.12ap+12aq af Jørgen Andreas Jørgensen og Margrethe Kirstine, tidligere ejer af Spjald mølle, V matr.12b.
Køber 5-12-1923 Brgd.matr.1ge af Karl Andersen, Spjaldgård.
Tilladelse 27-2-1932 for Det danske Petroleums Aktieselskab til at opstille et benzin tankanlæg på Brgd.matr.1bg og drive det i mindst 20 år fra denne dato.
Gift i Vestervig 1912 med Severine (Laurine) Christiane Christensen: født i Vestervig 1886, død i Spjald 1978. Hun var syerske i Kalkjær ved vielsen, han købmand i Brejning.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1913.
                      2: Ebba: 1915-1986, gift 1943 med Holger Holmegaard Bech, efterfølger.
                      3: Valborg: 1923-1978, gift Jepsen, bosat i Roskilde og senere i Pennsylvania, USA. Bisat i Brejning.

Severine Christiane Mortensen: (Hun var døbt Laurine, men kaldes Severine):
Arver 24-11-1941, skifteudskrift 20-4-1944 som adkomst på ejendommen Brgd. matr.1bg+1ge m.fl. Forrige ejers enke. Hun drev købmandsforretningen videre.

Ebba Bech:
Født i Spjald 1915, død i Spjald 1896.
Skifteattest 7-6-1979 som adkomst på Brgd. matr.1bg+1ge. Forrige ejers datter.
Gift i Brejning 1943 med Holger Kristian Holmegaard Bech: født i Hårby, Odense 1915, død i Spjald 1973. Han drev købmandshandelen videre. Hun overtog efter hans død.
                      Børn:
                      1: Irene Holmegaard: 1945, født i Roskilde Domsogn, gift med postekspeditør Leif Jonassen, Spjald-Skjern.
                      2: Else Holmegaard: 1947, født i Roskilde Domsogn, gift med Edvard Christian Nielsen, elektriker.
                      3: Jens Erik: 1951-2023, født i Roskilde domsogn. Bosat i Mejdal, Holstebro.

Edvard Christian Nielsen:
Født Pårup 1937, død i Spjald 2021.
Gift i Brejning med Else Bech: født 1947 under moderens besøg i Roskilde domsogn 1947.
Køber 12-5-1982 ejendommen, elektriker, så købmandsforretningen ophører sidst på året, og der drives installationsforretning fra stedet. Forrige ejers svigersøn. Familien kom fra Hammerum.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A., (DLG):
Køber 21-4-2008 og lægger ejendommen under Spjald afdelingen, bygningerne nedrives 2018.

Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri:
Hovedgaden 85, Vestlige ejerlav matrikel 12c+12t+12ø:

Det første andelsmejeri blev opført i Hjedding i 1882 med så stor succes, at opførelsen af andelsmejerier bredte sig som ringe i vandet. I 1888 var turen kommet til Brejning sogn. Landmændene i Brejning, Hover og Nr. Omme sogne gik sammen om at bygge og drive et andelsmejeri, som blev placeret på en grund, som blev købt af Peter Astrup Jacobsen, Nr. Søndergård, V.12c, som selv havde en stor interesse i at få mejeriet i gang. Man holdt stiftende generalforsamling i februar 1888 og fik så bygget mejeriet i løbet af sommeren, således at mejeriet kunne begynde at virke i juli 1888. Grunden er først udstykket i maj 1889 efter Indenrigsministeriets tilladelse af 10-4-1889. Købspris 200 kr. Langt de fleste malkende landmænd i de tre sogne kom med fra starten. Brejning sogn er i den henseende lidt specielt i forhold til andre steder med et gods, idet Brejninggård ikke selv havde et særligt godt fungerende mejeri, hvorfor godsejer Kofoed også var interesseret i at være med. Man bandt sig til at levere al mælk i de næste 12 år, ligesom ko antallet skulle holdes nogenlunde konstant. Andelstankens princip med, at hver mand havde en stemme gjaldt også her, ligegyldig om man som godsejeren på Brejninggård havde 50 køer, eller hed Peder Taulborg og boede i det yderste Randbæk med blot en enkelt ko. Andelstanken var dog ikke nået helt ind i mejeriets besty-relse, de syv pladser var besat med ejerne fra de fire ud af de fem største brug, de sidste tre pladser tilfaldt en gårdmand og to husmænd, og Kofoed fra Brejninggård blev formand. Nr. Omme trådte ud i 1899, og mejeriet fortsatte som Brejning-Hover Andelsmejeri, fra 1938 som Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri, da Hover gik til Ølstrup Mejeri. Nr. Omme trådte ind i sammenslutningen igen i 1970. I 1910 var produktionen så stor, at det krævede en total ombygning af mejeriet med fritliggende stuehus..
Leverandørerne skulle jo tilbagekøbe skummetmælk og valle, og det gav anledning til mange diskussioner om centrifugemælks sundhed kontra håndskummet mælks. Den diskussion fik man også her i sognet, men nok på en måde, som man ikke lige havde forudset. Fattiggården startede som de øvrige leverandører med at levere mælk, men holdt op dermed igen i efteråret, fordi man fra amtet havde oplyst, at centrifugemælken ikke måtte bruges til fattiggårdens beboere, da der i spisereglementet var regnet med håndskummet mælk. Når så næsten al fattiggårdens mælk blev håndskummet, var der jo ikke noget at levere til mejeriet. Mejeribestyrelsen talte selvfølgelig godt for den centrifugerede mælk, som både blev opvarmet til over 70 grader, hvorved T.B. dræbtes, og som ved centrifugeringen blev renset for alle urenheder og "slim", som man jo måtte drikke sammen med den håndskummede mælk. Man ville meget gerne have en god løsning på problemet, ikke mindst, fordi interessenterne i deres husholdning brugte skummetmælken, og kunne der sættes en finger ved sundheden, var man sikker på at få vanskeligheder med tyendet, og det ville man jo gerne undgå. Det hele endte med en frikendelse af centrifugemælken. 

Interessentskabet for Andelsmejeriet i Brejning:
Køber 8-5-1889 (32-41) V matr.12c af Peder Astrup Jakobsen, Nr. Søndergård.
Køber 13-8-1902 (41-297) V matr.12t fra V matr.12a.
Køber 28-1-1914 (49-52) V matr.12ø fra V matr.12a.

                      Mejeribestyrere:
                      Lars Wilhelm Leffler:
                      Født i Göteborg Domkyrka Forsamling 1858, død i USA 1919. Svensk statsborger.
                      Mejeribestyrer 1888-1891, herefter manufakturhandler i Hovedgaden 75.
                      Han fik næringsbevis til udlændinge som købmand 22-10-1891 uden brændevinssalg.
                      Gift i Ølgod 1886 med Anne Marie Jensen født i Ølgod 1858, død i USA 1936.
                                            Børn:
                                            1: August Christian Vilhelm: 1888 i Sdr. Lem.
                                            2: Ellen Sofie Augusta Marie: 1889-1984, gift med Knut Mjølsness, La Conner, Washington, USA. 3 børn.
                                            3: Kristian Albert: 1891.
                                            4: Sofie Margrete: 1893. Faderen er manufakturhandler.
                                            5: Anna Vilhelmina: 1894. Faderen er bager.
                                            6: Harald Erik: 1898 i Bramminge.
                      Han var mejerist i Sdr. Lem ved vielsen i 1886. I 1894 lejede han af sin svoger, gårdejer Jeppe Jensen, Lindholm, Ølgod, et fuldt møblement af en værdi af 388 
                      kr, men p.g.af familieforholdene skulle der ikke svares leje af genstandene, som skulle afleveres i brugbar stand på forlangende. (B80A-SP40-fol 356 ff).
                      Familien flytter til Bramminge før 1898, hvor han var bager ved sønnens fødsel og derefter til Laholm i Sverige o.1900 og udvandrede til USA, han i 1902, hun
                      med børnene 1904. Han var arbejdsmand, hun bager.

                      Anders Jørgensen Schmidt:
                      Født i Bårslund, Sdr. Hygum 1861, død i Øster Lindet 1931, begr. i Rødding.
                      Mejeribestyrer 1891-1895. Hans første kone, Trine Kjems, døde i Hanning 1890.
                      Gift 2. i Tårup 1894, Viborg med Marie Nicoline Kristiansen Vraa: født i Borup 1867, Taarup sogn. Mejerske.
                                            Barn (født i Brejning):
                                            1: Ingrid Katrine: 1894.
                      Familien flytter til Øster Linnet i 1895.

                      Hans Nielsen:
                      Født i Ejby, Køge 1863.
                      Mejeribestyrer 1895-1915. Ifølge folketælling 1901 kom han til mejeriet i 1895.
                      Gift 1896 med Bothilde Emilie Pedersen: født i Vivild 1871, død i København 1957.
                                            Børn:
                                            1: Gudrun Kathrine: 1896.
                                            2: Marie Kristine: 1898.

                      Anders Ulfkjær Lillelund:
                      Født i Ulfborg 1883, død i Spjald 1971.
                      Mejeribestyrer i Ulfborg 1912-1915. Mejeribestyrer i Brejning 1915-1955.
                      Gift i Kirke Helsinge 1912 med Else Severine Gravlund: født på Reersø, Kirke Helsinge 1883, død i Spjald 1978.
                                            Børn:
                                            1: Hans Gravlund: 1913-1995, født i Ulfborg, brugsuddeler i Spjald.
                                            2: Inger Nikoline: 1917, gift 1943 med gdr. Peder Rasmus Pedersen, Egtved. Tvilling.
                                            3: Kjær Lillelund: 1917-1917, tvilling.

                      Peter Brønden Christensen:
                      Født i Hallund 1922, død i Ringkøbing 2005.
                      Mejeribestyrer 1955-1988.
                      Gift i Biersted 1948 med Erna Ingvartine Andersen: født i Biersted 1921, død i Ringkøbing 1992.
                                            Børn:
                                            1: Mogens Brønden: 1950 i Helgenæs mejeri.
                                            2: Bodil Brønden: 1953 i do.
                                            3: Henrik Brønden: 1955 i Brejning-Muldbjerg mejeri.
                                            4: Helen Brøndum: 1957 i do.

Omkring 1945-50 blev der bygget et andelsfrysehus for sognets beboere på V matr.12bm (nu Nr. Søndergårdsvej 4a+b). Det var indrettet med et Sabro kummeanlæg med 52 bokse. Det blev nedlagt i 1970, hvor mejeriet købte bygning og grund. Der var to formænd i perioden, Karl Sørensen, Bækgård og Kristian Lauridsen, Røjkum, mens Hans Lillelund, Spjald Brugsforening, var kasserer i alle årene.
Mejeribestyrer Anders Ulfkjær Lillelund købte 1-1-1937 V matr.12bm af Martin Overgaard Jacobsen, Spjald, som så blev lejet ud til Andelsfrysehuset.
Frysehusbygningen blev nedrevet i 2021 og der blev bygget to rækkehuse på stedet.

Andelskondenseringsfabrikken for Ringkøbing Amt:
Køber 7-7-1986 mejeriet til sammenlægning med fabrikken i Nr. Vium.
Mejeriet blev nedlagt 31-3-1988.

Carlo Ramsing:
Køber 10-11-1988 bygningerne og grund til brug som lager i forbindelse med mejeriets ophør.

Brejning-Muldbjerg Gl. Mejeri ApS c/o Ole Ramsing:
Køber 1-7-2003.
Mejeribygningen blev nedrevet 2020. Mindesten hugget af Kurt Smith opstillet på grunden.

Hovedgaden 86, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ca:
Peter Vilhelm Pedersen:
Født i Ringkøbing 1877, død i Humlebæk 1968.
Køber 13-11-1907 (45-215) V matr.1ca af murermester Jens Chr. Sørensen, Hovedgaden 67.
Han startede med i efteråret 1907 at bygge dels et oplagsrum til støbegods dels et pakhus for korn og foderstoffer på grunden. Han fik tilladelse til detailhandel med brændevinssalg 12-11-1908, hvoraf handlen med brændevin blev frasagt igen 23-3-1913. Først på året 1912 var oplagsrummet for støbegods væk, til gengæld blev der bygget en motorbygning ved pakhusets nord ende indeholdende en motor til at drive en kageknuser (til kraftfoder kager) og et valseværk. Sidst på året blev der bygget yderligere et pakhus på grunden syd for det første, som skulle bruges til cement og kunstgødning. I 1918 blev der bygget yderligere to pakhuse til syd enden af det oprindelige pakhus, nu i øst-vestlig retning og med kontor i østenden.
Han bygger stort hus på grunden i 1910 bl.a. indeholdende noget så sjældent i Spjald på den tid: et badeværelse, antagelig byens første. Huset havde tag af cementsten modsat de fleste andre af byens huse, der havde paptag. Huset må vel kaldes et herskabshjem, og familien flyttede hertil, da han forpagtede købmandshandelen i Hoved-gaden 84 ud i 1911. Se dér og under Hovedgaden 88, Tømmerhandlen.
Tømmerhandler Carl Clemmensen har fortalt, at Peter Vilhelm Petersen spekulerede i opkøb af benzin, korn og foderstoffer, og da prisfaldet satte ind i 1920-ne, tabte han sin formue og måtte realisere alt i Spjald. Han og familien flyttede til Hørsholm, hvor han var manufakturhandler næsten til sin død i 1968.
Han var en meget rastløs mand. Det fortælles, at engang man ringede fra kontorets telefon og ikke kunne få forbindelse med centralen i den anden ende af byen, løb han derned for lave vrøvl, men det viste sig, at man havde glemt at trykke kontakten ind på telefonrøret.

Jens Peter Laursen:
Køber 13-8-1924 (15-763), konsul i Ringkøbing, overtog alle sælgers ejendomme.
Han var tømmerhandler i Ringkøbing, født 1867, død 1927. Byggede ”Hinges Hus”.

Martinus Svendsen:
Køber 19-11-1924 (15-954), kornhandler og ejer af Vildbjerg Mølle, overtog alle ejendomme.
Han fik bevilling som købmand på matriklen 27-1-1924.

Mikael Mikkelsen Ramsing:
Køber 29-7-1925 (16-533), kom fra Sdr. Lem, overtog alle ejendommene, bosatte sig i huset. Startede som bager i Spjald i 1891, blev så blikkenslager i Sdr. Lem og endte som tømmerhandler i Spjald.
Gift i Hover 1892 med Mette Andersen: født i Muldbjerg 1864, død i Spjald 1932.
                      Børn:
                      1: Hans:1895-1981, efterfølger i Hovedgaden 50.
                      2: Laurids Muldbjerg:1896-1952, købmand i Slagelse.
                      3: Emil Kristian: 1900, anlægsgartner i Charlottenlund.
                      4: Medum Julius: 1901-1971, isenkræmmer i Viborg.
                      5: Helga Kirstine: 1903, gift 1924 med murermester Hans Bach, Staby / Gentofte.
                      6: Meta Mathilde: 1906-1980 gift 1934 med Martin Søndergaard, Nr. Søndergård.
                      Se i øvrigt under Hovedgaden 50, 69 & 40.

Carl Knudsen Clemmensen:
Fogedudlægsskøde 30-3-1935 efter tvangsauktion 18-1-1935. Bosætter sig i huset.
Tømmerhandler, se videre under Spjald Tømmerhandel, Hovedgaden 90.

Ringkøbing Korn A/S / Th. Lindberg:
De havde allerede omkring 1925 lejet sig ind i lagerbygningerne til korn og foderstoffer, idet Thorvald Kristian Jensen Lindberg fik bevilling som købmand på matriklen 12-8-1925.
Køber 26-11-1963 huset, som Carl Clemmensen må bo i til sin død (1985), og hallerne.
Køber 6-5-1964 Brgd. matr.1lx af Jørgen Aage Olesen, Spjaldgård.
Køber 9-5-1977 Brgd.matr.1qh af Videbæk Kommune.

Superfos A/S fra 27-12-1990. Superfos Grovvarer A/S fra 7-6-1991, nu Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A., (DLG), se under Spjaldgårdvej 3.
Huset blev revet ned o.1990.

Hovedgaden 88, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1bø+1bæ:
Christen Thomsen:
Født på Voldbjerg Mark No 1876, død i Spjald 1940. Gravsten.
Køber 2-8-1905 (43-571) af Carl Christian Junge, Spjaldgård, og har bygget ejendommen samme år med hus langs hovedvejen med 6 fag beboelse i sydenden og 4 fag hestestald i nordenden samt 8 fag port indkørsel, lade og brændselshus i nordlængen.
Køber 28-2-1912 (47-555) V matr.12z+14b af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård.
I 1915 blev hestestalden omdannet til kostald, hestestalden blev flyttet til nordlængen, som blev forøget mod øst med 4 fag vognport, og så blev der bygget 10 fag lade ud fra denne mod syd.
Christen Thomsen drev vognmandsforretning fra huset. 15-4-1912 fik han dels bevilling som høker dels bevilling til brændevinshandel. Den sidste bevilling blev opsagt 13-11-1916.
Gift 1. i Ølstrup 1900 med Kristiane Nielsen: født i Ølstrup 1875, død på Rigshospitalet, København 1915, begravet i Brejning, gravsten.
                      Børn: (1.ægteskab):
                      1: Ane Kjerstine: 1901-1918, født i Sdr. Lem.
                      2: Laurence: 1903 i Sdr. Lem, gift 1926 med Friederich Heidtmann, Bilring.
                      3: Marie Kirstine: 1904-1911, født og død i Spjald.
                      4: Julie Augusta: 1906.
                      5: Ejnar Emil: 1907, gift i Bejsnap, Ølgod 1934.
                      6: Nanna Christense: 1908-1936, gift 1928 med Ole Peter Knudsen, Ringkøbing.
                      7: Christen: 1910-1962, død i Aarhus, gift 1933 med Signe Kirstine Pedersen, Vesterbæk, se Søndervang, Brejningvej 27 og SV matr.9b.
Familien flytter til Kærhus, Kærhusvej 14, se videre om familien dér.

Jens Jensen Damgaard:
Køber 14-4-1920 (11-596) V matr.1bæ+1bø+12z+14b, bor på Højmosevej 5, se dér.

Laurids Peder Lauridsen & Karl Emil Lauridsen:
Køber 23-6-1920 (11-756), de kom fra Muldbjergvej 16, se dér.
                      Laurids Peder: født på V matr.5 Muldbjergvej 16 1890, død i Glostrup 1969, begr. i Brejning.
                      Karl Emil: født på Muldbjergvej 16 1894, død i Spjald 1979, gårdejer på Muldbjergvej 12.
Brødrene drev vognmandsforretning.

Laurids Peder Lauridsen:
Eneejer 18-7-1923 (14-670).
Drev vognmandsforretning. Køber Brgd.matr.1hg, Kildevej 5, se videre dér.

Kristen Snogdal Andersen:
Født på Væggerskildevej 5 1896, død i Spjald 1976.
Køber 6-10-1926 (17-593). Se videre under Sandbæk Hedegård, Sandbæk matr.1q+r.

Søren Peder Kristensen: (blev kaldt Søren Jerrik efter faderen Erik Kristensen):
Født i Mosdal 1885, død i Ringkøbing 1957.
Køber 1-8-1927, kom fra Svendsholm, Ravnsbjergvej 10, se videre dér.
I handlen indgik 4 stive vogne, 1 fjeder fladvogn, seletøjet hertil, 4 heste, 4 køer, 1 so + 3 grise.
Han drev vognmandsforretning og mælkesalg fra hestevogn. Se Hovedgaden 58.

Nicolaj Mathias Petersen & Carl Knudsen Clemmensen, murermestre:
Køber 24-2-1939 V matr.1bæ+1bø.

Carl Knudsen Clemmensen:
Overtager 6-5-1947 Nicolaj Mathias Petersens halvdel af V matr.1bæ+1bø.
Se videre under tømmerhandlen, Hovedgaden 90.

Henry Kjeldsen:
Køber 31-3-1963 ejendommen V matr.1bæ+1bø sammen med Tømmerhandlen.

Georg Andersen:
Død i Spjald 1996.
Køber 24-5-1971 V matr.1bø med huset, lagerforvalter.

Anders Viftrup Andersen:
Køber 18-12-1996 huset af afdødes enke Edith Andersen.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A., (DLG):
Køber 21-4-2008. Ejendommen rives ned o.2010.

Hovedgaden 89, Vestlige ejerlav matrikel 12x:
Jens Andreas Peder Knudsen:
Køber 9-9-1908 (46-99). Se Randbæk matr.6c+30o og Randbæk matr.7.
Kom fra V matr.12k. Grunden tilskødes Jens Andreas Knudsen af Peder Astrup Jakobsen i 1905, og er jo sikkert bebygget omkring den tid. Han var dagvognsejer i 1905 og solgte også brød.
Han fik en bevilling som høker 25-5-1907. Dagvognene var byens mulighed for forbindelse udadtil, da folk ellers gik eller kørte i private hestevogne. Det var ikke nogen offentlig foreteelse, det ses f.eks. aldrig, at vognmændene har fået bevilling til dagvognskørsel. Fra Brejning gik der en rute til Skjern og to til Ringkøbing. Han havde ruten over Brejning kro til Ringkøbing, mens Jakob Søndergaard Andersen havde ruten til Skjern. Desuden gik der en rute over Ravnsbjerg til Ringkøbing.
Han opsagde sin brændevinshandel 30-1-1913.

Laurids Hansen:
Køber 23-4-1913 (48-377).
Flytter til Møllebakken 1, V matr.12e+12s, se videre om ham dér.

Mads Christian Jensen Skou:
Køber 20-9-1916 (50-512), kom fra Møllebakken1, V matr.12e+12s, se dér.
Sælger 6-2-1918 (51-??) V matr.12af til Else Marie Sand, Nr. Søndergårdsvej 2. (fol.360).

Johannes Jensen:
Køber 15-9-1920 (11-930), boede i Skolegade 18, V matr.12ar+19ae, se dér.

Viggo Beck Okholm:
Køber 3-11-1920 (12-56, kom fra Søndergård, Randbæk matr.4b m.fl., se videre dér.

Jens Kristian Jensen Tvind:
Død i huset 1969.
Køber 11-10-1922 (13-751), kom fra Skovhuset, Brgd. matr.1d (1fv+1fx), se videre om familien dér.
Gift med Othea Jensen: død i huset 1969.

Aage Madsen:
Født i Herborg 1910, død i Spjald 2004, se SV matr.8c.
Køber 9-1-1970, forrige ejeres svigersøn. Se under SV matr.34.l om familien.

Erling Sahl Rasmussen:
Køber 2-8-1984, fiskeskipper, ejer af Spjald Hotel 1983-1992.
Flytter til No.

Villy Brogaard Olesen:
Køber 22-1-2001, entreprenør i Spjald. Bosat på Bygmarken 9.
Ejendommen er omdannet til en udlejningsejendom med tre lejemål, Hovedgaden 89 A+B+C.

BRDR. LUNDBY ApS.
Køber 19-3-2008. Firmaet har adresse i Næstved.

Spjald Tømmerhandel:
Hovedgaden 90, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1co+1cp:
Jens Christian Sørensen:
Køber 4-11-1908 (46-27) parcellerne V matr.1co+1cp af Carl Christian Junge, Spjaldgård.
Han var murermester og bygmester i Spjald, se Langagergårdevej 1 og Brejninggaard, 

Jens Peter Laursen:
Køber 10-1-1912 (47-494) parcellerne V matr.1co+1cp af Jens Sørensen.
Han var tømmerhandler og konsul i Ringkøbing (1867-1927).
Købmand Wilhelm Pedersen, Hovedgaden 84, opførte et trælastpakhus på grunden, og konsul J. P. Laursen leverede trælast, som Wilhelm Pedersen solgte og afregnede med konsulen.

Peter Vilhelm Petersen:
Køber 8-11-1916 (50-587) tømmerhandlen, som blev udbygget med flere trælastpakhuse. Han var købmand i Hovedgaden 84, se videre dér.
Køber 26-2-1919 (52-546) V matr.1fh+1fi+1fr+1fs+1ft af Karl Andersen, Spjaldgård.
Køber 5-12-1923 (15-167) V matr.1gc+1gd af Karl Andersen, Spjaldgård.

Jens Peter Laursen:
Køber 13-8-1924 (15-763) tømmerhandlen igen sammen med privatboligen på Hovedgden 86.

Marius Svendsen:
Køber 19-11-1924 (15-954) alt det ovennævnte.
Han var kornhandler og ejer af Vildbjerg Mølle.

Mikael Mikkelsen Ramsing:
Køber 29-7-1925 (16-533) tømmerhandlen og privatboligen. Han kom fra Sdr. Lem.
Se Søndergårdhus, Hovedgaden 69, hvortil han flyttede i 1935.
Sælger 1-9-1931 V matr.1cp+1fh+1fs+1co+1gc til murermestrene Carl Knudsen Clemmensen & Nicolaj Mathias Petersen og købte i stedet Hovedgaden 40, se dér.

Carl Knudsen Clemmensen:
Født i Opsund matr.1f 1895, død i Spjald 1985.
Carl Clemmensen var indkaldt til Sikringsstyrelsen i Holbæk i 1917.
Næringsbevis som murer 31-5-1924.
Fogedudlægsskøde 30-3-1935 efter tvangsauktion 18-1-1935. Han var murermester sammen med Nicolaj Mathias Petersen, de købte i 1939 i fællesskab Hovedgaden 88, men i 1947 delte de forretningen mellem sig, således at Carl Clemmensen fortsatte som tømmerhandler, og Nicolaj Pedersen fortsatte som murermester, se Hovedgaden 32. Carl Clemmensen var uddannet som murer.
Gift i Brejning 1924 med Maren Sig: se videre under Spjald Afholdshotel, Hovedgaden 70.

Henry Elkjær Kjeldsen:
Køber 31-3-1963 tømmerhandlen og Hovedgaden 88 af Carl Clemmensen.
Han var ejer af Ringkøbing Tømmerhandel, se: ”Sikke en udvikling … 1947-1997”. Henry Kjeldsen, Ringkøbing Tømmerhandel A/S, 50 års jubilæum 20-9-1997.
Køber 29-6-1967 Brgd. matr.1al af gdr. Jørgen Aage Olesen, Spjaldgård.
De gamle bygninger blev revet ned i 1964 og nye bygget og der blev opkøbt yderligere jord. I 1968 blev bygget ny butik og i i 1978 blev butik og lagerhal udvidet. Tømmerhandlen ophørte 2014, bygningerne lejes ud, og ejes stadigvæk af Ringkøbing Tømmerhandel A/S.

Holms smedjeforretning og VVS:
Hovedgaden 93, Vestlige ejerlav matrikel 12am+12az:
Jens Jensen Holm:
Født i Bjørnsholm, Aalborg, 1892, død i Spjald 1975.
Køber 23-11-1921 (12-919) V matr.12an, møllehuset, af Margrethe Jørgensen, Spjald Mølle.
Sælger 9-5-1923 (14-416) V matr.12an til møller Niels Jensen Faartoft, Spjald Mølle.
Køber 14-6-1922 (13-446) V matr.12am af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger hus og smedje. Han var svend hos smedemester Niels Mølsted fra 1915. I 1916 var han og familien indsiddere i bagerforretningen, Hovedgaden 76. I smedjen findes datoen 15-6-1922 indridset i et stykke træ.
Købet 9-12-1925 (16-814) V matr.12az af samme.
Gift i Brejning 1915 med Abeline Kristine Jonassen født i Rindum 1898, død i Spjald 1980, se Spjald Mølle.
                      Børn:
                      1: Jerman Henry: 1915-2007, smedemester efter faderen.
                      2: Karl Kristian: 1917-1994, gift i Thyregod 1943. Murer i Spjald og Vinderup.
                      3: Erhard Emil: 1921-2006, bosat i Videbæk. Smedemester.
                      4: Mette Kirstine: 1924-1988, damefrisør i Skjern, ugift.
                      5: Kamma: 1929-1983, damefrisør, gift 1954 med Leif Høgdal Thomsen, død i Skjern.
                      6: Aage: 1931-2005, smedesvend, mekaniker, bosat i Spjald.
                      7: Jytte Kaja: 1935-2022, damefrisørgift med Børge Høgdal Thomsen, Videbæk.
Flytter 1948 til Vestergade 5 og 1957 til Hovedgaden 99.

Jerman Henry Holm:
Født i Spjald 1915, død i Spjald 2007, smedemester. VVS.
Køber 29-12-1961, forrige ejers søn. Startede i Videbæk som smed ved Trøstrup teglværk. Kom hjem til faderen i Spjald i 1948.
Gift i Brejning 1941 med Mette Susanne Frederikke Skaarup Pedersen: født i Rind 1921, død i Spjald 2010.
                      Børn:
                      1: Bitten: 1941-1941, født i Spjald, død i Hodsager, begravet i Brejning.
                      2: Bendt: 1942-1943, født og død i Videbæk, begravet i Brejning.
                      3: Tove: 1943, født i Videbæk.
                      4: Bendt: 1945, født i Videbæk, smed i Spjald.
                      5: Gurli: 1947, født i Videbæk.
                      6: Else: 1949-2007, født i Spjald, gift med Egon Gaasdal, Spjald.
                      7: Knud: 1950, smed i Spjald.
                      8: Hanne: 1956, gift med cykelhandler Per Ørum, Spjald.

Mette Susanne Frederikke Holm:
Sad i uskiftet bo, tinglyst 6-7-2009, forriges enke.

KBJ Holding ApS, Videbæk:
Køber 6-7-2009. Kaj Bang Jensen, Videbæk driver VVS og smedeværksted på ejendommen.

Hovedgaden 97, Vestlige ejerlav matrikel 12bb:
Peder Pedersen:
Født i Toftlund, Vildbjerg 1895.
Køber 16-2-1927 (17-933) V matr.12bb af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård, og bygger huset.
Landpost i Spjald. Han var pudser (ved jernbanen) i Ørnhøj, før han blev landpost i Spjald.
Gift i Timring 1920 med Lene Kathrine Hansen: født Najbjerg, Timring 1897.
                      Børn:
                      1: Verner: 1920 i Ørnhøj.
                      2: Tage: 1923 i Ørnhøj.

Bertel Balleby:
Født i Møborg 1904.
Køber 1-4-1936, slagter, se Hovedgaden 68.
Gift i Brejning 1935 med Magdalene Jonassen: født i Spjald Mølle 1915, død i Spjald 1947.
                      Børn:
                      1: Erling: 1935.
                      2: Inger Lise: 1945. 

Niels Kamp Sundgaard Jensen:
Født i Ørnhøj 1916, død i Ringkøbing 2010.
Køber 1-4-1948, gravemester, senere vognmand i Hover. Kom fra Randbæk matr.2f, Feldbækvej 2.
Gift i Hee 1941 med Elna Pouline Danielsen: født i Hee 1918, død i Ringkøbing 2003.
                      Barn: (2 sønner født i Hover):
                      1: Ernst: 1948-1949.

Kristian Hastrup Pedersen:
Født i Vesterbæk skole 1911, død i Skjern 1992, begravet i Brejning.
Køber 1949, kom fra V matr.3d+3e, Vesterbækvej 6, se videre dér. 

Ingeborg & Karsten Bo Jensen:
Han er født i Flynder 1948, opvokset på Kildsiggård.
Køber før 1977. Varmemester. Køber Hovedgaden 12 i 1994. 

Jørn Kristensen:
Født i Hovedgaden 49 1957, død 2019, bisat fra Brejning.
Køber før 1981.

Villy Jessen:
Født i Hoven 1929, se Brgd.matr.1hæ, Kildevej 22, død i Spjald 2010.
Køber 19-6-1985, vognmand.

Lone Anette Thomsen:
Køber 26-11-1999.
Gift på Videbæk Rådhus 2002 med Claus Faartoft¸ Spjald.

K ApS:
Køber 1-2-2022.

Hovedgaden 99, Vestlige ejerlav matrikel 12ba:
Anders Kristian Hankelbjerg:
Født i Sandbækvej 12 1888, død i Spjald 1962. Se Sandbækvej 12.
Murermester.
Køber 16-2-1927 V matr.12ba af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård. Bygger hus her.

Alfred Kristensen Kirkeby:
Født i Brejning jordemoderbolig 1884, død i Spjald 1971.
Køber 1-10-1938, kom fra Lille Vesterbæk, V matr.3b, Vesterbækvej 3, se videre dér.

Martin Bjerg Andersen:
Født på Bjerg 1916, død i Spjald 1988.
Køber 15-12-1968. Murermester, forrige ejers svigersøn.
Gift i Brejning 1949 (ophævet) med Nina Petræa Kirkeby: født i Vesterbæk 1928, død i Spjald 2003.

Aage Toft Sørensen:
Født i SV matr.5k, Rudmosevej 1, 1945.
Køber 1-5-1974. Tømreruddannet.
Bytter 1978 huset med faderens gård i Rudmose.

Ejler Sørensen:
Født i Rindum 1910, død i Spjald 1999.
Bytter sin gård på Rudmosevej 1, SV matr.5k med sønnens hus 28-3-1978.

Claus Brunsgaard Spaabæk:
Køber 15-6-1999.

Tina Marmurowicz gift Andersen:
Køber 27-7-2005.
Gift i Ørnhøj 2005 med Karsten Holm Andersen.

Børge René Kassentoft Nielsen:
Køber 15-4-2015.

Møllehuset:
Hovedgaden 100, Vestlige ejerlav matrikel 12an+12ap:
Rasmus Madsen Møller Hansen:
Født i Vorbasse 1906, død i Spjald 1998.
Køber 1-9-1936. Om de tidligere beboere af møllehuset se under Spjald mølle.
Køber 4-8-1944 V matr.12ap af Medom Søndergaard Jacobsen, Spjald.
Gift i Stadil 1932 med Asta Marie Jensen født i Stadil 1909, død i Spjald 1989.
                      Børn (født her i huset):
                      1: Hans Aage: 1938 - 2018, bosat i Ringkøbing.
                      2: Ketty Margrethe: 1940, gift med Niels Henning Dehlendorff, Spjald.
                      3: Vagn Møller: 1945-1969, omkommet på havet ved Helgoland.
Familien flytter til Bøgely, V matr.17c i 1947.

Peder Christian Glarbjerg Pedersen:
Køber 1-9-1947, kom fra Feldbæk, NV matr.5, se videre dér og under Toft, NV matr.7.

Agathe Glarbjerg født Madsen:
Arver huset 12-7-1956, forrige ejers enke i uskiftet bo.

Arthur Bech Madsen:
Født i Grønbjerg 1922, død i Spjald 2006, begravet i Nr. Omme. Salgschauffør.
Køber 1957. Der var iskiosk på stedet i en kort periode.
Gift på Ringkøbing rådhus 1952 med Ulla Svendsen: født i Odder 1931. Bosat i Spjald 2024.
                      Børn:
                      1: Mads Christian Bech: 1953 i Grønbjerg, mekaniker, eftermand i huset.
                      2: Jørgen Bech: 1960, sandblæser i Spjald.
                      3: Birgit Bech: 1963, gift med Michael Stampe Henningsen, Videbæk, Silkeborg.

Mads Christian Bech Madsen:
Køber o.1976. Mekaniker.
I forbindelse med nyetablering af Højmosevej og omlægning af Hovedvej 11 blev møllehuset eksproprieret og nedrevet o.1978. Se SV matr.34n, Gl. Landevej 23.

Hovedgaden 103, Vestlige ejerlav matrikel 12bz+12ct:
Cecilie Magdalene Jakobsen:
Født i Hemmed 1859, død i Spjald 1943. Se videre under Nr. Søndergård.
Da Cecilie Andersen solgte Nr. Søndergård 1-4-1927, beholdt hun 17 tdr. land mod øst til landevejen (A.11), mod vest fra Markedspladsens østlige skel til bækken i nord samt 2½ tdr land hedelod ved Videbæk landevej, SV matr.28b. Desuden var der eng i Randbæk matrikel 6e. De 17 tdr. land får Vestlige ejerlav matrikel 12be og får ret til 1 dags vandopstemning i vandgrøften ved det nordlige skel. Herfra udstykker Martin Overgaard Jakobsen V matr.12cs til broderen Medom Søndergaard Jakobsen 13-8-1954, hvorpå han bygger den lille ejendom med stald, Åtoften 2.
Cecilie Magdalene Jakobsen bygger huset i Hovedgaden 103 i 1927 på V matr.12bz+12ct.

Martin Overgaard Jakobsen:
Født på Nr. Søndergård 1895, død i Skjern 1971.
Køber 28-6-1928 V matr.12be+ah+ad,14c, SV 28b, Randbæk 6e.
Arver 1943 V matr.12bz+12ct.
Udstykker 13-8-1954 som nævnt V matr.12cs, Åtoften 2, til broderen Medom Søndergaard Jakobsen.
Indtil han flytter fra Spjald udstykker han en del af ejendommens parceller til parcelhuse omkring Vestergade.
Gift i Brejning 1934 med Meta Mathilde Ramsing: født i Sdr. Lem 1906, død i Skjern 1980.
                      Børn:
                      1: Peer Søndergaard: 1935, cykelhandler i Sdr. Lem.
                      2: Børge Ramsing: 1939.
                      3: Gemma Lis Overgaard: 1942, gift Pedersen.

Jens Jensen Holm:
Født i Bjørnsholm 1892, død i Spjald 1975.
Køber 3-9-1957, smedemester i Spjald, se under Hovedgaden 93. 

Abeline Kristine Holm:
Født i Rindum 1898, død i Spjald 1980, se Spjald Mølle.
Arver 10-2-1976, forrige ejers enke.

Henry, Karl, Erhard, Mette & Aage Holm, Kamma & Jytte Thomsen:
Skifteattest som adkomst 18-11-1980, forrige ejeres børn.

Ib Bremland:
Født i Gammelby, Torsted 1924, død i Spjald 1989.
Køber 14-12-1983, bagermester i Hovedgaden 66, se videre dér.

Dagny Bremland:
Født 1932, død i Spjald 2021.
Køber 12-11-1993 V matr.12bz og 12ct, forrige ejers enke.

Heidi Fink Rasmussen & Karsten Kunstmann Rasmussen:
Køber 16-3-2006.

Karsten Kunstmann Rasmussen:
Eneejer 1-3-2011.

Hovedgaden 107, Vestlige ejerlav matrikel 12bø:
Martin Bjerg Andersen:
Født i Bjerg, Feldbækvej 3, 1918, død i Spjald 1988.
Køber 1962, murermester, bygger hus med forretning med handel med pålæg og tilberedte kødprodukter, som drives af hans kone Nina Petrea Kirkeby: født på Vester-bækvej 3, 1928, død i Spjald 2003. Gift i Brejning 1949 (ophævet), se Hovedgaden 93. Udsalget stopper 1974. 

Johannes Nielsen:
Køber o.1976. Svejser.

Per Ørum:
Født i Levring 1940, død i Spjald 2023.
Gift med Hanne Holm, se Hovedgaden 93.
Køber 1-11-1979, smedesvend. Opretter Spjald Cykelhandel.

Hanne Ørum:
Arver 25-10-2023 huset. 

Hovedgaden 109, Vestlige ejerlav matrikel 12br:
Anders Kristian Hankelbjerg:
Født i Sandbækvej 12 1888, død i Vestergade 20, Spjald 1962.
Køber 25-8-1939 en parcel af V matr.12be af Martin Overgaard Jakobsen, Spjald og bygger hus. Han var murermester og musiker. Se videre på Sandbækvej 7. 

Jens Peder Poulsen Damtoft:
Født i Vinding 1907, død i Spjald 2005, begravet i Vinding.
Køber 6-8-1943, han var vognmand, senere minkavler, se Ølstrupvej 2. Han kom fra Agerfeld.
Tilladelse til navnet Damtoft 11-4-1945.

Kristen Nielsen Egeslund:
Født i Haderup 1867, død i Spjald 1957
Køber 11-6-1949. Se under Jordemoderhuset, Holstebrovej 1, og Hovedgaden 21.

Erling Gejl Christensen:
Køber 11-6-1949, han var fiskehandler i Hvide Sande. 

Jens Christian Jensen:
Født Jebjerg 1893, død i Spjald 1980.
Køber 23-11-1953, kom fra Store Snogdal, Holstebrovej 6. Kalder huset Bakkehuset.

Thora Ottilie Jensen:
Født i Sædding 1896, død i Spjald 1985.
Arver 1980 tinglyst 1-4-1985, forrige ejers enke.

Alex Nielsen:
Køber 1-4-1985, mekaniker i Spjald, se Ravnsbjergvej 6.

Niels Ingo Svendsen:
Køber 5-1-1996. Se Hovedgaden 2.

Peter Faartoft:
Køber 6-4-2001.

Ole Lauridsen & Nora Irene Nygaard Lauridsen:
Køber 26-5-2005.

Line Lund Sørensen Riisom & Jimmi Chris Riisom:
Køber 22-12-2006.

Gitte Lærkenfeldt Rødgaard & Lars Jul Hansen:
Køber 5-4-2022 på tvangsauktion, bor i Hovedgaden 111. 

Hovedgaden 111, Vestlige ejerlav matrikel 12bn:
Gregers Højmose:
Født i Store Højmose 1874, død i Spjald 1943.
Køber 15-3-1937 parcellen V matr.12bn af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergaard og bygger ejendommen. Kom fra Uggerholt, Højmoseven 9.

Jeppe Jensen Kassentoft:
Født i Kassentoft 1897, død i Spjald 1967.
Køber 1-6-1943 af forrige ejers enke Pedersine Højmose, i uskiftet bo. Handelsmand. Se Vestergade 7, hvor han bor.

Niels Ejner Kristiansen:
Født i V matr.6e 1902, død i Brejning Kirkeby 1958.
Køber 1-11-1945. Han var vognmand. Kom fra Fuglehøjvej 7. Se Opsund matrikel 2l+2m.

Michael Johannes Lillelund:
Køber 11-6-1946, landpolitibetjent, kom fra Ringkøbing. Køber ejendommen med 30 høns og markredskaber.

Jeppe Jensen Kassentoft:
Køber ejendommen igen 1-11-1946.

Frands Lindholdt Lauridsen:
Født på Brejningvej 36, 1928, død i Spjald 2005.
Køber 9-10-1958. Handelsmand.
Køber 11-6-1964 Brgd. matr.1dm af Jens Senius Pedersen, Ølstrupvej 15, V matr.6b.
Gift med Stinne Lauridsen, ingen børn.

Bent Møller:
Køber 7-7-1998. Søn af Spjald skoles pedel, Hans Møller.

Lars Jul Hansen:
Køber 2-6-1999. Fra Vesterbækvej 6.

Højmosevej: 

Højmosevej 2, Vestlige ejerlav matrikel 14k:
Videbæk kommune:
Ejer grunden efter ekspropriation af en del af Karl Emil Damgaards jord, Højmosevej 5, vedrørende forlægning af Møllebakken 29-6-1977, hvor dette areal blev afskåret og udlagt til byggeri. 13-3-1979 udstedes deklarationer mellem Vejdirektoratet og ejeren vedrørende Hovedvej 11. 

John Nielsen:
Køber 1-3-1979. Bosat i Skjern.
Forhandleroverenskomst med Uno-X Benzin, Herning 6-3-1979, aflyst 1-12-1987.
Bygger tankanlæg og autoværksted.

Jens Christian Nielsen:
Køber 1-8-1982.
Forhandleroverenskomst med Uno-X, Herning 15-6-1984, aflyst 1-12-1987.
Bygger beboelse og kiosk i 1983.

Morten Sørensen:
Køber 16-10-1986. 

Erik Munkholm Nielsen:
Køber 26-3-1992 arealet.

Ayad Muzahim Hussein Al-Sammarraie & Sawsan Tarek Abdul Redha:
Køber 22-9-2003.

Atlas Invest ApS, Klaus Garde Nielsen, direktør, 8270 Højbjerg:
Køber 26-4-2005 af konkursboet.

Jørgen Tang Nielsen:
Køber 11-8-2005.
Navnet er nu JTN Auto. 
Forhandler først Shell benzin, derefter Esso benzin.

Resten af Højmosevej findes under Vestlige ejerlav og Randbæk ejerlav.

Kildevej: 

Kildevej 1, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1 jr:
Anders Marinus Jørgensen:
Født i Snejbjerg 1885, død i Spjald efter 1969.
Køber 3-2-1931 parcellen af gdr. Mads Kristian Graversen og bygger hus, cementstøber, ansat hos Petersen & Clemmensen, Cementstøberiet i Spjald, hvor de også boede i starten. Der blev gravet sand på grunden, hvor han byggede hus. Hans kone havde pensionat i huset.
Køber 3-9-1947 Brgd.matr.1kr af Mads Kristian Graversen, Virkelyst.
Sælger 30-6-1958 parcellen til snedkermester Henrik Kristian Grønbech. Se Østervænget 3.
Gift i Vorgod 1913 med Ane Johanne Laura Mikkelsen: født i Vorgod 1887, død i Spjald 1962.
                      Børn:
                      1: Maren Kirstine Johanne: 1914 i Vorgod -2000, gift 1935 med Niels Kristiansen,
                                                                     (1906-1994), gårdejer, Vantingvej 3, Brejning.
                      2: Ane Margrethe: 1916 i do., gift i Brejning 1940 med Hans Lorenzen Schmidt, Vester Nebel, Ribe, husmand.
                      3: Kristiane: 1918 i do.
                      4: Niels: 1920 i do. - 1999, eftermand i huset.
                      5: Nikoline Kirstine: 1922 i do., gift i Brejning 1946 med Aage Dollaris Leegaard, Vinkel, barbersvend.
                      6: Nanna Franziska: 1925 i Spjald.
                      7: Kaj: 1927-1950, i Spjald.

Niels Jørgensen:
Født i Vorgod 1920, død i Spjald 1999.
Køber 11-8-1962, forrige ejers søn.
Gift i Nr. Omme 1956 med Hilda Halkjær: født i Nr. Omme 1930, død i Spjald 1998.
                      Børn: (indtil 1960):
                      1: John: 1957.
                      2: Knud: 1959.
                      3: Malene: 1970, gift Kristiansen, Ørnhøj.

Theresa Nielsen & Anders Johan Østervig Nielsen:
Køber 8-10-1999 af boet efter Niels Jørgensen.

Janni Buch Kristensen & John Kjeldgaard Kristensen:
Køber 21-12-2001. Kom fra Østervænget 12.

John Kjeldgaard Kristensen:
Eneejer 1-7-2003.

Lene Vang Jensen:
Køber 6-7-2004. Kom fra Ølstrup.

Kildevej 2, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1no:
Brejning Kommune, fra 28-5-1970 Videbæk Kommune:
Køber Brgd. matr.1no 16-10-1968, det gamle cementstøberi, som en del af Brgd. matr.1cq+1gb af murermester Nicolaj Mathias Petersens fire sønner. Cementstøberiet var bygget i 1910 af tømrermester Niels Stampe i Hovedgaden 42.
Kommunen bygger jordemoderbolig og –konsultation på matriklen i 1968 under amtets tilsyn.
Distriktsjordemoder Johanne Marie Adamsen ansat som distriktsjordemoder 1-9-1968, død 1974, begravet i Løgumkloster.
Ved hendes død nedlægges distriktsjordemoderembedet i Spjald, Videbæk kommune.
Hun køber 15-11-1971 parcel V matr.12dq af Videbæk Kommune. Ved hendes død arves parcellen af stud.med. Lise-Lotte Margrethe Laursen, Brønshøj, som sælger den igen til Videbæk Kommune 1-2-1975, (Kærager 2).

Poul Dynes Cecilius Kristensen:
Født i Spjald 1926, død i Spjald 2007.
Køber 1-6-1978 af Videbæk Kommune. Boghandler, se under Hovedgaden 38. Huset har indtil da været lejet ud.

Vera Vejling Kristensen:
Født 1929, død i Spjald 2008.
Arver 23-4-2007, tinglæst 22-8-2008.

Steen Ibsen Bremland:
Køber 22-8-2008. Bagermester, se under Hovedgaden 76. Ombygger huset.

Annie Vigholt Sørensen & Evan Bækgaard Sørensen:
Køber 1-7-2011, kom fra Brejninggaardsvej 17.

Kildevej 3, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1le:
Kresten Kjerulff:
Køber 15-6-1986 af Spjald Traktorimport under konkurs.
Lægges sammen med Kildevej 10A under navnet Spjaldbo.
Se under Brejning Hovedgårds ejerlav Virkelyst, hvor Spjald Traktorimport og gården Virkelyst er beskrevet. 

Ejendomsselskabet K. K. ApS:
Overtager 1-1-2001 sammen med Kildevej 10A. Spjaldbo fortsætter på adressen.

Kildevej 4, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1gb:
Carl Knudsen Clemmensen & Nicolaj Mathias Petersen:
Køber 7-12-1925 parcellen af gdr. Mads Kristian Graversen, Kildevej 3. Murermestre.

Brejning Kommune fra 28-5-1970 Videbæk Kommune:
Køber 16-10-1978 Brgd.matr.1cq+1gb af murermester Nicolaj Pedersen fire sønner.

Poul Dynes Cecilius Kristensen:
Køber 5-1-1972 Brgd.matr.1gb af Videbæk Kommune og bygger hus på grunden.
Flytter til Kildevej 4 i 1981.

Magnus Straasø Kjær:
Køber 9-7-1981, kom fra Højmosevej 20, se videre dér.

Martin Pedersen:
Køber 13-8-1987, kom fra Vesterbækvej 1, se videre dér.

Marie Andrea Korsholm Pedersen:
Arver 7-12-1997, tinglyst 1-6-1999, forrige ejers enke.

Lisbeth Kamp Krog & Henrik Lebech Krog:
Køber 1-6-1999.

Kildevej 6, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1np:
Svend Aage Madsen:
Født i Vorgod 1942, se Brejningvej 25. Ansat i Spjald Tømmerhandel.
Køber 1-10-1971 af gartner Jens Mølgaard, Kildevej 8, og bygger hus på grunden.
Gift med Marie Borg Poulsen, født 1940 på Muldbjergvej 20.

Kildevej 8, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ko:
Jens Nygaard Mølgaard:
Født i No 1918, død i Spjald 1981.
Køber 27-2-1946 matriklen af Mads Kristian Graversen, Kildevej 3, og opretter handelsgartneri med forretning og beboelse.
Udstykker 29-11-1972 ejendommen i 6 parceller, herunder bebyggelsen på Egevej.
Gift i Torsted 1946 med Erna Gade Lauridsen: født i Torsted 1922, død i Spjald 2002. Hendes mor, Ane Marie Jensen: (1884-1955), var født i Lillebæk, død i Spjald hos datteren. Gift i Ølstrup 1908 med Jens Gade Lauridsen: (1881-1958), landmand i Torsted. Død i Spjald hos datteren.
                      1: Holger Nygaard: 1948. Bosat i Ringkøbing.
                      2: Inga Nygaard: 1951, gift med isenkræmmer Ole Ramsing, Spjald.
                      3: Niels Nygaard: 1956, tvilling. Bosat i Videbæk.
                      4: Marie Nygaard: 1956, tvilling. Gift Klidsbjerg, Holstebro.

Erna Gade Mølgaard:
Født i Torsted 1922, død i Spjald 2002.
Arver 16-9-1981 ejendommen, forrige ejers enke.

Margit Nielsen:
Køber 11-9-1987, kalder forretningen Krogs Blomster, se under Ølstrupvej 1.

Preben Madsen:
Køber 14-4-1997. Fortsatte blomsterforretningen, som til sidst blev nedlagt.

Helle Harpsøe Christensen & Gert Sander Harpsøe Christensen:
Køber 1-1-2004.

Kildevej 10, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1nz:
Benny Langhoff:
Køber 28-6-1972 af gartner Jens Mølgaard, og bygger hus med elinstallationsforretning samme år.
1972: Byens Lyspunkt.
1975: Spjald El- & Radioforretning efter nybygning mod nord, samt værkstedsbygning mod syd.

Henning Sørensen:
Køber 18-6-1979 sammen med Brgd.matr.1nu, købt 10-9-1974 af gartner Jens Mølgaard.

Ringkøbing Landbobank:
Overtager 3-3-1998 ejendommen. Forretningen nedlægges her og flyttes til det gamle varmeværk.

Egon Sørensen:
Køber 25-5-2004.

Lars Bank Sørensen:
Køber 6-10-2005.

Rebecca Pilgaard Houensgaard & Dennis Foldager Skinnerup:
Køber 21-12-2007.

Dennis Foldager Skinnerup:
Eneejer 1-4-2008.

Tina & Georg Eisenhart:
Køber 19-1-2010.

Camilla Garner Munk Stig & Martin Christian Garner Munk Stig:
Køber 15-3-2022.

Kildevej 10A, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1rb:
Kresten Kærulff:
Auktionsskøde 1-8-1985 efter tvangsauktion 18-10-1982 af Spjald Traktorimport.
Flytter møbelforretningen fra Hovedgaden 48 hertil, nu Spjaldbo.

K. K. ApS:
Overtager 1-1-2001 sammen med Kildevej 3. Møbelforretningen fortsætter uforandret.

Øvrige ejendomme på Kildevej findes under Brejning Hovedgårds ejerlav.

Muldbjergvej: 

Muldbjergvej 1, Vestlige ejerlav matrikel 21g:
Mads Bjerg Pedersen:
Køber 6-4-1946 V matr.21g af Søren Winther Christiansen, Sdr. Søndergård, og bygger hus og tømrerværksted, kom fra Svalevej 5, se videre dér.

Anna Bjerg Pedersen:
Skifteudskrift 16-8-1957 som adkomst på ejendommen, forrige ejers enke. Havde vaskeri.

Steen Andersen:
Køber 18-3-1991.

Gert Brogaard Olesen:
Køber 11-6-1992.

Mette Mary Kruse Strøm & Magnus Bagger Strøm:
Køber 2-11-1999 i lige sameje.
Køber 1-9-2013 Muldbjergvej 3, V matr.21m af Agnes Bilgrav. Huset anvendes som udhus.

Muldbjergvej 2A,2B,2C, se under Hovedgaden 17.

Muldbjergvej 3, Vestlige ejerlav matrikel 21m:
Niels Erik Nielsen:
Køber 7-8-1956, læst 22-1-1957 afdøde Mads Bjerg Pedersens tømrerværksted og inventar af skifteretten og indretter huset til beboelse. Tømrermester. Se under Hovedgaden 62.

Jens Bilgrav:
Født i Nr. Omme 1925, død i Spjald 1990.
Køber 11-2-1960, tømrer hos Niels Erik Nielsen. Familien havde siddet til leje på Langagergårdevej 3.
Gift i Vinding 1948 med Agnes Poulsen: født i Rødding, Viborg 1922, død i Spjald 2018.
                      1: Dødfødt søn: 1950.
                      2: Kristian: 1951. Læge i Randers.
                      3: Kurt: 1953-1954.
                      4: Anne Marie: 1955.

Agnes Bilgrav:
Arver 30-10-1990, forrige ejers hustru. Drev pensionat i huset i en årrække.
Sælger 1-9-2013 huset til Mette og Magnus Strøm og flytter til det gamle alderdomshjem.

De øvrige ejendomme på Muldbjergvej findes under det vestlige ejerlav.

Møllebakken: 

Møllebakken 1, Vestlige ejerlav matrikel 12e+12s:
Bodil Kirstine Graversen:
Født i Blæsbjerg V matr.6 1863, flytter til Silkeborg 1910, husejer af Ravnstrupvej 35, hvor hun døde 1934. Begravet på Horsens Østre kirkegård hos broderen Sofus Andreas og hans kone.
Køber 21-12-1892 (34-325) V matr.12e af møller Anders Nielsen og bygger hus på grunden.
Køber 11-12-1901 (40-602) V matr.12s af de tre mølleejere.
Køber 13-1-1911 (47-401) Brgd. matr.1cz+1cæ fra Spjaldgaard.
Sælger 5-5-1915 (49-396) Brgd.matr.1cæ til møllebygger Peder Chr. Christiansen, Spjald. Parcel.
Sælger 10-11-1926 Brgd.matr.1cz til Niels Chr. Søndergaard, Spjald. (Hovedgaden 60).
Hun var herreskrædder, ugift, og havde sin gamle mor boende. Hun fik næringsbevis som skrædder af kommunen 10-5-1893. Hun havde en kvindelig skrædder lærling i 1901.
Anna Vanting (se Hovdegaden 69) fortalte i 1976, at hun blev kaldt ”Bull-Kristine”, og at hun foruden skrædderiet også havde en lille slikbutik.

Jens Mogensen Jeppesen (Sundgaard):
Født i Hee 1850, død i Spjald 1916.
Køber 27-3-1912 (47-580). Se om familien under SV matr.4b og matr.15d, Hovedgaden 45 og Lille Kærhus, Kærhusvej 21.
Gift i Brejning 1874 med Abelone Poulsdatter: født i V matr.6 i 1845, død i Spjald 1937.

Mads Christian Jensen Skou:
Født i Staby 1854, død i Ved Fjorden 11, Ringkøbing 1930.
Køber 26-6-1912 (48-76). Han var rejsebud og tidligere landmand.
Gift med Maren Lauridsen: født i Stadil 1854, død i Ringkøbing 1950.
Flytter til V matr.12x, og herfra i 1920 til Ved Fjorden 11, Ringkøbing, som han ejer.

Laurids Hansen:
Født i Nr. Omme 1846, død på Vorgod Alderdomshjem 1922, begravet i Nr. Omme.
Køber 20-9-1916 (50-512). Kom fra V. matr.12x.
Gift 2. med Kathrine Elisabeth Thomsen: født i Vind 1864, død i Spjald 1915, begr. Nr. Omme.
Flytter til Ørnhøj.

Niels Peder Nielsen:
Født i Nr. Omme 1870, død i Spjald 1945.
Køber 27-3-1918 (51-739). Kusk hos vognmand Peder Rudmose, Spjald.
Gift i Sdr. Lem 1895 (ophævet) med Maren Villadsen: født i Kildsig 1870, død i Vor Frelsers sogn, København 1948. I folketælling 1916 boede de i elværkets hus. Kom fra Nr. Omme 1912.
                      Børn:
                      1: Birgitte: 1896 i Nr. Omme Fjalde matr.5.
                      2: Inger Marie: 1899 i do.
                      3: Niels Kristian: 1904 i do.
                      4: Ejnar: 1906 i do.
                      5: Valdemar: 1909 i do.
                      6: Peder: 1915, født i Spjald.
Familien flytter til Skolegade 18.

Jeppe Christian Pedersen:
Født i Snejbjerg 1853, død i Spjald 1928.
Køber 11-4-1923 (11-325). Kom fra Sandbæk matr.2b, se videre om familien dér.
Gift i Brejning 1875 med Ane Marie Madsen: født på Randerisgård 1853, død i Spjald 1928.

Mads Randeris, farmer i Audubon, Iowa, USA og Ane Kirstine Jensen f. Pedersen, Tim:
Arver ifølge skifte læst 12-4-1929 de afdøde forældres hus.

Ane Kirstine Jensen:
Køber 14-8-1936 broderens andel.

Laurids Olesen:
Født i Brejning 1900, død i Silkeborg 1967, begravet i Brejning.
Køber 14-4-1937. Arbejdsmand.
Gift i Thisted 1933 (ophævet 1948) med Else Kirstine Frederikke Pedersen Borgaard: født i Thisted 1911.
                      Børn:
                      1: Svend Benjamin Borgaard Pedersen Olesen: 1932 i Thisted.
                      2: Villy Fritz: 1934 i Skovhuset.
                      3: Hans Erik: 1938.
                      4: Grethe Kathrine: 1940.
Han flytter til familien i Skovhuset ved Brejninggaard.

Thorvald Bernhard Madsen:
Køber 11-2-1946. Bager i Spjald.

Hans Olivarius Møller:
Født i Torsted 1889, død i Spjald 1967.
Køber 10-7-1946.
Gift med Johanne Petrea Volder: født i Flynder 1883, død i Spjald 1962.

Laurids Møller:
Født i Dyrmosehus, Torsted 1913, død i Spjald 1982. Broder til Harry Møller, SV matr.8e m.fl.
Arver huset i 1967. Forrige ejers søn. Arbejdsmand, ugift, kaldet ”Ingeniøren”. Når han stegte frikadeller, lod han dem stå i panden, til fedtstoffede stivende omkring dem, hvorefter han hængte panden op på et søm over komfuret. Så kunne rotterne ikke nå frikadellerne, og han kunne ”plukke” af dem efter lyst!

Mogens Jeppesen:
Køber 12-5-1982 af formandens 7 arvinger. River huset ned og bygger nyt på grunden.

Elisabeth Gasseholm & Frey Teilmann:
Køber 20-1-1986.

Hannah Vestergaard Kjerulff & Søren Kjerulff:
Køber 6-1-1989.

Britta Kjerulff:
Auktionsskøde 15-12-1993, forrige ejers mor, se Lille Kildsig, SV matr.4.

Tage Kjerulff:
Arver 18-5-2013, enkemand efter Britta Kjerulff (1933-2013).

Adrian Dobre:
Køber 3-2-2020.

På Spjald, Spjaldgård:
Møllebakken 2, Brejning Hovedgård matr.1ac,1ag,1ah,1ai,1cl,1cm:
Gården blev bygget som fæstegård under Brejninggaard 1826 på den del af hovedgårdsmarken, der kaldtes Nr. Spjald. Følgende beboere kendes:

Mikkel Christensen Tudskær:
Født i V. Tudskær SV matr.14 1774, død i Opsund matr.5 1857.
Fæster 1-5-1826 læst 26-1-1830 (5-403) ejendommen fra Brejninggaard. De huse, han bygger på ejendommen, skal tilhøre godset. Kom fra SV matr.22, se videre dér om familien.
Han skal arbejde hver mandag hele året og desuden tirsdag fra maj til Mikkelsdag på Brejninggaard fra morgen til aften sammen med godsets karle. Får årligt en dags pløj-ning udført fra Brejninggaard for at få jorden opdyrket. Indfæstning 32 rdl, men ingen landgilde p.g.af arbejdet til godset.
Familien flytter til aftægtshuset ved Magersped, Opsund matr.5, som han fæster.

Jens Thomsen:
Født i Langergårde V matr.3 1807, død i Lille Snogdal 1870.
Fæster 14-2-1837 (7-673) huset, som Mikkel Tudskær og hustru overlader ham p.g.af svaghed.
Familien flytter til Husted V matr.7, se videre dér. Hans kone var søster til eftermanden.

Jens Christensen Tudskær:
Fæster 1839, kom fra SV matr.8, se videre dér om familien. Daglejer.
Flytter til Mose SV matr.11a som indsiddere, han var stenhugger. Se SV matr.11b.

Christen Pedersen Søndergaard:
Født i Nr. Søndergård 1807, død i V matr.3c 1867.
Fæster huset 20-12-1840 og fraskriver sig igen fæstet 17-11-1842 ifølge eftermandens fæstebrev.
Gift i Brejning med Christiane Johanne Christensdatter. Født i Vester Tudskær 1807, død i Vorgod 1879, søster til formanden.
                      Barn:
                      1: Mette Kirstine: 1842-1904, født i huset, død i Nr. Omme, gift 1873 med Niels Pedersen, karl på Brejninggaard, senere bosat i Nr. Omme.
Familien flytter til V matr.3c, se videre dér.

Tarben Thomsen:
Født i Brandbjerg, Hee o.1803.
Fæster 23-6-1843 (10-55). Opsiger igen fæstet 7-4-1866 (21-55) og får i årlig aftægt 40 rdl fra godset for begge ægtefæller. Når den ene dør bliver aftægten 20 rdl. De flytter fra sognet.
Gift med Karen Christensdatter født i Hee o.1803.

Jesper Jensen:
Født i Sdr. Lem 1834, død i Herning 1894.
Fæster 1-4-1866 (21-55) fra 1-5-1866 i 4 år til 1-4-1870 ejendommen, der består af 15 fag hus samt 2 udhuse.
Gift i Brejning 1865 med Maren Jensen født i Husted, V matr.7, 1839, død i Herning 1894. Hun var datter af ovennævnte Jens Thomsen.
                      Barn:
                      1: Jens: 1867-1870, død i Vorgod.

Niels Marius Frandsen:
Født i Slagelse Sct. Mikkels sogn 1844, død i Slagelse Sct. Mikkels sogn 1906, handelsrejsende.
Bor på gården 1870. Fæstebrev 7-12-1872 (23-471). Brodersøn af Brdr. Frandsen, Brejninggaard.
Hans marker er begrænset af Holstebrovejen mod vest, af diget langs Randbækvejen mod nord, således at det første Spjaldhus nu er indlemmet i jordstykket, af en grøft mod øst mod Brejninggaards eng og af den vej, der går mellem denne ejendom og de to andre fæsteejendomme, der lå syd herfor. Årlig afgift var 50 Rdl hvoraf de 20 Rdl gives til Tarben Thomsen, som skrevet under ham. Desuden måtte han fæste 25-30 tdr. hede øst for bækken. Fæsteafgiften var årligt 2o Rdl, som først skulle erlægges fra 1-4-1877 med 10 Rdl, og således fremover hvert halve år.
Han skulle selv bygge stuehus, som så tilhørte ham. Han overtog de tre udlænger, der var opført dels i grundmur dels i bindingsværk med stråtag, i alt 40 fag til stald, lade, lo og vognport. Heraf var der bræddeloft over 3½ fag.
I (28-98) står der, at hans fæstebrev er udstedt 8-1-1879. Det er spørgsmålet, om det ikke i stedet skulle betyde, at han frasiger sig fæstet på det tidspunkt.
Gift i Odense Sct. Hans 1867 med Marie Anne Bondo født i Frørup sogn, Haderslev 1837, død i Fredericia Michaelis sogn 1895.
                      Børn:
                      1: Karl Frands: 1868, født i Slagelse. Bosat i København 1895, gift i Finderup, Vi-borg 1895. Konfirmeret i Brejning 1882, så han må være kommer
                                                 herover igen efter 1880, hvor han i folketællingen boede sammen med familien i København. Købmandsuddannet.

                      2: Niels Henrik Hans: 1870-1880 i Frydendalsvej, Sct. Mathias sogn, København.
                      3: Kristian Marius: 1871, gasværksarbejder ved Valby gasværk, København 1912.
                      4: Ida Marie Lovise: 1872, gift i Trinitatis, Fredericia 1891 med telegrafist Frederik Miltersen, Fredericia.
Familien flytter til København før 1880, hvor de da bor på Frydendalsvej ifølge folketællingen, og hvor han er kommissær.
I 1885-86 er han kroforpagter i Ørholm, Søllerød sogn, i 1891 og 1895 bor familien i Fredericia. Som enkemand boede han først i København, senest i Slagelse som handelsrejsende.

Søren Andersen:
Født i Dalgård, Vejrum 1836, død i Kindvad, Brejning 1898. Daglejer ved agerbruget.
Indsidder fra efterår 1872 på gården, hvor han antagelig arbejder. Familien er bosat i Nr. Omme i 1870. I 1875 kaldes ejendommen Kindvad, i 1880 folketælling føres de under Røjkum.
Gift i Gimsing 1868 med Ane Jakobsen født i Naur 1843, død på alderdomshjemmet i Herning 1918.  De første børn er født før giftermålet.
                      Børn:
                      1: Andreas Marinus: 1866 i Mejrup, moderen tjente i Sofienholm, Hjerm.
                      2: Johanne Marie: 1868 i Torsted.
                      3: Dorthe Kirstine: 1869 i do., forældrene er nu gift.
                      4: Jens Janus: 1872, født på Spjald, gift i Tvis 1904, bosat i Hjerm Stationsby.
                      5: Niels: 1875, født i ”Kindvad”.
                      6: Jens Peder: 1877, født på Spjald.
                      7: Jakob: 1880-1939, født på Spjald, død i Skarrild. Gift arbejdsmand.
                      8: Niels Marius: 1881-1917, født på Spjald, død i Ringkøbing. Ugift fiskepakker.

Peder Smith:
Køber 20-6-1883 (28-98) køber Brænderigården, hvorunder Spjaldgård hører. Se videre dér.

Erik Kristensen:
Indsidder på gården i 1884, før han flytter til V matr.27e.
Efter 1872 drives ejendommen tilsyneladende væsentligst fra Brejninggaard med arbejdsmænd eller forpagtere. Der er ikke tinglyst noget. Spjaldgård drives fra Brænderigården fra 1883. Se under Brænderigården.

Niels Peder Pedersen:
Født i Lystbæk, Torsted 1859, død i Årup, Hanning 1936, begravet i Brejning. Han er forpagter på Spjaldgård 1888-1896, hvorefter han køber Lille Vesterbæk, V matr.9a, se videre dér.
Følgende indsiddere på gården døde i 1888: Anders Pedersen Vrads, tidligere Bækgård og Mariane Andersen enke efter Jens Bang Poulsen, Randbækkrog.

Christian Høy:
Køber 24-4-1899 (38-546) Spjaldgård, konsul og træhandler i Ringkøbing, P. Smiths svigersøn.

Christen / Kristen Houe Pedersen:
Født i Jordemoderhuset SV matr.23a 1873, død i Solhjem, Jægersborg by og sogn 1950.
Køber 7-6-1899 (38-602). Kom fra Nr. Nissum i 1898.
Gift i Gudum 1898 med Inger Marie Madsen Østergaard født i Gudum 1871, død Callisensvej 8, Hellerup 1944. Hendes mand er levende og arbejdsmand. Kusk i København fra 1-11-1904.
I maj 1904 boede familien i Brejning kirkeby som indsiddere i et hus.
                      Børn:
                      1: Elisabeth: 1900-1970, død på Frederiksberg.
                      2: Henriette Barbara: 1902-1995, død på Frederiksberg.
                      3: Rigmor: 1904-1905, født i Brejning kirkeby, død i Sions sogn, København.
Familien flytter til Kertemindegade 1, 4.sal, København 1-11-1904 ifølge Politiets registerblade.

Carl Christian Junge:
Født i Ringkøbing 1863, død i Mannville, Alberta, Canada 1955. Han var garvermester i Ringkø-bing ved vielsen og var Ringkøbings sidste garver. I Canada blev navnet til Younge.
Køber 10-11-1904 (43-275). Kom fra Mejrup.
Gift i Sandby, Maribo 1891 med Elna Kirstine Kristiansen Ruder født i Ullerslev, Maribo 1865.
Hun var uddannet seminarielærerinde. Død i Mannville, Alberta, Canada 1943.
                      Børn:
                      1: Margrethe: 1894 i Ringkøbing, konfirmeret i Brejning.
                      2: Oskar: 1896-1964, født i Ringkøbing, død i Mannville, Alberta, Canada.
                      3: Eva: 1898 i Ringkøbing.
                      4: Otto: 1901-1995, død i Canada.
                      5: Agnete: 1903.
                      6: Georg Ruder: 1905-1966, død i Mannville, Alberta, Canada.
                      7: Johannes: 1907-1993, født på Spjald, død i Canada.
Familien rejste i 1909 over Ringkøbing til Canada, hvor han blev farmer. Besøgte Spjald senere.

Augustinus Nielsen & Niels Birkedal:
Køber 30-8-1909 (46-607).

Iver Christian Iversen:
Født i Dejbjerg 1877, død i Nr. Omme 1962.
Køber 28-1-1911 (47-211). Kom fra Stadil.
Gift i Stadil 1910 med Ane Vilhelmine Nielsen født i Nysogn 1890, død i Grønbjerg 1960.

Laurids Peder Lauridsen, Laurids Senius Lauridsen & A. Mouritsen:
Køber 16-8-1911 (47-390).

Hans Karl Andersen:
Født i Herning 1874, død på gården 1968. Begravet i Brejning.
Køber 12-2-1914 (49-89). Kom fra Herningsholm, som han ejede. Var først bestyrer på Laulund.
Gift med Jensine Sørensen født i Vester Hæsinge, Svendborg 1875, død i Hornslet 1961. Begravet i Aarhus. Hendes navn er sat på hendes mands gravsten på Brejning kirkegård.
                      Børn:
                      1: Poul: 1906-1932, født på Laulund, Herning, død i Spjald.
                      2: Sophie: 1908 på do.
                      3: Ane Marie: 1909-2010, født på Herningholm. Gift med eftermanden på gården.
                      4: Ellen: 1912 på do.
                      5: Karen Margrethe: 1913 på do.                     

Jørgen Aage Olesen:
Født i Rindum 1903, død på gården 1986.
Køber 6-7-1935. Kom fra Kjærgård, NV matr.6.
Sælger 30-3-1981 jorden til Videbæk kommune og tilbagekøber Brgd. matr.1ag. Møllebakken 2.
Gift på Ringkøbing rådhus 1930 med Ane Marie Olesen født på Herningsholm 1909, død på Spjald Plejehjem 2010.
                      Børn:
                      1: Ruth: 1931-1999, gift 1950 med Carlo Ramsing, Spjald. Født i Kjærgård.
                      2: Karl Mogens: 1932 i do.
                      3: Bent: 1934 i do. Ejer Brgd.matr.1hh.
                      4: Poul: 1936-2023, født på Spjaldgård. Kommandørkaptajn.
                      5: Jens Kristian Muff: 1937 på do.
                      6: Hans Jørgen: 1948, medejer af Fa. Ramsing, Spjald.
                      7: Karen Marie: 1952, ejer af Spjaldgård.

Ane Marie Olesen:
Skifteretsattest 10-11-1986, forrige ejers enke.
Køber 10-5-1989 V matr.14o fra Egon Damgaard & John Pedersen, Spjaldgårdvej 9.

Karen Marie Wadim:
Født på gården 1952, forrige ejers datter, bor i Tjørring.
Køber 1-6-1999 gården med livsvarigt ophold for Ane Marie Olesen.

Karen Marie & Flemming Wadim:
Fra 24-4-2008 overdrager hun som delvis gave ½ af gården til sin mand.

Lene & Anders Damgaard Sønderby:
Køber 1-2-2017 Møllebakken 2, Brejning Hovedgård matr.1ag. Kom fra Ørnhøj.

Rikke Leana Mathiassen & Søren Kronborg Vestergaard:
Køber 1-9-2020.

Vinni Sanggaard & Kim Lehn Kristensen:
Køber 1-6-2022. 

Søndergård mølle, Spjald mølle:
Møllebakken 3, Vestlige ejerlav matr.12b+12æ:

Fra gammel tid fik bønder og godsejer kornet malet på Brejninggård vandmølle, men med møllenæringens frigivelse i 1857 var der banet mulighed for andre måder. Det blev efterhånden moderne med såkaldte hollandske møller, vindmøller, der jo nok var afhængige af vinden, men ikke af vand, som ikke altid havde flydt særligt rigeligt til vandmøllen ved Brejninggård, mens vind jo som regel ikke er nogen mangelvare i Vestjylland. Jacob Søndergård gik ind for tanken, og i 1883 solgte han en parcel, Vestlige del (V.) 12b, til møllebygger Christen Sørensen, som her byggede sin 3.vindmølle i området. Han byggede med salg for øje, og møllen med stuehus blev da også solgt til en møller, Ole Christensen, året efter. Møllen lå på Møllebakken, stuehuset lå, hvor nu hovedvejen går forbi Esso. Møllen blev en grim konkurrent til Vandmøllen, og det blev udnyttet. Sognerådet lod de to mølleejere indgive næsten årlige overslag over, hvad prisen var på at få malet Fattiggårdens korn. Godsejeren på Brejninggård indskærpede gang på gang i disse år overfor vandmøllebestyrerne, at de skulle betjene møllegæsterne på bedste måde for ikke at jage dem over til vindmøllen. Det blev nok aldrig nogen god forretning at være møller i Spjald, og efterhånden fik mange gårde deres egen mølle på taget, og med elektricitetens indførelse blev en kværn hver mands eje. Møllen brændte i 1912 og blev bygget op igen i 1913 og nedrevet mellem 1937 og 1939. I et pakhus ved møllen havde Andelsforeningen en kageknuser, som blev trukket af møllen, og i 1892 fik købmand Glistrup fra Ringkøbing lov til at drive købmandshandel fra møllehuset. Han opsagde denne bevilling igen i 1913. Møllen kaldes i mange år for Søndergård mølle, først omkring 1900 bruges navnet Spjald mølle. 

Christen Sørensen:
Køber 9-6-1883 (28-58) af Jacob Christensen, Nr. Søndergård.
Han var møllebygger og opførte en hollandsk vindmølle på stedet, den tredje vindmølle, han opførte i området. Møllehuset var bygget af cementsten med spåntag. Han boede i Skanderborg.

Ole Christensen:
Køber 16-6-1884 (48-535), bosat i Fasterkjær, Faster sogn.

Jens Kjeldsen Jensen:
Født i Sevel 1860, død i Holstebro 1903, gift arbejdsmand.
Køber 9-7-1884 (28-595), ungkarl fra Sevel.
Ved datterens fødsel i 1885 er han mølleejer. Ved sønnens fødsel i 1888 er han både arbejdsmand og mølleejer. Han døde som slagteriarbejder i Holstebro.
Gift i Brejning 1885 med Mette Cathrine Mathiasen: født i Sdr. Søndergård 1856, død i Holstebro 1941.
                      Børn:
                      1: Laura Petrea Birthe Marie: 1885-1885 i Holstebro.
                      2: Laurits Peder: 1888 i Holstebro. Til søs i 1906.
                      3: Mathias Søndergaard: 1896 i Holstebro - 1963 i Holstebro, fuldmægtig, ugift.
Familien flytter til Holstebro 1885 og forpagter møllen ud til nedenstående Anders Nielsen.

Anders Nielsen:
Født i Vester Tim 1842, død i Hovedgaden 73, Spjald 1935.
Forpagter Spjald mølle fra 1885. Ved vielsen og de første børns fødsel var han møllersvend i Ringkøbing mølle.
Køber 15-6-1892 (34-121).
Sælger 21-12-1892 V matr.12e (Møllebakken 1) til Bodil Kirstine Graversen, Vesterbæk.
Gift i Brejning 1882 med Sidsel Andersen: født i Lille Sandbæk 1859, død i Spjald 1943.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian: 1882 i Ringkøbing. Bosat i Oakland, Californien 1950. Mejerist.
                      2: Jokumine Marie: 1884 i Ringkøbing, konfirmeret i Brejning 1898. USA.
                      3: Peder Senius: 1885 i Søndergård mølle, konfirmeret i Brejning 1900. Død i Ølgod 1962. Ugift glarmester.
                      4: Jens Ingvard: 1887 i do.-1895, faldt af en hestevogn ved løbskkørsel og brækkede halsen.
                      5: Kirsten: 1888 i do. Konfirmeret i Brejning 1902. USA.
                      6: Andrea Petrea Charlotte Severine: 1890 i Spjald mølle - 1892, døde efter et slag i hovedet af møllevingen.
                      7: Jens Kristian Karl: 1891. Konfirmeret i Ølgod 1906, i tjeneste i Hejbøl. Gift i Strellev i 1916, boede i Nørtarp.
                      8: Anton Peder Charles: 1893-1976, rutebilejer i Spjald. I 1901 er han i pleje hos fasteren og familie i Agerbæk,
                                                                Hee sogn, konfirmeres her 1907.
                      9: Andersine Charlotte Severine: 1894-1989, konfirmeret i Brejning 1909,
                                                                               gift i Hanning 1923 med hmd. Peder Christian Nielsen, Hanning. Se Skolegade 18.
                      10: Jens Ingvard: 1896, konfirmeret i Ølgod 1911, tjente i Hejbøl. Bilejer og chauffør,
                                                     bosat hos forældrene i 1925, gift i Ringkøbing 1926, død i Skjern 1986.
I folketælling 1901 bor familien til leje i Sig i syd enden af Spjald, han er da uden erhverv. I 1911 bor familien i Hovedgaden 73, han er nu alderdomsunderstøttet. Ved deres guldbryllup i 1932 nævnes det, at han var medstifter af Brejning sogns sygekasse, og at 3 af børnene var immigreret til Amerika, hvor en datter var død. Se under V matr. 12h+12p.

Købmand Bertel Glistrup, Ringkøbing fik 15-10-1892 bevilling af sognerådet til at drive købmandshandel i et lejet lokale i møllen uden salg af brændevin. Bevillingen blev igen opsagt 31-3-1913.
Andelsforeningen havde pakhus ved møllen med en kageknuser, der blev trukket af møllen. Man solgte foderstoffer til landmændene herfra.

Poul Madsen, Langagergårde, Peder Andersen, Ravnsbjerg & Peder Jakobsen, Nr. Søndergård:
Fogedudlægsskøde 17-7, læst 11-12-1901 (40-601). Følgende forpagtere er kendt:

                      Ole Madsen Hansen:
                      Født 1871 i Holsted, død 1963 i Fredericia.
                      Han er mølleforpagter i folketælling 1901 og kom fra Brænderigårdens mølle, hvor han var møllersvend i 1899. 
                      I 1920 var han portør ved Statsbanerne i Tistrup.
                      Gift med Ane Margrethe Hansen: født 1874 i Hjortkær, Ribe, død 1958 i Fredericia.
                                            Børn:
                                            1: Kristian Emil: 1899 i Brænderigårdens mølle.
                                            2: Carl Vilhelm: 1901 i Spjald mølle - 1920 i Ribelund, begr. i Tistrup.

                      Christen Olav Rye Skou Olesen:
                      Møllebestyrer ifølge folketælling 1906 og tilsyneladende bosat i møllen med familien.
                      Se Randbæk matr.24b og Brejninggaards vandmølle.

                      Karl Kristian Jonassen:
                      Møllersvend fra o.1901, senere forpagter, se nedenfor.

Poul Madsen & Peder Andersen:
Ejere 28-2-1912 (47-554/555) efter Peder Jakobsens død.
Køber 28-2-1912 V.matr.12u+æ (47-555) fra Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård.

Karl Kristian Jonassen:
Født 1876 i Rindum, død 1940 i Hovedgaden 45, Spjald.
Køber 15-5-1912 (48-27), mølleforpagter i møllen i folketælling 1911, fra 1909 bosat i møllen, i 1904 møller i Brænderigårdens mølle, mellem 1905 og 1908 bosat på Gåsdal Mark som møller, antagelig møllersvend i Spjald mølle, idet Brænderigårdens mølleri var nedlagt. Sidst arbejdsmand i Spjald.
Gift i Brejning 1896 med Ane Johanne Jeppesen: født i Kildsig SV matr.4b 1876, død 1955.
                      Børn:
                      1: Jens Mogensen: 1896 i Kærhus, Brejning -1982 i Spjald, smedesvend hos smed Holm.
                      2: Abeline Kirstine: 1898 i Rindum - 1982 i Spjald, gift med smedemester Jens Holm, Spjald.
                      3: Johannes Kristian: 1899 i Ølstrup - 1964 i Spjald, arbejdsmand i Spjald, gift/fraskilt.
                      4: Carl Marius: 1901 i Brejning Mejeriby, far indsidder, - 1965 i Skjern.
                      5: Olga Marie Helena: 1902 i Brejning Mejeriby - 1954 i Viborg Sindssygehospital, begravet i Brejning.
                      6: Emil: 1904 i Brænderigården - 1963 i Spjald, bagersvend, ugift.
                      7: Harald Gustav: 1905 på Gåsdal Mark - 1966 i København.
                      8: Otto Georg: 1907 på do. - 1995 i Vinderup.
                      9: Ferdinand Leonhard Sundgaard: 1908 på do. - 1982, arbejdsmand i Spjald, gift med Mary Kassentoft.
                      10: Kristian: 1909 i Spjald mølle - 1976, arbejdsmand i Spjald, gift med Elly.
                      11: Dagny Elvira: 1910-1911 i Spjald mølle.
                      12: Djalmar Albert: 1912-2003, bosat i Spjald, ugift.
                      13: Dagny Elvira: 1914.
                      14: Magdalene: 1915 i Spjald -1947, gift 1935 med slagter Bertel Balleby, Spjald.
                      15: Julius: 1916 i Spjald, far er indsidder.
                      16: Dødfødt søn: 1919 i Spjald.

Møllen brændte i 1913 og blev genopført af en møllebygger fra Vinderup, fortalte Otto Jonassen i 1992. Den var en såkaldt hollandsk vindmølle, hvoraf de nederste 3,8 meter var grundmur, resten træskelet med brædder og spåntækning. Den var selvsvikkende, d.v.s. at møllevingerne havde klapper af træ i stedet for stofsejl, som selv regulerede sig efter, hvordan vinden var, ved svag vind lukkede, ved stærk vind åbne. Den havde ligeledes selvkrøjer, som drejede møllehatten med vingerne op mod vinden. Den havde 3 bræddelofter, 2 kværne, 1 sigtemels- / rugmels sorterer og 1 havrevalse. Vindfanget var 17,6 meter ifølge en forsikringsbeskrivelse i 1919.
Karl Kristian Jonassen fik 15-4-1912 en bevilling som høker til handel med skattepligtig øl, antagelig til møllegæsterne. Bevillingen blev ophævet 19-4-1926.
Man havde i de forskellige forsikringsbeskrivelser 1916-1919 lidt problemer med at måle afstanden til stuehuset, som lå vest for møllen. Den opgives til 31 7/10 meter i 1916, 44 meter i 1917 og 25 meter i 1919, så måske er afstanden skridtet ud !

Peter Thomsen:
Født 1888 i Randbæk matr.4g, død 1948 i Hovedgaden 56, Spjald. Vognmand m.m.
Køber 19-7-1916 (50-400) fra Randbæk, mølleforpagter i møllen i folketælling 1916. Logerende i møllen, antagelig hos Karl Kristian Jonassen. Aftaler i maj 1917 med Elektricitetsværket, at møllen skal levere strøm hertil.

Brejning Elektricitetsværk:
Køber 8-8-1917 (51-211) og indrettede den til andelsmølle.
Der blev installeret en 32 hestekraft dynamo fra Th. B. Thrige til at producere strøm til elværket.
Peter Thomsen fortsatte som møllersvend ifølge folketælling 1921, men boede i Chr. Sønderbys hus i Hovedgaden, idet familien Jonassen tilsyneladende stadig beboede møllehuset.

Jørgen Andreas Jørgensen:
Køber 20-8-1919 (52-957). Dynamoen blev fjernet.

Jørgen Votkjær Jørgensen:
Født 1892 i Ølgod, død 1920 i Spjald mølle, begravet i Ølgod. Faderen var møller i Hauge mølle, Tistrup. Han var ved at smøre møllens bevægelige dele, mens møllen var i gang og snublede og faldt ned i mølleværket, hvorved han tog meget alvorlig skade i hoved og underliv. Han var ved bevidsthed, da han kom til Ringkøbing Sygehus, hvor man gav ham morfin, hvorefter han ret hurtigt afgik ved døden, antagelig indre blødning fra ødelagt lever og milt.
Køber 29-10-1919 (11-227).
Gift i Ølgod 1919 med Margrethe Vesterby Andreasen, se nedenfor.

Margrethe Vesterby Jørgensen født Andreasen:
Født 1897 i Ølgod, død i Spjald.
Skifteretsudskrift 23-11-1921 (12-920) på møllen.
Ægtepagt 30-8-1922 (13-655), hvorefter møllen er hendes særeje i ægteskabet med stationsmester Laurits Christian Husted, Spjald.
Sælger 23-11-1921 (12-919) V matr.12an til smed Jens Jensen Holm. Der er tale om møllehuset, som senere fik vejnummeret Hovedgaden 100.

Niels Faartoft Jensen:
Født 1889 i Dejbjerg, død 1938 i Spjald.
Køber 18-7-1923 (14-628), møller.
Køber 9-5-1925 (14-416) V matr.12an fra smed Jens Jensen Holm. Skødet genlæses 19-9-1923.
Sælger 23-4-1930 V matr.12an til eftermanden (møllehuset). Der er ret til indkørsel over V. matr. 12b.
Køber 1-5-1934 V matr.12as m.fl. af arvingerne efter afdøde Maren Mikkelsen Pedersen.
Sælger 1-4-1934 V matr.12as m.fl. til skomagermester Chr. Christoffersen, Spjald.
Gift med Jensine Kirstine Borg Nielsen. Ingen børn.

Hans Larsen:
Født 1905 i Aastrup, Haderslev, død i Troldhede 1988.
Køber 14-2-1929, kom fra Oksbøl mølle, Aal sogn.
Køber 1-4-1930 V matr.12an af Niels Faartoft Jensen.
Sælger 1-9-1936 V matr.12an til arbejdsmand Rasmus Madsen Møller Hansen.
Der var installeret en 20 HK Fordson råoliemotor som hjælpekraft i møllen.
Gift i Ringkøbing 1928 med Mathilde Kjær Jensen født 1905 i Velling. Død efter 1989.
                      Børn: (født i Spjald):
                      1: Hans Christen Suurballe: 1928, gift i Troldhede 1952. Maskinarbejder, Aalborg.
                      2: Doris Surballe: 1929-1987, gift i Herning 1957, død i Herning.
                      3: Bent Suurballe: 1934-2014, født i Spjald, døbt i Troldhede, død i Skjern.
Familien flytter til Troldhede, det siges, at han hængte nøglen på mølledøren, fordi Brugsforeningen formalede kornet 10 øre billigere pr. tønde.
I hans tid blæste den ene vinge af, men blev sat på igen

Niels Faartoft Jensen:
Køber 18-1-1937 efter tvangsauktion 11-7-1935. Han fik retten til møllen overdraget af Jørgen Vesterby i Ølgod, som var pant-og udlægshaver i møllen med en pant på 1000 kr, som blev solgt for 850 kr. Pantet bestod af de murede rester af en mølle samt et dermed i forbindelse stående hønsehus 1-8-1936.
Møllen var altså under nedbrydning allerede i sommeren 1936. Møllevingerne var forud blæst ned i en storm og var endt på Nr. Søndergård mark. Ane Marie Olesen, Spjaldgård hørte, at de faldt ned, mens hun morgenmalkede. Resten af vingerne fandtes i mange år i No Stampe.
Niels Faartoft Jensen byggede den nye beboelse på møllepladsen, Møllebakken 3, som stadig findes dér.

Jensine Kirstine Jensen født Borg Nielsen:
Født i Ferring 1882, død i Spjald 1868 på De gamles Hjem.
Arver 7-5-1938, forriges enke.

Kristian Kjærgaard Svendsen:
Født i Kildsig SV matr.4c 1920, død i Hvide Sande 1997.
Køber 1-3-1955.
Gift med Kathrine Marie Svendsen: født 1921, død i Hvide Sande 1988.

Klaus Bjarne Nielsen:
Køber 7-9-1984. Flytter til Vejen.

Lilian Pedersen:
Køber 17-6-1987.

Hans Nielsen:
Køber 4-3-1991 efter tvangsauktion 28-11-1990.

Birgitte & Søren Nielsen (Sild):
Køber 30-8-1994.

Kim Gøllnitz Erhverv ApS, Glostrup:
Køber 12-7-2007.

MITHUS ApS, Haunstrup, Herning:
Køber 31-3-2009.

HEM EJD. INVEST ApS:
Køber 12-10-2010.

JERM INVEST ApS:
Køber 12-11-2013.

Marie Nørgaard Sørensen:
Køber 1-12-2021.

Møllebakken 4, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ck:
Peder Henriksen:
Født i Nysogn 1844, død i Spjald 1914. Han var broder til Anders Henriksen, Opsund matr.3.
Køber 4-11-1908 (46-27) af Carl Christian Junge, Spjaldgård, parcel, som han bygger huset på.
Han var husmand i Hestkær, Finderup og broder til Anders Henriksen, Opsund matr.3.
Gift i Gammelsogn 1873 med Mariane Nielsen: født i Gammelsogn 1849, død i Spjald 1923.
                      Børn: (1 er født i Gl. Sogn, resten er født i Hestkær, Hanning):
                      1: Henrik: 1874-1961, født i Gl. Sogn, død i Skjern, murermester.
                      2: Niels Christian: 1876, tvilling, gift i Hanning 1901, bosiddende i Nebraska, USA.
                      3: Jens: 1876, tvilling, gift i Brejning 1920, bosat i Spjald 1915.
                      4: Johanne Marie: 1879-1957, bosat i Spjald 1915, efterfølger i huset.
                      5: Kirstine: 1881-1885.   
                      6: Ane Kathrine: 1882-1963, gift 1907 med Jens Lykke Jensen, Kildsigvej 10, SV matr.5d.
                      7: Bolette: 1883, gift med C. B. Christensen, Alberte, Canada.
                      8: Erik: 1886-1966, bosat i Spjald 1915. Gift i Hanning 1916, død i Hanning. Murer.
                      9: Kirstine: 1887-1910, død i Spjald, gift 1910 med Kristen Peder Vilhelm Knudsen, plantør i Finderup (1889-1939),
                                          se Opsund matr.2o, søn: Gustav Albert Knudsen (1910-1969).
                      10: Simon: 1889-1890.

Mariane Henriksen:
Født i Gammelsogn 1849, død i Spjald 1923.
Skifteudskrift 19-5-1919 (49-407) som adkomst på huset. Fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

Johanne Marie Henriksen:
Født i Hanning 1879, død i Spjald 1957.
Køber 19-5-1915 (49-407). Hun skal give moderen husly resten af hendes levetid, ligesom hun har taget den afdøde søsters søn til sig. Ugift.

Gustav Albert Knudsen:
Født i Spjald hos sin mors forældre 1910, død i Spjald 1969.
Arver 28-7-1957 huset ifølge testamente af 29-4-1915. Forrige ejers søstersøn.
Arbejdsmand og bybud. Ugift.

Anders Henrik Lykke Jensen:
Født i SV matr.5d 1918, død i Guldager, Esbjerg 2009.
Arver 4-3-1969. Chauffør i Guldager, Esbjerg. Hans mor var Ane Kathrine Henriksen gift Jensen.

Sigfred Madsen:
Født 1926, død i Videbæk 2017.
Køber 1-8-1970, medejer af Reoval, Stadionvej 4. Se Skolegade 4, Spjald.

C. Aa. Jensen & E. K. Møller:
Køber 1-7-1983.

Alfred M. Petersen & Hans Jørgen Petersen:
Køber 11-9-1984 i lige sameje.

Bent Kousgaard Jensen:
Født i Nr. Omme 1938, død i Holstebro 2019, begravet i Brejning.
Køber 9-11-1985.
Gift i Brejning 1959 med Astrid Bjerg Pedersen: født i Skjern 1937, død i Spjald 1990, opvokset i Muldbjergvej 1, Spjald.
Han flytter til Holstebro.

Inger Fugl Hansen:
Køber 25-6-1990.

Michael Erik Hamann Jensen & Birgitte Transe Jensen:
Køber 20-9-1994, kom fra Horsens.

Møllebakken 5A, Vestlige ejerlav matrikel 12æ:
Ejvind Sørensen, Timring & John Sørensen, Grønbjerg:
Bygger dobbelthuset i 1981. Matriklen antagelig købt af Videbæk kommune.

Vagn Jensen:
Køber 24-3-1981 af ovennævnte.
Ekspedient i Spjald.

Martin Jensen:
Køber 8-3-1984.
Chauffør i Spjald. 

Launy Spåbæk:
Køber 25-4-1989.
Flytter til Skolegade 47.

Michael Leo Armose Bach Pedersen:
Køber 1-7-2005.

Benny Skovby Christensen:
Køber 1-5-2011. 

Møllebakken 5B, Vestlige ejerlav matrikel 12hv:
Ejvind Sørensen, Timring & John Sørensen, Grønbjerg:
Bygger dobbelthuset i 1981. Matriklen er en del af matrikel 12æ.

Merethe Thomsen & Henry Pedersen:
Køber 11-3-1981 af ovennævnte. 

Irene Brunsgaard Kristensen gift Ougtvig:
Køber 16-3-1983. 

Kaj Bartholin:
Køber 17-7-1989. 

Niels Andreas Pletbjerg:
Født i Pletbjerg 1916, død i Spjald 2014.
Køber 15-2-1995. Kom fra Højmosevej 19.

Anna Margrethe Pletbjerg:
Født 1934, død i Spjald 2016.
Arver 20-10-2014, forrige ejers enke.

Marlene Lande Andersen:
Køber 20-10-2016 af forrige ejers arvinger.

Frederik Lande Armose Madsen:
Køber 1-12-2018, forrige ejers søn.

Møllebakken 6, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1kø:
Vilhelm Nielsen:
Køber 15-6-1952 grunden af gdr. Jørgen Aage Olesen, Spjaldgård, og bygger hus. 

Hans Osvald Louis Bech:
Født i Hyllested Skovgårde 1924, død i Spjald 2002.
Forretningsfører i Dansk Arbejdsmands Forbund, Spjald afdeling, se Vestergade 11.
Køber 13-7-1955 efter tvangsauktion 4-1-1955.
Gift borgerligt i Humlum 1947 med Ellen Kirstine Svendsen: født i Ørum 1929, død i Lind 2022, begravet i Brejning.

Ellen Bech:
Arver 7-4-2002, forriges hustru.

Bodil & Jens Jørgen Jørgensen:
Køber 10-10-2008.

Møllebakken 8, Vestlige ejerlav matrikel 14p:
Fa. Egon Damgaard & John Thomsen Pedersen:
Del af matrikel 14i.

 Svend Erik Risom Pedersen:
Født på Mosevej 7 1940, død i Spjald 2023.
Køber 15-4-1992 af Fa. Egon Damgaard & John Thomsen Pedersen. Bygger hus.

Anna Risom Pedersen:
Arver 2023, forrige ejers enke i uskiftet bo.

Møllebakken 9, Vestlige ejerlav matrikel 14i:
Karl Emil Damgaard:
Ejer matriklen, se under Højmosevej 5.

Videbæk Kommune:
Køber 30-4-1979 af ovenstående. 

Egon Damgaard & John Thomsen Pedersen:
Køber 4-5-1979 af Videbæk Kommune. Bygmestre.

John Thomsen Pedersen:
Overtager 14-10-1998 Egon Damgaards halvpart. Bor på Søndervang 10.

René Brun Pedersen:
Køber 16-3-2001, forrige ejers søn. Bygger hus i 2002.

Nr. Søndergårdsvej:

Nr. Søndergårdsvej 2, Vestlige ejerlav matrikel 12af+12ao:
Else Marie Sand:
Født i Lykkens Prøve, Timring 1869, død i Spjald 1932.
Køber 6-2-1918 (51-578) V matr.12af af Mads Chr. Jensen Skou, V matr.12x, huset var allerede bygget. Hun drev fransk vaskeri i huset.
                      Barn:
                      1: Marius Sand: 1905-1981, tømrermester i Næsbjerg. Gift 1928 med Nielsine
                                                  Meldgaard: (1906-1999), Spjald.

Anton Lillebæk:
Køber 24-7-1918 (52-53) V matr.12af.

Else Marie Sand:
Tilbagekøber huset 12-5-1920 (11-664).
Køber 13-4-1921 (12-470) V matr.12ao af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård.
Flytter til Skolegade 9.

Jens Nielsen:
Født i Røjkum 1854, død i Spjald 1927.
Køber 11-7-1923 (14-328) V matr.12af+12ao.
Kom fra Vesterbækgård, Vesterbækvej 8, havde først i en kort periode boet i Rindum.

Karen Marie Nielsen født Andersen:
Født, død i Spjald 1932.
Arver 27-1-1927, skifteudskrift 13-4-1927 i uskiftet bo, enke efter forrige ejer.

Anders Vesterbæk Nielsen, Vesterbækgård, Nielsine Johanne gift med gdr. Niels Kristian Andersen, Kildsig og Niels Henrik Nielsen, gdr. i Harlev.
Arver 21-6-1932 huset.

Ove August Svendsen:
Født i Ringkøbing 1891, død i Spjald 1966.
Køber 1-12-1935 af forriges tre arvinger. Se Kildsigvej 15. Arbejdsmand ved vejvæsenet.
                      Børn: (alle født i Brejning undtagen 5):
                      1: Peder Husted: 1918-1967, bosat i Ringkøbing.
                      2: Kristian Kjærgaard: 1920-1997, se Møllebakken 3, død i Hvide Sande.
                      3: Agnes: 1922-2012, gift 1941 med Villiam Madsen, SV matr.12d.
                      4: Gustav: 1924-2015, arbejdsmand i Spjald.
                      5: Arne: 1925 født i Hover.
                      6: Aage: 1928.
                      7: Villy: 1930.
                      8: Bøje: 1931-1993, ejer af huset, sømand, traktorfører, tvilling.
                      9: Inga: 1931, gift 1953 med Svend Aage Berthelsen, Vejle, tvilling.
                      10: Robert: 1934-2022, arbejdsmand i Spjald.
                      11: Elna: 1935.
                      12: Gunnar: 1937-2010, arbejdsmand i Spjald, ugift.

Ane Kirstine Svendsen født Lauritsen:
Født i Struer 1896, død i Spjald 1970.
Arver 10-3-1966 i uskiftet bo, enke efter forrige ejer.

Bøje (Børge) Svendsen:
Født i Spjald 1931, død i Spjald 1993.
Køber 29-5-1968 V matr.12af+12ao, forrige ejers søn.
Gift i Japan med Toyoko Svendsen: født i Japan 1938, død i Spjald 2016.

Toyoko Svendsen:
Arvet 3-6-1993, tinglyst skøde 1-9-1999, forrige ejers enke.

Jonna Kirstine S. Andersen:
Køber 13-10-1999.

Jette Klit Søndergaard & Tommy Søndergaard:
Køber 12-4-2006. Udlejer huset.

TKS HOLDING SPJALD ApS:
Køber 31-12-2017. Huset lejes ud.

Skolegade: 

Skolegade 3, Vestlige ejerlav matrikel 19ø:
Jakob Bernhard Pedersen:
Født i Velling 1872, død i Vorgod 1947, begravet i Velling, gravsten.
Han skilte V matr.19ø fra V matr.19d+19x i 1924 og byggede hus med beboelse i nordenden, slagtehus i midten og oplagsrum i sydenden. Endnu i 1972 kunne man se krogen i loftet på det tidligere slagtehus, hvor de slagtede dyr blev hængt op, og hvor der nu var stue. Se Hovedgaden 59.

Thorvald Madsen:
Født i Abildtrup, Vorgod 1917, død i Spjald 1994.
Køber 3-4-1946, kom fra Ringkøbing, skomager, hvorfor han nedlagde slagtehuset og havde skomagerforretning på stedet.
Flytter til Hovedgaden 59 i 1951, se videre dér.

Anna Kirstine Nielsen:
Født i Dejret, Tved 1898, død i Spjald 1982.
Køber 1-7-1951, kom fra Holstebrovej 17. Sælger måtte de næste 5 år bruge værksted og lagerrum i ejendommens sydlige del. Dette blev først aflyst 1-9-1971.
Sønnen handelsmand Leo Nielsen og familie boede sammen med moderen til o.1956, hvor han byggede hus på Kildevej 12.

Signe Johanne Jensen:
Født i Lille Kærhus, SV matr.20d 1916, død i Spjald 1994, begravet i Hover.
Køber 1-9-1971, kom fra Tim. Ugift. Flytter til Ringkøbing.

Villy Bruno Larsen:
Køber 29-12-1975. Flytter til Haselvej 15.

Poul Jørgensen:
Køber 26-7-1978, chauffør.

Tove Sandal Bach:
Køber 18-10-1983. Kom fra Væggerskildevej 36, se videre dér.

Charlotte Bjerg & Peder Viftrup Andersen:
Køber 25-5-1989.

Arne Eskildsen:
Køber 2-5-1996.

Skolegade 4, Vestlige ejerlav matrikel 12ac:
Mette Elene Graversen:
Født i Hover 1869, død i Aarhus 1952.
Køber 12-2-1913 (48-307) af Cecilie Jakobsen, Nr. Søndergård. Hun var ugift syerske og kom til sognet 1902 fra Hover. Boede i folketælling 1911 i Hovedgaden 69. Byggede hus på parcellen i 1912, inden hun fik skøde på jorden.
                      Børn:
                      1: Ane Katrine Graversen: 1891 i Muldbjerg, Hover. Far: arbejdsmand Era Alfred Thomsen, Holstebro. De tjente begge i Nr. Omme 1891.
                                            Barn:
                                            1a: Anton Georg Metinus Graversen: 1912 i Spjald. Navnebevis i Aarhus 15-5-1970 på navnet Georg Graversen.                                                                                                                                                            Død i Holme sogn, Aarhus 1992. Gift.
                      2: Gudrun Nielsine Graversen 1907 på Fattiggården. Tjørnager 22-9-1943 efter tilladelse af Københavns Overpræsidium.
Hendes mor, Ane Katrine Graversen: født i 1837 i Torsted, enke, kom til sognet 1910 fra Hover og boede hos datteren, hvor hun døde i 1915.

Jacob Kjærgaard Sørensen:
Født i Ravnsbjergvej 10 1892, død i Spjald 1977.
Køber 1-1-1932, glarmester, boede i Hovedgaden 63, V matr.12m, sammen med moderen, så han og hans kone har muligvis boet her i huset nogle år.

Clemen Christen Olesen:
Født Faster 1865, død i Skjern 1951, begravet i Brejning.
Murermester, kom fra Faster. Svigerforældre til Jacob Kjærgaard Sørensen.
Køber 1-9-1939 minus en strimmel jord, der lå langs med sælgers ejendom på Hovedgaden.
Gift i Faster 1893 med Birgitte Jakobsen: født i Nr. Vium 1874, død i Spjald 1956.

Knud Christian Hansen:
Født i Ølstrup 1905, død i Spjald 1976.
Køber 20-11-1947, kom fra en nu nedlagt ejendom på Kærhusvej lige vest for efter skellet til Ølstrup. Han oprettede mælkeudsalg i en lille butik mod Skolegade.
Gift i Lønborg 1934 med Ane Marie Jørgensen: født i Stauning 1909, død i Spjald 1983.
                      Barn:
                      1: Tinna: 1943-1987, ugift, født i Ølstrup, død i Spjald.

Tinna Hansen:
Arver 15-6-1983, forrige ejers datter. 

Esther Madsen:
Køber 17-3-1989 huset af afdødes privatskiftende arvinger, Kirstine Nielsen, Spjald født Jørgensen (i Stauning 1911, død i Spjald 1997 (hendes mor), enke efter gdr. Erik Christian Nielsen (1884-1964), Vestergade 8, Spjald, tidl. Kærhusvej 16, og Katrine Hansen, Ølgod.
Kusine til Tinna Hansen. Gift med Sigfred Madsen, Reoval. Se under Møllebakken 4.

Karen & Laurids Randbæk:
Køber 15-9-1998, kom fra Væggerskildevej 16. Søskende, tidligere gårdejere på fødegården.
                      Laurids: 1914-2001.
                      Karen: 1923-2011.

Karen Randbæk:
Overtager huset 23-11-2001 efter Laurids Randbæks død.

Mai-Britt Askebjerg Gellett & Jakob Rohde Gellett:
Køber 1-6-2010.

Skolegade 6, Vestlige ejerlav matrikel 12ae+12al:
Jens Sørensen:
Født på Rækkergård, Hanning 1850, død i Spjald 1915. Gravsten.
Køber 23-6-1915 (49-434) V matr.12ae af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård.
Han var arbejdsmand i Spjald og byggede huset omkring 1914, da han ifølge skødet havde haft grunden i ”lang tid”.
Gift i Ølstrup 1878 med Ane Nielsen: født i Ølstrup 1852, død i Spjald 1934.

Ane Sørensen:
Født i Ølstrup 1852, død i Spjald 1934.
Arver 20-3-1918 (51-735), forrige ejers enke. Ingen børn. 

Jens Jensen:
Født i Røjkum 1854, død i Spjald 1939.
Køber 20-3-1918 (51-736), kom fra Røjkumvej 2, V matr.17, se videre dér.
Køber 14-1-1920 (11-411) V matr.12al af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård.

Mathias Søndergaard Pedersen:
Født i Sdr. Felding 1867, død i Spjald 1944.
Køber 24-7-1931, V matr 12ae+12al, kom fra Vantingvej 2, SV matr.10e, se videre dér.

Mariane Elisabeth Pedersen:
Født i Lillebæk 1880, død i Spjald 1954.
Sad i uskiftet bo fra 17-8-1944, forrige ejers enke.

Else Kathrine Damgaard:
Født i Bækgård 1892, død i Spjald 1984.
Køber 15-4-1955 af afdødes 6 børn, som havde skifterets attest af samme dato.
Hun var enke efter Jens Jensen Damgaard: (1879-1951), senest bosat i Højmosevej 5.

Rasmus Madsen Møller Hansen:
Født i Bække 1906, død i Spjald 1998.
Køber 11-9-1985 af afdødes 5 børn, som havde skifteretsattest af 22-1-1985. Kom fra V matr.17c.

Kirsten Birgit Juelsgaard:
Køber 19-8-1993.

Anni Zink & Magnus Spenner:
Køber 2-9-2002 i lige sameje.

Magnus Spenner:
Overtager 3-8-2004 hele ejendommen.

Hanne Horslev Iqbal:
Køber 11-1-2005, kom fra Videbæk, flytter til Kibæk.

Niels Johannes Fyrstenborg Laursen:
Køber 1-7-2015, bosat i Herning. Udlejer ejendommen, lejemål i stuen og på 1.sal fra gammel tid.

Skolegade 7, Vestlige ejerlav matrikel 19ag:
Jens Kristian Steffensen:
Født i Snejbjerg 1892, død i Spjald 1958.
Køber 9-1-1924 (15-275) af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård, og bygger hus med værksted på grunden. Malermester. Han kom til Spjald fra Tim i 1917. Familien boede til leje i Hovedgaden 58 i folketælling 1921.
Gift med Agnes Kristine Jensine Hansen: født i Sct. Johannes sogn, København 1883, død i Spjald 1951. Hun kom fra København til Spjald i 1920.
                      Børn:
                      1: Erik Damgaard: 1921-1994, faderens efterfølger.
                      2: Gerda Damgaard: 1922, gift Backhausen, Herlev.
                      3: Inger Damgaard: 1923-1923.
                      4: Henning: 1924-2007, gift i Hanning 1949, malermester i Rækker Mølle, død i Sædding.
                      5: Lise Damgaard: 1925-2002, gift 1949 med Tage Kirk, Gudum.
                      6: Dødfødt søn: 1928.

Erik Damgaard Steffensen:
Født i Spjald 1921, død i Spjald 1994.
Køber 17-9-1958 af sine søskende efter faderens død. Malermester.
Kom fra Svalevej 5.
Gift i Ølstrup 1942 med Emmy Tang: født i Ølstrup 1922, død i Spjald 2014.
                      Børn:
                      1: Ulla Tang: 1944-2008, bisat i Brejning.
                      2: Margit Agnes Tang: 1951, gift 1972 med Niels Filsø Christensen, Spjald.
                      3: Jens Kristian Tang: 1961, bor på Hovedgaden 25, Spjald.

Emmy Steffensen & Per Filsø Tang Christensen:
De ejer huset i lige sameje fra 1-1-2004, forrige ejers enke i uskiftet bo og barnebarn.

Vibeke Kjær:
Køber 28-11-2008. Kom fra Grønbjerg.

Kenneth Møllegaard Bilgrav:
Køber 1-11-2021.

Skolegade 8, Vestlige ejerlav matrikel 12aæ+12aø:
Kirstine Johannesen:
Født i Nr. Omme 1863, død i Spjald 1954.
Køber 9-12-1925 (16-815) matriklerne af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård og bygger huset. Hun kom fra Mosdalvej 1, se videre dér og under Kærhusvej 2 / 4a. 

Marius Damgaard:
Født i Højmosevej 5 1921, død i Spjald 1997.
Køber 4-6-1951, vognmand. Han skulle give sælgeren fri bolig og aftægt.
Gift i Brejning 1946 med Gerda Mortensen: født i Ramme 1921, død i Spjald 1991.
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1947.
                      2: Jørgen: 1949.
                      3: Anna Lise: 1951, gift Nielsen.
                      4: William: 1955-2020.                     

William Damgaard:
Født i Spjald 1955, død i Spjald 2020.
Arveudlægsskøde 26-9-1997. Ugift.

Søren Fabricius Hessel:
Køber 1-5-2020. 

Skolegade 9, Vestlige ejerlav matrikel 19af:
Else Marie Sand:
Født i Timring 1869, død i Spjald 1932.
Køber 25-7-1923 (17-688) parcellen af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård og bygger huset. Hun havde fransk vaskeri. Hun kom fra Nr. Søndergårdsvej 2.

Andreas Tinus Sørensen:
Født i Sdr. Omme 1873, død i Spjald 1945.
Køber 4-3-1925 (16-200), sognefoged, kom fra Ølstrupvej 13, se videre dér.

Petrine Sørensen:
Født i Ølstrup 1880, død i Spjald 1953.
Arver 26-3-1945, skifteudskrift 22-3-1954, forrige ejers enke.

Simon Hjøllund:
Født i St. Sandbæk 1897, død i Spjald 1983.
Arveudlægsskøde 22-3-1954, forrige ejers brodersøn, ejer af St. Sandbæk, sognefoged. Han er den af samtlige 10 arvinger, 9 søskendebørn og plejedatteren, der overtog huset.

Peder Christen Sørensen:
Født i Madum 1880, død i Spjald 1955.

Køber 19-3-1954, kom fra Ølstrup, ejede tidligere Ringkøbingvej 24, O. matr.2o, se videre dér.

Gerda Bech Pedersen:
Køber 28-7-1955 af forrige ejers enke, Jensine Kirstine Sørensen, kom fra Vorgod.
Hos hende boede i mange år Mogens Jensen (1895-1982) fra Lille Røjkum.

Leif Nielsen:
Køber 1-10-2002. 

Skolegade 10, Vestlige ejerlav matrikel 12by:
Arne Madsen:
Født i No 1908, død i Spjald 1949. Gartner.
Køber 25-8-1942 V matr.12by af Medom Søndergaard, Nr. Søndergård, og bygger hus.
Gift i Brejning 1933 med Metha Kirstine Søndergaard: født i Tim 1910, død i Spjald 1987.
                      Børn:
                      1: Kaj Munksgaard: 1935.
                      2: Anna Marie Munksgaard: 1938.

Metha Kirstine Madsen:
Arver 27-7-1949, skifteudskrift som adkomst 16-1-1951, forrige ejers enke.
Lyst ægtepagt 27-8-1951 som hendes særeje.
Gift 2.på Ringkøbing rådhus 1951 med Thorvald Richard Buhl: født i Skanderup, Ribe 1906, død i Spjald 1984. Arbejdsmand.
                      Hans søn:
                      1: Poul Guldberg Madsen (Lauridsen): 1947 ved Kinvadbro. Bor i Silkeborg.
                      Fælles barn:
                      1: Vagner Buhl: 1951-1951.

Christiane Damgaard:
Køber 4-5-1987. Fra 25-2-1993 er navnet Christiane Jensen.

Henrik Hegermann Sørensen:
Køber 21-3-1996.

Lene Kamp Kronholm & Emil Kamp Christensen:
Køber 1-10-2022.

Spjald Skole:
Skolegade 12, Vestlige ejerlav matrikel 12ai + matrikel 19z:
Brejning Kommune senere Videbæk Kommune nu Ringkøbing-Skjern Kommune:
Køber 20-12-1916 de to matrikler af Cecilie Magdalene Jakobsen, Nr. Søndergård.
Området blev brugt til markedsplads, boldspil, ringridning og andet.
I 1935 blev Spjald Skole bygget i grundens sydøstlige hjørne. Der er siden købt mere jord til, og skolen er meget udbygget i takt med tidens krav. Egnsmuseet findes i den oprindelige skolebygning.
Skolens hovedindgang er nu fra Halvejen 3.

Skolegade 16, Vestlige ejerlav matrikel 12bc + matrikel 19aj:
Søren Christian Nissen:
Født i Vorbasse 1857, død i Ringkøbing 1932.
Køber 16-12-1927 grundene af Cecilie Jakobsen, Nr. Søndergård og bygger huset. Snedkermester i Vorbasse fra før 1880, snedkersvend i Ringkøbing fra før 1903. Snedker i Spjald 1927. I folketælling 1930 boede han i huset sammen med Marius Terp og familie.
Gift med Ane Margrethe Andreasen, død i Ringkøbing 1903.
                      Børn:
                      1: Nis Christian Nissen: 1878, død før 1932, snedkermester i Gørding, gift med Ane
                                                               Thagaard, i København 1932. Datter og arving: Vera Thagaard
                                                                Liebgott: 1908 i Sdr. Gørding, gift og bosat i København.
                      2: Anna Johanne Jensen: 1880, gift med blikkenslager Th. H. Jensen, Kjellerup.
                      3: Andrea Nissen: 1882, bosat i Gørding, ugift
                      4: Ane Marie Didriksen: 1886, gift og bosat i Års.
                      5: Amalie Sørine Pedersen: 1893, gift med installatør Carl Pedersen, All Prospect, Illinois, U.S.A.
Arvingerne fik skifteretsattest på huset 16-12-1932. 

Ane Marie Didriksen:
Født i Vorbasse 1886, død i Esbjerg 1959.
Gift 1907 med skræddermester Andreas Thorvald Didriksen, Års.
Arveudlægsskøde 27-6-1936 fra øvrige arvinger.
Bosat i Års.

Karen Viftrup Terp født Andersen:
Født i Viftrup 1875, død i Spjald 1963.
Køber 30-4-1937.
Gift i Brejning 1906 med John Marius Terp: født i Gadbjerg 1879, død i Spjald 1962. Han var gæstgiver i Varde i 1906 og 1908, i 1920 var han gæstgiver i Vorgodby, i 1922 og fremover var han husmand i Vorgod, senere var han arbejdsmand hos Pedersen og Clemmensen, Spjald. Kørte med dyrlæge Rasmus Lykke Petersen og hjalp i praksis.
                      Børn:
                      1: Thorvald: 1906, født i Varde.
                      2: Emil: 1908-1977, født i Varde.
                      3: Ane Johanne / Anna: 1920, efterfølger i huset.

Anna / Ane Johanne Schmidt født Terp:
Født på Herning sygehus, døbt i Vorgod 1920, død i Struer 1994. Begravet på Struer kirkegård.
Køber 4-3-1961, særeje, ægtepagt. Syerske. Forældrene måtte bo i huset, så længe de levede.
Gift borgerligt af sognefoged Martin Møller, Spjald 1952 med Rudolf Willi Paul Schmidt: født 1914 i Hamborg, møbelsnedker. Ægteskabet ophævet.
                      Børn:
                      1: Ilse Terp: 1943-2012. Gift Pedersen, Struer.
                      2: Evald: 1952. Bosat i Struer.

Mogens Cedergren Bech:
Født i Nr. Omme 1933, død i Spjald 2008.
Køber 1-5-1995 af forrige ejers to privatskiftende arvinger, kom fra Væggerskildevej 28, se dér.

Aase Trab Bech:
Født i Hurup 1935.
Arver 2008, skifteretsattest 9-8-2016, enke efter forrige ejer.

Børge René Kassentoft Nielsen:
Køber 15-7-2016, udlejer huset.

Skolegade 18, Vestlige ejerlav matrikel 12ar + matrikel 19ae:
Niels Peder Nielsen:
Født i Nr. Omme 1870, død i Spjald 1945.
Han kom fra Møllebakken 1, se videre dér. Benævnes kusk ved købet.
Køber 1-8-1928 (14-707) af Cecilie Magdalene Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger huset.
Huset er udlejet før 5-11-1929 ifølge folketælling 1930 til:
                       Peder Christian Nielsen: arbejdsmand hos Petersen og Clemmensen.
                       Født i Vorgod 1893. Død i Hanning 1980. Gift i Hanning 1923 med:
                      Andersine Charlotte Severine Nielsen:
                      Født i Spjald Mølle 1894. Død i Hanning 1989.
                      Børn:
                      1: Møller: 1924 i Hanning. Gift i Thorstrup 1948. Død i Skjern 1992.
                      2: Sigrid Margrethe: 1925 i do. Død i Hanning 1935.
                      3: Marie: 1927 i do. Gift i Hanning 1948.
                      4: Gunnar: 1928 i Brejning. Død i Hanning 1933.
                      5: Vagn: 1929 i do. Gift i Skjern 1956, død i Skjern 2005.
                      6: Sigurd: 1931 i do. Død i Hanning 1933.
Familien flytter tilbage til Hanning.

Johannes Jensen (Damgaard):
Født i Ulfborg 1847, død i Spjald 1941.
Køber 1-3-1932. Se Vantinggård SV matr.19a og Dumpen SV matr.13. Havde boet i Vorgod.
Gift i Sdr. Nissum 1873 med Marie Kathrine Lauridsen: født i Sdr. Nissum 1848, død på Vantinggård 1897.
                      Børn: (ifølge boopgørelsen):                                                                                                                                                                                                                                        1: Peder Jensen Vanting: 1873-1949, eftermand, se Kratvej 7, Brgd.matr.1v,2a.
                      2: Karen Jensen: 1874-1963, gift med gdr. Niels Thuesen, Ørnhøj. Begr. Thorsted.
                                                    Sidst møller i Thorsted. En datter var gift Stjernholm, Ørnhøj.
                      3: Ane Severine Jensen: 1877-1936, gift 1. i Nr. Vium 1905 med slagtermester Gyde Christian Flodager, Troldhede, død 1906. Gift 2. i Ringkøbing 1911                                                                         med murer senere gårdejer i Thorup, Simested sogn Jens Jakobsen, død 1933. Hun døde i Aalestrup, begravet i Simested sogn og                                                                   efterlod 2 døtre, Valborg Jakobsen, Viborg og Anne Kathrine gift 1938 med møbelfabrikant Niels Hilmer Olesen, Aalestrup, Ø-                                                                       sterbølle senere møbelpolstrer i Ikast, død 1980.
                      4: Jens Damgaard Jensen: 1879-1951, Højmosevej 5, V matr.13b.
                      5: Karl Jensen: 1882-1930, gift, uden børn. Se Højgård SV matr.13 og SV matr.2a.
                      6: Ane Madsine Jensen: 1884-1953, ugift, Tarm.
                      7: Søren Holmgaard Jensen: 1887-1986, farmer i Buhl, Twin Falls, Idaho, USA, begravet på West End Cemetery, Buhl.                                                                                                                                        Stor efterslægt. I USA er navnet Soren Halmgaard Jensen.                                                                                                            

Peder Jensen Vanting:
Født i Nr. Omme 1873, død i Spjald 1949. Forrige ejers søn, arbejdsmand.
Køber 31-5-1941 af de øvrige arvinger. Se om familien under Kratvej 7, Brgd.matr.1v,2a.

Kirstine Jensen født Bach:
Født i Ådum 1877, død i Hover 1962, begravet i Brejning.
Overtog huset 10-11-1949 i uskiftet bo, forrige ejers enke.

Anton Peder Charles Nielsen:
Køber 28-3-1961, rutebilejer, se videre under Stadionvej 7.
Han betinger sig tilladelse til for Spjald Rutebiler at anvende V matr.19ae til parkering.

Knud Sørensen:
Født Simmelkær 1897, død i Spjald 1966.
Køber 23-8-1961, kom fra Brejninggaardsvej 7, Brgd.matr.1ho, se videre dér.

Ane Margrethe Sørensen født Lauridsen:
Født i SV matr.2d 1903, død i Spjald 1981.
Overtager huset i uskiftet bo 2-6-1966.

Marie Hammelsvang Kristiansen:
Født i Ølstrup 1917, død i Spjald 2002, enke efter Ernst Thorvald Kristiansen (1913-1981), gårdejer i Torhuse, senere i Nr. Omme, begravet i Brejning.
Køber 7-12-1981 af forrige ejers fire børn ifølge skifteattest 30-9-1981.

Martin Gammelgård:
Køber 8-7-2002. Flytter til Timring.

Jan Linddal Olsen:
Køber 3-10-2008.

Skolegade 26, Vestlige ejerlav matrikel 32:
Arne Kirk:
Født i Tim 1902, død i Spjald 1985.
Køber 28-3-1961 af RØHJ-banen.
Ejer af Sdr. Søndergård, Bygmarken 5, bygger aftægtshus til sig og søsteren Asta Kirk (1900-1993).

Godtfred Christensen:
Køber 6-6-1986 af afdødes 25 arvinger. Kom fra Kildevej 24.

Jørgen Kamp Hansen:
Køber 15-4-2003.

Skolegade 30, Vestlige ejerlav matrikel 37:
Svend Christian Svendsen:
Født i Tim 1902, død i Spjald 1987.
Køber 19-5-1962 af RØHJ-banen i likvidation. Kom fra Spjald Hotel.
Bygger hus og etablerer Tatol i østenden af huset samme år.
Flytter til Svalevej 8.

Eigil Burgård Madsen:
Født i Bryndum 1946, død i Spjald 2022.
Køber 1-10-1972. Kom fra Tarp, Guldager sogn.
Etablerede EM / Elite Marked i 1978. Spar købmand i 1997. Havde postbutik nogle år.
Gift 1. med Elly Mortensen. Gift 2. med Marianne Majgaard Svendsen.
Elektriker, fortsatte efter købet som købmand til udgangen af 2010.                                                                                                                                                                        Solgte forretningen, men ikke ejendommen, til Marian Engedal, Sandbækvej 20, Grønbjerg, 4-1-2011, som oprettede Kwik Spar og drev forretningen et par år, og lukkede den så.

Pernille Kjerulff Pedersen & Mathias Thorup:
Køber 1-1-2023.

Skolegade 32, Vestlige ejerlav matrikel 35:
Brejning Kommune:
Køber 7-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation. 

Thorkild Andersen:
Født 1899, død i Spjald 2000.
Køber 28-6-1967 af Brejning Kommune og bygger hus, kom fra Muldbjergvej 18.

Niels Kristian Holmgaard Jensen:
Født i St. Snogdal 1924, død i Spjald 2017.
Køber 1-4-1997, kom fra Muldbjergvej 14.

Bent Holmgaard Jensen:
Arver 1-9-2016, forrige ejers søn.

Skolegade 34, Vestlige ejerlav matrikel 36:
Brejning Kommune:
Køber 7-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation. 

Astrid Knudsen:
Født i Hover 1905, død i Spjald 1991.
Køber 28-6-1967 af Brejning Kommune og bygger hus, kom fra Muldbjergvej 7.

Anna Marie Dalgaard:
Født 1919, død i Spjald 2015.
Køber 15-3-1985. Kom fra Vesterbækvej 2.

Muhamad Saba Nuri & Fidan Osman Ibrahim:
Køber 1-7-2008.

Skolegade 38, Vestlige ejerlav matrikel 42:
Jens Peder Poulsen Damtoft:
Født i Vinding 1907, død i Spjald 2005, begravet i Vinding.
Køber 1-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation og bygger hus.
Minkavler. Gift med jordemoder Marie Damtoft, se Hovedgaden 21.

Julie Kjærgaard Kristensen:
Født 1907, død i Spjald 1980.
Køber 10-3-1976. Kom fra Kærhusvej 2D.

Hans Gertsen Christensen:
Født 1927, død i Spjald 2013.
Køber 1-12-1981 af forrige ejers arvinger, kom fra Viftrupgård.

Mette Eg Østergaard & Hans Eg:
Køber 1-8-2007. Kom fra Bøgevej 8, Spjald.

Villy Østergaard:
Køber 1-1-2009, forrige ejers far, udlejer til datteren. Gårdejer i Hovergårdevej 1, Hover.

Maria & Jesper Puggaard:
Køber 1-9-2022.

Skolegade 40, Vestlige ejerlav matrikel 39:
Benja & Preben Andersen:
Køber 7-7-1962 af RØHJ-banen og bygger huset (murermester Hankelbjerg) samme år.
Kom fra Spjald Station, se dér.
Spjald Posthus blev overflyttet hertil. Nedlagt 1976, 23-2 og flyttet til Engvang 3

Birgit Søndergaard Nielsen & Niels Henrik Larsen:
Køber 29-6-1995 af forrige ejers enke Benja Andersen.

Brian Bank Sørensen:
Køber 1-6-2001.

Inger Agnete Bank Sørensen & Aage Toft Sørensen:
Køber 1-11-2015, kom fra Rudmosevej 1. Ovennævnte ejers forældre.

Skolegade 42, Vestlige ejerlav matrikel 45:
Rasmus Lykke Petersen:
Født i Horne 1904, død i Spjald 1977.
Køber 1-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation. Dyrlæge, Stationsallé 2. Se videre dér.

Edith Helene Petersen:
Født i Sct. Johannes, København 1905, død i Spjald 1983.
Arver 17-3-1977, forrige ejers enke.

Helle Skovbjerg & Bent Østergaard Pedersen:
Køber 15-7-1984 af forrige ægtepars arvinger.
Helle Skovbjerg er sygeplejerske, Bent Østergaard læge i Spjald Lægepraksis.

Spjald Station, Det Blå Hus i Spjald:
Skolegade 43, tidligere Stationsallé 5, Vestlige ejerlav matrikel 40:
Ringkøbing-Nr. Omme Bane:
Der blev eksproprieret jord til bygningerne fra Sdr. Søndergård, V matr.21 og Nr. Søndergård,
V matr.19 i forbindelse med byggeriet i 1910-1911, udover den jord, landmændene i sognets sydvestlige og vestlige del måtte afgive til jernbanelegemet og brandbælter, tinglyst 21-5-1919 (52-738-745).
I 1910 begyndte man at bygge Spjald Station. Den stod færdig til banens indvielse i marts 1911. Der var 16 fag til beboelse, ventesal, kontor og postkontor. Det sidste betød, at nu gik posten ud herfra og ikke mere fra Brejning Brevsamlingssted ude ved hovedvejen (Ringkøbingvej 47), og samtidig skiftede poststemplet fra Brejning til Spjald. Der var nu både en Mejeriby og en Stationsby, helt sammenhængende var de ikke, i folketællingerne både i 1916 og 1921 skelner man skarpt mellem Spjald Mejeriby og Spjald Stationsby. Baneanlægget betød en masseinvasion af mennesker til byen, og byens første politibetjent gjorde også sin entre. Baneanlægget betød også, at mulighederne for udvikling pludselig blev meget bedre. Og alligevel var man ikke mere moderne, end at sognerådet først i 1915 opgav mange års indædt modstand mod automobilkørsel på sognets biveje. Det var herredsfogeden i Ringkøbing, der brød modstanden ved at love, at man skulle drage omsorg for ikke at være til fare for trafikken !

                         Stationsmestre:
                         Laurids Kristian Husted:
                         Født i Ølstrupvej 12 1888, død i Spjald 1954.
                         Stationsmester ved RØHJ-banen 1912-1954.
                         Køber Hovedgaden 23 i 1953.
                         Gift 1. i Brejning 1911 med
                         Kirstine Kathrine Jensen Færge:
                         Født i Opsund matr.1a 1888, død i Spjald 1914.
                         Barn:
                         1: Ingrid: 1912-1994, gift 1935 med førstelærer Sigfred Emanuel Nielsen, Spjald.

                         Laurids Kristian Husted gift 2. i Brejning 1922 med
                         Margrethe Vesterby Andreasen:
                         Født i Ølgod 1897, enke efter møller Jørgen Votkjær Jørgensen, Spjald Mølle.
                         Død i Spjald 1961. Søster til Peder Vesterbye, Hovedgaden 42.
                         Børn:
                         1: Carlo Vesterby: 1923.
                         2: Jens Vesterby: 1924 -1966, faderens efterfølger, kæmner i Brejning kommune.
                         3: Arne Vesterby: 1925.
                         4: Kathrine Vesterby (”Sysser”): 1927-2014, trikotagehandler i Spjald, ugift.

                        Jens Vesterby Husted:
                        Født på stationen 1924, død i Stationsallé 4 1966.
                       Stationsmester ved RØHJ-banen 1954-1957, derefter kæmner i Brejning kommune.
                       Se videre under Stationsallé 4.                       

                      Stationsmester udlånt fra Ørnhøj: o.1957-1959.

                      Benja Andersen:
                      Født i No 1906, død på Spjald Plejehjem 1996.
                     Stationsbestyrer i Muldbjerg.                                                                                                                                                                                                                                       Overtog stationen med posthuset i Spjald 1959, sidst på året.
                     Gift med
                     Preben Andersen:
                     Født i Torrild, Odder 1906, død i Skolegade 40 1983.
                     Stationsmedhjælper. Bygger Skolegade 40 o.1962, hvortil Spjald Posthus blev flyttet.                

A/S Ringkøbing-Ørnhøj jernbaneselskab:
Jernbanen trådte i likvidation 31-3-1961, hvorefter arealerne i Spjald blev udstykket til beboelse langs resten af Skolegade, og stationen blev solgt fra som en selvstændig enhed.
Posthuset blev flyttet til et nybygget hus på Skolegade 40, V matr.39, hvor det lå til der blev bygget nyt på Engvang i februar 1976. Ejer af huset: Preben Andersen. Posthusbestyrer: Benja Andersen. 

Den danske stat / Justitsministeriet:
Køber 7-7-1962 og indretter politistation i bygningen. Politistationen blev nedlagt og flyttet til Videbæk 1-12-1975. Sidste politibetjent var Carl Ewald Andersen, der startede her 1-7-1966, født i Herning 1918, begravet i Brejning 1986.

A/S Martin Kragh-Schwartz:
Køber 1-9-1976 og indretter systue i bygningen.

Gert Vestergaard:
Køber 21-8-1980, salgschef i Traktorimporten, Spjald m.v. 

Jens Kristian Højmose:
Køber 14-3-1985 fortsætter med systue i bygningen.

Ungdommens Vel ½ ejerandel og KFUM & K´s Børne- og ungdomsforsorg ½ ejerandel:
Køber 1-5-2000.

KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark:
Køber 31-5-2000, stedet kaldes Det Blå Hus i Spjald.

Skolegade 44, Vestlige ejerlav matrikel 46e:
Brejning Kommune:
Køber 1-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation, parcel af matr.46a, bygger lærerbolig.

Herlev Kongsgaard:
Født 1913, død i Spjald 1992.
Køber 19-9-1966 af Brejning Kommune.
Overlærer ved Spjald Skole, tidligere lærer ved Vesterbæk skole.

Elly Clausen Kongsgaard:
Født 1924, død i Spjald 2001.
Arver 7-4-1992, forrige ejers enke.

Henrik Kongsgaard:
Køber 1-7-1992, forrige ejers søn, kørselsdisponent.

Skolegade 45, Vestlige ejerlav matrikel 43:
Peder Kristian Sørensen:
Født 1929, død i Spjald 2016.
Køber 1-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation og bygger hus. Amtsvejmand.

Jens Agergaard:
Køber 10-4-2003. Se Vestergade 28B.

Marie & Kenneth Søndergaard Lembcke:
Køber 1-5-2009. Kom fra Holstebro.

Jette Klit Søndergaard:
Køber 1-7-2015.

Skolegade 46, Vestlige ejerlav matrikel 46d:
Brejning Kommune:
Køber 1-2-1963, af RØHJ-banen i likvidation, parcel af matr.46a, bygger lærerbolig.

Hans Engelbrecht Jessen:
Køber 19-9-1966 af Brejning Kommune.
Overlærer ved Spjald Skole.

Kirsten Therese Kvium Ravn & Hans Peter Ravn:
Køber 1-11-1985. Forstanderpar på Brejninggaard.

Skolegade 47, Vestlige ejerlav matrikel 44:
Carl Knudsen Clemmensen:
Køber 1-10-1962 af RØHJ-banen i likvidation.
Ejer Spjald Tømmerhandel, Hovedgaden 90. 

Sigfred Emanuel Nielsen:
Født 1907, død i Spjald 1978.
Køber 4-1-1968 af C. K. Clemmensen, bygger hus 1971.
Lærer ved Spjald Skole.

Ingrid Nielsen:
Født på Spjald Station 1912, død i Spjald 1994.
Arver 27-10-1993, forrige ejers enke.

Henrik Pedersen:
Køber 24-11-1993. Se Madstedet, Hovedgaden 75.

Launy Spaabæk:
Født i Hover 1956, død i Spjald 2019, begravet i Hover.
Køber 1-7-2003. Kom fra Møllebakken 5A.

Karen Marie Smedegaard:
Køber 1-12-2019, forrige ejers samlever.

Skolegade 48, Vestlige ejerlav matrikel 46a:
Brejning Kommune:
Køber 1-2-1963 af RØHJ-banen i likvidation, bygger lærerbolig.

Ernst Husted:
Køber 12-10-1994 af Videbæk Kommune, lejer ud, bor ikke selv i huset.
Bor i Ringkøbing. 

Poul Vestergaard Andersen:
Køber 1-7-1997. Boede hos forældrene på Brejningvej 42.

Skolegade 50, Vestlige ejerlav matrikel 20y:
Gustav Nielsen:
Født 1902, død i Spjald 1997.
Køber 12-8-1965 af Brejning Kommune. Bygger hus, kom fra Gl. Præstegård, Kildsigvej 12.
Matrikel 20y var en del af matrikel 20v. 

Ingrid & Svend Aas Christensen:
Køber 1-6-1995. Kom fra Ørnhøj.

Jytte & Per Tang Filsø:
Køber 15-6-2009.

Skolegade 52A+B, Vestlige ejerlav matrikel 20v:
Niels Erik Nielsen:
Køber 1-2-1965 af Brejning Kommune, bygger udlejningsejendom med fire lejemål samme år.

A/S Sdr. Felding Byggeindustri:
Køber 9-5-1972.

Adolf Dieckmann:
Køber 22-12-1975. Gårdejer på Langvadbjerg, Herning, Overdrager samme dag til:

Preben Nygaard:
Køber 22-12-1975 (pro forma), revisor.

K. Nørgaard Christensen:
Fogedudlægsskøde 15-8-1977 efter tvangsauktion 26-11-1976.
Modehandler, Østerbrogade 159, København Ø, som havde et stort pantebrev i ejendommen.

Ole Nedergaard Sandager:
Køber 1-4-2002 af boet af forrige ejers enke Kirsten Nørgaard Christensen, 2840 Holte.
Bor i Ringkøbing.

F4 udlejning ApS:
Køber 1-9-2021. 

Stadionvej:

Stadionvej 1, Vestlige ejerlav matrikel 19di 1.del:
Mogens Christensen:
Eneejer 6-7-1981, se under Hovedgaden 49. Huset er bygget samme år.

Cecilie Andersen:
Født i Vestergård, Opsund 1913, død i Spjald 1995.
Køber 30-3-1981.

Anny Vestergaard Graversen:
Født i Vestergård, Opsund 1947, død i Spjald 2016. Gift med Jens Graversen.
Køber 1-8-1995 af boet efter moderen, forrige ejers datter.
Lejer huset ud.

Marie Magdalene Thomsen:
Køber 1-3-2017.

Stadionvej 2, Vestlige ejerlav matrikel 19fæ:
Birthe Marie Jensen:
Køber 1-1-2002 af Villy Brogaard, se under Stadionvej 4-6.
Hun kom fra Kærgårdsvej 4, Grønbjerg.

Nicolai Nisgaard:
Køber 28-5-2013, se Højmosevej 20.

Flemming Hoffmann Larsen:
Køber 1-1-2015, udlejer huset.

Stadionvej 3, Vestlige ejerlav matrikel 19di 2.del:
Jens, Jørgen, Mogens Christensen & Bodil Pedersen:
Køber 22-8-1980 grunden af deres far, Peder Randbæk Christensen, Hovedgaden 49, se dér.
Bygger et dobbelthus på grunden i 1981.

Else Marie Kjærgaard:
Køber 21-4-1982. Tidligere medhjælper på De gamles Hjem.

Ejlskov Chincilla ApS:
Køber 1-7-2023.

Stadionvej 4, Vestlige ejerlav matrikel 19fz:
Esther Lillian Søndergaard:
Køber 1-10-2001 af Villy Brogaard, se under Stadionvej 4-6.

Søren & Claus Hald Mølgaard:
Køber 1-4-2019 af arvingerne.
Lejer ud til faderen Iver Mølgaard, se Brejningvej 10

Møllebyggeri & smedeværksted, Autoværksted, Reoval:
Stadionvej 4, Vestlige matrikel 19t, 19ab, 19ac, 19ap:
Laust Christian Sørensen Kistrup & Poul Refsgaard Pedersen:
Fogedudlægsskøde 30-1-1924 på V matr.19ab (15-329) og skøde 30-1-1924 på V matr.19ac (15-330). Kistrup var snedker, Poul Pedersen var maskinsmed, og de fortsatte møllebyggeriet m.v. sammen. Se under Hovedgaden 51. Kistrup tog patent på en maskine til samling af smørdritler, hvoraf der findes et eksemplar på Egnsmuseet.

Laust Christian Sørensen Kistrup:
Får skøde 8-4-1936 på Poul Refstrup Pedersens halvdel af V matr.19ap, således at han herefter ejer hele matriklen.
Sælger 27-2-1953 V matr.19ap til smed Poul Mølsted Nielsen, Hovedgaden 55, på den betingelse, at denne parcel aldrig må overdrages til Poul Refsgaard Pedersen.

Poul Refsgaard Pedersen:
Får skøde 8-4-1936 på Laust Kistrups halvdel af V matr.19ab+19ac, således at han herefter ejer begge matrikler.

Johannes Andersen Kirkegaard:
Køber 1-11-1944 V matr.19ab+19ac med maskiner og andet inventar.
Opretter automobilværksted i bygningen samt beboelse i øst enden.
Køber 1-5-1946 Svalevej 5, V matr.19ao.

Svend Aage Ugelsøe Christensen:
Køber 6-3-1947 V matr.19ao+V matr.19ab+19ac, driver automobilværkstedet videre.
Sælger 15-5-1948 V matr.19ao til chauffør Peder Skovhus Pedersen, Hammerum.

Sigvald Andersen:
Født 1925, død i Skjern 2014.
Fogedudlægsskøde 13-8-1948 på V matr.19ab+19ac, driver automobilværkstedet videre, kom fra Billund.
Gift i Hæstrup, Hjørring 1946 med Minna Margrethe Mikkelsen: født 1924, død i Skjern 1994.
                      Børn:
                      1: Irene Skovhus: 1948.
                      2: Bent Skovhus: 1950, bosat i Tarm.
                      3: Vera Skovhus: 1952.
                      4: Rita Skovhus: 1957.
Flytter til Østervænget 3 1-5-1965 og derfra til Skjern 1971.

Erik Madsen & Sigfred Madsen:
Køber 15-8-1965. Kom fra Kibæk, hvor de startede møbelproduktionen.
Erik Madsen køber V matr.19t+19as før 1983 og lægger under Stadionvej 4 igen.
Fabrikation af forskellige reolsystemer i træ under navnet Reoval. Se Svalevej 3.
Erik Madsen: født 1928, død i Videbæk 2016, Sigfred Madsen: født 1926, død i Videbæk 2018.

Esther Madsen:
Skøde 11-5-1983 fra forrige ejeres konkursbo på V matr.19t, 19ab,19ac,19as.
Sigfred Madsens hustru, se Møllebakken 4. Hun var født 1937, død i Videbæk 2017.

Jens Erik Jensen:
Køber 18-4-1989. Fortsatte produktionen.

BL Limtræ ved Bent Jørgen Hansen:
Auktionsskøde 10-3-1992 på ejendommen efter konkurs 9-10-1990 og tvangsauktion 25-2-1991.

Villy Brogaard:
Køber 29-1-1996, entreprenør i Spjald. Jorden er nu matrikuleret under V matr.19t.
Nedriver ejendommen og bygger tre huse på grunden i 2001, Stadionvej 2 (19fæ), 4 (19fz) & 6 (19t).

Stadionvej 5, Vestlige matrikel 19ar:
Laurids Graversen:
Født i V matr.6c 1876, død i Spjald 1952.
Køber 27-7-1938 parcellen af snedkermester Henrik Kristian Grønbech¸ Hovedgaden 49, og bygger hus.
Kom fra Ølstrupvej 6, V matr.7d, se videre dér.

Ellen Kathrine Graversen:
Født i Hover 1879, død i Spjald 1961.
Arver 25-4-1952 i uskiftet bo, enke efter forrige ejer.

Peder Ejnar Lauridsen:
Født i No 1897, død i Spjald 1974.
Køber 19-10-1959, kom fra Brejninggaards Mark, Brgd. matr.1hh, Kildevej 7, se videre dér.

Søren Tholsgaard:
Arveudlægsskøde 17-3-1975 efter overtagelse 1-10-1974, forrige ejers svigersøn, salgsassistent i Holstebro, enkemand, på sin og sine fire børne vegne.

Kristian Mettinus Svenning Lauridsen:
Født i Randbæk matr.1e 1908, død i Spjald 1993.
Køber 17-3-1975, kom fra Ringkøbingvej 39, se videre dér. Ejendomsmægler i Spjald.

Jens Kirk:
Køber 9-11-1993 af forriges arvinger, Lydia Nielsen & Erik Lauridsen.

Lotte Brunsgaard & Allan Skovby Christensen:
Køber 30-8-1995.

Ingelise Berry Mikkelsen & Thomas Jacobsen:
Køber 1-5-2002 hver en halvdel. Kom fra Gilleleje.

Ingelise Berry Mikkelsen:
Overtager begge halvdele 21-3-2010.

Rasmus Nikolaj Larsen:
Køber 1-9-2016.

Stadionvej 6, Vestlige ejerlav matrikel 19t:
Eva & Viggo Graversen:
Køber 1-10-2001 Vestlige ejerlav matr.19t, Stadionvej 6, af Villy Brogaard, det tredje hus på grunden. Se under Stadionvej 4-6.
Viggo Graversen: 1932-2014.

Stadionvej 7, Vestlige ejerlav matrikel 19ah:
Carl Knudsen Clemmensen & Nicolaj Petersen, murermestre.
Køber 27-1-1926 (16-962) V matr.19ah (Stadionvej 7) af H. Kr. Grønbech, Hovedgaden 49.
Opfører hus på grunden.

Anton Peder Charles Nielsen:
Født i Spjald Mølle 1893, død i Spjald 1976.
Køber 1926 ejendommen af bygmestrene. Ejer af Spjald Rutebiler. Boede i Amalienborg i 1925.
Gift 1923 med Mette Marie Brogaard: født i Tim 1899, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Holger Brogaard: 1924-1999, rutebilejer i Spjald.
                      2: Verner Brogaard: 1927-2017, dyrlæge i Sdr. Vium, død i Sig, Varde.
                      3: Egon Brogaard: 1933, bosat i Arnborg.
Charles Nielsen begyndte i Spjald i 1920 med at drive cykel- og lillebilforretning. Han fik næringsbrev som detailhandler 20-12-1920 og 1-4-1921 som mekaniker, mens han boede i Hovedgaden 56. Herefter flyttede han til Amalienborg, og 27-1-1922 begyndte han med tre ugentlige ture i lillebilen mellem Spjald og Skjern. I april blev der indsat en rigtig rutebil, en Ford TT. Ruten blev i 1956 forlænget til Holstebro, og fra 1-4-1960 overtog Charles Nielsen & Søn RØHJ-banens rutebiltrafik. Fra 1945 var Holger Nielsen medejer. Turistkørsel.

Holger Brogaard Nielsen:
Født i Spjald 1924, død i Spjald 1999.
Køber 12-9-1969, ejer af Spjald Rutebiler, anvender huset som kontor, se Hovedgaden 73.

Viggo Ledgaard Steffensen:
Køber 23-12-1985 halvdelen af ejendommen, rutebilejer sammen med Holger B. Nielsen.
Køber 22-6-1992 den sidste halvdel af ejendommen. Særeje fra 14-12-1993.
Eneejer af Spjald Rutebiler fra 1992.

Flemming Meldgård:
Køber 6-10-2010, tømrermester i Spjald. Udlejer huset.

Tove Meldgaard Ebbesen:
Overtager 1-6-2020 huset i forbindelse med bodeling.

Stadionvej 8, Vestlige ejerlav matrikel 19æ:
Sigrid Kristensen:
Født i Rødsten, Torsted 1893, død i Spjald 1962.
Hun var lærerinde ved Hovedskolen.
Køber 13-2-1924 (15-358) V matr.19æ af tømrermester Chr. Meldgaard, Hovedgaden 59.
I forbindelse med ægteskabet med møllebygger Laust C. S. Kistrup, forbliver parcellen hendes ejendom, tinglæst 24-12-1924 (16-48). Familien bygger hus på grunden.
Gift i Torsted 1924 med Laust Christian Sørensen Kistrup: født i Sondrup, Vammen, Viborg 1891, død i Spjald 1965.
                      Barn:
                      1: Orla: 1930, tandlæge, bosat 2021 i Viby ved Aarhus.

Laust C. S. Kistrup & Orla Kistrup:
Skifteretsattest 18-1-1963 på huset, forrige ejers mand og søn.

Orla Kistrup:
Arveudlægsskøde 14-12-1962 på huset. Han var da tandlæge i Herning, og det er besluttet, at hans far har ophold i huset mod betaling af 675 kr årligt, så længe han lever. Aflyst 16-8-1965.

Niels Julius Lauridsen:
Født i Lille Sandbæk 1904, død i Spjald 1981.
Køber 16-8-1965, kom fra Lille Sandbæk, se videre dér.

Kent Andersen:
Køber 6-11-1991 af forriges enke, Ane Margrethe Lauridsen.

Ove Armose Madsen & Gitte Skovby Christensen:
Køber 30-1-1993.

Ove Armose Madsen:
Overtager hele ejendommen 17-8-1995.

Marlene Lande Andersen:
Køber 1-9-1997. Gift med forrige ejer.

Gunnva Diana (Poulsen) Johansen & Preben Dahl Johansen:
Køber 13-1-2006. De kom fra Aalborg Øst. Skolepædagog & civ.ing. / virksomhedskonsulent.

Stadionvej 9, Vestlige ejerlav matrikel 19h:
Christian Peder Christiansen:
Køber 4-12-1912 (48-215) V matr.19g+19h af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård.
Se videre under Hovedgaden 40, 49 og Hovedgaden 73.
Sælger 9-10-1918 (52-246) V matr.19g+19h til snedkermester H. Kr. Grønbech.
Tilbagekøber 9-10-1918 (52-246) ubebygget parcel af snedkermester H. Kr. Grønbech.

Mathias Kristian Kristiansen:
Født i Rindum 1863, død i Spjald 1946.
Køber 26-1-1929 ubebygget parcel,V matr.19h, af tømrermester Christian Peder Christiansen. Kom fra Kærhusvej 6, V matr.6e+SV matr.9f, se videre dér.
Han bygger hus på grunden, tømrermester.

Niels Ejnar Kristiansen:
Født på Kærhusvej 6 1902, død i Spjald 1958.
Køber 1-4-1946, kom fra SV matr.1o, se videre dér.
Han slog sig ned som fiskehandler i Spjald.

Henrik Kristian Grønbech:
Køber 1-10-1958 af forriges enke, Maren Jensine Kristiansen.
Se videre under Hovedgaden 49.

Laust Barslund Lauridsen:
Født i Timring 1893, død på Spjald Alderdomshjem 1979.
Køber 26-8-1960 af forrige ejers dødsbo. Kom fra SV matr.14d, se videre dér.
Der var en overlejlighed i huset, som gav husleje.

Kristine Poulsen:
Født 1905, død i Spjald 1976.
Køber 1974, kom fra Muldbjerg, enke efter Poul Muldbjerg Poulsen (1898-1974).

Bodil & Johnny Lunde Nielsen:
Køber 14-6-1976 af dødsboet efter forrige ejer.

Alma Knudsen:
Født i Nr. Omme 1918, død i Spjald 2000, enke efter Jens Daniel Knudsen.
Køber 30-8-1978, kom fra Mosdalvej 5, se videre dér.

Jørn Nielsen:
Arver 12-9-2001, forrige ejers svigersøn, gårdejer på Mosdalvej 5, se videre dér. Udlejer huset.

Vibeke Dixen & Bjarne Kildsgaard Olsen:
Køber 1-7-2006 i lige sameje. Kom fra Ringkøbing.

Stadionvej 10, Vestlige ejerlav matrikel 19u:
Anders Christiansen:
Køber 23-2-1916 (50-141) af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger huset med brandmur til nabohuset mod vest. Smedemester, se under Spjald smedje og Lille Kongensbjerg. 

Niels Peder Pedersen:
Født i Torsted 1859, død i Årup, Hanning 1936, begravet i Brejning.
Køber 6-3-1918 (51-658). Forhenværende gårdejer. Se Vesterbækvej 1.
Flytter til Årup, Hanning før folketælling 1921, mens konen forblev i huset i Spjald.
Gift i Torsted 1888 med Kristiane Kristensen: født i Torsted 1858, død i Skjern 1951.
Huset var mellem 1931 og 1934 udlejet til dyrlæge Rasmus Lykke Pedersen, se Stationsallé 2.

Kristiane Pedersen:
Arver i uskiftet bo 5-7-1936. Flytter til Hanning.

Oskar Edvard Nielsen:
Født i Brooklyn, New York, USA 1905, død i Spjald 1984.
Køber 7-10-1939, uddeler i Roslev, uddeler ved Spjald Foderstofforening.
Gift i Thyregod 1936 med Erna Andersen Marienlund: født i Thyregod 1907, død i Spjald 1996.
                      Børn:
                      1: Ejnar Marienlund: 1937 i Roslev, Viborg, døbt i Thyregod, bosat i No.
                      2: Gunnar Marienlund: 1939, bosat i Hobro.
                      3: Inga Marienlund: 1946, gift Burcatt, Jerusalem, Israel.

Michael Johannes Lillelund:
Køber 1-11-1946, landpolitibetjent i Spjald.

Rudolf Vagner Pedersen:
Køber 28-6-1948, kom fra Hovedgaden 70, se videre dér.

Thea Grebdahl Bennedsgaard:
Køber 6-9-2006 af forrige ejers enke Kamma Nygaard Pedersen.

J.O.H. HOLDING ApS:
Køber 1-6-2015.

Stadionvej 12, Vestlige ejerlav matrikel 19v:
Jens Falksen Mortensen:
Køber 23-9-1916 (50-155) af Cecilie Jacobsen, Nr. Søndergård, havde bygget huset med brandmur til nabohuset i forår 1916. Købmand, se videre under Hovedgaden 84.

Christian Christensen:
Køber 28-11-1917 (51-407). Se under Spjald smedje.

Karl Larsen:
Køber 20-2-1918 (51-628), bor i Troldhede.

Niels Peder Pedersen:
Køber 10-4-1918 (51-800), se under V matr.19u, nabohuset. Han flytter sikkert til V matr.19v dette år og videre til Årup i Hanning i 1920, da han ikke er med i folketælling 1921 i Spjald.

Hans Nissen Hansen:
Køber 21-4-1920 (11-613).

Kristian Jensen Smerup:
Født i Lyngs, Thyholm 1892.
Køber 24-11-1920 (12-110), politibetjent, kom dette år til Spjald fra Struer.
Gift med Astrid Cecilie Hansen: født i Søllested, Maribo 1901.
                      Børn:
                      1: Jytte: 1922, gift Bak.
                      2: Poul: 1931, lærer i Bramming.

Ingvardt Kornelius Kongsvad:
Født i Ribe 2-5-1888, død i Ringkøbing 1962.
Køber 20-2-1924 (15-381), politibetjent i Spjald. Overbetjent i Rindum.
Køber 17-3-1926 (17-105) V matr.20i af Lorens H. Petersen, Sdr. Søndergård.
Sælger 28-7-1930 V matr.20i til Niels Chr. Søndergaard, Sig, V matr.24, som sælger denne parcel 22-5-1933 til Kirsten Madsen, se Hovedgaden 33.
Gift 1913 med Johanne Jepsen: født i Nordby, Fanø 1891, lever 1969.
                      Børn:
                      1: Carla: 1914 i Sværdborg.
                      2: Knud: 1915 i Videbæk.
                      3: Hans 1923 i Spjald.
Familien flytter til Rindum. 

Martin Elisa Knudsen:
Født i Opsund matr.2o 1886, død i Vorbasse 1972.
Køber 1-10-1929 V matr.19v, kom fra Opsund matr.2t, Ringkøbingvej 20, se videre dér.
Familien flytter til Vorbasse. Bor i Sdr. Gørding i 1940.

Bertel Stenum Pedersen:
Auktionsskøde 1-2-1935 efter tvangsauktion 21-12-1934. Se videre på Muldbjergvej 9 og Langagergårdevej 3.

Inger Marie Husted:
Født i Øster No 1857, død i Spjald 1940.
Køber 1-11-1935. Enke efter Jens Lauridsen Husted, se Hovedgaden 12.

Anna (Ane) Husted:
Født i V matr.7b 1891, død i Spjald 1954.
Arver 4-6-1940 huset efter moderens død, ugift husbestyrerinde.

Christian Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1883, død i Spjald 1961.
Køber 1-4 1945, kom fra Bækgård, SV matr.9, se videre dér.

Ingeborg Færge:
Født i V matr.7b 1886, død i Spjald 1971.
Arver 30-1-1961, forrige ejers enke.

Niels Erik Nielsen:
Født i Ørnhøj 1932, død i Spjald 1993.
Køber 1-6-1970, fabrikant i Spjald.

Peder Bundgaard Sørensen:
Født i Rindum 1907, død i Spjald 1981.
Køber 18-6-1971, se under Kassentoft, Kildsigvej 23.

Maren Gerda Mathilde Sørensen (Maja Højmose):
Født i St. Højmose 1909, død i Spjald 1987.
Arver 1981.

Jens Kristian Steffensen:
Køber 14-3-1988 af forriges arvinger.

Elna Lydia Lauridsen:
Født 1938, død i Spjald 1913.
Køber 9-12-1996, se videre under Lille Snogdal. Holstebrovej 4.

Erik Tang Christensen:
Køber 8-10-2008.

Mikael Carlsen:
Køber 15-8-2014.

Stationsallé: 

Tidligere alderdomshjem:
Stationsallé 1, tidligere Hovedgaden 29, Vestlige ejerlav matrikel 20c+20z:
A/S Ringkøbing Landbobank:
Køber 8-2-1934 af Lorens H. Petersen, Rindum, tidl. Sdr. Søndergård, ved hvis salg han beholdt en del parceller.

Maren Clemmensen:
Køber 20-5-1935 V matr.20c+19i. Se Spjald Hotel.

Brejning kommune:
Køber 28-9-1950 V matr.20c.
Køber 28-9-1950 V matr.20o af elværksbestyrer Harald Clausen.
Køber 9-6-1964 V matr.19au, 19ay, 19ax af Erik Bukholt, Sdr. Søndergård.
Køber 12-8-1965 V matr.20z af tømrermester Niels Erik Nielsen.
Der blev bygget alderdomshjem på matriklen i 1952. 

Videbæk Kommune:
Overtager det hele 28-5-1970. 

Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, afd. Spjald 9 nu Boligselskabet MidtVest afdeling 110:
Køber 1-7-1992 V matr.20c+20z. Ombygges til 8 lejligheder og 4 ungdomsboliger.

Stationsallé 2, Vestlige ejerlav matrikel 19an, 20n:
A/S Ringkøbing Landbobank:
Køber 7-11-1933 V matr.19i+s, 19an & 20c+n af tidligere ejer af Sønder Søndergård, Lorens H. Petersen, Rindum, som havde beholdt en del parceller, da han solgte Sdr. Søndergård.

Rasmus Lykke Petersen:
Født i Horne, Ølgod 1904, død i Spjald 1977.
Køber 22-1-1934 V matr.19an & 20n. Han byggede hus på parcel 20n. Det fortælles, at huset i bankens øjne blev for stort, hvorfor man skar omkring 2 meter af længden. Det gav visse problemer med øst værelset ovenpå, entré, trappeopgang og kældernedgang, men sådan blev det, da banken ikke mente, at dyrlægens indtægt kunne modsvare et større hus! Familien kom fra Stadionvej 10.
Dyrlæge i Spjald 1931-1971. Havde assistent de sidste år med bopæl i huset.
Gift i Timotheus kirke, Valby 1931 med Edith Helene Kolind Jørgensen: født i Johannes sogn, København 1905, død i Spjald 1984.
                      Børn:
                      1: Jørgen: 1933-2014, cand.mag. i fransk, lektor, bosat i København.
                      2: Knud: 1936-o.2006, handelsuddannet, bosat i København.
                      3: Hans: 1941-2015, dyrlæge, efterfølger i hus og praksis.
Flytter 1967 til et nybygget hus på Skolegade 42, V matr.45, købt 1-2-1963 af RØHJ-banens bo.

Hans Lykke Petersen:
Født i Spjald 1941, død i Mejrup, Holstebro 2015, bisat på Egekirkegården.
Køber 11-8-1969 huset, praksis overtages i løbet af nogle år.
Fra januar 1972 i kompagniskab med dyrlæge Johannes Johansen Lund på adressen.
Flytter til Mejrup, Holstebro januar 2002.

Elise Bagger:
Køber 14-12-2001, overtager 22-1-2002, kom fra Kildsigvej 11, børnehaveleder i Spjald.

TVB INVEST ApS:
Køber 2024.

Stationsallé 4, Vestlige ejerlav matrikel 30:
Jens Vesterby Husted:
Født på Stationen 1924, død i Spjald 1966.
Stationsbestyrer ved RØHJ-banen, kongelig vejer og måler 1954. Fra 1961 kæmner ved Brejning kommune.
Køber 24-3-1958 af RØHJ-banen. Bygger hus på grunden.
Gift i Brejning 1951 med Anna Julia Nielsen: født i Bækhus 1924, død i Spjald 2014.
                      Børn:
                      1: Hans Jørgen: 1952, lærer, bosat i Åsted, Kvong.
                      2: Inger Margrethe: 1953.
                      3: Kirsten: 1957.
                      4: Søren: 1963, cand.agro., professor i Plante- og Jordvidenskab, Frederiksberg C.

Anna Julia Husted:
Født i Bækhus 1924, død i Spjald 2014.
Skifteretsattest 9-3-1966, forrige ejers enke.

Lone Elna født Pedersen & Bo Skov Eriksen:
Køber 1-7-1990.

Svalevej: 

Svalevej 3, Vestlige ejerlav matrikel 20u:
Carl K. Clemmensen & Nicolai M. Petersen:
Køber grunden af Ringkøbing Landbobank 6-4-1938, som har købt den og en del andre parceller af Lorens H. Pedersen, tidligere Sdr. Søndergård. De har da bygget ægpakkeri med kontor og lager, som blev overdraget til Maren Clemmensen, ejer af Spjald Afholdshotel og gift med Carl K. Clemmensen.

Eksportør Jacob Bech Hansen, Esbjerg & ægpakker Knud Iversen Knudsen:
De lejer bygningen af Maren Clemmensen i 1938, hvor der blev indrettet lejlighed til ægpakker Knudsen og familie. Knud Iversen Knudsen var da forretningsbestyrer i Kolding.
Køber ejendommen 26-6-1947 i fællesskab.

Knud Iversen Knudsen:
Født i Hoptrup 1896, død antagelig i Tinglev før 1991.
Han var gårdejer i Hoptrup ved vielsen, senere forretningsfører i Kolding. Hans forældres gravsted er bevaret på Hoptrup kirkegård. Tysk soldat i 1. Verdenskrig.
Køber 1-2-1972 Jacob Bech Hansens halvdel af ejendommen.
Gift i Nibe 1926 med Jensine Kirstine Rye: født i Grysted, Vokslev 1906, død antagelig i Tinglev 1991.
                      Barn:
                      1: Iver Rye Knudsen: 1937 i Kristkirkens sogn, Kolding. Bosat i Tinglev 1984, senere på Rømø.

Sigfred Madsen & Erik Madsen:
Køber 7-5-1974 ejendommen i lige sameje. Se under Reoval, Stadionvej 4.

Ruth Elisabeth Madsen:
Køber 11-1-1983 ejendommen af konkursboet, endeligt skøde 1-6-1983.
Hun var gift med Erik Madsen og var født 1929, død i Spjald 1987. Bosat i huset fra 1976.
Finn Jørgen Madsen, Tove Marie Birk & Poul Ivan Madsen:
Arveudlægsskøde 21-6-1988, forrige ejers børn. Deres far, Erik Madsen, bliver boende i huset.

Frida Skov Jensen:
Køber 20-3-1992.

Karsten Skaarup Pedersen:
Køber 31-8-1999.

Monica Suaning Viberg Henriksen & Alan Henriksen:
Køber 28-3-2008.

Svalevej 4, Vestlige ejerlav matrikel 19r:
Lorens H. Pedersen:
Ejer af Sdr. Søndergård. Han udstykker matrikel 19r fra gården i 1915.

Søren Billund Sørensen Søndergaard:
Født i Blåhøj 1862, død i Videbæk 1929.
Køber 29-9-1915 (49-514). Kom fra Opsund matr.1c, ejede tidligere SV matr.18. Bygger huset.
Han byttede Svalevej 4 med Kirkebyens købmandshandel i 1917.

Jens Mosgaard:
Køber 14-3-1917 (50-901). Sognefoged i Finderup, Hanning.
Ejede Kirkebyens købmandshandel SV matr.8h, som en svigersøn bestyrede.

Gravers Iversen:
Køber 28-8-1918 (52-148), boede i Hee.

W. J. Pedersen:
Køber 3-12-1919 (11-328), politibetjent.

Carl Christian Guldholt:
Født i Mou 1883, død i Spjald 1943.
Køber 21-4-1920 (11-620), skræddermester, kom fra Rindum.
Gift i Jetsmark 1912 med Helga Augusta Marie Gustavsen Staal: født i Jetsmark 1886, død i Spjald 1958.
                      Børn:
                      1: Eigil Staal: 1913-1987, født i Rindum, gdr. i Ølstrup.
                      3: Robert Staal: 1917, født i Rindum, brugsuddeler, Stabrand, Kolind 1946-1984.

Helga Augusta Marie Guldholt:
Fogedudlægsskøde 19-10-1931 som særeje. Gift med forrige ejer.

Børge Lassen:
Født i Todbjerg 1922, død i Spjald 1999.
Køber 15-8-1958, chauffør.
Gift i Sdr. Lem 1956 med Lilly Gamborg Olsen: født 1936, død i Spjald 1995.

Arne Laurids Kemp:
Køber 1974-1975.

Finn Magnus Jonassen:
Køber 21-10-1986.

Svalevej 5, Vestlige ejerlav matrikel 19ao:
Ringkøbing Landbobank:
Køber 8-2-1934 V matr.19i samt andre matrikler af Lorens H. Petersen, tidligere ejer af Sdr. Søndergård, hvorfra banken udstykker V matr.19ao i 1934.

Jørgen Opstrup Jørgensen:
Køber 16-5-1934 parcellen, tømrermester. Bygger rødmalet træhus.. Kom fra Hovedgaden 36, se dér.

Mads Bjerg Pedersen:
Født i Dejbjerg 1907 død i Spjald 1955.
Køber 6-3-1937 hus og tømrerredskaber, kom fra Skjern.
Gift 1. i Skjern 1935 med Martha Alfrida Meiner Jørgensen: født i Egvad 1908, død i Spjald 1940.
                      Barn:
                      1: Astrid Bjerg: 1937-1990, gift 1957 med Bent Kousgaard Pedersen, Spjald. Se Møllebakken 4.
Gift 2. på Holstebro sygehus 1955 med Anna Jensen: født i Ulfborg 1907, død i Spjald 1993.
Hun havde været hans husbestyrerinde i mange år.
Familien bygger hus på Muldbjergvej 1.Se videre dér.

Johannes Kirkegaard Andersen:
Køber 1-5-1946, mekaniker.

Svend Aage Uglsøe Christensen:
Køber 6-3-1947, mekaniker. Han køber både hus og mekanikerværksted. Fra Ringkøbing.

Peder Skovhus Pedersen:
Køber 15-5-1948, chauffør, kom fra Hammerum.

Erik Damgaard Steffensen:
Køber 1-7-1949, malermester, se under Skolegade 5.

Jens Mastrup Andersen:
Køber 1-7-1958, tømrer, se videre under Hovedgaden 80. Sætter sten om huset.

Knud Overlund:
Køber 11-12-1964, maskinchef, bosat i Uglev, Thyholm.
Ved salget optræder Anders Peder Christensen, Struer, som kort tid efter overtog huset.

Svend Christensen Bjerg:
Født i Stadil 1927, død i Spjald 2009.
Køber 1-1-1965 af Anders Peder Christensen, chauffør hos Spjald Busselskab. Kom fra Sørvad.
Gift på Holstebro Rådhus 1960 med Johanne Hedegaard Nielsen: født i Vejvad, Vinding 1936, død i Tim 2022, begravet i Brejning.
                      Barn:
                      1: Ellen: 1961 i Sørvad, gift med malermester Arne Husted, Spjald.

Johanne Hedegaard Bjerg:
Arver 2009, forrige ejers enke.

Simon Lykke Holding ApS:
Køber 3-4-2023. Se Svalevej 6.

Svalevej 6, Vestlige ejerlav matrikel 19s:
Ringkøbing Landbobank:
Frasælger V matr.19s i 1934, som banken med andre parceller har købt af Lorens H. Petersen, tidligere ejer af Sdr. Søndergård 8-2-1934.

Christen Peder Kristensen / Christensen:
Født i Lille Snogdal 1872, død i Spjald 1958.
Køber 31-7-1939 og bygger hus på grunden, sygekasseformand. Se under St. Højmose, R matr.3a.
Gift med Ane Kirstine Marie Larsen Bak: født i Sdr. Nissum 1870, død i Spjald 1962.

Mette Marie Nielsen:
Køber 1-6-1952.

Niels Laurids Nielsen:
Født i Brænderigården 1902, død i Spjald 1965.
Køber 15-9-1953, kom fra Lille Kærhus, SV matr.20e, se videre dér.

Vera Rebekka Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1912, død i Spjald 1997.
Arver 17-12-1966, forrige ejers hustru. I 2. ægteskab med Anders Jørgensen se Kærhusvej 19. 

Henning Nørgård Kristensen:
Født i Hover 1935, død i Spjald 2016.
Køber 1-11-1997, kom fra Brejning Smedje, Brejningvej 6, se videre dér.

Karna Kristensen:
Født i Assentoft 1937, død i Spjald 2018.
Arver 22-7-2016, forrige ejers hustru. 

Simon Lykke Jensen:
Køber 30-11-2018.

Svalevej 7, Vestlige ejerlav matrikel 31a+31b:
Kaj Hemming Olsen:
Født i Tirsted, Maribo 1930, død i Spjald 1975. Gravstenen flyttet til Ordrup kirkegård.
Køber 1-8-1958, autoriseret el installatør, bygger beboelse, forretning og værksted. Var indtil da svend hos elektriker Clausen, Elværket, hvis forretning han købte.
Gift i Vorgod 1954 med Anna Smidt Holmgaard: født i Hover 1929, død i Ordrup 2007.
Hun var modist og havde hatteforretning i Hovedgaden 58, hvor familien boede de første år.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1955.
                      2: Dina Holmgaard: 1956, gift Arleth, bosat i Trørød.
                      3: Hanne Holmgaard: 1961, tvilling, bosat i Jonstrup.
                      4: Lene Holmgaard: 1961, gift Carlsen, bosat i Brønshøj.

Anna Smidt Holmgaard Olsen:
Forriges enke.
Flytter til Parkvej 4 i 1975.

Henning Sørensen:
Født i Spjald 1946, se Hovedgaden 77, autoriseret el installatør.
Køber ejendommen 1975 og fortsatte med forretning og værksted, til han flytter til Kildevej 10, 18-6-1979.

Edna & Preben Veber Hankelbjerg:
Køber ejendommen 1-8-1979 og indretter forretningen til salg af børnetøj.
Han flytter sin murervirksomhed til matriklen. Se Vestergade 20.

Anna Holmgaard Olsen:
Auktionsskøde 14-12-1983 på V matr.31a+ del af V matr.31b. Boede på Parkvej 4, men flyttede tilbage til Svalevej 7. Lejede senere huset ud.
Udskiller V matr.31b, Svalevej 7a og bygger hus herpå i 1985. Sælger til Ruth Højer 1-8-1994 og flytter til København, Dagny Høghøj Iversen køber af boet efter Ruth Højer 1-8-2015.
Flytter til døtrene i København 1994.

Henrik Brønden Christensen:
Født på Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri 1955.
Køber 28-6-1985. Elektriker.
Flytter til Torsted præstegård.

Anita Juhl Høj & Steffen Høj:
Køber 28-5-1997.

Danny Hjortshøj:
Køber 1-5-2022.

Svalevej 8, Vestlige ejerlav matrikel 19am:
Niels Christian Jensen:
Født på Røjkumvej 2 1890, død i Spjald 1948.
Køber 10-5-1932 en byggegrund af proprietær Lorens H. Petersen, Rindum, tidl. Sdr. Søndergård, som havde beholdt en del af gårdens parceller, da han solgte. Bygger huset. Slagter.
Kom fra slagtehuset, Hovedgaden 41, flytter til Hovedgaden 9.

Jens Ølgaard Nygaard:
Født i Sdr. Lem 1887, død i Spjald 1956.
Køber 14-6-1946, kom fra Kærhusvej 17, SV matr.10b, se videre dér.

Mads Hansen:
Født på Brejninggaards Mark 1929, død i Spjald 1994.
Køber 31-5-1956 af dødsboet. Slagter, se videre under Hovedgaden 78.

Knud Vanting Knudsen:
Født i Bækhus 1893, død i Spjald 1972.
Køber 1-7-1958. Kom fra Bækhus SV matr.9b, se videre dér og på Kærhusvej 2, V matr.7c.
Gift i Herborg 1922 med Ane Cathrine Hansen: født i Vorgod 1898, død i Spjald 1966.

Svend Christian Svendsen:
Født i Rejkær, Tim 1902, død i Spjald 1987.
Køber 1-10-1972, kom fra Tatol, Skolegade 30. Se Spjald Hotel og Ølstrupvej 8.

Elly Laurence Svendsen:
Født på Ølstrupvej 6 1918, død i Spjald 1995.
Arver 1987, forrige ejers hustru.

Bent Bjerg Jensen:
Køber 28-9-1995.

Jakob Kragh:
Køber 25-5-2001.

Hans Christian Jensen:
Køber 8-11-2007, kom fra Skjern.

Klaus Schultz Østergård:
Køber 1-9-2012, kom fra Muldbjerg. Elektriker.

Vestergade:
Den nordlige del af gaden hed Nørregade til kommunesammenlægningen i 1970. 

Vestergade 3, Vestlige ejerlav matrikel 12bh+matrikel 12bj:
Ane Lauridsen født Kristensen:
Født i Torsted 1862, død i Spjald 1935. Enke efter Christian Peder Lauridsen, SV matr.4c, se dér.
Køber 6-7-1929 V matr.12bh+Vmatr.12bj af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger hus herpå.

Knud Børge Sørensen:
Arver 29-3-1935, eneste arving, bosat i Videbæk, chauffør. Plejesøn af forrige ejer.

Jens Olesen Pedersen:
Født i Husby 1896, død i Spjald 1960.
Køber 1-4-1935, arbejdsmand i Spjald.
Gift i Torsted 1926 med Else Nielsen: født i Odderbæk, Brejning 1908, død i Spjald 1981. Se V matr.11b, Mosdalvej 6.
                      Børn:
                      1: Henry: 1928-1991. Bosat i Vejle.
                      2: Villy: 1931-1995. Bosat i København.
                      3: Jens Peder: 1934-1977, bosat i Marslev, Fyn.
                      4: Anna Kathrine: 1936-1963, gift 1957 med Hartvig Mortensen, Spjald.
                      5: Bendt: 1938-1996. Bosat i Esbjerg.
                      6: Kirstine: 1940-2015. Gift Korsholm. Bosat i Esbjerg.
                      7: Tage Juhl: 1941-1996, arbejdsmand i Spjald. Se Hovedgaden 39.
                      8: Udøbt søn: 1948-1948.
                      9: Anne Lise: 1949.                     

Jens Peder Pedersen:
Født i Nr. Omme 1901, død i Spjald 1977.
Køber 1958, kom fra Lillebæk, SV matr. 9c.

Jens Chr. Andersen ”Islænder”:
Født i Ringkøbingvej 70 1935, død i Spjald 2017.
Køber 13-3-1978.

Lasse Sunesen Ejstrup:
Køber 19-12-2012.

Jens Kjærgaard Vig:
Køber 1-1-2022, født i Tudskær, Brejningvej 9b.

Vestergade 4, Vestlige ejerlav matrikel 12al:
Jørgen Nielsen:
Køber 7-5-1997 Vestergade 8.
Udstykker V matr.12al, som han købte 12-1-1981 fra Hovedgaden 65.

Peder Valdemar Lauridsen:
Født i Lille Sandbæk 1935, død i Spjald 2009. 
Køber 7-9-1981 grunden med hus, V matr.12al, kom fra  Sandbækvej 5, se dér.

Berit Kviesgaard Poulsen & Jan Poulsen:
Køber 15-8-2009 af ovenståendes enke Lis Lauridsen. Kom fra Struer.

Jan Poulsen:
Overtager 14-10-2022 hele huset efter sin afdøde hustru.

Vestergade 5, Vestlige ejerlav matrikel 12bg:
Nicolai Petersen & Carl Knudsen Clemmensen:
Køber11-12-1928 V matr.12bg af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, murermestre, bygger huset.

Niels Kristian Kristiansen:
Født i Hee 1868, død i Spjald 1946.
Køber 1-4-1937 huset, kom fra Lille Højmose, R matr.2a, se videre dér.

Signe Margrethe Kristensen:
Født i Lille Højmose 1901, død i Videbæk 1994, begravet i Væggerskilde, forrige ejers datter, gift med Kr. Mose og sidst med Lauge Laugesen, Laugesens Have.
Arver 10-7-1946.

Jens Jensen Holm:
Født i Bjørnsholm 1892, død i Hovedgaden 99, Spjald 1975.
Køber 23-1-1948, kom fra Smedjen, Hovedgaden 93, se videre dér.

Laurids Hansen:
Født i Randbæk 1876, død i Spjald 1957.
Køber 15-9-1957, kom fra Lillebyvej 2, R matr.4d+30n, se videre dér.

Kirstine Marie Hansen:
Arver 17-10-1957 i uskiftet bo, tinglyst 9-12-1966, forrige ejers enke.

Henning Juul Nielsen:
Køber 31-7-1968, bagersvend.

Jens Christian Mortensen:
Født i Hankelbjerg 1915, død i Spjald 1986.
Køber 23-3-1979, reservepost, (”Trampus”). Kom fra Hovedgaden 51a.

Bodil Marie Mortensen:
Arver 15-10-1986. Forrige ejers datter. Se under Sandbækvej 8.

Anna Johanne Olsen:
Født 1915 på Bindesbølvej 8, død i Spjald 1994, datter af Laurids Hansen.
Køber 15-10-1986, særeje ifølge ægtepagt.

Anders Christian Wilfred Olsen:
Født 1912, død i Spjald 1998. Forrige ejers mand.
Skøde 25-5-1994 som adkomst.

Luthersk Missionsforening:
Arver 15-5-1994.

Kim Guldborg Nielsen:
Køber 22-8-2000.

Nina Vinding & Henrik Raaskou Højbjerg nu Højbjerg Vinding:
Køber 7-5-2008.

Vestergade 7, Vestlige ejerlav matrikel 12bl:
Erik Kristensen:
Født i Ådum 1857, død i Spjald 1933.
Køber 5-12-1931 grunden af gartner Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård. Bygger hus.
Kom fra Mosdal, V matr.27c, Ølstrupvej 17.

Kirsten Kristensen:
Født i Mosdal 1857, død i Spjald 1934.
Arver 27-4-1933.

Jeppe Jensen Kassentoft:
Født i Kassentoft 1897, død i Spjald 1967.
Køber 18-5-1935 huset af skifteretten. Handelsmand. Kom fra Brejninggaardsvej 17.
                      Beboere på loftet:
                      Ferdinand Leonhardt Jonassen:
                      Født på Spjald mølle 1908, død i Spjald 1982.
                      Gift i Brejning 1937 med Mary Kassentoft: 1918-1969, datter af Jeppe J. Kassentoft.
                      Børn:
                      1: Leif: 1937, postbestyrer i Spjald, bosat i Skjern.
                      2: Anne Grethe: 1938, gift Pajong, bosat i Harritslev.
                      3: Jutta: 1946-1995, gift Nielsen, bosat i Snoghøj.
                      4: Inger Marie: 1947, damefrisør i Spjald, gift med Tage Juhl Pedersen, se Vestergade 3.
                      5: Gunnar: 1948, arbejdsmand, bosat i Spjald.

Inger Marie Jensen Kassentoft:
Født i Skjern 1898, død i Spjald 1993.
Arver 3-9-1967 huset, forrige ejers enke i uskiftet bo.

Svend Hartvig Jensen:
Født i Nr. Omme 1935, død i Spjald 2003.
Køber 17-5-1993 af forrige afdødes 9 arvinger. Kom fra Muldbjergvej 10, se videre dér.

Kristian Olesen:
Køber 3-2-1999. Søn af brugsuddeler Ole Olesen & Ellen Olesen, Fengersvej 62.

Ellen Olesen:
Køber 7-8-2000. Forrige ejers mor, gift med brugsuddeler Ole Olesen.

Thorvald Krogsgård Føhns:
Født i Sdr. Nissum 1933, død i Spjald 2017.
Køber 21-6-2002. Kom fra Kærhusvej 7, se videre dér.

TKS HOLDING SPJALD ApS:
Køber 16-1-2017. Udlejer huset.

Vestergade 8, Vestlige ejerlav matrikel 12bf:
Rudolf Vagner Pedersen:
Køber 31-7-1947 grunden af Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård og lægger den under sit hus på Hovedgaden 67.

Ane Petrine Jensen:
Arver 28-4-1958 grunden med huset på Hovedgaden 67 efter sin afdøde mand, se videre dér. 

Kirstine Nielsen født Jørgensen:
Født 1911, død i Spjald 1997. Enke efter Erik Christian Nielsen: 1884-1964, begravet i Brejning.
Køber 18-3-1963 grunden, kom fra Sædding, bygger hus på grunden.

Jørgen Nielsen:
Født 1947, død i Spjald 1997.
Køber 7-5-1997 af sine 8 søskende, søn af forrige ejer. Murermester i Spjald. Ugift.
Han udstykker og bebygger  V matr.12al, Vestergade 4 17-9-1981 til Peder Valdemar Lauridsen, Lille Sandbæk. Hørte tidligere til smedemester Mølsteds ejendom.
I mange år var huset lejet ud til tidligere bestyrerinde på Spjald Alderdomshjem Kirstine Marie Mortensen: 1920-2015, begravet i Tarm.

Luthersk Missionsforening:
Køber 18-8-2006 af Jørgen Nielsens 6 arvinger (søskende), som fik adkomst til huset 25-8-1999.

Inga Lace:
Køber 15-10-2015.

Bethania:
Vestergade 9, Vestlige ejerlav matrikel 12cd:
Maren Lauridsen:
Køber 3-8-1946 grunden af Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård.
Hun var ejer af skotøjsforretningen, Hovedgaden 61.

Luthersk Missionsforening:
Køber 21-12-1960 grunden. Herpå bygges missionshuset Bethania i sommeren 1966.
Talerstolen fra det nedlagte forsamlingshus fulgte med til nybygningen.

Vestergade 10, Vestlige ejerlav matrikel 12bo + matrikel 12bæ:
Anna Marie Jensen Klange:
Køber 20-8-1943 parcellerne af Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård.
Hun var ejer af manufakturforretningen på Hovedgaden 75.

Bent Christen Jensen Klange:
Ejer forretningen og grundene 1-6-1965. Forrige ejers søn.
Se videre under Hovedgaden 75.

Birgit Klange:
Overtager huset, som blev bygget på V matr.12bo 1959 samt grunden V matr.12bæ i forbindelse med skilsmisse 1976. Forrige ejers hustru. 

Ove Juelsgård Kristensen:
Køber 20-12-1985 huset, vognmand i Spjald.

Vestergade 11, Vestlige ejerlav matrikel 12cf:
Dansk Arbejdsmands Forbund, Spjald afdeling:
Køber 1-10-1947 grunden af Medom Søndergaard Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger foreningskontor på stedet.
Hans Osvald Louis Bech var forretningsfører her, se Møllebakken 6.

Jørgen Nielsen:
Køber 9-10-1989 hus og grund, murermester, se Vestergade 8.

Luthersk Missionsforening:
Køber 24-6-1998, huset nedrives og grunden lægges sammen med Vestergade 9.

Vestergade 12, Vestlige ejerlav matrikel 12bp:
Christian Christoffersen:
Køber 12-1-1943 grunden af hønseriejer Jens Stampe Nielsen, V matr.12s. Skomagermester bosat i Hovedgaden 79, se videre der.

Thomas Thomsen:
Født i Kvong 1889, død i Spjald 1961.
Køber 22-10-1947 parcellen og bygger hus herpå. Tobakshandler i Hovedgaden 77. Se dér.

Marie Augusta Thomsen:
Arver 9-8-1961, forrige ejers enke. Skifteattest 17-12-1966.

Hardy Nielsen:
Køber 3-4-1974, født i Odderbæk. Bygger til sydenden af huset.

Svend Astrup:
Født på Kildsiggård 1921, død i Spjald 1999.
Køber 10-5-1989, tidligere gdr. på Brejningvej 21, se videre dér.

Irene Astrup:
Arver 8-3-1999, tinglyst 8-2-2000, forrige ejers enke.

Karl Gadkjær:
Køber 28-1-2000, tidligere gårdejer på Kærhusvej 8, se videre dér. Død 2022, 94 år gammel.

Lone Anneberg & Ove Juelsgaard Kristensen:
Køber 1-4-2023 af Karl Gadkjærs arvinger. Bor i Vestergade 10.

Vestergade 13, Vestlige ejerlav matrikel 12ah:
Brejning Kommune fra 1970 Videbæk Kommune:
Køber matriklen og bygger lærerbolig o.1962.

Kirsten Møller:
Køber 12-1-1994 af Videbæk Kommune, enke efter pedel ved Spjald Skole Hans Møller. 

Vagner Vestergaard:
Køber 22-12-1995 af forrige ejers arvinger. Kom fra Abildå.

Anja Thunsgaard Pedersen & Karsten Brunsgaard:
Køber 1-5-2006 af forrige ejers enke Mary Marie Vestergaard.

Vestergade 14, Vestlige ejerlav matrikel 12 bk:
Jakob Søndergaard Andersen:
Køber 21-4-1931 grunden af Martin Overgaard Jakobsen; Nr. Søndergård og bygger hus og hønseri. Se Hovedgaden, 4, 67 og 74.

Jens Stampe Elias Nielsen:
Køber 1-2-1938 hus, hønseri, høns og rugemaskiner.
Køber 11-12-1939 V matr.12bp + V matr.12bs af Medom Søndergaard Jakobsen, Nr. Søndergård.
Sælger 12-1-1943 V matr.12bk til skomagermester Christian Christoffersen, se Vestergade 12.

Ditlev Christensen:
Født i Staby 1888, død i Spjald 1978, bagermester i Spjald, se under Hovedgaden 76.
Køber 1-2-1943 V matr.12bk+V matr.12bs, herunder det på ejendommen drevne hønseri med 2 rugemaskiner, 2 kyllingemødre og diverse redskaber.
Sælger 13-4-1952 parcellen V matr.12bs til vognmand Peder Pedersen, Spjald.
Sælger 11-1-1961 parcellen V matr.12da til vognmændene Jeppe & Orla Jessen.
Orla Jessen overtager 21-6-1963 faderens halvpart i V matr.12da og bygger træhus på grunden, Vestergade 16a.

Hans Ingolf Benthin Nielsen:
Køber 1-3-1974, tømrer.
Hans hustru, Alice Benthin Nielsen, drev i mange år damefrisørforretning i huset.

Line Astrid Kassentoft & Kennet Kassentoft:
Køber 25-1-2023, kom fra Kildevej 9. Huset var sat til salg 2021.

Vestergade 15, Vestlige ejerlav matrikel 12de:
Brejning Kommune fra 1970 Videbæk Kommune:
Køber matriklen og bygger lærerbolig o.1962.

Aage Nielsen:
Født i Mosdalvej 7 1936, smøremand på Esso, Spjald.
Køber 15-12-1974 af Videbæk Kommune.

Jonas Lykke Hvidbjerg:
Køber 7-9-2020.

Malene Vestergaard Andersen:
Køber 15-2-2024.

Vestergade 16, Vestlige ejerlav matrikel 12bs:
Peder Pedersen:
Køber parcellen V matr.12bs af Ditlev Christensen, Vestergade 14, vognmand i Spjald senere slagtermester i Astrup.

Jeppe Arne Marius Jessen:
Født, i Faster 1901, død i Vestergade 16a, Spjald 1984.
Køber 18-2-1953 parcellen af ovenstående og bygger hus. Kom fra Kildevej 22, se videre dér.
Vognmand i Spjald.

Bertel Orla Jessen:
Født i Hoven 1939, død i Vestergade 16, Spjald 2013.
Køber 1-7-1975, vognmand i Spjald, se under Kildevej 22. Bytter Vestergade 16a med forældrene.
Gift i Brejning 1958 med Inga Husted Nielsen: født i Nr. Omme 1936, død i Spjald 2015.
                      Børn:
                      1: Bent: 1959, vognmand i Ørnhøj, tvilling.
                      2: John: 1959, vognmand i Spjald, tvilling.
                      3: Kaj Arne: 1961, bosat i Vestergade 19, fra 2022 på Muldbjergvej 2a. 

Inga Jessen:
Arver 30-9-2013, forrige ejers enke i uskiftet bo.

Henrik Kjær Madsen:
Køber 1-9-2015. Flytter til finland.

Hans Kristen Bundgaard:
Køber 1-7-2023.
Samboende med Anne Dorthe Juhl Pedersen (Drøn). 

Vestergade 16A, Vestlige ejerlav matrikel 12da:
Peder Pedersen:
Køber 13-4-1952 parcellen af Ditlev Christensen, Vestergade 14.

Jeppe & Orla Jessen:
Køber 11-1-1961 parcellen af Peder Pedersen¸ nu slagtermester i Astrup.

Orla Jessen:
Overtager 21-6-1963 faderens andel i parcellen. Der er bygget træhus her.

Jeppe Jessen:
Overtager træhuset 29-9-1975, hvor sønnen overtog Vestergade 16.

Kirstine Mathilde Jessen:
Født 1907, død i Spjald 1986.
Overtog huset 4-8-1984, forrige ejers enke.

John Jessen & Dagny Anette Jensen:
Køber 17-9-1984 huset, forrige ejers barnebarn.

Dagny Anette & John Jessen:
Ejer fra 21-10-1993 huset i lige sameje ifølge vielsesattest.

Vestergade 17, Vestlige ejerlav matrikel 12df:
Brejning Kommune fra 1970 Videbæk Kommune:
Køber matriklen og bygger lærerbolig o.1962.

Otto Gludsted:
Køber 4-2-1970 af Videbæk Kommune, overlærer ved Spjald Skole.

Bodil Kviesgaard Eriksen & Lars Eriksen:
Køber 14-2-1990 af forrige ejers arvinger. Vielsesattest af 27-3-1998.

Eriksens Maskinstation:
Køber 1-9-2002.
Lejer ud til Anna Eriksen.

Vestergade 18, Vestlige ejerlav matrikel 12 cq:
Christen Marius Muff Ebbesen:
Født i Sdr. Lem 1891, død i Spjald 1965.
Køber 11-6-1952 parcellen af mejeribestyrer Anders Lillelund og bygger hus herpå.
Kom fra Ny Ravnsbjerg, Holstebrovej 1.

Maja Muff Ebbesen:
Født i Skarrild 1893, død i Spjald 1982.
Arver 17-12-1966 huset, forrige ejers enke.

Elisabeth Møller Kjerulff:
Køber 27-7-1983, gift med slagtermester Mogens Kjerulff. Se Hovedgaden 65b.

Vestergade 18A, Vestlige ejerlav matrikel 12cy:
Robert Svendsen:
Født i Kroghede 1934, død i Spjald 2022.
Køber 17-8-1962 af murermester A. K. Hankelbjerg og bygger hus 14-11-1964, arbejdsmand.
Gift i Brejning med Ingrid Kamp: født 1938 i Store Højmose, Randbæk matr.3+2b.

Ingrid Svendsen:
Arver 18-3-2022 huset, forrige ejers enke i uskiftet bo.

Vestergade 19, Vestlige ejerlav matrikel 12dg:
Brejning Kommune fra 1970 Videbæk Kommune:
Køber matriklen og bygger lærerbolig o.1962.

Erik K. Aggerholm:
Køber 14-4-1971. Flytter til Skovbakken 6.

Krarup Smith:
Køber 27-12-1974, kom fra Brejninggaardsvej 7, se under Flyvepladsvej 3.

Dagmar Smith:
Arver 1978, skifteretsattest 9-4-1990 Forrige ejers enke.

Lene Røjkjær Kristensen & Lars Møller:
Køber 9-4-1990.

Kaj Arne Jessen:
Køber 1-6-1994, se under Vestergade 16.

Helga Helene Rindom:
Køber 1-5-2022

Vestergade 20, Vestlige ejerlav matrikel 12cx:
Anders Kristian Hankelbjerg:
Født i Sandbækvej 12 1888, død i Spjald 1962.
Køber 9-2-1959 parcellen af mejeribestyrer Anders Ulfkjær Lillelund og bygger hus herpå.
Se Hovedgaden 99 og 109.
Gift med Elisabeth Marie Egeslund: født i jordemoderboligen 1894, død i Spjald 1962.

Kristian Vagn Egelund Hankelbjerg:
Født 1922, død i Spjald 1997
Køber 1-8-1963, søn af forrige ejere. Murermester. Han bygger hus til sine to søskende østligst på grunden, Vestergade 22.
Gift i Nr. Omme 1945 med Nielsine Kirstine (Musse) Nielsen: født i Nr. Omme 1927, død i Spjald 2013.
                      Børn:
                      1: Jytte Ellis: 1945 gift med entreprenør Villy Brogaard, Spjald. Nu i Nr. Omme.
                      2: Preben Veber: 1947-2022, murermester i Spjald, se Svalevej 7.
                      3: Kresten Bjarne Egeslund: 1953. Bosat i Silkeborg.
                      4: Anders Kristian: 1962, bankuddannet. Bosat i Ikast.

Han ejer grundene Vestlige ejerlav matrikel 12cm, 12co & 12cu hvorpå bygges 4 huse o.1980, nuværende Vestergade 26a+b-28a+b.

Lars Søe-Jensen:
Køber 1-11-1998. Kom fra Farum, ansat ved Flyvestation Karup. 

Vestergade 21, Vestlige ejerlav matrikel 12ck:
Anders Ulfkjær Lillelund:
Køber 1-1-1937 en parcel af matr.12bm af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, mejeribestyrer, se Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri. Bygger udlejningsejendom.

Hans Gravlund Lillelund:
Køber 9-11-1954, forrige ejers søn, uddeler ved Spjald Brugsforening.

Niels Brunsgaard:
Køber 9-4-1986.

John Agerbo:
Køber 8-7-1993.

Bent Hansen:
Køber 10-3-1998. Murer, bosat i Videbæk. Bygningen består af 2 lejligheder.

Vestergade 21A, Vestlige ejerlav matrikel 12cj:
Anders Ulfkjær Lillelund:
Udstykker grunden fra matr.12ck 22-11-1947 og bygger hus 1955, da han holdt som mejeribestyrer.

Hans Gravlund Lillelund:
Køber 21-5-1973 af moderen Else Severine Lillelund og flytter fra Brugsen hertil.

Inge Kirstine Gynther Bremland & Steen Bremland:
Køber 11-1-1996 af Hans Lillelunds arvinger.

Heidi Schmidt Nielsen & Jørn Ebbesen Nielsen:
Køber 8-6-2004.

Heidi Schmidt:
Køber 1-8-2005 Jørn Ebbesen Nielsens halvdel.

Vestergade 22, Vestlige ejerlav matrikel 12cn:
Kristian Vagn Egelund Hankelbjerg:
Køber parcellen 3-4-1951 af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård. Bygger hus.

Jean Egelund Hankelbjerg:
Født i Sandbæk 1919, død i Spjald 1998.
Køber 1-8-1963, murersvend, musiker, forrige ejers broder.
Søsteren Edith Tove Hankelbjerg (1916-1987) havde et pantebrev i huset og boede her sammen med broderen. Se Hovedgaden 79.

Søren Bækgaard:
Køber 12-11-1998, ombygger og udlejer huset.

Marius Therkildsen:
Køber 15-6-2022, ombygger huset.

Vestergade 23, Vestlige ejerlav matrikel 12cp:
Jens Jørgen Øllgaard:
Født i Finderup 1917, død i Spjald 1969. Tømrersvend.
Køber 20-8-1951 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, og bygger hus.
Gift i Tarm 1950 med Kirsten Margrethe Langhoff: født i Krathus 1926, død i Spjald 2012.
                      Børn:
                      1: Margit Solveig Langhoff: 1953.
                      2: Marit Annie Langhoff: 1956.
                      3: Eva Agnete Langhoff: 1957.

Kirsten Margrethe (Grethe) Langhoff Øllgaard:
Arver 1969, forrige ejers enke.

Kristian Bilgrav Spaabæk:
Køber 8-12-1987.

Jens-Peter Larsen:
Køber 1-4-1998, kom fra Nakskov.

Vestergade 24, Vestlige ejerlav matrikel 12cæ:
Ib Bremland:
Køber 7-9-1959 af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård.
Bagermester, se Hovedgaden 76. Bygger medarbejderbolig.

Ib Hultquist:
Køber 22-8-1972, afdelingsleder.

Robert Lyder Andersen:
Køber 12-5-1975, driftsleder. 

Karen Marie Trøstrup Jensen gift Andersen & Peder Møller Andersen:
Køber 6-4-1977, han var chauffør. 

Anders Johannes Kristensen:
Født i Randbæk 1926, død i Spjald 2010.
Køber 1-6-1989, kom fra Væggerskildevej 14, Randbæk, se dér.

Nelly Kristensen:
Født 1933, død i Spjald 2021.
Arver 12-10-2010, tinglæst 21-10-2013, forrige ejers enke.

Henning Kjeldgaard Knudsen:
Køber 30-10-2013.

Lars Vissing Frederiksen:
Køber 1-1-2015.

Vestergade 25, Vestlige ejerlav matrikel 12cz:
Georg Verner Hans Trøiborg:
Født i Berlin 1911, død i Spjald 1991.
Køber 12-8-1959 af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, og bygger såkaldt arbejderbolig på grunden. Kom fra Hovedgaden 49, se videre dér.

Karen Kirstine Trøiborg:
Født i Hee 1912, død i Spjald 2000.
Arver 9-4-1991, forriges hustru.

Karina Kjær Kokholm & Karsten Amrut Jensen:
Køber 1-8-2001.

Jens Viftrup Kristensen:
Køber 25-11-2014.

Flemming Meldgaard:
Køber 1-4-2021, tømrermester i Spjald.

Vestergade 26A, Vestlige ejerlav matrikel 12cu:
Murer- og entreprenørfirmaet Hankelbjerg:
Udstykker og bebygger matriklen i 1980, se Vestergade 20.

Aage Kristian Hansen:
Køber 14-3-1980, kom fra Væggerskildevej 34. Død 2000.

Hans Eg:
Køber 14-11-2000 af afdødes enke Gerda Kirstine Hansen.

Maria Bianci & Jacob Mærsk Jensen:
Køber 1-8-2002.

Anne Grethe Larsen & Ronald Jensen:
Køber 27-7-2005.

Per Stefansen:
Køber 22-6-2007.

Chris Berry Mikkelsen:
Køber 15-1-2009.

Bjarke Gildbjerg Kristensen:
Køber 26-9-2018.

Mona Søgaard Jensen:
Køber 1-8-2023.

Vestergade 26B, Vestlige ejerlav matrikel 12hu:
Murer- og entreprenørfirmaet Hankelbjerg:
Udstykker og bebygger matriklen i 1980, se Vestergade 20.

Ellen Hedegård Bjerg & Arne Husted:
Køber 22-10-1980.

Jørn Christensen:
Køber 5-7-1985. Se Hovedgaden 45.

Karen Marie Jørgensen & Kurt Jensen:
Køber 14-6-1988.

Vinni Kristensen & Per Linddal Olsen:
Køber 10-9-1997.

Dagny & Niels Laurids Andersen:
Køber 15-8-2003. Kom fra Brejningvej 44.

Niels Laurids Andersen: 1921-2004, Dagny Andersen: 1918-2021.

Ulla Kyndesen Kjeldgaard:
Køber 19-3-2018 af Dagny Andersen, som sad i uskiftet bo. Flytter til Sdr. Lem Plejehjem.

Vestergade 27, Vestlige ejerlav matrikel 12be:
Kristian Vagn Egelund Hankelbjerg:
Udstykker og bebygger parcellen fra V matr.12cx, Vestergade 20, se dér.

Ketty Jensen:
Køber, 14-2-1972 af murermester Kristian Vagn Egelund Hankelbjerg, direktrice, bosat i Silkeborg, gift med Verner Jensen. 

Thomas Kristian Gravesen:
Køber 12-7-1972. Chauffør.

Vestergade 28A, Vestlige ejerlav matrikel 12co:
Murer- & entreprenørfirmaet Hankelbjerg:
Udstykker og bebygger matriklen i 1980, se Vestergade 20.

Tommy Ørgaard:
Køber 1-4-1980, advokat i Spjald.

Lisbeth Bach & Leon Nielsen:
Køber 2-3-1983 efter tvangsauktion.

Arne Sørensen:
Køber 22-10-1984, kom fra Ringkøbingvej 24.

Knud Sørensen:
Køber 27-4-1987 af forrige ejers arvinger.

ES Forsikringsrådgivning ApS:
Køber 1-9-2023. Egon Sørensen, broder til afdøde Knud Sørensen.

Vestergade 28B, Vestlige ejerlav matrikel 12cm:
Murer- & entreprenørfirmaet Hankelbjerg:
Udstykker og bebygger matriklen i 1980, se Vestergade 20.

Tom Kristensen:
Køber 1-4-1980.

Hulda Marie Bach & Jens Agergaard:
Køber 1-7-1981.

Knud Agergaard:
Køber 5-7-1991, gårdejer i Grønbjerg, far til Jens Agergaard.

Marius Therkildsen:
Køber 15-6-2020.

Vestergade 29, Vestlige ejerlav matrikel 12db:
Johannes Christensen:
Født i Madum 1923, død i Spjald 1993.
Køber 22-8-1975 af Videbæk kommune, som har købt parcellen af Marius Damgaard 12-11-1970, som hørte under V matr.12ai, og bebygget parcellen i 1972.
Gift i No 1946 med Erna Nygaard Mølgaard: Født i No 1925, død i Spjald 2011.

Erna Nygaard Christensen:
Født i No 1925, død i Ringkøbing 2011, begravet i Spjald. Søster til gartner Mølgaard, Spjald.
Arver 14-1-1993, tinglyst 15-6-2004.

Vibeke Due Nielsen & Johny Jensen:
Køber 15-6-2004.

Dorthe Holm Madsen Moeskjær:
Køber 15-10-2006. Kom fra Højmosevej 24.

Vestergade 31, Vestlige ejerlav matrikel 12cl:
Niels Christensen:
Født i Nr. Vium 1885, død i Spjald 1967.
Køber 7-1-1950 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård. Bygger hus.
Cementstøber i Spjald.
Gift i Vorgod 1908 med Sidsel Marie Nielsine Mikkelsen: født i Vorgod 1889, død i Torning, Tyrstrup 1965, under et ophold dér, begravet i Brejning. 
Kogekone. Boede tidligere til leje i Amalienborg. Se sønnen Knud Christensen Murers erindringer på Egnsmuseet.

Jens Troelsen:
Født i Timring 1898, død i Spjald 1967.
Køber 1965, kom fra Brejninggaards Mark, Kildevej 11, se videre dér.

Inger Kirstine Troelsen:
Født i Skarrild 1897, død i Spjald 1977.
Arver 29-6-1967. Forrige ejers enke.

Lisbeth Friis Rindum & Sten Juulsgaard Kristensen:
Køber 1-5-1979 af Inger Troelsens arvinger.

Allis R. Jeppesen & Kjeld Højhus Jeppesen:
Køber 18-10-1983.

Sonja Hansen & Kim Christensen:
Køber 4-7-1988.

Henrik Johansen:
Auktionsskøde 15-10-1992 efter tvangsauktion 3-12-1991.

Kim Madsen:
Køber 22-2-1994.

Lars Bank Sørensen:
Køber 30-3-2000.

Zandra Faurum & Daniel Hovmans:
Køber 1-6-2005. Kom fra Bredballe, Vejle.

Zandra Faurum:
Køber 1-10-2005 den anden halvdel af ejendommen, eneejer.

Vivi Smedegaard:
Køber 24-3-2018.

Vestergade 32, Vestlige ejerlav matrikel 12cg+12ch:
Anders Kristian Hankelbjerg:
Køber 1-7-1947 de 2 parceller og bygger hus. Murermester.

Niels Stensig Tang Sørensen:
Født i Lyne 1893, død i Spjald 1963.
Køber 3-1-1959, bankbestyrer, se videre på Hovedgaden 74.

Helga Sørensen:
Arver 1-11-1963, tinglæst 13-4-1965, forrige ejers enke.

Aage Hansen:
Født i Blæsbjerg 1908, død i Spjald 1976.
Køber 13-4-1965, kom fra Kildevej 13 / Brejninggaardsvej 9.

Astrid Kirstine Hansen:
Født i SV matr.10b 1911, død i Spjald 1988.
Arver 4-8-1976, tinglæst 11-11-1988, forrige ejers enke.

Charlotte Høgh & Henrik Nielsen:
Køber 6-1-1989 af forrige ejers arvinger.

Betina Harreby Thomsen & Peter Stokholm Andersen:
Køber 3-4-1998.

Hanne Tøttrup Josephsen & John Jensen:
Køber 22-6-1999. Lærer & leder af ungdomsskolen i Opsund.

Tanja Rask Elbæk & Søren Elbæk:
Køber 1-10-2023, kom fra Laugesens Have.

Vestergade 33, Vestlige ejerlav matrikel 12cb:
Oluf Lauridsen:
Køber 8-12-1943 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård, og bygger huset som landarbejderbolig, slettet 11-12-1962.

Søren Christiansen:
Født i Faster 1875, død i Spjald 1960.
Køber 1-9-1947, kom fra Kroghedevej 1. Tidligere gårdejer i Astrup, Faster.
Gift i Brejning 1903 med Kirstine Winther: født i Opsund matr.2c 1879, død i Spjald 1961. 

Carlo Møller Ramsing:
Køber 5-12-1962 af dødsboet.
Køber parcel mod syd 6-10-1971
Køber 25-9-1972 ubebygget parcel V matr.12el af Videbæk Kommune.

Ejnar Eriksen:
Køber 1-8-2000. Kom fra Brejningvej 14, maskinstationsejer.

Vestergade 34, Vestlige ejerlav matrikel 12ce:
Kristen Vagn Egelund Hankelbjerg:
Køber 2-12-1946 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen og bygger hus. Murermester.

Søren Øllgaard:
Født i Hestkær, Hanning 1887, død i Spjald 1959, begravet i Finderup.
Køber 1-11-1950, kom fra Hestkær, Finderup. Landmand. 

Bolette Kirstine Øllgaard:
Født i Hestkær 1922, død i Spjald 2010, begravet i Finderup.
Køber 23-9-1955, forrige ejers datter. Faderen skulle have aftægt hos hende. 

Marianne Kirstine Kristiansen gift Byskov:
Køber 24-4-1996. Kom fra Hemmet. Senere gift med Lars Byskov: (1967-2011).

Vestergade 35, Vestlige ejerlav matrikel 12bu:
Laurids Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1c 1906, død i Spjald 1971.
Køber 20-11-1941 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård.
Bygger huset som landarbejderbolig. Arbejdsmand. Aflyst 11-1-1993.
Gift i Sdr. Lem 1932 med Signe Faurbye: født i Sdr. Lem 1912, død i Spjald 1992.
                      Børn:
                      1: Lillian Faurbye: 1932 i Videbæk, gift 1949 med Jakob Folmer Nielsen, Rindum.
                      2: Jonna Astrid: 1933, gift Hansen.
                      3: Alf Faurbye: 1935-1946, færdselsulykke.
                      4: Bent Faurbye: 1937. Bosat i Karup.
                      5: Selma Faurbye: 1940, gift Hansen.
                      6: Alice Faurbye: 1946, gift Meyer.
                      7: Randi Faurbye: 1949, bosat i Holstebro 1994. 

Signe Færge:
Født i Sdr. Lem 1912, død i Spjald 1992.
Arver 9-10-1971, tinglæst 13-3-1974, forrige ejers enke.
Vejen kaldtes Nørregade, huset havde nr.4 i et af hendes dokumenter. 

Knud Agerbo:
Født i Vasegården 1940, død i Spjald 2013.
Køber 1-1-1994, kom fra Vasegården, Gl. Landevej 18, ugift.

Ove Armose Madsen:
Køber 1-4-2014 af forrige ejers arvinger. Skifteretsattest 28-2-2013.

Vestergade 36-38, Vestlige ejerlav matrikel 12ca+12cr:
Anders Kristian Hankelbjerg:
Køber 8-12-1943 V matr.12ca af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård og bygger hus med flere lejligheder.
Murermester og musiker. Se under Hovedgaden 99 og 109. 

Brejning-Muldbjerg Andelsmejeri:
Køber 4-7-1947 huset på V matr.12ca af murermester Anders Kristian Hankelbjerg.
Køber 5-5-1953 parcellen V matr.12cr af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergård.

Paula & Jørgen Faxholm:
Køber 24-5-1982, kom fra Væggerskildevej 6, Randbæk. 

Jørgen Faxholm:
Køber 28-10-1983 ifølge bodelingsoverenskomst. 

Bodil Margrethe Moustgaard Bækgaard & Erik Bækgaard:
Født 1928. Erik Bækgaard: født 1924, død i Spjald 1993.
Køber 1-12-1983, kom fra Hovedgaden 37.

Bodil Margrethe Moustgaard Bækgaard:
Ene ejer 26-4-1993 i følge skifteretsattest.
Født 1928, død i Spjald 2023

Dødsboet har sat huset til salg 2024.

Vestergade 37, Vestlige ejerlav matrikel 12bv:
Laurits Eli Tjellesen Hauritz:
Født i Randbæk matr.4 1914, død i Struer 1970.
Arbejdsmand, senere murer. Børnene er født i Spjald.
Køber 20-11-1941 parcellen af Martin Overgaard Jacobsen, Nr. Søndergaard.
Gift på Ringkøbing Rådhus 1934 med Karen Marie Jensen: født i Nørkjær 1917.
                      Børn:
                      1: Holger: 1935.
                      2: Henry: 1936.
                      3: Bent: 1937-1989.
Familien flytter til Struer.

Ernst Kristian Kæseler:
Født i Ringkøbingvej 68 1900, død i Spjald 1973.
Køber 11-7-1947, landpost. Se under Randbæk matr.2f og 6a om familien.

Metthilde Kæseler:
Født i Timring 1894, se Knivsbækvej 11, død i Spjald 1975.
Arver 12-3-1973, tinglæst 24-5-1976. Forrige ejers enke.

Lilly Husted Skytte:
Født på Kærhusvej 7 1924, død i Spjald 2017.
Enke efter Holger Thorkild Skytte (1922-1975), se Brejningvej 26.
Køber 24-5-1976 af arvingerne efter forrige ejer, 2 døtre.

Anders Brogaard Olesen:
Køber 1-6-2006.

Hilda Aorora & Villy Brogaard Olesen:
Køber 1-1-2010. Far til forrige ejer.

Østervænget:
Gaden hed Østergade indtil kommunesammenlægningen i 1970. 

Østervænget 2, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lb+1ld:
Mads Kristian Graversen:
Født i Blæsbjerg Sig 1889, død i Spjald 1972.
Udskiller matriklerne 1953 fra sin gård Virkelyst og bygger aftægtshus herpå dette år.

Aage Vesterbæk Nielsen:
Køber 1-4-1972, kom fra Vesterbækgård, se videre dér.

Mathilde Vesterbæk Nielsen:
Arver 6-6-1981, forrige ejers enke.

Tina Ross Hansen gift Kristensen 1997 & Kristian Rejkjær Kristensen:
Køber 6-6-1991.

Birthe Marie Kristensen:
Køber 25-11-2004.

Dennis Toelbjerg Nielsen:
Køber 5-12-2005.

Vivi Smedegaard & Carsten Bæk Pedersen:
Køber 1-9-2007 i lige sameje.

Carsten Bæk Pedersen:
Køber 13-3-2019 Vivi Smedegaards andel, således at han er eneejer.

Anna Madsen:
Køber 1-8-2020.

Østervænget 3, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1kr:
Anders Marinus Jørgensen:
Køber 3-9-1947 parcellen af Mads Kristian Graversen, Virkelyst. Se Kildevej 1.

Henrik Kristian Grønbech:
Køber 30-6-1958 parcellen. Snedkermester, se Hovedgaden 49.

Asger Kristensen:
Køber 1-11-1959 parcellen, malermester, se Hovedgaden 81.

Karl Sinkjær:
Køber 1-4-1962 parcellen og bygger hus. Landpost fra Hover.

Sigvald Andersen:
Køber 1-5-1965, se videre på Stadionvej 4.

Benny Langhoff:
Køber 1-2-1971, overmontør fra Ringkøbing. Starter El forretning her.
Bygger Elinstallationsforretning på Kildevej 10 i 1972.

Thorvald Bertelsen Kamp:
Født i Stensig, Vemb 1896, død i Spjald 1980, begravet i No. Søn af slagtermester Hans Bertelsen Kamp, Hovedgaden 78, Spjald.
Køber 9-5-1973, kom fra No, gårdejer.
Gift i Hover 1940 med Vilna Riskjær Kristensen: født i SV matr.21 1912, død i Spjald 2006.

Vilna Kamp:
Arver 10-3-1980, tinglyst 5-7-2002, forrige ejers enke.

Aage Johansen, Jan Nørgaard Johansen, Torben Johansen & Lone Philbert:
Køber 25-7-2002, lejer huset til deres mor, Asta Johansen, se Kærhusvej 19.

Aage Johansen, Torben Johansen & Lone Philbert:
Overtager broderens anpart 1-4-2004.

Kristian Gadegaard Jakobsen:
Køber 1-4-2022, kom fra Gl. Landevej 13, se videre dér.

Østervænget 4, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1kx:
Peder Christian Nielsen:
Født i Nr. Omme 1923, død i Spjald 2009.
Han var entreprenør sammen med Svend Graversen og blev senere gårdejer og traktorforhandler i Tiphede.
Køber 1-9-1949 parcellen af svigerfaderen Mads Kristian Graversen, Virkelyst og bygger hus.
Gift i Brejning 1949 med Jenny Margrethe Blæsbjerg Graversen: født i Virkelyst 1918, død i Spjald 2015.
                      Børn:
                      1: Poul Blæsbjerg: 1951, traktorhandler og gårdejer i Tiphede.
                      2: Tove Blæsbjerg: 1957. 

Jenny Margrethe Blæsbjerg Nielsen:
Arver 8-8-2009 i uskiftet bo

Boet efter de to ægtefæller ved børnene:
Administreres fra 20-8-2015 af Advokatanpartsselskabet Thorninger, Ringkøbing.

Marianne & Dennis Høgild:
Køber 1-4-2024. Kom fra Ringkøbingvej 82.

Østervænget 5, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ks:
Anders Taulborg:
Født R matr.5f+30g 1888, død i Spjald 1951.
Køber 14-10-1949 parcellen af Mads Kristian Graversen, Virkelyst og bygger hus. Kom fra Væggerskildevej 34, se videre dér.

Anna Jensine Taulborg:
Født på Brejninggaard 1895, død i Spjald 1982.
Arver 16-1-1951 i uskiftet bo. Boede sammen med datteren Alvilda fra 1971.

Gerda Kirstine Hansen & Alvilda Hansen:
Arver 17-6-1983, forrige ejers døtre.
                      Gerda Kirstine Hansen: se under Væggerskildevej 34, R matr.5f+30g.
                      Alvilda Hansen:
                      Født R matr.5f+30g 1922, død i Spjald 1995.
                      Gift med Sivert Hansen: (1909-1971), Østerbæk.

Gerda Kirstine Hansen:
Arver 10-1-1996 søsterens del af huset. Hun boede i Vestergade 26A, Spjald.

Henrik Olesen:
Køber 1-5-1997. Huset udlejes.

Østervænget 6, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ra:
Hans Christiansen:
Født i Nr. Felding 1914, død i Spjald 1996.
Køber 26-3-1986 af Svend Graversen, Traktorimporten, og bygger hus.
Kom fra Mosevej 8, se videre dér.

Kristine Husted Christiansen:
Født på Kærhusvej 7 1918, død i Spjald 2007, forrige ejers enke.
Arver 7-12-1996 i uskiftet bo, tinglyst 27-11-2007, forrige ejers enke.

Tove Meldgaard Ebbesen:
Køber 27-11-2007. Kom fra Kildevej 18.

Ella & Peter Sørensen:
Køber 1-4-2018 og ombygger huset. Tidligere overlærer og tidligere kommunaldirektør.
Kom fra Egevej 4.

Østervænget 7, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1kt:
Peder Randbæk Kristensen:
Køber 3-9-1947 parcellen af Mads Kristian Graversen, Virkelyst.
Senere snedker i Tarm, se Væggerskildevej 14, Randbæk.

Ole Peder Kristensen:
Født i R matr.6k+30u 1891, død i Spjald 1961.
Køber 23-4-1956 parcellen af sin søn og bygger hus, kom fra Væggerskildevej 14, Randbæk, se dér.

Henrikke Elisabeth Kristensen:
Arver 20-12-1966, forrige ejers enke.

Maren Huager Kjær:
Født i R matr.6k+30u 1918, død i Spjald 2004.
Køber 26-1-1967, forrige ejers datter. Kom fra Spangsbo i Kirkebyen, hvor familien boede til leje.
                      Hendes barn:
                      1: Mette Marie: 1939, gift 1960 med Erling Højager Nielsen: (1933-2018) Højager.
Gift i Brejning 1948 med Harry Ahlmann Pedersen Kjær: født i Jerslev 1919, død i Spjald 1958.
                      Børn:
                      1: Bodil: 1948-2015, gift med Bjarne Kokholm, Spjald.
                      2: Ella: 1955.
                      3: Harry Ahlmann: 1959. Bosat i Spjald.

Harry Ahlmann Kjær:
Køber 15-12-2000, forrige ejers søn. Tømrer.

Østervænget 8, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ci, 1hy m.fl.:
Ejendommen Virkelyst er behandlet under Brejning Hovedgårds ejerlav side 61, Kildevej 3. 

Østervænget 10, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ln:
Leif Graversen:
Køber 13-11-1962 parcellen af Mads Kristian Graversen og bygger hus.
Flytter til Bindesbølvej 5 til sin fødegård.

Gunner Bollerup Nielsen:
Født 1938, død i Spjald 1982.
Køber 12-3-1965. Tømrer. Gift med Karen Kirstine Bollerup, se Hovedgaden 24A.

Jens Knudsen:
Køber 1-9-1972, chauffør fra Hover.
Bytter ejendom og hus med Peder Sørensen, Pinbjerg.

Peder Sørensen:
Køber 15-4-1975. Kom fra Pinbjerg, Feldbækvej 10, se videre dér.

Niels Høj:
Født i Nysogn 1931, død i Spjald 2019, bisat i Nysogn.
Køber 24-2-1993. Kom fra Skelsgård, Ringkøbingvej 69.

Marlene Lande Andersen:
Køber 1-8-2019. Gift med Ove Armose Madsen.

Østervænget 11, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lk:
SPJALD ERHVERVS- OG BYUDVIKLING ApS:
Køber 6-1-2015 af Spjald Lægehus.
Ombygger lægehuset til tre lejligheder Østervænget 11A+B+C, som udlejes.
Se under Hovedgaden 54, lægeboligen.

Østervænget 12, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lo:
Harry Hansen:
Køber 1-11-1962 af Mads Kristian Graversen, Virkelyst, og bygger hus. Tømrer.
Flytter til Rækker Mølle, tømrermester.

Keld Jørgensen:
Køber 13-3-1966, kæmner, senere kommunaldirektør.
Flytter til Egevej 4.

Niels Mortensen:
Født i Bølling 1906, død i Videbæk 2006.
Køber 25-6-1973, Kom fra Brejninggaardsvej 24, se videre dér.

Dorthe & John Kjeldgaard Kristensen:
Køber 11-6-1998, han er dattersøn af forrige ejer.

John Kjeldgaard Kristensen:
Født 1972 på Ølstrupvej 3.
Eneejer 24-11-1998.
Flytter til Kildevej 1.

Mads Kjær Henning:
Født 1976 på Ringkøbingvej 62.
Køber 15-11-2001.

Emil Henning:
Født 1999 på Ringkøbingvej 62.
Køber 1-7-2020. Forrige ejers brorsøn.

Østervænget 14, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lp:
Niels Erik Nielsen:
Køber 1-3-1964 af Mads Kristian Graversen, Virkelyst, og bygger hus.

Svend Graversen:
Køber 12-8-1971, ejer Traktorimporten, udlejer huset.

Hans Christoffersen:
Køber 26-1-1981, vognmand.

Jyllands Kreditforening, Ringkøbing:
Skøde 10-12-1981 efter tvangsauktion. Udlejer huset.

Ulla Madsen & Svend Holmgaard Jensen:
Svend Holmgaard Jensen født i St. Snogdal 1927, død i Spjald 2014.
Overtager auktionsskødet 7-1-1985. Kom fra Store Snogdal, Holstebrovej 6, se videre dér.

Ulla Madsen:
Arver 18-7-2014, skifteretsattest 3-11-2014. Se under Hovedgaden 100.

Østervænget 16, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lq:
Svend Graversen:
Køber 5-12-1962 af Mads Kristian Graversen, Virkelyst, og bygger hus.

Søren Juulsgaard Kristensen:
Køber 18-2-1977, automekaniker og vognmand. Se under Lillebyvej 10.

Østervænget 18, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1lr:
Svend Graversen:
Køber 5-12-1962 af Mads Kristian Graversen, Virkelyst, og bygger hus i 1964. Huset udlejes.

Berthel Bjerring Johansen:
Født i Vejle 1911, død i Spjald 1974.
Køber 1-11-1971, kom fra Brejninggaardsvej 18, se videre dér.

Jenny Cecilie Johansen:
Arver 5-1-1974, tinglyst 20-4-1974.

Magnus Straasø Kjær:
Født på Randbækgård 1924, død i Spjald 2009.
Køber 25-6-1987. Se videre under Højmosevej 26.

Villiam Bech Jakobsen:
Køber 27-6-2007, kom fra Gl. Landevej 14, se videre dér.

Marlene Lande Andersen:
Køber 6-12-2022. 
Se Østervænget 10.

Østervænget 20, Brejning Hovedgårds ejerlav matrikel 1ls:
Svend Graversen:
Køber 5-12-1962 parcellen af Mads Kristian Graversen og bygger hus. Udlejes.

Hans Magnus Klokmose:
Født i SV matr.8a 1904, død i Spjald 1993.
Køber 26-8-1975. Se videre under Brejningvej 17.

Karin Andersen:
Køber 18-12-1991.

Asta Kirstine Jensen:
Født i Sønderby, Holmsland 1936, død i Spjald 2020.
Køber 20-4-1995. Enke efter Laurids Mose Jensen, Ravnsbjerg, NV matr.1a, se videre dér.

Bent Holmgaard Jensen:
Køber 15-6-2020 og ombygger huset. Gårdejer på Muldbjergvej 14, se videre dér.

Åtoften: 

Åtoften 2, Vestlige ejerlav matrikel 12dc:
Matthias August Jensen Spaabæk:
Køber 20-1-1965 af handelsmand Fanuel L Lauridsen, Gaasdal, kom fra Væggerskilde matr.1c.

Poul Erik Sand:
Køber 12-3-1986, kom fra Sandbækvej 7.

Grethe Vindum Sand:
Arver 10-4-2015 i uskiftet bo, forrige ejers enke.

Niels Kjeldtoft:
Køber 1-4-2024, se Åtoften 4.

Åtoften 4, Vestlige ejerlav matrikel 12 cs:
Medom Søndergaard Jakobsen:
Køber 27-1-1941 V matr.12z og 14b af Søren Peder Christiansen, Spjald.
Køber 13-8-1954 V matr.12cs af broderen Martin Overgaard Jakobsen, Hovedgaden 103.
Bygger hus med stald vestligst på ejendommen (V matr.12dc).

Fanuel L. Lauridsen:
Køber 26-8-1959 V matr.12z, V matr.14b & V matr.12cs. Handelsmand.
V matr.12z og V matr.14b lægges under V matr.12cs.
Sælger 20-1-1965 V matr.12dc med huset til Matthias August Jensen Spaabæk, Væggerskilde matr.1c.

Vagn & Frands Lauridsen:
Skifteretsattest 24-1-1978 som adkomst for V matr.12cs, forrige ejers sønner.

Willy Hansen:
Køber 9-5-1978 V matr.12cs af ovennævnte. Skoleinspektør ved Spjald skole.
Bygger hestestald. Godt 3 Ha jord.

Else Højgaard Hansen:
Arver 8-2-2009, tinglyst 15-5-2017 V matr.12cs, forrige ejers enke.

Niels Kjeldtoft:
Køber 15-5-2017 V matr.12cs. Overlærer ved Spjald skole.

Åtoften 6, Vestlige ejerlav matrikel 17m:
Hans Østergaard Kristensen:
Køber 27-3-2000 bygningerne af Videbæk kommune og etablerer DeLaval malkemakineforretning her. Videbæk kommune bruger en del af bygningen som materialeplads.
Se videre under Brejning sogns vestlige ejerlav matrikel 17m.

Nanna & Mikkel Østergaard:
Køber 1-7-2020 og bygger nyt stuehus syd for udbygningen. 

Ejendommene i Spjald er især behandlet indtil de store udstykninger fra 1966 og frem, som startede med købet af Sdr. Søndergård. De oprindelige ejendomme samt nogle andre er medtaget til dags dato. Der findes en hel del om det kommunale opkøb vedrørende Nr. Søndergård, Jenny Husteds jorder og Poul Richard Nielsens jorder 1970-1979 under Tinglysningen.dk: Muldbjergvej 1, servitutter, Akt.nr.59L215.

                        

                                                                                                                                                            Johannes J. Lund
                                                                                                                                                            Spjald, sluttet 2024.